REKLAMA

Ostatnie wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich

Światopodgląd
Data emisji:
2021-05-21 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:31 min.
Udostępnij:

Po wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej Polska ma czas do 15 lipca na wybór nowego rzecznika praw obywatelskich. Dziś Adam Bodnar wystąpił po raz ostatni w tej roli w Sejmie. Nie obyło się bez przerywania...

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar po raz ostatni wystąpił dziś w sejmie przedstawił informację o działalności RPO oraz o stanie przestrzegania wolności praw człowieka i obywatela za ubiegły rok po raz ostatni to oczywiście orzeczenie decyzja Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, który to uznał w tym składzie, że RPO nie może pełnić zgodnie z konstytucją obowiązków po upływie kadencji ta skończyła się jesienią Rozwiń » we wrześniu ubiegłego roku od tej pory Sejm nie jest w stanie wybrać następcy Adama Bodnara 3 mówi się, że kolejna kandydatką obozu rządzącego może być przewodnicząca koła senatorów niezależnych Lidia Staroń zobaczymy zobaczymy czy to na jakiś czas ostatni naprawdę niezależne od obozu rządzącego Rzecznik Praw Obywatelskich auto chcielibyśmy teraz państwu zaprezentować retransmisję jego wystąpienia dzisiejszego w sejmie tam usłyszycie państwo po 5 minutach wicemarszałek Gosiewska próbowała mu przerwać, bo 5 minut dano mu na to wystąpienie, ale na szczęście udało mu się chwilę dłużej mówić mam świadomość i przekonanie, że jest to moje ostatnie wystąpienie przed wysoką Izbą w roli Rzecznika Praw Obywatelskich ciąg podkreślił, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15 kwietnia traktuje ocenia jako bezprawne jego bezprawności jest moim zdaniu dodatkowo podkreślona przez niedawne rozstrzygnięcie europejskiego Trybunału praw człowieka w sprawie ksero flory przeciwko Polsce, które co roku Trybunał w Strasburgu ocenił skład Trybunału Konstytucyjnego, jednakże fakt opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Dz.U. powoduje, że nie będą miały innego wyjścia niż dostosowanie się do tego, że norma prawna pozwalająca na wykonywanie zadań rzecznika do czasu powołania następcy przestanie obowiązywać będą musiał się niestety do tego wyroku dostosować, ale wierzę, że być może do tego 15lipca uda się Sejmowi Senatowi wybrać mojego następcę wtedy te konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego będą mniejsze niż zakładane pozwólcie państwo, że moje wystąpienie dzisiejsza będzie osadzony w nieco szerszym kontekście już tylko złożenie informacji o działaniach Rzecznika Praw Obywatelskich stanie przestrzegania praw obywateli w 2 tysiące dwudziestym roku do czego zobowiązuje mnie ustawa tak się bowiem złożyło, że ma możliwość podsumowania zamknięcia całej pięcioletniej kadencji, ponieważ mamy drugą połowę maja 2021 roku jest także szansa na wskazanie aktualnych zagrożeń związanych z ochroną praw człowieka i obywatele chciałbym podkreślić, że to, że mogłem wykonywać zadania Rzecznika Praw Obywatelskich było jest dla mnie wielkim honorem mam zaszczyt być kontynuatorem poprzednich rzeczników, którzy zbudowali autorytet tego urzędu, jednakże każda z kadencji rzecznika ma swoje wyznania i ten okres mojego urzędowania trafił na czasy szczególne najnowszych dziejach naszego państwa czasy, których obywatele potrzebowali coraz większego wsparcia władza robiła wiele, aby ograniczyć możliwości działania urzędu rzecznika zarówno pod względem prawno instytucjonalny, jaki finansowym natomiast w tym czasie niestety nastąpił niespotykany dotąd takiej skali chaos prawny wielokrotnie pogwałcona została konstytucja naruszona została zasada trójpodziału władz w państwie wiele instytucji publicznych utraciło przypisane im wcześniej przez konstytucję ustawy cechy niezależności przez cały blisko 6 lat zmierzaliśmy w stronę państwa, w którym władza jest scentralizowana państwa, w którym narastają problemy związane z praworządnością i przestrzeganiem standardów demokracji niestety nie jest tylko moja ocena, ale także wysyłane są w tym kierunku sygnały przez renomowane organizacje międzynarodowe przez Unię europejską przez różnego rodzaju inne instytucje też warto zauważyć pogarszającą się pozycję Polski w rankingach dotyczących demokracji swobód obywatelskich czy wolności słowa na dodatek w ostatnim roku pojawiła się pandemia wirusa covid 19 co doprowadziło do skumulowania wielu rozwiązywanych wcześniej problemów społecznych prawnych powstały też nowe zagrożenia dla praw obywatelskich jednak, że przez cały ten okres urząd rzecznika pracował tak, aby żaden problem żadna skarga pozostała bez reakcji i efektem tego było to, że do rzecznika wpłynęło w zeszłym roku 72 000 ponad 62 000 pism sygnału od obywateli to jest wzrost o 22% w stosunku do 2019 roku rzecznik także intensywnie pracował i występował przed władzami krajowymi przyłączą się do postępowań administracyjnych sądowych przyłączą się także do spraw toczących się przed Trybunałem sprawiedliwości Unii Europejskiej i europejskiego Trybunału praw człowiek oczywiście tym najważniejszym problemem w 2020 roku była kwestia pandemii różnego rodzaju problemy dotyczące wolności osobistej wolności przemieszczania się wolności religijnych wolność organizowania pokojowych zgromadzeń czy wolności prowadzenia działalności gospodarczej w zasadzie nie było tematu, który nie stał się przedmiotem refleksji ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich jeden z tych elementów interwencji była także organizacja wyborów prezydenckich zaplanowanych na 10maja, które się nie odbyły, ale także późniejsze wybory zaowocowały szeregiem skarg kierowanych do biura Rzecznika Praw Obywatelskich wiele interwencji działań było związanych z prawami osób LGBT plus to było wynikiem m.in. bardzo przykrych wydarzeń 7sierpnia, kiedy zatrzymano 48 osób po demonstracji solidarnościowej, ale także przyjmowanie przez lokalne samorządy uchwał przeciwko ideologii LGBT przeciwko czemu występowałem przed sądami administracyjnymi zresztą czasu Pani Marszałek czas 5 czasu minął czas został wyznaczony na 5 minut taki obowiązuje regulamin bardzo proszę kontynuować ale, ale panie rzeczniku kupić rzeczy się na sprawach istotnych, bo pierwszą minutę poświęcił pan oceni swojej osoby kolejne 2 minuty demokratycznie wybrane instytucje państwa polskiego pan oceniał, więc przedłuża czas, ale proszę skupić się na rzeczywiście w samym sprawozdaniu za rok 2020 dobrze dziękuję bardzo, nasza Drodzy Państwo może w takim razie hasłowo przedstawią te najważniejsze kwestie, które dotyczyły praw człowieka o pandemii w dużej mierze powiedziałem oczywiście kwestie związane z kryzysem praworządności były bardzo istotne w 2020 roku jak również kwestie dotyczące konsekwencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego dwudziestego druga października 2020 roku, który zaostrzył przepisy antyaborcyjne i te wszystkie konsekwencje, zwłaszcza w kontekście organizowania demonstracji to zajmowało urząd Rzecznika Praw Obywatelskich 2020 roku udało się osiągnąć istotne sukcesy dotyczące poprawienia sytuacji osób posiadających kredyty walutowe dotyczące uchylenia przez 4 sądy administracyjne uchwał przeciwko ideologii LGBT również 16września 2020 roku Sąd Najwyższy uznał, że przy obniżaniu świadczeń emerytalno-rentowych pracowników funkcjonariuszy służb PRL należy to obniżenie oceniać przez indywidualne czyny ani samorząd ważność do przynależność do służby to jest myślę, że ważny wyrok z punktu widzenia ograniczenia skutków ustawy represyjnej 16grudnia 2016 roku również w wyniku wniosku rzecznika udało się przygotować kilka senackich projektów ustaw dotyczących systemowych zmian w Polskim praw, odnosząc się do takich wniosków na przyszłość wydaje się, że to jest także moja rola, ponieważ rzecznik nie tylko informuje działalności, ale o stanie przestrzegania praw człowieka i obywatela chciałbym przypomnieć cytat z osiemdziesiątego piątego roku, który znalazł się w raporcie przygotowanym przez ekspertów nielegalnej wówczas Solidarność w konkluzjach rozdziału poświęconego praworządności napisano cytuję przede wszystkim musi ulec zmianie sam sposób myślenia rządzących oprawie sposób posługiwania się prawem przez władze instrumentu dyktatu państwa wobec społeczeństwa jednostki prawo musi się przekształcić mechanizm tworzący system wzajemnych praw obowiązków tylko przy takim pojmowaniu prawa można skutecznie domagać się by było szanowane przez obywateli przyczyniały się do wzrostu kultury świadomości prawnej społeczność w społeczeństwie podkreślono także należy zapewnić niezawisłość sędziowską niezawisły wymiar sprawiedliwości sądy nie mogą być traktowane jako instrument realizujący politykę rządu bym się z wartą 36 lat później przypomnieć ten postulat Solidarności, ponieważ jest to niestety aktualne z punktu widzenia relacji między państwem, a jednostki po drugie, chciałbym odnieść do społeczeństwa obywatelskiego dr Janusz Kochanowski jest z moich poprzedników powiedział tak nie ma praw wolności bez sprawnie funkcjonujących instytucji silnego państwa prawnego tworzonego przez wolnych obywateli nie ma wolnych obywateli silnego państwa bezpieczeństwa obywatelskiego, które promuje cnoty Obywatelskiej poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne chciałbym to podkreślić, bo to jest fundament ochrony praw wolności obywatelskich, jeżeli będziemy dbali o społeczeństw obywatelskich, które korzysta z wolności zrzeszania się wolności słowa wolność organizowania pokojowych zgromadzeń prawa do petycji prawa dostępu do informacji publicznych to wtedy nie będziemy w stanie dbać wszyscy o ochronę praw wolności obywatelskich wreszcie wreszcie w zasadzie najważniejsza ze Skrą chciałem się powiedzieć pandemia, bo zastanówmy się w maju 2021 roku, jakie wnioski z niej wyciągniemy czy przejdziemy do porządku dziennego nad śmiercią około 100 000 osób czy będziemy się zastanawiali jak państwo polskie było do tej sytuacji przygotowane, bo nie był zwyczajny kryzys wg opinii sekretarza generalnego ONZ to największa tragedia zdrowotna społeczna gospodarcza na świecie od czasu drugiej wojnie światowej i musimy z niej wyciągnąć wnioski musimy postępować zgodnie z zasadą prawnika karty bilety, czyli rozliczalności władz publicznych po pierwsze musimy dokonać kompleksowej analizy wszystkich procedur mechanizmów, które zawiodły we wszystkich sferach życia społecznego zdrowia pomocy społecznej edukacji funkcjonowania władz publicznych po drugie musimy stworzyć fundusz kompensacyjny dla ofiar, zwłaszcza wszystkich tych rodzin, które straciły bliskich ze względu na zaniedbania władz publicznych po trzecie musimy zrekompensować straty przedsiębiorców przedsiębiorcom, którzy utracili potężne majątki i dochody zgodnie z zasadami konstytucyjnymi odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej i wreszcie musimy to najważniejsze wyciągnąć wnioski dotyczące naprawy funkcjonowania polskiego państwa i to przesłanie, które wynika także z raportu rocznego rzecznika to przesłanie powinno być zrealizowane to jest odpowiedzialność wszystkich organów władzy publicznej to jest odpowiedzialność także samorządów lokalnych to powinno być także zadania programowe dla opozycji parlamentarnej pozaparlamentarnej to powinno być także wyzwanie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego, bo nie możemy zapomnieć nie możemy przejść obojętnie do kolejnych zadań wyzwań realizacji zaległych odłożonych w czasie planów, bo jesteśmy winni pamięć staranność wszystkim ofiarom epidemii koronawirusem dziękuję też to było ostatnie wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara w Sejmie do 15lipca jak zarządził Trybunału pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej powinien zostać wybrany jego następca do tej pory to się nie udaje wg nieoficjalnych informacji kandydatką mogłaby być teraz Lidia Staroń informacja, a świat podgląd Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA