REKLAMA

Mobbing: co w tej sprawie może PIP? "Niewiele"

A teraz na poważnie
Data emisji:
2022-08-03 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
13:04 min.
Udostępnij:

Po kontroli w Newsweeku, Państwowa Inspekcja Pracy nie znalazła dowodów na to, by w redakcji dochodziło do mobbingu. Czy to oznacza koniec sprawy Tomasza Lisa?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Mikołaj Lizut witam państwa 6 minut temu minęło południe, a w programie witam mecenasa Grzegorza Lewickiego prawnika specjalistę prawa pracy z OPZZ i Konfederacji pracy dzień dobry dzień dobry witam serdecznie Inspekcja Państwowej Inspekcji Pracy kontrola przeprowadzona w raz wykazała, że redaktor naczelny Newsweeka Tomasz Lis nie mordował pracowników taki przynajmniej wniosek można by wysnuć z tekstu opublikowanego w Rzeczpospolitej co prawda dzisiejszy poranku redaktor naczelny Rozwiń » Newsweeka Tomasz Sekielski wyjaśniał, że właściwie nie tego dotyczyła ta Inspekcja ta kontrola raczej wykazała jedno, że w wydawnictwie są procedury antymobbingowe no one działają, ale właściwie niczego więcej z tej kontroli dowiedzieć się nie można czy Państwowa Inspekcja Pracy ma w ogóle narzędzia do tego by badać ewentualnym mobbing u pracodawców myślę, że państwa Inspekcja pracy nie chce zajmować się mobbingiem pracodawców, kiedy przepisy antymobbingowe pojawił się w Polsce na blisko 20 lat temu to Inspekcja podejmowała różnego rodzaju działania w tym zakresie i nawet publikowała w swoich raportach informacje o tym jak ten mobbing oceniała jak ustalała długo wykluczała natomiast przez pryzmat braku środków i liczby skarg Inspekcja przyjęła takie stanowisko żona się w ogóle mobbingiem nie zajmuje, kiedy pracownik pisze skargę do Inspekcji pracy doświadcza mobbingu otrzymuje najczęściej pismo z takim takimi tezami opartymi na wzorze, który obowiązuje w Inspekcji pracy, którą okazuje się, że Inspekcja nie jest właściwa do tego rodzaju spraw należy udać do sądu pracy, więc też oficjalne stanowisko PIP w sprawie mobbingu takie, że rząd po Inspekcja jest właściwa w ogóle tego rodzaju spraw no właśnie czytamy tutaj w informacji PIT że bardzo często treść skarg zarzuty w nich zawarte są określone w sposób ogólny hasłowe bez wskazania konkretnych zachowań pracodawcy Knighta jest główny powód tego, że Państwowa Inspekcja Pracy nie chce w tej sprawie rozstrzygać, a po drugie to jest nieprawda, ale dyrektorze przepraszam od słowa, ale takie poczucie, że to wymaga sprostowania natychmiast ludzie, którzy skarżą się na mobbing to są ludzie, którzy bardzo często doświadczają stresu doświadczają przemocy nie potrafią wyrazić swoje myśli w sposób czytelny starają się powiedzieć jakieś problemy i każdy, kto dostaje tego rodzaju skarga nie ma znaczenia czy pracodawca Inspekcja pracy, jaki związek zawodowy ktokolwiek to powinien w przypadku braku konkretności skargi sprowadził doprecyzować jestem audytorem systemów anty mobbingowych pracuje w komisjach antymobbingowych, które powołują pracodawcy, kiedy mamy pracownika, który ma kłopot z wyrażeniem tego, czego doświadczył tego zwyczajnie dopytujemy pomagamy sformułować ten problem, którego nie umie nazwać i tak sformułowany problem oceniamy przez pryzmat tego człony prawdziwy czy nie, a po tym, jak należy z niego wyciągać wnioski, więc jeżeli Inspekcja mówił dostaje konkretne skargi w związku z tym nie podejmuje czynności no to brzmi to bardzo niepokojąco no brzmi niepokojąco to jest także zawarte w sprawozdaniu Państwowej Inspekcji Pracy w 2020 roku wynika z tego sprawozdania że zarzut stosowania mobbingu przez pracodawcę jest niewłaściwie wskazywany przez skarżących tylko niewielu przypadkach opisywane działania zachowania pracodawcy bądź innych osób mogą wskazywać na istnienie takiego zjawiska i być kwalifikowane jako mobbing w rozumieniu kodeksu pracy pisze Państwowa Inspekcja Pracy to też jest nieporozumienie do tego, że mobbing jest pewną wy skalować na formę naruszenia godności pracowniczej, jeżeli w miejscu pracy ta godność pracownicza jest naruszana Inspekcja pracy poweźmie informację to nie powinna odnosić własnego przez mobbing czy nie tylko powinna skierować środki, które dotyczą, jeżeli mamy sytuację, w której nawet to nie jest mobbing, bo nie jest jeszcze długo trwały, ale np. ma charakter masowego zastraszania to Inspekcja przy braku nawet własnych narzędzi ustawowych, żeby egzekwować właściwe zachowanie powinna skierować zawiadomienie prokuratury o możliwość popełnienia przestępstwa no i takimi przykładami są od groźby bezprawne przy wypowiadaniu umów o pracę przy zmuszaniu do podpisywania różnego rodzaju porozumień sama zachowań mobbingu nie są one są niepożądane toksyczne niewłaściwe część z nich narusza przepisy wręcz karne, jeżeli Inspekcja pracy zamyka oczy na te problemy no to kto ma się nimi zajmować no właśnie to jest bardzo dobre pytanie można by było właściwie się zapytać co kontroluje Państwową Inspekcję Pracy w zakresie wykonywania przez nich przez nią ustawowych obowiązków Rada Ochrony Pracy, czyli polityce jest takie ciało w Polsce zgłasza Rada Ochrony Pracy omawiała w sejmie jest ciałem fasadowym pamiętam, bo tam sprawozdania z tych spoczęli spośród posiedzeń tego organu niektórzy członkowie sami wskazują na to, że to takie celebrowane spotkania parę razy do roku, na których omawia się ogólniki przykładzie główny inspektor pracy wsłuchuje się uwagi co odpowie w zasadzie nie ma nadzoru Inspekcji pracy takiego, żeby ostro stawiać mu Inspekcji zadania i ostro i z tego rozliczać to jest takie autonomiczne ciało o tym czy instytucja, która żyje swoim życiem czasami potrafi zrobić rzeczy spektakularne jak np. wykazanie dyskryminacji płacowej w Kauflandzie co Inspekcja pracy w Dęblinie ostatnio zrobiła i w bardzo ważnej taki merytoryczny sposób, ale najczęściej jednak inspektorzy pracy mają przygotowane wzorki na to, żeby odpowiadać pracownikom lecznicy zrobić właśnie to proszę pójść do sądu pracy tylko by sąd pracy trzeba musi poczekać kilka lat na wyrok, bo ministrowi sprawiedliwości w ostatnich latach zlikwidowali w sumie około 100 sądów pracy w Polsce w wielu miastach na pierwszy termin na 5 termin rozprawy czeka się po 678000 ostatniego rekord w Warszawie czekaliśmy na pierwszy termin rozprawy 1,5 roku w, czyli co pan radził panie mecenasie tym wszystkim pracownikom, którzy czują się, bo ani przez swoich pracodawców no jak rozumiem pan pobyt państwa Inspekcja pracy to złym adresem dla kompletnej różnym najgorszym ja wszystkim słuchaczom, którzy uczestniczą w naszej rozmowie rekomenduje wpisać do Inspekcji pracy z kategorii wypłaconych wynagrodzeń, ale już nie premiowych sprawach BHP i żadnych innych sprawach raczej do Inspekcji pisać nie należy przy tej kondycji, którą ona dzisiaj ma natomiast, jeżeli ktoś doświadcza mobbingu to myślę o 3 rozwiązania pierwsze tak, jeżeli ma zaufanie do pracodawcy i wie, że to, czego doświadcza to nie jest polityka firmy tylko to jest polityka jakiegoś menedżera, a nie spółki w instytucjach takiej to informować o nieprawidłowości ferma miejsce, prosząc o pomoc wskazuje konkretne zachowania, a nie etykiety druga opcja jest korzystać z istniejących w tych firmach narzędzi reagowania to są takie sytuacje mediacyjne komisje powołane, jeżeli mamy do nich zaufanie należy korzystać, jeżeli mamy przekonanie, że nie ma szansy się ta stacja poprawić np. nie ma szansy powiedzieć Bobrowicz stop nie rób tego nie zgadzam się, więc wykazać postawę asertywną po czasami to pozwala na to, żeby sytuację rozwiązać za wasze zachowania przemocowe są prace są realizowane w sposób niecelowy nie do końca świadomy wynikają z pewnego tempa niewłaściwego stylu, kiedy obrobił pokaże się w takim lustrze jak się zachowuje to potrafi się cofnąć to nie jest bardzo często, ale jest, jeżeli to wszystko nie działa to ja rekomenduję zmieniać pracę im to brzmi nie najlepiej nie optymistycznie i skład woleliby usłyszeć o tym, że istnieją w Polsce takie instytucje, które będą to Jutrzenki sprawiedliwości, której bronią ale, dbając o siebie swój dom swoją rodzinę swych partnerów o swoje własne zdrowie psychiczne, jeżeli nie ma możliwości tego, żeby sytuację uzdrowić należy pracę zmienić no właśnie, bo potrafi wyobrazić, że często taka takie niewłaściwe relacje pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem zachodzą w mikroprzedsiębiorstwach, w których nie ma żadnych komisji mało tego nie mają, jakby wielu przełożonych jest pracodawca pracownik i tyle tak dalece trudniejsza jest trudniejsza sytuacja, dlatego że tych małe przedsiębiorstwa najczęściej menedżerem tym zarządzać jednocześnie właściciel jest takie poczucie, że pracownik jest mój i wymienia zrodzi to mój jednym z 1 tchem z zakopianką samochodem służbowym czy z lokalem i tam faktycznie powstrzymanie sprawcy przed tym żeby, żeby nie był właśnie sprawcą jest najtrudniejsza no to jest właśnie dosyć smutna konstatacja naszej rozmowy, bo rzeczywiście nie ma właściwie żadnej takiej zewnętrznej instytucji, do której można się zwrócić, która jest w stanie bronić pracownika przed mobbingiem także sąd pracy jak powiedział no jest instytucją instytucją wysoce nieskuteczną w tej materii, a przynajmniej trwa to niezwykle długa i nieprzygotowaną niestety, dlatego że sporów obiegowych w Polsce jest relatywnie niewiele i my statystyczny sędzia w sądzie pracy bardzo rzadko spotyka się ze sprawą mobbingu ową, a kiedyś z nią spotyka to kieruje się orzecznictwem Sądu Najwyższego, który po prostu w tej sprawie nieracjonalnie anty pracownicza, dlatego że sędziowie są Najwyższego uznali licznych wyrokach, że mobbing jest najbardziej zyska nowa forma nękania taka, której Lejman pokazuje w przypadku takiego skrajnego rozstroju zdrowia, kiedy zostają sędziowie sprawę do rozstrzygania poszukują właśnie takich objawów, a mobbing zjawiskiem dynamicznym na początku w ogóle zauważalnym na początku wywołujące drobne rozstrój zdrowia problemy ze snem w poczucie niedocenienia i im dłużej trwa, tym bardziej narasta, jeżeli sytuacja jest przerwana np. pozwem zwolnieniem kogoś na wczesnym etapie to sądy pracy bardzo często nie potrafią dostrzec tego tego rodzaju zjawisk, więc przez pryzmat braku doświadczenia, a także braku czasu na to sędziowie nie dołączają się zakresu psychologii zarządzania psychologii pracy i popełniają w sposób nieświadomy takim nie celowy, ale i liczne uproszczenia, które sprawią, że wypaczają istotę zjawiska przemocy w miejscu pracy to jest bardzo niepokojące zjawisko podobnie jak zachowanie Inspekcji pracy mamy jak sądzę do czynienia w tej chwili z rewolucyjną zmianą w stosunkach pracy właśnie wynikającą z tego, że o mobbingu zaczęliśmy mówić publicznie wprost takie takie skargi są coraz częstsze co musiałoby się stać, żeby Polska dorównała do tych krajów, gdzie jak rozumiem ta publiczna dyskusja jest już na daleko daleko da daleko posunięta znacznie dalej niższy niż w Polsce ustawodawca musiałby wymusić na pracodawcach konkretnie działania, dlatego że wydaje się jednak nie jest prawdą, że skarb jest raz więcej i że teraz więcej o tym mówi po prostu będzie dochodzić należnych polskim państwem Inspekcji pracy pokazują, chociaż oczywiście z tych skarg zupełnie nic dalej nie wynik tak, ale statystyki sądowe, jeżeli chodzi o pozwy ze skargami lobbingowe spadają, więc pracownicy często ten mobbing dokładają także niesłusznie, bo czasu też wyraźnie powiedzieć, że jest wiele niesłusznych oskarżeń niezrozumienia tej definicji mobbingu subiektywnych spojrzeń pracowników, które nie zasługują na uwzględnienie, ale media interesują się tym tematem, kiedy ktoś znany zostanie oskarżony o stosowanie mobbingu ja obserwuję od lat nawet swoje prace, kiedy pojawi się jakaś taka duża sprawa, w której ktoś znany zostanie obwiniony stosowanie mobbingu to potem firmy szczególnie dużo intensywniej inwestują w szkolenia antymobbingowe w jakieś działania komisyjne pojawić takie ożywienie, bo temat wraca potem wątek opada i i tak cyklicznie się z tymi firmami swojej pracy zawodowej spotykamy, więc obawiam się, że nie ma tutaj jakieś generalne zmiany mogą nastąpić, gdyby ustawodawca zmienił art. 54 znaczkiem 3 § 1 kodeksu pracy, który mówi o tym, że pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi, ale ustawodawca nie mówił wcześniej jak ma temu ten nadawca robić, gdyby wskazano bezpośrednie konkretne narzędzia byłby nacisk na to, żeby działania firma była skuteczniejsza mecenas Grzegorz Ilnicki prawnik specjalista prawa pracy za OZZ z Konfederacji pracy był gościem państwa moim, a teraz informacja, a teraz na poważnie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA