REKLAMA

Ofiary ulgi meldunkowej walczą ze skarbówką / Polska Straż Graniczna odsyła Czeczenów na Białoruś

Twój Problem - Moja Sprawa
Data emisji:
2018-04-07 13:20
Czas trwania:
30:34 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
swój problem moja sprawa w Anna Gmiter Zabłocka dzień dobry witam państwa w sobotnie popołudnie w programie twój problem moja sprawa dziś się problemy, które zgłaszali słuchacza, czyli kwestia ulgi meldunkowej w to była taka ulga, która obowiązywała kilka lat temu i która powodowała, że przy sprzedaży mieszkania w określonym czasie nie trzeba było płacić podatku ważne było jednak pewna świadczeniem i właśnie to oświadczenie jest dziś ogromnym problemem swój Rozwiń » problem mój sprawa w moimi gośćmi studio w Warszawie są pani Elżbieta Góźdź główny specjalista zespołu prawa administracyjnego gospodarczego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich dzień dobry witam serdecznie i jest z nami również pan Piotr Mierzejewski dyrektor zespołu prawa administracyjnego gospodarczego dzień dobry panie Piotrze, gdzie na grę chciałbym wyjść od sprawy, która dotyczy Lublina sprawę pana Henryka emeryta, który ma do zapłacenia 50  000 zł podatku mają około 30  000 zł odsetek na ten moment, bo oczywiście te odsetki cały czas rosną to jest także w tej sprawie jest w tle sprzedaż mieszkania, w którym miałby ten pan mieszkało ponad 30 lat i problemy z tzw. ulgę meldunkową ulgą Tektura teoretycznie muszę należała, ale nie złożył dawnego mitycznego jak mówią niektórzy oświadczenia w związku z tym fiskus uznaje, że tutaj tej ulgi zastosować nie można było w stolicy ten wysoki podatek do zapłacenia ta sprawa jest w tej chwili w NSA 11 kwietnia ma być rozstrzygnięcie właśnie w sprawie pana Henryka w kontekście właśnie tej sprawy czy tak podobne historie, które do nas trafiają bowiem, że do tej sprawy państwo się włączyć jeszcze jako biuro Rzecznika Praw Obywatelskich czy podobnych spra w jest dużo, a jeśli są, czego tak konkretnie dotyczą sprawy są różnego rodzaju tak konkretna dotycząca pana, o którym pani redaktor wspomniała jest akurat sprawie, którą rzecznik podjął z urzędu na podstawie monitoringu mediów to znaczy w praktyce, że z informacji medialnych podjęliśmy taką informację sprawa pana zainteresowała z uwagi na jej nietypowo szczupły zaraz powiem i to spowodowało, że dzieci fatimskich przystąpił do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym owa nietypowość sprawy polega na tym, że tak już, bo wspomniane w komitecie oświadczenia, które nigdzie nie został tak naprawdę skonkretyzowane i tutaj problem podstawy polega na tym, że urzędy skarbowe masowo negują prawo do skorzystania z takiej ulgi z walki na torze 1 z istotnych elementów, które umożliwia skorzystanie z tej ulgi było złożenie oświadczenia o zameldowaniu sprzedawanym mieszkaniu przez co najmniej 1 2 miesięcy przecież nie było żadnego wzoru tego świadczenia i nikt tak naprawdę do końca nie wiedział do tej pory nie sposób jednoznacznie rozstrzygnąć jak owo oświadczenie miało wyglądać ta sprawa jest o tyle nietypowa, że mamy tutaj do czynienia z kilkoma aktami notarialnymi, poprzez które dokonywano określone czynności prawnej przekształcenie lokalu, który następnie został zbyty AZA pieniądze z tego tytułu uzyskany pan kupi sobie inny lokal co było podyktowane kwestiami takimi no i zdrowotnymi, ponieważ stan poprzedni lokal był na czwartym piętrze, a pan postanowił kupić lokal na parterze taka, żeby mógł normalnie funkcjonować społeczeństwo tutejsze narzuca taki punkt widzenia, że przecież urząd skarbowy mając w Skien w blond do aktów notarialnych dokładnie wiedział czym rzecz problem polega na tym, że urząd skarbowy nawet jak ma wgląd to uważa, że to podatnik powinien był złożyć oświadczenie nie może nie było to żaden sposób zdefiniowane w przepisach jak ono miało wyglądać w szczególności nie było żadnego wzoru takiego świadczenia w związku z tym w tej konkretnej sprawie uznaliśmy taki pogląd wyraziliśmy w piśmie procesowym skierowanym do NSA, że tutaj urząd skarbowy dysponował oświadczeniem złożonym przez podatnika o doświadczenie polegało na tym, że po sporządzeniu tych aktów notarialnych zgodnie z przepisami akty te były przekazywane przez notariusza do urzędu skarbowego w związku z tym uznać należy, że urząd skarbowy był w posiadaniu dokumentów, z których wynikało, że ten pan był zameldowany w tym pod tym adresem z tego tytułu ta ulga miała być wykorzystane tymczasem organy podatkowe stoją na stanowisku, że to powinno być form jakiegoś konkretnego oświadczenia i poda jako ciekawostkę mogę powiedzieć, bo my występowaliśmy dwukrotnie do ministra finansów w sprawie ofiar ulgi meldunkowej, że w ostatni odpowiedzi, która w marcu do rzecznika braterskich wpłynęła ministerstwo wprost stwierdziło, że specjalnie nie stworzyli jednolitego wzoru tego oświadczenia, a ponieważ w praktyce mogłoby to powodować, że część podatników i tak bez tego wzoru nie skorzystała, z czym działali na swoją szkodę jest dochodzimy do jakiego absurdu w tym momencie dokładnie, że z 1 strony wymagać złożenia oświadczenia w 2 stały się już żadnego wzoru nie było, bo i tak podatnicy, by nie składali wszyscy na tym wzorze i tutaj tak, bo wspomniane tak notarialne w ocenie rzecznika są takim oświadczeniu złożonym nie wprost w tym niemniej mając taki sam skutek tutaj sporo osób czeka na to NATO rozstrzygnięcie NSA, bo do mnie też osoby pisały które, która też mają problem właśnie z tą z tą ulgą meldunkową tak, bo tutaj warto wspomnieć o tym, że działania rzecznika ukierunkowane są na podnoszenie pewnych kwestii i sygnalizowanie sądom pewnych możliwych rozwiązań w tym przypadku chodzi tutaj o dokonanie prokonstytucyjnej wykładni tych przepisów i wskazali, że skoro nie było wzoru oświadczenia to organ, rozpoznając sprawę obywatela podatnika Dunki winien wyjść mu naprzeciw to znaczy powinien dopuścić jako dowód to wszystko co poświadcza de facto okoliczność jest bezsporna mając sieci zbiory meldunkowe osoba stojąca przed notariuszem posługuje się dowodem osobistym podatnika gospel dotyczy posiada stary stary wzór dowodu, gdzie był wskazany adres zameldowania, więc ewidentnie tutaj te wszystkie dane były w posiadaniu urzędu skarbowego ale, kierując się sztywno literą prawa ani i duchem czyli jakby nie biorąc pod uwagę praw obywatela do ulgi urzędom jest po prostu łatwiej to podchodzi w sposób rygorystyczny sztywne i rzecznik tego typu sprawach stara się wskazywać pewne możliwości sądom administracyjnym skłaniający do rozważenia zastosowania wykładni prokonstytucyjnej ich przypadku, kiedy w takiej sprawie sąd podzielił pogląd rzecznika to celem jest oddziaływanie na inne składy orzekające, które być może również podzielam ten pogląd, a w konsekwencji też próba w sytuacji takiego 1 stanowiska ministra finansów wpłynięcia pośrednio na same organy podatkowe wtedy, kiedy sąd zawsze tzw. pogląd prawny w sprawie, kiedy uznałby przykładowo, że akt notarialny w określonych sytuacjach może być takim oświadczeniem, czyli wypełniać przesłankę ustawową dlatego ten wyrok tym kontekście jest przez nas również przez nas oczekiwany no właśnie powiedzcie państwo kończąc ten temat ulgi meldunkowej, jakby ile takich historii do was trafiło ich czymś na czym one się bardzo różnią od tej konkretnej mu do biura Rzecznika Praw Obywatelskich AFP bywa stosunkowo dużo skarg kierowanych przez ofiary ulgi meldunkowej m. in . rzecznika bezskutecznie interweniowało w sprawie obywatela, która została zakończona korzystnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie była to sprawa umorzenia oba, a więc sprawa, w której organy badał przesłankę ważnego interesu podatnika oraz interesu publicznego i następnie decydowało w ramach uznania administracyjnego czy może udzielić ulgi w spłacie zobowiązań w sprawie, o której tutaj mówię, ale stan faktyczny był taki, że podatnik sprzedał mieszkanie stwierdził, że wysłało oświadczenie jednak ono do tego urzędu nie dotarła następnie złożył zeznanie podatkowe, w którym wykazał kwotę do zwolnienia, niemniej jednak błędnej rubryce i w tym postępowaniu organy stwierdziły, że wystąpił ważny interes podatnika, ponieważ tak się nieszczęśliwie złożyło, że podatnik już po sprzedaży mieszkania miał wypadek samochodowy na skutek, którego stał się osobą z niepełnosprawnością jego sytuacja życiowa i finansowa znacznie się pogorszyła, niemniej jednak organy stwierdziły, że UE na przeszkodzie udzieleniu tej ulgi, ale stoi interes publiczny rozumiany jako w zasadzie interes fiskalny, czyli obowiązek płacenia podatków w tej sprawie tutaj jeszcze ból wers psujący była 1 okoliczność, ponieważ organy celne w korespondencji z takiej nieformalnej, która znalazła się w aktach sprawy powoływały się na plotki ze środowiska lokalnego i przytaczały wypowiedzi w stylu niech ten podatnik się cieszę, że w ogóle żyje, że przeżył ten wypadek samochodowy ta sprawa trafiła do naszego biura przeanalizowaliśmy akta i stwierdziliśmy, że konieczne jest udział Rzecznika Praw Obywatelskich i rzecznika w swoim stanowisku koło postulował rozumienie szersze interesu publicznego, który uwzględniałby również okoliczności powstania zaległości podatkowej, czyli całe całą regulację dotyczącą przepisów o uldze meldunkowej wskazywaliśmy m. in. na wspomnianej tutaj brak wzoru formularza takiego oświadczenia na to, że przepisy prawa bardzo często się zmieniały obowiązywały 3 różne regulacje prawne, których stosowanie w zasadzie było uzależnione od daty nabycia nie ruchu i nieruchomości i ten cały szereg wątpliwości te, które powstały miało istotne znaczenie dla tej sprawy, ale ostatecznie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie przychylił się do stanowiska rzecznika i stwierdził, że zasada powszechności opodatkowania właśnie powinna zostać skonfrontowana także z innymi konstytucyjnymi zasadami takimi jak zasada zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa zasada sprawiedliwości społecznej czy zasada zabezpieczenia społecznego dla osób pozostających bez pracy to sprawa jest obecnie na etapie ponownego rozstrzygnięcia przez organy właśnie to jest także państwa zespół zespół prawa administracyjnego gospodarczego w biurze rzecznika to są działania podejmowane, więc od pana Piotra między nimi działania systemowe, które państwo podejmuje ciast również działania na rzecz zwykłych obywateli w tym m. in. właśnie ofiary ulgi meldunkowej, ale nie tylko jakie jeszcze działania na rzecz obywateli i jakimi interwencjami jest państwo spotykacie właśnie w kontekście kontekście Kowalskiego czy Nowaka po pierwsze, są te ofiary ulgi meldunkowej po drugie, wiem, że są sprawy podatników, którzy zwracają się o umorzenie zaległości podatkowych tak to jest sprawa ta, która w pewnym kontekście ba wspomniana tak po po postępowaniu wymiarowym w przypadku, kiedy jest obowiązek zapłacenia podatku lub podatnik z różnych względów tego pos podatku nie może uiścić, bo n p. zachorował Sheen stracił pracę bagaż na tragedia w rodzinie nastąpiła ma prawo wnioskować do organu podatkowego albo o umorzenie tego zobowiązania podatkowego albo o rozłożenie tego na raty i tutaj my w kilku sprawach i to sukcesem próbowaliśmy przeforsować taki pogląd, że z 1 strony mamy interes prywatny interes podatnika, który winien być brany przez organ przy rozpoznawaniu takiego wniosku z drugiej strony mamy interes publiczny przetrze o ich interes podatnika jest tym momencie oczywiste to znaczy, że w jego interesie z uwagi na to, że uiszczenie podatku spowodowałoby pogorszenie jego sytuacji n p. musiałam musiałby sprzedać samochód, którym jeździ n p . lekarza to w przypadku interesu publicznego do tej pory powszechny był taki pogląd, że interes publiczny utożsamiany z interesem fiskusa tak naprawdę natomiast wystosowaliśmy taki pogląd zgodnie z tą interes publiczny należy postrzegać również poprzez wartości konstytucyjne nie jest w interesie państwa egzekucja podatku dla samej zasady, która spowoduje, że osoba, która została pozbawiona majątku będzie podopiecznym opieki społecznej w interesie państwa jest to, żeby zastanowić się czy nie lepiej jest rozłożyć podatek na raty albo czasem niektórych stacjach nawet w ogóle odstąpić od poboru tego podatku tak, aby umożliwić tej osobie powrót do społeczeństwa i możliwość normalnego funkcjonowania w konsekwencji płacenia podatków i tutaj mogę wyraźnie wskazać 1 z przykładów takich spra w, która się ostatecznie zakończyła sukcesem SP Rawa dotyczyła obywatelki, która nabyła spadek po zmarłym ojcu niestety właśnie z uwagi na swój zły stan zdrowia, które w późniejszym okresie stał się podstawą do jej ubezwłasnowolnienia nie dopełniła obowiązku formalnego złożenia zgłoszenia o nabyciu własności w ustawowym terminie 6 miesięcy i w związku z tym organy uznały, że nie ma ona prawa do skorzystania ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn jako osoba najbliższa powinna zapłacić podatek z odsetkami do postępowania przystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich, w którym właśnie przedstawiał ten wspomniany pogląd, który sprowadza się do tego, aby interes publiczny rozumieć szeroko w tej sprawie chcieliśmy zwrócić uwagę na brak zawinienia podatnika w wypełnieniu obowiązku podatkowego w Elle Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie tutaj w całości podzielił stanowisko, że rzecznika uchylił wszystkie rozstrzygnięcia, jakie zostały wydane nie tylko organów, ale tutaj naczelnika urzędu skarbowego i dyrektora i Izby skarbowej, ale także organu samorządu w IEO ostatecznie po tym, korzystnym orzeczeniu organy, rozpoznając tę sprawę postanowiły o umorzeniu zaległości podatkowej EU łącznie z odsetkami pani Elżbieta Góźdź i pan Piotr Mierzejewski zespołu prawa administracyjnego gospodarczego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich bardzo dziękuję za rozmowę dziękujemy dziękujemy tyle na teraz proszę państwa można mnie znaleźć na Facebooku na profilu twój problem moja sprawa, a już za kilka chwil Unię bezduszność funkcjonariusze twój problem moja sprawa w 2 konie są moimi gośćmi we studio w Warszawie z TOK FM jest z nami pani Ewa Skawińska Żuk z Helsińskiej fundacji praw człowieka witam panią pani Ewa będzie dobry jest również pani Aleksandra Czerwińska z Amnesty International na dzień dobry pani rolą Chin w porze państwa będziemy rozmawiać się o przejściu granicznym w Terespolu o sytuacji cudzoziemców konkretnie obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej, czyli mówiąc krótko nauczycielach, którzy tam cały czas pojawiają się mówiliśmy na ten temat się wielokrotnie moimi gośćmi byli przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich prawnicy również przedstawiciele Helsińskiej fundacji cała rzeczy polega na tym, że Straż Graniczna nie przyjmują od tych osób bardzo wielu przypadkach wniosków o status uchodźcy mimo tego, że te osoby w jasny sposób komunikują, że taki status o właśnie o prawa, choć Czechy chciałyby je na przejściu granicznym złożyć w tej chwili sytuacja wygląda w ten sposób, że 1 z panów, które pojawiały się na przejściu na dość sporo razy został odesłany przez Białorusi na terytorium Rosji co to może w praktyce oznaczać niczego do czego państwo polskie powinny się zobowiązać, kiedy takie osoby zjawiają się na przejściu przede wszystkim państwo polskie powinno zapewnić, że takie same będą miały możliwość faktycznie możliwe złożenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej tak było przez wiele lat praktyka się zmieniła na Straży Granicznej na wnioski o pewnych osób przyjmuje od, których oni, których nie przyjmuje nieznany nam są w ogóle ani zasady ani powody nadzorujemy kilka spraw, które właśnie do nas trafiły za pomocą organizacji białoruskich ma konsultanta i tak naprawdę krytyka się nie zmienia, ale co to oznacza w praktyce oznacza to, że ci cudzoziemcy koczują w dworcu na dworcu kolejowym w Brześciu w bardzo złych warunkach często z małymi dziećmi, które chorują nie mogą tam nie mają godnych warunków do przebywania i oznacza to, że oni kilka krotnie czy nawet kilkadziesiąt razy próbują złożyć wniosek na granicy oznacza to, że za każdym razem muszą rano kupić bilet na pociąg pojechać na granicę i tam przekonać funkcjonariuszy Straży Granicznej, że ich, gdy powody ubiegania się o ochronę międzynarodową są uzasadnione tutaj pojawia się taki realne problemy my faktyczny prawny, że w czasie tych rozmów na tzw . drugiej linii kontrolnej niema nikogo obecnego z osób trzecich to znaczy, że ani pełnomocnika danych cudzoziemców, którym mógłby być n p. adwokat albo radca prawny ani na przykłady przedstawicieli UNHCR, który wg nas czy powinien mieć możliwości przeprowadzenia kontroli właśnie tych rozmów wiemy o tym, że przedstawiciele rzecznika uczestniczyli w Belgii przy tej tej drugiej linii jak to pani nazwała czy już na tym etapie, kiedy tam rzeczywiście te decyzje zapadają i mieli bardzo dużo zastrzeżeń dotyczących tego, że wniosek mimo jasnego przekazu, że ktoś chce taki wniosek złożyć jest przyjmowany, ale pani Ewo, chodzi o to, jakie mogą być skutki dla takiej osoby, która nie może złożyć tego wniosku jednocześnie pobyt swój na Białorusi musi mieć bardzo ściśle ograniczonym czasowo prawda no i dochodzi do takich sytuacjach ta przez nas opisana, kiedy mężczyzna 16 × próbował wjechać do Polski bezskutecznie i ostatecznie co się z nim dzieje w tej sytuacji ten cudzoziemiec zdecydował się na nielegalne przekroczenie granicy oczywiście tego nie pochwalamy, ale to pokazuje jak bardzo było on zdeterminowany do uzyskania ochrony międzynarodowej na terenie Polski ta osoba została właśnie zatrzymana przez Białoruś i została odesłana na terytorium Rosji prawdopodobnie do cieni z tą osobą nie ma w ogóle kontaktu to nie jest jedyny przypadek, bo pani Ola mówią mi wcześniejsze, że zna podobną historię zupełnie innej osoby też młodego mężczyznę tak w tym piśmie, które skierowaliśmy do Straży Granicznej Jagi do Rzecznika Praw Obywatelskich wspominaliśmy także o innej sytuacji cudzoziemca, które bym chciał w Polsce złożyć wniosek o ochronę o udzielenie ochrony międzynarodowej, ale mnie jest to inna historia udokumentowana na, tyle że możemy tutaj wskazać na bardzo duże zagrożenie w przypadku, kiedy Straż Graniczna odmawia przyjmowania takiego wniosku Anny ME udokumentowaliśmy przypadek CEM i Barana slalomowe którego, którym zajmowała się także białoruska organizacja Human konsultanta Reiman zgłosił się po pomoc prawników właśnie z Białorusi i wcześniej próbował do polskiej wjechać 8 × za każdym razem strażnicy graniczni razem odsyłali go właśnie na Białorusi i w końcu doszło do tego, że im granat także zatrzymano, dlatego że Rosja oskarżyła go o to, że był uczestnikiem grupy zbrojnej nielegalnej grupy grupy zbrojnej na terytorium Czeczenii w związku z tym wydano nakaz o tym, aby go z Białorusi wydalić oczywiście Białorusi wykonała taki nakaz przekazała go do Rosji wiemy niestety o tym, że kilka miesięcy po tym, jak przekazano go w ręce władz rosyjskich i jego rodzina widziała się z nim tylko 1 raz na posterunku policji w Czeczenii w Krasnem i to było we wrześniu ubiegłego roku i od tamtej pory od września ani rodzina pani prawnik nikt nie ma kontaktu z ranami nie wiemy co się z nim dzieje w jaki miasto stanie wiemy natomiast to, że w momencie, kiedy dałem im g chciał złożyć wniosek o ochronę w Polsce mówił, że przez wiele lat w Czeczenii był prześladowany był także torturowane i jako o ostatecznym krokiem jedyną ucieczką było tak naprawdę właśnie złożył niem wniosku o ochronę w Polsce tutaj w tej sytuacji też, że musimy o tym, wspomnieć, że pojawią się ciasta takie głosy ze strony przedstawicieli polskich władz, że w Czeczenii nie ma wojny tak Iza w związku z tym nie ma tam zagrożenia tymczasem rzeczywistość pokazuje coś zupełnie innego wojny nie ma, ale tak samo jest mu osobiście słyszeliśmy także takie uzasadnienia od Straży Granicznej, że przecież ci ludzie nie uciekają przed wojną, ale także mogliśmy to słyszeć o stronę i ministra spra w wewnętrznych żarcie cieniem na wojnę i tutaj ten szlak do Polski należy przy blokować, ale mimo tego, że te działania wojenne działania takie typowego konfliktu zbrojnego zakończyły się na dobrych kilka lat temu to ludzie w dalszym ciągu czują się zagrożeni władza ma kontrolę nad swoimi obywatelami prześladuje ich praktycznie każda wypowiedź publiczna jest realne taki człowiek musi się liczyć z tym, że będzie represjonowany szykanowany zdarzają się przypadki, że osoby, które narzekają chociażby na to, że już w kraju jest korupcja czy, że pieniądze wydawane są nie taki sposób jak należy później, że ich domy sam sam balonem muszą wynosić z wiosek, których mieszkają takie sytuacje niestety bardzo często mają miejsce, ale też ludzie boją się o tym, mówić, więc taka atmosfera wiecznego strachu zagrożenia w Czeczenii niestety w dalszym ciągu ma miejsca i co jest tutaj też ważne jako on jako taki drugi argument, który często pojawia się w obliczu tych osób, które potrzebują ochrony, że przecież mogą też zostać na Białorusi problem polega na tym, że właśnie to osoby nie mogą zostać na Białorusi w szczególności jeśli mamy do czynienia z obywatelami Rosji i tutaj też takich danych oficjalnych jeśli chodzi o inne liczby złożonych wniosków o ochronę międzynarodową do obywateli Rosji właśnie na Białorusi na sprzęt na przestrzeni kilkunastu lat nikt takiej ochrony nie otrzymał i tutaj mamy do czynienia oczywiście z tym, że tamte 2 państwa są bardzo silnie ze sobą powiązane i na pewno Białorusi żadnemu obywatelowi Rosji nie przyzna ochrony międzynarodowej no to byłby to czas po prostu w stronę strony tego państwa właśnie tutaj problemem jest to, że nagle człowiek, który szukał pomocy szukał jej z państ w u nas w Polsce to znaczy, stawiając się na granicy, chcąc złożyć wniosek o nadanie statusu uchodźcy, który to wniosek powinien zostać rozpatrzony przez urząd d s. cudzoziemców ani przez Straż Graniczną jest taki człowiek notuje się, jakbym zupełnie pozostawiony sam sobie nagle się okazuje że, że ktoś go do portu jest Białorusi do Rosji i ślad poniżenia i taktu to jeszcze jest ważna taka kwestia Jean monnet w przypadku im Jana, ale także pojawił się wniosek o ochronę na Białorusi on w końcu zdecydował się na to będąc w areszcie Jean, żeby ubiegać się o ochronę na Białorusi oczywiście odmówiono mu tej ochrony i zamierzał złożyć odwołania od tej decyzji i w momencie, kiedy jeszcze miał czas na to, żeby złożyć odwołanie jeszcze ten okres nie wygasł prawnik, kiedy przyszedł do niego do aresztu i Manaus tam nie było nie zastał go i okazało się, że już został wydalony, czyli nastąpiło tu też, że z naruszeniem procedur, które za, które powinny być przestrzegane i ten człowiek nie wykorzystał jeszcze jakby całej ścieżki, którą mam, którą mógł wykorzystać wiemy o tym, że część cudzoziemców była taka w ubiegłym roku akcja adwokaci na granicy, kiedy adwokaci z Warszawy grupa adwokatów pojechała na granicę, by pomoc cudzoziemcom pomóc Czeczenom złożyć wnioski o nadanie statusu uchodźcy co się nie udało, bo większość adwokatów w ogóle nie została do swoich klientów do puszczonym, ale oni mnie jakby rozpoczęli w tym momencie tę drogę całą związaną z prawem i wiem, że były składane wnioski właśnie w e-sądzie z MEN dotyczące odmów wjazdu do Polski na przejście graniczne w Terespolu powiedzmy, jakie są decyzje sądu, bo to jest niezwykle istotne, jakie są decyzje sądu administracyjnego właśnie w tych w tych sprawach czeczeńskich tak to to 1 trzeba podkreślić, że Wojewódzki Sąd Administracyjny większości spra w uchylił decyzję komendanta głównego Straży Granicznej orzekając, że te decyzje były nieprawidłowe zatem Ano uznał, że nie wszystkie okoliczności w sprawie zostały sprawdzone i że należy powtórzyć tamto postępowanie ma z tym, że dno trzeba powiedzieć, że te decyzje wyroki sądu są wydawane teraz, a ta akcja miała miejsce w marcu, więc te osoby, które nie wjechało do Polski nie złożyły wniosku o nadanie statusu uchodźcy zdecydowały się nie na powrót dotyczy Czeczeni, ale zdecydował się w ogóle wyjazd do federacji rosyjskiej zupełnie inne miejsca sam to państwo też powiedzieć o 1 sprawie, która jest dosyć ciekawa istotna była 1 rodzina, która właśnie próbowała złożyć wniosek o udzielenie ochrony mizernej w Polsce jest potem jakimś nie udało próbowali na Litwie i to w 3 miejscach i też Litwa odmówiła przyjęcia takiego wniosku, więc tak naprawdę ta praktyka polskiej Straży Granicznej roznosi się też inne kraje Unii Europejskiej powietrze panie, bo był w tym w związku z tą sprawą mężczyzna który, który musiał wrócić na terytorium Rosji ślad o nim zaginął napisaliście państwo do Straży Granicznej co jest w tym piśmie, czego oczekujecie zwróciliśmy się do komendanta głównego Straży Granicznej z prośbą o wyjaśnienie tej sytuacji przeprowadzenie kontroli, ponieważ jest to kolejny sygnałów, który miał przyjmować naszych klientów, który pokazuje, że dochodzi do nieprawidłowości przy składaniu wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej i mamy takie historie, na które się powołujemy w tym piśmie, które w jasny sposób wskazują na to, że zachowanie Straży Granicznej naraża to osoby na niebezpieczeństwo i w żadnym wypadku nie możemy stwierdzić, że historia danego człowieka ucina się w momencie, kiedy Straż Graniczna po prostu nie przyjmuje wniosku i nic złego się z nim niestety nie na równych tak naprawdę w naraża nuta osoby na życie w miejscach, które inni, które sprawiają, że ta osoba może być zagrożona z bardzo wielu powodów to te cenne są, jakby narażenie na ręce od innych władz białoruskich realną później władze białoruskie silnie współpracujące z władzami rosyjskimi Anne także wykonują polecenia tak naprawdę Rosji ten człowiek, który po menu ubiega się o ochronę i próbuje uciec od tych systemów jest DM jest tak naprawdę włożone w ten system z powrotem tylko, dlatego że że strażnicy graniczni jednak nie słyszałam banki nie chcą słyszeć właśnie tego, że ktoś mówi ochrona mówi azyl runąć mówi o tym, że po prostu czuje się zagrożony, bo tutaj też w tych doniesieniach w tym raporcie ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich BMW też pojawiały się WL takie argumenty i wnioski, że właśnie strażnicy graniczni nawet w momencie, kiedy słyszeli od kogoś, że ktoś z chciałby ubiegać się udzielenia ochrony międzynarodowej dopytywali o to konkretne zagrożenia Jenny prowadzi, jakby takie wstępne rozpoznanie wstępne wywiady, które w żadnym wypadku nie są w kompetencjach Straży Granicznej tylko taki wniosek powinien zostać przyjęte i dalej przekazane po to, żeby już we właściwym trybie zostały rozpatrzone, więc Straż Graniczna tutaj wchodzi w role w zupełnie taką, do której nie jest powołana nawet przepisy prawa Europejskiego i podręczniki, które skierowane do Straży Granicznej, mówi że nawet nawet w sytuacji, jeżeli cudzoziemiec nie musi bezpośrednio my tak, że chce się ubiegać o udzielenie ochrony międzynarodowej, ale z powodu w powołanym przez niego wynika, że w razie powrotu do kraju pochodzenia będzie zagrożony prześladowaniem czy będzie grożą poważne krzywda to Straż Graniczna jest zobowiązana do przeprowadzenia postępowania i do przyjęcia takiego wniosku o bardzo dziękuję za naszą rozmowę z moimi gośćmi były panie Ewa Stadnicka Żuk z Helsińskiej fundacji praw człowieka i pani Aleksandra Karpińska z Amnesty International dziękuję pięknie zabrzmiał dziękuję bardzo, a to był już ostatni temat na dziś zapraszam oczywiście za tydzień, ale zapraszam również na Facebooka na mój profil twój problem moja sprawa tam również pisze o ciekawych czasem bulwersujących, a czasami zupełnie śmiesznych historiach i za pośrednictwem Facebooka również można do mnie pisać zanosi się skontaktować, a już teraz na naszej antenie i informacji Radia Tokarz Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TWÓJ PROBLEM - MOJA SPRAWA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA