REKLAMA

Debata sejmowa nad prezydenckim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym

Program Specjalny
Data emisji:
2017-11-22 17:40
Czas trwania:
03h 38:20 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przystępujemy do rozpatrzenia pkt 9 porządku dziennego pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Sądzie Najwyższym druk 2 00 3 proszę podsekretarz stanu w kancelarii Rzeczypospolitej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pani Anna Surówka-Pasek o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy pani marszałek wysoka izbo panie panowie posłowie przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawienia wysokiej izbie projektu ustawy o Sądzie Rozwiń » Najwyższym zawartego w druku sejmowym nr 2 00 3 i projekt ten stanowi przedłożenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 3 1 lipca b r . prezydent odmówił podpisania ustawy z dnia 20 lipca 2 tysięcznego siedemnastego roku o Sądzie Najwyższym nie oznacza to jednak, że prezydent nie podzielił wtedy diagnozy wskazującej, że polskie społeczeństwo zdecydowanie w większości źle lub bardzo źle ocenia funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju w nie ma wątpliwości, że przekonanie o konieczności dokonania reformy władzy sądowniczej jest powszechny czy to należy w pełni podzielić pogląd o potrzebie reformy polskiego sądownictwa założeniem każdej reformy wymiaru sprawiedliwości powinno być przybliżenie sądów obywatelom konieczna jest likwidacja nierzetelności stronniczości braku niezawisłości biurokratyzacji trzeba wyplenić lekceważące wręcz pogardliwe odnoszenie się przed sędzią był też wyników postępowania na co bardzo często zwracają uwagę fachowi pełnomocnicy bolesne doświadczenia obywateli, którzy szukają nie tylko formalnej i sprawiedliwości w sądzie, ale także zrozumienia ich problemów realnego spowodowało, że reforma sądownictwa służące odbudowie poczucia sprawiedliwości społecznej jest konieczna zmierzona nie tylko do likwidacji patologii eliminowania poczucia krzywdy, ale także do przywrócenia szacunku oraz wysokiej oceny wymiaru sprawiedliwości tym samym powszechnego społecznego przekonania, że Polska jest państwem sprawiedliwym wałkowania Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dla szeregu czy rozwiązania ustawowe w zakresie reformy tak ważnej dla państwa instytucji, jaką jest Sąd Najwyższy powinny być nie tylko ocenić ujęte w celi diagnozować problemy, ale także służyć odbudowie i sprawiedliwości w państwie muszą być zrozumiałe społecznie starannie przygotowanej pozostawać w zgodzie z konstytucją Rzeczypospolitej polskiej, odmawiając podpisania ustawy z lipca b r . pan prezydent zadeklarował przygotowanie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym pani marszałek wysoka izbo przedłożony projekt ustawy jest oparty na wnikliwej diagnozie rzeczywistych problemów kadrowych kompetencyjnych organizacyjnych i funkcjonalnych Sądu Najwyższego główne założenia, które towarzyszyły tworzeniu tego projektu to przede wszystkim zwiększenie ochrony prawnej osób pokrzywdzonych przez system wymiaru sprawiedliwości oraz zwiększenie roli obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości zaproponowana reforma waży wartości konstytucyjne tak, aby przedłożone rozwiązania były radykalne na tyle na ile jest to możliwe przy przestrzeganiu obowiązującej konstytucji radykalizm reformy nie jest celem samym w sobie wynikają z głębokiego przekonania projektodawcy o konieczności uwrażliwienie środowiska sędziowskiego na potrzeby i równości obywateli, którzy zwracają się do sądu po to, by uzyskać realne wsparcie swoich sprawach sprawiedliwe rozstrzygnięcie spraw którymi się zwracają, występując z proponowanymi zmianami prezydent, nawiązując do tradycji istniejącej już w Polskim ustawodawstwie, że projekty dotyczące funkcjonowania w gąszczu najwyższych organów władzy sądowniczej Sądu Najwyższego sądu Administracyjny w szczególności Naczelnego Sądu Administracyjnego przy krajowej rady sądownictwa powinny pochodzić od urzędu prezydenckiego jest to konsekwencją uznania czy to prezydent RP ma konstytucyjne przypisaną rolę arbitra w sprawach ustrojowych państwa, a do takich należy z pewnością sposób powoływania sędziów oraz funkcjonowanie najwyższych organów władzy sądowniczej w tej kompetencji prezydenta nie wolno żaden sposób kwestionować w porównaniu do rozwiązań obecnie obowiązującej ustawy projekt wprowadza zasadniczo 4 grupy nowych rozwiązań pierwsza grupa dotyczy sprawiedliwości korygującej druga rozwiązania z zakresu zwiększenia efektywności postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych, a także poddani ocenie osób niepochodzących z tego środowiska zawodowego ponadto projekt służy przebudowie struktury Sądu Najwyższego w związku z nowymi kompetencjami oraz zmianami w zakresie statusu sędziego Sądu Najwyższego natomiast czwarta grupa zmian dotyczy ingerencji w zasoby kadrowe Sądu Najwyższego z 1 z głównych założeń projektu jest wprowadzenie instrumentów zabezpieczających i urzeczywistniających zasadę sprawiedliwości społecznej doświadczenie wynikające z działalności niektórych biur Kancelarii Prezydenta RP wskazuje, że polscy wiele osób zostało pokrzywdzonych rażąco niesprawiedliwymi orzeczeniami sądów orzeczenia te często nie tylko są niesprawiedliwe, ale także prowadzą do naruszenia wolności praw człowieka i obywatela wyrażonych w konstytucji wprowadzenie nowego środka prawnego w postaci skargi nadzwyczajnej pozwoli Polakom uwierzyć na nowo sprawiedliwość i zdolność sądów do ich wymierzania wprowadzenie tego środka stanowi realizację powszechnie zgłaszanych postulatów oraz zobowiązań wybije wyborczych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej skarga nadzwyczajna będzie mogła być wniesiona od prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie, jeżeli orzeczenie narusza zasadę wolności prawa człowieka i obywatela określone w konstytucji, jeżeli to orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładni lub niewłaściwe zastosowanie, a także wtedy, gdy zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądów treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego wnosić będą tylko organy państwa wyspecjalizowane w zapewnieniu praworządności lub zobowiązany do dbałości o wolności prawa człowieka i obywatela skarga nadzwyczajna uzupełnia lukę w obecnym systemie nadzwyczajnych środków zaskarżenia w podstawą skargi nadzwyczajnej może być nie tylko wskazanie rażącego naruszenia prawa, ale także sprzeczność ustaleń sądów treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego skarga nadzwyczajna inaczej niż skarga kasacyjna czeka stacja będzie przysługiwała także od tych prawomocnych orzeczeń, w których nie skorzystano ze środka zaskarżenia wcześniej konstrukcja skargi nadzwyczajnej uwypukla także konieczność respektowania przez sądy przy orzekaniu zasad konstytucyjnych oraz konstytucyjnie chronionych wolności praw człowieka i obywatela instytucja skargi nadzwyczajnej nie stoi w kolizji z instytucją skargi konstytucyjnej wręcz przeciwnie stanowi ona pewne dopełnienie katalogu środków ochrony wolności prawa człowieka i obywatela w projekty zapewnia także udział czynnika społecznego w rozpoznawaniu skarg nadzwyczajnych należy zauważyć, że celem tej instytucji jest przywrócenie podstawowego ładu prawnego i poczucia sprawiedliwości przed wyeliminowanie z obrotu orzeczeń naruszających konstytucję rażąco naruszających prawo oraz oczywiście w przeciwnym treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego udziału ławników w składach orzekających w sprawach skarg nadzwyczajnych wprowadził bardzo ważny element kontroli społecznej tam, gdzie mogłoby zostać naruszone podstawowe elementy zasady sprawiedliwości społecznej projektowana ustawa o Sądzie Najwyższym przewiduje utworzenie Izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego przy jęcie zaproponowanej konstrukcji uporządkuje i utworzy czytelniczą strukturę kontroli instancyjnej orzecznictwa dyscyplinarnego poprzez organizacyjne wyodrębnienie w Sądzie Najwyższym Izby służącej temu celowi pozwoli to nastawienie lepszej organizacji i zwiększenie skuteczności rozpatrywania spra w dyscyplinarnych wyodrębnienie oddzielnej Izby Sądu Najwyższego spowoduje zwiększenie przejrzystości oraz dostępności tego postępowania dla społeczeństwa skutkiem tego będzie także zwiększenie jakości orzecznictwa dyscyplinarnego jak również wyspecjalizowani w poszczególnych sędziów w tej dziedzinie normatywnej w społeczeństwach demokratycznych muszą funkcjonować mechanizmy kontroli sposobu wykonywania zawodu zaufania publicznego w systemy normatywne regulujące wykonywanie tych zawodów posiada swoją specyfikę wynikającą z opartego na etyce zawodowej dostosowanej do konkretnego zawodu przestrzeganie norm etycznych przez członków zawodów zaufania publicznego jest niezbędne z punktu widzenia społeczeństwa demokratycznego, w którym zawody te pełnią szczególną funkcję sędzia prokurator pełnomocnik procesowy muszą się cieszyć z odpowiednim zaufaniem i wiarygodnością tak, aby proces stosowania obowiązującego prawa znajdowało poparcie społeczne spotykał się ze zrozumieniem akceptacją bez odpowiednich regulacji mających na celu sprawną i przejrzysta kontrolę sądową przestrzeganie norm etycznych przez osoby wykonujące zawody zaufania publicznego jest niemożliwe do zrealizowania na pełnym poziomie natomiast zwiększenie tej odpowiedzialności niewątpliwie służy zapewnieniu wysokiego poziomu ich wykonywania projektodawca reguluje także wewnętrzny mechanizm sądownictwa dyscyplinarnego dla sędziów Sądu Najwyższego, którego konstrukcja zakłada istnienie dwuinstancyjnego sądownictwa dyscyplinarnego, w przypadku którego I instancji orzekałby sąd dyscyplinarny w składzie 2 sędziów Izby dyscyplinarnej oraz 1 ławnika w II instancji 3 sędziów Izby dyscyplinarnej i 2 ławników ławnicy wyżej wymienionych sprawach wyznaczani będą spośród banków Sądu Najwyższego wybieranych przez Senat na czteroletnią kadencję wprowadzenie mieszanej składów dyscyplinarnych sądu w sędziowską płatnicze ma na celu zwiększenie udziału społeczeństwa w rozpatrywaniu spraw dyscyplinarnych sędziów Sądu Najwyższego udział ten ze względu na pozycji, jaką zajmuje Sąd Najwyższy stwierdził organów wymiaru sprawiedliwości oraz powierzone mu istotne zadania w zakresie stosowania prawa daje się uzasadnione tego rodzaju regulacja urzeczywistnia kontrolę społeczną zwiększa transparentność postępowań dyscyplinarnych i wpływa na zwiększenie zaufania obywateli do sędziów Sądu Najwyższego przy jednoczesnym zachowaniu profesjonalnego charakteru składów orzekających w ustawie przewidziano katalog kar dyscyplinarnych, które zostały uporządkowane wg zasady proporcjonalności wynikającej z art. 3 1 ustęp przy polskiej konstytucji karami dyscyplinarnymi zgodnie z projektem będą upomnienie nagana obniżenie wynagrodzenia zasadniczego sędziego o 5 do 50 % na okres od 6 miesięcy do 2 lat utonięcie zajmowanej funkcji złożenie sędziego urzędu proponowany katalog kar dyscyplinarnych daje sądowi dyscyplinarnemu szeroki wachlarz możliwej reakcji umożliwiające adekwatną reakcję na przewinienie dyscyplinarne obwinionego projekt przewiduje również możliwość odstąpienia od wymierzenia kary dyscyplinarnej w sytuacjach mniejszej wagi projekt wprowadza również wymóg publikacji wyroku sądu dyscyplinarnego na stronie internetowej Sądu Najwyższego rozwiązanie to służy informowaniu społeczeństwa o postępowaniach dyscyplinarnych wobec sędziów Sądu Najwyższego i ich końcowym efekcie, zwiększając w ten sposób transparentność postępowań dyscyplinarnych, a także, wpływając na wzrost zaufania społeczeństwa do morale sędziów zdawanie sędziego Sądu Najwyższego w postępowaniu dyscyplinarnym karę nagany obniżenia wynagrodzenia zasadniczego oraz usunięcia zajmowali funkcji pociągać za sobą będzie automatycznie nałożenie zakazu orzekania w sądzie dyscyplinarnym udział w Kolegium Sądu Najwyższego oraz pełnienia funkcji orzeczenie kary dyscyplinarnej w postaci złożenia sędziego urzędu skutkuje niemożnością ponownego powołania wskazanej osoby na urząd sędziego zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym wymagały też włączenia do projektu przepisów nowelizujących ustawę prawo o ustroju sądów powszechnych prawo o ustroju sądów wojskowych ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej komisji ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu, a także ustawę prawo o prokuraturze dla realizacji nowych i jednocześnie niezwykle ważne ustrojowo funkcji projekt wyodrębnia 2 nowe Izby Sądu Najwyższego izba kontroli nadzwyczajnej i spra w publicznych oraz izbę dyscyplinarną projektu ustawy porządkuje także problematykę statusu sędziów Sądu Najwyższego zaproponowane zmiany mają na celu przede wszystkim uproszczenie procedury wyłaniania kandydatów na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego zapewne nie bezstronność tej procedury zwiększenie zaangażowania prezydenta RP tryb powoływania sędziów Sądu Najwyższego jak również zapewnienie sędziom niezależności i umocnienie ich bezstronności w rozstrzyganiu zawisłych spra w zmiany dotyczą również biegły, w którym sędziowie przechodzą stan spoczynku jak i wprowadzony zostaje nowy przyspieszony tryb udzielania immunitetu tak jak dotychczas do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego powoływać będzie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek krajowej rady sądownictwa projektowana ustawa wprowadza nowy do tej pory niewystępujący wymóg dla kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego polegające na ukończeniu czterdziestego roku życia należy zauważyć, że podobne kryterium dotyczy sędziów sądu Naczelnego Sądu Administracyjnego ponadto wymóg ten realizuje postulat, by w Sądzie Najwyższym zasiadały osoby, które legitymują się odpowiednim doświadczeniem i wiedzą także od doświadczeniem życiowym projekt ustawy wprowadza także nowy wymóg związany z pełnieniem służby zawodowej brakiem zatrudnienia i brakiem współpracy z organami bezpieczeństwa państwa wymienionymi w art. 5 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej z sędzią w Sądzie Najwyższym będzie mogła dostać tylko osoba, która nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, wobec której nie wydano prawie mocnego wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne w sprawie popełnienia takiego przestępstwa tego typu regulacje mają zwiększyć zarówno wiarygodność jak i zaufanie w stosunku do sędziów Sądu Najwyższego w zakresie okoliczności skutkujących wygaszenie stosunku służbowego oprócz wymienionej kolejną dotychczas nieznaną jest nabycie przez sędziego obywatelstwa obcego państwa wyjątkiem jest sytuacja, w której sędzia zrzekł się obywatelstwa w terminie 3 0 dni od dnia jego nabycia istotna zmiana dotyczy także w wieku, w którym sędziowie Sądu Najwyższego będą przechodzić stan spoczynku zgodnie z projektowaną regulacją sędzia Sądu Najwyższego będzie przechodził stan spoczynku co do zasady w wieku 6 5 lat wyjątek stanowi sytuacja, w której sędzia złoży oświadczenie woli dalszego zajmowania stanowiska elementem niezbędnym będzie wówczas również przedstawienie zaświadczenia stwierdzającego, że sędzia Sądu Najwyższego jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków sędziego o możliwości dalszego zajmowania stanowiska zdecyduje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na dotychczas obowiązujące odmienne przepisy w przedmiocie wieku skutkującego przejściem sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku w artykule stołów MEN przewiduje się przepisy zgodnie, z którym w ciągu 3 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej ustawy sędziowie, którzy ukończyli 60 i piąty rok życia przejdą stan spoczynku, chyba że w ciągu miesiąca od daty wejścia w życie ustawy złożą stosowny wniosek o przedłużenie możliwości orzekania w Sądzie Najwyższym, a prezydent wyrazi na to zgodę przyjęte rozwiązania w zakresie przejścia stan spoczynku jego wieku są odwzorowaniem rozwiązań istniejących w sądownictwie powszechnym oprócz tego należy zaznaczyć, że kobieta będąca sędzią Sądu Najwyższego będzie mogła na własny wniosek przejść stan spoczynku po ukończeniu 6 0 tego roku życia projekt ustawy przewiduje ograniczenie możliwości podejmowania dodatkowego zatrudnienia przez sędziów Sądu Najwyższego sędzia Sądu Najwyższego będzie mógł wykonywać pracę na stanowisku dydaktycznym naukowo-dydaktycznym lub naukowym w Polskiej szkole wyższej oraz pracę związaną z prowadzeniem zajęć w ramach krajowej szkoły sądownictwa i prokuratury, ale w ramach szkolenia organizowanego przez prawnicze samorządy zawodowe, o ile łączna liczba godzin dydaktycznych nie będzie przekraczała 2 do 1 0 wprowadzenie ograniczenia godzinowego ma na celu zapobieżenie sytuacjom, w którym dodatkowe zatrudnienie utrudni sędziom wykonywanie prawidłowe ich obowiązków przesłanka utrudnienia wykonywania obowiązków sędziego jest również podstawą do wydania sprzeciwu w zakresie podejmowania dodatkowego zatrudnienia u c pierwszego prezesa Sądu Najwyższego istotną zmianą w kontekście dotychczas obowiązującej ustawy o Sądzie Najwyższym jest proponowany trybu przyśpieszonego rozpatrywania wniosku o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego w sytuacji, gdy zostało ujęte na gorącym uczynku przestępstwa ściśle określonych kategorii przestępst w do przestępst w tych będą należały zbrodnia występek zagrożony karą pozbawienia wolności, której Górna granica wynosi 8 lat, a także występ i komunikacyjne określone w art. 10 7 10 07 . § 1 w związku z art. 1 7 8 § 1 kodeksu karnego oraz w art. 1 7 8 a § 1 lub § 4 kodeksu karnego w sytuacji ujęcia sędziego na gorącym uczynku 1 zwycięstwa w minionych przedtem, kiedy sędzia pozostaje nadal zatrzymanym sąd dyscyplinarny będzie podejmował uchwałę w przedmiocie wniosku nie później niż w ciągu 2 4 godzin od momentu jej wpływu do sądu dyscyplinarnego w postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych przed Sądem Najwyższym oraz prawa w zyskach nadzwyczajnych orzekać będą składy sędziowską Ławniczak tym samym zaistniała konieczność uregulowania sposobu wyboru oraz zasad funkcjonowania ławników w Sądzie Najwyższym w projekcie zaproponowano, aby ławników wybierał Senat spośród kandydatów zgłaszanych przez obywateli bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji społecznych liczbę ławników Sądu Najwyższego ma określać Kolegium Sądu Najwyższego ławnicy Sądu Najwyższego będą wybierani na czteroletnią kadencję zasady ich funkcjonowania są analogiczne do zasad obowiązujących ławników w sądach powszechnych w okresie przejściowym po wejściu w życie ustawy do czasu wyboru ławników Sądu Najwyższego z pierwszej kadencji obowiązki płatników będą pełnić ławnicy do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga oraz do Sądu Okręgowego w Warszawie pani ma pani marszałek wysoka izbo, przedstawiając z tego miejsca główne założenia prezydenckiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym zwracam się jednocześnie z prośbą o rzetelną pozbawioną zbędnych emocji analizę projektu i przede wszystkim o wzięcie pod uwagę, że projektowana ustawa powinna czynić przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa prawnego obywateli oraz odbudowy autorytetu organów władzy sądowniczej bardzo dziękuję dziękuję pani minister Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha pięciominutowych oświadczeń w imieniu klubów IQ jako pierwszy głos zabierze pan poseł Stanisław Piotrowicz klub parlamentarny prawo i sprawiedliwość pani marszałek wysoka izbo mam zaszczyt w imieniu klubu parlamentarnego prawo i sprawiedliwości przedstawić stanowisko mojego klubu odnośnie projektu ustawy przedstawionego przez pana prezydenta tak jak wspomniała pani minister reforma wymiaru sprawiedliwości jest oczekiwana społecznie największa część korespondencji, jaka wpływała do biur poselskich biur senatorskich dotyczy patologii występującej w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości, bo jak żyć biur poselskich da, jeżeli pan poseł Marek Jurek doskonale wie o tym, że ludzie uskarżają się nadal byliby funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości również pani marszałek proszę uciszyć salę tak, by w razie pań i kontrolować, że bardzo proszę panów posłów film o spokój na sali w pełni podzielamy konieczność reformy wymiaru sprawiedliwości mój klub pozytywnie odnosi się do projektu zaproponowanego przez pana prezydenta cbo generalnych rozwiązań przyjętych w tym w tym projekcie natomiast mamy swoje uwagi co do szczegółowych rozwiązań zaproponowanych w projekcie ze względu na ograniczoność czasowo Niejestem wstanie tymi szczegółowymi uwagami podzielić się będziemy to czynić podczas posiedzeń komisji zresztą ta będzie właściwy czas chciałbym natomiast mamy, więc nieco przed wystąpieniami przedstawicieli opozycji, bo to jest szalenie ważne Otóż chciałbym zwrócić uwagę, że konstytucja to nie jest taka książeczka do wymachiwania instytucje te 2 garście pełne państwo to uczynić konstytucja też najważniejszy akt prawny w szczególnym z tej konstytucji drodzy państwo warto przytoczyć chociażby takie artykuły Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej na przestrzeni lat ta zasada sprawiedliwości społecznej nie była realizowana media informowały o wielkiej patologii w wymiarze sprawiedliwości państwo doskonale się dziwić o sędziach na telefon od rozgrzanych sędziach i wszędzie z zacięciem politycznym odbieraniu składów sądzących przez prezesów, a tych instytucji jest drodzy państwo wyraźny zapis, który do tej pory nie był przestrzegany art. 4 5 konstytucji każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez uzasadnionej zwłoki przez właściwy niezależny bezstronny po podkreśla on bezstronny niezawisły sąd również zapis Konstytucyjny k nie był przestrzegany, ponieważ spodziewam się, że będzie również i krytyka, że oto zaproponowanym w projekcie zasady nie pozostają w zgodzie z konstytucją przy PL warto, abym przytoczył art. 1 8 6 piąty konstytucji jak mianowicie w razie zmiany ustroju sądów lub zmiany granic okręgów sądowych wolno sędziego przenosić do innego sądu lub stan spoczynku wolno przynosić stan spoczynku konstytucja wyraźnie stanowi, że stawienie mu pełnego uposażenia w głowie o tym z tego względu, że zaraz będzie podnoszony przy niej, że to mamy do czynienia z zamachem na demokrację zamachem na konstytucji notabene i t d . w związku z tym reforma proponowana przez pana prezydenta pozostaje w zgodzie z konstytucją i zgodzie z zasadami demokracji, ponieważ państwo często mówicie o demokracji może warto przypomnieć definicję demokracji demokracja system rządów i sperma sprawowania władzy, których źródłem władzy stanowiłby dla większości obywateli celem większości obywateli drodzy państwo list woli większości obywateli, że jestem wyłoniony ten parlament i po większość parlamentarna chce też się szanują prawa jest rząd drodzy państwo zajmują one wygrały prawo i sprawiedliwość opowiada się za dalszymi pracami na projekt jej udział w prezentowanym przez pana prezydenta w dopuszczalności łączenia funkcji i panią Magdalenę Kudzia nową członka komisji niedopuszczalności łączenia funkcji panią Helenę wraz z ustawą o członkach komisji mandatu inni ich immunitetu i panią Wierę dopalacz ową członka komisji i mandatu immunitet to bardzo serdecznie witam bardziej mi bardzo prosty wniosek formalny pan poseł Borys bura marszałek wysoka izbo ja z wnioskiem formalnym krótką przerwę chciałbym o wyjaśnienie czy prawdą jest właśnie na galerii sejmowej straż Marszałkowska kazała zakryć koszulki z napisem konstytucja, by pani marszałek zechciała wyjaśnić, bo byłaby to rzecz ewidentna jak rozumiem, że jeżeli pan poseł Piotrowicz mówił o konstytucji nadal tak można oddać się, że chodzi o konstytucję PRL-u natomiast te są ludzie, którzy mają, którzy mają koszulki z napisem konstytucja pani marszałek wysoka izbo to jest, gdy przychodził w Polsce listopad zbliżała się mocno wtedy wychodzą wszystkie ciemne mamy i też prokurator z PRL-u zaczyna nas uczyć demokracji i to jest na obronę hańbiące dla tej Izby, że ludzie tego pokroju, kto tak złych doświadczeniach, którzy w PRL -u wskazywali obrońców demokracji dzisiaj mamy cytują CPL demokrację, ale nie doczytali, że demokracja to większość rządy większości z zachowaniem praw mniejszości, bo ta druga część w osobach boli najbardziej chcecie wyeliminować wszystko osuszenie zgadzacie chcecie stworzyć doradzać Rzeczpospolitą tylko wziąć pod własnego czarnego buta i na to nie może być zgody nie możemy się zgodzić na to, że chcecie zniszczyć Sąd Najwyższy w jakieś wielkie afery dotyczące Sądu Najwyższego, że stać go swoimi rękami usprawniać i jakie z żadnych awarii było nic nie jesteście w stanie wskazać oprócz tego, że chcecie Łaskawiec swoich kolegów, którzy mieli wyroki, że chcecie powstrzymywać wyroki panów Kamińskiego Wąsika innych i do tego wam jest potrzebne są najwyższe co się takiego stało, że 20 lat recytować specnaz w ten sposób, że za wszystkie wyroki mają być podważane, bo macie wyroki swoich kolegów, których będziecie chcieli wyciągać poprzez e -sąd najwyższe i to jest makabryczna, a i tak naprawdę mamy dyskutować o projekcie ustawy, który już dzisiaj wszyscy wiemy, że jest aktualne i niech was Ali pani, a minister reprezentująca prezydenta, aby pan poseł Piotrowicz powiedział co uzgodnili jeszcze nad czym tak naprawdę dzisiaj debatujemy jak, kiedy ciemną nocą zgodnie liście poprawki dopiero co, kiedy powiecie to tuż przed głosowaniem, żeby wrzucić powierzyć wyznaczonym dotyczy projektu i tak to próchnicą ma prawica szarga Sąd Najwyższy i walczyć rozterki, bo chcecie się kłócicie się we własnym obozie, kto ile weźmie stołku, kto weźmie prezesa Izby kontroli, kto weźmie pierwszego prezesa i na tym polega wasza demokracja jak ja chodziło o podział stanowisk w rządzie dogadaliśmy się jako zjednoczona prawica dogadaliście się tu chodzi o podział stanowisk w spółkach skarbu państwa, ale że chodzi o rozgłos Osobowice kłócicie się jesteście podobni cennym obrazem, który w walce o sądownictwo w rzecze płótno Rzeczypospolitej, gdzie radzili sobie każdy ze swoją stronę i to jest tragedia dla Rzeczpospolitej co chcecie uczynić chcecie doprowadzić do tego, żeby żona ruch prokuratora krajowego zastępcy Zbigniewa Ziobry, która została prokuratorem Okręgowym w LO Sejny prezesem sądu może zostać sędzią Sądu Najwyższego do tego chcecie doprowadzić chcecie wprowadzić jasne, dlaczego Unia oczywiście, bo to jest to złe emocje ale, żeby wasi koledzy byli do tego potrzebujecie zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym tworzycie kłaść betonową izbę, żeby sadzić tam swoich kolegów, którzy będą orzekać w waszej myśli, a tymczasem doprowadzić sądownictwo do prawdziwej zapaści 3  000 000 zaległych spra w zostało 20 1 6 roku na 20 18 zostanie około 4  000 00 0 rozpatrzonych spraw gilotyny mówicie nie dyskutuje chodzi o problemie mówić tylko kadra 80 0 wolnych etatów sędziowskich do 8 % kadry sędziowskiej nieobsadzone, bo i o tym nie dyskutuje się interesują was tylko zielone waszych kolegów i stanowiska dla waszych ludzi chcecie wprowadzać tylko zmiany kadrowe żadnych ważnych zmian w procedurach nie dyskutuje o dzieło ważne problemach w sądownictwie, a tylko o tym jak za własne życie podług własnych nabyła własne buty sądownictwo i to jest makabryczne, a tak izba, którą chcecie powołać nie wiadomo dlaczego akurat ona, która ma się składać z waszych sędziów przez was nominowanych ma orzekać o ważności wyborów i to jest klucz całości tak naprawdę chcecie mieć swoich ludzi, którzy będą orzekać o ważności wyborów i to jest zagrożenie dla demokracji i dobrze, że są, ale goście z zagranicy dobrze, że ludzie będą słyszeć co wy chcecie zrobić z Polski demokracją mieliby nic nie ponosimy my mówimy prawdę i proszę zobaczyć co chcesz zrobić ławnicy, który wprowadzacie do Sądu Najwyższego będą przegłosowywać sędziów a kto wybierze ławników wasi koledzy w Senacie, czyli chcecie swoimi ludźmi mieć większość w składach orzeczniczych Sądu Najwyższego chcecie no i oceny zawłaszczyć Sąd Najwyższy, który mimo, że nic nie zrobił ani wam ani PSC i dobrze przysłużył spekulacji, że w Polsce, a wy chcecie go zniszczyć, a i to jest dramat polskiej demokracji niszczycie Polskę po to, tylko, żeby zawłaszczyć i obsadzić swoich ludzi idzie w górę bardziej złożony wniosek o odrzucenie tego projektu dziękuję bardzo prosty plan z wnioskiem formalnym pani marszałek wysoka izbo przydałaby się przerwa, ponieważ dosyć obrażania pana posła Piotrowicza bezpiecznego wielkiej liczby własnych ławach poselskich hali poseł bardzo proszę pan poseł Jerzy, jaki klub poselski Kukiz 15 proc raz w roku pani marszałek panowie ministrowie pani minister wysoka izbo w ich przed 3 do stanowiska klubu Kukiz 15 w sprawie druku 2 00 3 wozy specjalne dziecięce przywitać panią Zofię Romaszewską weto i jak możemy najwięcej powiedzieć na tej sali jak jest naprawdę cenna to państwo przez tyle lat sądy deblowa na liście, a dziś twierdzicie, że idzie tragedia każe państwa są też ustawa o nauce stawy dba o 1 ustawy o Sądzie Najwyższym czekają tysiące osób pokrzywdzonych od 9 dziesiątego roku o złodziejskich wyroków to ja mam pewien prosty wyrok wyglądamy co najmniej 7 zdaniem powrócił ustalić oskarżonego bił pokrzywdzonego i takie orzeczenia wydawały jak twierdzi zagraża pokazywał te państwa proszę państwa, aby tenże projekt jest konieczne panie pośle, do Bielickiej trzeba było przypomnieć, że pierwszym projekcie nie było skargi nadzwyczajnej, a zatem wszelkie pada odniesienia do tego Lepistö wyciągać w postaci kasacji swoich kolegów są nietrafione wieczorami czytać druga sprawa w składach orzekających Sądu Najwyższego składa Ławicy nie będzie, więc działali upomnieli, jeżeli tak będzie 1 z drogi będzie 2 latach sędziów zawodowych dobrze by zawód czy bardzo nie opowiadać tutaj grubo, w którym państwa jednak ze strony banku i tutejsze zgadzam z podnoszonym argumentem, który miał osobiście wydaje się, że czterdziestoletni sędzia Sądu Najwyższego to jest za małe doświadczenie i druga sprawa zasadnicza jest możliwość delegacji sądu szczerze mówiąc Rejonowego bez wymaganego podstaw, ale nie musi być sędzia, a dorastać to może być prokurator z dziesięcioletnim stażem Aten będzie walne niestety ta ustawa przewiduje możliwość awansu prokuratora naród do z sędziami i was niebezpieczne, dlatego że w prokuraturze na liście PZT nakazowi i te przyzwyczajenia są no ja zawsze twierdzę, że prokuratorzy poprzez współzależność ma złamany kręgosłup etyczny i on jeszcze gola del Bosque rodowita bez 1 jedyny zawód, który nie powinien wykonywać młodym zawodnikom sędziego tak nie jest moje osobiste przeglądanie i tak jest moje doświadczenie życiowe kwestia wieku, bo myślę że, toteż będzie stało tutaj jest zgodne z konstytucją czy jest zgodne z konstytucją myślę, że w sytuacji, kiedy istnieje możliwość wydłużenia 2 × po 3 lata 2 wieku sędziego od wieku emerytalnego jest wystarczające natomiast po jawi się w kierunku jeszcze bardziej, ale to nie tylko w Sądzie Najwyższym i to o tym, mówię kilka razy z tej mównicy badań wszystkie punkty w razie publicznej w łazience działami prokuratorami badania psychologiczne psychiatryczne państwa nie może być tak, żebyśmy byli sądzeni będą zetknęło, żebyśmy byli z oskarżali niedawno zostało nagle się okazuje że, że ktoś był w depresji, że ktoś był jakiś inny z woleja i t d. powtarzam w Polsce jest spory o 8  000 00 0 ludzi psychiatrycznie i to są dane Rzecznika Praw Obywatelskich i na tym naprawdę to jest bardzo poważny problem ma być rola stanowić, ale myślę, że na ten temat będziemy bardziej szczegółowo rozmawiać na komisji sprawiedliwości klub Kukiz 1 5 będzie głosował za skierowaniem do dalszych prac nowej dziękuję panie prosiły w bardzo prosty pani marszałek Barbara Dolniak lub nowoczesny pani marszałek wysoka izbo jak będzie wyglądał ostateczny projekt ustawy o Sądzie Najwyższym nie wiemy, bo zamiast szerokich konsultacji mamy nieformalne, żeby nie powiedzieć tajnych negocjacji biorąc jednak pod uwagę prezentowane przez PiS i pana prezydenta stanowisko dalej jest to projekt sprzeczny z konstytucją i dlatego nowoczesna będzie wnioskuje o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu on, że tyle treści projektu złożonego przez prezydenta należy wskazać, że po pierwsze, zmienia się założenie funkcjonowania Sądu Najwyższego obecnie zgodnie z konstytucją Sąd Najwyższy sprawuje przede wszystkim nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania ta rola zostanie praktycznie zmniejszona, jeżeli jest likwidowana, a Sąd Najwyższy wprowadzony do roli trzeciej instancji czy sądu dyscyplinarnego zmiany struktury Sądu Najwyższego tak naprawdę mają na celu wprowadzenie do Sądu Najwyższego wybranym przez PiS sędziów i tak n p. będzie utworzona izba kontroli nadzwyczajnej spra w publicznych, gdzie będą orzekać o nowe wyzwanie sędziowie ani nie dotychczasowe Izby pracy ubezpieczeń społecznych spra w publicznych, gdzie orzekano m. in. w kwestii ważności wyborów czy odwołań od decyzji krajowej rady Radiofonii telewizji prawo do określenia regulaminu Sądu Najwyższego wg projektu przysługiwać będzie prezydent dał jej co oznacza odebranie tej kompetencji w zgromadzeniu ogólnemu sędziów Sądu Najwyższego jest to wyraźny przeja w uzależnienia władzy sądowniczej od władzy wykonawczej przewidziane są zmiany w procedurze wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego dotychczas prezes w inny prezydent powoływał pierwszego prezesa spośród 2 kandydatów przedstawionych przez zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego dziś proponowana zmiana zakłada możliwość wyboru spośród 5 sędziów kandydatów jest przejawem umocnienia pozycji prezydenta względem władzy sądowniczej wprowadzono zmiany procedury wyboru prezesów Sądu Najwyższego kierujących poszczególnymi izbami i obecnie powoływani są przez prezydenta na wniosek pierwszego prezesa Sądu Najwyższego na pięcioletnią kadencję dzisiaj proponuje się trzyletnią kadencję tylko i wyłącznie po zasięgnięciu opinii pierwszego prezesa Sądu Najwyższego tym samym prezydent uzyskał w swobodę w zakresie obsadzania stanowisk prezesów poszczególnych izb projekt na nowo określa kompetencje zgromadzenia ogólnego sędziów Sądu Najwyższego w sposób wyraźny ograniczające kompetencje co prowadzi do osłabienia zgromadzenia ogólnego sędziów Sądu Najwyższego poza utratą możliwości utrwalania dramat regulaminu Sądu Najwyższego zostanie pozbawiony prawa dokonywania wyborów kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego czy też dokonywania wyboru 2 członków krajowej rady sądownictwa w przypadku ubiegania się ich zgłaszania kandydatów na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego zmieniona procedura nie przewiduje żadnych kompetencji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego co jest wyrazem osłabienie niezależności władzy sądowniczej projekt przewiduje obowiązek uzyskania zgody prezydenta na pełnienie funkcji sędziego po ukończeniu 6 0 tego piątego roku życia uprawnienie to ma charakter całkowicie arbitralny i pozwala na dowolne decydowanie, który spędził w dalszym ciągu będzie zajmować swoje stanowisko wprowadzono nadzwyczajny środek odwoławczy to jest skargę nadzwyczajną, która wobec treści ogólnego zapisu będzie można być mogła być wniesiona praktycznie w każdej sprawie i to w ciągu długiego okresu czasu od uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia jest to podważenie na wprost zasadę ochrony zaufania do państwa i prawa oraz prawa do rozwijania sprawy sądowej w rozsądnym czasie w dzisiejszym stanie prawnym mamy zarówno skarga konstytucyjna i kasacyjną pech nie wykazuje był potrzebny był kolejny środek zaskarżenia ponadto projekt przewiduje możliwość wnoszenia skargi przez posłów senatorów, których zadania obce wystawić dzieli władzy ustawodawczej jest zupełnie inne będzie to element kampanii wyborczej ciągłej kampanii wyborczej wreszcie projekt pozwala ministrowi sprawiedliwości wybrać sąd dyscyplinarny I instancji rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców co oznacza, że minister sprawiedliwości będzie miał sąd i oskarżyciela ławnicy w Sądzie Najwyższym to wybieranie przez senatorów, którzy będą mogli wnosić skargi kasacyjne pamiętajmy o tym, że Sąd Najwyższy jest sądem prawa ani faktu, że w związku z tym niestety potrzebna będzie doświadczenie i wiedział to tylko niektóre z przykładów mało czasu, bo prawo i sprawiedliwość nie zgodziło się na 10 minut debaty, ale w komisji będziemy pewnie debatować skoro PiS przegłosuje Azji odrzuci nasz wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu jednak pani marszałek bardzo prosty po Władysław Kosiniak-Kamysz polskie Stronnictwo ludowe dziękuję bardzo Szanowna pani marszałek pani minister wysoka izbo, gdy pan prezydent wetował ustawy w lipcu tego roku wszyscy byliśmy mu brawa z milionami obywateli biliśmy brawo i miał szansę zaproponować ustawy, które to autentyczny sposób zmieniało wymiar sprawiedliwości zmienia wymiar sprawiedliwości ten, który jest najbliżej naszych rodaków sądy rejonowe sądy Okręgowe czy Sąd Apelacyjny niestety ta zmiana zaprezentowana dzisiaj nie spełnia tych oczekiwań to nie jest więcej sprawiedliwości w wymiarze sprawiedliwości a kto jest więcej obozu władzy wymiar sprawiedliwości ta zmiana jest napisana wg zasad partia rządzi partia sądzi dzisiaj zaprezentowana ustawę ma wiele wad nie podnosi ani nie polepsza wymagań wobec tych, którzy mają orzekać nie nadaje więcej godności nie sprawia, że łatwiej będzie uzyskać wyrok i dochodzić sprawiedliwości zacznijmy od przejścia stan spoczynku 90 lat temu w Polsce w drugiej Rzeczpospolitej, do której tak PiS lubi się odwoływać do Polski sanacyjnej wiek przejścia stan spoczynku to było 7 5 dla, ale wtedy żyliśmy od 2 0 lat krócej niż teraz dzisiaj to ma być sześćdziesiąty piąty rok życia przejście stan spoczynku, dlaczego ci, którzy są najbardziej doświadczeni, którzy mają największe doświadczenie w orzekaniu doświadczenie życiowe i zawodowe mają być pozbawieni prawa orzekania, dlaczego nie chcecie wziąć wzoru ze Stanów zjednoczonych tak często się odwołuje się pan dzisiaj najstarszy sędzia Sądu Najwyższego, gdzie funkcja pełniona dożywotnia ma 8 4 lat eliminuje życie i dyskryminujące ze względu na wiek to jest niedopuszczalne i dekomunizacja, bo to jest zrobione wszystko pod hasłem dekomunizacji tylko, że Sąd Najwyższy w Polsce jest najbardziej dekomunizacja innym sądem ze wszystkich w latach 8 9 2 00 1 został zdetronizowany na ponad 8 0 sędziów orzekających w Sądzie Najwyższym tylko 1 tylko 1 orzekał w czasach PRL-u w Sądzie Najwyższym 40 % w ogóle nie orzekało PRL-u tak wy chcecie do komunii za 2 zwykle mobilizuje się personalnie do komunizmu ujęcie to jest dokonywanie wszystkich politycznych nie dlatego, żeby obywatele mieli łatwiej dochodzić sprawiedliwości tylko, żebyście mieli pewność wydawanych w wyroku kolejna sprawa to są wymagania no dojdzie do sytuacji kuriozalnej, w której sędzia Sądu Rejonowego w dziesięcioletnim stażem będzie oceniał orzeczenia sędziów bardziej doświadczony to jest podnoszenie kwalifikacji rzetelności wraz z postępem rozwojem cywilizacyjnym i obniżać poprzeczkę obniżać poprzeczkę do minimalnego progu czy wiecie, gdzie była taka poprzeczka tak Nisko ustawiona w czterdziestym piątym roku za czasów Bieruta wtedy byli tacy sędziowie TK tak Nisko była ustawiona poprzeczka na mocy 1 Siwak prezes pani marszałek w bardzo proszę o spokojnej metalową listwę paliwową ustawionej poprzeczki te zmiany nie dotyczą tego Sądu Najwyższego, ale ograniczenia ze względu na wiek i dyskryminacja ze względu na wiek jest wprowadzana również w Naczelnym Sądzie Administracyjnym wszystko wam przeszkadza Polacy oczekują reform sądownictwa, ale prawdziwych zmian, a nie udawanej i obłudne zmiany niestety pan prezydent miał szansę zjednoczyć wysoką izbę miał szansę zaproponować ustawy który, które będą w, by wg oczekiwań i społecznych i nas na to izbie przywracać im dawać większy wymiar dla wymiaru sprawiedliwości tak się niestety żaden sposób nie dzieje to niema niestety ta ustawa nic wspólnego również z dochodzeniem do sprawiedliwości, bo z pozoru dobra intencja skargi nadzwyczajnej może spowodować, że dochodzenie do ostatniej etycznego wyroku będzie albo bardzo długotrwały, a tak naprawdę nie możliwe, że tak wiele wyroków, na które dzisiaj już i tak bardzo długo czekają nasi rodacy zostaną wydane dopiero w pewne jest pewnym skutkiem bardzo długiej procedurze nie może poprzeć tej ustawy ponieważ, jeżeli na salę sądową jednymi drzwiami wchodzi polityka to drugi wychodzi sprawiedliwość, więc dziękuję bardzo panie pośle, bardzo proste pan poseł Ireneusz zyska wolni Solidarni pani marszałek wysoka izbo wszyscy zgodzimy się ze stwierdzeniem, że wymiar sprawiedliwości wymaga gruntownych zmian tak uważają przeważającej mierze obywatele Rzeczpospolitej niezależnie od swoich sympatii politycznych tak też uważa pani prof. Małgorzata Gersdorf pierwsza prezes Sądu Najwyższego, która publicznie zgłosiły własne propozycje w zakresie zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym, które co dalej idące w kwestii odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów niż propozycje zawarte w projekcie Prezydenckim odbudowanie zaufania obywateli do władzy sądowniczej powinno nastąpić przez wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu nie tylko sądów powszechnych, ale również Sądu Najwyższego bez sprawnie i transparentnie działającego Sądu Najwyższego niemożliwe będzie właściwe temu sądowi sprawowanie nadzoru nad praworządnością i sprawiedliwością rozstrzygnięć sądów powszechnych jak również dbanie o to, aby linia orzecznicza opierała się na zasadach logicznego rozumowania i doświadczenia życiowego ze względu na ograniczony czas odniosę się do 3 regulacji zawartych w projekcie po pierwsze, istotnym Novum w porównaniu do ustawy o Sądzie Najwyższym zawetowana zawetowane przez prezydenta jest instytucja skargi nadzwyczajnej zgodnie z projektem będzie można ją wnieść od każdego prawomocnego orzeczenia sądowego kończącego postępowanie w sprawie, jeżeli orzeczenie narusza zasady lub wolności prawa człowieka i obywatela określone w konstytucji Rzeczypospolitej polskiej w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie albo gdy zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego wysoka izbo z licznych rozmów przeprowadzanych z osobami pokrzywdzonymi bezprawnymi działaniami wymiaru sprawiedliwości w tym również kilku dużych konferencji są w sejmie w sali Kolumnowej przeprowadzonej przez z poselski zespół na rzecz nowej konstytucji wiem, że stworzenie nowej instytucji skargi nadzwyczajnej obok już istniejących nadzwyczajnych środków zaskarżenia tej skargi kasacyjnej skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia czy skargi na wyrok sądu odwoławczego jest uzasadnione i oczekiwane wiele osób setki jeśli nie tysiące osób pokrzywdzonych przez błędne, a jedno, a czasem także niezgodne z prawem orzeczenia sądu, w którym są prawomocne bardzo czekają na aktywność to rozwiązanie wprowadzone regulacje dotyczące podmiotów uprawnionych do złożenia skargi pozwalają nabrać pewności, że wbre w obawom części środowisk prawniczych wprowadzenie skargi nadzwyczajnej nie spowoduje zakorkowania Sądu Najwyższego z nawałem spraw być może dobrym rozwiązaniem byłoby również udoskonalenie obecnie obowiązujące w nadzwyczajnych środków zaskarżenia tak, aby skupiały się na merytorycznych aspektach danej sprawy, a nie wyłącznie na kwestiach proceduralnych po drugie, omawiany projekt ustawy wyodrębnia obok jest istniejących obecnie izb Sądu Najwyższego cywilny karny oraz pracy ubezpieczeń społecznych 2 nowe Izby izbę kontroli nadzwyczajnej spra w publicznych oraz izbę dyscyplinarną pierwszej z nich zajmować się będzie przede wszystkim rozpatrywaniem skarg nadzwyczajnych oraz przejmie sprawy z zakresu prawa publicznego rozpatrywane dotychczas przez Izby pracy ubezpieczeń społecznych spra w publicznych izba dyscyplinarna uzyskał szczególny status wśród izb Sądu Najwyższego tak, aby mogła w sposób przejrzysty dla obywateli rozstrzyga sprawy dyscyplinarne wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych co ważne postępowania będą prowadzone z udziałem czynnika społecznego w postaci ławników potrzecie wreszcie zaproponowane przepisy dotyczące przejścia w stan spoczynku nie powinny już rodzić obaw, że dojdzie do jakichkolwiek czystek kadrowych koło poselskie wolni Solidarni pozytywnie odnosi się do projektu ustawy jako całości wprowadzono rozwiązania, które w naszej ocenie zwiększą efektywność przejrzystość postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych umożliwią udział w orzekaniu czynnikowi społecznemu oraz mieniu wewnętrzną strukturę Sądu Najwyższego w sposób niezagrażający jego stabilności niezwykle istotne jest, aby prace nad omawianym projektem ustawy przebiegały w sejmie w ramach merytorycznej dyskusji z tego miejsca pragnę zaapelować do wszystkich środowisk politycznych społecznych i przedstawicieli środowisk prawniczych o wzięcie udziału w merytorycznej pozbawionej inwekty w dyskusji nad przedłożonym projektem ustawy z pani marszałek wysoka izbo koło poselskie wolni Solidarni wnosił o skierowanie projektu ustawy do dalszych prac legislacyjnych dziękuję dziękuję bardzo bardzo proszę pan Michał Kamiński po Unia europejskich Demokratów bardzo proszę pani marszałek wysoka izbo nie każdy spór pokoleniowy znajduje swoje rozstrzygnięcie w sejmie, a ten spór pokoleniowy, o których mówił pan prezes Jarosław Kaczyński pomiędzy Andrzejem Dudą, a panem Zbigniewem Ziobrą znajduje rozstrzygnięcie w sejmie nie każdy pokolenie ma takie szczęście, aby swoje spory pokoleniowe w tej izbie roztrząsać, ale w istocie Jarosław Kaczyński miał rację ci wszyscy, którzy łudzili się, że prezydent Rzeczpospolitej stanął na straży wartości demokratycznych dlatego zawetował ustawy nie mieli racji dzisiaj widzimy to bardzo wyraźnie, że nie był to spór istotne spór o wolność ma wymiar sprawiedliwości była to po prostu personalna przepychanka taka przepychanka, jakiej jesteśmy świadkami wypadku innego no już zdecydowanie nie pokoleniowego sporu pomiędzy Andrzejem Dudą Antonim Macierewiczem to wszystko jest konflikt wewnątrz obozu władzy Polaków mniej interesuje, kto ich głupich wolności, a bardziej interesuje ich twarze z tej wolności są hołubieni i oto otwieramy dzisiaj kolejny rozdział tego zabierania Polakom demokracji pan poseł Piotrowicz mówił tutaj o wolności i kazał mówiło demokracji mówiło większości Otóż jak słucham tej debaty to takie niemieckie słowo gra dzisiaj prąd przychodzi mi na myśli, a i wtedy Franz Dietla w Ministerstwie Sprawiedliwości też pochodzący z legalnej większości jako pierwszy jako pierwszy 3 1 marca pamiętnego 30 03 . roku tego słowa Greifswaldu użył my w Polsce mówimy oblali traktowaniu tak dzisiaj jesteśmy świadkami dla ich traktowania naszej rzeczywistości jesteśmy świadkami tego zechcecie wszystko pod 1 linijkę wyrównać, ale potrzeba jest Sąd Najwyższy w Varso najwyższy jest po to, co tutaj dzisiaj być może nieświadomie ujawnił pan poseł prawa i sprawiedliwości proszę państwa po raz pierwszy z tej trybuny przedstawiciele obozu władzy zapowiedział delegalizacji opozycji tak przestańmy traktować te słowa jako żart oni dzisiaj tutaj po raz pierwszy z trybuny sejmowej jak powiedzieli, że będą zdelegalizować opozycje deseń słowa, które tutaj padły to są słowa, które tutaj padły i tata jest potrzebny Sąd Najwyższy, bo Sąd Najwyższy jak doskonale wiecie rozstrzyga o ważności wyborów, gdyby oni byli tak pewni swoich rzekomych wysokich notowań w sondażach, choć choćby wybory, które odbyły się wtedy w ten weekend w Polsce pokazują, że po poparcie wcale nie jest takie wysokie, gdyby byli przekonani, że naród i rzeczywiście tak kochała to nie majstrowali przy wymiarze sprawiedliwości nie majstrowali przy ordynacji wyborczej boicie się Polaków, bo wiecie bardzo wyraźnie, że kiedyś przyjdzie moment, że Polacy wystawiają rachunek za to wszystko co się dzisiaj dzieje zapewnia jedynie naprawdę udany projekt ekonomiczny, który przeprowadza akcje, które można, by nazwać Rydzyk plus, bo to jest prawdziwy beneficjent gwarancji zmian panie marszałku wysoka izbo mam nadzieje, że te zapowiedzi dotyczące delegalizacji opozycji nigdy się nie spełnia mam nadzieję mam nadzieję, że coraz rzadziej będziemy musieli słyszeć słowa alarm, a Cieszynem, a remis jak najbardziej uzasadnione, jeżeli dzisiaj od Johna McCaina w stanach Zjednoczonych ikony amerykańskiej prawicy po europejskich liberałów wszyscy mówią jak świat długi szeroki, że demokracja w Polsce jest możliwe Wanda to znaczy, że coś jest na rzeczy i radziłbym się zastanowić, skąd tak różni ludzie jak europejscy liberałowie amerykańscy konserwatyści mówią o tym, że z polską demokracją wcześniej w porządku są ludzie, którym się krzyczeli dziękujemy to co się dzieje w Polsce się podoba się ludzie, których Putin popierał w wyborach w stanach Zjednoczonych tak tym ludziom się podoba to co się dzieje w Polsce nie dziwcie się więc, że coraz więcej osób i w Polsce i na świecie mówi nie w waszym pseudo reformom broniło zwykłego człowieka pochodzi nie zwykłego Polaka chodzi bonie w jego imieniu przeprowadzać te zmiany przeprowadzać te zmiany po to, by umocnić swoją władzę, by umocnić swoją władzę, do której macie mandat, ale powtórzę jeszcze raz do zmiany ustroju Rzeczypospolitej nie macie mandatu społecznego i nie pozwolimy wam zmienić ustroju, bo ten nastrój, choć niedoskonały był ustrojem, który zapewnił Polakom na ile przed 2 5 lat, bo ostatnich kilkuset latach historii i tego koła historii nie pozwolimy, by odwrócić w głowie, żeby polskie wierzymy w polską demokrację w imieniu koła Unii europejskich Demokratów składa wniosek o odrzucenie dziękuję dziękuję bardzo panie bardzo prosty pan poseł Ryszard Galla poseł niezrzeszony pani marszałek wysoka izbo pani minister reforma wymiaru sprawiedliwości jest w Polsce bardzo potrzebna wystarczy spojrzeć na przewlekłość postępowań sądowych, by móc stwierdzić, że nasz kraj zdecydowanie odstaje od standardów zachodnich demokracji przewlekłość postępowań oraz prawo stanowione nieodpowiedzialny sposób utrudniają budowę poczucia zaufania obywateli w stosunku do sądu zawetowane przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o Sądzie Najwyższym krajowej radzie sądownictwa pozwalały mieć nadzieję, że nowe projekty ustaw regulujących tę materię opracowany przez pana prezydenta uwzględniono liczne głosy płynące ze strony społeczeństwa obywatelskiego nawołujące do wprowadzenia zmian czyniący postępowaniem szybszym i bardziej efektywne niestety od samego początku sposób prowadzenia prac nad prezydenckimi projektami ustaw pozostawia wiele do życzenia rozmowy dotyczyły toczyły się za zamkniętymi drzwiami szkoda, że ani obóz rządzący ani prezydent nie są otwarci na dyskusję opartym na życiowym argumentach, na które w, której transparentność odgrywa zasadniczą rolę po zawetowaniu ustawy o Sądzie Najwyższym krajowej radzie sądownictwa zwrócił się do pana prezydenta z pismem o poselskim projekcie pojawił się bowiem przepis uderzający bezpośrednio w Polaków posiadających podwójne obywatelstwo w tym także o mniejszości narodowych zgodnie, z którym do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego może być powołany ten, kto posiada wyłącznie obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych po zawetowaniu ustaw prezydent zobowiązał się do pracy nad tymi ustawami, więc wyszedłem z założenia, że pismo kieruje od właściwy adres oczywiście do dzisiaj nie otrzymałem odpowiedzi na to pismo, ale z nadzieją czekałem na projekt i muszę powiedzieć, że przyjąłem projekt, a szczególnie po Sądzie Najwyższym od pana prezydenta z dużym rozczarowaniem w po tak naprawdę pan prezydent praktycznie przekop pilnował ten zapis w sprawie poselskiego, a powiedziałbym nawet poszedł dalej, bo teraz także art. 10 5 pkt 3, który został wprowadzony, który jest prowadzony do art. 6 1 § 1 pkt 1 ustawy z 2 7 lipca 2 tysięcznego pierwszego roku prawo o ustroju sądów powszechnych, które otrzymuje brzmienie na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego może być powołany ten, kto posiada wyłącznie obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych co więcej w art. 1 17 prezydenckiego projektu ustawy, gdy art. 1 17 prezydenckiego projektu ustawy stanowi, że sędzia albo asesor sądowy, który w dniu wejścia w życie ustawy nie spełnia wymogu posiadania wyłącznie obywatelstwa polskiego powinien w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zrzec się obywatelstwa obcego państwa, a w przypadku kiedy się nie zrzeknie traci praktycznie swój mandat sędziego Szanowni państwo moim zdaniem to jest problem w Prezydenckim bardzo mocno łamie przepisy polskiej konstytucji i oraz art. 3 trzeci szóstym pierwszy ustawy o obywatelstwie polskim, w którym czytamy, że obywatel Polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec polskiej Rzeczypospolitej takie same prawa, jakie obowiązki jako osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie to znaczy Szanowni państwo, żeby osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, że posiadający równocześnie obywatelstwo Polski innego państwa powinna być tak traktowano jako osoba posiadająca tylko obywatelstwo polskie Szanowni państwo prezydencki projekt ustawy narusza również ustawę o mniejszościach narodowych etnicznych oraz art. 1 8 6 pierwszy konstytucji Rzeczypospolitej polskiej o tym, także pisał w swoim wystąpieniu Rzecznik Praw Obywatelskich do prezydenta Szanowni państwo, korzystając z tej okazji pragnę zwrócić uwagę wysokiej izbie na ten problem uważam, że brak jest obiektywnych przesłanek, które uzasadniałyby wprowadzenie takiego rodzaju uproszczeń, jeżeli takowe istnieją to bardzo proszę o przedstawienie stosownego uzasadnienia, ponieważ uzasadnić je w uzasadnieniu do prezydenckiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym nie dotyka tej materii, a moje drugie pismo, które skierowałem do pana prezydenta, a także w do dziś jest bez odpowiedzi i myślę pani minister, że doczekam się w odpowiedzi i wyjaśnień, dlaczego stosuje się takie obostrzenia dla obywateli posiadających w Polsce 2 obywatelstwa dziękuję dziękuję panie pośle, tylko to jest pani panu posłowi zadać jeszcze zadać pytanie, jeżeli nie zamykam listę pierwszy głos za pierwsze pytanie zadaje pan poseł Krzysztof Truskolaski klub nowoczesna czas 2 minuty na zadanie pytania Szanowna pani marszałek wysoka izbo projekt ustawy przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sposób oczywisty wpisuje się obecną narracje i polityki partii rządzącej, która polega na demolowanie niszczenie trójpodziału władzy w Polsce należy, że zacząć od tego, że ustawa nie gwarantuje zachowania odrębności niezależności sądownictwa na najwyższym szczeblu od władzy wykonawczej w Toronto ona będzie decydowała o obsadzie kadrowej Sądu Najwyższego i jego kierownictwa wątpliwości moje lęki Polaków budzi też fakt, że w tym projekty przyznano Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, czyli organowi władzy wykonawczej kompetencje do decydowania o tym kto zalega na dalszy okres status czynnego sędziego Sądu Najwyższego w ten sposób następuje rażące ingerencja w sferę niezależności sądów Najwyższego polegająca na uzależnieniu sądu od organów pozasądowych i od czynników politycznych, a także ingeruje w zasadę niezawisłości sędziowskiej również przerwanie kadencji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego poprzez obniżenie wieku powodującego przejście sędziego stan spoczynku stanowi oczywiste naruszenie artykułów konstytucji Rzeczypospolitej ewidentnie ta ustawa łamie konstytucji dziękuję panie pośle, bardzo proszę pani poseł Monika Rosa klub nowoczesnej pani marszałkini wysoka izbo Szanowni pacjentki pytanie, jaki projekt ustawy wyjdzie z tej Izby, bo teraz procedujemy nad czym się co będzie poprawiał z pewnością przez posłów PiS-u to wiemy pytanie czy rzeczywiście pana prezydenta wie, jakie poprawki są wniesione w jaki sposób ten projekt zostanie zmieniony jeszcze bardziej czy będziecie bardziej konstytucyjne będzie pytanie co państwo przygotowaliście podczas rozmów prezydenta, żeby złożył w taki projekt ustawy co otrzyma za to, że łamie konstytucję po raz kolejny budżet państwa o izbie dyscyplinarnej być może inne Izby nie jest złym pomysłem ale czego tak silnej pozycja, dlaczego tak silne uprawnienia Kasina odrębność z 1 strony skarga nadzwyczajna, która może wzruszyć postanowienia, które mogą złożyć także posłowie senatorowie z ewidentnym wpływem na władzę sądowniczą z drugiej strony izba dyscyplinarna, czyli pilnowanie tego, że tacy sędziowie wydawali wyroków niezgodnych z siedzącym tutaj większością czy to jest konstytucja czy to jest sprawiedliwość później stada, w którym miejscu ten projekt ustawy sprawi, że sądy będą działały lepiej sprawniej czy wyroki będą sprzeciwy dawane ten projekt ma tylko i wyłącznie na celu upolitycznienie sądów dziękuję pani poseł bardzo proszę pani poseł Małgorzata Chmiel Platforma obywatel pani marszałek wysoka izba tak ważne ustawy procedujemy, które PRL skutkują zmianami całego ustroju kraju, a pani premier nie miała, bo dawno pojechała do ojca Rydzyka do Torunia, bo tam wykłady z całą UE nie chce mi się w to uwierzyć, żeby taka wielka nieodpowiedzialność była po stronie pani premier w myśl stałe wystawy i leninowski zasady kable są najważniejsze, żeby orzekały wg waszego interesu, gdzie jest sprawiedliwość, a prawie już nie wspomnę, gdzie przyspieszenie wydawania wyroków czy zmiana języka orzeczeń, żeby przeciętny człowiek mogę zrozumieć ten hermetyczny język tego ludzie oczekują i sprawiedliwości ani wymiany trawy i niczego więcej obywatelom skrzywdzonym przez partyjną maszynkę PiS po zniszczeniu niezależności Sądu Najwyższego zostanie już tylko sąd ostateczny bój pani marszałek wysoki Sejmie na początku dziwiło nas, że PiS twarzą swojej reformy wymiaru sprawiedliwości zrobił prokuratora stanu wojennego Stanisława Piotrowicza z innego z 2, ale dzisiaj nikogo do niej dziwi, ponieważ zdaniem, które znajdują się opisuje pisowską reformę sądownictwa jest maksyma Prokurat Terra ery stalinowskiej dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie chroni oszustów ze skoków umarza postępowania przeciwko nim, a przysługuje dziennikarze, którzy piszą o tym, że spółki są niewypłacalne dwudziesty to samo można przeczytać w najnowszym raporcie komisji nadzoru finansowego PiS odpowiada treści za to, że mamy marionetkowy Trybunał Konstytucyjny dzisiaj sięgacie po Sąd Najwyższy, bo także na tym poziomie chcecie trzymać rękę na pulsie także tam chcecie ochronić oszustów ze skoków m. in. dlatego boicie się wolnych sądów dlatego też nie chcieliście komisji śledczej w sprawie SKOK-ów, ale mamy dla was złą wiadomość co się odwlecze tonie uciecze w 2 pani poseł bardzo pan poseł Cezary Grabarczyk Platforma Obywatelska Szanowna pani marszałek w Szanowna pani minister w wielce Szanowna pani Zofia Romaszewska wysoka izbo to jest konstytucja to jest najważniejsza ustawa w Rzeczypospolitej to jest ustawa zasadnicza reguluje podstawowe zasady ustroju i wśród tych zasad ustroju jest zasada podziału władz zasadę, która jest fundamentem demokratycznego państwa prawnego to jest projekt ustawy o Sądzie Najwyższym z lipca b r. to była zła ustawa niekonstytucyjna ustawa, która została zawetowana, że dzięki inspiracji pani Zofii Romaszewskiej przez prezydenta Rzeczypospolitej dobrze się stało, że ta ustawa nie stała się obowiązującym prawem to jest projekt ustawy przygotowany, że z prezydenta i przedłożony wysokiej izbie przełęczy te 2 projekty 1 z drogi jest sprzeczny z konstytucją jak i druga nie jest sprzeczny z ustawą zasadniczą, dlaczego tak się stało, dlaczego prezydent przedkłada wysokiej izbie projekt ustawy, który jest sprzeczny z konstytucją, który łamie zasady podziału władzy łamie zasadę niezawisłości sędziowskiej łamie zasady demokratycznego państwa prawnych, dlaczego tak nie jest, które postanowienia tej ustawy to jest pytanie do pani minister, której postanowienia tej przedłożonej ustawy spowodują, że będą rozpatrywane sprawy szybciej w jakiej kategorii czy te będą sprawy karne szybciej rozpatrywane sprawy cywilne sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawie 2 × panie pośle, proszę odpowiedzieć na te pytania dziękuję bardzo pan poseł Marcin Święcicki Platforma Obywatelska pani marszałek wysoka izbo kolegom koleżankom z PiS-u tylko powiem jedno, że w okresie stanu wojennego ja nie ścigałem ludzi Solidarności lub grywałem u siebie w domu były w FM szef kazał proszę państwa natomiast przychodem w przychodząc przychodząc do tego projektu ustawy 1 sprawa dotyczy kompetencji prezydenta ja rozumiem, że prezydent chciał rozmaitych kompetencji zabrać ministrowi sprawiedliwości w poprzednich projektach to było już zupełnym kuriozum, ale również w tym projekcie gorsza dla uprawnień prezydenta mieć podstawy konstytucyjne, których tutaj po prostu dla wielu uprawnień prezydenta nie ma w tej konstytucji zacznijmy może bez tego wieku przechodzenia w stan spoczynku wg obecnych zasad sędziego Sądu Najwyższego przychodu stan spoczynku był tak sądzić aż do 7 od drugiego roku życia jeśli odpowiada im mają odpowiedni stan zdrowia poświadczony przez lekarza i mają taką wolę w najgłębszej wcześniej oczywiście stan spoczynku własnej woli bądź jeśli lekarz orzeknie, że nie zostanie spełniać swoich obowiązków konstytucja mówi bowiem jasno, że prezydent powołuje sędziów na czas nieoznaczony tymczasem w tym projekcie raptem do głowy nowe kompetencje prezydenta, których nie ma w konstytucji, że prezydent może przedłużać sędziom Sądu Najwyższego możliwość spędzenia nocy 10 05. roku poziom rzek 2 × w 3 lata na podstawie jakich kryteriów żadnych ani nie ma podstaw konstytucji ani nie ma odkryte już żadnych określonych prezydent możemy zobaczyć, jakie wyroki wydawali podobają mi, że te wyroki nie podobają się przecież większość sędziów Sądu Najwyższego ze względu na swoje doświadczenie na to jaka to jest funkcja, bo jest już koło sześćdziesiątki tam się zbliża do nich także zaczną się orientować w wydawaniu wyroków czy prezydent za ten rok ich nie ukarze nie daj szansy dłużej pracować uważam, że nie ma podstawy konstytucyjnej nowego tak samo jak i na dostawy prądu, tym bardziej że były bardzo panie pośle, i regularnie i pracy Sądu Najwyższego z 9 z końcem sezonu niezależność to dziękuję bardzo bardzo proszę pan poseł Arkadiusz marchewka Platforma Obywatelska Szanowna pani marszałek wysoka izbo doskonale pamiętamy jak, łamiąc konstytucję wbre w demokratycznym standardom próbowaliście dokonać skoku na niezależne sądownictwo wtedy wam się nie udało, bo zatrzymały was potężne tłumy ludzi, którzy wyszli na ulice wielu polskich miast dziś próbujecie zrobić to znowu, więc odpowiedzcie Polakom na pytanie czy w Polsce nastaną partyjne sądy czy ta partia będzie przesądzać o czyjejś winie, bo to, że na Nowogrodzkiej w siedzibie PiS -u widywani są prokuratorzy prokuratorzy już nikogo nie dziwi czy tak samo ma być sędziami wasze propozycje nie usprawniają wymiaru sprawiedliwości nie skracają czas trwania procesów są tylko i wyłącznie chęcią wpływania na niezależny wymiar sprawiedliwości i nie ma na to naszej zgody nie ma na to zgody Polaków, więc macie szansę, aby się z tego jeszcze wycofać dziękuję bardzo bardzo proste pan poseł Leszek Głódź, gdy Platforma Obywatelska pani marszałek wysoka izbo zacytuję słowa, które wszyscy na tej sali powinni mieć wyryte w sercu uroczyście ślubuję rzetelnie sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu strzec suwerenności interesów państwa czy nić wszystko dla pomyślności ojczyzny i dobra obywateli przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej polskiej ligi to jest nasza przysięga i to jest nasze zobowiązanie wobec narodu, a tymi słowami zwróciła się zwrócił się do nas klub inteligencji katolickiej, który w trosce o to co o tym, wyczynie raczej kontynuuje to projektowane zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym krajowej radzie sądownictwa wskazują na dążenie władzy ustawodawczej wykonawczej do przejęcia kontroli władzy nad władzą sądowniczą w Polsce i dążenie takie jest niezgodne z zasadą podziału równowagi władz zawartą w art. 10 nasze dziesiąte naszej konstytucji oraz w zasadzie z zasadą niezależności odrębności władzy sądowniczej od innych władz art. 1 7 3 konstytucji to jest to jest troska o nasz kraj o nasze relacje wzajemne, bo to, że część Polaków wybrała państwa to nie macie mandatu absolutnie, żeby zmieniać życie wszystkim Polakom i dziwi mnie, że jest zgorszony pan poseł Piotrowicz określa patologie w Sądzie Najwyższym akces swoją patologią naprawiać inną patologię czy taka jest reforma i tak jest i taka jest, gdy tak czy patologią chcecie leczyć czy chcecie zaradzić tym kraju Szanowna pani marszałek wysoka izbo dziś się rozpocząć się PiS-owski peleton dobijania sądów demokracji sąd dobijają wspólnie prezydent Duda jej i poseł Kaczyński ze swoją drużyną jednak głównych negocjatorów dziś na tej sali nie ma ich nie ma ani prezydenta pana prezesa też próżno szukać, ale mam pytanie do pana prezydenta panie prezydencie jak pan mógł tak oszukać Polaków jak pan mówi ze swoimi współpracownikami zamiast obiecanych w lipcu szerokich konsultacji zamknąć się za drzwiami zamknąć się nadziejami kupczyć panie prezydencie kupił pan w komunistycznym aparatczykiem w punkcie pan prokuratorem stanu wojennego w długiej listy partyjne jak IKEA Polska na to patrzył pan dziś mamy taki system idziecie drogą jak Erdogan zniszczyliście edukację uderzyli jeszcze społeczeństwo obywatelskie zawarte w liście media, a po ustawami chcecie zmienić konstytucja wysoka izbo 2 8 organizacji pozarządowych ponad podziałami zjednoczyła się pod wspólnym hasłem wolne sądy wolne wybory wolna Polska i wezwały was drodzy parlamentarzyści prawa i sprawiedliwości do wstrzymania prac w parlamencie, a w razie ich uchwalenia do zawetowania ustaw przez pana prezydenta Dudę i ogłoszenia szerokich konsultacji nad reformą sądownictwa to dzisiaj są Szanowni państwo podstawowe absolutnie podstawowe priorytety i AC i podstawowe postulaty, bo nie możemy dzisiaj dopuścić do tego, aby prezydencki partia rządząca aktualnie prawo i sprawiedliwość łamali konstytucję niszczyli trójpodział władzy i detali demokracja dziękuję bardzo pani poseł bardzo prosty pan poseł Marcin Kierwiński Platforma Obywatelska Szanowna pani marszałek wysoka izbo dziś prawo sprawiedliwość razem z prezydentem Andrzejem Dudą dokonuje rozbioru polskiego sądownictwa będzie pierwszy rozbiór dzisiaj na sali za tyle będzie drugi raz była drugim czytaniu, a model będzie trzeci rozbiór i dewastacja tajnych negocjacjach, które w Polskiej tradycji kojarzą się jak najgorzej podajemy w negocjacjach prowadzić do dewastacji polskich sądów, ale po co to robicie, bo tutaj padały patetyczne słowa mówił o nich prokurator stanu wojennego pan Pietrasiewicz z młodymi patriotycznymi słowami chce przykryć zwykłym posiadłość, ale po co robi się do zmiany, żebyście mogli przeprowadzać prywatnej wendety pan minister Ziobro coś o tym wie w BU chcę się bronić ludzi skompromitowanych taki słoik obaj umówmy się liczy, bo chcecie uniewinnia kolesi takich, jakie jacy są w naszym urzędzie, bo chcecie być całkowicie bezkarni, bo wreszcie chcecie opublikować przy wyborach takie są prawdziwe intencje tej zmiany w RMF FM chodzi o teraz pytanie czy tych tajnych negocjacjach pomiędzy panem prezydentem Dudą z panem Piotrowiczem panem Kaczyńskim wprowadzić poprawkę, która wynika z dokumentu, na który w, którego tak wiele lat bronił pan prokurator Piotrowicz konstytucji pięćdziesiątego drugiego roku w konstytucji 5 0 tego drugiego roku mówiono pisano, że są najwyższe wybiera rada państwa na okres 5 lat czy dzisiaj dobrą radą państwa będzie Nowogrodzka pan prezes Kaczyński 2 pani marszałek wysoki Sejmie wyważenie bardzo proszę umożliwić pani poseł zadanie pytania to smutny dzień dzisiaj pewnie, dlatego że rozmontowywanie jest system sądowniczy, bo to jest oczywiste, ale dziś także rozmontowuje my niszczymy Polski parlamentaryzm bo, z czym mamy dzisiaj do czynienia to coś się tu zebrali, kiedy wszystko zostało euro przeliczonej ustalony tak naprawdę możemy sobie pogadać Brawn GP państwo możecie nie wyrwę niewybredne uwagi zgłaszać się wszystko zostało policzone maszynki są tylko maszynkami wy wiecie kim będzie wynik i zastanawiam się tu zwracam się, bo inicjatywa radnych do pana prezydenta wszak sposób procedowania tej reguły tych ustaw były przyczynkiem czy głównym argumentem też o zawetowanie ich jak się teraz czuję, kiedy wszystko zostało w kuble owalny i teraz i przychodzi czas pieczonego tylko i pytanie poco tak naprawdę to robić to co van den Sąd Najwyższy jak już przecież macie trybunach boja myślę, że widzi jednak uważać, że po Sądzie Najwyższym to już wam zostanie tylko sąd ostateczny i dom nie jest żart nawet niewybredny żart to niestety jest rzeczywistość i to nie jest wybredna rzeczywistość dalecy niewybredne, które nam funduje się na oczach całego świata ten bez PIT, który w, których warunki Rójek, który powoduje, że cała Polska się za was wstydzić pani marszałek politycy PiS -u mówią, że państwo musi być sprawne i silna, ale nie można nic o tym, że musi być demokratyczne Metelski MJ Szczecina ucieszyłem zapadła żelazna kurtyna zamach na niezależne sądy siły politycznie ordynacja wyborcza, której celem jest zwiększenie szans PiS -u w wyborach samorządowych robiona tylko od siebie zmiany w regulaminie Sejmu marszałek autorytarnie bez trybu odwoławczego będzie miał możliwość odbierania posłom wynagrodzenia od stycznia Sejm de facto z braci oraz w miesiącu tak naprawdę to likwidacja demokracji parlamentarnej w nie wszyscy Polacy zabiegali swoimi codziennymi sprawami to dostrzegają, ale wielu z nich protestuje niektórym zamyka się ustawa jak ksiądz Boniecki Emu, a sami tacy jak świętej pamięci Piotr Szczęsny, który w proteście Jarmuż na własne życie posłowie większości parlamentarnej bez refleksyjne sprzeniewierza się z ideą Solidarności tak też się do osiemdziesiątego dziewiątego roku to porzucenie spuścizny po tych, którzy byli internowani siedzieli w komunistycznych więzieniach PPW niby PRL panie Piotrowicz TBS mógłby być świętej pamięci księdza Jerzego Popiełuszki z szafy, którzy będą głosowali za wprowadzenie w Polsce zamordyzmu za wprowadzenie ustroju autorytarnego będą się wstydzić dzieci wnuki wasze, bo będą od dzisiejszych postawa posłów PiS -u czytać podręcznika będzie to bardzo surowe cena pamiętajcie o tym, a demokracja wróci do pracy byłby dumny naród zawsze odrzucały ucisk i powrócił do sprawy i sprawiedliwość panie panowie posłowie w cudzysłowie, że sprawę i sprawiedliwości Michele dziękuję bardzo bardzo się pan poseł Ryszard Galla poseł niezrzeszony bardzo proszę panią poseł od dziś się komentarze na sali pani marszałek wysoka izbo pani minister, ponieważ w uzasadnieniu do projektu prezydenckiego ustawy o Sądzie Najwyższym nie ma ani zdania dotyczącego ograniczenia praw obywateli polskich posiadających, bo obok obywatelstwa polskiego obywatelstwo innego państwa do pełnienia funkcji sędziego sądu powszechnego i Sądu Najwyższego proszę bardzo o przedstawienie takiego uzasadnienia co jest takim prawdziwym powodem tego, że właśnie sędziowie Sądu Najwyższego tylko wyłącznie z obywatelstwem polskim i państwo wykonujecie w tej ustawie powrotu, jakby do ustawy, którą pan prezydent w lipcu podpisał, czyli ustawy o sądach powszechnych, gdzie właśnie wprowadzacie dodatkowe obostrzenia dotyczące także sędziów sądu sądu powszechnego w związku z tym chciałbym też zapytać czy macie państwo wiedzę, jakiej ilości sędziów asesorów będzie dotykał art. 1 17, czyli ilu tych sędziów asesorów będzie musiało w terminie 6 miesięcy określić czy chcą mieć podwójne obywatelstwo czy chcą być sędziami, więc to jest dla mnie bardzo istotne nie ukrywam, że tak jak powiedziałem w swoim wystąpieniu dotyczy to znacznym stopniu także ich środowiska mniejszości narodowych jest wielu takich powiedziałbym IKE dartów dla sędziów, ponieważ w momencie, kiedy pan prezydent zawetował te 2 ustawy o tę trzecią podpisał w moim biurze zgłosiło się wielu interesantów, którzy zadali mi pytanie co mają robić trzymają ustawić się już w kolejce do konsulatów o to, żeby zrezygnować z tego drugiego obywatelstwa czy też mogą wyczekiwać liczyć tutaj na łaskawość ze strony pana prezydenta zajmie się także wysokiego Sejmu także bardzo proszę o to, żeby ten punkt jednak poważnie Rosji dziękuję bardzo dziękuję bardzo panie pośle, pani poseł Anna żyła, który drewna WICZ Platforma Obywatelska pani marszałek wysoka izbo pan prezydent stracił nikt komu z sytuacji chce przerwać kadencję pierwszej prezes Sądu Najwyższego, a konstytucja mówi wyraźnie czteroletnia kadencja wiecie co to oznacza otwarcie puszki Pandory, dlaczego pan prezydent takim samym sposobem nie zaproponuje przerwania kadencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w końcu go Instytut w konstytucji również jest napisane ile ma trwać jak on ani państwa będą następne chce pan uchwalać konstytucję od nowa to niech pan najpier w zapyta o to Polaków w swoim słynnym referendum, ale nie na zasadzie jakiś wolnych pytań tylko kawa na ławę proszę się odkryć i dopiero napisać w całości projekt konstytucji jaka by się panu podobała i dopiero potem nie widział pan konsultuje tylko proszę to zrobić jeszcze zanim przejmą państwo Państwową Komisję Wyborczą w przeciwnym razie referenda będą wyglądały jak na Krymie ale o co najmniej tak jak u waszych najlepszych przyjaciół na Białorusi panie prezydencie z tego miejsca apeluję niech państwo nie wyłamuje do konstytucji nie powiem jak kto ale niech będzie pan mężem stanu w napisie najpier w swój projekt konstytucji skonsultuje ze obywatelami Rzeczypospolitej polskiej i dopiero wówczas po planuje kolejne zmiany odwagi dziękuję bardzo bardzo proszę pani poseł Marta Golbik Platforma Obywatelska dziękuję pani marszałek wysoki Sejmie muszę powiedzieć, że poziom państwa arogancji jest niewyobrażalny myślę, że chyba czasami was samych zaskakuje kilka dni, bo rezolucji parlamentu Europejskiego, które jest mowa o zagrożeniu dla praworządności w naszym kraju robicie takie posiedzenia teraz takie posiedzenia, które raz na tym posiedzeniu chcecie zająć się 3 sprawami po pierwsze, zniszczyć niezależne sądownictwo co dzieje się właśnie teraz, a po drugie to co będzie się działo jutro zmienić ordynację wyborczą tak zmienić, żeby wygrać, a po trzecie chcecie zmienić regulamin Sejmu tak, żeby zabronić mówić ostatecznie posłom opozycji także, by uciszyć, a i to są nasze działania kilka dni po tym, jak wiele krajów razi o swoje zaniepokojenie tym co się w tym co się w Polsce dzieje mam do państwa jednak pytanie co z wetem, kiedy będzie rozpatrzony weto prezydenta co w swoim czasie, jeżeli przejdą te ustawy którymi dzisiaj się zajmujemy, a potem będzie rozpatrzone wg c, jeżeli to weto zostanie odrzucony, które zostałyby no obowiązywały bierzecie to pod uwagę nie wy wytworzyć swoje prawa, a w lipcu 2 w lipcu tego roku i poseł o spokój naprawdę bardzo proszę bardzo dziękuję pani marszałek poziom komentarzy ze strony partii PiS jest także mam nadzieję, że niejedną osobą na stenogramach, kto czyta naprawdę jest naprawdę warto to przecież bardzo w lipcu tego roku są setki ludzi w Gliwicach wyszło podsądnych i byli tam każdego dnia i protestowali i teraz też będą protestować będą protestować, bo chcą mieć niezależne sądownictwo ale by chcę, żeby posłowie opozycji mogli się w jej imieniu wypowiadać i chcą mieć wolne wybory dziękuję bardzo bardzo proszę pani pan poseł Grzegorz Furgał Platformy Obywatelskiej w dniu jego żony są objęte paliwa i pani marszałek wysoka izbo pan proponował mu, że ściśle usług naprawdę wstyd za mamę, żeby w takim zakresie będą odnosiły się, że nie ma żadnego hamulca, ale po prostu wstyd może uratować w nocy z NFOŚ nie jesteśmy na tyle źle będziemy tak jest poziom właśnie chamstwo i butach proszę państwa, dlaczego w Sądzie Najwyższym przewiduje się czystki kadrowe skoro w zamyśle autorów projektu system telepracy są w tym również z tego najważniejszego pogubiły się z priorytetów ska w priorytetach wskazuje, że cel jest inny niż wskazywane w 40 % sędziów Sądu Najwyższego zostanie oddelegowanych stan spoczynku podczas gdy z powodzeniem mogliby orzekać, a ich doświadczenie wiedza w takiej instytucji jest niewdzięczna, bo wręcz konieczna jest oczekiwana z, dlaczego granica wieku 6 5 jest plac jest tak ważna i dlaczego osoby powyżej tego wieku mają pozostać niezdolnymi do orzekania o konstytucja Rzeczypospolitej jest łamane w bezprecedensowy sposób kiedyś przyjdzie za to zapłacić i jemu kiedyś przyjdzie zapłacić, bo się pod tym podpisuję, lecz dzisiaj macie fantastyczne zabawy widać ten świetny rekord uśmiech, ale na szczęście nie będzie trwał długo zapewnia w powietrze i się boicie tych rozliczeń już się boicie tych rozliczeń dlatego chcecie mieć sąd i to Sąd Najwyższy, ale ja mam jeszcze na koniec refleksja, że państwa się wstydzę jestem bardzo wstyd, że w tej paskudnej, że Sąd Najwyższy bierze udział prezydent Rzeczpospolitej dziękuję dziękuję panie pośle, bardzo prosty pani poseł Ligia Krajewska Platforma Obywatelska Szanowna pani marszałek wysoka izbo pojawiające się w państwie w projekcie propozycje stanowią absolutnie zagrożenie dla demokratycznych wyborów w Polsce po pierwsze, niezgodne z konstytucją jest przerwanie kadencji pierwszej prezes Sądu Najwyższego przymusowe przeniesienie wielu sędziów stan spoczynku ciekawą propozycją, choć nie jest zatem, ale byłoby wprowadzenie takiego zakazu dla posłów, którzy n p. ukończyli 60 piąty rok życia, dlaczego nie kolejną rzeczą niezgodną z konstytucją jest stworzenie przez polityków Izby Sądu Najwyższego stwierdzającej nieważność wyborów to oznacza, że każdy wynik głosowania będzie mógł zostać zakwestionowane przez zależne od państwa politycznie sąd wprowadzenie powyższych zmian spowoduje, że Polska definitywnie przestanie być demokratycznym państwem prawa jeśli zabraknie niezależnych sądów to nic nie stanie na przeszkodzie, by w przyszłości bez posiadania wystarczającej większości ograniczone zostały prawa i wolności obywatelskie zapisane w konstytucji natomiast, że bardzo ciekawą dziwną instytucją, którą państwo proponujecie jest skarga nadzwyczajna, czyli możliwość zrewidowania wyroków sprzed kilkunastu lat i nawet w wersji optymistycznej było wyłączone będą sprawy rodzinne to może dotyczyć nawet kilku milionów wyroków każdego roku i każdy obywatel, kto miał sprawę sądową w ciągu kilkunastu lat musi liczyć, że jego proces się wznowień i kto będzie o tym, decydował o panu grupa posłów z PiS -u, że państwa 8 państwo reprezentują 18 % społeczeństwa może dyskutować to jest duża, że to jest mało ustawa nie zmienia konstytucję, a już na pewno nie do osądzenia Polaków Dzidzia użyła pani poseł bardzo proste pan poseł Michał Cieśliński Platforma Obywatelska pani marszałek wysoka izbo Szanowni państwo chciałbym się zwrócić do tych wszystkich, którzy tak licznie protestowali w lipcu przed sądami w całej Polsce do tych wszystkich, którzy walczyli za atakiem Pisula pełne sądy na trójpodział władzy chciałbym też zwrócić się do tych wszystkich, którzy teraz stoją po Sejmie odgrodzeni od niego dziesiątkami policyjnych radiowozów chciałbym zwrócić się do tych którzy, walcząc o sądy uwierzyli prezydentowi Dudzie do tych, którzy uwierzyli słowa prezydenta Dudy, który po wygranych wyborach powiedział prezydent wybierany jest przez naród i dajemy masło żyć takie będzie moje zadanie uwierzyliście prezydentowi Dudzie, że jest prezydentem wszystkich Polaków i zostaliście przez prezydenta Dudę oszukana prezydent Duda nie jest prezydentem wszystkich Polaków prezydent Duda jest prezydentem PiS -u uwierzyliście prezydentowi, że leży mu na sercu dobro wymiaru sprawiedliwości i żołnierze zostaliście oszukani prezydent Duda z partyjnym kocykiem członkiem egzekutywy PZPR ustalił zasady partyjnego skoku na Sąd Najwyższy pamiętajcie o tym, dzisiaj i pamiętać o tym, wtedy, kiedy z kartką wyborczą w budżecie w Europie prezydent Duda nie jest prezydentem wszystkich Polaków prezydent Duda nie służy narodowi, a prezydent Duda służy prezesowi dziękuję bardzo bardzo proszę pan poseł Sławomir Nitras Platforma Obywatelska dziękuję pani marszałek rzeczywiście ta debata ma kilku nieobecnych albo 1 wielkiego nieobecnego pana prezydenta pana prezydenta Dudę ja pamiętam rzeczywiście tak jak wielu Polaków pamiętamy te lipcowe dni, kiedy tysiące Polaków najpierw w Warszawie, a później w całej Polsce gromadziliśmy się i prosiliśmy o weta prosiliśmy weta, by prosiliśmy go po to, że pan prezydent z jako strażnik konstytucji bronił naszej konstytucji bronił naszych wolności naszych wolności obywatelskich w woli bronił naszego naszego kraju naszego państwa ja sam prezydent atmosferę pamiętam, gdy słowa pana rzecznika prasowego pana prezydenta Dudy, który powiedział, że pan prezydent Duda nie słyszy protestujący będą o nas z drugiej strony wtedy ci protestujący wyszli na ulice wszystkich miast wzrośnie również do Juraty pierwsze poszli do Juraty, gdzie pan, by panie prezydencie poszli prosić, żeby ten stanął na czele z byłym prezydentem nasze i pan tamte nadzieje, które pan wtedy w nas wszystkich was wszystkich wzbudził był bardzo silny był pan czy pamiętacie pomodlimy Jasnej Górze pamiętamy dostał pan wsparcie Episkopatu pamiętam pamiętam biskupów, którzy by wspierali w tych decyzjach w pełni sił, ale mamy siłę chcemy, by turysta złapany z Thomas z lewej z pan rzeczywiście przysięgał, że będzie pan strach na straży konstytucji poseł w tym miejscu panie prezydencie państw obiecał, że będzie stał na straży konstytucji tam tej przysiędze nie było nic wierności prezesowi to niebyła dzielnica wierności partii temu wierności konstytucji narodową, która wymaga żadnych uchybień Kenner wykonał ujęła ja wiem, że ludzie z państwa w nieznane na WZA artysta powiedział tak patrzy w plus, które nie masz problemów, żeby usnąć skoro usypiać słuszność tylko niespełna 100 zjechać w ich słusznych celów, kiedy wolność wyboru jest oddaje w ręce uzurpatorów panie prezydencie módlmy się za naszą ojczyznę zawyły kreacji i płynne aktywa jedno w wersji knockdown w pani poseł Agnieszka Pomaska Platforma Obywatelska pani marszałek panie panowie posłowie dziś w sejmowej mównicy zwracam się do wszystkich Polek i Polaków nie zwracam się do posłów PiS, którzy siedzą w mojej prawej stronie oni słuchają oni odpowiadają nasze wątpliwości co więcej podśpiewując się posługują, że jesteśmy tutaj dzisiaj za głośno powiem tak będziemy głośno bronić konstytucji i będziemy głośno bronić prawa każdej Polki każdego Polaka do obrony sprawiedliwym i niezawisłym sądzie i oto dzisiaj walczy więc jakiś targów dobijano na Nowogrodzkiej oni wiedzą na jakim prawem dzisiaj debatujemy nie znają nawet, o której jeszcze nawet nie zostało do tej ustawy przedstawione szanowne Polki Szanowni Polacy ta ustawa to oddanie pracy sędziów pod nadzór rządzących polityków Polacy bez układów politycznych PiS stracą szanse na nas na znalezienie sprawiedliwości w sądach jeśli jesteś kierowcą spotkasz na swojej drodze pędzący przez miasto opancerzone auto auto premier Szydło prawo nie będzie już po swojej stronie jeśli jesteś lekarzem i zostanie niesłusznie oskarżono o korupcję i prawo nie będzie już od swojej stronie jeśli będziesz miał jakiś spór z sąsiadem sąsiad będzie spis prawo nie będzie już po twojej stronie nie chcemy takich sądów i niezawisłe sądy dzisiaj walczymy dziękuję bardzo dziękuję pani po bardzo proste pan poseł Cezary Tomczyk Platforma Obywatelska i bardzo proszę o spokój na sali pani marszałek wysoka izbo można powiedzieć, że na tle sądów powszechnych Sąd Najwyższy błyszczy jeśli chodzi o szybkość orzekania jest na poziomie europejskim ten poziom jest satysfakcjonujący pan się uśmiechać pod nosem panie prokuratorze, ale ten dziećmi, kto się śmieje ostatni, bo do pana słowa czasem pana słynne 20 13 roku to kiedy pan kłamał wtedy czy teraz kłamałem wtedy, kiedy chwalił pan Sąd Najwyższy w Trzygłowie pan teraz, kiedy pan Sąd Najwyższy szkaluje pan kłamie kiedy, kiedy bankami, ale nie jest panem, a ja jestem, a jak jest panem glikolem czy ma pan wtedy, kiedy mówił, że nie oskarżał opozycjonistów czy jest tak jak mówił pan Pikul, który mówił, że nie tylko panu oskarżała nigdy nie będę mógł mówić, że powinno być szybciej powinno być lepiej i powinno być taniej o reformach, które wiedzie wprost prowadzić, więc jak dzisiaj powiem sprawdzam Trybunał Konstytucyjny uwaga w walucie ta wiedza naprawdę przyda Trybunał Konstytucyjny pierwszy kwartał 20 17 roku 3 × mniej orzeczeń niż w roku 20 15 20 1 6 dokładnie tak samo reforma prokuratury jak wygląda reforma prokuratury od teraz Polacy czekają dwukrotnie dłużej na rozstrzygnięcie swojej sprawy, ale mówić też miały być taniej, o ile zarabiają sędziowie Trybunału Konstytucyjnego z 2 4  00 0 zlotych 2 4  000 zł, a jest teraz dodaje ci prawie 2 000 zł podwyżki to jest właśnie może szybciej lepiej i danie jest dokładnie odwrotnie jest wolniej gorzej i drożej i do pana się teraz Bruce panie prokuratorze stanu wojennego, bo dziwnie się bać składa, że czasy się zmieniają, a pan za szyję w komisji zawsze jest pan komisji dziękuję bardzo bardzo proste danie główne Zofia Czernow Platforma Obywatelska nie ma pani poseł pan poseł Michał Szczerba pani marszałek wysoka izbo Szanowni państwo pan prokurator się może dwoje dzieci troje dzieci, ale to nie jest jego konstytucja to jest jego konstytucja kładzie Szanowni państwo wiecie czym są 2 projekty były dane na resorach, bo był dla nas nestora w zoo 2 projekty bujda na resorach one zostały całkowicie przerobione z wreszcie dokończyć wystąpień Szanowni państwo te 2 projekty, które podniosłem to jest dla nas zarówno ze względu na sali proszę państwa Szanowni państwo chciałbym, żebyśmy mieli tylko jedno świadomość, że władczym są wolne czym są wolne sądy wolne sądy to wolne wybory nowa izba, która ma powstać w Sądzie Najwyższym będzie decydowała czy wybory są ważne czy też nie tej konstytucji PRL o tym czy był ważny wybór posła zdecydował Sejm tak ma być znajduje detalista będzie w całości podporządkowana Szanowni państwo wszyscy Polacy muszą w tej chwili się zjednoczyć i wszyscy Polacy muszą powiedzieć cóż rzec Wellness and wolne wybory dna Polska i tak będzie Szanowna pani marszałek wysoka izbo mam pytanie do pani minister uzasadniającej projekt ustawy mianowicie, w czym kierował się prezydent, wprowadzając art. 2 5, który daje szerokie uprawnienia politycznie wybranej izbie kontroli nadzwyczajnej sprawie publicznej obwieszcza izba będzie stwierdzała ważność wyborów może być pomocne to radykalne upolitycznienie sądów czy naprawdę tak jest, że prezes Kaczyński tak bardzo obawia się wynik wyborów i nie wierzy w sondażu, który 7 zwycięstwo, bo dzisiaj niestety, ale realia są takie, że każdy wynik wyborów może być zakwestionowany przez sąd, jeżeli prezes startu Gniezno drugie pytanie związane z wprowadzeniem instytucji korygujących w art. 8 6, czyli tzw. skargi nadzwyczajnej, do której artykułu skargę będzie można wnieść 5 lat od uprawomocnienia się orzeczenia sądu, czyli jednostce przez 5 lat będzie trwał stan niepewności podobnie jak wprowadzenie trzyletniego okresu, w którym można zakwestionować każde orzeczenie wydane po 1 7 października 9 10 07 . roku te regulacje po pierwsze jest sprzeczna z zasadą pewności prawa i po drugie, tylko z prawem Unii pracy sądu ani przyspieszeń jak chce wnioskodawcy proszę powiedzieć jak chcecie zdobyć zaufanie społeczeństwa czy n p. inwestorów zagranicznych skoro żaden wyrok nie będzie jednoznacznym rozstrzygnięciem sprawy i ostatnie pytanie, dlaczego nie zostały przeprowadzone konsultacje społeczne tej kwestii, bo to jest kolejne naruszenie elementarnej zasady przejrzystości prawa dziękuję dziękuję panie pośle, bardzo proszę pani marszałek Barbara Dolniak lub nowoczesny Szanowna pani marszałek wysoka izbo w projekcie ustawy wskazano 3 punkty, kiedy możliwe jest wniesienie skargi nadzwyczajne tyle tylko, że pierwszy punkt przewidziany w konstytucji artykuły siedemdziesiąty dziewiąty na następne 3 9 8 ze znaczkiem 3 kodeksu postępowania cywilnego po co, więc ten nadzwyczajny środek zaskarżenia go w sieci czy prowadzone jakiekolwiek badania, które wskazują na potrzeby takiego środka przez kogo i jakie efekty przyniosły te badania jak należy rozumieć przesłankę z powodu trzeciego, gdy podstawą jest oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią wydanego w sprawie materiału dowodowego, zważywszy na fakt, że Sąd Najwyższy jest sądem prawa ani sądem faktu, że zmienia się w ogóle podejście do Sądu Najwyższego zmienia się formuła postępowania przed tym sądem, jeżeli tak to w jakim kierunku czy stan obawy były najwyższe będzie teraz postępowanie dowodowe prowadzi czy prowadzone były ustalenia większy, że wpły w do Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, że państwa, bo braki formalne kwestie formalne będą badały sądy powszechne już są zatory, a wnoszenie skarg nadzwyczajnych jeszcze bardziej to spotęguje i wreszcie czy aby nie o to by posłowie senatorowie mogli wnosić środki nadzwyczajne w imieniu zainteresowanych, bo to oznacza, że senatorowie będą nie tylko wybierać ławników, ale jeszcze wnosić skargi dotyczą go sądu czy to nie będzie wieczna kampania prowadzona przez posłów i senatorów w postaci wnoszenia skargi do Sądu Najwyższego, których rozpoznanie będzie trwało i trwałe z racji ilości i kolejna kampania kolejna kampania w postaci skarga do Sądu Najwyższego dziękuję pani marszałek bardzo proszę pan poseł Wojciech Wilk Platforma Obywatelska pani marszałek wysoka izbo Szanowni państwo nie mam wrażenie, że wszyscy uczestniczymy jakimiś ponurym spektakle właściwie w 1 z jego ostatnich aktów ten spektakl zatytułowany koniec wolnych sądów w Polsce, dlaczego mówi, że jest to 1 z ostatnich aktów mianowicie, dlatego że ten proces podporządkowania sądów partii rządzącej trwa już od kilku miesięcy stało się to m. in. za przyzwoleniem pana prezydenta Andrzeja Dudy, który nie zawetował ustawę o ustroju sądów powszechnych, a takie były również postulaty chociażby tych osób, które protestowały w lipcu pan prezydent nie zawetował tejże ustawy co pozwoliło chociażby ministrowi sprawiedliwości na wymianę około 5 0 stron 5 0 prezesów sądów czytając ten projekt, którym mówimy można powiedzieć, że teraz przyszedł czas na Sąd Najwyższy ja mam pytanie do pani minister reprezentującej pana prezydenta czy mogłoby się pani ustosunkować do apelu 2 8 organizacji pozarządowych tam jest m. in . Fundacja Batorego klub inteligencji katolickiej i refundację i te organizacje pozarządowe żądają wprost zaprzestania prac nad reformą oni mówią o reformie Sądu Najwyższego ja mówiłam o reformie Sądu Najwyższego, ale również ten sam postument ten sam postulat kierują, jeżeli chodzi o projekt ustawy o krajowej radzie sądownictwa dziękuję bardzo bardzo panie pośle, bardzo proszę pani poseł Małgorzata pępek Platforma Obywatelska pani marszałek wysoka izbo przede wszystkim przedstawiony projekt prezydenckiej ustawy o Sądzie Najwyższym nie gwarantuje zachowania odrębności i niezależności władzy sądowniczej od władzy wykonawczej to władza wykonawcza okresie przejściowym ma decydować o obsadzie Sądu Najwyższego i to jest bardzo niedobre dla trójpodziału władzy po drugie, skarga nadzwyczajna wnoszona bez uwzględnienia obowiązujących reguł procesowych będzie rodzić prawdopodobnie jest to naruszania praw osób, które już w przeszłości uzyskały prawomocne i ostateczne rozstrzygnięcie w swojej sprawie mówią tu o zasadzie stabilności wyroków skargą nadzwyczajną do Sądu Najwyższego można będzie podważyć każdy wyrok z ostatnich 20 lat to niesłychanie niebezpieczne w związku z tym, że skarga nadzwyczajna jest czwartą instancją może sparaliżować pracę Sądu Najwyższego chciałam zapytać czy przewidywane jest zwiększenie zatrudnienia w Sądzie Najwyższym dziękuję bardzo dziękuję pani poseł bardzo proszę pani poseł Bożena Kamińska Platforma Obywatelska pani marszałek pani minister wysoka izbo ten projekt ustawy jest niesprawiedliwe jest krzywdzący Polki i Polaków obywateli Polski ten projekt ustawy łamie konstytucję ustawę o mniejszościach narodowych ustawę o obywatelstwie polskim ustawę o obywatelstwie polskim, w której w art. 3 jest zapisane, że obywatel Polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec państwa polskiego takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie pani minister kieruje z tego miejsca pytanie do pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej panie prezydencie, dlaczego reprezentujący wszystkich obywateli w Polsce jest zapisany w tej ustawie po raz pierwszy art. 2 9 § 1, który wyklucza wyklucza osoby, które posiadają inni więcej niż obywatelstwo polskie z możliwości pełnienia funkcji sędziów w sejmie Sejm bycia sędzią Sądu Najwyższego jak również i sędziów nie sądów niższego szczebla jak chcę powiedzieć pani poseł, że pycha kroczy przed upadkiem proszę o tym nie zapominać o niej śmiać się w prasie o tym, pamiętać jak z tego miejsca chcemy również powiedzieć, że w Polsce mamy i ponad 9 mniejszości, które reprezentują nasz kraj pracują na rzecz naszego kraju i mają podwójne obywatelstwa dlaczego, dlaczego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dyskryminuje mniejszości narodowe i osoby, które posiadają podwójne obywatelstwo dziękuję bardzo pani poseł bardzo proszę pan poseł Mieczysław Kasprzak polskie Stronnictwo ludowe czczono pani marszałek pani minister wysoka izbo w ramach zmiany partia rządzi partia sądzi o szykujecie państwo Polaków, bo Polacy oczekują rzeczywiście ma zmian zmiany powinny dotyczyć sprawności rozstrzygania w sądach i państwo powoływali się tutaj na konstytucję bez zbędnej zwłoki były tam się co jest takiego we wszystkich ustawach, które proponujecie, które przyspieszą rozpatrywanie spra w w sądach o 8  000 00 0 zaległych spra w i państwo jeszcze w dalszym ciągu chcecie dołożyć też Polacy oczekują na sprawiedliwe wyroki w latach oczekują na sprawiedliwe wyroki proponujecie dodatkowo instytucje skargę nadzwyczajną dobrze tylko czy to znaczy, że wszystkie wyroki, które zapadły 9 ostatnich 2 5 latach będzie można podważyć, kto będzie rozpatrywał te wyroki, jakimi siłami i co państwo chcecie, jaką państwo ma gdzie jest Koral stwarzać je latem, którzy mogą czuć zawiedzeni mogą mieć pretensje czy to będą tylko te wyroki, które zostały wydane w ostatnich 8 latach może Kopacz będzie czy może jeszcze dalej się cofnięci, kto będzie z jakimi siłami chcecie to zrobić dzisiaj brakuje sędziów więcej pytanie pytanie do zmiany Polska partia rządzi partia sądzi, dlaczego doszukuje się obywateli Polaków, którzy oczekują właściwych konkretnych zmian w sądownictwie i rzeczywiście mówiono, że taka jest Wola Polaków mówicie prawdę tylko, żeby niczego nie proponujecie, a jeszcze bardziej utrudniać dziękuję panie pośle, bardzo proszę się pan poseł Witold Zembaczyński lub nowoczesne Szanowna pani marszałek wysoka izbo, kiedy wakacje tego roku do tej Izby wpłyną trój PAK PiS wąskich ustaw sądowych tysiące ludzi tysiącom obywateli wyległy na ulice polskich miastach mimo to symbolem zapalił się tu blask tysięcy takich świec w Polsce i pan prezydent urząd ten las zobaczymy go silnie, po czym postanowił z tych 3 oczekiwanych nawet skorzystać tylko 2 × tylko co z tym światłem dzieje się dzisiaj okazuje się, że pan prezydent wykorzystał swój własny naród, a do tego, żeby się w dzisiejszym projektem bezpardonowo ten blask bezpowrotnie zgasić panie prezydencie czy te weta były potrzebne do tego tylko aby zastosować tzw. manewr kremlowski, w którym pozorowany konflikt wewnątrz obozu władzy mający na celu jedynie pod budowę na własnej pozycji pozycji negocjacyjnej w stosunku do własnych oczekiwań chęć usamodzielnienia się a gdzie w tym wszystkim jest interes Narodowy interes apolitycznego sądownictwa szybkich procesów tego wszystkiego niestety w tych projektach nie ma a o co w nim odnajdujemy to jest kolejna inkarnacja zamówienia politycznego Zbigniewa Ziobro, który przed chwilą opuścił salę, więc te 2 ustawy o niczym nieróżniący się od siebie naprawdę nie spełnią tego, czego oczekiwali od pana prezydenta obywatele robili co liczyć tylko w dużych miastach również małych powiatowych wszędzie tam, gdzie były sądów panie prezydencie pan zgasić to świece, ale nadzieja na to, że kiedy skończą się wasze rządy obywatel będzie miał prawo do apolitycznego sędziego zastałem, w który orzeknie wyrok w imieniu Rzeczpospolitej nigdy nie zgaśnie stąd moje pytanie właśnie do wnioskodawców czy w ramach tworzeniu tego potworka skargi nadzwyczajnej powstanie również instytucja skargi nadzwyczajnej 3 dziękuję bardzo dziękuję bardzo proszę pan poseł Jerzy Meysztowicz lub nowoczesne pani marszałek pani minister wysoka izbo dzisiaj negatywnym bohaterem tej debaty stał się pan poseł Piotrowicz i nie możemy się temu dziwić nie możemy się temu dziwić dlatego, że jeżeli twarzy, jeżeli twarzą zmian w Trybunale Konstytucyjnym Sądzie Najwyższym w KRS się jest pan poseł Piotrowicz to to obraża tę izbę to obraża tych, którzy walczyli o wolność demokrację myślę, że również obraża naszego gościa panią Zofię Romaszewską panie pośle, Piotrowicz ja też panu powiem naprawdę towarzysz Piotrowicz prokurator stanu wojennego nie będzie mnie uczył demokracji nie będzie uczył tej sali demokracji niech pan to wreszcie zapamięta w ustawie proponujecie państwo ograniczenie możliwości orzekania osobom, które skończyły sędziom, którzy skończyli 6 5 lat czy i jest to spójne z tym, że mówicie, że dopiero po czterdziestym roku życia można zostać sędzią Trybunału Sądu Najwyższego dlatego, że ma się doświadczenie, dlaczego kasuje się doświadczenie tych najlepszych tych, którzy mają doświadczenie zarówno życiowe, jaki doświadczenie w orzekaniu ja mam nadzieję tani zwrócę się do pani Zofii Romaszewskiej ma pani wpły w na pana prezydenta pan prezydent bohaterem już nie zostanie, ale niech na koniec swojej kadencji zachowa jeszcze trochę szacunku dla prawa, bo jest prawnikiem i nie dopuści do uchwalenia tych ustaw, które przygotowujecie, bo to jest niedopuszczalne i na koniec pytanie do pana Piotrowicza, który się tak wyśmiewa elegancko wczoraj mieliśmy okazję zobaczyć materiał o panu i cieka w jestem czy tak samo ochoczo i trenował pan pieśni maryjne w Meksyku luty 2 PZP dziękuję z i polskie Stronnictwo ludowe wyraża spokój Szanowna pani marszałek wysoki Sejmie Szanowna pani minister 1 z argumentów tej reformy, by nie powiedzieć jednak pseudo reformy Sądu Najwyższego jest tzw. dezubekizacji pytam zapewnia ilu obecnych sędziów Sądu Najwyższego orzekało przed 19 8 9 rokiem pytanie drugie wg jakich kryteriów pan prezydent Duda będzie wskazywał, który sędzia po sześćdziesiątym piątym roku życia będzie mógł orzekać czy będzie to tylko i wyłącznie zależały od dobrej lub złej woli głowy państwa i dodatkowe pytanie o CIT ma wspólnego ze sprawiedliwością pytanie trzecie, dlaczego zgodnie z projektem zostanie wygaszony mandat pierwszej prezes Sądu Najwyższego, o której pozycja została określona w konstytucji, a wraz z gwarantowaną kadencją i pytanie czwarte na odpowiedzi tu bardzo mi zależy czy Szanowna pani minister czy nie sądzi pani, że projekt pana prezydenta w sprawie Sądu Najwyższego powinien być rozpatrywany dopiero po rozpatrzeniu przez Sejm weta pana prezydenta do tej ustawy w tej samej materii bardzo proszę panią minister odpowiedzi na te pytania szczegółowe dziękuję wam gdzie bardzo dziękuję pani marszałek w państwo ministrowie wysoka izbo w projektowanej ustawie wprowadzono zostaje w ślad za tą ustawą z zawetowaną instytucja rzecznika dyscypliny sądów powszechnych, który wraz z Niemcami powoływany jest przez ministra sprawiedliwości Szanowni państwo tutaj zwracam się do przedstawicieli pana prezydenta mamy polityka ten polityk jest reprezentuje określoną formację polityczną jest minister sprawiedliwości jest prokuratura prokuratorem generalnym ma pełne władztwo nad sądami, bo przypomnę, że PiS przepchnął niedawno ustawy o sądach powszechnych, które de facto mini w ręce ministra sprawiedliwości przekazuje pełne władztwo nad sądami to nie dosyć tego, że minister dysponuje tak szerokim i kompetencjami to na dodatek chcą państwo pana ministra wyposażyć jeszcze w instytucje de facto rzecznika dyscypliny sądów powszechnych, bo jeżeli minister będzie powód powoływał wszystkich tych członków NATO to będzie chciał po prostu polityczne i Szanowni państwo nie ma co do tego żadnych wątpliwości Szanowni państwo to jest taki kolejny potworek ta ustawa o tym projekcie ustawy to jest taki kolejny potworek, który pożera trójpodział władzy i tak trzeba patrzeć na to ustawy pomijam fakt, że dobra praktyka nakazywała, by przekazać takie uprawnienia n p. KRS organem sądu i właśnie chcę zapytać dla jakich motywów projektodawca oddaje faktyczną i wyłączną inicjatywę w postępowaniach dyscyplinarnych funkcjonariuszom politycznie umocowanego do ministra sprawiedliwości dziękuję bardzo dziękuję bardzo panie pośle, bardzo proszę pani poseł Krystyna Skowrońska Platforma Obywatelska Szanowna pani marszałek panie panowie posłowie pani minister wraz z przedstawicielami kancelarii Sejmu projektu ustawy o Sądzie Najwyższym to projekt po liftingu, ale ten projekt po liftingu ten lifting tego projektu się nie udał, czego oczekiwali Polki i Polacy oczekiwali tego, że pan prezydent po swoim bycie będziesz stał na straży konstytucji tak jak zapowiada nie oczekiwali takiego projektu, który łamie konstytucji oczekiwali na konsultacje wszystkie środowiska prawnicze wskazują, że projekt ustawy o Sądzie Najwyższym to złamanie konstytucji nie było konsultacji nie mamy zabezpieczonego bezpieczeństwa prawnego obywateli nie daje tego z kardamonem skarga nadzwyczajna złamanie art. 10 równoważeniu władz to również złamanie konstytucji panie i panowie dla odpowiedzialności za piwo, aby Polacy mieli dostęp do niezależnego niezawisłego sądu w zgodnie z przysięgą poselską stania na straży konstytucji odpowiedzialność do Izby jest bardzo duży i wszystkie Polki Polacy, jeżeli pan prezydent nie staną na wysokości swojego zadania nie jest strażnikiem konstytucji to ona w parlamencie na nas na każdym z posłów w ciąży obowiązek odrzucenia tego, bo w ten sposób nie można zmieniać ustawą zwykłą konstytucji i nie ma tutaj pomimo tego, że pani minister pięknie starała się pakować ten projekt, który nic nie ma obywateli obywatele to jest skok na stanowiskach, a w nocy z PiS spróbuje przegłosować ustawę łamiącą konstytucję, ale realnie nie odbędzie jest czas, żeby tak dziękuję prawdziwym strażnikiem konstytucji dziękuję bardzo dziękuję bardzo bardzo proszę pani poseł Maria Małgorzata Janyska Platforma Obywatelska pani marszałek wysoka izbo mam pytanie do pani minister i do szanownego grona przedstawicieli pana prezydenta pani minister zwróciła się dzisiaj w swoim wystąpieniu o rzetelną i spokojną debatę w tej izbie w związku z tym pytam pani minister, dlaczego nie było rzetelny rzetelnych konsultacji tego projektu cała Polska oczekiwała na to prezydent obiecał jeśli pani chce, aby dalej było rzetelnie i skutecznie to niech pani zastanowi się całe grono państwa niech się zastanowi nad zachowaniem dzisiaj w prawej strony sali czy to zachowanie gwarantuję państwu, że debata w pracach komisji będzie rzetelna i skuteczna widzicie państwo cały czas taki lekkomyślny i lekceważący sposób podejścia nie byłam w dni do opozycji do ustawy do konstytucji do obywateli, którzy protestowali przed sądami i będą protestowali dalej, bo już zapowiadają podniecają się państwo tym nie pochwala również z tego, że jego sposób rzucił za drukowaną gryzą papieru, ale absolutnie absolutnie nie myśli się nie mówicie państwo o tym, że depczę wiecie, że depczę, gdzie konstytucja od 2 lat w biopaliwo 2 głowom państ w NATO uwagę przedstawicielom pana prezydenta tym się interesujecie czy pytaliście państwo czy zastanawialiście się państwo jak będzie długo przebiegała praca w komisji nad tym projektem czy to będzie 1 nocka i będzie drugie czytanie i uchwalimy to w piątek czy to jest rzetelna debata, o którą pani minister tutaj prosi obawiam się, że nie zwróćcie państwo na to uwagę, bo na razie tymi wypowiedziami to tylko podróżujecie z osób przygotowywania tych ustaw odrzucić ten puder i sami bądźcie rzetelni i sami zadbajcie o to by obywatele na to czekają mnie pan tego nie zapomną na pewno nie zapomną, a w tej ustawie jest bardzo dużo sprzecznych zapisów i sam sposób konsultowania jest sprzeczne, bo już wiemy o USA działa po ukończeniu 6 0 do piątego roku życia będzie musiał iść w stronę nie były one wypełnione zwierzęta z osobą, która ma 60 jedziemy po ironiczne bardzo bym prosiła o przestrzeganie czasu bardzo proszę pani poseł Wiesław Kołacz Leszczyńska Platforma Obywatelska dziękuję bardzo pani marszałek wysoka izbo panie ministrze pani minister lipcowe protesty i tysiące osób na ulicach całej polskiej byli wtedy pod sądami wołali do pana prezydenta 3 × weto, ale były też mocniejsze głosy, by zatrzymał całe to szaleństwo prezydent zawetował oraz 2 wtedy dumnie powiedział, że podejmuje tę decyzję o poczuciu odpowiedzialności za państwo długo nie musiał czekać na reakcję tych, którym zasiedli za skórę i zaczęły się ataki pojedynczych posłów prawa i sprawiedliwości na urzędującego prezydenta, a ogromnego rozczarowania nie krył nawet i głośno wypowiadał sam poseł Kaczyński złowrogo pierwszy zabrzmiały słowa szefa klubu PiS o tym, że cała ta sytuacja jest chwilowa i na pewno sobie z nią poradzą niestety tak właśnie się stało, bo prezydent się poddał, a moje pytanie jest od tych wszystkich, którzy znów chcą wyjść na ulice małych miast i miasteczek w obronie naszej wspólnej wolności, a zmieniono tak panie prezydencie godność i honor już dawno zatracił co tym razem musiał pan poświęcić całej tej przepychance zamkniętych pokojach Pałacu prezydenckiego dziękuję bardzo dziękuję bardzo bardzo proszę pan poseł Jan Grabiec Platforma Obywatelska pani marszałek wysoka izbo chciałbym skierować zasadnicze pytanie do autorów tego projektu ustawy ustawy o Sądzie Najwyższym przewód ma służyć, jaki jest sens tej ustawy, jaki sens tej reformy mówicie państwo o tym, że ma służyć usprawnieniu pracy sądów Sądu Najwyższego, ale mógłby być może nawet w to uwierzyć, gdyby nie doświadczenie 2 lat reform prowadzonych przez PiS reformy Trybunału Konstytucyjnego weźmy przykład pierwszy z brzegu i prezes Trybunału Konstytucyjnego prywatnie żona TW Wolfgangiem służbę sędzia, która nie nadawała się do orzekania w Sądzie Okręgowym została dopuszczona do orzekania, a legitymację do sprawowania urzędu bezprawnie wybrana bez uchwały, a prezydent to wszystko legitymizuje powołuje panią Przyłębską na prezesa Trybunału tracą robi następnie kompromituje Trybunał Konstytucyjny dzisiaj nie ma Trybunału Konstytucyjnego w Polsce taki jest efekt reformowania Trybunału Konstytucyjnego przez PiS czy tak ma wyglądać reforma Sądu Najwyższego zawarte wygląda reforma prokuratury n p. przyspieszenie spraw pierwszy przykład z brzegu wypadek pana prezydenta poważna sprawa dwudziesta miesięcznica, gdzie jest zakończenie postępowania mówimy o reformie wymiaru sprawiedliwości jak zreformować liście prokuraturę dziewiąta miesięcznica wypadku pani premier, gdzie jest prokuratura sprawdza tak ma wyglądać reforma Sądu Najwyższego czy może tak jak postanowiliście w przypadku waszego kolegi Daniela Obajtka sprzed reformy prokuratura stawia akt oskarżenia kieruje do sądu zarzuty korupcyjne co robić zreformowana prokuratura wycofuje z prokuratury wobec naszego kolegi tak samo będziecie reformować Sąd Najwyższy panie prezydencie panie prezydencie ja zgłosiłem się do pana prezydenta, który jest nieobecny, ale nieobecny jest nie tylko na tej sali, ale nie wykonuje swojej misji strażnik, jakkolwiek bardzo panie pośle, panie prezydencie bardzo proszę pani poseł Tadeusz innych posłów Platformy Obywatelskiej Szanowna pani marszałek wysoka izbo w lipcu, kiedy prezydent zawetował 2 ustawy i zapowiedział przygotowanie nowych projektów faktycznie pojawiła się nadzieja, że powoli powoli, ale prezydent stanie się strażnikiem konstytucji, że rozumie, że upolitycznianie sądów, że wysyłanie młodych doświadczonych sędziów stan spoczynku to nie jest recepta na uzdrowienie wymiaru sprawiedliwości, ale niestety przez ustawione projekty oraz trwające przez kilka miesięcy konsultacje z zamkniętymi drzwiami pokazują, że chodziło tylko o 1, a podział wyniku sądy powszechne dla ministra sprawiedliwości Sąd Najwyższy dla prezydenta jest wiele wad w tym projekcie, o których tutaj była mowa w Niemczach zadać pytanie o ławników, którzy mają się pojawić w Sądzie Najwyższym, jaką faktycznie mają rolę odgrywać, bo z 1 strony spojrzymy na specyfikę działania Sądu Najwyższego jako sądu prawa ani faktu, a z drugiej strony spojrzymy na wymagania, jakie są stawiane do pełnienia tej funkcji ławnika i spojrzymy na to kto będzie wybierał tych płatników, czyli politycy trudno uwierzyć, żeby oni odgrywali jakąś rolę orzeczniczą bardziej można podejrzewać, że będzie to kolejne narzędzie do tego ażeby politycy wpływali na wyroki w Sądzie Najwyższym dziękuje, który pani poseł bardzo proszę pan poseł Marek Sowa tu nowoczesne pani marszałek pani minister wysoka izbo 4 miesiące temu na tej sali, kiedy debatowaliśmy nad projektem ustawy o likwidacji niezależnego Sądu Najwyższego pani poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz przytoczyła sprawę, która budziła ogromne kontrowersje sprzed 1 1 lat ta sprawa dotyczyła okoliczności pracy tragicznego zdarzenia z udziałem ministra Jackiewicza, która została umorzona pewnie na ten temat mógłby więcej powiedzieć pan minister Ziobro, który wówczas pełnił funkcję ministra sprawiedliwości nadzorował ten proces w dniu dzisiejszym w trakcie obrad komisji regulaminowej spraw poselskich immunitet torowych i posłowie prawa sprawiedliwości przegłosowali wniosek, aby pani Kamila Gasiuk-Pihowicz stanęła przedsądem odpowiedziała za to, że mówiła prawdę z tej sali pozwólcie państwo, że czytam tę listę hańby Bernacki Włodzimierz k Krasuski Donald Matusiewicz Andrzej Mularczyk Arkadiusz popiera Marek Siarka Edward Szczypińska Jolanta Szydełko Halina Nurowski Piotr Szanowni państwo wielokrotnie na tej sali bronił liście swoich pamiętamy jak haniebnie broni liście posła Tarczyńskiego Jagiellonii liście ministra Kownackiego ministra, jakiego chce nam bardzo wyraźnie z tego miejsca powiedzieć tak to prawda swoim bronicie pozycji najchętniej byście chcieli zamknąć im kara zdelegalizować gwarantuję wam nie zastraszyć nas w 2, a więc swoje zdanie to do krajów plasterków notes pani marszałek panie panowie posłowie panie prezydencie niestety nieobecny, gdy 2 lata temu trwała awantura o zawłaszczanie przez prawo sprawiedliwość Trybunału Konstytucyjnego słyszeliśmy, że Trybunał trzeba zreformować, bo sędziowie zarabiają za dużo, a pracują za wolno oczywiście, mimo że ustawy były typowe ustawami kadrowymi, które miały uczynić z Trybunału fasadę co wzięliśmy, że mają one poprawić procedurę usprawnić pracę Trybunału, a przyspieszyć prace i sprawić, by w Polsce żyło się lepiej czym się tak naprawdę skończyła osobiście nie słyszałam, by sędziowie Trybunału zrzekli się przynajmniej części swojego uposażenia, ale liczby pokazują jedno za te same pieniądze pracują dużo wolniej to pokazuje co się stało z Trybunałem Konstytucyjnym liczba rozpatrywanych w Trybunale Konstytucyjnym spra w poważnych zmianach spadła o celowe od takiej reformy chodzi nie mamy do czynienia z żadnym usprawnieniem pracy Trybunał nie mamy do czynienia z żadnym przyspieszeniem rozpatrywanych tam sprawdza to mamy do czynienia ze zrobieniem z Trybunału fasady zrobieniem kolejnego organu politycznego będącego w rękach prawa i sprawiedliwości i dokładnie to samo dzisiaj próbujecie robić z sądami powszechnymi po co prawda, żeby najpierw posłance Piechowicz ściągnąć immunitet, a potem postawić przed upolitycznieniem sądzę, żeby mogli dać 100  00 0 kary, bo po drugiej stronie stoi bas polityczny kolega właśnie po to, chcecie protesty, gdzie przejąć sądy powszechne i po to, również będziecie przejmować są najwyższe i KRS chodzi tylko i wyłącznie o jedno, ale o upolitycznienie polskiego wymiaru sprawiedliwości o żadne formy o żadne usprawnienia żadne przyspieszenie procesu dziękuję bardzo bardzo źle pan poseł Jakub Rutnicki Platforma Obywatelska bardzo dziękuję bardzo dziękuję pani marszałek wysoka izbo w lesie wracam do wszystkich telewidzów szczególnie do TVP Info, które na pasku czerwonym pokazuje informacje, że Polacy są za tym, aby reformować sądownictwo jako Szanowni państwo wszyscy ci, którzy oglądać się w tą propagandą często, która pobierana jest w TVP Info TVP PiS przypominam wszyscy my dołożyliśmy kolejne miliardy złotych, aby ta propaganda mogła być przekazywana wam wszystkim w tych projektach ustaw nie ma słowa na temat tego w jaki sposób przyspieszyć orzekanie Szanowni państwo to jest wielkie kłamstwo w prawo i sprawiedliwość prawo sprawiedliwość i tak będzie też historyczne ja myślę, że wiele osób, które dzisiaj ogląda te same transmisje w waszej pisowskiej telewizji myślę, że ma duży niesmak, ponieważ orędownikiem walki o demokrację orędownikiem z o zmianach sąd raz w sądownictwie jest mecenas przepraszam mecenas prokurator stanu wojennego pan Piotrowicz testy i hańba kiedyś się na ten temat podręczniki historii na pewno wiele piszą Szanowni państwo nie ma słowa w jaki sposób przyspiesza 3 w jaki sposób przyspieszać orzekanie w piątek w piątek Polacy nie dajcie się zwieść testy propagandzie, bo pan prezydent miasta niestety szukaj szukaj nas mówiąc o tym, że zawetuje te 2 ustawy o tak naprawdę mamy znowu podstępem córkę z rozrywki będziemy wszyscy, że w piątek pod sądami w Warszawie w Poznaniu Wrocławiu Gdańsku Krakowie, ale wszystkich małych miejscowościach wprawdzie ważny, że nie zgadza się na to, aby te polityczne sądy tak naprawdę w tej ustawie chodzi o jedno Szanowni państwo są najwyższe decyduje o ważności numerów czyli, jeżeli zagłosujecie nie tak jak chce władzy prawo i sprawiedliwość i pan prokurator stanu wojennego Piotrowicz, który się uśmiecha, potwierdzając moje zdanie to co zrobi Sąd Najwyższy unieważnił wybory nie dajmy na to nawet dziękuję panie pośle, bardzo proszę pan był Krystian Jarubas polskie Stronnictwo ludowe rządowej marszałek Szanowna pani minister wysoka izbo Szanowni państwo szukaliście Polaków zarówno PiS jak i pan prezydent odgrywa Inspektorat medialne media weto potem spotkania pod osłoną nocy teraz tajemnice poprawki jedynym celem waszych zmian jest przejęcie wszystkich instytucji państwa, a zasada trójpodziału zasada wyrażona w art. 10 konstytucji zostaje tylko na papierze wasze sądy wasza prokuratura wasza ordynacja wyborcza Szanowni państwo zgodnie z zasadą partia rządzi partia sądzi, ale moi drodzy państwo mam pytanie, jakie tajemnice poprawki zostały uwzględnione podczas spotkań szeregowego posła z prezydentem RP dowieźć dziękuję bardzo panie pośle, dziękuję bardzo panie pośle, bardzo proszę pani poseł Urszula Pasławska polskie Stronnictwo ludowe pani marszałek panie ministrze pani minister wysoka izbo w każdy nawet dobra lidera, jeżeli jest forsowana siłową i staje się swoim zaprzeczeniem tak jest właśnie z ustawami, które dzisiaj procedujemy mieliśmy procedować ustaw, które rzeczywiście reformują sądownictwa reformując sądy rejonowe na to czekają Polacy tak naprawdę dzisiaj dyskutujemy jak bardzo politycznie dzieci Sąd Najwyższy nawet pewne elementy, które zostały przedstawione w ustawie o Sądzie Najwyższym jak chociażby specjalna skarga wydawała się w ciekawym rozwiązaniem i rozbudziła myślę nadzieje wielu Polaków również w 11 mocy do naszych biur jest wiele przychodzą bardzo często ludzie ze sprawami tragicznymi ze sprawami bardzo trudnymi w natomiast tym razem wydaje się, że oszukano Polaków, bo wiesz, dlaczego dlatego, że brak szczególnego trybu wprowadzania takiej skargi skargi do Sądu Najwyższego spowoduje, że będą tysiące dziesiątki tysięcy, czyli obywatel, który rzeczywiście rzeczywiście liczy, że będzie mu mysz ma dobrze wiemy, że będzie mogła być wykonane kasację tego wyroku doczekać jej po 10 2 0 latach po drugie, sam fakt, iż przyszłe składki nadzwyczajne będą mogły być rozpatrywane lepiej dopiero 5 lat po uprawomocnieniu się wyroku z buduje pewien projekt to spowoduje wielkie myślę też inne sytuacje etatowy w obrocie gospodarczym obrocie społecznym 3 państwo ustawa o Sądzie Najwyższym dopóty upolitycznia Sąd Najwyższy i mam wielkie przekłamanie niestety, że z wymiaru sprawiedliwości będziemy mieli bezmiar niesprawiedliwości dziękuję pani poseł bardzo proszę pani poseł Krystyna Wróblewska prawych sprawiedliwych Szanowna pani marszałek panie panowie posłowie panie ministrze dotychczasowe działania Sądu Najwyższego w zakresie postępowań dyscyplinarnych budzą bardzo duże wątpliwości te działania są źle oceniane przez społeczeństwo moje pytanie brzmi jak ich efektywność postępowań dyscyplinarnych prowadzonych przez Sąd Najwyższy w przypadkach orzeczono złożenie sędziego z urzędu, aby w przypadkach orzeczono minimalny wymiar kary drugie pytanie, jaki jest średni czas rozpatrywania sprawy w sądach najwyższych bez Europie to 3 miesiące trzeba przyjąć ustawy i Polski obywatel doczeka się należytego traktowania i szybszego rozpatrywania spraw Szanowni państwo na tę ustawę lub czytają polscy obywatele jest mi bardzo przykro nam takie wrażenie, że totalna opozycja nie przeczytała tego projektu i, żeby było to merytoryczny projekt ima jestem przekonana, że uda nam się go przyjąć dziękuję bardzo dziękuję bardzo bardzo proste pan poseł Mieczysław Baszko polskie Stronnictwo ludowe pani marszałek pani minister panie ministrze wysoka izbo bardzo źle się stało co do standardów i instytucjach publicznych obniżenie wymaganych kwalifikacji nie pozostają w oderwaniu od sądu w tym Sądu Najwyższego, dlaczego na urząd sędziego Sądu Najwyższego będzie mógł wybrany sędzia Sądu Rejonowego oraz prokurator prokuratury Rejonowej w Szanowni państwo powiedzmy sobie wprost w tych ustawach nie chodzi o lepsze sądownictwa czy dobro obywateli prawdziwym celem jest władza po politycznej sądów w Środkowej dobicia i utrzymania Szeląg powiedział marszałek Terlecki po reformie sądownictwa zmieniłby ordynację wyborczą jeśli można dodać i wtedy już nigdy nie przegramy wyborów panie pośle, Piotrowicz w obrazów to od razu zmieniamy to zmieńmy od razu konstytucję, wprowadzając zapis, że w Polsce władzę zwierzchnią sprawuje 1 partia nasuwa się mniej od VAT pytanie połączyły wychowanie obywatelskie School szkole podstawowej panie pośle, Piotrowicz były wtedy były hasła program partii programem narodu i zadawałem uczniom, a czy nie może być inaczej my gramy narodu programy partyjne, dlaczego tak panie marszałku pani marszałek wysoka izbo panie pośle, myślę, że w tym wypadku mamy realizację program partii programem narodu, by pani marszałek wysoka izbo demokratyczne państwo prawa tym się różni od dyktatury, że istnieją reguły, które obowiązują wszystkich reguł prawnych, które władza przestrzegała inna straży tego wszystkiego stoi niezależne sądownictwo to jest warunek konieczny to jest warunek konieczny istnienia demokratycznego państwa prawa, ale fundamentalnie ważne dla rozwoju społeczeństwa dlatego, żeby przedsiębiorcy mogli inwestować, żeby ludzie mogli podejmować życiowe decyzje, żeby przyciągać inwestorów jest to, żeby prawo było stabilne, żeby prawo było stabilne i w związku z tym mam pytanie do wnioskodawców czy ktoś z państwa pytam przedstawicieli prezydenta zrobił jakąkolwiek symulację jak wpłynie na rozwój Polski także rozwój gospodarczy wprowadzenie zasady rewizję nadzwyczajną jak będą czuli się przedsiębiorcy, którzy wygrywali przetargi one były zaskarżone była był wyrok sądu i nagle oni czują, że to może być w każdej chwili odwołane czy ktoś zwraca się zastanowił się na tym, że zaczniemy żyć w państwie, gdzie prawo jest niepewne, gdzie bardzo trudno przyciągać przedsiębiorców, że bardzo trudno podejmować decyzję o inwestowaniu, gdzie bardzo trudno podejmować w ogóle jakiekolwiek życiowe decyzje o kupnie mieszkania o braniu kredytu czy ktoś spodziewa się nad tym zastanowić, wprowadzając rozwiązania poza tym chciałem zapytać przedstawicieli wnioskodawców, bo jesteście państwo najbliżej prezydenta pewnie możecie za to odpowiedzieć czy prezydent nie uważa, że upokarzający dla urzędu prezydenta i tym samym dla narodu, na którego czele prezydent zgodnie z konstytucją z tą jest to, że prezydent został przez partię PiS zmuszone do tajnych rokowań w sprawie demontażu sądownictwa i wystawionemu do tych tajnych rokowań pensji za Piotrowicza, który jest upokarzająca to jest policzek w twarz z całej Polski, że mam tego nie wiadomo jasne panie pośle, bardzo narosły pan poseł Radosław lubczyk lub nowoczesne pani marszałek wysoka izbo wprowadzacie de facto przymusowe przejścia sędziów na emeryturę po ukończeniu przez nich sześćdziesiątego piątego roku życia chciałbym zapytać więc, dlaczego 6 5 letni sędzia nie jest zdolny dalej orzekać podczas gdy wielu starszych posłów wciąż wykonuje mandat poselski chcecie zmniejszyć liczbę posłów chcecie zmniejszyć liczbę sędziów Sądu Najwyższego oprawie 40 % i pytanie czy uważacie, że wpłynie to pozytywnie na czas orzekania w oczekiwania narzeka, że orzecznictwo przyznają państwo hierarchię źródeł prawa w Polsce pozwolą sobie przypomnieć, że akty najwyższym jest konstytucja Rzeczypospolitej, o której w, której to jasno stoi, że kadencja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego trwa 6 lat, więc na, jakiej podstawie uważacie państwo, że ustawowe przerwanie kadencji sędzi nie naruszy czy nie narusza konstytucji, ale też jest pozytywny wyrok pozytywny sprawa tej ustawy i pro kolej pozytywna propozycja jest taka, że wymóg jest, że sędzia nie może być karany i mam tu namyśli brak prawomocnego wyroku za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, ale jak to by zawsze 1 krok do przodu 1 0 dotyczyło i obniżenie kryterium doświadczenia zawodowego sędzia Sądu Najwyższego będzie mógł zostać, więc w dowolnym Misiewicz posiadający względy ministra prawda jest taka, że macie krótkiej ławki brakuje wam kompetentnych ludzi, którzy mogliby zostać sędziami Sądu Najwyższego i pytanie jest takie czy zdaniem prawa i sprawiedliwości w Sądzie Najwyższym powinni zasad zasiadać wybitni prawnicy wyznawcy doktryny czy jest w nich jednak miejsce dla wieloletnich studentów politologii w i pamiętam jak dziś 2 lata temu Trybunał Konstytucyjny jutro Sąd Najwyższy za rok wybory samorządowe dziękuję dziękuję bardzo dobra osób dotkniętych lub dowody w pani marszałek wysoka izbo kilka tygodni temu słyszałem rozmowę bardzo ciekawe zresztą, którą państwu polecam sklep z chorym Karolem Modzelewskim, który powiedział że, że prawo i sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wprowadza reguły państwa policyjnego dzisiaj to państwo policyjne właściwie znajduje uzasadnienie w proponowanych przez państwa w ustawie o Sądzie Najwyższym, a także o KRS chcę państwu powiedzieć, że Polska demokracja nie ugnie się przed waszą presję, ale najbardziej dramatyczną postacią w tym naszym tyglu politycznym jest prezydent Andrzej Duda zastanawia się czy prezydent Duda zadał sobie pytanie czy, proponując te ustawy dzieli Polaków przyłączy zadający pytanie o przyszłość polskiej demokracji czy zadał sobie pytanie o przyszłości po leki Polaków po prostu zastanawiam się nad tym, dlaczego prezydent Duda w sposób tak niefrasobliwie tak lekki łamie konstytucję pełnym Piotrowicz student był czas lekcji demokracji to jest naprawdę absurd jest naprawdę absurd najbardziej tak naprawdę jestem porażony tym co dzisiaj myślą młodzi ludzie, którzy wzięli udział w protestach w lipcu te młode dziewczyny młodzi mężczyźni, którzy taką fantastyczną nową energią demokratyczną chcieli pokazać jak bardzo zależy na polskiej demokracji Otóż państwo uderzać w tych młodych ludzi w przyszłości Polski Polak to jest sytuacja, która w, których nie można zaakceptować myślę że, że pan prezydent Duda, który w którym, które broni, które broni status quo państwa PiS jednocześnie podkreśla sens istnienia narodu PiS to jest czysty populizm, bo mamy dzisiaj o taką sytuację, że populizm jest klęską narracji nieważne, którą proponuje państwo PiS dziękuję bardzo panie rodzina prezydent Duda zamiast miał rację panie pośle, ale dziś rozwój powinien złapać hostię dziękuję bardzo i bardzo prosty wszyscy bracia są bardzo prosty pan Piotr Misiło nowoczesna bardzo proszę panie pośle pani marszałek Szanowni państwo panie prezydencie przed tygodniem byłem na pogrzebie w Krakowie pana Piotra Szczęsnego na pogrzebie w pana Krakowie pana panie prezydencie w Krakowie, którym się pan urodził i konturem ukończył pan studia prawnicze protestuje przeciwko ograniczeniu przez władze wolności obywatelskich protestuje przeciwko łamaniu przez rząd rząd rządzących zasad demokracji w szczególności przeciwko zniszczeniu Trybunału Konstytucyjnego i niszczenie systemu niezależnych sądów protestuje przeciwko łamaniu przez władze rada w szczególności konstytucji Rzeczypospolitej polskiej protestuje przeciwko temu, aby ci, którzy są za to odpowiedzialni m. in . pan prezydent podejmowali jakiekolwiek działania w kierunku zmiany w obecnej konstytucji najpier w nie przestrzegają tej, która obecnie obowiązuje protestuje przeciwko takiemu sprawowaniu władzy, że osoby na najwyższych stanowiskach w państwie, czyli wy państwo, realizując polecenia wydawane przez bliżej nieokreślone centrum decyzyjne związane z prezesem PiS nie ponosząc za swoje decyzje odpowiedzialności protestuje przeciwko takiej pracy w sejmie, kiedy ustawy tworzone są w pośpiechu bez dyskusji i odpowiednich konsultacji często po nocach APT muszą być prawie od razu poprawiane to są słowa manifestu zmarłego tragicznie Piotra Szczęsnego bądź odważny panie prezydencie, gdy rozum zawodzi bądź odważny w ostatecznym rozrachunku tylko o to się liczy pan panie Piotrowicz odważny i już nie będzie, a i z rozumem wielkie problemy Andrzeja Dzięgi bardzo prosty pani poseł Małgorzata Niemczyk Platforma Obywatelska Szanowna pani marszałek wysoka izbo dzisiaj proszę o powiedzenie na pytanie poco wam ta ustawa z ustawy o ciekawej zaplanowali jeszcze wskazać niektórzy tutaj mają duże doświadczenie wielu jest znana metoda Wskaż człowieka § 16, ale jak widać, że od 2 lat działacze wg nowszej matowe prawie co chcesz, a przepisy stworzymy niestety tak bo tak właśnie stworzyliście już wiele nowych przepisów m. in . n p . zmieniając regulamin Sejmu, aby móc wybrać sędziów dublerów do Trybunału Konstytucyjnego, bo inaczej nie moglibyście wybrać, a poseł Piotrowicz nie mogą bez mównicy powiedzieć zgodnie z regulaminem Sejmu nie doszedł nam, że regulamin Sejmu został zmieniony kilka chwil wcześniej głosami posłów PiS sędziowie dublerzy orzekaniu o orzeczenie m. in . we własnych sprawach chcecie zmian to jest róbcie, ale zgodnie z prawem poszybował liście przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej polskiej przestańcie w końcu łamać prawa naszego kraju patrzy pan panie prezydencie czy pan nadal będzie na to pozwalać im praw dziękuję pani poseł bardzo proszę pan poseł Waldemar buda klub prawo sprawiedliwość pani marszałek pani minister panie ministrze wysoka izbo Szanowni państwo dzisiaj po 2 7 latach pracujemy nad projektem, który zgodnie z postulatami prawa i sprawiedliwości zawartymi w programie przewiduje skargę nadzwyczajną dzisiaj Szanowni państwo można powiedzieć wreszcie będziemy mogli przyjrzeć się tej niezawisłości, ale nie zależności nieomylności sędziowskiej wreszcie będzie możliwość przyjrzenia się do niesprawiedliwości w wyrokach postanowieniach w stylu mamy do czynienia w biurach poselskich wreszcie będzie można pomóc w tym wszystkim osobom państwo w tej sprawie skargi nadzwyczajnej albo milczą, a my to rozwiązanie krytykują i Szanowni państwo to milczenie w bardzo wymowne milczenie, mówi że państwo uważają, że takich wyroków niesprawiedliwych nierówności po prostu nie ma z tym coś się tym wszystkim, którzy z tego powodu cierpią na powiecie to właśnie dziękuję bardzo dziękuję bardzo panie pośle, bardzo wierzy pan poseł Wojciech król Platforma Obywatelska pani marszałek panie panowie posłowie nurtuje mnie właściwie jedno pytanie, które kieruję do przedstawicieli prezydenta po co po co prezydent zawetował ustawy, które dzisiaj właściwie identyczne przedstawia wysokiej izbie, bo one de facto w istocie się nie różnią, dlaczego prezydent nie podpisał tych ustaw wtedy, kiedy tłum sparaliżował krakowskie Przedmieście, dlaczego prezydentowi Andrzejowi Dudzie braku odwagi, żeby podpisać te ustawy w tym momencie, kiedy tłum ogrodzą Sejm, gdy ludzie spotykali się pod swoimi sądami nawet w najmniejszym mieście dzisiaj z tego miejsca poseł Robert Kropiwnicki, zwracając się do posłów PiS -u powiedział, że powiedział, że chcecie wysłać kolesi do Sądu Najwyższego, a pani poseł Pawłowicz okrzyknęła, że taki jest prawo większości, a państwo się temu przysługuje ci czy taka jest intencja tych ustaw prezydenckich czy właśnie o to chodzi, żeby wysłać kolesi prawa i sprawiedliwości kolesi partyjnych do Sądu Najwyższego patrząc na ten pusty fotel głowy państwa nie dziwię się, że nikt nie umie siedzieć, bo prezydent Andrzej Duda abdykował prezydent Andrzej Duda abdykował już dawno i mam nadzieję, że przygląda się tej debacie, że ogląda tę debatę przed telewizorem panie prezydencie wstyd dziękuję bardzo Szanowna pani marszałek wysoka izbo otrzymałem dzisiaj od zarządu klubu inteligencji katolickiej apel apel o dochowanie wierności ślubowaniu poselskiemu, który zobowiązał się przestrzegać przed narodem konstytucji oraz innych praw Rzeczypospolitej polskiej wysoka izbo wszystkie zmiany, które proponuje, które proponowane są w ustawie o Sądzie Najwyższym krajowej SA radzie sądownictwa wskazują wyraźnie na dążenie władzy ustawodawczej wykonawczej do przejęcia kontroli nad władzą sądowniczą w Polsce dążenie taki jest niezgodne z zasadą podziału i równowagi władz zawartą w art. 10 naszej konstytucji oraz zasadą niezależności odrębności władzy sądowniczej od innych władz wyrażoną przez art. 1 7 3 konstytucji mam pytanie, dlaczego pan prezydent Andrzej Duda, który powinien stać na straży konstytucji, który ślubował przed narodem, że będzie prezydentem wszystkich Polaków omijali zapisy ograniczające kluczowe dla porządku prawnego wartości takich jak nieusuwalność sędziów ograniczana przez proponowany przeniesienie istotnej grupy sędziów Sądu Najwyższego stan spoczynku proszę o przedstawienie Polakom i Polakom przekonywujących argumentów za koniecznością tego ograniczenia i nieuzasadnioną próbę złamania zapisów konstytucji ja swojego ślubowania zamierzam przed narodem dotrzymać mam pytanie do posłów prawa i sprawiedliwości czy państwo też zamierzacie tego dotrzymać panie prezydencie Andrzej Duda proszę o odpowiedź czy będzie pan będzie pan przestrzegał konstytucji i ślubowania przed narodem czy nie bardzo dziękuję dziękuję bardzo bardzo wierzy pan poseł Ryszard Wilczyński Platforma Obywatelska pani marszałek pani minister wysoka izbo co takiego mają w sobie sześćdziesiąte piąte urodziny, że mają oznaczać koniec drogi zawodowej sędziego Sądu Najwyższego no, chyba że prezydent zdecyduje inaczej co się stało panu prezydentowi, że chce decydować o losie kogokolwiek spoza Baku w oparciu o kryterium wieku to sprzeczne z konstytucją zacytujmy zadedykujemy panu prezydentowi art. 3 2 wszyscy są wobec prawa równi wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny myślę, że to ważne słowa, a więc pytanie o kryteria nasze dziesiąte piąte urodziny to dalej może na koniec, jakie kryteria myślę, że takie wyjaśnienia się należą seniorom w Polsce, który od lat zachęcamy do aktywności w życiu zawodowym życiu społecznym życiu politycznym niemal co szósty Polak w tej chwili jest wieku 6 5 plus w i pytania ławników, jaką wartość dodaną mają wnieść do Sądu Najwyższego, który ustrojową ma być sądem prawa czy to szczytową wartością ma być orzekanie w oparciu o zasadę słuszności zasady słuszności wpisaną w rotę przysięgi ławnika w oparciu o taką zasadę chciał rozstrzygać Pawlak w filmie sami swoi z PRL o zasady słuszności co rok teraz czy nie to jest słuszne to rozstrzygnie, kto jest nieskazitelnego charakteru, bo tak mamy takie ma być kryterium doboru ławnik trudna sprawa, bo zdaniem tych co będą rozstrzygać to nawet słowa jest wyzywanie innych, aby mord zdradzieckich nie jest krajem UE na razie bardzo proszę pan poseł Czesław Brejza Platforma Obywatelska bardzo dziękuję bardzo miłe miasto rządzone przez sporządzone przez solidarną Polskę wcześniej PiS Szanowni państwo to chwila historyczna dziejowa teraz bierzemy udział w próbie cywilizacyjnego spychania Polski na wschód to jest to co proponujecie Białoruś Rosja pewien ze Wschodu, ale Polacy wybrali Europy zachodniej w konstytucji 3 maja trójpodział władz, ale nie tylko również odrębność władzy sądowniczej, a w rozdziale ósmym konstytucji 3 maja w powtórzonym w art. 1 8 3 obecnie wprost konstytucji jak spojrzeć na wasz projekt ustawy o Sądzie Najwyższym to jest to kopia tego rozwiązania, czyli projektu ustawy o Sądzie Najwyższym z 19 6 2 roku wam się kartki rozkleja, aby autorytetem dla was jest Józef Cyrankiewicz Aleksander Zawadzki 3 pełne były w jaki sposób żywcem kopie miecze rozwiązania komunistyczne takich jak na pierwszy regulamin Sądu Najwyższego i polityczne regulamin nadawany przez polityka w art. 15 u Cyrankiewicza u was w art. 4 selekcjonowania sędziów wygaszanie serwowanie wybieranie sobie w Sądzie Najwyższym wybrać akurat proponujecie to w art. 3 6 Cyrankiewicz proponował to w art. 16 wreszcie dyscyplinarki, czyli narzędzie do zastraszania niezależnych sędziów Cyrankiewicz proponujemy też w artykule szukamy trzydziestym którymś tak jest 30 06 . rzecznik powoływany przez ministra sprawiedliwości PRL to jest rozwiązanie z art. 16 projektu Cyrankiewicza i wracamy do PRL -u w czasie ustawa z telewizji z klamrą było inaczej tu klamrą okres PRL i Andrzej obecny lubelski dziękuję bardzo, ale wiem, że twarze i Gujana nierówno, ale stanu wojennego w kij bardzo źle obcych wydanie gazety pan poseł Piotr Polak prawo i sprawiedliwość dziękuję pani marszałek w państwie ministrowie wysoka izbo Polacy czekali na projekty usta w ustaw reformujących Polski wymiar sprawiedliwości i dobrze, że w tym projekcje dotyczące Sądu Najwyższego ma rację rozdział odpowiedzialności dyscyplinarnej, bo odpowiedzialność i PiS dyscyplinarna sędziów w szczególności sędzia Sądu Najwyższego powinna być całkowita i zupełna i w związku z tym chciałbym zapytać panią minister, która przedstawiała nam projekt tej ustawy, jaki procent Polaków jest niezadowolonych z funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości w szczególności Sądu Najwyższego są stosowne badania i można je zacytować kolejny temat, który chciałbym podnieść do słowa, które tutaj padały wielokrotnie hańbiące zachowaniu niektórych osób i tak wysoka izbo posłowie totalnej opozycji pracy nie zauważyć, że straż Marszałkowska zachowuje się takie słowa padły sposób hańbiące dla tej Izby Otóż pani marszałek wysoka izbo w tym momencie, gdy poseł Budka i poseł Kropiwnicki na ten temat się wypowiadali ja akurat byłem na galerii sejmowej i żadnego hańbiące zachowania się straży Marszałkowskiej nie zauważyłem wręcz przeciwnie w sposób kulturalny grzeczny była zwrócona uwaga, żeby przysłuchiwać się debacie na siedząco, a nie, stając i później pani grzecznie 3 osoby siedziały w sweterkach i pewnie zimno było, żeby w koszulkach był istotą całej przysłuchiwał się tej debacie, a hańbiące to było zachowanie się właśnie posłów totalnej opozycji, bo jakieś państwo sobie upodobali liście rzucanie kartkami czy różnymi w postaci projektu ustawy czy kulkami podczas poprzedniej debaty wprowadziliście debatę w Polskim parlamencie do poziomu podłogi to jest hańbiące i dojrzałość Borriello dziękuję panie pośle, pan poseł SLD Platforma Obywatelska marszałek wysoka izbo ten projekt ustawy nie usprawnia pracę Sądu Najwyższego z ten projekt ustawy to jest próba znalezienia z budowania wpływów partyjnego na Sąd Najwyższy ten projekt uderza w niezależne sądownictwo w Polsce bez niej niezależnego sądownictwa wszelkie prawa stają się jedynie prawami Księstwo w życiu prawem staje się Wola rządzących materia objęta tym projektem stało się przedmiotem kompromisu między prezydentem prezesem PiS -u w imieniu prezydenta PiS -u negocjacje prowadził Stanisław Piotrowicz prokurator stanu wojennego w tym samym czasie twórca polskiego niezależnego sądownictwa pan prof. Adam Strzembosz wyraził swoją opinię, stojąc przed Pałacem Prezydenckim na ulicach w deszczu z wieloma innymi osobami próbujemy przekonać pana prezydenta, aby nie przykładać ręki drzewo na likwidację niezależności polskiego sądownictwa nadaremnie ani prezydent ani premier nie znaleźli czasu nie widzieli potrzeby, by wysłuchać tego wielkiego proletariatu, aby wysłuchać jego opinii na temat tych zmian w sądownictwie pan prof. Adam Strzembosz, stojąc przed Pałacem Prezydenckim na ulicy w deszczu, odwołując się do wielkiego swego wielkiego doświadczenia, odwołując się do swoich jednostek przeżyć, które zbudowały niezależne sądownictwo w Polsce przestrzegał przed tymi zmianami, mówiąc że całe pakiety ustaw sądowych to prosty powrót do rozwiązania z okresu komunistycznego to pełen wgląd do sądownictwa partyjnego w tym samym czasie w apelacji na salonach negocjacje prowadził prokurator stanu wojennego Stanisław Piotrowicz to jest symbolika tych zmian to jest prawdziwe powrót do tego co jest waszym domu dokonujemy dziękuję bardzo pani Kamila Gasiuk-Pihowicz nowoczesna pani marszałek wysoka izbo czata powiedzieć głośno prezydent oszukał w wersji tych wszystkich ludzi, którzy uwierzyli, że jego weta, że przedstawi, by poprawione projekty ustaw, że jego weta są tu o to, aby nie doszło do uchwalenia niekonstytucyjnych ustaw i odwagi, którego cechowała Przybytek starczyło na bardzo krótka, bo już pod koniec września przedstawił 2 projekty ustaw, które są w sposób jawny niekonstytucyjne, ale cóż innego zrobić napędzany strachem co innego mógł zrobić skoro jako prawnik ma pełną świadomość tego, że zostali, że został powołany do stania na straży w konstytucji okazał się grabarzem co innego mógł zrobić, kiedy miał pewność, że niedługo zostanie rozliczony za to, że nie stanął na wysokości zadania, że w negocjacjach z PiS -em uciekł z podkulonym ogonem i zostawił na przegranym placu boju i konstytucje i nasze prawa obywatelskie co innego mógł zrobić, jeżeli miał pełną świadomość tego, że złamał polską konstytucję nie, przyjmując ślubowania od 3 prawidłowo wybranych sędziów co innego mógł zrobić, jeżeli jego partyjna koleżanka sprzeniewierzyła się konstytucyjnemu obowiązkowi i nie opublikowała niezwłocznie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego no w takiej sytuacji mógł tylko i wyłącznie wymyślić mechanizm, który pozwoliłby mu na to, żeby nigdy nie zostać pociągniętym do łamania konstytucji i taki mechanizm właśnie pan prezydent zaproponował w 2 ustawa okaże się w Sądzie Najwyższym przejęcie kontroli nad wyborem KRS przez polityków może oznaczać koniec wolnych wyborów była Otóż ustawa prezydenta Dudy przewidują m. in . to, że wszystko, że sędziowie właśnie tej Izby Sądu Najwyższego, która zatwierdza legalność przepisów badanych wyborów zostaną przesunięci do innego wyboru wydziału, a nowych sędziów do tego wydziału wybierze wybiorą już pisowscy nominaci w nowej upolitycznione i krajowej radzie sądownictwa bardzo chce wymienić cały wpłacili wymagane taniejące, o której decyduje o ważności wyborów dziękuję radzimy, zanim ją po godzinie dziewiętnastej dziś powiada prezydencki w bardzo proszę państwa radnych o przestrzeganie czasu, bo nie zabrania głosu mechanicznie bardzo proszę pani poseł Joanna Scheuring-Wielgus pani marszałek wysoka izbo panie prezydencie w lipcową powiedział pan zawetuje 2 ustawy powiedział też pan, że będzie pan konsultował z nową ustawę o stan środowiskiem prawniczym z ekspertami z autorytetami i powiem panu także jeszcze bardzo dziwie, że pan, który zawsze klęczy w kościele w pierwszym rzędzie z założonymi rękoma po prostu kłamie czy wypada kłamać czy wypada okłamywać Polki Polaków panie prezydencie panie prezydencie jesteśmy równolatkami, dlaczego pan po prostu wymienić mu jak IT Will, jakie to ile zawarł pan z Jarosławem Kaczyńskim szeregowym posłem z posłem, który podzielił polskie społeczeństwo, który powiedział, że jesteśmy gorszym sortem posłem, który powiedział i wezwał nas o zdradzieckich mord hasłem, które powiedziało uchodzi strach, że są pasożytami chmury, toteż do pana, który przed chwilą powiedział, że debata znalazła się na poziomie błędu i to państwo prawo i sprawiedliwość doprowadzili jeszcze do tego, że właśnie debata tak wygląda to by pod przywództwem Jarosława Kaczyńskiego podzieliliście ludzi to wy chcecie teraz rękoma sędziów skazywać niewinnych ludzi perełki, które protestowały na marsz niepodległości obywateli RP, który aresztuje się w ich do pana panie Ziobro czy po to jest tak Sąd Najwyższy, aby one w końcu stać do więzienia lekarze po to tylko po tych dziękuję bardzo bardzo proszę pan wnuk Piotr Kaleta prawo i sprawiedliwość bardzo dziękuję Szanowna pani marszałek wysoka izbo od czego by tu zacząć, ponieważ padło tyle niesamowitych słów tyle niesamowitych wypowiedzi, że pewnie brakłoby czasu na to, żeby je skomentować, ale tak 1 przykład z brzegu pan poseł Misiło zarzucał 1 z posłów prawa i sprawiedliwości, że nie ma on rozwój jak może zarzucać tak stawiać takie zarzuty człowiek, który bawi się samochodzikami w czasie posiedzeń 1 z komisji i rzucać tymi papierami to jest człowiek, który takie rzeczy mu w prozie państwa, dlaczego pan prezydent zawetował ustawy przecież to prawie 5 miesięcy można było odnieść takie wrażenie, że oto, żeby dać państwu trudny czas Drew czas do refleksji do tego, abyście państwo użyli jakiś inny argument proszę państwa w tej debacie przed przemawiał już niespełna 7 0 osób, jaka to była debata przecież był właśnie powielacze to wszystko co było kilka miesięcy temu nie wprowadzać żadnej nowej jakości do debat dla wprowadzać je w gorszym standardzie wykonania choćby pana posła Szczerby panie pośle, no pan często przybiera tutaj do nas z różnymi prezentami oczywiście mówię tu w złotych nigdy nie było okazji panu wręczyć czegoś w zamian, a przecież się panu należy chociażby za to co zrobił pan jak dbał pan wagę polskiego Sejmu chociażby w Krynicy dzisiaj po raz kolejny pokazał pan, że jest pan po prostu zwykłym szczeniaki i należy się panu prezent niesie pan zgłosi będzie w kuluarach PiS i ludzka pan się za grę w częściach równych się czegoś takiego w 2 panie pośle, przepraszam mam tylko 1 prawo i sprawiedliwość pani marszałek pani minister panie ministrze ma przede wszystkim należą się publikowania pani marszałek, że potrafiła padnięcia poskromić posła, który zachowuje się w sposób wyjątkowo niegodnego to rzadki widok no ale przechodząc do tematu Szanowni państwo w pubach ją tutaj jest straszne słowa o wychodzeniu sprawiedliwości z sali sądowej sprawiedliwej wychodziła z sali sądowej w czasach komunizmu stanu wojennego słynny proces Gdański to były te czasy, o czym ona potem ktoś ma jakiś czas wróciły w czasach rozpasania się tej All Water kasty wspaniałej kasty olbrzymiej dzisiaj wielu posłów nadużywa wielu słów, powtarzając hasło ulicy celebrytów ulicach pod przecież placem obywatelstwa Obywatelska nie, gdyż jest godzina żaden projekt prawa i sprawiedliwości mieli się za koszenie do pana prezydenta od mówiliście rozmowy tak z była ich nie odnowili się od mówiliście o długiej liście rozmowy Szanowni państwo, a może zapytam czy poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości UE czy władza sprawowana nie nadużywa swojej swoich możliwości czy sonda można było oczekiwać sprawiedliwości dla siebie rzecz polega na tym, że obywatele oczekują zmian bardzo konkretnych zmian w nie blokuje się te zmiany chociażby takimi tego typu działaniami dziękuję bardzo Assange Levante 3 i rzeczywiście czeka dzisiaj dziękuję bardzo panie pośle, bardzo proszę, żeby posłowie usiedli ci za bardzo proszę pan poseł Rajmund Miller Platforma Obywatelska pani marszałek pani minister wysoki Sejmie nie ma wątpliwości, że Nędza metek sejmową, że państwo przepchnięcie kolejną ustawę o kolejne prawo, które łamie konstytucję po raz drugi dzisiaj przypomnę wam ślubowanie, które wszyscy składaliśmy uroczyście ślubuję rzetelnie sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu strzec suwerenności interesów państwa dla pomyślności ojczyzny dobra obywateli przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej polskiej większość z was jeszcze dodała tak mi dopomóż Bóg Niewiem czy wiecie, że w Polsce nikt nie ma prawa zwolnić z własnego z tego ślubowania ani pan prezydent pani marszałek Sejmu ani pan poseł Kaczyński a tym bardziej nie ma prawa aktywista PZPR były prokurator stanu wojennego pan Piotrowicz, który robił karierę i wtedy dzisiaj ani w 7 7 narażał, bo jest to, że proszę państwa może mu się prosi, żeby posłuchać do końca proszę państwa państwo państwo często bardzo lubicie się powoływać na hasło Bóg honor ojczyzna i coś robić się Boga obrazili się bośmy budowaliście na Boga w tym w tym ślubowaniu, a nie dość prostymi nie przeszkadzać, a nie otrzymaliście barwy widać na bok, żeby następnym nie macie złą na liście to ślubowanie i ojczyzny od 2 lat zagęszczacze proszę państwa służba cywilna Trybunał Konstytucyjny, ale i tysiące pierwsze litrów surowca w dacie w spółkach państwa okrada ci to państwo zawłaszcza, gdzie jest jastrzębian tylko przypomnieć stare stale starą prawdę, że rewolucja zjada własne dzieci i kiedy zaczniecie samodzielnie myśleć, kiedy obudzi się, bo sumienie będzie dla nas za późno, by stworzyć takie sądy, w których na podstawie spreparowanych dowodów nie będziecie mogli podnieść głowy na szczęście partię kilopaskal dziękuję bardzo panie pośle, bardzo prosty pan poseł Antoni Duda prawo i sprawiedliwość pani marszałek wysoka izbo pani minister panie ministrze kwalifikacje wymagane do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego określa art. 2 9 § 1 proponowanej ustawy mam pytanie do opozycji na jakiej podstawy oceniać, a priori sędziów, którzy wejdą w skład Sądu Najwyższego z żeber będą ludzie nieuczciwi bezzasadne etyczną moralnych nad dających prawo dopuszczające się wszelakich BZ najlepszym podstawy czy nie sądzicie o osobie znać podstawy doświadczony poseł poseł jest przyczyną postawy, które nakazuje, by deprecjonować ludzi tylko, dlatego że pełni w decydującą o ich funkcjonowaniu w społeczeństwie jak i chorób i na koniec proszę nie epatować tutaj kluby inteligencji katolickiej, bo ja jestem również prezesem klubu inteligencji katolickiej w Opolu i mam całkowicie inne zdanie na temat proponowanej ustawy i do kolegi Millera się zwraca całe szczęście, że z tych lekarzy, a jest sędzią, bo nie stać od sądów dziękuję bardzo dziękuję bardzo bardzo proste pan poseł Zbigniew Gryglas klub niezrzeszony poseł niezrzeszony pani marszałek wysoki Sejmie dzisiejszy dzień miałem to smutny dzień dla naszego parlamentaryzmu po poziom tej debaty i to dotyczy wszystkich niemalże wszystkich głosów, które dotychczas były padły ME jest jest bardzo bardzo niskich tymczasem społeczeństwo oczekuje od nas, że w głębokiej debaty takiej rzetelnej debaty na temat stanu wymiaru sprawiedliwości, które państwa państwa w drugiej Rzeczypospolitej, a bardzo istotną rolę w w reformie krajów UE w podźwignięciu kraju po w wojnie straszliwej wojnie światowej odegrał Polonia, która przyjechała do kraju ale by inwestować by, a wspierać tutaj kraj dzisiaj Polonia może odegrać podobną rolę muszę państwu powiedzieć, że jestem bardzo wielu rozmowach z rodakami, którzy mieszkają za granicą często mówią tak wrócimy do kraju zainwestujemy swoje pieniądze przywieziemy tutaj, a swoje doświadczenia, by wspomóc za ojczyznę, która tego bardzo potrzebuje, ale warunkiem nieodzownym bardzo istotnym są sprawnie działające sądy są sądy w UE, na których wyroki nie będziemy czekali lat 1 0, a czy 15, a które będą racjonalne, które nie będą miały rzetelne, których koszty nie będą przewyższały, a przewyższały je jakiś absurdalny granic to wszystko są zadania, które stają stoją przed nami i nas z takimi kwestiami musimy dyskutować dziękuję bardzo dziękuję bardzo bardzo proszę pani Zofia Czernow Platforma Obywatelska pani marszałek wysoki Sejmie pani Maria Grazia były duże oczekiwania nadzieje wielu Polaków w sprawie projektu ustawy o pana prezydenta o Sądzie Najwyższym niestety ujmuje to z wielką przykrością pan prezydent ponownie zawiódł i ostatecznie wybrał drogę wytyczoną przez prezesa Kaczyńskiego wielka szkoda, bo miał ogromną szansę wybić się na niezależność Polacy na to liczyli tak wielki zawód dla Polaków i Polski tego zaufania nie da się już odzyskać projekt ten po raz kolejny łamie konstytucję pytam, kto jak nie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej winien stać na jej straży przecież pan prezydent tu w sejmie przysięgę na konstytucję mam pytanie czy w sprawie tego projektu prezydent zasięgał opinii konstytucji i analiz 10 0 wybitnych prawników ekspertów czy możemy poznać tę opinię w dalszych pracach nad projektem dziękuję bardzo dziękuję bardzo bardzo proszę pani poseł Katarzyna Czochara prawo sprawiedliwość czy jest pani poseł ma im bardzo proszę pan poseł Rafał Grupiński Platforma Obywatelska pani marszałek wysoka izbo chciałem w zasadzie zadać pytanie nie chciałbym, żeby to było pytanie retoryczne pani minister Zofii Romaszewskiej pani Zofia zapewne pamięta daty dwunastego 15 10 02 . roku datę pierwszej misji podziemnego radio Solidarność miesiąc później 12 maja z mojego skromnego mieszkania nadawano pierwszą edycję w Poznaniu podziemnego radiową dojazd czy piątek twórca tego w radiu i zastanawiam się pani minister, dlaczego spierając prezydenta z ważnych istotnych weta do 2 fatalnych w usta, dlaczego dzisiaj firmuje pani 1 ustawy, która ma naruszać podstawy demokracji uderza Sąd Najwyższy każe politykom grzebać w wyrokach tego sądu pozwala wpływać na wyniki przyszły wyniki wyborów demokratycznych być może już od tego momentu niedemokratycznych, dlaczego tak daleko niektórzy ludzie niezwykle zasłużeni dla naszej wolności znajduje się od tamtej stronie muru od tamtej stronie historii przypomnę, bo niektórzy posłowie mówili o konstytucji 3 maja przecież niezależność władzy sądowniczej to jest rok 1 4 30 to jest Eminem Captiva Babimost wtedy już nie mogą władza wykonawcza władza królewska ingerować pisał w młynie wskazał szlachcica nie można go było zamknąć potem dołączyli dopiero 1 8 wieku mieszczanie potem wreszcie dożyliśmy pełnej demokracji w dwudziestym wieku i to jest pytanie do pani minister, że nawet takich drobiazgach jak regulamin Sądu Najwyższego polityk będzie układał ten regulamin bez jakichkolwiek konsultacji prezydent będzie plan układaj regulamin są najwyższe, którą stronę pani Zofia my mamy zbieżne dziękuję bardzo znanemu z dnia dziękuję bardzo panie pośle, po ostatnim pytaniem bardzo proszę panią minister kancelarii pana prezydenta o udzielenie odpowiedzi no widzisz dobry ja mam odpowiedzieć Rafałowi Grupińskiemu, których dzieci z reguły niska, ale rzeczywiście nadawana była razem z Radia Solidarność, dlaczego ja odparłam coś takiego jak jak w Chinach miastu, po której stronie jesteśmy to wymagało bardzo wielu wielu wielu komponentów natomiast jego poprzednia strona posiada bardzo też rozliczne wady nie nie powiem, żeby za ich nie miała natomiast nie zmienia to postaci rzeczy, że uważał, że należało wreszcie zainteresować się sprawą sądów i to co się tutaj dzisiaj też do pewnego stopnia to widać, że jest to rzecz bardzo ważna dla aut, dlaczego państwo uważają, że to o tym czy ktoś powiedział przede mną już wszyscy będą na pewno nie uczcili to z całą pewnością fatalnie wszystko będzie zrealizowany, bo bardzo się ja mogę tak to zrobią przyszli tam zmienią sędziów w Polskę to państwo wiedzą na czym to oczywiście z punktu widzenia tzw. polityków rozumiem, że to, by każdy jest uważany każdy uważa się i uważa kogoś oszusta to jest dla mnie strasznie przygnębione jak bardzo poważnie traktuje swój kraj uważa, że mam nadzieję, że te reformy z 1000 sądy zreformujemy się tam rzeczywiście jest do zreformowania bardzo bardzo bardzo dużo dziękuję paniom minister Anna Surówka-Pasek dziękuję bardzo pani marszałek wysoka izbo ustosunkowując się do państwa wypowiedzi w trakcie dyskusji oraz do pytań w pierwszej kolejności pragnę się ustosunkować do tych kwestii, które dotyczyły warunków, które trzeba spełnić, żeby być sędzią Sądu Najwyższego wiek 4 0 lat nie jest oderwany od jakich rozwiązań, które już istnieją w systemie, dlatego że ten wiek jest wpisany w ustawie prawo o ustroju sądów administracyjnych, ponieważ warunkiem bycia sędzią sądu Naczelnego Sądu Administracyjnego jest ukończenie czterdziestego roku życia podobnie również w tej ustawie jest wymóg dziesięcioletniego stażu w jakimś zawodzie prawniczym na stanowisku sędziego innego sądu prokuratora na stanowisku adwokata radcy prawnego notariusza, a więc znów są to wymogi, które już w systemie obowiązują obowiązują w odniesieniu do sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z punktu widzenia Sądu Najwyższego jest podwyższenie tych wymogów, dlatego że dotychczas nie było wymogu wieku, czyli osoba, która miała 30 kilka lat dysponowała stopniem naukowym doktora habilitowanego też mogła zostać sędzią Sądu Najwyższego, mimo że nie miała żadnego doświadczenia w wymiarze sprawiedliwości natomiast, jeżeli chodzi o kwestie delegowania do pełnienia funkcji sędziego Sądu Najwyższego z delegatami mogą być tylko i wyłącznie sędziowie nie mogą być prokuratorzy prokuratorzy mogą się ubiegać o stanowisko sędziego Sądu Najwyższego natomiast nie mogą wypełniać czynności orzeczniczych na podstawie delegacji natomiast nie rozumiemy, dlaczego po prostu tutaj wskazuje się na zmniejszenie roli Sądu Najwyższego do tego, że sama ustawa nie zawiera absolutnie żadnych takich rozwiązań żaden sposób nie następuje ograniczenie ustrojowej roli Sądu Najwyższego natomiast, jeżeli chodzi o określanie regulaminu Sądu Najwyższego nikt nie kwestionuje, że prezydent ma bardzo silny wpły w na organizację sądów administracyjnych włącznie z powoływania wojewódzkich sądów administracyjnych, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące prezesów Sądu Najwyższego to również nie ma tutaj zagrożenia samowolą prezydenta, dlatego że prezydent może będzie mógł powoływać prezesa Sądu Najwyższego tylko i wyłącznie spośród tych kandydatów, którzy zostaną zaproponowanie przez izbę tutaj nie ma żadnej groźby, że prezydent samodzielnie bez żadnego wskazania ze strony Izby dokona wskazania prezesa, który będzie kierował Izbą Sądu Najwyższego to wynika bezpośrednio z przepisów projektu ustawy natomiast co do zgody na dalsze zajmowanie stanowiska w to też nie jest także ona ma charakter arbitralny po pierwsze, taka osoba musi przedstawić zaświadczenie, że jest zdolna ze względu na stan zdrowia do dalszego wykonywania obowiązku to jest pierwszy z warunków po drugie, każda z tych spraw będzie indywidualnie rozpatrywana przez pana prezydenta w związku z tym w dalszym ciągu jest to samo co jest w odniesieniu do sądu ów sędziów w sądach w tej chwili, gdzie KRS Wyka, gdzie KRS wydaje swoją zgodę na dalsze pełnienie obowiązków dotychczas tak było w sądach powszechnych czy sędzia po ukończeniu 6 0 tego piątego roku życia mógł uzyskać zgodę KE razu też nie było w KRS żadnych przesłanek, które by wskazywały, że w takich okolicznościach KRS musi wydać zgodę innych nie ma prawa wydawać zgody nic nie rozumie, dlaczego akurat tutaj państwo podważają autorytet prezydenta, zwłaszcza jego rolę ustrojową wynikającą z art. 1 2 6 konstytucji w odniesieniu do samej skargi nadzwyczajnej ona i jej konstrukcja zapełnia pewną lukę w systemie ochrony praw wolności przypominam, że zgodnie z artykułem w siedemdziesiątym dziewiątym polskiej konstytucji skarga konstytucyjna przysługuje w razie naruszenia prawomocnym ostatecznym orzeczeniem ostateczną decyzję administracyjną w sprawie wolności człowieka i obywatela wynikających z konstytucji tymczasem w tym co jest przedmiotem zaskarżenia w drodze skargi konstytucyjnej nie jest indywidualne rozstrzygnięcie, które doprowadziło do naruszenia wolności praw człowieka i obywatela, ale akt normatywny, który stał postawi jego wydania to oznacza, że osoba, która czujesz się dotknięta takim niesprawiedliwym łamiącymi jej wolności prawa orzeczeniem przed decyzją administracyjną w dalszym ciągu będzie miała to niekorzystne dla siebie rozstrzygnięcie, a jedyne co będzie mogła zrobić, jeżeli zostanie rozpatrzona i skarga konstytucyjna pozytywnie i zostanie wydany wyrok stwierdzający niezgodność aktu normatywnego będącego podstawą rozstrzygnięcia z konstytucją to możliwość wznowienia postępowania na podstawie własnego żądania to z kolei określają przepisy stosownych procedur wprowadzenie tego środka takiego nadzwyczajnego do systemu ochrony wolności pra w do systemu ochrony przed niesprawiedliwością postulowała m. in. pani senator Staroń czy pan poseł Wójcikowski wielokrotnie wskazywali, że jest wiele takich sytuacji, gdzie doszło do rażącego naruszenia prawa narusza jego naruszenia wolności praw konstytucyjnych także, a już ktoś nie ma żadnego innego środka, który umożliwia oby mu uzyskanie rozstrzygnięcia, które daje satysfakcję daje poczucie sprawiedliwości kolejna kwestia dotyczy wieku, w którym sędziowie przechodzą stan spoczynku nie dalej niż rok temu 2 5 listopada podczas posiedzenia komisji w Senacie 1 z pań, która była reprezentantką w towarzystwie stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia wskazywała, że ona bardzo bym chciała, żeby sędziowie mogli przechodzić w Polsce w wieku 5 5 lat stan spoczynku no maksymalnie w wieku 60 lat kobiety, bo oni się czują tak przepracowani, że nie są w stanie dłużej pracować i wiek 6 5 lat to jest kategorycznie za dużo dla osób, które wykonują obowiązki orzecznicze, zwłaszcza jeżeli swoją karierę orzeczniczą zaczynali w sądach rejonowych w kwestiach dotyczących SDE komunikowanie Sądu Najwyższego rzeczywiście to co pan prezydent podkreślał podczas spotkań z przedstawicielami klubów po osiemdziesiątym dziewiątym roku doszło do dekomunizacji Sądu Najwyższego, ale w latach dziewięćdziesiątych to osoby wróciły z powrotem do Sądu Najwyższego aktu ułani z około 1 5 sędziów, którzy do końca byli członkami PZPR lub 1 jest tylko taka osoba, która była członkiem PZPR lub zrezygnowała z członkostwa w depeszy i była działaczem na rzecz opozycji Demokratycznej jest tak to wygląda aktualnie ponadto pan prezydent również takie spotkanie z klubami przedstawicielom, którzy byli obecni wskazywał, że jest 1 osoba, która była szefem podstawowej organizacji partyjnej w sądzie 1 osoba, która nawet pisała raporty codzienne dla KC PZPR dotyczące realizacji ustawodawstwa stanu wojennego w kwestiach dotyczących już w samej procedury przypominam, że jest to ustawa o charakterze ustrojowym w związku z tym ona w żaden sposób nie reformuje procedury cywilnej czy procedury karnej uregulowanych odrębnymi ustawami to jest ustawa, która wyłącznie dotyka ustroju Sądu Najwyższego jako tego organu władzy sądowniczej, w który czuwa nad poprawnością orzekania przez sądy powszechne i sądy wojskowe natomiast pragnę również państwu przypomnieć, że zgodnie z projektem rozporządzenia zamieszczonym do projektu ustawy ma wzrosnąć liczba sędziów, którzy będą orzekali w Sądzie Najwyższym wg projektu rozporządzenia mają to być 10 0 stóp 1 5 w kwestiach dotyczących posiadania wyłącznie obywatelstwa polskiego tutaj jest kilka ważnych kwestii po pierwsze, konwencja o obywatelstwie nie obowiązuje w Polsce, bo tak jak słusznie tutaj wskazano na nich została ratyfikowana to oznacza, że nie jest prawem obowiązującym natomiast nikt nie ma prawa do tego, żeby zostać powołany na urząd sędziego nie ma takiego prawa podmiotowego, które można, by było wywieźć w konstytucji natomiast w przywoływanych tutaj art. 3 1 ust. 3 wprowadza możliwość wprowadzania różnego rodzaju ograniczeń tych warunków, które należy spełnić, żeby móc korzystać w pewnych uprawnień czy być powołany na pewno urzędy i tutaj także w przypadku sędziów duże znaczenie będzie miało węzeł moralności względem państwa, którego są obywatelami w związku z tym, ponieważ rola sędziego jest bardzo szczególna i pełni on funkcje organów władzy publicznej organu władzy sądowniczej wydaje się, że ten wymóg jest jak najbardziej wskazany, chociaż to i tak Sejm zdecyduje czy ostatecznie będzie on przyjęty w ustawie, która zostanie przez niego uchwalona również pragnę tutaj odpowiedź na państwa pytanie dotyczące poprawek nie znam, jakie państwo poprawki zgłosić się Tosię okaże w trakcie kolejnych naszych spotkań na posiedzeniu komisji czy na posiedzeniu plenarnym podczas drugiego czytania kolejna kwestia dotyczy Izby dyscyplinarnej jej szczególnego charakteru ten szczególny charakter ma takie, by podkreślić niezależność tej Izby i także Basztą niezależność w tym sędziom przy orzekaniu w sprawach dyscyplinarnych nie tylko ich wyłącznie w odniesieniu do sędziów Sądu Najwyższego, ale także przedstawicieli innych zawodów prawniczych kwestia dotycząca przeniesienia sędziów stan spoczynku jeszcze raz podkreślam, że to nie jest także z automatu wszyscy sędziowie będą przeniesieni stan spoczynku i to jest z tym połączone nie ma także w tej w tym projekcie ustawy żadnego przepisu, który mówiłby, że pszenica nabędzie od razu z mocy prawa stan spoczynku pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego nie ma takich przepisów, więc nie wiem, skąd państwo je wyczytali i w interpretowaniu natomiast wiek 6 5 lat jeszcze raz państwu tutaj przypomnę to jest powszechny wiek emerytalny, a także wiek obowiązujące sędziów sądów powszechnych w związku z tym w tym momencie dochodzi do ujednolicenia tak jakby tych zasad w oparciu, o które sędziowie we wszystkich sądach będą przechodzili stan spoczynku skarga nadzwyczajna i ograniczenia czasowe dotyczące jej możliwości wystąpienia w nią w przypadku skargi nadzwyczajnej tutaj są 2 grupy warunków, które muszą być spełnione, żeby można było taką skargą wystąpić pierwsza grupa to są te naruszenia, które uzasadniają możliwość wniesienia skargi nadzwyczajnej druga grupa to są te podmioty, które będą mogły skargę wnosić w związku z tym to nie jest tak, że każdy obywatel, który będzie tu się zawiedziony, bo ZOZ dostał Mirosław rozstrzygnięcie, którego nie satysfakcjonuje będzie mógł złożyć skargę do Sądu Najwyższego po to jest wprowadzenie tej wąskiej grupy podmiotów odpowiedzialnych za ochronę praworządności oraz wolności praw jako uprawnionych do wnoszenia skarg nadzwyczajnych, żeby one najpier w kontrolowały czy rzeczywiście którejś z tych naruszeń wskazanych w ustawie występuje, a co za tym idzie czy rzeczywiście skarga będzie mogła być wniesiona państwo tutaj wskazujecie, że termin pięcioletni to jest termin niepewności, bo będzie można w każdej chwili skorzystać ze skargi nadzwyczajnej i jakoś państwo nie widzicie, że analogiczne terminy funkcjonują w odniesieniu do innych środków kontroli nadzwyczajnej chociażby do kwestii związanych z wnioskiem o wznowienie postępowania, czyli w odniesieniu do skargi nadzwyczajnej takie ograniczenie terminem pięcioletni jest nieporządku w odniesieniu do innych środków kontroli nadzwyczajnej jak najbardziej jest ono dopuszczalne i nie stanowi żadnego zagrożenia dla stabilności orzecznictwa sądowego w tych kwestiach dotyczących pytanie pana posła Sosnowskiego jeszcze raz przypominam, że pan prezydent zorganizował w Pałacu Prezydenckim spotkanie z partiami w czasie, którego partie miały możliwość przedstawienia swoich różnych propozycji rozwiązań dotyczących ustaw sądowych, jeżeli chodzi o to kiedy zostaną rozpatrzone weta to znów przypominam, że to jest kwestia Sejmu do Sejmu decyduje o tempie procedowania ustawy to Sejm decyduje o tym co jest w porządku dziennym obrad w związku z tym także o tym kiedy weta pana prezydenta zostaną rozpatrzone w kwestiach dotyczących powoływania rzeczników dyscyplinarnych przypomina, że zgodnie z projektem mają oni być powoływani spośród sędziów i to powiedziała tutaj pani minister Romaszewska nie wie, dlaczego państwo zarzucacie sędziom to, że jeżeli zostaną powołani na funkcję rzecznika dyscyplinarnego przez ministra sprawiedliwości to z automatu stracą swoje przymioty niezależności i bezstronności kolejna kwestia dotyczy efektywności rozpatrywania spraw tutaj odeśle do Ministerstwa Sprawiedliwości, które dysponuje stosownymi statystykami dotyczącymi tego natomiast, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące tego ile osób jest niezadowolonych ze sposobów funkcjonowania sądów zgodnie z najbardziej aktualnymi danymi z boku jest to 5 1 proc do osób, które negatywnie oceniają działalność sądów 3 6 % oceniają pozytywnie natomiast 4 % jest zdania, że wyroki nie są poddane niczyim naciskom to oznacza, że 9 6 % osób uważa, że wyroki są stronnicze i podlegają różnego rodzaju naciskom, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące udziału ławników to zgodnie z konstytucją jest udział czynnika społecznego w orzekaniu czynnika społecznego, który ma dać wyraz temu społecznemu poczuciu sprawiedliwości i znów dostaną powszechny składników wywary Lwy wybierają rady gminy i znów nikt nie kwestionuje, że rada gminy jako organ o charakterze politycznym wybiera ławników, którzy też będą mieć charakter polityczny i będą w sposób polityczny rozstrzygali sprawy, chociaż jak państwo również doskonale wiedzą proporcje jeśli chodzi o udział ławników w sądach powszechnych w orzekaniu jest zupełnie inna była mity mają możliwość przegłosowania sędziego zawodowego do czego nie dojdzie zgodnie z projektem w Sądzie Najwyższym natomiast, odpowiadając czy były zamawiane jakiekolwiek opinie konstytucyjne dotyczące projektów ustaw nie było takich ustaw zamawianych w kancelarii prezydenta bardzo dziękuję panie marszałku dziękuję bardzo pani minister zamykam dyskusję w dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy do głosowania nad tym wnioskiem przedstawionych w bloku boso Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PROGRAM SPECJALNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA