REKLAMA

Reparacje domknięto w 2004 roku. Prof. Jan Barcz i prof. Marek Belka byli gośćmi Macieja Zakrockiego

Co się stało?
Data emisji:
2017-08-17 16:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:11 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
co się stało ich też Maciej Zakrocki dzień dobry no stało się coś ważnego, bo w inny, a to w tych gorących dyskusji na temat prawnych możliwości powrotu do problemu reparacji wojennych od Niemiec pojawiła się ekspertyza Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w której stwierdzono, że indywidualne ofiary mogą dochodzić swoich roszczeń natomiast rząd uznał zrzeczenie się przez Polskę reparacji za obowiązujące i przywoływała przywołane stanowisko rządu Rzeczpospolitej Rozwiń » wyrażony w uchwale z 20 0 4 roku, a więc chodziło o rząd Marka Belki w studiu tu w Warszawie z pan prof. Jan Barcz profesor prawa kierownik katedry prawa Międzynarodowego prawa Unii Europejskiej Akademii Leona Koźmińskiego witam pana, a połączyliśmy się z panem premierem pan prof. Markiem Belką no i chciałem właśnie pana prosić o krótkie przypomnienie co to była za uchwała i czy rzeczywiście ona w sposób definitywny przedstawiała, że Polska to zrzeka się w reparacji wojennych urwaną kim był dzień dobry państwu, a ściślej mówiąc ta uchwała przypominała stan prawny, który wtedy jej dzisiaj obowiązuje, więc wgląd w PZU chciało mi niczego nie narzekam, choć przypomniał wielki żal, że Polska lekkoatletka nad jej znacznie wcześniej i to było rozumiem, jaki specjalne okoliczności, że akurat wtedy w 20 04 roku taka uchwała dokument była taka, że albo Guggenheim podjął wtedy uchwałę o drogę wyjątkową rząd do dołu, jakby wystąpienia do Giodo do Niemiec od biura Radia, ale w Anglii, że zwrócił się o olejach przypominam o głównych tematów i o Helenę burek dowiedzieć od jak wojna Niemcy wyrządzili Polki po materialnych otwarcie drugiej wojny światowej a kiedy taka ocena została też mówić o taką, krytykując Ministerstwo Spraw Wewnętrznych administracji we współpracy z niższych rachunkach za zadanie wykonane wnętrze jest jakaś ocena tych tych uwag technicznych w turniejach gier już trwają od dawna w posiadaniu polskiego rządu w oczy jak pan dzisiaj słyszy, że właśnie można wrócić do tej sprawy, ponieważ zrzeczenie się w pięćdziesiątym trzecim roku to w ogóle właściwie było wobec związku Radzieckiego, bo to on reparacji przejmowała myśmy tylko tam mieli w tym partycypować w jest miejsc nieważne z 2 powodów po pierwsze, robiło to państwo, które nie było suwerenne, a po drugie nie ma żadnej notyfikacji w ONZ się tego dokumentu tego zrzeczenia się i to jest podstawa, żeby wrócić do sprawy kraju kilka piłek, jakie to trochę mnie pytali go pod telefonem i oddech w Alior bank będzie wiedział coś na ten temat natomiast jak chciało zwrócić uwagę, że w UE to niech suwerenne państwo PRL walczył jak le w o uznanie zachodnich granic naszego kraju ile jemu nikt tych naszych osiągnięć z tamtego czasu nie podobać na świecie ja uważam w ogóle, że poruszanie po obu odszkodowań jest to szkodliwe ja uważam po prostu, że trochę później komuś przyjdzie do głowy podnieśli prognozę broni bar w takim maksymalnym otworem dla maksymalnej to pytam czy jest to on może nie Europejskiego ładu granicę morską uchwalony poddanych nie czekajmy tego, bo to jest idealne dla Polski geopolityczną hitu w panie premierze pięknie dziękuje za tonę wyjaśnienia zatem informacje i teraz rzeczywiście pytania do pana profesora obarcza czy to co dzisiaj dowiedzieliśmy się z ekspertyzy MSZ -u nie pana zdaniem atak na marginesie przypomnę, że w tym 20 0 4 roku pana akurat pracował z niemieckim kolegą na temat NATO z rozwiązanych wsi z jakąś formą odszkodowań tak po to, po drugiej wojnie światowej sławy ono dotyczyło roszczeń Powiernictwa pruskiego aż huczy w Palladium w rozumieniu i analizie tego dokumentu MSZ tu rzeczywiście jest po sprawie list podnoszenie tej historii, że można jeszcze wracać do reparacji odszkodowań wojennych jest zabiegiem nazwijmy to jedynie polityczne not o wyjaśnienie Ministerstwa Spraw Zagranicznych bardzo trafnie sumuje stanowisko, jakie było reprezentowane przez ostatnich kilkadziesiąt lat i przez doktrynę prawa Międzynarodowego w Polsce i przez kolejne rządy my, nawiązując do tego co, o czym mówił pan pan premier Belka to trzeba podkreślić na co bardzo trafnie zwrócił trener Berg uwagę, że te oświadczenia kolejno przez nie chodziło tylko 20 04 rok tylko też w kontekście negocjacji nad traktatem 2 4 roku rząd Polski nie podnosił sprawy odszkodowań czy reparacji państwo państwo do tego zaraz wrócimy, ponieważ potwierdzono jedynie stan prawny, jaki istniał to wróćmy tutaj też wypowiedzi pana premiera Belki była 1 ważna sprawa sprawa to nawiązanie do umowy poczdamskiej, bo przypomnijmy źródła problemu no w umowie pod radomskiej 4 mocarstwa sojusznicze podjęły decyzje dla Polski nie najlepszą, ale to decyzja została podjęta, że Polska będzie zaspokajała swoje roszczenia o charakterze odszkodowawczym w stosunku do Niemiec, ale na linii państwo państwo jeszcze raz powtarzam w części przypadającej związkowi Radzieckiemu i bardzo szybko zawartą umowę o kilkanaście dni po opublikowaniu umowy poczdamskiej między polską, a związkiem Radzieckim, która doprecyzowała i Polska odpowiedni procent z tego co pobrał związek radziecki ze swojej strefy okupacyjnej tu, bo późniejsze NRD w oraz to co miał otrzymywać z stref zachodnich okupacyjnych Niemiec w nią Polska miała pewien procent z tego otrzymywać to bardzo szybko się Hołek ma uraz uda mu załamało, dlatego że rozwój powojenne państwo wszyscy znacie zarówno mocarstwa zachodnie przestały w ciągu dwóch-trzech lat pobierać się odszkodowania od swoich stref okupacyjnych, a po powstaniu 2 państw niemieckich również paralele nie związek radziecki coraz to łagodził reżim pobierania odszkodowania od NRD no i to zaowocowało ostatecznie porozumieniem związek radziecki NRD o zaprzestaniu pobierania, a w Polsce nic innego nie pozostało tylko to potwierdzić sąd 1 rzecz wymaga wyjaśnienia prawdy bać się pojawiła, że związek radziecki się z rzek w stosunku do NRD my w stosunku do Niemiec związek radziecki się rzek w stosunku do NRD, bo to była jego strefa okupacyjna uprzednio, a ta część, która przypadała na zachodnie strefy okupacyjnej już dawno, bo w końcu lat czterdziestych przestała być związkowi Radzieckiemu dostarczana natomiast Polska mogła stwierdza, że w stosunku do Niemiec, ale rzeczywiście rzecz mogła tylko tego co co miała, czyli zrzekła się pobierania reparacji, jakie jej się należały na mocy umowy poczdamskiej nawiasem miastu porozumienie Polska związek radziecki było niekorzystne dlatego tu jest ważny element, dlatego że przypomnieć należy, bo to trochę umknęło w tej debacie, która się ostatnio toczyła, że nic tak nic o przekazanie Polsce były wschodnich obszarów rzeszy niemieckiej po części bardzo uprzemysłowionych było też hotelarstwa sojusznicy traktowane jako też rodzaj reparacji i to związek radziecki wykorzystał panie żeśmy tam coś słyszeli węglem dzień coś tylko do wyrównywać różnice, jaką zdaniem związku Radzieckiego wartości stanowiło to co byśmy utracili na Wschodzie w porównaniu z tym co w lot od otrzymaliśmy, ale poza samym oświadczeniem rządu z pięćdziesiątego trzeciego roku, gdy te wszystkie opowiadania o braku notyfikacji nie mają znaczenia ważne, żeby publiczne, że było podjęte przez organ, który miał do tego kompetencje i to w w obrocie międzynarodowym jest wystarczająca, ale w kontekście widzi, bo parę lat później pięćdziesiątym siódmym roku był jeszcze zawarte w umowach między polską związkiem Radzieckim o zakończeniu sprawy reparacji, czyli teraz mówiąc przewrotnie, gdyby ktoś chciał dochodzić reparacji, czyli roszczenia państwo państwo to adresatem byłby nie Niemcy tylko Rosja albo trzeba by było postawić na głowę umowa poczdamska odnotuje wchodzimy na obszar bardzo niebezpieczne, w którym premier Belka wspominał w układzie poczdamskim w mieli 2 decyzje fundamentalne dla Polski dla ładu w naszym regionie to jest decyzja w sprawie granic i decyzje w sprawie wysiedlenia ludności niemieckiej tu dochodzimy też do tego połączenia z problemami, które pan redaktor wspomniał roszczeń w niemieckich przesiedlonych, a jeżeli ktoś ruszyłby porozumieniami w BOŚ damskie no to wtedy w studiu różne opcje niedobre są otwarte, bo to Europejski Trybunał praw człowieka, odrzucając wyroku roszczenia Powiernictwa pruskiego bardzo słusznie powiedział, że w Polsce niemieckie obszary łącznie z majątkiem niemieckim zostały przekazane zgodnie z prawem międzynarodowym w ruszaniu tutaj czegokolwiek otwiera, jakbyśmy mówili bardzo niebezpieczne w drogi, ale czy to oznacza iqos to stanowisko ekspertów MSZ, że właściwie nawet jeśli kierownictwo MSZ tu czy sam minister spraw zagranicznych jeszcze niedawno właśnie mówił, że Polska czy PRL był państwem zależnymi i właściwie no trudno traktować decyzję tamtego podmiotu jako ostateczne wiążące czy pana zdaniem no tak poważna ekspertyza zamknie agentem młodszy to jest materiał, który odzwierciedla stan prawny i pamiętajmy o tym, że to ich obszarze roszczeń państwo państwo raz jeszcze 2 słowa muszę powiedzieć o tym drugim obszarze roszczeń określonych niezbyt to są cywilnoprawnych, które porozumienia zostały wykonane to sprawa od pięćdziesiątego siódmego roku zamknięto natomiast pojawił się drugi obszar mianowicie Polska ze strony Polski od końca lat pięćdziesiątych zaczęto podkreślać, że jest jeszcze blok roszczeń indywidualnych, czyli osób poszkodowanych na zdrowiu dla majątku i konsekwentnie co jakiś czas przedstawiono katalog takich roszczeń ostatnia nota pochodziła z po osiemdziesiątego ósmego roku w ich w tym zakresie było z doświadczeń dosyć dużo począwszy od końca lat sześćdziesiątych były przekazywane i renty wypadkowe były znane porozumienia dotyczące pewnego świadczenia dla ofiar eksperymentów pseudomedycznych były rozliczenia dotyczące zaopatrzenia emerytalnego jeszcze te z okresu drugiej wojny światowej i w tej formule mieściły się na 2 bloki porozumień z dziewięćdziesiątego pierwszego i 200 0 roku no w sumie dla żyjących ofiar prześladowań Niemiec hitlerowskich przekazano gdzieś około 6 miliardów złotych oczywiście trudno szkody przeliczać na pieniądze i tu nie chodziło też zadośćuczynienia tylko to był rodzaj pomocy zresztą ta formuła, którą do, których można było wrócić po dziewięćdziesiątym roku ona nie była nowa, dlatego że mocarstwa zachodnie też przestałem pobierać odszkodowanie na początku lat pięćdziesiątych paralelnie do tego co zrobi związek radziecki zamroziły wszystkie roszczenia w pakiecie umów paryskich i ich londyńskich zawarły natomiast z państwami zachodnimi to było kilkanaście umów w formule właśnie tej takich świadczeń humanitarnych myśmy do tego sięgnęli dziesiątym roku i to doprowadziło do 2 porozumienie bardzo istotnych na tej podstawie działa Fundacja pojednania polsko-niemieckiego i chcę państwu zwrócić uwagę na to jeszcze co słusznie zostało podkreślone, że droga dla tych roszczeń indywidualnych jest forma niż brąz otwarta, dlatego że w tym porozumieniu z 10 01 . roku ich dotyczą bardzo uważać, dlatego że tam, że nikt nie nie zrzekał popierania rząd Polski popiera w tej drugiej turze te roszczenia, dlatego że tam były te to zastrzeżenie jest ograniczony do zakresu działania usta umowy międzynarodowej także ich jeszcze 1 sprawa, o którym się wspomnieć to torze otwarty jest problem współpracy w sprawie zwrotu dóbr kultury to jest tak tacie dużym zagwarantowanej tutaj oba rządy współpracują warunkiem efektywności dobrą współpracę w bardzo dziękuję za wyjaśnia pan poseł Jan Barcz goszczące przyznała dziękuję pięknie za chwilę informacje o nich magazyn reporterów Roch Kowalski rozmowa o samorządach są silne zdało Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CO SIĘ STAŁO?

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Teraz wszystkie pakiety TOK FM Premium 51% taniej!

KUP TERAZ 51% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA