REKLAMA

Za co prezydent może ułaskawić? Rozmowa z prof. Marią Szczepaniec UKSW

OFF Czarek
Data emisji:
2015-12-03 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
33:17 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program Owczarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze spotkanie studio prof. Maria Szczepańska z prawa karnego wydział prawa administracji Uniwersytetu strefa, a Car re kardynał oczywiście Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dzień dobry witam serdecznie witam państwa zdradza pani w zakresie pani profesorze dzisiaj rano też sobie wybrałem 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego ich nawet odebrać już od nich przysięgę, więc mamy Rozwiń » teraz na 3 z mleka dając w Cannes to źle, konkurując ze sobą grupy, ale pomyślałem sobie, że jak wszyscy to wszyscy, ale i zachęcam panią do tego samego co takiego wyboru takiej nie ma takiej potrzeby w ogóle jestem daleka od realizacji to różnego rodzaju potrzeb politycznych także nam w coś co chyba nie od dna nie chcą rozmawiać absolutnie nie od wydaje mi się, że my dzisiaj o czymś innym niż, ale też nie w kontakcie, ale myślę o rodzinie zupełnie nie tylko w kontekście jak prawo zaliczenia na oznaczała sprawiedliwość sprawiedliwość łaska pańska na pstrym koniu jeździ łaska państwa w konstytucyjne chciałoby się powiedzieć po no właśnie myślę, że rzeczywiście trafnie będzie wyjść o cele tego czym w ogóle jest prawo łaski na czym ono polega, bo tutaj trzeba byłoby wskazać, że jest to uprawnienie, które przysługuje prezydentowi na mocy konstytucji jest to 1 z prerogatyw, którą posiada prezydent i płynne stosujemy tutaj wprost przepisy konstytucji ja myślę że, pozostając na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów należy wskazać powiedzieć sobie jasno, że mamy paczek myślę, że wszyscy wiemy, że mamy art. 139 konstytucji, które inne zawiera to uprawnienie prezydenta, któremu właśnie, że prezydent stosuje prawo łaski nie natomiast musimy też interpretować to inne uprawnienie w połączeniu z art. 8 konstytucji, czyli jak to jest tak naprawdę z tym prawa łaski czym jest prawo łaski jak możemy go rozumieć jak powinniśmy go rozumieć to jest właśnie one połączenie tego i gmin uważa Biblia, przechodząc już tego artykułu smak konstytucji jest artykuł, który mówi nam one, że konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej polskiej pierwsza sprawa mamy stan dróg i zdrowie przepisy konstytucji się zmieniło ostatnio po wyborach, ale co się zmieniło, a ja nie nadążam prezes Jarosław Kaczyński wraz z najwyższym prawnie nie nic nie zmieniło absolutnie dodaje takiej taka zmiana się nie dokonałem proszę tutaj niż nic nie podpuszczać na jakieś takie wycieczki absolutnie ja się ograniczał się do porządku prawnego jak tutaj jak może powiem od razu nie nie jestem tutaj jako wysłannik czyjekolwiek czy komentator inne jego sytuacji politycznej nie to kompletnie nie interesuje przyznam szczerze czy słucham, ale nie chce wypowiadać się kompletnie mnie natomiast chciałabym wrócić do konstytucji tak, bo jednak mamy nadal obowiązuje nas konstytucja imamy w konstytucji ustaw druk artykułu inny smak, który mówi przepis konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że konstytucja stanowi inaczej w i to co z tego wynika, kiedy i, dlaczego ja o tym, mówię teraz Otóż art. 8 wskazuje nam wyraźną jednoznaczną dyrektywa jak należy rozumieć jak należy interpretować le TR to to uprawnienie prezydenta tak prawo łaski fakt, iż jego zdrowia, mówi że jest tak, że jeżeli coś można stosować bezpośrednio do potrzymania konstytucja, chyba że konstytucja mówi stanowi o szczegóły odsyłam do ustaw niż w urzędach może powinniście raz jeszcze inaczej może to unijna Otóż mamy cel określony porządek aktów prawnych mamy określoną hierarchię źródeł prawnych na czele to środa stoi konstytucja, czyli u mnie no tak mamy z tym nie będziemy dyskutować, ale w wydziale nauk na czele nie zatrzymamy się to jest BKS Bochnia jest takie pytanie, bo ratyfikowane luzy umowy międzynarodowe stoją wyżej niż ustawowy, jeżeli rozumiem tak, ale my mówimy teraz, ale myślenie zastanawiam teraz o tym jak to jest w innych krajach i żelaza do prezydenta może ograniczyć się prezydent Obama tylko mi się zastanawiamy nad tym jak uregulowana jest raczej jak tak dominuje prawda, że oto Atenom rozmawiać jak uregulowany jest prawo łaski w naszym ustawodawstwie i wygląda to w ten sposób, że my w Polsce mamy konstytucję, która stoi na czele hierarchii źródeł prawa wszystkie akty i inne akty prawne są niżej, czyli mamy tak mamy konstytucję, czyli ustawę zasadniczą imamy ustawy inaczej to zmiana ustawy zwykłe i wygląda to w ten sposób, że my nie możemy tak, łącząc to teraz z tym uprawnieniem prezydenta dostosowanie prawa łaski my nie możemy w i powiedzieć żal Nordea ustanawiamy jakieś ograniczenia czy regulujemy prawo łaski aktem niższego rzędu, jeżeli takiego ograniczenia nie przewiduje ustawa zasadnicza a bo mamy art. 8, który wyraźnie nam stanowi, że to konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej polskiej z daleko stąd wiele osób mówi coś tak rzucam myśl, a my łapiemy, o co w złoto tą sprawą łaski, bo konstytucja 3 konstytucja mówi z Romą właśnie nie mówić konstruować i myślę, że na tym tutaj głównie polega też problem, że mówiąc o prawie łaski poruszamy się trochę na styku prawa karnego i prawa Konstytucyjnego konstytucja nie reguluje prawa łaski nie definiuje prawo łaski nie określa zakresu treści poza 1 jedynym ograniczeniem, że nie stosuje się prawa łaski czynne do osób wskazanych przez Trybunał stanu w stan i nic więcej w konstytucji nie ma i teraz w związku z tym, że mamy tam wspomniane przeze mnie art. 8, który jest kluczowy to w momencie, kiedy rozmawiamy na ten właśnie ta ma on jest kluczowe, bo wyraźnie mamy tej wskazanej przypomnę jeszcze przepisy konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że konstytucja stanowi inaczej imamy art. 144 w Peerelu nie mamy w usta 3 pkt 18, w którym jest wskazane prawo łaski jako prerogatywą prezydenta i my teraz musimy sięgnąć może też trochę do tego, bo to jest to co ja powiedziałam mamy z 1 strony prawo karne z drugiej strony prawo konstytucyjne pestek i teraz powiedzieliśmy sobie, czego jeszcze może nie dobrnęliśmy do tego czym jest prawo łaski prawda, ale mąż za moment natomiast konstytucja tego nie precyzuje raz skoro powiedział, że jest to prerogatywa prezydenta to można, by tutaj zatrzymać się czym jest tak naprawdę prerogatywa prezydenta no to jest pojęcie, które się wykształciło w Anglii, żeby tutaj określać te uprawnienia króla, który on może wykonywać samodzielnie bez uzgadniania tego z parlamentem czy my powiemy tak prerogatywy de facto określają nam zakres dopuszczalnej samodzielności prezydenta tak tak powiemy sobie w związku, z czym jeżeli prawo łaski jest prerogatywą prezydenta, czyli takim aktem osobisty, który nie wymaga kontrasygnaty, bo nie ma w konstytucji obowiązku kontrasygnaty to my nie możemy takiego obowiązku startu głosować, bo np. ktoś uważa dzisiaj, że to jest zbyt szerokie prawo, które przysługuje prezydentowi, czyli mówiąc jeszcze inaczej Denny nie możemy też interpretować konstytucyjnej prerogatywy prezydenta, odwołując się do aktu niższego rzędu od czysto, o czym wspomniałam mamy określoną hierarchię źródeł prawa prawo łaski stosuje się wprost z konstytucją, bo to wynika z przepisów konstytucji odesłania do odpowiedniego stosowania innych przepisów nie ma w przedmiocie prawa łaski w drodze zamierza uczynić z naszego przepis niższego rzędu mogą określać cechy techniczne oczywiście nowa konstytucja do tak stanowi czyn, jeżeli konstytucja Werner przewiduje jakieś uprawnienie i odsyła do tego takich technicznych aktów wykonawczych uczyć jakich sposobów korzystania z wykonywania tego prawa taki jest tylko właśnie ja chcę zaznaczyć zawsze wtedy, kiedy konstytucja przewiduje, że jakiś doprecyzowanie w akcie niższego rzędu 100 zlotym zloty mówi wyraźnie i tutaj to może wróćmy do tego po informacjach i rozpoznać wątek prof. Marią Szczepaniec katedra prawa karnego wydział prawa administracji Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z państwem gościem rozmawiamy o prawie łaski informację, że kilka minut dziesiąty 20 po informacjach wracamy dziś Cezary łasiczka program Owczarek studio prof. Maria Szczepaniec katedra prawa karnego wydział prawa administracji Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rozmawiamy o prawie łaski konstytucja RP z mówi tak artykuł z konstytucją jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej polskiej i przepisy konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że konstytucja stanowi inaczej, czyli i, że jeżeli konstytucja sobie, w czym jeżeli sama sobie tutaj niczego nie będę zastrzega się kierować do jakich rozwiązań albo mówić jeszcze o poszczególne odsłony tu lub tam to trzeba to rozumieć tak i teraz mamy rozdział, który mówi o prezerwatywach prezydenta RP, w którym mówi się, że prezydent stosuje prawo łaski tylko co to znaczy, bo po prostu cenzura prezent co złe prawo łaski, a co to znaczy Ano właśnie tutaj też chodzimy w kwas Pietrucha definicyjne, gdybyśmy chcieli poznać czym jest prawo łaski etno i jest to dla powiedzmy, zwłaszcza że jest to pewnego rodzaju elit jest to pozostałość tak potem uprawnienia, które ziemne, które przysługiwało pełne władcy królowie czy wie, który skupia w sobie bardzo dużej randze Eldo, a czy wiemy no to jest pewna pozostałość, ponieważ prawo łaski przysługiwało królowi przysługiwało władcą kiedyś mieli nawet panowie są ubrani w prawo parlamentu Nosferatu z rutyną ja znam mogę wnieść go w państwach danina może się odwoływania się będą Jan co to znaczy w kontekście kot czy ja jestem obywatelem Polski i mówię tak prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski co ma wielbicieli miłosierdzie, czyli prawnie nie jest wcale mi się wysłać na prawo łaski nie no ale ja na pytanie co to znaczy, że stosuje prawo łaski Duś Maciejak należy rozumieć prawo łaski, które jest pojęciem prawnym, ale tych co to oznacza prawne w sprawie Otóż prezydent, stosując prawo łaski my powiemy sobie tak nie stosuje się nie sprawuje wymiaru sprawiedliwości on nie orzeka on nie decyduje o winie nie przesądza o niewinności on mnie Zenek analizuje akta sprawy nie, stosując prawo łaski my musimy stanąć etycznie powiedzieć sobie co to oznacza co oznacza to prerogatywa prezydenta ona oznacza tylko tyle stosujemy pewnego rodzaju miłosierdzie, czyli puszczamy w niepamięć to co się wydarzyło, czyli proszę zauważyć prezydent, stosując prawo łaski, a nie mówi nic się nie stało nie, ale on też nie mówi stało się jesteś winien nie nic z tych rzeczy on jakby to jest kompletnie decyzja, która abstrahując od merytorycznych kwestii dotyczących zarządu im i abstrahując od innych źródeł prawa o strachu indeksów tak oczywiście właśnie świetnie też bardzo bardzo istotne, ponieważ rzeczywiście pojawia się tutaj też czy pojawiał się te zarzuty, że prezydent powinien w terenie w zwrócić się chociażby do prokuratora generalnego o opinię czy czas wystąpić współdziałać z jakimkolwiek innym organem trzeba powiedzieć sobie jasno, że nasz ustrojodawca w taki sposób na ukształtował prezydenckie prawo łaski, że absolutnie uniezależnił konieczność współdziałania z innymi organami, czyli nawet coś komuś znamy się, że to co pozwala się co to znaczy, że zrezygnowano z kimś mówi to znaczy, że stosuje miłosierdzie jest to co ja powiedziałam znaczy, że to, iż mówię to, że to może tak dobrze co może puścić w niepamięć i tylko wzrośnie tyle to co pisze wydarzyło i wszystko co się z tym wiąże, czyli ja powtórzę jeszcze raz prezydent, stosując prawo łaski mówi tak postawiono tak jak cmentarz żołnierzy września 2 od domu jest Mariusz de sprawa Mariusza Tre przeczy prezent może powiedzieć przebaczamy wypuszcza go w nie to nawet nie, ale na rzecz zniesienia, ale muzycznie dobrze stosujemy już stosuje prawo łaski wypuszcza go na rzecz nie można ich wtedy wśród morza prosto kwit wybierze rodzaj papieru nie Kancelaria prezydenta mówi jak prezydent mówi tak wreszcie ma już szaty i wypuszcza właśnie tak tak oczywiście już tak ja powiem więcej do woja ja rozumiem teraz jego ukryte pytanie niemal równe pytań jest bardzo Lenina to już mówię prezydent może zastosować prawo łaski bez wniosku osoby zainteresowanej nad prawda prezydent z urzędu może zastosować prawo łaski czy sąd może stwierdzić, że istnieją przesłanki do tego rządy prawa łaski zastosować, czyli co zrobić ja wracam do tego rodzą pytanie Otóż powiedziała zresztą czy puścić w niepamięć, czyli darować i teraz jakby cały problem polega właśnie na tym, że jak słyszymy wypowiedzi niektórych prawników no to one świadczą tylko i wyłącznie o tym, że trochę zapomnieli na czym polega istota prawa łaski to nie jest decydowanie o winie to nie jest przesądzanie o niewinności to jest tylko ich łącznie usunięcie decyzję w przedmiocie prawa łaski to jest usunięcie negatywnych konsekwencji, które wiążą się z zachowaniem, które stanowiło podstawę do postawienia zarzutów bądź do skazania, jeżeli jesteśmy na etapie skazanie czy nie musi być skazania czy w dowolnym innym szyldem no właśnie na nowych doszliśmy do pytania właśnie czy muszę być skazani 3 to co rozgrzewa właściciel rozgrzewa EW od kilku tygodni naszą opinię żaden przepis konstytucji nie zawiera wymogu prawomocnego skazania, aby móc zastosować prawo łaski i teraz chciałem, bo on przepraszał, że przerwa, ale pani profesor, ale myślę sobie, że budowa jak zgon wiemy jak szeroki jest to prawo łaski, bo mówimy, że prawo łaski jest takie prawo Miłosierdzia z prezydentem był bez zasięgnięcia żadnej opinii rady sam siebie, ale bez wniosku można mieć jak Puszcza w niepamięć coś tylko, że puszczenie niepamięć czegoś to jest tylko 1 z elementów, bo rozumiem, że jeżeli mówimy o konflikcie z prawem karnym to z tego, że ktoś nie wiem jest aresztowany oskarżony jest skazany w I instancji odsiadujący karę pozbawienia wolności skazany na grzywnę tak dalej tak dalej na to pytanie co prezydent Puszcza w niepamięć tak no bo z jak człowiek sam Donald był tak, żeby nie być gołosłownym byśmy sobie przykład Mariusza Kamińskiego i teraz tak jak rozwija mamy sytuację także albo pan Kamiński nie został ułaskawiony wycofała apelację, więc jest skazany na dziś od zakazu pełnienia funkcji publicznych albo pan Kamiński został ułaskawiony, a więc jest karany tylko kary nie odbył, czyli do czasu zatarcia wyroku nie może być posłem już tłumaczę, jeżeli chodzi o stan przegraliście przerasta dodał, że Trybunał Konstytucyjny wznowił posiedzenie po przerwie nie uwzględnił wniosku marszałka Sejmu odroczenie rozprawy zaprasza wszystkich państwa na nasz profil na Facebooku, gdzie znajdą państwo link do transmisji na żywo cały dzień będziemy relacjonować przebieg rozprawy i transmitować to orzeczenie wracamy już odnoszą się dostaje indywidualnej decyzji Otóż w świetle prawa w świetle przepisów, ale pan Mariusz Kamiński korzysta z domniemania niewinności, ponieważ zapadł wyrok, ale wyrok nie uprawomocnił w momencie, kiedy prezydent zastosował prawo łaski, czyli w tym przypadku my powiemy tak indywidualne w el akta policyjne wobec niego to tak naprawdę zamknął sprawę w sensie formalnym on mnie powiedział, że społeczeństwo uczeń nie powiedział Mariuszowi Kamińskiemu, że jesteśmy winne w związku z tym, że podjęłam taką decyzję, ale on też nie powiedział jesteś winien on nie zmienił jego sytuacji żaden sposób on my powiemy sobie to jakby nawiązał do tej pierwszej części okazał wielkoduszność tak natomiast mógł to zrobić, dlatego że tak jak powiedziałam żaden przepis ja jeszcze wrócę do tego tylko podbudowa tutaj, by tak bardzo chora zrobię to do tego bo jakby o to chodzi, żeby zachować tutaj pewną przyzwoitość pewną uczciwość w tym porozmawiamy o konkretnym przypadku, ale go musimy osadzić w obowiązujący stan należności w kontakcie w kontekście przepisów, a my nie możemy sobie w sposób dowolny te decyzje interpretować i teraz tak przepisem mówią, że prawo łaski prezydent stosuje prawo i koniec kropkę jedyne ograniczenie, które tam jest wspomniała w tym zdaniu drugim dotyczy osób wskazanych przez Trybunał stanu i teraz my nie możemy to, nawiązując do tego pytania, skąd wiemy, jaki jest szerokie no my nie możemy sobie dowolnie bardzo szeroko upłyną one pojętego prawa łaski interpretować, dlatego że nie zgadzamy się np. że ono jest tak bardzo szerokie prawda, że nie ma treści nie ma zakresu i t d. jest natomiast, że to już jak listonoszowi mieście pozwolę sobie odpowiedzieć NATO, czyli na my nie możemy skoro teraz to pytanie skoro żaden przepis konstytucji nie zawiera ograniczenia czy nie zawiera wymogu, aby prawo łaski stosować tylko i wyłącznie wobec osób skazanych po to, co jest kluczowe i chcę podkreślić, że nie możemy takiego zakazu dekoder Nova czy bez ustaw niższego rzędu to jest to, o czym mówią w pierwszej odsłonie prawda tak nie możemy argument nr 2 my nie możemy dokonać takiego zakazu z powodu braku regulacji w konstytucji w tym zakresie prawda nie możemy, czyli innymi słowy to co zrobił prezydent w stosunku do pana Kamińskiego zastosował akt wielkoduszności powiedział puszczamy w niepamięć, ale nie powiedział tak jak niektórzy chcą uniewinniła bądź skazał Lotus Renault GMO czy konstytucja zostawia prezydentowi w interpretacji słowa łaska, bo nikt też wybrać sobie tego nie ma z konstytucją, gdyby było do ośrodka prezydent z RPA powinien być dobrym człowiekiem tak faszerować sobie taką taki zapis tez pytanie co to znaczy dobre co znaczy prawo łaski wróci jeszcze do tej części, która mówi, że prawa łaski stosuje się do osób wskazanych przez Trybunał stan stanu w Rozmierzy, gdyby na czas zaszła taka sytuacja, że jakiś osoby łącznie z prezydentem zostałby postawiony przed Trybunał stanu to prezydent może zastosować prawo łaski i powiedzieć ja to przekreśla stosuje moją wielkoduszność i zawieziono do skazania dojdzie do wskazania zabiera to osoby łącznie ze sobą sprzed Trybunału stanu i mówi że tak mówią, a ruch, bo wuja, że tak będą niestety tak ale to jest kwestia oczywiście znam się to podoba czy nie niestety obowiązujące przepisy takie uprawnienie dają, bo my musimy literalnie to interpretować, czyli skoro mamy trzeba powiedzieć sobie jasno, bo to jest też, jakby ten argument, który jest w zasadzie pojawia się i jest absolutnie nieuzasadnione, że skoro mamy zdanie drugie w art. 139 konstytucji, które zawiera ograniczenie to niemożna tego ograniczenia wywodzić, jakby argumentu, że można zastosować prawo łaski tylko wobec osób prawomocnie skazanych z 2 powodów co najmniej z 2 powodów po pierwsze, lud jest mamy tyle, że to jest wyjątek to Tomasz Wolak pani profesor po informacjach o informacje o zbliżaniu się dobrze zjeść notes i stąd taka daje powiedziałam tutaj sny o prof. Marią Szczepaniec informacje za kilka minut dziesiąty 40 proc, ale po informacji Cezary łasiczka program Owczarek studio prof. Marią Szczepaniec katedra prawa karnego wydziału prawa administracji Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie prawo łaski jego istota i przerwała pani przed 3 informacja przerwały w ich do tego wracamy, ale jeszcze od słuchaczy głosy poda w myśl pozwolą także odpowiedzieć czy wyjaśnić panie Agnieszka pisze studiował prawo zarówno w Polsce i w Niemczech wznawianie dawno znanym profesorem prawa Konstytucyjnego z uczelni niemieckiej zapytam czy w kraju prowadzona była również dyskusja na temat możliwości stosowania prawa łaski do osób skazanych nieprawomocnie profesor powiedział, że w przeszłości niemiecka konstytucja wyróżniała odrębnie w 2 prerogatywy prezydenta prawo łaski tzw. abolicję to ostatnie uprawnienie umożliwiał właśnie umorzenie trwającego postępowania Niemcy z niego świadomie zrezygnowały, więc jego zdaniem wprawie niemieckim nie ma wątpliwości, że prawo łaski znajduje zastosowanie dopiero po prawomocnym wyroku zdaje sobie sprawę, że Polska tradycja prawa Konstytucyjnego nie ma takiej ciągłości, ale czy może być w naszej tradycji, by być może istniało również takie rozróżnienie czy mogłoby ono ewentualnie stanowić podstawę do interpretacji samego pojęcia prawo łaski i rozróżniamy prawo łaski tzw. abolicję i PiS z serii pytań co co może znać doskonale może i 21 w przykład trwający właśnie sprawy zaginięcia Ewy tez Poznania czy prezydent może w cudzysłowie ułaskawić zastosować prawo łaski względem jej kolegi Adama, który wg podejrzeń jest winny zabójstwa odpowie na pytanie pierwsza Otóż rzeczywiście to świetnie, że zadano takie pytanie natomiast myślę, że my nie mórz i nie musimy odwoływać się tutaj do niemieckich unormowań do niemieckich i na konstytucję czy tych poprzednich konstytucji, bo pewne rzeczy się nasza wykładnia historyczna, która dotyczy nasza konstytucja wcześniejszych tłoczni pozostawia wątpliwości sam argument za tym, że takie prawo przysługuje do zastosowania prawo łaski przed prawomocnym wyrokiem Otóż konstytucja założyła można użyć jako gość, zanim oni pełnić zniesienie nie musimy być precyzyjni akt łaski o zmianie jest uniewinnienia czy może ułaskawić kochali, zanim popełnił czyn zabroniony nie nie no bo w tym momencie od czego byśmy tutaj ułaskawia linia nie to jakby ale i zagrożenia sprawiamy moment od negatywnych konsekwencji związanych z tym, że komuś postawiono zarzuty z racji tego, że coś zrobił czyli jakby w erze w wszedł w tę machinę związaną z prawem karnym jest już tak, ale nigdy, jeżeli ja mogę, bo to też pojawiało ruszają się trzecie czytanie w ramach odpowiedzi na jedno i robi się pewien chaos, czyli 1 jawną uporządkowała ten odchodzi od tego czy oczywiście, jeżeli mogą zacząć ten wątek od czego prawda Otóż ról i proszę zauważyć prawo karne i jest tą gałęzią prawa, która electro cechuje depresja i to jest coś co odróżnia właśnie prawo karne od innych gałęzi prawa ta represyjność naczelnik represyjność, czyli dolegliwość związana z tym, że interesują się nami organy ścigania zostawiane są na zarządcę wzrostu ocenia Ula musi w prawo karne, ale mienie nie i już nie mówię no prawie łaski zatem tutaj jak ja argumentuje, odpowiadając też poniekąd na pytanie co to jest Grzegorza skarbowego też Dolot zgłasza świetnie tak, ale nie mówimy, ale nie można prawem łaski uchylić tutaj, dlaczego tych nie dlatego, że to tutaj jednak to jest umocowane w Bookarni, jakby tak, ale to ja, ale konstytucja jest nie precyzuje w nie precyzuje, ale nie możemy sobie także Gruzja może uwolnić od grzywny urzędy skarbowe, ale nie możemy sobie dopowiadać tego, iż nie mogą wrócić, bo nie zdążą być, a to jest bardzo istotne czy jakby odpowiedzieć na te na te pytania, które tutaj padły tuż po pierwsza i jeżeli chodzi o naszą konstytucję wcześniejsze to zarówno konstytucja 1921 roku, czyli ta konstytucja tzw. marcowa, jakie konstytucja kwietniowa, czyli konstytucja z 1935 roku w obu tych ustawach zasadniczych obie te konstytucje przewidywały wyraźny warunek, że prezydent może skorzystać z prawa łaski dopiero po zakończeniu postępowania przy czym ta konstytucja kwietniowa używała wyraźnego określenia, że ma zapaść prawomocne orzeczenie potem z tego zrezygnowano już konstytucja lipcowa spieszącego drugiego roku tra prawo łaski jak dawała rady państwa od Kolegialnej tak tutaj w głowie państwa i już nie precyzowała takiego takiego ograniczenia z nich zawierała, czyli zrezygnowano z tego jest takich ograniczeń się wycofano po osiemdziesiątym dziewiątym roku, czyli proszę zauważyć w konstytucji wcześniejsze jasno wskazywały i precyzowało musi być prawomocne skazanie musi być zakończone postępowanie o najnowsze nie ta najnowsza tego nie precyzuje, skąd ludzie jakoś to jednak także prawa karnego nie jest jasny los skoro ustrojodawca w taki sposób skoro, gdyby ustrojodawca chciał zawęzić to prawo to długo zawęził, bo to jest to, o czym ja wspominam też wcześniej tego nie zdążyłam, jakby tego wątku dokończyć też zauważyć mamy art. 1003003 . konstytucji ust. 3, który mówi prezydent Rzeczypospolitej w zakresie polityki zagranicznej współdziała z Prezesem Rady Ministrów i właściwym ministrem, czyli co nam tutaj ten przepis wskazuje obowiązek współdziałania prezydenta, czyli prezydent Elbląga nikt nie kwestionuje, że prezydent w Elmau w 2 i prowadzi też polityka zagraniczna i ma tutaj uprawnienia, a nikt tego nie kwestionuje, ale nie jest samodzielny w tej polityce zagranicznej czy musi się liczyć z tym, że jest Prezes Rady Ministrów musi się liczyć z tym, że jest minister, z którym on musi współdziałać, bo konstytucja wprost lub taki obowiązek współdziałania w określonym w siatce konstytucja mówi na ten temat z tego, że z, czego wywodzi my to, że prezydent może zastosować prawo łaski tylko w ramach doktryna jak z alejek w oderwaniu od pielęgniarek poz zostaje nad doktryną pani profesor nie nie przykro i bardzo przeprasza mnie nie ma no nie możemy sobie tak powiedzieć żal mu konstytucja jest, jeżeli prześlę pani powiedziała konstytucja z najwyższym prawem i stosuje się bezpośrednio, chyba że konstytucja stanowi inaczej, więc konstytucja nie stanowi, że prezydent może stosować prawo łaski tylko w kwestiach o utrudnieniach sunie tygodniach wynikających z kodem SMS, która wiąże z sal bez postępowania o karze grzywny może powiedzieć bardzo przepraszam dachu i nie zrealizuje to nie jest rachunek za zaradnych zderzaka krok daje zbyt wysokimi stosuje prawo łaski w Chwaszczynie i nie, dlatego że tak jak już mówi już mówię Szanowni państwo panie rektorze prawo łaski jest prerogatywą prezydenta, która ten ma charakter wyjątkowy, bo proszę też zauważyć i w zasadzie powinno to powiedzieć na wstępie prawo łaski jest pewnego rodzaju ingerencję sprawowanie władzy sądowniczej to jest ingerencja dlatego też, jakby czas, by powiedzieć, że te argumenty, które się pojawiają też, że prezydent zastosował prawo łaski wobec Mariusza Kamińskiego, a tym samym dopuścił się ingerencji we władzę sądowniczą co stanowi zamach na demokracji są chybione, ale są nieuprawnione z tego powodu, że trener w prawo łaski ze swej istoty stanowi pewien na razie nikt tak jak powiedziałam, że ze swej istoty stanowi ingerencję w sprawowanie władzy sądowniczej w 2 stan i tylko, że to jest ingerencja mają za absolutnie wyjątkowy charakter mało tego ingerencja, która usankcjonowała konstytucyjnie, czyli via w mieście odniosła się do tego co powiedział w tym momencie, czyli innymi słowy nie można przyjąć, że do tego bowiem poruszałam ten wątek właśnie tak, dlatego że tych głosów, które się pojawiają, że prezydent nam tutaj narusza konstytucję, bo ingeruje władzę sądowniczą, bo niestety takie głosy się słyszy prawda, bo one, bo moim zdaniem, dlaczego ten argument jest chybione bo gdyby tak nie możemy twierdzić, że nie jeśli prezydent Andrzej Duda ułaskawia to zamach mamy na demokrację, bo ingeruje w sposób nieuprawniony z demokracji z władzą sądowniczą, a czym zagraża demokracji, a Czyża ułaskawienie od prezydenta Andrzeja Dudy stanowi nieuprawnioną ingerencję we władzę sądowniczą, zagrażając demokracji, bo taki wolny taki zarzut nie pada, kiedy 1000 osób łaskawie prezydent Wałęsa, kiedy łaskawie prezydent Kwaśniewski czy prezydent Komorowski prawda, czyli a, jeżeli my przyjmujemy, że jest to czy prozy Singera jak i czy prezydent Kaczyński prawda, a zatem, jeżeli jest to ingerencja we władzę sądowniczą, a jest po przyjęliśmy, że to jest ingerencja we władzę sądowniczą, ale usankcjonowana historycznie w i usankcjonowane konstytucyjnie zakorzeniona może inaczej zakorzeniona historycznie usankcjonowana przez konstytucję to my nie możemy powiedzieć, że to, że w tym momencie mamy naruszenie konstytucji, ale inni o prezydencie łaskawie litania do ZUS jest moralność Kalego prawda, a ja przepraszam bardzo, ale filozofia Kalego Otóż niestety jest realne zagrożenie dla demokracji każda łodziami pani, dlaczego prezydent nie może ułaskawić kary z urzędów skarbowych, a Gierek został ukarany już drugi plan dlatego, że to się jak takie inne kwestie się pojawiały i to zostało jak zawężono do tego, że jednak z, gdybyśmy to nie rozrzutnie prawo już mówię nie, ale to oczywiście jak tłumaczy dlatego dla, dlatego że okazałoby się, że w pewnym momencie muszą być każdą najdrobniejszą sprawą prezydent zajmowanie mieszanie się, że mógłby to mógłby, ale 2 latach kierowania i nadaje nie lubi nie możemy obniżać rangi tej prerogatywy ono ma charakter absolutnie wyjątkowo źle pani profesor przepraszam co należy obniżać to znaczy, że tylko w sprawach kary śmierci, gdzie jest granica dla rodzin granica 100  0001 000 000 nie mieliśmy sobie sprawę Amber Gold no przepraszam to jest poważna poważna kombinacja no więc, gdyby prezydent będzie dobra jest też wolę stary to robić, gdzie jest granica zarówno umyślnej nieumyślnej kradzież na park rozbój nielegalna akcja CBA bądź są granice nie no i jeżeli poruszamy się tutaj na gruncie prawa karnego do oczyszczalni to źle się na gruncie prawa karnego w kostce nie precyzuje jednak gdzie się poruszamy mówią prawie łaski pozwala ograniczać nieugięta nie to już tłumaczy, dlatego że prawo łaski istotowo przy jakby, gdyż jest instytucją, która jest przypisana niejako do prawa karnego w Anglii, ale nie zna nie jest, ale nie wynika z konstytucją pani profesor z konstytucyjnie wynik, ale właśnie dla nas przypomnę przypomnę, że konstytucja z najwyższym prawem i przepis konstytucji stosuje się bezpośrednio jasne tak natomiast Tomasz Szulc nie oczywiście, że tak trzymać się tego ja jestem za tym idzie też argument właśnie ja też nie zdążyłam powiedzieć, że przepisy tak jest też istotna co na wodzie czy przepisy nie stosuje się tutaj przepisów nawet kodeks proszę zauważyć kodeksu postępowania karnego i toteż jakby argument, że tam mamy te przepisy w dziale dwunastym zawarte jest też chybiony, dlatego że prezydent RR proszę zauważyć, iż prezydent nie sprawuje wymiar sprawiedliwości prezydent nie jest organem postępowania karnego dlatego nawet przepisy postępowania karnego go nie dotyczą tak czy te przepisy, o których mowa jest w kodeksie postępowania karnego, a które dotyczą ułaskawienia czytam w tym rozdziale 50 dziewiąty w dziale dwunastym to są przepisy, które dotyczą postępowania przed sądami przed prokuratorem generalnym natomiast one nie normują trybu prezydenckiego, czyli nie dotyczą prawda TFI to jest jakby byli nieco o tym, pamiętać, dlatego że my mamy tutaj niejako 2 tryby prawda mamy country właśnie bezpośredniego stosowania konstytucji i mamy ten trend nie w drodze taki, że ktoś składa wniosek do prezydenta o ułaskawienie za pośrednictwem sądu natomiast ja milczę świat jest bowiem nie zdążą odwiedzić nasz inwestor ucieka nam czas zbliża się informacja, że cena za takie pytanie, ale temat ciekawy jest proponuję, żebyśmy wrócili z najbliższą przyszłość, jeżeli pani znajdzie czas oczywiście znając Andrzej Grzywacz miał ochotę największą przyjemnością zastosowanie w stosunku do programu Owczarek prawo łaski nie ma tej potrawy myślę prof. Maria Szczepańska z prawa karnego wydział prawa administracji Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, bo państwo innym gościem informacji za chwilę jedenasty po informacjach wracamy do programu Owczarek dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu, wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA