REKLAMA

RPO: komisja ds. reprywatyzacji pogłębi chaos prawny

Światopodgląd
Data emisji:
2017-02-22 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:15 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w 2 Agnieszka Lichnerowicz komisja reprywatyzacyjna nie rozwiąże problemu, a wydłuży załatwianie spra w lokatorów i byłych właścicieli tak bym podsumowała opinię Rzecznika Praw Obywatelskich, którą 2 dni temu wysłał do marszałka Senatu przypomnę państwu komisja reprywatyzacyjna, by taka komisja, która ma zbadać czy te przeszły reprywatyzacją została w ubiegłym tygodniu uchwalona przez Sejm sprawą właśnie zajmie się jeszcze Senat na ich z 1 strony to jest Rozwiń » właśnie taka komisja, która będzie sprawdzać reprywatyzacji będzie mogła utrzymać mocy jakąś decyzję, czyli uznać się za słuszną, ale będzie mogła też się uchylić i byłoby podjąć decyzję, która pozwoli odebrać mu to z reprywatyzowanych mienie nieruchomość czy właścicielowi e-państwa gościem jest teraz Kamila Dołowska dyrektor zespołu prawa cywilnego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich dzień dobry dzień dobry właśnie, a rzecznik biura Rzecznika Praw Obywatelskich zwracają uwagę oprócz tych tego, że ta komisja miałaby bardzo szerokie Kos el kompetencje, czyli właśnie mogłaby nim decyzją tego grona jednak jakoś upolitycznione go podejmować decyzje o tym, czyja jest własność choćby Emmę, ale z perspektywy państwa co jest najważniejsze to w trudno jednak zdaniem po jest z poczty po mamie depozyt podsumować wszystkie zastrzeżenia treść prawa tajskich ma do tej ustawy zacznie może od tego, że ustawa została uchwalona on jednak ma wszystko bardzo pospiesznie, ponieważ cały proces legislacyjny moment, kiedy ten pomysł się pojawił to było zaledwie kilka miesięcy podczas kiedy ta komisja tak jak już pani wspomniała ma bardzo szerokie uprawnienia i wprost właściwie rozstrzelać rozstrzyga o prawach majątkowych obywateli, które to prawa majątkowe podlegają ochronie wynikającej bezpośrednio z konstytucji uzasadnienie projektu tego ustawa jest zdaniem rzecznika bardzo nieprzekonujące ona ustanawia nowy organ, który łączy w sobie kompetencje zarówno organu administracji i jakiej organu jak jak swoistego rodzaju komisji śledczej, a także ma pewne uprawnienia, które mogą dostawać nawet w 1 rzędzie z sądami może poprzez swoją działalność prowadzi do zawieszenia każdego postępowania administracyjnego, które już się toczy, a nawet postępowania sądowego i postępowania prokuratorskiego, czyli działania tej komisji wyprzedzają i można powiedzieć mają charakter nadrzędny nad wszelkimi innymi postępowaniami czy administracyjnymi czy sądowymi czy prokuratorskimi, które dotyczą tych tzw. decyzji reprywatyzacyjnych przy czym komisja ta składa się z 9 osób są zasadnicze wątpliwości co dała jej niezależności niezawisłości i w związku z tym w ocenie rzecznika ustanowienie takiego szczególnego organu wymagałoby przynajmniej bardzo rzetelnej analizy i uzasadnienia, dlaczego to jest potrzebna tymczasem z uzasadnienia projektu ustawy nie wynika ile tak naprawdę było tych nieprawidłowości, dlaczego dotychczas istniejące tryby, które ta komisjach, ale ta ustawa powiela poniekąd, przyznając w komisji takie kompetencje, jakie na dzień dzisiejszy mają i organa administracyjne chociażby samorządowe kolegia odwoławcze i prokuratura też, dlaczego te tryby są niewystarczające, dlaczego teraz nagle musi powstać taki spacer tam, gdzie mogą co pozwoli na komentarz publicystyczny, dlaczego są niewystarczające to widzimy co znaczy wychodzą na ja w byłby kolejny ranny podejrzenia co do tego, że prywatyzowano nieprawnie inny byłby co więcej, aby wybić towarzyszyła temu w bardzo okrutne działania w stosunku do lokatorów i system sumień nie poradził z tym swój system jako państwo instytucje państwa sobie nie poradziła stolicy mam wrażenie, że niektórzy mogą mieć poczucie, że skoro instytucje i prawo sobie nie poradziły no to być może potrzeba jakiś taki Super instytucji, która sobie poradzi musi być silniejsza, dlatego że te słabsze do tej pory sobie nie radziły leży ja w opinii e-państwa Domino czytam takie kluczowe zdanie wydaje się, że warto je podkreślić, że ta komisja utrudni ręcznie tylko, że nie ułatwi, ale utrudni rozliczenie nieprawidłowości lub przede wszystkim zwróćmy uwagę na to, że wg szacunków, które na nich znajdują się w uzasadnieniu projektu do projektu tej ustawy tylko, które są podawane przez media czy przez chociażby warszawskie samorządowe Kolegium odwoławcze do tej pory zostało rozpatrzone około 4000 wniosków reprywatyzacyjnych, a w ogóle takich wniosków zostało złożonych 17  000 komisja weryfikacyjna liczy sobie 9 osób te decyzje, które były wydawane czy to pasmo 4000 decyzji one były wydawane na przestrzeni ostatnich 70 lat to w jaki sposób teraz 9 ciała osobowy organ może w miarę szybko i w miarę sprawnie jeszcze dodać do tego powiedzmy organ, który wcale nie musi się składać z osób tekst wykwalifikowanych wykwalifikowanych prawników czy z osób, które do tej pory rzeczywiście zajmował się rozstrzyganiem takich spra w chociażby na przy użyciu procedury administracyjnej, która jednak w jakim zakresie ma zastosowanie w tego typu sprawach więc, ponieważ wszystkie inne postępowania tata komisjach ustawa nie jest nie zakreśla żadnych ani ram czasowych ani żadnych ram dotyczących tego, jakie decyzje mama może badać czy on może badać decyzje wszystkie nawet te wydane 70 lat temu może wydawać decyzje już ostateczne od wielu lat ostateczna i będące w obrocie prawnym jak również decyzja nieostateczna, czyli np. takie co, do których został w tej chwili została złożona skarga do sądu administracyjnego w normalnym trybie postępowania i tym momencie, choć jej komisja weryfikacyjna wszystkie postępowania, które się toczą muszą ulec zawieszeniu i na tym polega właśnie to utrudnienie wymiaru sprawiedliwości, ponieważ wszystkie tryby, które normalnie się toczą na podstawie przepisów o istniejących od lat zgodnie z wykładnią przepisów, która się wypływała przez to 70 lat w toku stosowania prawa i UE ma pewien walor ogólne przez to, że istnieje taka wykładnia przepisów utrwalona to wszystko ulega przerwaniu komisja zaczyna swoje prace, które nie wiadomo, kiedy się skończą, bo oczywiście od decyzji tej komisji służy też TL TOK Odwoławczej organem odwoławczym jest sama komisja również natomiast trudno sobie wyobrazić, żeby nie służyła nienormalnie skarga do sądu administracyjnego, czyli również o orzeczenia tej komisji będą poddawane weryfikacji, tak więc postępowania mogą trwać w dalszym ciągu przez wiele wiele latryny to zatem chcemy zwrócić uwagę na to że, owszem w mediach mówi się o różnego rodzaju bulwersujących sytuacjach, ale proszę zauważyć, że w 2015 roku został wy zostało wydane takie zalecenia prokuratora generalnego dla wszystkich prokuratorów, że mają ze szczególną uwagą badać wszystkie te sprawy latem tego roku w Prokuraturze Krajowej została został powołany specjalny zespół prokuratorów ds. właśnie reprywatyzacji warszawskiej, dlaczego nie poczekamy aż te szczególne działania, które podjęto, żeby prokuratura bardziej wnikliwe zajmować tymi sprawami przyniosą efekt jo-jo myślę, że odpowiedź niektórych mogłoby być z bagaży już nie ufamy w to, że obie instytucje systemu są na tyle wydolne, ale tutaj wtedy przywołam te argumenty, o którym pani mówiła, czyli taki, że ta komisja może pogłębić i tak jak czytamy na stronie rzecznika Ełk pogłębi pogłębić chaos, ponieważ komisja będzie dublować działanie już istniejących instytucji to nie tylko nie usprawni to z rozpatrywania spra w, ale przyczynić się może do rozchwiania orzecznictwa i kompetencyjnego chaosu oraz do powstawania do tego, że postęp post postępowania będą jeszcze bardziej przewlekłe to jest taki przykład lokal lokatorzy zreprywatyzowanej kamienicy ma postępowanie eksmisyjne czy komisja reprywatyzacyjna mu pomoże nie najwyżej orzeknie, że decyzja reprywatyzacyjna została wydana z naruszeniem prawa i gdy trzeba będzie iść do swoich dusz z roszczeniem do beneficjenta decyzji dekretowej samego postępowania eksmisyjnego komisja nie wstrzyma z PS właśnie 1 z zarzutów on ma trochę bardziej skomplikowany charakter, bo wynika to jakby te cele tej ustawy rozbieżne Ross rozjeżdżają się ze skutkami, jakie może przynieść, dlatego że ustawodawca wyposażył tę komisję z przesłanki do orzekania w nieznane dotychczasowemu systemowi prawnemu to znaczy przesłankom np. uchylenia decyzji sprzed lat może być to, że ta decyzja po jej wydaniu wywołała skutki rażąco sprzeczne z interesem społecznym skutki sprzeczne z celem, dla którego ustanowiono użytkowanie wieczyste i t d. Terra, czyli tak komisja weryfikacyjna z powodu takich przesłanek słuszność owych, że powiedzmy po jej wydanie już okazało się, że wywołała skutki niezgodne z interesem społecznym, bo np. doszło do naruszenia praw lokatorów uchyla decyzję przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania organowi dekret tzw. Morgana dekretowe moczy prezydentowi miasta stołecznemu Warszawie, ale też prezydent miasta stołecznego Warszawy nadal orzeka na podstawie dekretu Warszawskiego i on w związku z tym mam określone przesłanki, które nakazują mu zwrot nieruchomości byłemu właścicielowi i niem nie może odmówić mu, dlatego że być może w przyszłości ta decyzja znowu wywoła skutki niezgodne z interesem społecznym oraz potrzebne jest ustawa reprywatyzacyjna potrzebna ustawa reprywatyzacyjna, a jeśli już miałby działać taki spec organ to jego uprawnienia i skutki wydawanych przez niego orzeczeń muszą być systemowo bardzo ściśle powiązane z obecnie obowiązującym systemem prawa w tej chwili jest rozbieżność pomiędzy tym co istnieje będzie istniała nadal i kompetencjami innych organów, a tym właśnie tworem jakiegoś przypomnę, że ustawa o prace nad ustawą reprywatyzacyjną w parlamencie został wstrzymany w ramach inicjatywy no w tej chwili, bo to kolejne rządy miały swoje argumenty swoje powody mniej lub bardziej jawnie wyrażone Mn tym razem został wstrzymany z inicjatywy prawa i sprawiedliwości, którzy na co pani jeszcze zwróciła uwagę w kontekście tamtej komisji reprywatyzacyjnej, która ma powstać takiej komisji lustracyjnej trochę tak należałoby powiedzieć no wydaje się, że dużo dużo wątpliwości konstytucyjne budzi taka kwestia, która obarcza urzędników, którzy pracowali przy wydawaniu decyzji reprywatyzacyjnych, które mają być poddana obecnie owej weryfikacji taką właściwie nieograniczoną absolutną odpowiedzialnością majątkową, dlatego że tak jak powiedziałam urzędnik działa w oparciu o przepisy dekretu Warszawskiego jest związany przepisami, które tam się znajdują, jeżeli uzna, że zaszły przesłanki nakazujące w uproszczeniu zwrot nieruchomości to musi taką decyzję pytać natomiast komisja działa na podstawie tych wszystkich takich przesłanek słuszność owych opartych o niesprawiedliwe skutki i t d. w i na tej podstawie może stwierdzić, że ktoś leży decyzja, która została wydana była niesprawiedliwa, a w efekcie może nałożyć odpowiedzialność majątkową na funkcjonariusza czy wina pracownika organu, który taką decyzję wydał ich w efekcie może dojść do takiej sytuacji, że osoba, która działa w oparciu o przepisy dekretu Warszawskiego nie ma i że nie ma żadnych zaś 13 lat morskich tak nagle ponosi odpowiedzialność majątkową tylko, dlatego że powiedzmy np. kolejny nabywca nieruchomości zwrócone właścicielowi okazał się czyściciele kamienic a gdy jest to o tyle jeszcze nie wydaje się niesprawiedliwe rozwiązanie, że jednocześnie ustawa stanowi, że sami członkowie komisji weryfikacyjnej za swoją działalność wybierani są przez Sejm poza przewodniczącym, którego wybiera premier jest tak i ale że właśnie członkowie tej komisji weryfikacyjnej przyp przestaje być stała za swoją działalność nie ponoszą absolutnie żadnej odpowiedzialności jest taki przepis został dodany przez Sejm już w znak końca na etapie prac legislacyjnych w Rio pozwolę, żeby w poprzek przytoczyć w tym kontekście oczywiście opinie opozycji i części komentatorów, że euro i jest to po prostu działanie polityczne ze strony prawa i sprawiedliwości ma bardziej na celu zlustrowanie 33 dni na polityczne Minda szkodzenie RM poprzedniej ekipie rządzącej, a nie będzie to takie trudne, dlatego że system sobie rzeczywiście nie poradził a, a są zarzuty prokuratorskie już do dla urzędników też i byłych urzędników i obecnych i prawników co pokazuje, że też, by mieć podejrzenie po prostu korupcji, ale przypomnę jeszcze raz, podsumowując wedle biura Rzecznika Praw Obywatelskich komisja reprywatyzacyjna nie tylko nie rozwiąże problemu na przyszłość, bo ustami nie ma, ale też nie pomoże tym ludziom albo jest by, a może nawet zaszkodzić, którzy dziś mają problemy, dlatego że mieszkali w kamienicach zreprywatyzowanych i w ogóle wszyscy jako interes społeczny możemy na tym stracić można podsumować sześcian uczciwie powiedzieć, że ta ustawa wprowadza pewne pewne szczególne rozwiązania, które w założeniu mogą pomóc lokatorom, chociaż oczywiście istnieją duże wątpliwości jak to w praktyce zadziała czy to w ogóle będzie można skutecznie z tego skorzystać mianowicie ta ustawa wprowadza możliwość uzyskania zadośćuczynienia albo odszkodowania przez lokatorów, którzy na skutek takiego niezgodnego z prawem wydania decyzji reprywatyzacyjnych przeszłości, którzy ponieśli szkodę albo, którzy ponieśli krzywdy, czyli szkodę niemajątkową oni będą mogli ubiegać się o odszkodowania zadośćuczynienia od miasta stołecznego Warszawy i I instancji te zadośćuczynienia będzie przyznawała decyzją sama komisja weryfikacyjna, ale oczywiście od tego będzie przysługiwało odwołanie do sądu, jeżeli miasto stołeczne odwoła się do sądu to można sobie wyobrazić, że tego tematu, bo postępowanie sądowe będą trwały latami ich, bo ustalenie odpowiedzialności odszkodowawczej miasta stołecznego Warszawy również za działania osób trzecich, czyli n p . za działania czyścicieli kamienic, którzy w, które pozostają bez żadnego związku przyczynowego z CR z działalnością miasta będzie na drodze sądowej bardzo trudne bardzo dziękuje cały całą opinię Rzecznika Praw Obywatelskich znajdą państwo na stronie RPO tam mnie kilkadziesiąt stron dokładnie to wszystko, o czym pani mówiła zostało wyjaśnione Kamila Dołowska dyrektor zespołu prawa cywilnego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, bo państwa gościem bardzo dziękuję dziękuję docent k inform kwiatów pod Long and Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA