REKLAMA

"To trzecia próba ujarzmienia monarchii absolutnej Watykanu". 7 czerwca wchodzi w życie nowa konstytucja państwa-miasta

Przedpołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2023-05-30 11:00
Prowadzący:
Czas trwania:
23:52 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu

Rozwiń » Kłaniam się państwu to jest ponownie przedpołudniowy program radiato KFM jedenasta 5 na zegarach naszym kolejnym gościem jest prof. Arkadiusz stępin z wyższej szkoły Europejskiej imienia Józefa tiischnera. Kłaniam się, panie profesorze, wina pana, redak dyrektor, teatr dyrektor teatru.
Kościoła katolickiego i na czele tej centrali stoi oczywiście papież, a razem z kurią rzymską. Natomiast drugi pion taki bardziej Administracyjny państwowo Administracyjny to jest państwo watykańskiejgo, czyli również stoi papież, ale jako administracyjnye zaplecze władzy papieża jest kuber na torad państwa Watykańskiego, czyli mamy władzę kościelną i władzę administracyjną państwową Watykanu. I teraz tak konstytucja, o której mówimy, czy będziemy mówić, odnosi się do tego pionu państwowo administracyjnego nie dotyczy centrali kościoła kotolickiego kurii rzymskiej, jakkolwiek te obydwa piony no są ze sobą organicznie powiązane chociażby przez osobę papieża. I ta reforma, która wchodzi za tydzień w życie jest trzecią reformą trzecią próbą ujaśenia tej no fenomenalnej wyjątkowej struktury w ogóle w świecie, jakim jest watykańska elekcyjna, monarchia absolutna, ona powstała we współczesności w 1900 20.10. roku na podstawie traktatów Laterańskich, czyli tego porozumienia zawartego jeszcze przez penito musoliniego z papieżem Pius em jedenastym powoływała do życia państwo watykański. To takie najmniejsze państwo świata z tymi 44 ha no wielkości no 10 stadionów piłkarskich i dla funkcjonowania tego państwo miastowo organizmu watykanizm państwem miastem, papież Jan Paweł II wprowadził wprowadził pewne unowocześnienia w roku 2000, a w tej chwili papież Franciszek 20.03. roku reformuje strukturę państwa miasta Watykanu.
Czy pańskim zdaniem ma to znaczenie dla członków kościoła katolickiego? Jeśli tak to, jakie.
Bezpośrednio dla tych członków, którzy pojawiają kościoła, którzy pojawiają się, co tydzień w kościele czy uczestniczą w życiu kościoła, na szczeblu parafialnym, czy nawet diecezjach nie ma to większego znaczenia ta reforma sprowadza się praktycznie do 2 takich. No kariatydowych takich fundamentalnych posumić pierwsze to jest wprowadzenie możliwość wprowadzenia to komisji państwa miasta Watykańskiego osób, które nie są kardynałami, nie mają świę więcej biskupi, jeżeli chciałby pan ode mnie usłyszeć krótki komentarz taki puentowany komentarz jak to ma znaczenie dla ludzi kościoła. To powiem tak dla kurii rzymskiej jest to milowy krok, natomiast dla członków kościoła jest to ten kroczek, który wykonał nil AM Strąg sześćdziesiątym 08.09. roku, kiedy wylądował na Księżycu, dokonał minimalnego kroczku na nowym nowym globie.
To skupmy się zatem na tych 2 zmianach, o których pan przed chwilą powiedział.
Tak pierwsza zmiana to jest prowadzenie czy możliwość wprowadzenia ludzi świeckich do tej komisji będącej właściwie w tym takim trójpodzielnym systemie władzy ustawodawczej wykonawczej sądowniczej. Komisja do spraw państwa miasta Watykanu. Komisja Papieżka ona posiada funkcję ustawodawczą i w tej komisji mogą nie muszą, ale mogą teraz zasiadać osoby świeckiej teoretycznie mogą zasiadać nawet im kobiety, więc to jest pewne trzęsienie ziemi, ponieważ do tej pory od tego 1929 roku nie mówiąc jeszcze o okresach wcześniejszych, kiedy nie było tej regulacji prawnej. No to komisje te kluczowe w Watykanie wypełniały osoby najbardziej w cudzysłowie święte, czyli ubrane albo fiulety albo w kurpury, czyli kardynałowie i arcybiskupii teraz będą mogli dostąpić zaszczytu uczestniczenia ludzie, świecy, kompetentni fachowcy, których kryterium przystąpienia uczestnictwa w tej komisji nie będzie warunkowane posiadaniem fioletowej czy pulpurowej, sutanny. to To jest jakimś stopniu rewolucja, a druga, a druga reforma taka no dosyć istotna polega na tym, że władza wykonawcza, dlatego państwa miasta Watykanu spoczywa w rękach organu wykonawczego władzy wykonawczej. I to jest gubernatorat państwa miasta Watykanu i ten gubernatorat będzie miał w tej chwili większe kompetencje i sądownicze i przede wszystkim reprezentacyjne w stosunku do innych podmiotów prawa Międzynarodowego, czyli przedstawiciele gubernatoratu będą mogli reprezentować papieża na forum międzynarodowe. Co to w praktyce oznacza, to oznacza, że gubernatorat otrzymuje większą władzę, poszerza się jego kompetencje władzy wykonawczej w stosunku do sekretariata sekretariatu stanu. I tu może wymaganych jest trochę ode mnie 2 słów wyjaśnienia ten sekretariat stanu to było Super ministerstwo za czasów pawłai, czyli do lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. To Super ministerstwo obrosło jeszcze bardziej w piórka za pontyfikatu Jana Pawła II, a już do monstrualnych rozmiarów jako właściwie takiego Super papiestwa. W momencie, kiedy papież Benedykt szesnastym zajął się pracą naukową i całą władzę wykonawczą kościele jest cedował na sekretariat stanu rozło rozł się ten sekretariat stanu do tego Super monstrualnego ministerstwa, które kierowało kościołem i Franciszek od 2013 roku. Próbuje z wielkim trudem sprowadzić sekretariat stanu do rangi normalnego ministerstwa, a nie Super ministerstwa, który nie tylko kontroluje inne kongregacje, czyli inne ministerstwo wadykańskie, które kontroluje nie tylko ten kubernatora państwa Watykańskiego, ale które de facto tak jak to było w przypadku Benedykta szesnastego kontroluje samego papieża, przejmuje jego funkcje, także w ucieleśnieniu tego sekretarza stanu, jakim był bardzo maciaweliczny piemącczyk tarciskobertony. I Franciszek teraz dokonuje przesunięcia kompetencji władzy ustawodawczej i wykonawczej z tego sekretariatu stanu do gubernatoratu, krótko mówiąc, uszczupla to superminister ministerstwo sektariatu stanu, które było nieszczęściem dla kościoła nieszczęściem dla Benedykta szesnastego.
Franciszek we wstępie do konstytucji pisze, że to odpowiedź na potrzeby naszych czasów. Czy rzeczywiście było takie oczekiwanie zmian, o których pan profesor przed chwilą mówił.
W kościele powszechnym z pewnością nie, ponieważ większość wierzących zaangażowanych katolików. No nie interesuje się tymi przepływami władzy w centrum centrali kościoła katolickiego, natomiast ono było o tyle istotne, że używając, używając porównania do komórki rakowej. To ta potencjał i wielkość sekretariatu stanu degenerowała centralę kościoła i praktycznie jak ta komórka Rakowa rozrastała się na na Watykanie. Do tego dochodzi jeszcze kultura polityczna już typowa współwyspu Watykańskiego. Ta sama kultura polityczna, która doprowadziła nieco wcześniej do dekręgolatu degręgolaty chrześcijańskiej demokracji, która doprowadziła do do tych nieprzejrzystych związków między Watykanem, a chrześcijańską demografacją jeszcze istniała, a strukturami nawet chociażby mafijnymi lożą te 2 strukturami nielegalnymi na Półwyspie watykańskim i Franciszek, który jest reezentantem. No tego poza wuskiego systemu polityczną kości kościelnego próbuje się rozprawić tym z tą komórką rakową. Więc, odpowiadając w sposób skrumentowany dla pana pytań nie ma to bezpośredniego przełożenia na ludzi bieżących i na członków kościoła. Natomiast jest próbą uzdrowienia uzdrowienia tej kościelnej centrali w kierunku większej transparentności, nawet większej demokracji pozbawienia ich możliwości patologicznego.
Działania.
To jeszcze 1 kwestia czy pańskim zdaniem wobec tej dynamiki i zmian w kościele katolickim, ale także w tej instytucji, jaką jest Watykan. Te zmiany będą częstsze teraz niż co 2.
Dekady o ogólne ogólne przyspieszenie procesów społecznych politycznych, które obserwujemy wszędzie zmusza także i właściwie zmusiło Watykan to o rezygnacji z tych tradycyjnych instrumentów sprawowania władzy, no, które przynosiły mu sukcesu, chociażby sama sam Fakt abdykacji papieża przed dekadom jest takim właśnie intykatorem tego, że także i Watykan nie omijają. Te zmiany, którym podlega cały świat kwestia tych regulacji, które wprowadza Franciszek większego dozowania partycypowania kobiet w kościele, co formalnie dopuszcza też ta nowa regulacja ustawodawcza papieża Franciszka. No i. Co także będzie w jakiś sposób widzialne podczas synotu biskupów na jesieni w Rzymie, kiedy pewna pula miejsc, dlatego klubu męskiego kardynałów będzie przeznaczona dla osób świeckich. Z tego połowa tych 75 członków świeckich dopuszczonych do tego męskiego klubu 290 kardynałów i biskupów. Połowa z tych 80 miejsc będzie przeznaczona dla kobiet. To są zmiany.
Pozwoli pan, panie profesorze, wrócimy do tej kwestii już po skrócie informacji. Prof. Arkadiusz Stępień jest naszym gościem, a teraz informację Radia tokfem.
Jedenasta 23 na zegarach prof. Arkadiusz stępiń jest z nami z wyższej szkoły Europejskiej imienia Józefa Tischnera. Kłaniam się panu ponownie.
Witam serdecznie, ponownie i pandaktor prosimy.
Tak kłaniamy się, mówimy o nowej watykańskiej konstytucji, która wchodzi w życie 7 czerwca, tuż przed informacjami rozpoczął pan dość istotny wątek o jesiennym synodzie z udziałem kobiet o parytecie, jaki został tam zastosowany. To jest fundamentalna zmiana, myśli pan, że będzie o niej mówić się przez kolejne pokolenia watykańskie, bo jest tak istotna.
2 takich kluczowych rozgrywających, oczywiście w imieniu papieża Franciszka kardynał Marko krach i kardynał choleryś arcybiskup Luksemburga nazwali tę zmianę rewolucyjną, bo rzeczywiście dla Watykanu jest to zmiana rewolucyjna. Musimy sobie wyobrazić instytucję, która okrzepła przez 20 wieków tylko męskim towarzystwie i to nie tylko w towarzystwie męskim, ale tym obleczonym w te najwyższe godności purpury i fioletów biskupów. Tymczasem do tych 290 członków męskiego klubu zostanie dokoptowanych 80 osób świeckich, z czego połowa przepraszam 80 osób spoza tego grona, z czego połowa ma przypaść osobom świecskim. I to mają kobiety, więc to jest rewolucja. Natomiast problem polega na tym, że rewolucja jest w percepcji Watykanu, natomiast na ludzi, a szczególnie dla kobiet, które po raz pierwszy zasiądą w tym gremium synodalnym biskupiem jest to zmiana kosmetyczna, dlaczego kosmetyczna. Ano dlatego, że kiedy skończy się syno, przegłosowany zostaje przegłosowane zostają uchwały, które no właśnie nie są wiążące dla papieża synot ma w tej chwili naraźniko, głos doradczy, czyli syno może wystosować parę dobrych ciepłych rad dla papieża. I oni może przyjąć albo nie no wiadomo, że papież jest też w pewnym takim układzie władzy i widać to po papieżu Franciszku nie może oprzeć się ipresją i naciskom, więc prawdopodobnie przyjmie te sugestie synou, ale kiedy ten syno się coś 1 sprawa, ale kiedy ten syn się skończy, no to wrócą te wytyczne synodalny, powiedzmy na ten poziom diecezjalny czy nawet parafialny, ale tam kobiet już nie będzie, bo wykonawcami tych dyrektyw synodalnych i papieża będą ponownie mężczyźni będą ponownie księża. Nie będzie żadnej kobiety proboszcza żadnej kobiety duch kobiety duchownej, która wykonywała implementowała te wytyczne synodu, więc na tym polega i niedoskonałość systemu w kościele i niedoskonałość tego synodu, ponieważ ani synot, ani struktura kościoła nie reprezentuje tych przynajmniej większości czy mniejszości nawet, które, którym płynie naturalne życie kościoła katolickiego. I to jest wielka wielka słabość i synotu i tych struktur, które w tej chwili mamy do czynienia w kościele. Ja tylko przypomnę, jeżeli jeszcze mogę, że toczy się w niemieckim kościele tzw droga synodalna, w którym próbuje się to dokonać tej fundamentalnej zmiany zasadniczej zmiany i dopuścić kobiety do sakramentu kapłaństwa, czyli wprowadzić tą tzw ordynację kobiet. I wtedy te zmiany, które zapadłyby na rzecz większej kolegialności, większej kolegialności pod tym rozumiemy przeniesienie tego epicentrum władzy z Watykanu na kościoły lokalne kościoły narodowe, kościoły kontynentalne czy nawet kościoły lokalne. Jak w Brazylii kościół amazu amazońskiej sensowna zmiana. No ale ona nie będzie recypowana przez połowę współłyznawców tego kościoła, ponieważ kobiety są wykluczone od urzędu kapłańskiego. Ta próba w tej chwili w kościele niemieckim napotyka nas przeciw nie tylko większości w kościele katolickim, ale samego Watykanu w tym również papieża.
Jak pańskim zdaniem dzięki tej zmianie zmieni się dyskusja o problemach kościoła?
Tak jak mówiliśmy przed przerwą kościół, tak jak został zaskoczony, w 2013 roku nieoczekiwaną, jakkolwiek kanoniczną i im prawnie usankcjonowaną rezygnacją papieża Benedykta z posługi. Tak będzie coraz częściej stawał wobec faktów dokonanych, jakie wygeneruje samo samo życie kościół jest z reguły instytucją konserwatywną defenzywną reagującą, a nie wyprzedzającą zmiany. I. Widzimy to nawet na przykładzie polskiego kościoła, który nagle z 1 dekady pełnego triumfalizmu i i zatartych do góry do góry nosów musi być skonfrontowany sytuacją, kiedy w jednej z najbardziej konserwatywnych i diecezji polskich diecezji krakowskiej u arcybiskupa jęentroszewskiego wyśęconych jest kapłanów. Garstka nawet nie potrzeba 2 pasów dłoni, ponieważ raptem 8 duchownych otrzymało sakrament kapłaństwa. To są te zmiany, na które kościół także kościół w Polsce jest absolutnie nieprzygotowany. Kościół w Polsce idzie w kierunku ultratodopsji katolicyzmu krucjatowego kościół powszechny uniwersalny ten centralny z kurią papieżem Watykanem próbuje dzięki osobie Franciszka jakoś także przecież przywołajmy aspekt pedofilii, duchownych próbuje sobie z tym problemem jakoś poradzić, ale zawsze jest to reaktywne, więc jeżeli pyta mnie pan redak dyrektor dyrektor trochę Archiwalnej przykurzonej pyłem wieków struktury kościoła radzi sobie bardzo trudno z przeciw konserwatystów tradycjonalistów jest olbrzymi.
A tu myśli pan panie profesorze, że to dobrodziejstwo pontyfikatu obecnego pontyfikatu nie przeniesie się też na krajowe kościoły i sposób jego zarządzania.
No próba próba, którą chciałem papier papież podjąć na tym na tym synocie w jesieni i ci w kierunku nadania większych kompetencji kościołom lokalnym. Nawet wyobraźmy sobie Polski kościół, który otrzymuje otrzymuje większe kompetencje od Watykanu, kompetencje lokalne, no to kościół Polski z tych przesłanek, które mamy w tej chwili będzie szedł w kierunku murowania własnej bramki takiego podwójnego katenacio i będzie szedł zaparty, więc dla kościoła polskiego jest to kontrproduktywna. Propozycja, natomiast kościół niemieckiki zyska pewną autonomię władzy większe kompetencje i z pewnością wykuje na drodze tej synodalnej, która domaga się ordynacji kobiet, domaga się dopuszczenia osób rozwidzonych do sakramentu komuni dopuszcza ewentualne zniesienie celibatu, czyli te fundamentalny zmiany, które no w jakiś sposób ten kościół katolicki i powszechny trzymają w ryzach. Pewnie zyska większą autonomię, ale, ponieważ i dalszym ciągu nawet po tym, synodzie papież będzie miał najważniejszą władzę w kościele, także nad kości kościołami lokalnymi. No to zbyt daleko idące z perspektywy Watykanu zmiany i tak zostaną powściągnięte w moim przekonaniu kościół i Polski i kościół uniwersalny znajduje się w jakiś sposób ślepej ulice, z której bardzo trudno jest mu wyjść.
Tyle panie profesorze, to jeszcze jedno czy tym determinantem zmian w kościele katolickim jest tylko papież Franciszek, czy jednak kościoły lokalne też mają na to wpływ, a jeśli tak to proszę podać takiego przykład.
No to właśnie ten przykład to jest ten, chociaż kościół lokalny w Niemczech. Tak.
Ale, odwołując się też do innych innych przykładów.
Przykład Amazonii nie tak dawno 2017 roku. Papież słowa synot amazańskiej, gdzie ze względu na tą specyfikę Amazonii, czyli olbrzymi teren pokryty no puszczą amażeńską odległość parafii do parafii wynosi 200 km. Do tego, to chodzi jeszcze specyficzna lokalna kultura, w której mężczyzna nie może nie być żonaty, więc tam nie ma singli, z których można byłoby wykreować kadrę kapłańską. Papież chciał dokonać właśnie tego lokalnego ewenementu i dopuścić żonaych mężczyzn do kapłaństwa przegrał tę batalię, więc jeżeli pytanie pan o te lokalne możliwości kościołów one są ograniczone i centralnym ośrodkiem watykańskim, pomimo próby takiego centralnego dozowania tej władzy w postaci insynodalności kościelnej i postaci presji tych har linerów, którzy wychowali się podczas po wysocjalizowali się w okresie pontyfikatu Jana Pawła II i Benedykta szesnastego bardzo trudny przedsięwzięcie dla lokalnych kościołów, które oprócz tego niemieckiego. To dotyczy też kościoła holenderskiego kościoła austriackiego kościoła szwajcarskiego kościołów zachodnich, które mają z 1 strony dostęp do myśli Teologicznej i mają wykształcone społeczeństwo obywatelskie i trochę inną kulturę polityczną niż tę, którą mamy w Polsce.
Zbliżamy się do końca naszego przedpołudniowego. Programu. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Prof. Arkadiusz stępin był z nami z wyższej szkoły Europejskiej mienia Józefa tysnera. Kłaniam się. Pan.
Dziękuję uprzejmie.
Państwa zapraszam na informacje radiatokfm, po nich kultura osobistaj i Marta perchdź Burzyńska wydawcą tego programu był Bartłomiej Pograniczny, jego realizatorem Szymon Bauta przemysławiwańczyk. Kłaniam się do usłyszenia jutro o godzinie dziesiątej. Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZEDPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA