REKLAMA

Iustitia składa projekty zmian ustaw o SN, KRS i USP. Co zawierają? Sędzia Katarzyna Kruk w rozmowie z Jakubem Janiszewskim

Połączenie
Data emisji:
2017-08-16 13:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:14 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie ONR-U i 5 Olsztyn gór i trzynasta 2 2 Jakub Janiszewski i przy mikrofonie ze mną w studiu Katarzyna Kruk sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa Stowarzyszenie sędziów polskich Iustitia dzień dobry dzień dobry państwu dziękuję bardzo za zaproszenie Iustitia składa prezydentowi projekt zmiany 3 ustaw o krajowej radzie sądownictwa Sądzie Najwyższym i tej ustawy, która to nowelizacja weszła w życie w sobotę, czyli prawa o ustroju sądów powszechnych ja Rozwiń » rozumiem, że to jest wyraz wiary w szczerość intencji prezydenta, kiedy mówiła o tym, że chce rozmowy chce rzeczywistej współpracy środowisk sędziowskich przy nieplanowanych reformach w momencie, kiedy ratował 2 z 3 bardzo kontrowersyjnych ustaw Ależ oczywiście, że tak, ale z taką intencją to nasze projekty zostały złożone i Stowarzyszenie sędziów polskich Iustitia jest ich jak najbardziej zainteresowane również o tym, żeby służyć pomocą w zakresie tych konsultacji, o których mówił pan prezydent, a n p. zanim przejdziemy do projektów jeszcze zapytam czy zgadza się pani SC takimi z takim wezwaniem takim apelem form współpracy sędziów też kolejne z Konina organizacja sędziowska, która zrzesza sędziów obok Iustitia, bo obok Themis nie, która mówi o tym, że sędziowie, którzy mają być 3, a my powołani na stanowiska nam te funkcje kierownicze funkcje prezesów sądów nie mają ich w zasadzie nie przyjmować apeluje się o to, żeby jednak rezygnowali z tak rodzą na emigracji czy pani popiera tego rodzaju odezwa czy podpisałby się pani pod Ależ ja jestem członkiem forum współpracy sędziów co więcej jest to również członkiem stałego prezydium tego, że forum i również głosowałam za przyjęciem takiej uchwały treść tej uchwały jej forma to co się w niej znalazło było przedmiotem dyskusji na forum jesteśmy zdania, że środowisko sędziowskie powinno w jaki sposób wyrazić swoją ocenę takich czy innych rozwiązań prawnych taki apel wystosowaliśmy oczywiście każdy sędzia w swoim sumieniu będzie rozważał czy się do niego zastosować czy też nie, ale z form nawołuje także, żeby informować o tym co się w sądach dzieje potem nowelizacji twierdzą, że będzie jakiś monitoring tak lub nawet próba w pewnym sensie auto audytu jeśli w kosztach to jest tego rodzaju sformułowania użyć, ale jak najbardziej w ramach forum został powołany również tzw. zespół interwencyjny, którego zadaniem m. in. będzie również monitorowanie Ano właśnie tego co się w sądach po wejściu w życie tej nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych w dziejach ma pani poczucie, że środowisko sędziowskie się jakoś konsoliduje się ono w tym momencie nabiera pewnego rodzaju w nie wybiera swoją własną moc czy może raczej następuje rozproszenie podział w Jenie powiedziałbym, że to jest nabranie wiary w swoją własną moc jest to takie każdym jest to przejaw tego, że każdy z nas sędziów składał ślubowanie stania na straży prawa przestrzeganie przepisów prawa w mojej ocenie to co środowisko sędziowskie próbują zaakcentować w tej chwili to jest nic innego jak pokazanie, że naszym zdaniem te rozwiązania, które są proponowane w tych nowelizacjach pozostają w sprzeczności z rozwiązaniami, które już obowiązują one m. in. wynikają one z instytucji w nieco więcej nie możemy zrobić nie możemy demonstrować się w ramach marszu w politycznej nie może należeć do partii politycznych nie możemy się wypowiadać w kwestiach politycznych tego czy akceptujemy nie akceptujemy jakiś program jakiejś konkretnej partii ugrupowania jakiegokolwiek innego ciała politycznego natomiast uważam, że sędzia każdy sędzia ma i prawo i obowiązek wręcz opowiadać sieć co do prawa i to moim zdaniem obecnie rzeczywiście robimy w komorze przejdźmy do tych projektów rozwiązań, które opracowała Iustitia et projektów zmian w tych 3 ustawach, o których powiedzieliśmy na początku, w którą stronę to projekty idą jeżeliby tak spróbować wytyczyć taki generalny kierunek one idą w kierunku zachowania niezależności niezawisłości sądownictwa od innych władz, czyli zachowania trójpodziału władzy tak, jakie są w konstytucji określone tymi środkami m. in. tym, żeby wybór prezesów sądów odbywał się z uwzględnieniem opinii syn stały na towarze środowiska sędziowskiego to się nazwa zgromadzenie ogólne sędziów danego sądu, który m. in . ma proponować 2 kandydatów na prezesa sądu, a spośród tych kandydatów minister z innym będzie mógł wówczas takiego prezesa powołać również w zakresie zmian co do wyboru sędziów przed do krajowej rady sądownictwa, bo oczywiście sam skład rady określa konstytucja natomiast liczba przedstawicieli spośród sędziów jest jedynie określona właśnie liczbowo natomiast tutaj w naszym projekcie ustawy mowa jest o tym jak te stanowiska powinny być podzielone tak, żeby odzwierciedlały strukturę środowiska sędziowskiego czyli, że ma to być tylko tyle sędziów n p. sądów rejonowych tych lat dla okręgowych wybieranych w wyborach powszechnych w cudzysłowie, czyli przez wszystkich sędziów w, kiedy patrzę na komunikat prasowy Iustitii na to znajduje tutaj 8 punktów wtedy 8 głównych punktów, na które do, których szczególnie przywiązuje się uwagę można bez żony właściwie wszystkie mają 1 wspólny mianownik znaczy transparentność jawność i w pewnym sensie upublicznienie tego w jaki sposób będzie się z 1 strony w powoływała sędziów do krajowej rady sądownictwa czy prezesów sądów, a z drugiej strony domaga się także publikowania w internecie nagrań rozpra w dyscyplinarnych dotyczących sędziów też pkt 1 co to da naszym zdaniem datą bardzo dużą niejako z 2 stron w z 1 strony pojawiają się było w niektórych mediach zarzuty, że środowisko sędziowskie a w środowisku sędziowskim można obserwować upadek morale, ponieważ taka taka inna sprawa gdzieś została upubliczniona częstokroć są to sprawy sprzed wielu wielu lat dawno zakończone w chcemy pokazać, że te postępowania dyscyplinarne, które się toczą w tych przypadkach, gdzie zostało rzeczywiście ujawnione względnie na koniec takiego postępowania udowodnione, iż sędzia faktycznie bardzo źle, ale dopuścił się sprzeniewierzenia swojemu statusowi zawodowemu te przypadki w żadnym razie nie są ani tuszowane ani w nie ma tutaj żadnego pobłażania nikt tak bardzo jak my sędziowie w moim przekonaniu nie jest zawstydzony sytuacją, w której okazuje się, że któryś z przedstawicieli naszego zawodu dopuszcza się postępowania niezgodnego z prawem niezgodnego ze ślubowaniem, więc z 1 strony jest to kwestia pokazania, że absolutnie nie jest tak jak pojawiają się komunikaty o tym w niektórych mediach z drugiej strony ma to na co również przekonanie o przeciwdziałaniu ewentualnym nadużyciom, jeżeli rozprawa jest jawna, jeżeli wynika jasno z opisu takiej rozprawy, jaki był zarzut wobec sędziego, jakie dowody zostały zgromadzone co zostało udowodnione i jaką karę sędzia za to poniósł uniemożliwi to wówczas rozszerzanie w jak w rzeczywistości medialnej ewentualnych informacje o tym, że ten zarzut był inny, że ta kara była zbyt łagodna transparentność w moim przekonaniu jest tutaj podstawową kwestią w poprzek tak pcha paradoksalnie do pkt 8, który mnie zdumiał się powierzyć była z nią tak obowiązek zrzeczenia się urzędu sędziego przez sędziów pracujących dla rządu w nawiasie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości z możliwością powrotu po zakończeniu delegacji, czyli rozumiem, że teraz tak nie dzieje niech teraz się tak nie dzieje sędzia, który jest delegowany na przykłady Ministerstwo Sprawiedliwości w dalszym ciągu jest sędzią, tyle że nie wykonuje swoich obowiązków w sądzie nie ma możliwości orzekania natomiast w dalszym ciągu, jakby jego etat w danym sądzie jest zajęte w dalszym ciągu jeśli chodzi o zawód nie jest on urzędnikiem nie jest on pracownikiem administracji i bez sensu stricto tylko dalej są sędziów ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami takimi n p . od uposażenia swojego poprzez sumując czemu tzw. immunitet, który oczywiście zobowiązuje, ale również pociąga za sobą szereg innych konsekwencji po w końcu naszym zdaniem takie powiązanie z władzą wykonawczą, która jest no nie do pogodzenia z nakazem bezstronności w sensie politycznym wymiaru sprawiedliwości i sędziego w naszym przekonaniu praca w strukturach rządowych czy w strukturach władzy wykonawczej siłą rzeczy powoduje, że ten trójpodział władzy ta niezależność władzy sądowniczej i sędziego od struktur władzy wykonawczej jest naruszona jest inwestycja bardzo wyraźnie postawić granice między sądami jakimkolwiek nadzorem ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości nie nadzorem nadzór Administracyjny jako taki oczywiście jest i pozostanie oczywistym jest, że to minister sprawiedliwości przecież ogłasza o wolnych stanowiskach sędziowskich minister sprawiedliwości ten nadzór Administracyjny tzw . jak najbardziej sprawuje natomiast jesteśmy za tym ażeby nie było można też sformułować żadnych zarzutów wobec sędziego ustanowić się żadnych powiązań pomiędzy sędziów z przedstawicielem wymiaru sprawiedliwości w takim zakresie w jakim pełnią swoje obowiązki orzecznicze, a politykami to jeszcze przejdźmy może do kwestii, która tutaj się przewija się w zasadzie taka jak rozumiem w pewnym sensie nawiązanie do tego co prawda sprawiedliwość niejednokrotnie mówiła i często się powoływało się z właśnie na ten problem czy kwestie nie do reprezentowania w krajowej radzie sądownictwa sędziów z sądów rejonowych i dodaje rzeczywiście Iustitia postuluje parytet gwarantujący, że w krajowej radzie sądownictwa znajdą się sędziowie każdego rodzaju sądów w tym sędziowie sądów rejonowych takie najbardziej, w jakich proporcjach, tym bardziej byli sobie dobrze przypominam też to chyba 8 osób, które mają być przedstawicielami sądów rejonowych i bodaj troje przedstawicieli sądów okręgowych i dobrze pamiętam prześmiewczo może do takiego oto projektu czy publiczne transmitowane w internecie wysłuchanie kandydatów na członków krajowej rady sądownictwa tak do tej pory nie było i nie tylko do tej pory nie było a dlaczego właściwie to jest dobre pytanie nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć natomiast pełne jesteśmy zdania, że skoro krajowa rada sądownictwa ma odzwierciedlać ich strukturę, a on środowiska sędziowskiego i jej przedstawiciele mają być wybierani przez sędziów to oczywiście istotny jest również ażeby każdy sędzia miał możliwość Poznania tego kandydata zapoznania się z jego osobą wysłuchania Ano właśnie tego w jaki sposób kandydat tutaj czy innej kwestii gotów jest się stosunkom i ostatni konkurs to tych punktów jest oczywiście więcej, ale te, które szczególnie zwróciły moją uwagę do tej omawiamy w tym pomóc czwarty, który naprawdę wydaje się niezwykły obowiązek publicznego przedstawienia informacji o wynikach sądu przez prezesów sądu społeczności lokalnej, a także zamieszczania go w Biuletynie Informacji Publicznej jak to rozumieć się już to miało odbyć społeczność lokalna czyli kto mieszkańcy danego miasta okręgu w Biuletynie Informacji Publicznej jest formą komunikacji, jakby władze w tym wypadku akurat byłoby to władza sądownicza ze społeczeństwem jestem w stanie sobie wyobrazić wystawią jako dodatek, a także natomiast przede wszystkim chodzi tutaj o przedstawienie informacji o wynikach e-sądu przez prezesów sądu społeczności lokalnych jestem z wstanie sobie wyobrazić no chociażby poprzez mówienie takich wyników czy to na posiedzeniu rady gminy czy to poprzez umieszczenie takiej informacji w formie no n p. nagranie na stronie internetowej właściwego urzędu miasta urzędu gminy w ocenie naszej bardzo ważny jest zachowanie więzi ze społeczeństwem tego, żeby ten sąd nie był taki odseparowane takim jakimś fajnym miejscem, w którym właśnie nie wiadomo co się dzieje i narastanie wrócę teraz myślę, że w tej chwili coraz mniej pokazały to w mojej ocenie bardzo jasno idylliczny wręcz setki tysięcy osób idąc udział obywateli w łańcuchach światła to co z tego miejsca oczywiście wszystkim, którzy się w tej inicjatywy włączyli syrenę bardzo serdecznie podziękować, że coraz więcej jest świadomości w społeczeństwie, że można przyjść do sądu wszystkie rozprawy z wyjątkiem tych, gdzie zostało to ustawowo wyłączone są jawne zawsze można przejść na salę zawsze można posłuchać co się na sali dzieje zapoznać się z pracą sędziego, że ten sąd nie jest jakimś mitycznym miejscem więcej nawet, że człowiek wychodząc na ulice, choć jej poprawie, bo skręcił nogę wpadnie w dziurę to jest prawo ktoś mu za to powinien wypłacić odszkodowanie potrącił go samochód albo sam uderza w latarnię to jest prawo staramy się jako Stowarzyszenie sędziów polskich Iustitia też świadomość to prawną spółki świadome społeczeństwo i podnosić zapraszamy do sądów zapraszamy na rozprawę w chcemy, żeby sądy były jak najbliżej obywatela w dziękuję bardzo Katarzynę róg sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa także Stowarzyszenie sędziów polskich Iustitia dziękuję bardzo bardzo dziękują za rozmowę z 13 3 7 zaś Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA