REKLAMA

Prezydent i premier - jak skonstruowana jest władza wykonawcza w Polsce? Rozmawiają prof. Tomasz Słomka i Roch Kowalski.

Magazyn Reporterów
Data emisji:
2017-08-10 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
26:46 min.
Udostępnij:

Obie instytucje sprawują w Polsce władzę wykonawczą. Premier inicjuje proces stanowienia prawa, prezydent go wieńczy, ale razem mają kierować polityką wewnętrzną i zagraniczną. Jak skonstruowana jest władza wykonawcza w Polsce i czy taki system rzeczywiście się sprawdza? A jeśli nie, to na jaki powinien zostać zmieniony? O egzekutywie rozmawiają prof. Tomasz Słomka z INP UW i Roch Kowalski.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
magazyn reporterów czwarte 10 sierpnia 20 1 7 roku to jest wakacyjna odsłona magazyn reporterów Roch Kowalski w dzień dobrem do tej pory w trakcie naszego legislacyjnego Cyklon mówiliśmy jak działa władza ustawodawcza, czyli Polski parlament oraz w jaki sposób się wybieramy obu odcinków możecie państwo wysłuchać aplikacja TOK FM na urządzenia mobilne i na naszej stronie tokfm PL drugim elementem trójpodziału władz jest egzekutywy, czyli te organy których, których celem Rozwiń » jest wykonywanie pańscy wykonywanie prawa nie to właśnie na nich cień na prezydencie i radzie ministrów dzisiaj skupimy ze mną w studiu prof. Tomasz Słomka z Instytutu nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry dzień dobry witam serdecznie panie profesorze zaczniemy tego, dlaczego w ogóle w Polsce mamy 2 instytucje, które sprawują władzę wykonawczą, czyli i rady ministrów i prezydenta o wynika to ze starej można powiedzieć tradycji zakorzenionej systemu parlamentarną gabinetowego są takie zasadniczo 2 modele spotykane na świecie w systemie Prezydenckim jest tzw. mechanizm egzekutywy to znaczy jest 1 podstawowy organ prezydent, który jest jednocześnie głową państwa szefem rządu, a w przypadku Stanów zjednoczonych jeszcze rządem natomiast we takich systemach, które ukształtowały się na podstawie doświadczeń brytyjskich, a potem francuskich na stałe, czyli systemie parlamentarną gabinetowym przyjęło się, że są 2 podmioty głowa państwa i ministrowie od rady ministrów, bo z czasem one stały się kolegialnym organem, więc jest to stary element zakorzenione element systemu parlamentarne gabinetowe i się sprawdza dlatego do niego wróciliśmy po osiemdziesiątym dziewiątym roku na myśmy wrócili do niego w po pewnych różnych eksperymentach swoiście poczynając od dwudziestolecia międzywojennego, kiedy mieliśmy pierwszą konstytucję właśnie opierającą się na system parlamentarno-gabinetowy w bardzo słabym ceremonialnym prezydentem potem 30 05 . roku przyjęliśmy zupełnie nowatorską konstytucję trochę faszyzm bijącą trochę inspirującą się doświadczeniami chociażby właśnie włoskiego faszyzmu, gdzie był system o charakterze słupa Prezydenckim Cezary estetycznym, ale z premierem również w myśl potem oczywiście realny socjalizm, który we zakładów zupełnie nowe zasady zasada jednolitości władzy Państwowej przy Kolegialnej wieloosobowej głowie państwa i radzie ministrów, a więc właściwie można powiedzieć, że ten powrót po osiemdziesiątym dziewiątym roku jest we z powrotem meble najprędzej do rozwiązania w marcowej konstytucji to by przejść do obu funkcji premiera i rady ministrów nie mówi się o tym, że to jest władza wykonawcza, czyli wykonuje prawo, ale to jednocześnie rada ministrów często inicjuje proces stanowienia prawa jak to pogodzić tak po pierwsze, czas zauważyć art. 10 polskiej konstytucji wyraźnie te 2 segmenty w nam wymieniać prezydenta Rzeczypospolitej i rady ministrów ale gdybym miał stawiać na szali swoiście, chociaż tego się tak nie mierzy oczywiście naukowo, kto więcej waży w tym systemie to będzie to rada ministrów z kilku powodów chociażby z takiego podstawowego przepisu, że to do nich należy prowadzenie i kreowanie polityki państwa będzie za dobry punkt wyjścia do tego, aby opowiedzieć o prawo twórczej działalności rady ministrów, o co mi chodzi chodzi o to, że w w rada ministrów wiele, wykonując tę politykę państwa najlepiej, jakie są potrzeby tego państwa, gdzie ujawniają się luki wprawie, gdzie ujawniają się elementy niezbędne no bo n p. wynikać z programu rządu i że tak powiem, jakie trzeba prawnie przede wszystkim ustawowo wypełnić statystyka jest taka że, gdybyśmy spojrzeli sobie na długość kadencji parlamentu, czyli 4 lata to rada ministrów zazwyczaj składa najwięcej projektów ustaw pod z około 600 70 0 projektów w ciągu w ciągu kadencji, ale tutaj w tej kadencji mamy trochę inną sytuację część tych projektów, które uznajemy za rządowe są projektami poselskimi tej reguły mamy także posłowie większość parlamentarna to zaplecze rządu odczytu jakąś rolę większą odgrywa, kto składa ten projekt de facto w parze ze stabilnej większości parlamentarnej w zazwyczaj jest tak, że to rząd jest inicjatorem postępowania ustawodawczego, ale dobrze pan redaktor zwrócił uwagę, że w tej kadencji jest w sposób wyraźny pewne przechylenie w kierunku projektów poselskich n p. taki ostatni bardzo ciekawy projekt ustawy o Sądzie Najwyższym chodzi przede wszystkim o to, aby uniknąć długich czasem FR politycznie wyczerpujących i czasem wręcz uznany za niepotrzebne konsultacji z różnego rodzaju instytucjami podmiotami organizacjami pozarządowymi, a więc chodzi tutaj o to, że jeżeli to posłowie przedkładają w liczbie przynajmniej 15 taki projekt ustawy unikamy przeciągający się konsultacje właśnie jeśli jesteśmy przy tych konsultacjach konsultacje rządowe są elementem procesu legislacyjnego, który odbywa się w radzie ministrów o tym, niewiele mówimy z reguły koncentrujemy się na tym procesie, który odbywa się już w sejmie, więc jak to się dzieje, że projekt powstaje w radzie ministrów w rządzie i z niego wychodzi jak wygląda ta ścieżka ścieżka jest bardzo skomplikowana prawdę mówiąc bardzo długo zająłby nam opowiadanie jak regulamin rady ministrów, bo to ten akt reguluje bardzo dokładnie jak to wygląda w i 2 jak ten proces się tłoczno w dużym skrócie inicjatorem zazwyczaj w świetle tego regulaminu w świetle innych podmiotów prawa, czyli przede wszystkim ustawy o działach administracji rządowej ustawowych o z ustawą o radzie ministrów to inicjator najczęściej jest określony minister ten, który zajmuje się określoną dziedziną ma funkcjonowania państwa, czyli inaczej mówiąc w uproszczeniu działem administracji rządowej on inicjuje to z różnych powodów czasem tak jak powiedziałem, bo program rządu wymaga pewnych nowych regulacji albo wynika to z upoważnienia n p. Konstytucyjnego albo n p. wynika to z potrzeb członkostwa Polski w unii Europejskiej wielu jeszcze innych, a więc minister proponuje takie takie rozwiązanie w Fed musi to rozwiązanie przygotować z uzasadnieniem, jakie skutki będzie to rozwiązanie rodziło dla finansów publicznych dla mniej struktur społecznych dla w ekonomii i t d . i t d . na tym etapie mamy już gotowy cały projekt ustawy o baraże to są takie założenia projektu, które są, w które są w tym konsultowane do projektu jeszcze troszkę nam zabraknie w ME potem jakby następną odsłoną jest w uzgodnienia tego projektu z innymi członkami rady ministrów to odbywa jakoś formalnie to są takie uzgodnienia kuluarowe jak to wygląda jest formalnie zapisane w regulaminie rady ministrów z takimi nawet bardzo szczegółowymi wymogami, że jeżeli w toaletę uzgodnienia są rozbieżne no to trzeba szukać dalszego porozumienia chociażby wojenne w w tzw . mnie w konferencji uzgodnieniowej z różnymi podmiotami, a więc na tym etapie staramy się wypracować pewne jednolite stanowisko w różnym zainteresowanych podmiotów w sprawie tych rozwiązań w międzyczasie pojawi się jeszcze bardzo ważny element jak chociażby komisja prawników no bo w ten projekt jest często pewnym zbiorem postulatów jak prawo powinno wyglądać, ale uzgodnimy igły zgódźmy się na to, że ministrowie najczęściej nie potrafią napisać wy ani nawet urzędnicy nie potrafią dobrze napisać projekt, a więc way jest powoływana nerwy przez szefa rządowego centrum legislacyjnego takie specjalne jednostki czuwającej właśnie nad prawidłowością legislacyjną prac rządu jest powoływana komisja prawnicza, która przygotowuje ten projekt niejako spina go pod względem struktury pod względem, czyli przekłada myśli ministra na język prawniczy ta przekłada na język aktu w prawnego i wtedy rzeczywiście w można powiedzieć, że już mamy do czynienia z pewnym projektem aktu, ale to też nie koniec, bo jeszcze mamy tzw. komitety rady ministrów, czyli takie w swej jednostki pomocnicze takie instytucje pomocnik pomocnicze działające wewnątrz rządu, które koordynują określone polityki n p . taki projekt jest przesuwany do komisji d s . Unii Europejskiej wyczyta się w komisji ekonomicznej rady ministrów komitetu czasem ekonomicznego rady ministrów i tam, że w te elementy są jeszcze konsultowane no i kończy się to wszystko wstałem i komitecie rady ministrów to jest taki można powiedzieć trzon doping dający kształt tego projektu i stały komitet przesyła dopiero radzie ministrów w taką propozycją komitet stały jest organem politycznym czy organem niezależnym politycznie jak to wygląda trudno określić, że w on miałby charakter stricte politycznym na jego czele stoi 1 z ministrów, którego wyznacza w premiera Prezesa Rady Ministrów z minister Kowal tak teraz też minister Kowalczyk, a jego członkami są we sekretarzy stanu z poszczególnych resortów, a więc właściwie mam charakter bardziej urzędniczy niż polityczny on przede wszystkim zadbać, żeby ten projekt był zwarty pod względem jakiś koncepcji po względem oczywiście kształtu prawnego i dopiero wędruje na radę ministrów, która ostatecznie decyduje czy ten projekt zgłosić to komitet dźwięk wydaje rekomendacje radzie i radzie ministrów tak wydaje rekomendacje w oczy są 3 drogi komitet albo zaleca przyjęcie albo zaleca odrzucenie razem albo gdy zaleca wprowadzenie jeszcze dodatkowych poprawek, które uznaje za właściwe i mamy wtedy to posiedzenie rządu, które najczęściej widzimy na zdjęciach, bo pić na obrazkach telewizyjnych co się dzieje na tym posiedzeniu rządu, bo widzimy to jak ministrowie się zbierają wodę słyszymy o decyzjach jak jak takie posiedzenie rządu w ogóle formalnie wygląda bawić w sprawie głosują czy właśnie bardzo ciekawą rzeczą jest to, że na posiedzeniach rady ministrów właściwie w mniejszości kwestii się rozpatruję, bo większość kwestii zapada w metodą obiegową, czyli po prostu taki projekt jest rozsyłany do ministrów, jeżeli nie ma sprzeciwu uznaje się, że rada ministrów na taki projekt przyjęła natomiast, jeżeli jest to kwestia o wielkiej wadze albo powstają jakieś sprzeciwy w trakcie tego biegowego uzgadniania co do projektu to kto dostaje na posiedzeniu rady ministrów po innych i powinno się przyjąć taki projekt po prostu poprzez powszechną zgodę, jeżeli natomiast nie ma takiej zgody wywołują kontrowersje to premier zarządza głosowanie nad takim projektem i przechodzi on wtedy zwykłą większością głosów czy możemy sobie wyobrazić sytuację, że premier jest przegłosowany przez radę ministrów możemy sobie wyobrazić w czasem to premier może trochę to zaważyć to szalony, bo w, jeżeli jest w równowaga sił w rządzie w głosujący nad danym projektem to wtedy przeważa głos Prezesa Rady Ministrów to dlatego te posiedzenia są niejawne, żebyśmy nie widzieli tych kontrowersji, bo wyników głosowań chyba też nie znamy nieproszeni upowszechnia oczywiście to etycznie jest także nie ma w ogóle dostępu do tego, bo to jest informacja publiczna natomiast w wojnie upowszechnia się winnych takiego ogłaszania w decyzji rządu o tym, bardziej, że to dotyczy taki można palić codziennej nieco nudnej pracy oczywiście, kiedy dochodzi do kontrowersyjnych rozstrzygnięć to często jest mowa o tym, że były kontrowersji, że n p. niektórzy ministrowie nie chcieli poprzeć danego projektu, ale zazwyczaj wiemy to z nieoficjalnych źródeł ani z oficjalnych rządowych teraz informacje TOK FM pani wracamy i jest magazyn reporterów Radia TOK FM jego wakacyjna edycja Roch Kowalski dzień dobry jeszcze raz ze mną w studiu Tomasz prof. Tomasz Słomka z Instytutu nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry glina obraz jeszcze rozmawiamy o tym jak wygląda proces legislacyjny w radzie ministrów i doszliśmy właściwie do tego końcowego etapu, w którym ustawa jest projekt ustawy jest przyjmowany przez radę ministrów co wtedy on po prostu wędruje do Sejmu Takako składany do laski Marszałkowskiej, czyli rozpoczynasz już procedura w parlamentach na i jak premier i rada ministrów inicjuje ten proces ustawodawczy tak prezydent właściwie kończy wieńczy ten ten tryb, jakie decyzje w sprawie ustaw przesłanych z Sejmu może podjąć prezydent, jeżeli pan na to pozwoli to jeszcze zwrócą uwagę, że mamy bardzo specyficzne rozwiązanie w Polsce nie wszędzie spotykany mianowicie to, że prezydent ma również możliwość inicjowania projektów ustaw, bo w jak Świstak przyjrzeli różnym systemom politycznym na świecie to zazwyczaj takie uprawnienie ma albo rząd albo w parlamentarzyści z Polsce również prezydent może właściwie w każdej kwestii przedłożyć swój projekt z wyjątkiem tych, które są zabezpieczone czy zaoferowane w czas monopoli zachowane przez inne środki n p. wiemy, że projekt ustawy budżetowej może być przygotowany tylko przez radę ministrów prezydent nie rządzi państwem, a więc nie ma takiej potrzeby, żeby on uruchamia swoją inicjatywą ustawodawczą na co dzień większy jest założenie jest w głębokim orędownikiem takich właśnie tezy, że prezydent powinien wtedy występować z inicjatywą ustawodawczą, kiedy n p. zakłócony jest prawidłowe funkcjonowanie państwa, kiedy nie można wypracować jakiegoś kompromisu i prezydent jako głowa państwa arbiter polityczne, by poprzez swoje działanie może ze mnie taką taki kryzys rozwiązać myślę, że chyba do tego trochę odwołał się też Andrzej Duda, mówiąc że tu wetuje 2 ustawy, ale w zamian za to ja postaram się wypracować projekty, które będą bardziej kompromisowy niż te, którym przesłano no właśnie, ale my znamy prezydenta przede wszystkim z tej końcówki procesu legislacyjnego w GM i nel w te uprawnienia wcale nie należą do bardzo błahych i bardzo słabych ogniw pan redaktor państwo wiecie na pewno, że powstało swego czasu takie określenie bardzo nieszczęśliwe, że prezydent jest od pilnowania żyrandola w Pałacu, a chociażby właśnie jego udział w procesie legislacyjnym jest dowodem na to, że ten żyrandol ma ma swoją uwag jednak 3 możliwości ma prezydent, kiedy wędruje do niego ustawa przyjęta przez Sejm Senat po pierwsze, może tę ustawę podpisać ma na to 2 1 dni, a właściwie można, by użyć słowa promulgacji promuje ustawę to znaczy podpisuje i zarządza jej ogłoszenie w Dz. U . bo bez ogłoszenia oczywiście żadne prawo odejść do skutku nie może prezydent czuwa nad tym, żeby prawo, bo po prostu wdrożone w życie tych podpis prezydent musi w jakikolwiek sposób uzasadnić nawet nie to jest w działaniu prezydenta o charakterze prerogatywy Ewa nie muszę tłumaczyć, dlaczego w podpis złożył on może oczywiście powiedzieć szczególnie w momentach, kiedy dostaje kontrowersyjną ustawę dyskutowana społecznie ustawę, dlaczego n p. nie zdecydował się na inne rozwiązanie tylko ją podpisał, ale prawda oficjalne może odmówić nakazu nie ma, że może milczeć natomiast, jeżeli dojdzie do realizacji drugiego uprawnienia myślę tutaj o wecie ustawodawczym warto także nie ma takiego słowa takiego określenia w Polskiej konstytucji to co nazywamy wetem jest zwróceniem Sejmowi ustawy do ponownego rozpatrzenia większością 3 5 głosów z uzasadnionym wnioskiem i właśnie tu konstytucja nie pozostawia żadnych innych możliwości jak tylko przesłanie uzasadnienia, dlaczego prezydent zawetował ustawę o prawdę mówiąc prezydent mógłby chyba w tym uzasadnieniu napisać zawetowała Bomi się nie podobała i byłoby to uzasadnienia oczywiście żaden poważny mąż stanu takiego uzasadnienia nigdy nie wyśle jest bardzo mocna kompetencja w tym w ustroju państwa w procesie legislacji jeśli chodzi o próbę zbadania uwagi i prawnym prezydenta jak bardzo nie lubi matematyki w ustroju prawdę mówiąc, ale patrząc na statystyki to ponad 8 0 przypadków zawetowaniem procent przypadków zawetowanie mówią wszystkie kadencjach było skutecznych, bo też ciężko w Polskim parlamencie utworzyć koalicję taką, która stworzyłaby większość 3 5 głosów, a nawet pojedynczych sprawach proszę pani także wcześniej było jeszcze trudniej, bo do 10 07 . roku potrzebowaliśmy 2 3 głosów, żeby odwrócić weto prezydenta 3 3 5 czy piąte to jest dopiero tam większość dopracowana w komisji konstytucyjnej przy okazji tworzenia nowej konstytucji 10 07 . roku, więc nie opowiem i tak obniżono żoną, ale to jest bardzo bardzo silną uprawnienie, a więc, jakby miał nazwać coś bombą atomową polskiego systemu politycznego to rzeczywiście jest to najczęściej weto prezydenta, ale dotrzeć uprawnienie jest niemniej ważne jeśli chodzi o prezydentach bardzo ważne o tym, trzecim, gdy myślimy to myślimy o relacjach prezydenta z Trybunałem Konstytucyjnym w tu ujawnia się następna funkcja prezydenta to znaczy funkcja strażnika konstytucji, jeżeli prezydent uzna, że to prawo, które stworzył parlament nie licuje z duchem literą konstytucji to wręcz może przesłać wniosek do Trybunału Konstytucyjnego to też jest ciekawe, że prezydent jest jedynym organem państwa, które może wysłać ustawę do Trybunału Konstytucyjnego zarówno w trybie, uprzedzając cen, jaki w trybie następczym to znaczy jest to jedyny organ, który może wysłać ustawę przed jej jeszcze podpisaniem wszystkie inne podmioty dopiero wtedy, kiedy były prezydent podpisze i zarządzi ogłoszenie i to właściwie wstrzymuje wejścia w życie tego nowego prawa tak wg wyjście z potem kilka, jeżeli Trybunał Konstytucyjny uznałby, że ustawa jest zgodna z konstytucją no to prezydent nie ma wyjścia konstytucja nakazuje mu podpisanie tej ustawy, jeżeli Trybunał uznaje żona jest niezgodna z konstytucją NATO prezydent nie ma możliwości podpisania ustawy ona wędruje do przysłowiowego kosza liński jest częściowo niekonstytucyjne tutaj pojawia się komplikacja następne, jeżeli jest niektóre przepisy ustawy są zgodne z konstytucją niektóre nie to prezydent może podpisać ustawę z pominięciem zakwestionowanych przez Trybunał przepisów no, chyba że te przepisy są tak sprzęgnięte z innymi rozstrzygnięciami ustawy, że bez nich to ustawa miałaby sensu co wtedy robi prezydent prezydent wtedy kieruje ustawę do Sejmu z wnioskiem o w DM przekształcenie przepracowanie przyjęcie nowych przepisów w tej ustawie co byłoby zgodne z orzeczeniem Trybunału do praw, czyli po pierwsze nie jest jeszcze taki manewr, który stosował prezydent Bronisław Komorowski wyznaczy podpisuje i odsyłam do Trybunału Konstytucyjnego o testach działanie w białych rękawiczkach, bo ta zasada, że panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek w prezydent, jeżeli ma wątpliwości co do konstytucyjności powinien i tu jestem bardzo twardo nastawiony na gry co do słuszności tej tezy to wy powinien w trybie, uprzedzając imion odesłać do Trybunału Konstytucyjnego powiedzmy jeszcze, jaki prezydent poza jego udziałem w procesie legislacyjnym, jaki jeszcze ma kompetencje poza tym, że jest strażnikiem konstytucji ma też wiele innych uprawnień w państwie albo musi czuwać nad różnymi dziedzinami życia społecznego Boga prezydent jest naczelnym strażnikiem w państwa jego właściwego funkcjonowania i to właśnie siła prezydenta to jest taki model niezwykle ciekawe w Polsce wypracowany jest bardzo trudny dla polityków szczególnie tych, którzy sprawują urząd prezydenta, bo czasami się gubią nie wiedzą jak ten nacisk na wykonywaniu swych uprawnień nie położyć, a prezydent ani nie jest ceremonia na symboliczną tak jak w Niemczech lub w Izraelu ani też nie z prezydentem władczym jak chociażby prezydent amerykański francuski czy rosyjski ich na rosyjski to w ogóle Cezary na tym na tym etapie ten model mieści się gdzieś pośrodku to jest model Arbitrażowy, że prezydent nie rządzi państwem na co dzień, ale sytuacja szczególnie kryzysowych, kiedy nie zharmonizowane są relacje pomiędzy organami szczególnie naczelnymi państwa to prezydent wkracza ze swoim pośrednictwem stara się znaleźć takie rozstrzygnięcia, które zapewnią państwu należyte funkcjonowanie bardzo silnym Arsenałem oczywiście tego arbitrażu jest to co powiedzieliśmy o procesie ustawodawczym, bo inicjatywa, ale ich za to 3 wnioski do Trybunału testy w to są takie przykłady bardzo mocne tego co należy do arsenału arbitrażowego, ale są 2 dziedziny, które przypisuje się MEN prezydentowi, czyli obronności i polityka zagraniczna, ale nie tylko w trybie można powiedzieć mnie pewnej korekty i kontroli no bo w prezydent nie jest czynnikiem sprawczym przy wytyczaniu prowadzeniu tej polityki prezydent można powiedzieć jest podmiotem patrząc na ręce przede wszystkim rządowi zauważmy, że w czy chociażby przeprawie czynnej biernej delegacji prezydent może wysyłać przedstawicieli dyplomatycznych państwa polskiego i przyjmować inny termin delegacja na wasze miejsce to jest właśnie kwestia przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa czynna Legacy z wysyłanie naszych ambasadorów Otóż prezydent wysyła naszych ambasadorów on podpisuje nominacje tez bardzo ważny element polityki zagranicznej, ale on nie może tego zrobić bez wniosku rządowego bez wniosku przedłożonego przez właściwego ministra d s. zagranicznych spuśćmy na kwestię obronności chociażby ważny element nominacyjnych siłach zbrojnych chociażby dowódcy rodzajów sił zbrojnych czy gdy chodzi o nominacje generalskie prezydent nie występuje tu jako samodzielny podmiot tylko przyjmuje lub nie przyjmuje pewne wnioski, które są mu przedłożone przez premiera lub ministra w obronę, a więc prezydent koryguje sprawdza to co rząd czyni natomiast nie jest tutaj podmiotem innym we wnioskującym to już na koniec c właściwie to prawdopodobnie za rok pójdziemy do urn i referendum wypowiemy się na temat ustroju naszego państwa czy ten system parlamentarno-gabinetowy z prezydentem i premierem władzy wykonawczej, a się będzie dalej sprawdzał czy będzie powodował jeszcze więcej konfliktów jednak to, że 2 słowa wstępu w być może będzie to referendum, ale będzie to referendum niezgodne z konstytucją, bo ona nie przewiduje takich rozstrzygnięć, ale oczywiście, jeżeli prezydent zdecyduje się i Senat wyrazi zgodę na ten wniosek prezydenta to to referendum będzie miało miejsce, choć nie powinno wywołać żadnych skutków konstytucji, jakbyśmy się skoncentrowali na ocenie w ogóle tego co się stało, gdybyśmy w lesie znów sprowadzi się skoncentrować po pierwsze nie wiem czy mielibyśmy jakąś alternatywę Otóż nie ma w Polsce tak naprawdę żadnych doświadczeń żadnych tradycji systemem Prezydenckim jest systemem kanclerskim w kasie nie ma to jest system ETS odmiana systemu parlamentarne gabinetowe go można sobie wyobrazić, bo wtedy pozostajemy przy tej dualizm krytycznej 2 segmentach owej egzekutywie tyle tylko, że dalej wzmacniamy tę część rządową, a szczególnie wzmacniamy wtedy premiera osłabione prezydenta, który staje się czynnikiem bardziej ceremonialnym wre, czyli pozbawiamy go pewnych elementów arbitrażowych, czyli możemy sobie wyobrazić to zresztą nie byłby pierwszy taki pomysł, bo swego czasu proponować chociażby Platforma Obywatelska, która na przeciwciała powrotu do wyborów przez zgromadzenie narodowe, czyli odejście od wyborów powszechnych prezydenta osłabienie go politycznym, ale polityczna w ten sposób o wzmocnienie żądła, więc bardziej bym sobie wyobrażał, że moglibyśmy przyjąć system kanclerski po polsku niż system prezydencki, który nie ma żadnego uzasadnienia żadnego zakorzenienia w Polskiej tradycji bardzo serdecznie państwu panu dziękuję państwa imieniu gościem był prof. Tomasz Słomka z Instytutu nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego dziękuję bardzo dziękuję serdecznie do usłyszenia za tydzień magazyn reporteró Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN REPORTERÓW

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA