REKLAMA

Rozmowa z Radosławem Mleczką, wiceministrem pracy i polityki społecznej

Co się stało?
Data emisji:
2014-11-04 16:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:49 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
co się stało ich Maciej Zakrocki dzień dobry to stało się to, że nie dość, że w Polsce udział pracowników zatrudnionych na umowy na czas określony jest największy w unii Europejskiej też z ostatniego raportu Inspekcji pracy wynika, że bardzo wielu pracodawców narusza przepisy związane z tymi umowami cywilnoprawnymi, dlaczego tak się dzieje co z tymi umowami to pytanie do dzisiejszego gościa Radosław mleczko wiceminister pracy i polityki społecznej dzień dobry dzień Rozwiń » dobry witam państwa to nigdy nie jest pana wina, że pracodawcy naruszają kodeks pracy w tych umowach cywilnoprawnych, ale rzeczywiście skala zjawiska jest ogromna Wola samych umów wg tego raportu Inspekcji pracy za pierwsze 6 miesięcy tego roku jest już więcej niż w całym roku 2013 także zjawisko, które miały być ograniczane zgodnie z zapowiedzią premiera na początku tego roku dodaje, że się, że ma się dobrze się rozwija pasują powiedział inaczej jesteśmy dokładnie w już w trakcie tego procesu, w którym staramy się ograniczyć nie tyle różnorodność umów, dlatego że ta różnorodność jest wartością jej nie chce jej podważać, ale nadużywanie i zastępowania tych umów z zastępowanie umów o pracę umowami cywilnoprawnymi czy umów terminowych w miejsce znowu umów na czas nieokreślony, ale też bardzo ważne zjawisko mianowicie cały obszar tzw. pracy nie deklarowanej, czyli tej szarej strefy euro, który też za chwilę powiem teraz w jaki sposób staramy się reagować oczywiście nie może to być reakcja na zasadzie radosnej twórczości, bo to jest zbyt wrażliwy obszar, żeby podejmować decyzje nie, przyglądając się uważnie ich rezultatom przede wszystkim nie poprzedzając ich uważną analizę wniosku z tym pierwszy krok został zrobiony, jeżeli chodzi o umowy zlecenia jak państwo wiedzą Sejm przyjął kilka dni temu zmianę dotyczącą oskładkowania tzw. zbiegów umów do wysokości minimalnego wynagrodzenia, ale dodajmy to ma wejść dopiero od stycznia 2016 roku proszę wziąć pod uwagę wiele takich sytuacji, w których firmy funkcjonują na podstawie już zawartych kontraktów w sejmie trwała długa debata na ten temat my akurat są raczej reprezentowaliśmy stanowisko, że wolelibyśmy, żeby ten proces przyspieszyć, ale wolą posłów vacatio legis wejścia w życie tego rozwiązania od stycznia 2016 weszliśmy w dyskusję bardzo moim zdaniem ważną i skierowaliśmy już do konsultacji społecznych projekt, który jest od ograniczenia zawierania umów terminowych przypomnę, że łącznie z umową próbną miałby to być 36 miesięcy czwarta umowa miałaby być umową na czas nieokreślony i pozostawiałby ten katalog obiektywnych przesłanek, kiedy umowa terminowa może zostać zawarta, dlatego że znów nie jest to krucjata przeci w godne umowie terminowej tylko przeciwko temu, że pracodawcy zawierają 569 letniej umowy terminowe tylko, dlatego że łatwo jest rozwiązać w związku z tym naszym projekcie jest również fundamentalna zmiana w regionalnym powiedzą, że okres wypowiedzenia zależy od stażu zakładowego pracy ani od tego czy to jest umowa terminowa czy to jest umowa na czas nieokreślony dyskutujemy dzisiaj w miałam okazję spotkać z przedstawicielami partnerów społecznych na pewno będziemy otwarci na jakieś propozycje ewentualnych modyfikacji tego projektu, ale wydaje się, że jest na tyle zrównoważony, żeby uczciwej firmie, która chce uczciwie zatrudniać pracownika nie przeszkadza w tym projekt ażeby tym, którzy nadużywają tej umowy rzeczywiście utrudniła pracę na konsultacje społeczne z Resovią 3 listopada, ale skoro i tak było, żebyśmy może nie skakali po wątkach czują się na sekundkę chciał w takim razie na tym zatrzymać nad tym projektem rządowym dotyczącym tych umów i tej zmiany która, która ma nastąpić właśnie tych umów terminowych rzeczywiście to co jest najważniejsze, że mogą być maksymalnie 3 umowy na czas określony łączny czas on, że 36 miesięcy 3333 do dzisiaj właśnie też wyjaśniałem skont w tym przekazie jest publiczną pewna wątpliwość Otóż mam jeszcze umowy trudno lektura w obecnych na obecnym brzmieniu przewiduje jest trzymiesięczne i ta umowa pozostaje w kodeksie w związku z tym włącznie są to 3036 miesięcy Allen 33 tej umowy terminowe w klasycznym rozumieniu tego słowa Anny jest wasza propozycja tam w dawne związki zawodowe też nie będą zachwycone, bo ona postulował, żeby ten maksymalny czas na znak można być zatrudnione na czas określony było 18 miesięcy do pani śmiać z możliwością wydłużenia relacji oraz 48 mi zresztą niektóre organizacje te Lewiatan podtrzymuje torze 48 miesięcy jeśli nawet bez określania liczby dopuszczalnych umów także rozumiem, że te konsultacje trzeba mnogość dość za nas czy trudne, ale nie, ale właśnie przy w tym komunikacie, który do tej pory się pojawił tylko te 2 parametry są najczęściej brane pod uwagę 3 z 33 był wypuszczany, czyli ten okres trwania umowy i okres wypowiedzenia, a co z tym z tymi elementami, które do tej pory również w mocno były podnoszone przez ludzi zatrudnionych, a to umowy jak np. ochrona wynagrodzenia przed egzekucją komorniczą jak n p . przy sporze z pracodawcą będą takie osoby zatrudnione na umowę na czas określony w mogły korzystać z ochrony sądów pracy czy będą miały prawo przynależności do związków zawodowych na tym się w obronie mówi przy okazji tego nowego projektu to nasz zlot zaczniemy od ostatniego, że rzeczywiście tak jak malarstwo jest pozornie nie skakać z 1 wątku na drugi ty znasz osoby zatrudnione na umowy o pracę mają możliwość zapisania w związku zawodowego również te, które są nam umowę terminową natomiast ten parametr ten powiedział któryś zmieni mam nadzieję, a mianowicie okres wypowiedzenia wynikające ze stażu pracy to jest rzecz, która może jest nawet ważniejsza niż ilość tych umów albo łączny czas trwania ja przypomnę, że obowiązywała swego czasu ustawa antykryzysowa, której partnerzy społeczni zgodzili się na to, że 24 miesiące łącznie będzie trwała może trwać umowa terminowa, ale bez ograniczenia limitów propozycji rządowej czwarta umowa staje się umową na czas nieokreślony i ja muszę jeszcze wrócić na chwilę do do tego wątku, który przy tej okazji bardzo ważne i bardzo warto podkreślać mianowicie te osoby, które w ogóle nie mają zalegalizowany pracy może ją wykonują ci szara strefa czy praca nie deklarowane i dodaje, a zapowiedź o charakterze fundamentalnym pani premier Kopacz czy w exposé mówiła o tym, projekcie, który w Polskę poszedł pod hasłem złotówka za złotówkę i to jest na projekt, który zmienia filozofię sposobu wypłacania różnych form pomocy społecznej w Polsce czy świadczeń rodzinnych, dlatego że zbyt późno na taką sytuację często zadajemy sobie pytanie, dlaczego i na dający pracę i wykonującym prace Góral zgadzają się wspólnie na to, żeby jej nie deklarować, że bije nas oczywiście można powiedzieć płatni pracodawca ze względu na to, że to taniej, ale często też decyduje się na to świadomie osoba, która woli zadrzewiony zostanie nie tylko Otóż bardzo często ta osoba otrzymuje różną w różnej formie pomoc państwa, a np. świadczeń rodzinnych świadczenia są uwarunkowane od progu dochodowego jeśli próg dochodowy zostanie przekroczony wówczas zasiedziałych od trasy z doświadczeń, a jeśli jeszcze w dodatku wykonuje pracy, który jest Nisko płatna, jeżeli to jest płaca po pracę na poziomie minimalnego wynagrodzenia, czyli tego, który nabędzie 1750 zł w tej chwili to jest to okazuje się, że ta strata przewyższa korzyści płynące z możliwości zalegalizowania tej pracy w związku z tym trwają w tej chwili prace analityczne koncepcyjne tak żeby, korzystając również pewnych rozwiązań europejskich, żeby ten projekt rzeczywiście zachęcał ludzi do tego, żeby deklarowali tę trasę, żeby nie tylko otrzymywali ról byli chronieni, żeby otrzymywali w przyszłości emerytury również do tego, żeby w godnych warunkach te prace wykonywali, żeby nie pchali się z dnia na dzień stracą, żeby mogli po prostu rzeczywiście porównać się do tych osób, które taką pracę mają legalnie związku z tym to jest cały mówiąc w cudzysłowie front robót w tej chwili, który jest otwarty i który ja staram się nie konstruować go w taki sposób, że oto dekretem nakażemy firmom zawieranie umów o pracę tylko staramy się tworzyć mechanizmy motywujące do tego, żeby opłacało się pracy legalizować, żeby ta praca miała w tym tak bardzo się, zmieniając na świecie jednak jak komuś się jakiś walor również stabilizacji przewidywalności tego, żeby można było sobie życie planować, a nie tylko z dnia na dzień jest zdobywać źródła utrzymania no to wróćmy do tych punktów, bo on tylko wspomniał o tym, że osoby zatrudnione na podstawie tych umów czasowych czy terminowe mają prawo przynależności do związków zawodowych, a co zostało ochroną wynagrodzenia na dialog z egzekucją komorniczą czy też komornik może zająć nie więcej niż połowę pensji ludziom zatrudnionym na etacie i ja myślę, że to daje, a wraz z maczetą wraz z tymi uprawnieniami, o których mówiłem wcześniej dokonujemy przeglądu wszelkich innych tych uprawnień, które wygrywają wynikają z umowy o pracę nie miejmy tylko co tej kategorii związanych z umowami o pracę umów z wami cywilnoprawnymi rzeczywiście obcujący z umów cywilnoprawnych rządzi się innymi regulacjami w polskim systemie prawa i znów ATA architektura jest na tyle zróżnicowana, że powinniśmy staramy się koncentrować nie na tym, żeby kwestionować podstawową w systemie prawa zasady swobody zawierania umów, ale na tym, żeby tymi umowami cywilnoprawnymi nie zastępować umów o pracę i żeby te umowy cywilnoprawne, jakby to powiedzieć, żeby one na nie stawił nie stanowił mówiąc najprościej nieuczciwej konkurencji 2 firmy na rynku jednak, która zatrudnia pracowników na umowę o pracę i obok druga, która na tańszych tych pracowników, bo zatrudnia ich na zlecenie w związku z tym trudno mówić o konkurencji i znowu jeszcze 1 przykład, żeby pokazać jak szeroki z tym już będę trzymał się tego sformułowania front robót czy front prac to są zmiany są w ustawie zamówień publicznych proszę zwrócić uwagę, że zachęcamy czy gdy tworzy motywację do tego, że wycena nie była jedynym kryterium wyboru firmy, żeby n p . to co stało się w ministerstwie pracy, kiedy mecz odbywał się ostatni konkurs na firmę, która ochrania budynki ministerstwa pracy polityki społecznej z warunkach zamówienia został wpisany obowiązek zatrudniania pracowników na podstawie umowy pracy do pracy nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w ten sposób również, że przetargi były przeprowadzane i żeby pracownicy byli, gdy w pełnym tego słowa znaczeniu pracownikami, a nie tylko świadczącym zlecenie co chciałbym podkreślić my powinniśmy przywrócić w ten pierwotny sens w dół umowom cywilnoprawnym zależy np. umowa o dzieło do niedobrze jest, jeżeli to dzieło to np. jest świadczenie na prostych prac technicznych ta umowa o dzieło jednak adresowana była do pewnej określonej grupy zawodów i wydaje się, że powinniśmy wrócić do tej próby właśnie my takiego zmodyfikowania rozwiązań dotyczących mowa działa, żeby ona rzeczywiście pełniła swoją rolę podobnie jak umowa zlecenia, które z umową starannego wykonania to dyskusja naprawdę bardzo modne ważna dotycząca dotycząca stawki godzinowej, bo to o tym, pan wspominał jeszcze ma na ten temat zwracaną to może zrobić także stawka godzinowa dla umowy zlecenia, która byłaby analogiczną stawką do umowy o pracę, bo tam to minimalne wynagrodzenie z gwarantowanej miesięcznie i przeliczeniu na godzinę jedno i rzeczywiście gówno bardzo szczegółowo analizujemy ten ten postulat postulat związków zawodowych, ale naprawdę droga na skróty tutaj do niczego nie prowadzi do tego, że rozliczenie godzinowe pracy to są wszystkie konsekwencje, które są z tym związane to jest jakiś plan pracy to jest to co wynika z kodeksu, czyli czterdziesto godzinny tydzień pracy ośmiogodzinny przerwała, która jest również gwarantowana przepisami prawa pracy i kiedy dojdziemy do tego całego oprzyrządowania to okaże się, że to po prostu powinna być umowa o pracę i do tego dążymy zdobytymi różnymi instrumentami i różnymi formami zachęty prowadzi do tego, żeby ci, którzy pracują na wprost w warunkach pracy czyli gdy ci, którzy rzeczywiście mieli umowy o pracę ci, którzy nie chcą zawierać ona jako wolne strony umowy zlecenia czy umowy o dzieło w bardzo specyficznych sytuacjach, żeby mogli zawierać tak, żeby nie było tego co sam premier Tusk zresztą ku uciesze związków zawodowych mówił w styczniu tego roku, że umowy śmieciowe to pracodawca zgodności, pozbawiając ludzi nadziei na dobrą przyszłość rzeczywiście skala ciągle tego zjawiska w Polsce jest na tyle duża dwukrotnie pro jest wyższa niż w unii Europejskiej jest liczba osób zatrudnianych w ten sposób, że to rzeczywiście chyba jest taki bałagan w tym, który pozwala na nogi mnie dobrym pracodawcą nie chce przeszkodzić wszystkim no właśnie wykorzystywać frontem ten rodzaj zatrudnienia na 13 mamy tutaj jest rzeczywiście taką sytuacją, w której zdajemy sobie sprawę z tego, że te nadużycia są i jedno lub cement znów tutaj odwołam się do exposé pani premier Kopacz, która mówi o tym, żeby, żeby te inne rozwiązania prawne były kierowane do tych 99 % uczciwych firm nie do 1 % cwaniaków w związku z tym staram się tak dopasowywać do i dobierać te instrumenty prawne, żeby nie zniszczyć zasad działalności gospodarczej, a jednocześnie stworzyć szansę do legalnego zatrudnienia już króciutko mówiąc 21 listopada kończą się konsultacje społeczne w sprawie tego nowego projektu ustawy w ich aż fascynujące w ale kiedy będzie w biorąc pod uwagę jakiś optymistyczny kalendarz, kiedy wejdzie w życie zespół planowania prac rządu przyjął to rozwiązanie na czwarty kwartał 2014 roku, że rada ministrów przyjmie do końca roku projekt bardzo dziękuję za mleczko wiceminister pracy polityki społecznej, bo muszą być Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CO SIĘ STAŁO?

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA