REKLAMA

Ziemiaństwo - odrębny świat ze swoimi obyczajami, kulturą i stylem życia. Rozmawiają Marcin Schirmer i Karolina Głowacka

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2016-05-14 08:20
Prowadzący:
Czas trwania:
31:02 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
sobotni poranek w radiu TOK FM ósma 25 Karolina Głowacka nowe numery karty, a w niej tematy numeru jest przemijanie ziemian i redaktor naczelny Zbigniew Gluza pisze nie ma już ziemiaństwa potomkowie ziemian ziemian od czasu przełomu ustrojowego 1989 roku mogą z dumą odnosić się do kultury i dorobku swoich rodzin przez wcześniejsze dekady raczej ukrywanych jednak nie da się już przywrócić ani ciągłości tamtego losu ani podstawy ani postawy przodków, a jednocześnie polskie Rozwiń » Towarzystwo ziemiańskie przygotowuje na jesień obchody rocznicy powołania w 1916 roku w związku ziemian, a w studio jest pan Marcin OSiR Marek szef polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego dzień dobry dzień dobry jak i co zamierzają państwo świętować rzeczywiście w tym roku przypada stulecie powstania związku ziemian w zeszłym roku zaś Borek 45 lecia powstania polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, kto jest sukcesorem związku ziemian w związku z tym przygotowujemy szereg imprez okolicznościowych, których rolami z 1 strony pokazanie znaczenia dorobku ziemian z drugiej strony rzecz również przyciągnięcie naszych członków do tej naszej stronie organizacji i zwiększenie naszej aktywności na forum zewnętrznym w tej chwili w 23 dni temu odbyło się na terenie Senatu inauguracja wystawy Europa w rodzinie ziemia dwudziestego wieku to jest taka wystawa, którą stworzyliśmy wspólnie z terenem, a jej inauguracja pierwotnie miały miejsce w zeszłym roku na zamku Królewskim w Warszawie w tej chwili możemy obejrzeć w Senacie również podczas tegorocznej nocy muzeów będzie dostępna natomiast w poniedziałek, czyli 16 maja odbędzie się na terenie Senatu sesja sesja na debatach poświęcona Rzymianom i kwestii reprywatyzacji i to jest 1 z przykładów takich imprez, które wspólnie organizujemy kolejny to jest 8 czerwca planujemy wspólnie właśnie z kartą i znałem spotkań z historią zorganizowanie spotkania takiej dyskusji panelowej, która i, której podczas, który ma mielibyśmy, żeby przedyskutować kwestie ziemian Ziemiański kości i tego czy te wartości tej idei, które ziemianie ze sobą nieśli, które propagowali co dalej aktualne są dary potrzebne we współczesnym świecie także ta debata odbędzie się w domu spotkań z historią 8 czerwca o godzinie 18 jednak na co bardzo serdecznie państwa zaprasza dużo rzeczy dzieje się w związku z tą rocznicą jak słyszeli państwo w Ustce mojego dzisiejszego gościa, ale chciałbym, żebyśmy porozmawiali właśnie ojej męskości co to oznacza, jaka jest rola tej warstwy, jaka była jej specyfika, bo jak mówiliśmy jak w karcie jest wyraźnie przedstawiony jeszcze do tego wrócimy ziemiaństwo jako warstwa zostało rannych rozbite, ale spróbujemy je umieścić historycznie znaczy, w którym momencie określa się, że już oto mamy ziemiaństwo ono jest pochodną szlachty jak to wygląda tu nie ma jednoznacznej decyzji, kiedy Niemcy nasi historycy toczą się z wspierają ich sprawa jest nie do końca, gdyby uzgodniona tym niemniej możemy pewne takie podstawowe cechy podać przyjmuje się oczywiście ziemianie są następcom szlachty, a z, której Szlachta wywodzi się ze stanu rycerskiego wszyscy z czasów pierwszej Rzeczypospolitej z czasów Piastowskich można przyjąć, że pojęcie i ziemian czy Rzymianie używa się od czasów konstytucji 3 maja wcześniej tylko Szlachta mogła posiadać majątki ziemskie od tego momentu również dlatego dopuszczeni byli przedstawiciele innych Stanów to pomieszczenie później również przemysłowcy finansjera wzbogacenie chłopi obcokrajowcy i 19 wiek to jest swego rodzaju rozkwit ziemiaństwa to jest warstwa, która była niewątpliwie elitom intelektualną gospodarczą finansową kraju, które i, której działalność przejawy działalności, bo obecne we wszystkich dziedzinach życia społeczeństwa co znaczy działali na niwie charytatywnej dobroczynnej szerzyli oświatę na wsi budowali polskie rolnictwo unowocześniamy polskie rolnictwo, ale przede wszystkim podczas zaborów co było wówczas najistotniejsze byli depozytariuszami wolnej Polski brali udział we wszystkich możliwych powstaniach również podczas pierwszej wojny światowej złożyli dużą daninę krwi także można powiedzieć, że debata warstwa, która przyczyniła się proporcjonalnie najbardziej do odzyskania przez Polskę niepodległości podczas drugiej zresztą też mnie jak pisze w karcie Marcin Horowski dr Marcin Horowski w trakcie drugiej wojny światowej ziemiaństwo poniosło stosunkowo największe straty spośród całego społeczeństwa oblicza się, że w trakcie walk oraz w wyniku represji okupantów zginęło około - 1010 % przedwojennego stanu osobowego warstwy, ale jednocześnie ta warstwa, która właśnie zrobiła wiele dobrego dla kultury w inny nowoczesności tak dalej było to warstwa mocno zamknięta doniósł na nich nie dało się chce awansować do ziemiaństwa może w Dausze to był to było dość rzeczywiście ziemianie z zewnątrz postrzegali było tak postrzegani byli jako jednorodnej dosyć hermetyczne środowisko, do którego trudno było przeniknąć w rzeczywistości sytuacja może troszkę inaczej, dlatego że w obronie samego ziemiaństwa były duże różnice dysproporcje wynikające po pierwsze ze stanu posiadania do stanu majątkowego po drugie z różne były pozycje poszczególnych rodzin najwyższą warstwę tła tzw. arystokracja, która również miała największe dobra ziemskie z reguły będzie była to grupa najzamożniejsze i ona również wyróżnia się pewną ekskluzywność na tle ziemiaństwa natomiast do ziemiaństwa można było przeniknąć tak można było przeniknąć szczególnie właśnie po okresie hossy z 3 maja, a jeszcze co było łatwiejsze w drugiej połowie dziewiętnastego wieku, kiedy obserwujemy zjawisko z zakupu majątków ziemskich przez nowe środowisko wzbogaconych przemysłowców i przedstawicieli finansjery, którzy po zrealizowaniu swojego celu podstawowego, czyli zapewnienie sobie pobytu na bardzo wysokim poziomie chcieli również awansować społecznie i takim sposobem na awans społeczny uzyskanie pełnego wyższego statusu w społeczeństwie było kupno majątku ziemskiego i prowadzenie stylu życia z tym związanego z czasem oczywiście te rodziny na skutek koligacji rodzinnych, że niania się zostały zaaprobowane przez ziemian także możemy mówić, że na początku dwudziestego wieku jest wkład ziemiaństwa jest dosyć zróżnicowane i z 1 strony wywodzą się oni z tradycyjnej szlachty czy wcześniej rycerstwa z drugiej strony z nowych tzw. nowych rodzin, aby ziemian, którzy awansowali pod koniec dziewiętnastego wieku ów, wstępując w szeregi i ziemiaństwa co to znaczy Ziemiańska dość dzisiaj czy w ogóle wtedy jednak wtedy Dody współczesność jeszcze wrócimy, jeżeli chodzi o głosie i żeby mówimy o próbę zdefiniowania kim byli ziemianie to tutaj trzeba poruszyć 2 aspekty pierwsza to jest taki będzie statystyczny ekonomiczny, czyli przed czy jednak to byli ludzie, którzy byli właścicielami majątków ziemskich, czyli dużych gospodarst w rolnych którymi zarządzają bezpośrednio albo za pomocą szkoleń patentów czy administratorów, czyli osób przez siebie wyznaczanych trochę zależy od skali działania gospodarstwa i to jest taki walor ekonomiczny natomiast drugi równie ważne, jeżeli nie ważniejszy element to jest kwestia poczucia pewnej wspólnoty przywiązania do grupy społecznej grupy, które jak powiadam wam jest wyodrębniana całego społeczeństwa i która posługuje się własnym kodem wartości, które są bardzo jest ściśle związana z pewnym etosem pracy pewne patriotyzmem sposobem życia również i są niebagatelne, a często bardzo ważne również więzami krwi powinowactwa także jest krzyż grupa społeczna w dosyć wyraźnie wyodrębniona całego społeczeństwa w mówił pan, że takiej rozkwit ziemiaństwa to jest wiek dziewiętnasty muszę przyznać, że ciekawią mnie, dlaczego akurat w 1916 powstały związek ziemian, bo przecież już niedługo rozpocznie się taki marsz Kłus członkowie tej warstwy ciało 1916 to jest uwarunkowane czynnikami zewnętrznymi oczywiście ziemianie, gdyby tylko mogli zorganizowali się wcześniej trzeba pamiętać, że po powstaniu styczniowym spadły na całe społeczeństwo polskie w tym mierzymy represje rosyjskie i zakaz powstawania kolejek organizacji o charakterze politycznym czy też społecznym były dopuszczone organizacje zawodowe rolnicze, ale też w pewnym ograniczonym stopniu zliberalizowanie tej polityki nastąpiło dopiero po rewolucji 1905 roku tak naprawdę w 1500 szóstym roku, kiedy weszły pewne ustawy umożliwiające powstawanie organizacja oraz te o charakterze społecznym i wtedy też ziemianie już byli nieźle zorganizowani, jako że wcześniej działań w ramach tzw . centralnego Towarzystwa Rolniczego jak sama nazwa wskazuje istotne jest raczej nas o charakterze gospodarczym, ale również były tam wątki patriotyczne narodowe, toteż nieformalny reprezentowane i w momencie, kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa ziemianie potrzeb odczuli taką naciskom potrzeby zorganizowania, iż wśród organizacji, która bez zechciała wyłącznie ziemianie reprezentowali interesy trzeba również związane ze zniszczeniami wojennymi majątku, jaki miał miejsce wówczas te organizacje mają takie trochę sama pomocy gospodarczej i też nie było na to zgody dopiero po wycofaniu się wojsk rosyjskich zajęciu rodzone i zajęciu Królestwa polskiego przez okupacyjne władze niemieckie te wydały zgody szesnastym roku na powstanie związku ziemian także to było spowodowane tym, że wcześniej nie było zgody władz okupacyjnych czy to rosyjskiej czy niemieckich na powstanie takiej organizacji non grata czemu mnie znajdą państwo wspomnienia ziemian i Rosą wspomnienia z różnego okresu jest pierwsza wojna światowa druga wojna światowa okupacja sowiecka okupacja niemiecka, a także sytuację po wojnie reforma rolna no ale zacznijmy od początku, czyli nie wojna pierwsza wojna światowa pierwsza wojna światowa nie sądzę zniszczenia gigantycznej skali na terenie ziem polskich zrujnowała wiele siedzib ziemiańskich rzecz jasna nie tylko ziemiaństwo ucierpiał w czasie tej pierwszej wojny światowej, ale rozmawiamy akurat teraz o tym jak wyglądała sytuacja, że MEN w trakcie wojny już po wojnie od muszą być bowiem bardzo trudne jak to zwykle w czasie wojny przede wszystkim Czapli ziemianie bardzo się zaangażowanie w wszelkiego rodzaju akcje o charakterze narodowo wyzwoleńczym patriotycznymi udział ziemian wcześniej w Legionach Piłsudskiego, a potem odrodzonym wojsku polskim był bardzo duży nad reprezentatywny w stosunku do innej grupy do innych grup społecznych szczególnie w charakterze oficerów były sytuacje, że ziemia nie reformowali samorzutnie i na własny koszt całej oddziały szwadronem zwrot włącznie z wyposażeniem takim bagażem izb Izy i samorzutnie zgłaszali się dałam do służby wojskowej jak na słońce ziemia ona była różna na terenie zaś tego w jaki ziemia mówimy rzeczywiście największe straty były poniesione na terenach Galicji, czyli tzw. południowo wschodnich terenach polskich z racji intensyfikacji działań wojskowych i przesuwania się frontów, które tam wówczas miały miejsce również duże straty były poniesione na Kresach Wschodnich i niech to co częściowo było związane z procesem przymusowej ewakuacji zarządzonej przez władze rosyjskie piętnastym roku, ale również po pierwsze, straconymi bramkami, a przede wszystkim po wybuchu rewolucji bolszewickiej w roku siedemnastym praktycznie Kresy spłynęły krwią i wszelkie majątki ziemskie pałace dwory były niszczone palone przez grasujące wówczas bandy stosunkowo najspokojniej było na terenach i wielkopolskiej, gdzie praktycznie działań wojennych nie było z pomocy oczywiście poza późniejszym powstaniu Wielkopolskim, ale to miało też ograniczony zasięg czasowy i terytorialny także ci mienie wielkopolscy, ponieważ wszyscy ich sytuacja ekonomiczna była najlepsza śpieszyli na przed z pomocą ziemianom przez teren Królestwa polskiego co jest właśnie przykładem takiej serdeczności ziemiańskiej co pokazuje, że związek im rzeczywiście był potrzebny i spełnia swoją rolę także generalnie ziemiaństwo oczywiście wyszło z pierwszej wojny światowej okaleczone określone w sensie materialnym z powodu strat doznanych i to nie tylko straty w zabudowie budynków gospodarczych czy folwarcznych czy też się swojej siedziby, ale również mówimy o stratach spowodowanych porzuceniem wynalezieniem ugorem przez całe lata gospodarstw nie da się pani w nich zniszczeniem również zbiorów ziarna zgromadzonego w całych zapasów to jest 1 rodzaj strat taki będzie materialne drugi też oczywiście kwestię straty w ludziach skoro grupa ta była bardzo aktywny na wszelkich frontach wojennych to się rzeczy oznacza, że również wielu z nich zginęło na jeszcze musimy wspomnieć o tzw. ziemia się zakon zakon udana wiem co znaczy po roku 2001 . zostały tu utrwaliły się nowe granice Polski i 3 znaczna część obszarów należących kiedyś tak pieszy Rzeczpospolitej została po stronie bolszewickiej siłą rzeczy wszystkie te majątki tam się znajdowały wówczas zostały przejęte przez władze sowieckiej w większości zdewastowane natomiast mieszkający w nich właściciele ziemscy dostali wymordowanie albo musi się ratować ucieczką na tereny drugiej Rzeczpospolitej z o tym co działo się później opowiemy państwu po skrócie informacji Radia TOK FM opowiada pan Marcin naszych Marek szef polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego sobotni poranek w radiu TOK FM ósmy 41 Karolina Głowacka studio pan Marcin szych Rymar szef polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego dzień dobry jeszcze raz ginęły, a rozmawiamy o ziemiaństwa wie co nie jest niespodzianką, zwracając uwagę na ty kim jest mój dzisiejszy gość przy okazji także nowego numeru karty, która jako temat numeru wybrała właśnie przemijanie ziemianie znajdą tutaj państwo wspomnienia ziemian zarówno z okresu pierwszej wojny światowej dzięki drugiej wojny światowej to na okupacji nie 12, czyli sowieckiej winie hitlerowskiej, a także to co działo się już po wojnie, czyli słynna reforma rolna, która była zdaje się takim ciosem ostatecznym już Towarzystwa tak zdecydowanie celem reformy rolnej było zniszczenie warstwy ziemiańskiej pozbawienie jej podsta w materialnego bytu i sprawienie, żeby nie mogła być jakąś ośrodkiem oporu przeciwko wprowadzeniu władz komunistycznych w Polsce po wojnie reforma rolna z września 1944 roku i co ona mówi 6 września został pan tzw. dekret o reformie rolnej PKWN dekret ten był następującej treści mówił, że wszystkie majątki ziemskie o powierzchni powyżej 50 ha użytków rolnych bądź 100 ha powierzchni ogółem podlegały nacjonalizacji, czyli przejęciu przez władze przy czym tutaj weto oczko należy bez odszkodowania czy to oznacza praktycznie wydziedziczenia ze swoich majątków wszystkich właścicieli ziemskich pozbawienie ich podstaw, by to podstawowe możliwości funkcjonowania materialnego ludzie ci zostali na tych sposób natychmiastowo wyrzuceni ze swoich domów rodzinnych często wiązało się szykanami bądź aresztowaniem przez władze komunistycznej bezpieki i był jednocześnie był zakaz przebywania osób dawnych właścicieli ziemskich na terenie nie tylko swojego gospodarstwa czy też domu, ale były na terenie powiatu, na którym znajdowało się maj, w którym znajdą się majątek ziemski także z dnia na dzień ludzie Stali się wraz ze swoimi rodzinami zostali bezdomni bez pracy i bez żadnych perspekty w na życie biorąc pod uwagę jeszcze, że w latach stalinowskich warstwa ta była prześladowana i osoby wywodzące się z tego środowiska nie tylko, że nie zaś nie miał nie mogą znaleźć pracy, ale również dzieciom naprzód utrudnia zdobycie wykształcenia, uniemożliwiając im często na studiowanie na uczelniach wyższych oczywiście była też szeroko zakrojona na innym propaganda anty Ziemiańska czy też jak to mówiono, że przeciwko obszar znikomy jest doc. Teresę w karcie Stanisław Turnau w inny urodzony w 1800 dziewięćdziesiątym ósmy zmarł w 1960 inny pisał w swoich pamiętnikach m. in . tak prasa jak Rzeczpospolita czy robotnik nie ustaje w atakach na ziemiaństwa zachowałem sobie artykuł z robotnika z 4 marca, gdzie Jerzy Putrament stawia naszej warstwie zgoła nieprawdopodobne zarzuty Otóż ni mniej ni więcej Szlachta przez Unię z Litwą, która dała polskie spory i walki na Wschodzie zamiast pobić doszczętnie Krzyżaków i rozszerzyć granice to Odry Iny SM, a Szlachta zrobiła to po to, aby utrzymać swoje fortuny na wschodnich rubieżach Rzeczpospolitej, kto jest winien zniszczenia Warszawy oczywiście również ziemiaństwo sierpnia 1944 roku, widząc nadchodzącą nową Polskę Polskę reformy rolnej ziemiaństwo wypuściło Swory swoich pupilów zborem na czele, aby rozegrać ostatnią walkę o swoje istnienie i ceną tej gry była Warszawa po prostu wierzyć nie chce, że można takie rzeczy pisać, że jest ktoś, kto w to wierzy, ale wszystko jest teraz inne możliwe tak pisze w Ziemianin z tamtego okresu na zasadzie nie Ziemianin, ale człowiek bessy tej warstwy, więc ta sytuacja była szeroko zakrojone tak mocno można powiedzieć z wysyłania oczywiście z perspektywy czasu zdają sobie sprawę za absurdalne się tych oskarżeń natomiast wówczas one były traktowane bardzo poważnie bardzo na serio i dezaprobatę dla komunistyczna była bardzo agresywna w sadzie obecna we wszystkich dziedzinach życia, uniemożliwiając im DPI deprecjonując absolutnie wszelkie dokonania wszelką cenę o rolę jej znaczenie, jakie miało miejsce, jakie ziemiaństwa posiadało jest to o tyle oczywiste, że zarówno reżim hitlerowski, jaki sowiecki przede wszystkim muszę uderzyć we lite, jeżeli chciał podbić społeczeństwa no, więc ziemianie w związku z tym jak niewątpliwe elita przywódcy tego narodu intelektualne kulturowa byli szczególnie narażeni na szykany ze strony władz komunistycznych natomiast pozbawienie majątku ziemskiego oprócz tego aspektu takiego ekonomicznego, czyli czy pozbawienie możliwości do wykonywania zawodu i utrzymania swoich rodzin przez Ateny o tym jeszcze miała taki aspekt polityczny chodziło o to, żeby zneutralizować możliwość oddziaływania ziemia na wsi z 1 strony, a z drugiej strony pozyskać chłopów na rzecz idei wprowadzenia władzy komunistycznej co zresztą się udało oczywiście propaganda tamtego okresu jak to propaganda była mocno przesadzona, ale czy to jednak nie było także ziemiaństwo oczywiście mają swoje zasługi zarówno w kultywowaniu polskości, jakim być właśnie warstwą inteligent, skąd bogatą przez to było ich stać na charytatywność i t d . to wszystko nie było jednak wynikiem co to dobroczynną działalność nie była wynikiem tego, że była to po prostu warstwy uprzywilejowanej tną takiej podstawie czysto tradycyjnej po prostu z dziada pradziada przyjmowano kolejne majątki żadna w tym zasługa kolejnych kolejnych osób otrzymują po pewnym czasie rewolucji rzeczywiście zdecydowana większość majątku czy tych rodzin właścicieli ziemskich miało wielopokoleniową historię i te majątki były dziedziczone z pokolenia na pokolenie tak się rzecz ma na całym świecie dotyczy nie tylko majątków ziemskich, ale również przedstawiciele przebiegnie właściciele firm czy też banków również dziedziczą swoje aktywa, bo po przodkach rzecznym to samo dotyczy chłopu gospodarstwa chłopskie też nie powstały nie wiadomo, skąd to na zasadzie dziedziczenia przez kolejne pokolenia oczywiście Rzymianie byli byli warstwą w pewnym sensie uprzywilejowaną chociażby ze względu na stosunkowo większa zamożność niż otoczenie wiejskie w tym niemniej nie było żadnego formalnego obowiązku, żeby ziemianie musieli świadczyć na rzecz tejże społeczności robili to po prostu, bo tak wymaga obok, bo tak wypadało, bo tak czuli uważali, że to jest w słusznej konieczne, a czy nie zdarzały się przypadki także, iż ciemnej karty wśród ziemian czy nie było wykorzystywanie chłopów n p . tego typu sytuacji czegoś co znamy z poprzednich wieków, ale może w ramach tradycji, choć tak gdzieś takie zapędy zostały mówimy o stosunkowo dużej liczby osób, bo jeżeli się z szacujemy na środowisko ziemiańskie w okresie międzywojennym na około 100  000 osób wraz z rodzinami i w takiej grupie osób chociażby z powodów czysto statystycznych oczywiście, że były różne jednostki byli ludzie wybitni kryształowo czyści szlachetni, aby ludzie leniwi niektórym się nie chciało pracować, którzy utracili swoje majątki byli malwersacji ci byli spekulanci cała jest całe spektrum osobowości i ich pycha i charakteru możemy obserwować warstwy ziemiańskiej również różnego rodzaju oryginałowi, którzy zachowali sposób ekscentrycznej szokować swoje otoczenie także oczywiście, że jak w każdej populacji zachowania były różne i typy osobowościowe też był bardzo różne polskie Towarzystwo ziemiańskie, którego pan jest szefem powstał w roku 1990 w zasadzie po co, bo ziemiaństwo jak już ustaliliśmy zostało rozbite ziemiaństwo zostało rzeczywiście unicestwione w jako zwarta grupa społeczna w roku czterdziestym czwartym co nie znaczy, że nikt nie istnieli ziemianie oni oczywiście jakoś od jej istnieli tylko, że po pierwsze, zdecydowana większość przy przenieśli się do miast, a po drugie nie tworzyli zwartych skupisk tureckich tejże każdy z nich każda z tych tego typu raczej podjęła własną działalność zawodową natomiast utrzymywany był i więź i źli po pierwsze, towarzyskie kulturowe, a po drugie, rodzinne i w momencie, kiedy skończy się czas PRL nastał czas wolnej Polski siłą rzeczy od żyły również nadzieje na to, że te z krzywdy, które zostały dokonane w czasach PRL -u zostaną w jaki sposób, że duży czynione i bardzo szybko powstało polskie Towarzystwo ziemiańskie zrzeszające dawnych właścicieli ziemskich, ale również ich potomków otworzył drugie trzecie pokolenie i nie jest bardzo dużą znaczenie przykładano wówczas nadzieję również, dlatego że w Polsce w Senacie zostanie przeprowadzona reprywatyzacja, kiedy majątki ziemskie, które bezprawnie zostały przez władze komunistyczne przejęte zostaną zwrócone dawnym właścicielom tak, aby mogli powrócić do domów rodzinnych i podjąć dalej prace na roli natomiast w przypadku kiedy, bo byłoby to niemożliwe oczekiwane jakiś formy zadośćuczynienia wypłaty odszkodowania za te straty, a współcześnie w 2016, a współcześnie minęło ponad 25 lat i żadnej ustawy reprywatyzacyjnej pomimo wielu prób z naszej strony nie udało się przeprowadzić oczywiście reprywatyzacja pozostaje 1 z naszych celów statutowych, ale niejedynym, dlatego że jesteśmy bardzo silnym środowiskiem chcemy działać jako organizacja polskie morze od Polski do lasu ziemiańskiej zjawia się pożytku publicznego utrzymujemy się wyłącznie z własnych składek plus darowizny nie dostajemy żadnego dofinansowania od żadnych czynników zewnętrznych i w tej chwili chcemy być silnym organizacją Obywatelską działającą w sferze kultury historii i ochrony dziedzictwa materialnego aktywności Obywatelskiej to są te sfery działalności, które są w naszym statucie wyspecyfikowane, które są nam bliskie i których i, w których mamy coś do powiedzenia coś do przekazania również współczesnemu pokoleniu i następne pokolenia na Wschodzie reprywatyzację to przyzna pan, że nie ma mnie kojarzy się szczególnie dobrze szczególnie właśnie w Warszawie, gdzie jest dużo nadużyć związanych z tą sytuacją, więc jak to wyglądało bez państw stron strony no bo Rzymianie mieli duże majątki majątki zostały podzielone ktoś tam mieszka ktoś to funkcjonuje więc, jakby to sobie państwo wyobrażacie reprywatyzacja nigdy nie miał dobrej prasy stosunkowo najłatwiej było ją przeprowadzić na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy było po pierwsze, pewne przyzwolenie społeczne, a po drugie, również w ów większa Wola takich działań wśród elit politycznych naszych w tej chwili sytuacja jest dużo bardziej skomplikowane również z tego powodu jak pani wspomniała, że znaczna część tego mienia została sprzedana i znajduje się w posiadaniu osób trzecich oczywiście nikt tego nie będzie podważał cały czas proponujemy przy jej przeprowadzić reprywatyzację w sposób następujący wszędzie tam, gdzie to jest możliwe zwrócić zagarnięte mienie w naturze tam, gdzie to jest niemożliwe wypłacić formę odszkodowania zależy od zadośćuczynienia albo w gotówce albo w papiery wartościowe skarbu państwa jeśli chodzi o to mienie, które jest możliwe do zwrotu to pamiętajmy, że w gestii Agencji Nieruchomości Rolnych w tej chwili cały czas jest 1  800  000 ha ziemi oczywiście znaczna część ziemi też na terenie województ w zachodnich tzw. ziem odzyskanych, ale na terenie Wielkopolski czy Kujaw cały czas są w gestii ANR mają jej dawne majątki ziemskie nie rozparcelowane również lasy, które zostały przyjęte w ramach reformy rolnej w całości weszły w skład lasów państwowych także testem w zasadzie jedyny składnik majątkowy, który w nie zostało sprzedane nie został rozparcelowany i w całości znajduje się w rękach skarbu państwa jest możliwy do odzyskania, ale nie tylko sprawy majątkowe także jak pan mówił sprawy kulturalne i takie sprawy majątkowe są ważne dla wszystkich mam wrażenie natomiast tak jak wspomniałem chcemy być oktet aktywni przede wszystkim w sferze ochrony dziedzictwa kulturowego teraz bardzo bali to, że te dwory Pająk pałace Box zespół dworsko-parkowy, które ocalały podczas wojny, które nie zostały zniszczone w czasach PRL -u są dewastowane i współcześnie wzrok jakiś paradoks, że zupełnie niezrozumiała tym jak są zdewastowane dworce niszczeją czy coś z nimi sytuacja zastępująca w bardzo dużej ilości obiektów podworski i to głównie mówimy o podatkach i pałacach były zorganizowane, aby szkoły albo urzędy gminne albo tego typu jednostki to jeszcze nic złego no to jest właśnie ich i paradoksalnie to były też właśnie dobre, bo dlatego, że dopóki ten obiekt był użytkowany w sposób aktywny to przemiły zabezpieczone przed degradacją natomiast obserwujemy po roku dziewięćdziesiątym takie zjawisko, że gminy budują nowe obiekty na swoje potrzeby natomiast 2 występy są porzucane jako dziecko niechciane niechciane i w tym momencie taki obiekt, który jest pusty, który jest niezagospodarowany niestrzeżony podlega bardzo szybkiej degradacji także obserwują takie zjawisko, że dwory były niszczone nie tylko w czasie wojny nie tylko w czasach PRL -u, kiedy był uznawany jako relikt poprzedniej epoki, ale również w tej chwili te budynki są często degradowane pamiętajmy, że dwory pałace zespoły Folwarczny karczmy to nie jest tylko dziedzictwo ziemiańskie też nasze wspólne dziedzictwo co polskie i wszyscy to powinniśmy dbać i starać się, żeby te obiekty po pierwsze, wrócił do prawowitych właścicieli, a po drugie nie ulegały degradacji Polska nie jest krajem i specjalnie bogatym zabytki więc, tym bardziej powinna to być na uwadze osób, które od, których zależy kwestia właśnie zachowania tych drze w obiektów 8 czerwca w domu spotkań z historią odbędzie się spotkanie Kresy ziemiaństwa co znaczy dziś głosy historycznej elity będzie można dyskutować z domem spotkań z historią zaprasza w karcie znajdą państwo więcej nie na temat ziemiaństwa dziękuję bardzo za spotkanie chciałbym podziękować władzom karty, że podjęły temat ziemiaństwa w kontekście stulecia związku ziemian, który powstał rok od 500 szesnastym i planujemy szereg dalszych wspólnych działań, których celem będzie popularyzacja wiedzy dorobku i znaczenia jakiś ziemiaństwa w historii Polski mamy dla państwa egzemplarze karty proszę pisać sobota małpa to krótka FM sobota małpy to kropkę wam, a moim gościem i państwa gościem był pan Marcin szych Marek szef polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego dziękuję serdecznie dziękuję bardzo zapraszam wszystkich także na naszą stronę ziemianie krab alergie gratka PL znajdziecie państwo więcej informacji na ten temat odkrycie mogliśmy za chwilę informacje po informacji program skołowani Krzysztof Woźniak ze swoimi gośćmi porozmawia o stanie bezpieczeństwa na drogach Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA