REKLAMA

Co zawiera nowy projekt ustawy o cudzoziemcach? Marta Górczyńska w rozmowie z Jakubem Janiszewskim

Połączenie
Data emisji:
2016-09-13 13:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:35 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
połączenie drogi od gór trzynasta 23 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studia Marta Górczyńska z Helsińskiej fundacji praw człowieka, gdzie nad rynkiem Noblem w Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i administracji nowelizuje ustawę o cudzoziemcach, dlaczego właściwie nowelizuje może zacznijmy od początku Helsińska Fundacja praw człowieka zamieściła swoje opinie do tej ustawy z po pozostaje też zaproszona do opiniowania tej ustawy za chwilę do tego przejdziemy ale jaka Rozwiń » jest właściwie nie jest powód nowelizacji tej ustawy lub przede wszystkim powodem jest dostosowanie prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej to prawo ewoluuje i Polska jest zobowiązany dostosować swoje ustawodawstwo do ustawodawstwa unijnego stąd też tak jak tłumaczy nam ustawodawca w uzasadnieniu to jest głównym celem tych zmian natomiast zmiany de facto nie obejmują tylko właśnie dostosowania naszego prawa do do prawa unijnego, ale też wprowadzają szereg zmian zgodnych z polską polityką migracyjną obecnego rządu w i znaczące zmiany polegają, bo polityka migracyjna obecnego rządu to jest raczej polityka antyimigracyjna no i tutaj w tych zmianach mamy zarówno pewne ułatwienia dla cudzoziemców, jakie utrudnienia w lot ułatwieniem są głównie cudzoziemców, którzy wykonują zawody wymagające pewnych określonych kwalifikacji pożądane dla polskiej gospodarki dotyczą także absolwentów polskich uczelni posiadacz karty Polaka czy teraz głównie ta grupa emigrantów ze Wschodu natomiast utrudnienia dotyczą przede wszystkim tym zwracam uwagę na 2 kwestie po pierwsze, wymogu znajomości języka polskiego do ubiegania się pobyt stały i po drugie, pewne niekorzystne przepis został wprowadzony w odniesieniu do sytuacji cudzoziemców umieszczonych w ośrodkach strzeżonych to może zacznijmy od tej znajomości polskiego, a remont no jest to jest nowe rozwiązania dotychczas znajomość języka polskiego była weryfikowana dopiero na etapie ubiegania się o uznanie za obywatela polskiego z Najwyższego bardzo uzasadnione, ponieważ świadczy to w pewnym stopniu integracji z polskim społeczeństwem natomiast tutaj z tym projektowanym w tej w tym tych projektowanych zmianach obecnie wprowadza się już ten wymóg ten etap ubiegania się pobyt stały i pobyt rezydenta długoterminowego czy dotyczy to tych wszystkich cudzoziemców, którzy ze względu na albo długotrwały pobyt w Polsce albo szczególne więzi ze względu na małżeństwo ze względu na bycie małoletnim cudzoziemcom ze względu na uzyskanie w Polsce jakich form ochrony międzynarodowej chcącym pobyt tutaj Ela zalegalizować okres dłuższy czas osiedlić w Polsce i ale tak jak dotychczas tutaj na tym etapie nie było wymagana znajomość języka polskiego poświadczona brnięcie w ten weekend oczywiście tak teraz takie taki wymóg zostanie wprowadzony w i to też, że warto pamiętać przy okazji, że po pierwsze, ten wymóg znajomości języka polskiego musi być poświadczona wodnym certyfikatem LEED taki cudzoziemiec musi ukończyć odpowiedni kurs, który w ENA na rynku komercyjnym kosztuje swoje musi dołączyć odpowiednie dokumenty i musi i musi te wszystkie one wymogi spełnić, żeby w ogóle ubiegać się o to zezwolenie my podnosimy w przedstawionych przez nas uwagę, że przede wszystkim Polska nie oferuje tworzącą żadnych programów integracyjnych przy większości z nich oprócz osób które, którą uzyskał ochronę międzynarodową w związku z tym należałoby de facto z tego wyjść to znaczy najpierw wprowadzić pewną ofertę dla tych osób wprowadzić program internat i integracyjne, które obejmowałyby kurs nauki języka polskiego natomiast dopiero później wymagać od tych osób określone znajomości poświadczają określone certyfikaty, chociaż to nie jest tak czy się pani ze mną zgodzi, że to w pewnym sensie właściwie profilu jak tych, którzy mieliby w Polsce ewentualnie uzyskać zgodę na pobyt stały co znaczy to będą osoby, które albo mają jakieś więzi z polską tak nie oszukujmy się jednak to jest język, którego trudno się nauczyć paru lat albo są w w pewnym sensie być może w połowie czy w 14 Polakami, że to jest właściwy trend ten mechanizm, który działa w no na pewno jest także pewną grupą cudzoziemcom w łatwiej się uczyć języka polskiego pewnym trudniej to też pokazuje chociażby ten program Interreg integracyjny, który obecnie realizowany przez okres roku od uzyskania ochrony międzynarodowej i osobom, które mną pochodzą z krajów o zbliżonych do polskiego ludu sudańskiego językach łatwiej jest się podczas tego roku nauczyć polskiego natomiast osobom ze pochodzących z krajów zupełnie dalekich od Polski, w których nawet nie ma alfabetu łacińskiego, do którego można, by się odnieść to nauka języka przez jedno rok czasu niewystarczające także faktycznie pod tym względem to osoby mają dużo większą trudnością przez co rok zdobyć są podstawową znajomość polskiego na nie mówiąc już o tej na poziomie 1, który w sztuce vel będzie wymagana, dlaczego tylko przez rok tyle trwa obecnie programy integracyjne dla osób, które uzyskały albo status uchodźcy lub ochroną uzupełniającą i testu organizacje pozarządowe oraz UNHCR podnoszą od lat, że ten rok czasu tuż za krótko, żeby nauczyć języka polskiego, zwłaszcza że związek trudny jak wiemy 1 z trudniejszych na świecie nawet teraz przejdźmy do kolejnych kwestii, bo poza Kozak sprawą językową tutaj jest także sprawa osób przebywających w ośrodkach dla uchodźców co tutaj się to są środki dla cudzoziemców zarówno w procedurach uchodźcy w sieci obrotowych, czyli te osoby, które nie mają zorganizowanego pobytu w Polsce z tego powodu podlegają procedurom repartycyjnym tutaj niekorzystną zmianą, ale nawet nie tylko nie korzystała w ogóle niezgodna z prawem Unii Europejskiej jest umożliwienie dodatkowego umieszczania tych osób w ośrodku strzeżonym, czyli już powyżej tego okresu maksymalnie dopuszczalnego prawem oni po kolejny miesiąc i to jest sytuacja osób, które zostały zwolnione ze środka np. z tego powodu, że nie mogą być wydalony skutecznie z Polski natomiast później taką możliwość zaistniała jeszcze na kolejne miesiące mogą być w tym ośrodku umieszczone na rolę oprócz tego w kolejną niekorzystną zmianą jest to, że obecnie zostały wprowadzone przepisy zgodnie, z którymi pobyt cudzoziemca w ośrodku do 6 miesięcy będzie mógł trwać, nawet jeżeli to nie z jego winy w tym właśnie zostały zakończone procedury administracyjne dotychczas było także badano czy czy przy pracy rośnie zakończyły z winy cudzoziemca albo z braku możliwości uzyskania w pełni dokumentów teraz będzie także bez względu na to z jakiego powodu to wy przedłużenie tych procedur wynika, że tempo będzie mógł trwać do 6 miesięcy, czyli lepiej można powiedzieć w noc, czyli gorzej to ważna dla cudzoziemca na pewno wygodniej dla polskich władz w tym sensie, że nie trzeba będzie udowadniać, że cudzoziemiec nie współpracuje w celu wykonania decyzji natomiast gorzej dla cudzoziemca, który będzie mógł być do 6 miesięcy pośrodku umieszczony, nawet jeżeli to opieszałość organów powoduje, że ta decyzja nie jest wydana nie jest wykonany będzie działał automat dokładnie 6 miesięcy krotność miesięcy tak do 6 miesięcy bez badania czystych konkretną przyczynę czy rzeczywiście w ustawodawstwie Unii Europejskiej znajdują się przepisy, które powiedzieliśmy, że nadal żyjemy ze względu na konieczność dostosowania polskiego prawa do prawa unijnego, które uzasadniałyby, które wymuszały konieczność tego rodzaju regulacji tutaj absolutnie nie tak jak mówiłam pewne przepisy zmieniane w tym projektem faktycznie dostosowują nasze prawo do prawa Unii natomiast wprowadzono szereg różnych innych przepisów, które tutaj już nie mają żadnego związku z z tras polowań przepisów unijnych, a są po prostu realizacją założeń polskiej polityki migracyjnej jak rozumiem i to właśnie te przepisy, które idą w niekorzystny sposób zmieniają sytuację cudzoziemca umieszczonego w ośrodku nie znajdują uzasadnienia w prawodawstwie unijnym wręcz tak jak mówiłam te przepisy, które dopuszczają, więc większy 3 czy dłuższy okres pobytu w ośrodku są niezgodne z prawem unijnym, ale odnoście także kwestie, które w tej nowelizacji się nie znalazła być może powinny m. in. detencji dzieci, czyli umieszczanie dzieci z ośrodka jest w dla uchodźców i to jest postulat, który już od lat zgłaszamy i przy okazji każdy z kolejnych prac i nowelizacji ustawy ten postulat odnosimy uważamy i ich zresztą jest to zdanie nasze potwierdzone różnymi badaniami prowadzonymi przez różne organizacje międzynarodowe takie zdanie też w razie wielokrotnie Europejski Trybunał praw człowieka mianowicie dzieci w ośrodkach nie powinny być umieszczane nawet krótki okres czasu z tego powodu, że to nie jest miejsce, w którym takie dzieci mogą mieć zapewniony prawidłowy prawidłowe warunki niezbędne dla ich rozwoju psychofizycznego w żadnym ośrodku czy w ośrodku strzeżone ośrodki strzeżone te ośrodki zamknięte zaznaczył, że to są ośrodki, które mają wygląd kwas więzienne tłoczone są drutem kolczastym w oknach są kraty cudzoziemcy mam wyznaczony w ciągu dnia czas na odbywanie spacerów poza poza ośrodkiem mają sztywny regulamin dnia, którego muszą przestrzegać tak dalej w związku z tym są to warunki zbliżone do więziennych i jako takie nie nadają się do pobytu jak dotąd trafiali czemu tam albo trafią osoby, które ubiegają się o udzielenie ochrony w Polsce i zostało uznane przez organy, że zebranie tych wszystkich informacji, które oni przedstawili w toku postępowania wymaga ich obecności pod kontrolą, czyli zabezpieczenie tego postępowania uchodźczego wymagam Mago roszczeń w ośrodku no albo osoby, które z różnych powodów utraciły legalny pobyt w Polsce albo nikt go nie miały i podlegają procedurom powrotowi to nie jest norma dla ośrodków dla uchodźców prawda to jest jakaś część środków na mniejszość tak absolutnie mniejszość to znaczy w ośrodkach dla osób ubiegających się ochrony tych ośrodkach otwartych przebywać powinni co do zasady uchodźcy, czyli osoby ubiegające się o status uchodźcy natomiast to jest środek wyjątkowy wyjątkowy stosowany w określonych przypadkach określonych prawem, kiedy właśnie można to cudzoziemca no w tym specjalność znam go zamknąć te de facto, żeby prowadzić z jego udziałem, ale postępowanie u państwa ta historia z retencją dzieci w miejsce z umieszczaniem dzieci w takich ośrodkach to już jest dość stara sprawa Helsińska Fundacja Ali Stowarzyszenie interwencji prawnej mówiąc już dawno, gdy co dalej jest taka praktyka, że siły umieszcza te dzieci czy dostojnych osób pojedyncze przypadki w praktykę jest, toteż wynika z pewnej specyfiki rynku migracyjnej Polski to zawsze do Polski przyjeżdżają głównie Wolf często w rocznice z 80 proc wszystkich spra w osoby pochodzące z Rosji narodowości czeczeńskiej jak wiemy są głównie rodziny wielodzietne w związku z tym nota przeważająca większość uchodźców w Polsce to są rodziny z dziećmi nawet około połowy wszystkich osób ubiegających się w Polsce ochrona to są dzieci w związku z tym dzieci też do tych środków, trafiając nie są sprawy jednostkowe to jest to jest no rzecz, która się po prostu dzieje przyjęta praktyka przyjęta praktyka Straży Granicznej i faktycznie ten nowy okres wobec tych dzieci w ośrodku nie jest krótszy niż w przypadku innych cudzoziemców czy tutaj ustawodawca nie przewiduje nawet żadnych skróconych terminów tego pobytu w ale rozumiem, że w samej ustawie o cudzoziemcach i samej nowelizacji nie ma słowa o w tej praktyce Straży Granicznej, której coraz częściej się mówić chodzi nie przyjmowanie wniosków uchodźców, którzy starają się w ogóle on wystąpić z wnioskiem o azyl w Polsce na granicy już często się im odmawia przyjęcia takiego wniosku domaga się z was nie absolutnie Stali od zimy nie ma z tym, że też warto pamiętać, że w ogóle ustawą o cudzoziemcach zawiera przepisy, które zawierają wprost prawo danej osoby każdego cudzoziemca do złożenia wniosku o status, choć na granicy tego osoba pomimo tego, że nie posiada żadnego dokumentu, bo najczęściej nie jest w stanie go posiadać mówi o wizy wjazdowej do Polski, lecz ma prawo ubiegania się ochrona i taki wniosek Straż Graniczna sprzyjać powinna także przebić odpowiednie są nie tylko wprawie polskim, ale też prawie unijnym prawem międzynarodowym przer w w konwencji genewskiej dotyczącej statusu uchodźców teraz przepisy te obecnie w naszej opinii nie są respektowane w istocie to kryzys firmom obecnie do czynienia na granicy polsko-białoruskiej dziękuję bardzo Marta Górczyńska z Helsińskiej fundacji praw człowieka była ze mną w studiu 1335 za chwilę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA