REKLAMA

Nowe przepisy dotyczące pobytu uchodźców z Ukrainy "Nie będą mogli poczuć się bezpiecznie"

A teraz na poważnie
Data emisji:
2022-10-27 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
12:09 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w dwunastej Mikołaj Lizut witam państwa gościem programu jest Patrycja Mickiewicz ze stowarzyszenia interwencji prawnej dzień dobry dzień dobry państwu Polski rząd chce uszczelnić system pomocy dla ukraińskich uchodźców co tak naprawdę z ma zmienić się w przepisach ojca zmiany, które są projektowane są tak naprawdę bardzo bardzo duża i wywierają dość istotny wpływ na sytuację tych osób, które w związku z konfliktem zbrojnym przyjechały na terytorium Rzeczypospolitej Rozwiń » polskiej zostały objęte ochroną czasową, jeżeli mówimy oświadczeniach socjalnych, bo myślę, że oto chodzi jak jak mamy na względzie uszczelnianie systemu to tak naprawdę projekt MII zakłada 2 zasadnicze zmiany tak 1 zmiana dotyczy dotyczy wypłat dostępu do informacji pozyskiwanych przez zakład ubezpieczeń społecznej przez osoby, które pobierają w Polsce, a inne świadczenia 500+300 plus świadczenia świadczenia rodzina w chwili obecnej takie świadczenia są wstrzymywane albo osoba uprawniona jest ich pozbawiana w sytuacji, kiedy opuści terytorium Rzeczypospolitej polskiej przez okres powyżej 30 dni w takiej sytuacji zgodnie z obowiązującymi rozwiązaniami taki obywatel obywatelka Ukrainy traci traci uprawnienia wynikające z ustawy traci niejako status tego beneficjenta ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa natomiast możliwe, że ma sens sprawa no tak ma sens, dlatego że dane świadczenie and dana pomoc dedykowane do określonych osób jedną z podstawowych warunków jest to, żeby beneficjent przebywał na terytorium Rzeczypospolitej polskiej w związku z tym, jeżeli dana osoba opuszcza terytorium Rzeczypospolitej polskiej zasadnym wydaje się na zatrzymanie tego świadczenia tak i tutaj jest kwestia wstrzymania przez nawet na gruncie obowiązujących regulacji prawnych tak by już organy mają narzędzia do kontroli tak, dlaczego dlatego, że w każdej chwili m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może mnie jako beneficjentka danego świadczenia wezwać do stawiennictwa do siebie w terminie 3 dni, jeżeli ja się stawia, jakby wszystko z porządku natomiast w sytuacji, kiedy ja na wezwanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych się nie stawił wówczas automatycznie wstrzymywana jest moje świadczenia, a w sytuacji, kiedy stanie się po terminie to świadczenie jest niejako przywraca, ale pod warunkiem oczywiście, że jak dalej korzystam z uprawnień mamy chyba jakieś problemy na łączach mam nadzieję, że uda nam się już za chwilę połączyć się z Patrycją Mickiewicz ze stowarzyszenia interwencji prawnej no właśnie tak jak pani Patrycja już jest pani Patrycja Mickiewicza znać coś tam przerwał tak to jeszcze tak króciutko wrócę do tego zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami to świadczenie będzie wstrzymywane nie tylko w sytuacji, kiedy ja wyjadę z Polski na okres dłuższy niż 30 dni co jak już wcześniej ustaliliśmy jest zasadne, bo tracą uprawnienia wynikające z ustawy, ale ono będzie podlegało wstrzymaniu, jeżeli ja o Puszczę na terytorium Rzeczypospolitej polskiej takiego samego faktu opuszczenia przeze mnie Polski to świadczenie będzie wstrzymane i po powrocie, jeżeli spełniam, jeżeli spełnia warunki to otrzymywania tego świadczenia to świadczenie będzie automatycznie wznawiana co podane jest w uzasadnieniu projektu, że ma przeciwdziałać nadużyciom pobieraniu świadczeń, które później są niemożliwa do do egzekwowania czy takie rozwiązanie jest zasadne no wydawać by się mogło że, że tak natomiast chciałby jedyne co budzi naszą obawę to by szybko tego postępowania, bo jeżeli rzeczywiście będzie także w momencie, kiedy ja wracam to świadczenie będzie wznawiane on ma być wznawiane z miesiąca już, w którym zostało wstrzymane tak to wydaje się, że nie będzie bardzo uciążliwe dla obywateli Ukrainy natomiast, jeżeli to wznowienie miało nastąpić jakiś pewnym opóźnieniem nocą jest oczywistym jest pozbawia gminę na beneficjenta tej pomocy jak ciągłości świadczenia możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb, jakie zmiany proponuje rząd jeśli chodzi o legalność pobytu cudzoziemców z no tutaj zmiany są naprawdę bardzo bardzo duże część z nich jest na korzyści może od zaczyna w chwili obecnej chwili obecnej i oczywiście wszystkie osoby będące beneficjentami specustawy tak ani mają zapewnione prawo pobytu w Polsce do dnia 24sierpnia 2023 roku takich pobyt uznaje się za legalny natomiast osoby, które przebywały w Polsce przed datą 2004. Mn lub takoż na dokumentach pobytowych przykładowo wiza ruch bezwizowy karta pobytu miały mają na moment dzisiejszy zagwarantowane przedłużenie ważności prawa pobytu do 31grudnia br. natomiast projekt ustawy zakłada przedłużenie tego terminu do dnia 24sierpnia 2023 roku co jest korzystne też z punktu widzenia ujednolicenia tych wszystkich dat w chwili obecnej to pobyty były dość różny sposób przedłużane 18 miesięcy do końca roku było kilka nieścisłości teraz się w projekt metod troszeczkę struktury zoomie mamy mamy 1 datę, czyli te dokumenty są ważne natomiast tak ogromna ogromna zmiana, która Rze naszej opinii bardzo niekorzystnie wpłynie na obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski w związku z konfliktem zbrojnym po dwudziestego czwarty po 2004. z lutego jest wyeliminowanie możliwości ubiegania się o pobyt czasowy w Polsce na uprzywilejowanych warunkach obowiązująca obecnie ustawa daje obywatelom Ukrainy możliwość uzyskania prawa pobytu w Polsce i na okres 3 lat pobytu dającego uprawnienia do wykonywania pracy w 4 linie 9, jeżeli wniosek zostanie złożone w terminie 9 miesięcy od taty wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej polskiej i to jest jakby to jest ta nadzwyczajna troszeczkę forma legalizacji pobytu, bo osoby, która w, które taki wniosek złożą nie będą musiały wykazywać w toku postępowania spełnienia tych zasadniczych warunków, które sami muszą wszyscy cudzoziemcy chcący zalegalizować swój pobyt zasadniczo miejsce zamieszkania ubezpieczenie stabilny regularny dochód tutaj rząd dał obywatelom Ukrainy z uwagi na tę wyjątkową sytuację, w której które się znaleźli możliwość uzyskania pobytu w taki uprzywilejowany sposób i z tego co wiemy wszyscy obywatele Ukrainy właśnie siedzą teraz czekają, kiedy upłynie 9 miesięcy od daty wjazdu w Polsce ich do Polski, a to upłynie już niebawem 24listopada i później po to, żeby mogli zalegalizować swój pobyt w oparciu o te regulacje, które państwo przedstawiła, bo to daje taką gwarancję bezpieczeństwa takich 3 lata mają zabezpieczoną sytuację popytową w Polsce co by się działo w kraju pochodzenia oni mają tutaj prawo być na uprzywilejowanych warunkach natomiast przepis ten zgodnie z projekt ten, a ustawy zostaje wyeliminowany tak, czyli na niecały miesiąc przed obywatele Ukrainy dowiedzą się, że niestety niestety Szanowni Państwo w tym trybie pobytu w Polsce nie utrzymacie co więcej w ogóle nie otrzymacie prawa pobytu w Polsce a dlaczego dlatego, że ustawa o cudzoziemcach jest skonstruowana w taki sposób, że uniemożliwia skuteczne złożenie wniosku o wszczęcie postępowania o pobyt czasowy, jeżeli dana osoba korzysta w Polsce m.in. ochrony czasowej, a zatem każdy wniosek, który zostanie złożony przez obywatela Ukrainy korzystającego w Polsce ochrony czasowej jak zakończy się wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania ta regulacja, która została wyeliminowana ten artykuł zostanie mam nadzieję, że nie zostanie, ale projektowana zostanie wyeliminowana jak była lex specialis w stosunku do tego ogólnego jak założenia, że osoby z ochroną czasową o pobyt w Polsce ubiegać się nie mogą także w tym zakresie też jest bardzo duża zmiana i ja myślę, że ona naprawdę z punktu widzenia tego świadomości obywateli Ukrainy od marca, kiedy regulacje pojawiły takiego światełka pewnego bezpieczeństwa pewnej stabilizacji legnie w gruzach, jeżeli to zostanie oczywiście przyjęta i tak przy okazji zupełnie, bo chciałam zupełnie bokiem co dzieje się nie po raz pierwszy, zmieniając ami ustawę o pomocy obywatelom w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonuje się zmiany, która ach, znacząco wpłynie na sytuację ani innych niż obywatele Ukrainy cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej polskiej, chyba że dotyczy wszystkich cudzoziemców MAK ten projekt jeszcze w dodatku zakłada, że uchodźcy korzystający z pomocy w miejscach zbiorowego zakwaterowania mają pokryć połowę kosztów kart tak stać tak tutaj też w tym zakresie zasadnicza zmiana, bo aktualnie oglądać także pomoc m.in. w zakwaterowaniu i żywieniu udzielana jest przez okres krótszy niż 2 miesiące od taty pierwszego wjazdu tak czy ja mam 2 miesiące zagwarantowane, ale też mogę mogę pomóc uzyskiwać dłużej natomiast w projekt zakłada przemodelowanie już, jakby tego zasadniczego, a rozwiązania rzekomo może być zapewniana nie dłużej niż przez 120 dni od dnia pierwszego wjazdu to jest zasadnicza różnica 2 miesiące i więcej, a nie dłużej niż 20 dni i co tutaj jeszcze sobie zakłada projektodawca projektodawca mówi tak po upływie 20 dni, jeżeli chcesz obywatelu obywatelką Ukrainy uzyskiwać dalszą pomoc w zakresie wyżywienia zakwaterowania, bo tutaj ten projekt odnosi się do tych 2 kwestii no to warunkiem przyznania oczywiście w miarę w naszych jak możliwości jest pokrycie przez siebie 50% kosztów tej pomocy nie więcej niż 40zł w tak tak mniej więcej wygląda ten projekt bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę Patrycja Mickiewicz ze stowarzyszenia interwencji prawnej, a teraz informacje w, a teraz na poważnie anty promocja mafia futbolowa Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA