REKLAMA

UE: będzie prawo do nieodbierania telefonów i maili po godzinach pracy (zdalnej)?

Światopodgląd
Data emisji:
2021-02-03 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:22 min.
Udostępnij:

Czemu pracownicy potrzebują prawa do bycia offline? Jak to prawo ma się do prawa pracy w Polsce? Czemu ta sprawa staje się coraz bardziej istotna? Na te i wiele innych pytań odpowiada Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego, Dialogu i Polityki Społecznej NSZZ Solidarność.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz państwa gościem jest teraz Barbara Surdykowska dzień dobre dzień dobry witam państwa Barbara Surdykowska ekspertką jest z biura eksperckiego dialogu i polityki społecznej związku zawodowego Solidarność chciałabym byśmy o pani skomentowała opowiedziała i skomentowała pracę czy efekty prac czy oczekiwania związków zawodowych wobec prac nad tzw. uregulowaniem tzw. odłączanie się czy prawie do bycia offline to chyba jest najczęściej Rozwiń » stosowana w języku polskim formuła parlament europejski wzywa do takich unijnych regulacji komisję europejską komisja europejska jest na to jak najbardziej otwarta, tyle że nie wszystkie państwa członkowskie chcą by było to regulowane na poziomie unijnym zaledwie kilka państw takie regulacje ma Polska do nich nie należy zresztą przedstawiciele partii rządzącej są krytyczni wobec unijnych regulacji nie chcą uważają, że to jest raczej kompetencja narodowa, więc nawet może zapytała prezydent przedstawi pani idee tego prawa potem porozmawiamy o szczegółach i ewentualnie właśnie o tym dlaczego Unia miałaby to dlaczego miałoby to regulowane na poziomie unijnym, a nie każde państwo sobie, o co chodzi w tym pomyśle bycia regulowania bycia offline dokładnie tak jak pani redaktor powiedziała 21stycznia parlament europejski wydał rezolucję, w której zachęca komisję europejską do podziału podjęcia działań legislacyjnych dotyczących prawa do bycia offline, czyli co do bycia offline oznacza angażowanie się poza czasem pracy zadania związane z pracą nieuczestniczenie w komunikacji za pomocą narzędzi cyfrowych bezpośrednio lub pośrednio, czyli to co każdy z nas zna ze swojego życia codziennego jak odbieranie maili odbieranie telefonów takich wiadomości na komunikatorach, które związane są pracą chodzi o to, aby jednoznacznie zagwarantować prawie unijnym, że pracownik nie może ponosić żadnych negatywnych sankcji z tego względu, że poza swoim czasem jest niedostępny dla pracodawcy jest niedostępny na swoich współpracowników, czyli mówiąc najprościej nie odpowiada na maile nie odpowiada na telefony i to jest istota tego istota tego zagadnienia cóż tutaj może oczywiście ten problem z wybrzmiewa bardziej staje się bardziej dotkliwe w czasie pandemii więcej ludzi pracuje zdalnie to 1 rzecz i wpisuje się to w tutaj trzeba oddać to, że komisja jest rzeczywiście od dawna zaangażowana w próbę osiągnięcia tzw. work-lifebalance, czyli jednak regulowania też tego prawa bycia poza pracą w ogóle, ale to pytanie jak jak to można uregulować to znaczy, żeby człowiek pracownik nie ponosił takich konsekwencji za nie od odbierania telefonu czy nie odpisywanie na maila po godzinach tak tutaj przede wszystkim trzeba wyraźnie podkreślić dla nich obraz, w jakich rozwiązań, które miałoby jakiś charakter bardzo zaskakujący to chodzi o wprowadzenie pewnej kultury takiej kultury ani promuje bycia non stop dostępnym dla współpracowników nastał dostępnym dla pracodawcy czy tutaj to co proponują przedstawiciele parlamentu europejskiego są w dużej mierze pewne działania szkoleniowe pewne działania dotyczące tego, aby pracodawca był obowiązek istnienia Jasnej przejrzystej procedury, aby pracownik był poinformowany, bo ten element związany z informacją z jasnością tych reguł jest nie do jak nie można o nim zapomnieć nie do przecenienia teraz, dlaczego te służą zostało powiedziane oczywiście teraz w czasie epidemii zwiększenia pracy zdalnej, a ta kwestia prawa do bycia offline staje się coraz bardziej istotna tą kwestię zauważyli europejscy partnerzy społeczni, czyli europejska Konfederacja związków zawodowych i biznes euro oraz po 2 pozostałe organizacje pracodawców w roku ubiegłym zostały podpisane porozumienie dotyczące digitalizacji do szpitalnego cyfrowego rynku pracy, ale pamiętajmy, że to jest porozumienie autonomiczne, czyli takie porozumienie, którego wdrażanie dokonują związki zawodowe organizacje pracodawców, które nie staje się automatycznie częścią prawa unijnego częścią prawa krajowego będzie to bardzo miękkie narzędzie i okres epidemii ten właśnie 2000 rok pokazał 2020 pokazał, że potrzebne są silniejsze działania to się wpisuje europejski filar praw socjalnych i generalnie taką większą aktywność komisji europejskiej, którą obserwujemy ostatnio w sferze społecznej sferze socjalnej ile oczywiście przykładem jest projekt dyrektywy europejskiej adekwatnej płacy minimalnej czy projekt, który się pojawi bardzo niedługo dotyczący pracy poprzez Platformy to aktywność komisji większą aktywnością w obszarze wyraźnie widać oczywiście są też element, który przewodnicząca komisji mówiła, że będą działania legislacyjne np. związane z wyrównaniem płac kobiet mężczyzn i te działania się nie pojawiły tego projektu nie ma teraz to, o czym pani mówiła o tej pewnej niechęci np. euro posłanek komisji parlamentu europejskiego i tutaj pani europosłanki Beaty Szydło czy pani Rafalski to się wydaje to większym stopniu to jest takie szersze pytanie na ile chcemy i postrzegam jako coś pozytywnego aktywność właśnie w tej sferze społecznej w sferze prawa pracy poprzez komisję europejską ma być pamiętajmy parlament europejski nie ma tutaj inicjatywa jest wezwanie komisji do podjęcia działań to wezwanie nie musi być przez komisję europejską potraktowane jako wezwanie, które związało komisję europejską do podjęcia określonych działań ana ile preferujemy taki model, w którym ta sfera sfera prawa pracy sfera polityki społecznej jest domeną państw członkowskich czy tutaj na jakie oni odpraw napędy do NATO pytanie, bo ja jak ja rozumiem to jest także będą związki czy obywatele, którzy przy uważają, że prawo pracy czy taki socjalne wsparcie państwa ma sens często wspierają unijne inicjatywy, ponieważ komisja europejska często jak się jest mieszkańcem innego państwa świecą choćby to jest dużo odważniejsza czy dużo bardziej otwarta na tego rodzaju inicjatywy niż państwa narodowe stąd rozumiem dużo jakaś część obywateli właśnie Unii widzi większą nadzieję większą możliwość na tego rodzaju regulacje niż we własnym państwie to jest to wszystko za skomplikowane oczywiście z punktu widzenia jak pani zapytała jak komisja powinna postępować to ta aktywność w mojej ocenie jest bardzo pożądana przede wszystkim ona buduje większe zaufanie do samej instytucji Unii Europejskiej do procesu integracji i powoduje, że nie dostrzegamy przez wiele lat widoczną asymetrię procesu integracji europejskiej rząd postępował jako proces gospodarczy konstytuujące ekonomiczne i nie postępowała integracja społeczna to jakimś stopniu to jest Sejm, żeby była jasna sytuacja w radzie trzeba powiedzieć jest przezwyciężanie z 1 strony przez europejski filar praw socjalnych, które są tym tą mapą drogową tamtejsi najważniejszym punktem odniesienia jest niewiążąca wszystko prawnie deklaracja, pod którą podpisało się wszystkie państwa członkowskie na szczycie w Goeteborgu i też taka mapa drogowa, aby każdy w ramach swoich kompetencji komisja państwa członkowskie partnerzy społeczni na poziomie krajowym na poziomie europejskim wykonywali te zadania, które są określone w filarze nie pojawi nam się filar i oczywiście po kryzysie ekonomicznym 2008 roku nie zapominajmy o nowym zarządzaniu gospodarczym semestrze europejskim i też trzeba jasno powiedzieć, że wraz z kolejnymi edycjami semestru europejskiego rok po roku tych zaleceń rekomendacji, które mają charakter społeczny jest coraz więcej komisja coraz większym stopniu misja europejska coraz większym stopniu dba o to, aby partnerzy społeczni związki zawodowe organizacje pracodawców uczestniczyła w procesie semestru europejskiego na poziomie krajowym europejskim in 100 są jakieś formy przezwyciężania tego procesu asymetrii, że mamy integrację gospodarczą także mamy Integra do tej pory dostrzegaliśmy plusy integracji gospodarczej teraz być może ze społecznej, ale chciałbym, żebyśmy się to ujęły, bo krytycy tych rozwiązań czy właśnie bardzo demoralizujące jak bardzo nie, więc jeszcze raz zapytam jak pani sobie wyobraża tę regulację no twierdzą, że to jednak będzie bardzo niekorzystne dla wszystkich, jeżeli pracownik miałby na przemyskim pracodawca miałby Aśka zakaz wysyłania maili do pracowników, kiedy oni akurat nie pracują powiedzmy, że tego praca zdalna w preferowana przez obie strony często bywa elastyczne, czyli pracownik, gdzie zgłasza, w jakich godzinach pracy, czyli że jest rozważane aż tak drastyczne rozwiązanie życie absolutnie nic nie rozważa rozwój to obecnie VAT prawo unijne nawet powstała ta dyrektywa na życie mówi jakimś Super wstępnym procesie NATO nie będzie przewidywała tego, że nie wiem przedsiębiorstw powyżej ich pracowników nie wolno wysyłać maile trzeba łączyć serwery to będą rozwiązania, które będą przyjmowane albo nie będą przyjmowane, ale jednocześnie rodzajem mogą być tam ja Cernicia wyraźnie podkreśla jest moim zdaniem istotne z polskiej perspektywy to są to sprawy, które są związane ze spojrzeniem na całokształt regulacji dotyczących czasu pracy w Polsce mamy takie 3 elementy zdaniem Tracza tyle głowy brać pod uwagę po pierwsze w Polskiej regulacjach mamy daleko dostępność zadaniowego czasu pracy kodeks pracy mówi, o ile jest uzasadnione rodzajem pracy organizację IT są szerokie przesłanki mamy szeroką dopuszczalne wydanie owego czasu pracy to wpływa nawet pośrednio na pewno kulturę braku poszanowania czasu wolnego pracowników drugi element taki tła pewnego tła, które istotny jest szeroka dopuszczalność pracy do 12 godzin w Polskim kodeksie pracy znowu, jeżeli jest uzasadnione rodzajem pracy organizacją szerokie przesłanki i trzeci element jest brak poszanowania dla rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych ja przypomnę, że od 2015 roku jest wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w Trybunale Konstytucyjnym jeden z wniosku chyba naprawdę najdłuższą nie historią nie miasta uczonego wniosku, który mówi o tym wielu elementach w tej jest potrzebny 1 element tego wniosku, że oddawanie czasu wolnego za pracę w nadgodzinach 11 to, czyli to na wniosek pracownika nie zawiera w sobie żadnej rekompensaty i dokładnie to samo mówi europejski komitet spraw społecznych, kiedy ocenia wykonywanie przez polskie postanowień europejskiej karty społecznej i mówię te elementy, dlatego że one stanowią pewne tło i one pokazują w mojej ocenie, że akurat w Polsce regulacje, które skłaniałoby do większego poszanowania czasu wolnego pracowników większego ławkach Balazsa Otóż jak zapytać jak właśnie to mamy ostatnią minutę, więc jak to mogłoby być uregulowane to, że to trzeba rozmawiać to po prostu trzeba rozmawiać na poziomie danego danej branży danego zakładu trzeba rozmawiać z przedstawicielami pracowników trzeba rozmawiać ze związkami zawodowymi chodzi o to, że pracodawca musi w tym dialogu doprowadzić do powstania jasnych reguł i jasne reguły nie muszą stanowić o włączaniu wyłączaniu serwerów czy o włączaniu pracowników mogą one np. stanowić o tym, że uczymy ludzi pewnej kultury zachowań nie wysyłania maili swoich współpracowników to te procedury muszą określać dokładną kwestię dotyczącą kompensaty za czas, w którą pracownik poświęci sytuacjach nadzwyczajnych wyjątkowych, bo ten projekt też o tym wprost mówi, że nie może być siła wyższa mogą być sytuacje nadzwyczajne, ale chodzi o to, że procedura jasno wskazywała rekompensaty i te kwestie nie są uregulowane wprawie unijnym i sama dyrektywa dotycząca czasu pracy, którą mamy i tutaj nie rozwiązuje nam tego problemu, więc wydaje się, że w tej chwili właśnie okres epidemii świetnie pokazał, że musimy iść w kierunku szukania rozwiązań, które będą odpowiadały na zmianę technologiczną np. sile, a te możliwości komunikacji będą jeszcze bardziej rozwinięte rozbudowane niż w chwili obecnej 3 kropki, bo prace dopiero zaczynają, więc będziemy je śledzić bardzo dziękuję Barbara Surdykowska z biura eksperckiego dialogu i polityki społecznej NSZZ Solidarność po państwa gościem informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA