REKLAMA

Co zawierają dotyczące Polski rekomendacje Komitetu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ? Zuzanna Rudzińska-Bluszcz w rozmowie z Jakubem Janiszewskim

Połączenie
Data emisji:
2016-10-14 13:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:42 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie ich różni od dziur 1323 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studio Zuzanna Radzik bluszcz są biura Rzecznika Praw Obywatelskich dzień dobry LG nagrywa i państwo o nich, że państwo mówili o rekomendację komitetu praw gospodarczych społecznych kulturalnych ONZ dotyczących Polski ale zanim powiemy co to za rekomendację to wyjaśnimy co to za komitet jest stała komitet powołany umową międzynarodową zawartą WL ratyfikowaną przez Polskę już kilkadziesiąt lat Rozwiń » temu w 1977 roku w komitet, który działa na mocy właśnie Międzynarodowego paktu praw gospodarczych socjalnych i kulturalnych celem działania tego komitetu głównym celem działania jest właśnie okresowe przegląd realizacji przez państwa strony tej umowy międzynarodowej tego paktu realizacji praw zapewnianych w tym pakcie przyznam, że to jest automat tak to nie jest tak, że ktoś doniósł komitetowi na polskiej pod sam Kamil musiał sprawdzić jak im się sprawuje jak najbardziej to jest procedura okresowa stosowana po prostu co 5 lat w stosunku do każdego państwa, które przystąpiły do paktu praw gospodarczych społecznych kulturalnych i sumy tych rekomendacji komitet wydał na polskim rekomendacja, która została teraz opublikowana była szóstą beżu stało rekomendacja oszustem przeglądy okresowe, a ile punktowano zawiera ani więcej inni zawiera około tak mniej więcej dokładnie ponad 50 punktów w ponad 50 na stronach Rzecznika Praw Obywatelskich można znaleźć taki podział byłby PiS rozumiem tych najważniejszych z czego w pierwszym punkcie nic dziwnego Rzecznik Praw Obywatelskich podaje zapewnienie niezależności Rzecznika Praw Obywatelskich jak to rozumieć, dlaczego komitet twierdzi, że Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce nie jest wystarczająco niezależną PE komitet tutaj koncentruje się rzeczywiście wskazuje na nie kwestia niezależności biura Rzecznika Praw Obywatelskich, ale także zapewnienie mu niezbędnych zasobów ludzkich i środków technicznych wydaje mi się, że na tym trzeba się skoncentrować się jak jest powszechnie wiadomym budżet Rzecznika Praw Obywatelskich na 2016 rok został znacząco obniżone co również wpływa na realizację zadania Rzecznika Praw Obywatelskich UE, które polegają na właśnie ochronie praw i wolności człowieka i obywatela to zdaje się było takie też grożenie palcem, że macie się tak dobrze sprawować bywam łączy dworzec w obecnym Sejmie chciałabym tego komentować wiemy natomiast, że faktycznie niektórzy posłowie senatorowie wskazywali, że rzecznik nadmienia Gazel angażuje się we działania dotyczące równego traktowania i powodem obniżenia budżetu mogą być właśnie to zaangażowanie w tymczasem właśnie ta kwestia została też tutaj ujęta na różne sposoby, bo przecież równe traktowanie dotyczy wielu grup i wielu zjawisk m. in. Tomita dotknął tego co już od wielu lat jest podnoszone i niejeden prawnik to toyoty mówił w związku z tym tak trochę autorytarnie mogę sobie autorytatywnie może tak sobie pogadać ustawa o wdrożeniu tzw. 31 ono z działań Elżbiety Radziszewskiej, które miał w zasadzie nas wyzwolić z konieczności przyjęcia, a dyrekty w antydyskryminacyjnych unijnych taka ustawa, która w regatach slalomem wymijać pewne kwestie światopoglądowe to rzeczywiście jest dokumentem kiepskimi chyba nikt nas na brawa za rzucenie, parafrazując jest to absolutnie nie udany owoc o poddziałanie naszego rządu mowa tutaj o tzw . ustawie o równym traktowaniu mody jest to ustawa, która wdraża szereg dyrektyw unijnych, która mają zapobiegać dyskryminacji na różnych polach jest to ustawa powszechnie nieznana niestety i powszechnie stosowana, mimo że przewiduje różne środki dochodzenia dochodzenie roszczeń w przypadku dyskryminacji co tylko świadczy o tym, że jest nieprawidłowo skonstruowana Rzecznik Praw Obywatelskich zresztą w tym roku w marcu 2016 roku zaskarżył tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, wskazując na szereg przepisów, które są naszym zdaniem niezgodne z konstytucją, żeby chociażby wskazać na 1 aspekt zgodnie z art. 32 konstytucji nikt nie może być w Polsce dyskryminowany z jakiejkolwiek przyczyny ustawa o równym traktowaniu wylicza te przyczynę podaje katalog zamknięty przyczyn dyskryminacji w związku z tym ograniczam, ale tutaj ochronę przed nierównym traktowaniem w porównaniu z ochroną konstytucyjną dlatego właśnie nie jest ustawa o przeciwdziałaniu dyskryminacji co właśnie jest to ustawa o wdrożeniu absolutnie nie jest już być nazywana Lucynie tutaj się rządy broni się, powołując treść dyrekty w unijnych natomiast jak wiemy dyrektywy określają wyłącznie standard minimalny w związku z tym nic nie stało na przeszkodzie, aby ten standard był wyższy zgodny z naszą konstytucję pensje czekałem w tych zaleceniach komitetu to to, że przynajmniej kilka z nich dotyczy rynku pracy i zjawisk, które na tym rynku pracy w Polsce występują, a może nawet metod przeciwdziałania tym zjawiskom czy np. zwiększenie zasobów kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy co chyba dla nikogo nie jest zaskoczeniem może być jeszcze Inspekcja pracy w Polsce to nie jest najmocniejszy stary urząd tak jak najbardziej bardzo cieszy mnie rekomendacja w tym zakresie, która dotyczy, że ze zmniejszenia zatrudnienia na umowy cywilnoprawne i zwiększenia właśnie kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy w tym zakresie najczęściej umowy cywilnoprawne Soły niekorzystne dla pracownika korzystna ekonomicznie dla pracodawcy dlatego wydaje mi się, że należy zwracać na to uwagę należy z ner wprowadzać szerszą ochronę pracowników we wykonujących prace właśnie na podstawie tych umów na czas takie pytanie jak to zrobić, bo to jest rzeczywiście duży temat i ta obecność jest nadmierne stosowanie umów czasowych i to, że się nam zrobił taki jak to mówią specjaliści dualny rynek pracy to jest spory problem, ale jak z tego wyjść tak, żeby od razu nie popsuć to też spory problem, bo samo zakazanie umów cywilnoprawnych też, by nam na całe szczęście nie da absolutnie w niektórych dziedzinach życia społecznego te umowy cywilnoprawne są korzystniejsze, bo elastyczną formą zatrudnienia, więc oczywiście tutaj rzecznik postuluje ich zakazania natomiast tak jak sugeruje Rzecznik Praw Obywatelskich we w swoich wystąpieniach generalnych można, by wprowadzić zmiany legislacyjne, na podstawie których zwiększyłoby się o ochronę i uprawnienia pracowników zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych n p . co do normy czasu pracy co do prawa do urlopu i t d. w ciekawą rzeczą jest transparentność władz postulowana przez komitet, zwłaszcza w przypadku sektorze publicznym z sektora publicznego no tak rzeczywiście w Polsce nie ma rozwiąże to chodzi głównie o różnice płac kobiet myśli tak absolutnie nie jest również kwestia podnoszona wielokrotnie przez Rzecznika Praw Obywatelskich wg danych GUS-u różnica w przeciętnym wynagrodzeniu pomiędzy mężczyznami kobietami oczywiście na niekorzyść kobiet wynosi ponad 20 % przekłada się to później na uprawnienia emerytalne kobiet i na wysokość emerytur i rzecznik AM podobnie jak zresztą komitet rekomendował tutaj wprowadzenie transparentności płac, zwłaszcza w tym sektorze państwowym publicznym ten wydaje mi się, że mogłoby być to skuteczne narzędzie, które ujawniłoby ewentualną dyskryminację ze względu na płacz ze w zakresie wynagradzania e-myta spojrzy na ten dokument trochę z u Hasa to pani zdaniem on ma rzeczywistą moc znaczenia czy to jest trochę produkcja papieru, ale w mojej ocenie mama on rzeczywistą moc jest to efekt tak naprawdę dialogu z komitetu ONZ-owskiego z rządem bardzo istotna jest cała procedura powstawania tych rekomendacji to nie jest także w inne komitety sobie pisze zamknięte w jakimś pokoju te rekomendacje tak naprawdę tak jak powiedziałem jest to efekt dialogu z państwa najpier w państwo składa swój raport później na podstawie tego raportu komitet wskazuje szczególnie istotne kwestie IEA oczekuje od państwa, że państwo się do nich odniesie na tzw. obronie paktu, czyli państwo przyjeżdża do Genewy reprezentanci rządu stają przed członkami komitetu i pokazują UE na podstawie tej listy szczegółowych zagadnień, że realizacja praw obywatela w danym zakresie została zrealizowana jest taki szósty przegląd Stal tak to jest szósty przegląd, jeżeli chodzi o pakt praw gospodarczych socjalnych kulturalnych, ponieważ w poniedziałek zaczyna się przegląd paktu praw obywatelskich politycznych, jeżeli chodzi o Polskę no dobrze, ale wraz z trzymających się tego panelu tak poprzednie przeglądu, kiedy 5 lat temu i co było w tamtych zaleceniach pamięta pani da te osłabły na tym nie to samo, ale niektóre rekomendacje rzeczywiście się pokrywały realnie, która niektóre są nowe ranę przykłada się podać przykład z rekomendacji, którą Polska zrealizowała i proszek to dobrze, że komitet łamią wydał ten na pewno już wspomniana wspomniane wdrożenie nieudane ustawy o równym traktowaniu była 1 z rekomendacji, ale ustawa o wdrożeniu powstała głównie z z powodu oba w przed karami ze strony unijnych oraz prezydenta w konkretnym nie jest w stanie wyraz pamięci przywołać rekomendacji sprzed 5 lat natomiast na pewno nasz niepokój pokrywają 11 z tymi rekomendacjami myślę, że zmiana legislacji we w państwie czy innych państw sygnatariuszy tej umowy międzynarodowej jest oczywiście rozesłane czasochłonnym natomiast wydaje mi się, że istotne jest punktowanie przez niezależny organ przez organ międzynarodowy państwa ile pokazywanie, gdzie zmiany są konieczne takie, które pan redaktor widzi zakres tych praw określonych paktem jest bardzo bardzo szeroki mowa jest tu od prawa pracy szarej strefy bezrobocia po przez kwestie aborcji do żywienia dzieci praw kulturalnych więc, że rzeczywiście tam przegląd jest bardzo całościowy no tak bezustannie się cały czas zastanawiam się nad tym, jaką właściwie rzeczywistą moc ma taki dokument, zważywszy na to, że to są sprawy, których byśmy nie zawarli od wielu lat, a one są tak także przedmiotem dyskusji wewnętrznej w Polsce Natalii przez sławna ustawa o wdrożeniu strony, choć cały czas przywołujemy tez jednak 6 lat i sprawdza czy już 6 lat bubla prawnego tak, ale wydaje mi się, że po pierwsze, ustawa została zaskarżona przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału, a zatem idziemy naprzód wskazujemy, że jest ona niekonstytucyjna pewnych aspektach po drugie to państwo polskie za kolejne 5 lat będzie musiała się wytłumaczyć przed komitetem ONZ z kim z realizacji tych rekomendacji, które dzisiaj rozmawiamy o no tak Szyca czy zostanę nad pewnymi też, że postulatami, które zostały sformułowane dość ciekawe n p . jeśli chodzi o politykę narkotykową rozszerzenie dostępności opioidowych terapii zastępczej dla osób leczonych z uzależnienia od tego typu narkotyków to jest temat, który w Polsce rzeczywiście przez ostatnie 7 można to 8 lat mocno wałkowany, a problemy zupełnie inny tu nie chodzi nawet o to by na terapię jest dostępna tylko jakie są warunki wejścia w programy terapii zastępczej i coś z tymi ludźmi w tych programach dzieje, z jaką inną pomocą nie otrzymują bez to też jest tak tak sformułowane siedziałbym w oczy wiście różnimy my pana redaktora zastrzeżenia no trzeba pamiętać, że te rekomendacje są bardzo generalna i to już od rządu danego państwa od rządu polskiego w tym wypadku zależeć, jakimi drogami dojedzie dała spełnienia tych rekomendacji aż dojść musi, ponieważ będzie z tego rozliczane za kolejne 5 lat nią wierzy pani to bardzo mocno ja mam takie poczucie, że jeżeli można tak, żeby lekceważyć też komisję wenecką nie można lekceważyć Europejski Trybunał praw człowieka to właśnie, dlaczego nie zlekceważyć komitetu praw gospodarczych społecznych i kultura panie redaktorze wg niej nie można lekceważyć organów międzynarodowych ani organów krajowych dzieje się u dzieci nie powinna ujęciach w dziękuję bardzo Zuzanna Rudzińska-Bluszcz biuro Rzecznika Praw Obywatelskich była ze mną studio 1337 za chwilę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Z Dostępem Premium TOK FM odsłuchasz każdy podcast - bez reklam. Słuchaj wygodniej w naszej aplikacji mobilnej z pakietem "Aplikacja i WWW"

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA