REKLAMA

Nowa filozofia prawa - od dziś wchodzi w życie nowelizacja kodeksu karnego. Mówi prof. Piotr Kardas

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2015-07-01 15:40
Czas trwania:
26:50 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
popołudniowy program Radia TOK FM 1144 Przemysław Iwańczyk przy mikrofonie ciąg dalszy naszej audycji połączymy się trasy z Krakowem z naszym studiu jest pan prof. Piotr Kardas z uniwersytetu Jagiellońskiego dzień dobry dzień dobry będziemy mówić o nowelizacji kodeksu postępowania karnego który, który to obowiązuje od dziś w nowej zmienionej formule są to zmiany fundamentalne, bo są zgodni co do tego właściwie wszyscy wszystkie strony, które nie biorą udziału w tym, Rozwiń » że największą największą zmianą jest kontradyktoryjny proces i trasy chciałbym panie profesorze zapytać czy to rzeczywiście zmiana, która od postawi na głowie cały system sądownictwa także w Polsce czy też są też inne przy okazji tej nowelizacji, na które powinniśmy zwrócić uwagę w istocie jest zmiana, której pan mówi, czyli wprowadzenie ograniczonej kontradyktoryjności postępowania przed sądem ma charakter radykalny spowodować powinna istotne zmiany w zakresie prowadzenia postępowania właśnie w toku przewodu sądowego natomiast nie wydaje się, iżby to rozwiązanie samodzielnie miało doprowadzić do postawienia na głowie całego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych ma w sobie kilka elementów gwarantujących możliwość zachowania racjonalnej postawy przez wszystkich uczestników postępowania także przestrzeń jego także ta zmiana, jakkolwiek istotna moim zdaniem nie generuje nadmiernego ryzyka całkowitej dysfunkcji wymiar sprawiedliwości w tym za rękę do tych wątpliwości, o których ja powiedziałem dość oględnie one są dość precyzyjnie artykułowane wrócimy natomiast proszę jeśli zechce pan profesor wyjaśnić na czym polega ta formuła lub upraszczając co dzieje się w tej chwili sąd nie idzie ramię w ramię z prokuratorem przeciwko oskarżonemu w istocie zasadniczy element zmiany sprowadza się do uwolnienia sądu od powinności prowadzenia postępowania dowodowego, którego celem było ustalenie tzw. prawdy materialnej takie rozwiązanie, które obowiązywało w Polskiej procedurze karnej od w zasadzie 1928 roku w ostatnim okresie spowodowało, iż sąd, wypełniając nałożone na niego przez ustawodawcę obowiązki dowodowe częstokroć wykonywał postępowanie dowodowe z urzędu w kierunku okoliczności wskazywanych przez oskarżyciela co sprawiało, zwłaszcza dla uczestników postępowania dość nieprzyjemne wrażenie, iż w istocie w postępowaniu sądowym mamy do czynienia z 2 oskarżycielami tym częstokroć biernym prokuratorem i wykonującym za niego czynności dowodowe sądem, ale w kierunku potwierdzenia tez oskarżenia w tym aspekcie wydaje się, że wprowadzone zmiany powinny spowodować istotną modyfikację i uczynić sędziego bardziej arbitrem sporu prowadzonego między oskarżeniem obroną i ciemną stroną wspierającą postępowanie dowodowe czynnościami wykonywanymi z urzędu, jakkolwiek to zabrzmi to zmusza prokuratorów do bardziej po takim benedyktyńskiej roboty która, która wymusza też na nich doskonałą znajomość każdej z tych spra w w istocie tak powinno być notabene to założenie, by nieco zwiększyć aktywność prokuratora podczas rozprawy sądowej stanowiło 1 z podstawowych fundamentów, na których na budowy zwano koncepcyjne założenia zmiany obowiązującej od dzisiaj chodziło o uczynienie prokuratora aktywnym uczestnikiem postępowania przed sądem i nałożenia na niego powinności dowodzenia poprawności czy zasadności tez sformułowanych w akcie oskarżenia czy to oznacza bardziej benedyktyńską pracę jak pan redaktor zechciał to ująć to bardzo zależy, ponieważ trzeba pamiętać, że wprowadzone do kodeksu postępowania karnego zmiany, które określa się mianem wprowadzenia do polskiego procesu tzw. kontradyktoryjności dotyczą wyłącznie postępowania przed sądem i zasadniczej części przed Sądem I instancji nie zmienia się na mocy tej regulacji, która zaczęła już od dzisiaj obowiązywać postępowania przygotowawczego to oznacza, że czynności związane z wyjaśnieniem czy doszło do popełnienia przestępstwa, jakiego typu to było przestępstwo ustaleniem jego sprawcy z gromadzeniem dowodów poprzedzających wniesienie aktu oskarżenia prowadzone będą zasadniczo w tym samym stylu w oparciu o te same reguły, które obowiązywały poprzednio w tym zakresie wydaje się, że zmiany nie będą nadmiernie daleko idące po co jest elementem nowości to właśnie owa powinność dowodzenia formułowanych przez siebie tez nałożona na prokuratora przed sądem to powoduje, a słusznie zresztą akcentowaną przez prokuratorów zmianę polegającą na tym, iż byłoby dobrze z punktu widzenia efektywności wymiaru sprawiedliwości, by w rozprawach przed sądem uczestniczyli jako popierający oskarżeni ci prokuratorzy, którzy wcześniej przeprowadzali postępowanie przygotowawcze oni bowiem najlepiej znają materiał sprawy i mają kompetencje oraz wiedzę pozwalającą na ułożenie sposobu prowadzenia dowodów przez nich przed sądem w sposób efektywny, a więc potwierdzających formułowane w akcie oskarżenia decyzji to, skąd wobec tego biorą się do wątpliwości, zwłaszcza tych prokuratorskiej ze strony wątpliwości pewnie mają kilka różnych źródeł ja postaram się akcentować te, które wydają się najistotniejsze po pierwsze, wynikające z wymuszonej przez wprowadzoną nowelizacją zmiany postawy i zwiększenia aktywności prokuratora w postępowaniu przed sądem do tej pory prokurator mógł wykazywać daleko idącą bierność ze względu na nałożenie na sąd obowiązku wypełniania powinności dowodowych w tym zakresie, w którym prokurator tego, by z własnej woli nie uczynił zmiana wprowadzona powoduje, że prokurator będzie obciążony powinnością dowodzenia, ale w dalszej konsekwencji poniesie odpowiedzialność za wynik procesu innymi słowy co do zasady powinno być tak, że jeśli pewne okoliczności tezy i twierdzenia nie zostaną przez prokuratora w sposób właściwy dowodowo przed sądem wykazane to sąd nie będzie mógł działać jako podstawę rozstrzygnięcia to zaś powoduje, że prokurator staje się odpowiedzialny również za wynik procesu to jest zmiana fundamentalna z punktu widzenia modelu procesu, ale także bardzo daleko idąca zmiana mentalności prokuratorów jak subiektywnie rozumiem postawę moich koleżanek kolegów z prokuratury, którzy wskazują, że łączy się to z dodatkowymi powinnościami z dodatkowymi obowiązkami z odpowiedzialnością no i rodzi jak w każdym przypadku tego typu zmiany w naturalny opór drugim elementem, który wskazywany jest środowisko prokuratorskie jako podstawa obaw sformułowanych w związku z nowymi przepisami jest brak skorelowania nowych rozwiązań procesowych z regulacjami instytucjonalnymi chcącymi prokuratury w szczególności jak wiadomo prokuratorzy wskazują na nieprzygotowanie i uchwaleniu równolegle ze zmianami w procesie karnym nowej ustawy o prokuraturze, która stwarzałaby nowe warunki instytucjonalne i organizacyjne ułatwiające wypełnianie prokuratorom powinności przed sądem wynikających ze znowelizowanej procedury trzecim elementem także akcentowanym przez prokuratorów jest specyficzny rozkład spra w Otóż najwięcej spra w gigantycznej presji ilości prowadzonych jest przez prokuratury rejonowe, ponieważ funkcjonujący tam prokuratorzy obciążeni są gigantyczną ilością spraw będą mieli techniczną organizacyjną trudność, by stawiać się na tych rozprawach, które na etapie postępowania przygotowawczego osobiście prowadzili to sprawia, że nie jest wykluczone, iż będą korzystali tak jak poprzednio z instytucji substytutami pan to jest na rozprawie pojawi się inny prokurator niż prowadzący sprawę w postępowaniu przygotowawczym, a to oczywiście generuje ryzyko, że nie będzie tak sprawny w zakresie inicjatywy dowodowej i przeprowadzania dowodów jak ten, który prowadził to postępowanie doznaję po prostu najlepiej, czyli co do zasady same zmiany są okręgi natomiast nie jesteśmy przygotowani innymi przepisami do tego, by nie byle do te nowe zapisy realizować się tak jak zakłada nowelizacja panie redaktorze tak jakby w mojej ocenie sam pomysł na zwiększenie elementów kontradyktoryjności w postępowaniu przed sądem jest rozwiązaniem jak najbardziej prawidłowym i jego wprowadzenie uznać należy za element jak najbardziej pożądany, zwłaszcza w tym aspekcie, w którym wymiar sprawiedliwości wykazywał pewne cechy dysfunkcjonalne czy zmiana ta została w sposób prawidłowy przygotowano myślimy zarówno o rozwiązaniach zawartych w kodeksie postępowania karnego jak i pozostałych regulacjach prawnych wpływających na sposób funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości oczywiście pytanie o wiele bardziej skomplikowane nie ma wątpliwości, że niedobrze się stało, iż nie udało się w okresie przygotowywania zmiany w procedurze lub też w okresie dość długiego vacatio legis przypomnę, że zasadnicze zręby znowelizowanej procedury to ustawa z września 2013 roku wypracować i uchwalić nowych regulacji dotyczących prokuratury w tym zakresie istnieje pewna rozbieżność między nową procedurą, a starą ustawą o prokuraturze, niemniej jednak nie wydaje się iż, by tylko z tego powodu należałoby wysnuć kasandryczne wizje tego jak będzie wyglądał wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych od dzisiaj utrudnia bez wątpienia należyte wypełnianie przez prokuratorów powierzonych ich powinności to, iż nie mają nowej regulacji, że mają pewne zastrzeżenia dotyczące regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, ale nie uniemożliwia realizacji zasadniczych celów reformy ten nowy kontradyktoryjny model procesu rozumiem, że jest formułą sprawa Gosławskiego prawda nawiązuje do prawa anglosaskiego tak zresztą to rozwiązanie było przedstawiane przez twórców, czyli członków komisji Kodyfikacyjnej prawa karnego przy ministrze sprawiedliwości chyba jednak prawda jest nieco bardziej złożona Otóż wydaje się, że model przyjęty w Polsce, które można określić mianem raczej modelu hybrydowego niż modelu kontradyktoryjnego, w którym owa hasłowe kontradyktoryjność nie ma charakteru czystego, lecz mocno ograniczony nawiązuje raczej do rozwiązań, które w osiemdziesiątym ósmym roku przyjęto we włoszech to specyficzne elementy przejęte z modelu anglosaskiego w części angielską walijskiego w części takiego, który funkcjonuje w stanach Zjednoczonych skomponowane do elementów tradycyjnej procedury kontynentalnej specyficznie rozumiany mieszany Włosi określali go konsekwentnie mianem hybrydowy model procesu w Bobo, bo też spotka się z opiniami, że jeśli implementować ten system to to w całości, przygotowując ławy przysięgłych pytanie czy w naszych warunkach w naszej kulturze też netto może, by się sprawdził tak pojawiają się takie głosy sam należę do grona osób, które są zwolennikami czystej kontradyktoryjności w postępowaniu karnym trzeba jednakowoż pamiętać, że wprowadzenie rozwiązania opartego na konstrukcji ławy przysięgłych jest w systemie prawnym takim w jakim funkcjonuje Polska zagadnieniem nieprawdopodobnie skomplikowany powiedziałbym, że jeśli analizuje się wypowiedzi teoretyków prawa karnego procesowego w szczególności tych, którzy z perspektywy zagranicznej oglądali fiasko reformy postępowania we włoszech byłoby wprowadzenie modelu ograniczonej kontradyktoryjności we włoszech nie zakończyło się niestety pełnym powodzeniem wskazywali, iż 1 z mankamentów przyjętych wówczas, czyli w osiemdziesiątym ósmym roku we włoszech rozwiązać było niekonsekwentne wprowadzenie kontradyktoryjności 1 z elementów niekonsekwencji było wskazywanie na to, iż nie ma tam ławy przysięgłych co powoduje, że sąd skupia w swoich rękach wszystkie istotne rozstrzygnięcia w sprawie modelu, a dla amerykańskim ten podział jest bardzo istotne, choć nie w każdym przypadku konsekwentnie stosowany o winie rozstrzyga zupełnie inny organ owa Ława przysięgłych, a o tym jakie są konsekwencje przypisania odpowiedzialności już sąd takie rozwiązanie oparte na podziale daje możliwość usytuowania sądu jako gwaranta to bardzo ładnie widać w ujęciach brytyjskich, których wskazuje się, że sąd jest ze tym arbitrem w sporach między obywatelem, a państwem jeśli usytuował się sąd w takiej pozycji to oczywiście element bezstronności czegoś co wyrywa go z kontekstu związanego z toczonych sporem jest tutaj zupełnie fundamentalny uzupełnienie tego rozwiązania ławek oczywiście zwiększa możliwość skuteczności owego podziału brak ławy przysięgłych jak mówi wprowadzali w Polsce byłoby niezwykle utrudnione ile w ogóle możliwe jest elementem, który powoduje, że ten proces zachowują hybrydowej mieszany niejednorodny charakter to oczywiście rodzi także pewne zagrożenia z punktu widzenia realizacji celów reformy wprowadzenie tej tej Formuły kontradyktoryjnego procesu to trudno mówić to jest szansa, że nie chciałbym też, ale nie znajduje w tej chwili lepszego lepszego słowa na opisanie tego zwiększa szanse tego, który musimy się bronić krótko mówiąc ma nadzieję na sprawiedliwy niech to będzie sprawiedliwszy, ale sprawiedliwy wyrok, w którym to sąd rzeczywiście arbitralnie ocenić winę bądź nie nie nie nie wchodząc w buty tego oskarżyciela szacuje się są już takie dane, które mówią o tym, że te uniewinnieni będzie kilkadziesiąt procent więcej niż obecnie tak znanymi są tego rodzaju szacunki, aczkolwiek pytanie o racjonalne podstawy tego rodzaju prognoz z reguły zamykany jest milczeniem nie jest wykluczone, że wprowadzenie procedury ograniczonych elementach kontradyktoryjnych spowoduje nieco zwiększoną ilość orzeczeń uniewinniający zarazem niekoniecznie musi to oznaczać, iż owa większa liczba uniewinnienie oznaczać będzie uniewinnienia niesłuszne w tym sensie, że dojdzie do uwolnienia od odpowiedzialności karnej kogoś, kto rzeczywiście taką odpowiedzialność powinien ponieść oraz jeśli pyta pan redaktor oto co możemy mieć związku z wprowadzeniem reformy to moim zdaniem 3 fundamentalne efekty tak to panie profesorze DPS w takim razie poproszę, żebyśmy teraz wysłuchali informacji Radia TOK FM i wrócimy po nich do naszej rozmowy wtedy też, że o innych niuansach związanych z nowelizacją mówimy i bardzo ją zapraszam państwa serdecznie i popołudniowy program Radia TOK FM 166 Przemysław Iwańczyk przy mikrofonie w naszym krakowskim studiu pan prof. Piotr Kardas z uniwersytetu Jagiellońskiego dzień dobry dzień dobry poziom mówimy oczywiście o nowelizacji kodeksu postępowania karnego najważniejsze przynajmniej tak bez dyskusji wynika jego w niego punkcie mianowicie kontradyktoryjny model procesu teraz powiedzmy innych zmianach jeśli mogą pana profesora poprosić są one wniosą co spowodują obrońcy na żądanie to jest formuła, która pozwala też poprosić takiego niezależnie od statusu majątkowego tak to 1 z istotnych elementów wprowadzanych tym wchodzącym w życie regulacji możliwość skorzystania z pomocy obrońcy na wniosek oskarżonego, jeżeli tylko wcześniej nie ustanowił obrońcy jest wyboru jak się wydaje istotne uzupełnienie zmiany sposobu prowadzenia postępowania dowodowego przed sądem jeśli bowiem próbujemy uczynić sędziego bezstronnym arbitrem, który modeluje spór prowadzony między oskarżeniem obroną i jednocześnie przerzucamy ciężar dowodu ciężar dowodzenia winy albo niewinności odpowiednio na prokuratora lub oskarżonego to państwo przy przyjęciu takiego założenia jest zobligowany do zagwarantowania podmiotowi, który zostaje postawiony stan zarzutów możliwości korzystania z profesjonalnej pomocy obrońcy naturalnym zatem dopełnieniem rozwiązań kontradyktoryjnych jest wprowadzenie nowej regulacji, o której potocznie mówi się, że chodzi tutaj o tzw. obrońcę na żądanie istotą tego rozwiązania są 2 okoliczności po pierwsze, to, że wyznaczenie nowego obrońcy następuje w każdym przypadku, kiedy oskarżony niemający obrońcy z wyboru z takim wnioskiem do właściwego organu się zwróci po drugie, że koszty tej obrony w każdym razie do momentu rozstrzygnięcia procesu są kosztami, które ponosi skarb państwa i w tym zakresie bez wątpienia regulacja w wozowni, która weszła w życie dzisiaj wzmacnia pozycję oskarżonego w perspektywie możliwości korzystania z profesjonalnej pomocy pewnym elementem, który może wywoływać wątpliwości związanych także z nowelą, która od dziś obowiązuje jest zawarta w stosownych przepisach możliwość nałożenia na oskarżonego obowiązku uiszczenia kosztów obrony z urzędu, aby z owej obrony na żądanie w sytuacji, gdyby ostateczne rozstrzygnięcie sprowadzało się do przypisania mu odpowiedzialności karnej od samego początku, zwłaszcza naczelna rada Adwokacka wskazywała na pewną niekonsekwencję tego rozwiązania powiem w istocie mamy tutaj do czynienia nie tyle z przejęciem obowiązku finansowania obrony przez państwo w modelu o ograniczonej kontradyktoryjności, ale w wielu przypadkach w istocie z kredytowaniem obrony przez państwo, które ostatecznie może zostać przeniesiona z punktu widzenia obciążeń fiskalnych na oskarżonego w wypadku, gdyby został skazany ten oskarżony jeszcze zyskuje dodatkowy przywilej, że teraz już nie musi, ale może być ciasno na Służewcu w rozprawach zarówno w interesującej rozprawie tak to kto kolejna konsekwencja przyjęcia założenia, że w kontradyktoryjnym sposobie ustalania podstawy odpowiedzialności karnej oskarżony ma prawo, lecz nie obowiązek aktywnego udziału w toczącym się przeciwko niemu postępowaniu naturalną konsekwencją założenia, że to prawo ani powinność jest zniesienie obowiązków, które jeszcze do wczoraj ciążyły na oskarżonym, czyli obecną konieczność obecności na rozprawach i stworzenie z tego tylko i wyłącznie jego uprawnienia zarazem wydaje się, że ta zmiana nie powinna mieć istotnego znaczenia z punktu widzenia funkcjonowania praktyki, ponieważ każdy, kto stawiany jest pod zarzutami i przeciwko któremu toczy się postępowanie przed sądem zdaje się ma interes w tym, by nie tylko osobiście uczestniczyć w rozprawach, ale także, by wykorzystywać wszystkie przysługujące mu w tym zakresie uprawnienia o charakterze obrońcy też skorzystać z prawa do bronienia się samodzielnie i korzystać z prawa do tego, by mieć obrońcę i profesjonalnego pomocnika, który ułatwi mu przejście przez drogę procesu karnego sporo wątpliwości jeszcze wywołała sprawa tych dowodów zdobywanych w sposób nielegalny to są ujęto w formule z owoców zatrutego drzewa, ale to chyba tak fundamentalnej zmiany nie ma no przecież orzeczenie chociażby w sprawie posłanki Sawickiej było było jednoznaczne jak pan profesor to interpretuje to by to w istocie bardzo skomplikowany problem rozpocząłby być może od próby sprostowania pewnego nieporozumienia w istocie regulacja, której pan mówi, a więc przepis, który uniemożliwia wykorzystywania albo przeprowadzanie dowodów uzyskanych za pomocą czynu zabronionego dla potrzeb postępowania, bo taką sytuację chodzi nie jest konstrukcją, która odpowiada, a dla amerykańskiej formule owoców zatrutego drzewa regulacja zawarta w art. 168 a, bo ten przepis statuuje nowy zakaz dowodowy wykazuje tylko i w niewielkim zakresie podobieństwo do konstrukcji owocu zatrutego drzewa nie ma jednakowo żadnej wątpliwości, że dobrze, że tego rodzaju rozwiązanie pojawiło się w przepisach proceduralnych, w czym jest elementem całkowitych nowości oczywiście nie pan redaktor słusznie wskazał na jedno z orzeczeń Sądu Najwyższego, który upierał się dokładnie na tym samym założeniu, że dowody uzyskane za pomocą czynu zabronionego, a więc wbrew prawu to jeszcze kwalifikowane jako zachowania realizujące znamiona zachowania karalnego opisanego w kodeksie karnym nie mogą być demokratycznym państwie prawa w procesie karnym podstawą czynienia jakichkolwiek ustaleń w tym zakresie regulacja wprowadzona w przepisie statuującym owo rozwiązanie, czyli w art. 168 a jest tylko potwierdzeniem pewnej tendencji, która została wypracowana głównie w orzecznictwie Sądu Najwyższego i aprobował aprobująco przyjęta w praktyce trzeba dodać, że to rozwiązanie generuje różnorakie trudności ponieważ, gdyby zacząć nieco dokładniej analizować treść przepisu, który statuuje ów zakaz dowodowy i porównać go z tym co wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału praw człowieka niezwykle istotnego z punktu widzenia braku możliwości wprowadzania do procesu dowodów uzyskanych z naruszeniem prawa to okaże się, że w pewnej części regulacja wprowadzona dzisiaj w życie pokrywa się z tymi rozwiązaniami, które już wypracowaną w orzecznictwie czy do Sądu Najwyższego szczytu Europejskiego Trybunału, ale ukształtowana została zarazem taki sposób, iż pewne przypadki, zwłaszcza te, które można wywieść z orzecznictwa Europejskiego Trybunału praw człowieka mogą przy pewnej wykładni pozostawać poza zakresem zakazu opisanego w art. 168 ma oczywiście przy pozytywnej ocenie samego samej decyzji o wprowadzeniu tej konstrukcji oznacza bardzo poważne kłopoty związane z interpretacją tego zakazu, zwłaszcza wyznaczenie jego zakresu tak, by paradoksalnie wprowadzenie wyraźnej reguły wykluczającej możliwość przeprowadzania lub wykorzystania dowodów, które zostały uzyskane za pomocą czynu zabronionego nie skutkowało zawężeniem zakresu wyłączenia dowodów w stosunku do stanu, który został wypracowany przed jego wejściem w życie, ale generalnie rozwiązanie, które oceniać należy jak najbardziej pozytywnie jeszcze wrócą do samej istoty tych zmian w dość głęboki jak przekonujemy się choćby rozmowy z panem profesorem w kodeksie postępowania karnego współautorzy punkt w tej reformy mówią z 1 strony, że będą sprawniejsze procesy one szybciej będą się odbywać ana pewno, że kary będą dotkliwe i nieuchronne z drugiej jednak strony to można też w oparciu o wchodzące w po raz pierwszy ja proszę nie wyprostować dzieci 8 letni instytucji kar mieszanych, bo mam wrażenie, że jednak mógł już bardzo kolokwialnie powiem ludzi więzienia będzie mniej taka jest prawda Johna jest usytuowana panie redaktorze dotknął tom pan w swoim pytaniu kilka kilku kwestii i być może warto akcentować niektóre istotne elementy po pierwsze w istocie od pewnego czasu zajmujemy się przede wszystkim zmianą prawa procesowego tymczasem 20 lutego 2015 roku prawodawca uchwalił gigantyczne wręcz co do zakresu ich charakteru zmiany w kodeksie karnym, który także od dzisiaj obowiązują te zmiany dotyczą przede wszystkim systemu kart, czyli sposobu reakcji na popełnienie przestępstwa, ale także szeregu innych rozwiązań, które mają wprawie zasadniczą rolę do odegrania to powoduje, że wszyscy uczestnicy postępowania sędziowie prokuratorzy adwokaci radcowie prawni, którzy także dzisiaj uzyskali uprawnienia do pełnienia funkcji obrońcy stają w obliczu nowej rzeczywistości normatywnej, ale nie tylko tej, która łączy się z procesem także z prawem materialnym trasy jak to wszystko odczytywać z punktu widzenia pytania fundamentalnego czy zwiększy się czy zmniejszyć represyjność systemu, bo tak naprawdę o to pan redaktor wprost pytał o dłuższy rozwiązania przyjęte w kodeksie postępowania karnego są w zasadzie z tego punktu widzenia neutralny one inaczej rozkładają powinności uczestników procesu karnego obciążają prokuratora jak już była o tym, mowa powinnością dowodzenia, ale nie wpływają NATO i z jaką formą reakcji mamy do czynienia w tym zakresie zmiany zasadniczą wprowadzają przepisy kodeksu karnego i tutaj niestety nie można powiedzieć o 1 kierunku zmian niektóre z przepisów, które zaczęły dziś obowiązywać mają ewidentnie charakter racjonalizujące charakter sposób czy rodzaj reakcji na popełnienie przestępstwa i otwierają perspektywę innej niż pozbawienie wolności czy to orzekane z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary czy o charakterze bezwzględnym sposoby reakcji na popełnienie przestępstwa nie mogą być zatem przy odpowiedniej interpretacji traktowane jako element w pewnym zakresie zmniejszający represyjność systemu, o ile pod pojęciem represyjności rozumieć będziemy sytuację, w której sprawca przestępstwa ostatecznie znajduje się w zakładzie karnym i odbywa bezwzględną karę pozbawienia wolności z drugiej strony te same przepisy wprowadzone dzisiaj do kodeksu karnego w sposób istotny zwiększają represyjność ustawy karnej i przy określonej interpretacji mogą prowadzić do sytuacji, w której sprawcy spotykać będzie bezwzględna kara pozbawienia wolności, o której nie byłoby mowy, gdyby ten sam przypadek oceniać na gruncie przepisów obowiązujących jeszcze do wczoraj to powoduje, że mamy do czynienia ze specyficzną Kongo konglomeratem przepisów o jednorodnym charakterze kierunkową i w istocie, jaki będzie rezultat zmian wprawie materialnym to w gigantycznym stopniu zależy od sędziów i może 1 przykład, do którego sam pan nawiązał w sposób, który w reakcji poprzez orzeczenie jednocześnie 2 kar określonych w niezbyt fortunnie proszę wybaczyć panie redaktorze przez pana karę mieszaną to nie kara mieszana, ale orzeczenie 2 kar kary pozbawienia wolności do 3 lub 6 miesięcy oraz jednocześnie kary ograniczenia wolności do 2 lat wobec tego samego sprawcy za to samo przestępstwo specyficzny mechanizm oparty na założeniu reakcji szokowej umożliwia krótkoterminowe bezwzględne pozbawienie wolności i w ten sposób bardzo mocne oddziaływanie na sprawcę także w aspekcie funkcji represyjnej, lecz nie tylko oraz połączone z owym krótkim pobytem w zakładzie karnym trwające do 2 lat ograniczenie wolności, które ma charakter środka ewidentnie nie izolacyjnego, gdyby popatrzeć na zakres przypadków, do których można stosować tę specyficzną instytucję nową funkcjonującą od dzisiaj to przy racjonalnej wykładni powinna ona z 1 strony prowadzić do racjonalizacji reakcji na popełnienie przestępstwa, ale z drugiej może być instrumentem, który z punktu widzenia osadzenia skazanego w zakładzie karnym prowadzić będzie do zmniejszenia zakresu represji, ponieważ będzie on w tym zakładzie karnym krócej jak jednakowoż będzie to funkcjonować w praktyce to zależy od podejścia do nowych przepisów przez sędziów, bo proszę pamiętać, że owa możliwość wymiaru 2 kar za jedno przestępstwo, czyli kary pozbawienia wolności ograniczenia wolności łączy się zarazem na gruncie tej samej nowelizacji z bardzo radykalnym ograniczeniem możliwości zawieszania kary pozbawienia wolności panie profesorze chciałbym kontynuować rozmowy niestety musimy zaprosić naszych słuchaczy na informację Radia TOK FM ja myślę, że przynajmniej, w jakich części zasadnicze zmiany w kodeksie postępowania karnego wyjaśniliśmy za co panu bardzo dziękuję pan prof . Piotr Kardas Uniwersytet Jagielloński był z nami w krakowskim studiu bardzo serdecznie dziękuję zapraszam państwa na informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA