REKLAMA

Dziedziczenie ustawowe: Kiedy spadek może przypaść Skarbowi Państwa lub gminie? [audycja partnerska]

Audycja internetowa tokfm.pl
Data emisji:
2021-12-01 15:50
Czas trwania:
14:00 min.
Udostępnij:

Kto ma prawo do spadku i w jakiej kolejności w dziedziczeniu ustawowym? Kto płaci podatek od spadku w dziedziczeniu ustawowym? Czy taki spadek można odrzucić? Mecenes Luiza Kwaśnicka tłumaczy, czym jest dziedziczenie ustawowe, kiedy mamy do czynienia z takim właśnie dziedziczeniem i kto wówczas może otrzymać spadek. Rozwiń »
Na audycję zaprasza UNICEF Polska. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzisiaj naszym gościem jest radca prawny pani Luiza Kraśnicka z kancelarii Grabowski i wspólnicy dzień dobry i amerykańskiej dziś kontynuujemy temat testamentów na początek chciałem panią pani mecenas zapytać czym jest dziedziczenie ustawowe dziedziczenie ustawowe jest 1 ze sposobu dziedziczenia obok dziedziczenia testamentowego z przyczyn następuje ono wg przepisów prawa spadkowego kodeksu cywilnego, a nie na podstawie oświadczenia woli spadkodawcy zawartego w testamencie sposób Rozwiń » dziedziczenia ustawowego określa sama nazwa wskazuje ustawa i są to przepisy kodeksu cywilnego dziedziczenie ustawowe ma miejsce nie tylko wtedy, gdy spadkodawca pozostawił po sobie testamentu, choć tak może się kojarzyć może ono nastąpić zarówno co do całości spadku, jaki co część i tak dziedziczenie ustawowe co do całości spadku ma miejsce po pierwsze, gdy spadkodawca pozostawił testamentu bądź powołać w testamencie spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które zdobyło w testamencie nie chce lub nie może być spadkobiercą przykładowo nie może być spadkobierca osoba, która nie żyje w chwili śmierci spadkodawcy, czyli taka, która zmarła przed spadkodawcą również dziedziczenie ustawowe co do całości spadku będzie mieć miejsce wtedy, gdy okaże się, że wprawdzie spadkodawca sporządził testament, ale testament ten został unieważniony natomiast dziedziczenie ustawowe co do części spadku będzie mieć miejsce, gdy spadkodawca nie powołał w testamencie spadkobiercy co do tej części albo co do zasady, gdy którakolwiek z kilku osób, które powoła w całości spadku nie chce lub nie może być spadkobiercą na powyższym widać, że ta sama osoba może, więc dziedziczyć częściowo zestawy i częściowo testamentu jest 1 przypadek, gdy zawsze będzie miało miejsce dziedziczenie ustawowe, a mianowicie w sytuacji, gdy spadkodawca będzie osoba małoletnia małoletni nie może bowiem w świetle prawa polskiego sporządzić testament dziedziczenie ustawowe nie wymaga składania odrębnych oświadczeń jak ma to miejsce w przypadku dziedziczenia testamentowego, jeżeli spadkodawca musi sporządzić testament i to sąd albo notariusz w postanowieniu stwierdzeniu nabycia spadku lub odpowiednio notariusz bakcyl poświadczenia dziedziczenia twierdzi krąg osób dziedziczących ustawy o podanym spadkodawcy ze wskazaniem przysługujących im udziału w spadku co istotne dziedziczenie ustawowe nie tylko określa krąg osób uprawnionych do dziedziczenia zostały, ale także wskazuje kolejność dziedziczenia tych osób a kto może być spadkobiercą ustawowym do spadkobierców ustawowych zalicza się to pierwsze wstępne to jest dzieci wnuków trawniku drugie małżonka po trzecie rodziców kartę rodzeństwo dalej zstępnych rodzeństwa spadkodawcy dziadków spadkodawczyni zstępnych dziadków pasierbów gminę i skargach i tak w pierwszej kolejności z ustawy dziedziczą po zmarłym małżonek dzieci małżonek taki, w którym spadkodawca w chwili śmierci pozostawał w związku małżeńskim i co istotne nie dziedziczy po małżonku małżonek, jeżeli została pomiędzy małżonkami orzeczono prawomocnie separacji, jeżeli chodzi o dzieci tutaj też dzieciom spadkodawcy dzieci przysposobione czy należy zaznaczyć, że takie dzieci nie dziedziczą swoich biologicznych rodzin, jeżeli chodzi o dziedziczenie przez małżonka dzieci to co do zasady dziedziczą oni częściach równych czym pozycja małżonka i tutaj uprzywilejowana, ponieważ ustawa przyznaje mam powiedzieć czemu ustawy zbiegły się dziećmi udział nie mniejszy niż 14 całości stanu i pokazuje to np. umiera spadkodawcy, które pozostawił po sobie żonę i trójką dzieci nie, pozostawiając sobie testament w takim przypadku zestawy nie liczyli po nim będą jego małżonek i trójkę dzieci i każdy z nich po 14 części tak natomiast w sytuacji, gdy spadkodawca pozostawił po sobie czwórkę dzieci małżonka małżonki będzie dziedziczyć wystawy 14 statku, a dzieci czwórkę każdy z nich to 316 części spraw ze względu na to uprzywilejowanie pozycji małżonka, który musi liczyć co najmniej ustawy 1 czwartą części pakt, jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku udział spadkowy, który by przypadał przypada jego dzieciom w częściach równych i odpowiednio danej może mieć zastosowanie do dalszych zstępnych, jeżeli spadkodawca nie pozostawił muszą, a jedynie dzieci z ustawy dziedziczą zawsze dzieci równych części inaczej, jeżeli spadkodawca pozostawił małżonka, a nie zostawił dzieci zostawi dziedziczyć będzie nie tylko małżonek pozostały przy życiu inaczej niż, gdy spadkodawca pozostawia dzieci wtedy dzieciom tylko dzieci jak pozostawia małżonka nie zostawia dzieci zbiegł z małżonkiem dziedziczą rodzice spadkodawcy i udział każdego taki rodzic, który dziedziczy razem z małżonkiem spadkodawcy czy przynosi 14 całości ska, jeżeli zaś jedną z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku udział spadkowy, który mógł się tak przypada rodzeństwu spadkodawcy druga część a gdy którekolwiek z rodzeństwa nie dożyło otwarcia spadku udział spadkowy, który by mu przypadał przypada jego zstępni, czyli w pierwszej kolejności jego dzieci i dopiero braku zstępnych spadkodawcy czy dzieci wnuków prawnuków jego rodziców rodzeństwa zstępnych rodzeństwa cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy, a jw. wymienionych małżonka spadkodawcy cały Stanek następnej kolejności przypada dziadkom spadkodawcy, a w razie braku, iż ten natomiast braku małżonka spadkodawcy krewnych powołanych do dziedziczenia zastane wtedy przypada dzieciom małżonka spadkodawcy i braku dopiero tych ostatnich spadek przypada ustawy gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli nie da się ustalić tego miejsca zamieszkania na terytorium polskiej albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za graniczą wpadek ustawę przypada skarbowi państwa tak wygląda kolejność dziedziczenia ustawowego do porządku prawa polskiego pani mecenas, a czy spadkobiercy ustawowi płacą podatek od otrzymanego spadku krzyż do zasady nie płaczą spadkobiercy ustawowi podatku od spadków darowizn od nabytego spadku poza zstępnymi rodzeństwa, którzy zaliczani są do drugiej grupy podatkowej nie, znajdując się tzw. grupie zerowej, która grupa zerowa zwolniona jest na mocy art.4a ustawy o podatku od spadków i torowisk z tego podatku, a więc wszyscy jego zasady poza zstępnymi rodzeństwa i zwolnieni są tego podatku, ale musi być spełniony pewien warunek to znaczy muszą oni zgłosić nabycie tego spadku naczelnikowi urzędu skarbowego tylko w terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku lub zarejestrowanie innego aktu poświadczenia dziedziczenia, jeżeli tak nie zrobią w tym terminie dla wycięto podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do plag pierwszej grupy podatkowej, a jak wygląda dziedziczenie przez małżonka, kiedy w sytuacji w sytuacji, kiedy małżonkowie są w trakcie rozwodu dobre zasady małżonek spadkodawcy, gdy do chwili śmierci nie zapadły jeszcze prawomocne orzeczenie rozwodu dziedziczy po małżonku natomiast taki małżonek może zostać wyłączony od dziedziczenia przy czym możemy mieć miejsce tylko na mocy orzeczenia sądu i może to mieć miejsce tylko wtedy, jeżeli spadkodawca wystąpił przed śmiercią orzeczenie rozwodu lub separację i winy tego drugiego pozostałego przy życiu małżonka, a żądanie to było uzasadnione i takiego wyłączenia od dziedziczenia będzie mógł żądać każdy z pozostałych spadkobierców ustawowych powołanych do liczenia biegu z małżonkiem w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym się dowiedział o otwarciu spadku nie więcej niż rok od otwarcia spadku pani mecenas czy można zrzec się spadku należy odróżnić 2 pojęcia czasami mylone ze sobą to jest zrzeczenie się spadku odrzucenie spadku i tak zrzeczenie się spadku następuje w drodze umowy pomiędzy przyszłym spadkodawcą, a przyszłym spadkobiercą ustawowym, które to umowa wymaga formy aktu notarialnego i jest ona zawierana za życia spadkodawcy obejmuje ona także zstępnych dzieci wnuki zrzekającego się, chyba że umówiono się inaczej i umowa taka może być uchylone w drodze do ponownej umowy, która zostanie zawarta pomiędzy orzekający się, a ten, którym orzeczono siedzicie natomiast oświadczenie o odrzuceniu spadku nie jest umową, a jest czynnością prawną jednostronną i składane jest ono po śmierci spadkodawcy takie oświadczenie musi zostać złożone w terminie 6 miesięcy od chwili dowiedzenia się przez spadkobiercę o tytule powołania do dziedziczenia może być ono złożone albo przed sądem albo przed notariusze i oświadczenie takie inaczej niż umowa o zrzeczeniu się dziedziczenia nie może zostać odwołane, jeżeli spadkobierca chce odrzucić spadek ani złoży takiego oświadczenia w terminie 6 miesięcy, lecz obecnie prawo polskie chroni spadkobierców i przyjmuje domniemanie, że osoba, która nie złożyła oświadczenia o przyjęciu odrzuceniu spadku w terminie 6 miesięcy na mocy ustawy przyjmuje ten spadek, ale z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe tylko do wysokości wartości otrzymanego spadku czy w testamencie można pani mecenas wyznaczyć innych spadkobierców niż wynika z ustawy i inaczej podzielić majątek tak można w testamencie wyznaczyć innych spadkobierców niż wynika to ustawy inaczej podzielić między nim ten majątek właśnie bowiem temu służy instytucja testamentu spadkodawca może w testamencie wskazać na swoich spadkobierców dowolne osoby podmioty w tym organizacje charytatywne jak np. oni Czech w dowolnych proporcjach, jeżeli chciałby ustanowić kilku spadkobierców testamentowych może także dokonać zapisu windykacyjnego co oznaczać będzie dany przedmiot tego zapisu przejdzie na zapisobiercę z chwilą śmierci spadkodawcy bez konieczności zawierania odrębnej umowy pomiędzy spadkobiercą zapisobierca windykacyjny im tutaj przy testamencie spadkodawca ma nieograniczony krąg możliwości co do wskazywania spadkobierców po nim i udział w proporcji czy do majątku, które będą pan dziedziczyć, a co się dzieje z majątkiem zmarłego, gdy nie ma spadkobiercy ustawowego, a on z kolei nie zostawił testamentu tak jak już wskazywałam wcześniej po ostatniej kolejności zestawy dziedziczą po zmarłym bądź gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy a gdy nie było ono na terenie Polski lub nie da się ustanie tego miejsca zamieszkania na terenie Polski skarb państwa i podmioty te nie mogą spadku odrzucić te podmioty czy skarb państwa gmina nie składają żadnych oświadczeń co do przyjęcia odrzucenia spadku, a z mocy ustawy przepisów kodeksu cywilnego przyjmują spadek z dobrodziejstwem inwentarza co oznacza, że jeżeli spadkodawca nie pozostawił testament, a nie ma żadnych żyjących bliskich krewnych, które wcześniej wymieniała cały majątek po nim dziedziczy gmina albo skarb taki bardzo dziękuję naszym gościom Drodzy Państwo była mecenas luzak Kraśnicka radca prawny z kancelarii Grabowski wspólnicy dziękuję bardzo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: AUDYCJA INTERNETOWA TOKFM.PL

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA