REKLAMA

RPO złożył pierwszą skargę nadzwyczajną. Czym ona jest?

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2018-08-13 12:20
Prowadzący:
Czas trwania:
14:54 min.
Udostępnij:

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar w piątek złożył do Sądu Najwyższego swą pierwszą skargę nadzwyczajną.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
23 minuty po godzinie dwunastej, słuchamy Radia TOK FM. Popołudnie Radia TOK FM, a w naszym studiu Kamila Dołowska, dyrektor zespołu prawa cywilnego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, dzień dobry, dzień dobry. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar w piątek złożył do Sądu Najwyższego swą pierwszą skargę nadzwyczajną. Umożliwia mu, ta skarga nadzwyczajną, o której, których mówimy też zupełnie nowy instrument. Rozwiń »
Jak rozumiem inne były moją prośbę krótko powiedzieć słuchaczom składką w ciąży jest skarga nadzwyczajna skoro mamy przecież w systemie większości systemów prawnych, które mówi, że jeśli mamy pretensje co do wyroku sądu nad morzem już są w wyższej instancji tak jeszcze wyższej instancji można się odwoływać jeśli uważamy, że wyrok był wydany jeśli auto nagle pojawia się zupełnie co coś obok coś ponad?

Skarga nadzwyczajna na takim nowym środkiem zaskarżenia nadzwyczajnym sama nazwa wskazuje, która z został wprowadzony do systemu prawnego nową ustawą o Sądzie Najwyższym i obowiązuje od 3 kwietnia tego roku rzeczywiście system środków odwoławczych w Polsce jest dosyć rozbudowane, bo mamy 2 instancje sądowe i to ten plan ten poziom gwarantuje każdemu konstytucja, ale oprócz tego mamy jeszcze skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego skarga o stwierdzenie zgodności z prawem prawomocnego orzeczenia z tym, że ten system środków jest o tyle niedoskonały, że zawsze zawsze pozostają jakieś orzeczenia, które mogą być płynna mogą być niesprawiedliwe, a które nie łapią się na te nadzwyczajne środki, które do tej z do tej pory obowiązywała, bo skarga kasacyjna nie przysługuje w każdej sprawie jest cały szereg wyłączeń n p. sprawę eksmisji z mieszkania czy jakieś takie sprawy alimenty, a z kolei skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia nie eliminuje samego wyroku z systemu prawnego, a umożliwia tylko dochodzenia odszkodowania od skarbu państwa za no tzw. błędy sądowe i dlatego skarga nadzwyczajna jest 0 tym środkiem o zupełnie innym charakterze ustawa o Sądzie Najwyższym przewiduje 3 zupełnie samodzielne przesłanki, które może mogą stanowić podstawę takiej skargi to jest naruszenie zasad praw albo wolności obywatelskich, które są zagwarantowane w konstytucji druga podstawa, która może występować łącznie albo oddzielnie to jest rażące naruszenie prawa poprzez jego niewłaściwe zastosowanie czy błędną wykładnię i trzecie to jest oczywista sprzeczność najważniejszych ustaleń sądowych w LO z rzeczywistym stanem rzeczy

A która z tych rzeczy w 2 zagrała w tej konkretnej sprawie, o którym wraz w kwestii, które nas skargę na zwycięstwa to wciąż kontrole

W sprawie, które rzecznik wniósł skargę nadzwyczajną myśmy zarzucili naruszenie przepisów procedury cywilnej tak naprawdę poprzez ich niezastosowanie przez sąd wtedy, kiedy sam miał obowiązek i oczywiście dodatkowym argumentem było to, że takie taki stan rzeczy, które wystąpiło w związku z tymi naruszeniami narusza szereg przepisów konstytucji w tej sprawie Smaga ukróci ten Gonzalez scharakteryzować, o co w nich chodziło to była taka sytuacja, w której z na przestrzeni 5 lat w tej samej sprawie pod tym samym spadkodawcy wydano 2 sprzeczne postanowienia o stwierdzeniu nabycia w nabyciu od nabycia spadku w pierwszej sprawie sąd stwierdził, że gospodarstwo rolne po zmarłej żonie odziedziczył wyłącznie jej mąż natomiast ten drugi w postępowaniu, które zna z nieznanych nam powodów po 5 latach toczyło się na skutek wniosku 1 z dzieci, które zresztą był uczestnikiem tego pierwszego postępowania i wówczas nie miała nic przeciwko takiemu rozstrzygnięciu w ich tym drugim postępowaniu po 5 latach sąd orzekł, że gospodarstwo rolne nabyli po 1 4 ów mąż i trójka dorosłych dzieci i dziś zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich nota sytuacja przede wszystkim muszę podkreślić, że ta sytuacja, która w praktyce sprowadza się do tego, że nie wiemy, kto jest właścicielem tego gospodarstwa rolnego, bo zrobiłaś mocno ba są prawomocne oba funkcjonują w obrocie prawnym, a właściwie ustalają zupełnie odmieni odmiennie ekran krąg właścicieli tego gospodarstwa rolnego i co więcej nie ma Albert o koszty skargi nadzwyczajnej, która weszła w życie w kwietniu tego roku nie było żadnego środka prawnego, który umożliwiałby wzruszenie któregokolwiek z tych orzeczeń zresztą na ten problem w Rzecznik Praw Obywatelskich zwracał uwagę w 2 0 11 20 1 2 roku, że jest właśnie pewna luka prawna, która powoduje, że niezależnie od powodów, bo być może ktoś przespał termin w soczyście prawo o jakiś tam terminy do wzruszenia orzeczenia w takiej sytuacji zakreśla no ale nie zmiana ta faktu ma trwać będą okresem wzruszenie orzeczenia co do wzajemnego, jeżeli mamy 2 sprzeczne ze sobą prawomocne orzeczenia to właśnie pożądanym stanem jest to, żeby jedno z nich wyeliminować, czyli wzruszać gniewem i Maćka odrzucić wniosek

A skąd wiemy, jaka jest skala tego typu sprzecznych wyroków, które zostały w wydanym w Polsce jak wiele, iż jest go ludzie mogą się zgłaszać ani Rzecznika Praw Obywatelskich nie tylko nikogo innego

Oczywiście my takich statystyk nie mamy natomiast mamy cały czas tego typu skargi rocznie to jest mniej więcej 5, 8 skarg takich dotyczących właśnie funkcjonowania sprzecznych prawomocnych orzeczeń i tych sprawach też nie można ukarać winnych realiach lat to jest dojmujące w tym sensie, że jest trudno mieć w domu 2 wyroki, z których 1 wynika, że jest właścicielem 1 4 gospodarstwa z drugiej, że nie jestem właścicielem do tak trudno z tym żyć, ale rozumiem w sprawach, które nie dotyczą bezpośrednio przez nią takiego codziennego życia to ludzie mogą po prostu umieścić nie mógł nie zmiotła z potrzeby informowania rzecznika praw autorskich kogo innego takiego roku jeśli nie ma konsekwencje i wyraźnych takiego mówią, że dokładnie natomiast mowy daj się, że większość jednak rozstrzygnięć sądowych wydaje się w takich sprawach, które na codzienne życie w taki czy inny sposób rzutują i prędzej czy później ta może się okazać się na trojga na cud 

To jest interesujące co się wydarzy

Tak, bo tak sąd w 2 0 jest skarga nadzwyczajna w jak będzie działał ten mechanizm skargi na nadzwyczajnym dali coś co ma być jak rozumie, że efektem idealnym jest to, żeby 1 z tych wyroków została uznana za nieważne płacisz to znaczy skarga nadzwyczajna jest takim środkiem prawnym, który powoduje to co do zasady uchylenie zaskarżonego orzeczenia, a w pewnych szczególnych przypadkach, zwłaszcza wtedy, kiedy od wydania prawomocnego takiego orzeczenia upłynęło już 5 lat można wnosić tylko, żeby Sąd Najwyższy stwierdził, że ten wyrok został wydany z naruszeniem prawa i wtedy znowu jest taki skutek, że można dochodzić odszkodowania od skarbu państwa natomiast w tej sprawie rzecznik wnosi o to, żeby jedno z tych orzeczeń to późniejsza, bo tutaj powołujemy się na dotychczasowe orzecznictwo sądu sądowe, że w takich sytuacjach zazwyczaj uchyla się to późniejsze orzeczenia i w takiej sytuacji błąd sądu polegał na tym, że sąd powinien był zbadać swoich terytoriach w swoich rejestrach czy taka sprawa po takim spadkowi spadkodawcy już nie odbywała się w sądzie i powinien był ten drugi wniosek po prostu odrzucić, a nie wywołałby żadnego skutku w postaci zainicjowania postępowania sądowego w związku z tym skutek naszej skargi w zakładanym przez nas będzie taki, że Sąd Najwyższy uchylił to drugie postanowienie spadkowe i są z zwróci sprawę do Sądu I instancji, a także sąd odrzuci wniosek proszę przypomnieć te drugie było takie, że dawało 1 4 spadku na rzecz Junak ich rodzice dzieci ojcu czy bardziej sprawiedliwe z punktu widzenia konieczne trudno powiedzieć trudno powiedzieć jakie, jakie tam były zależności między tymi osobami natomiast niewątpliwie mamy w tej chwili taką sytuację, że oni mają 2 rozstrzygnięcia na tak naprawdę, jakby nie mieli żadnego, dlatego że nie wiadomo, kto jest właścicielem w tej sprawie to wywołało daleko idące perturbacje, bo ojciec chciał darowizną przekazać komuś gospodarstwo rolne w tym będzie dowiedział się od notariusza, że nie może tego zrobić, bo właściwie nie wiadomo czy jest właścicielem tego gospodarstwa

Czy nie jest poza tym toczą się postępowania administracyjne o wywłaszczenie części tej nieruchomości pod budowę drogi i też inną nie wiadomo właściwie przeciwko komu czy, w czym w stosunku do kogo ono powinno było być prowadzone jeszcze tego typu sprawy, których są zgłaszane pań budżet Rzecznika Praw Obywatelskich wybierze tych praw obywatelskich państwo będą w gminnym rozpoznawali chcieli skorzystać z tego instrumentu skargi nadzwyczajnej

Biuro rzecznika została wprost zalana tymi wnioskami od kwietnia tego roku do biura rzecznika wpłynęło około 1,5 1000 próśb wniosków o wniesienie skargi nadzwyczajnej tego w sprawach cywilnych szeroko rozumianych Bos wlicza w to również sprawy pracownicze wpłynęło takich spra w prawie 70 0 nie, więc jest oczywiste, że w tej masie wniosków prawdopodobnie znajdują się również sprawy, w których rzecznik tego środka nadzwyczajnego będzie jeszcze chciał skorzystać, a w porównaniu z innymi podmiotami, które mają prawo prawo tu skargę nadzwyczajną uruchomić po co na pierwszym miejscu rzecznik praw zloty zlotym przypomnijmy, że jeszcze inne podmioty mogą tak trudno powiedzieć czy rzeczy tutaj jakby rzecznik jest na pierwszym miejscu czy może jednak Prokuratura Krajowa, ale trzeba płacić tylko rzecznik i tylko Prokuratura Krajowa w wyniku nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym mogą wnosić skargi w tym tzw. przedłużonym okresie to znaczy mogą wnosić skargi od orzeczeń, które się uprawomocniła pomiędzy wejściem w życie konstytucji, a wejście w życie ustawa o Sądzie Najwyższym co obejmuje okres 2 0 lat wstecz to po dziewięćdziesiątego siódmego roku do 2 00 8 zlotych tych podmiotów jest tylko prokurator Rzecznik Praw Obywatelskich jego zdaniem to jak rozumiem BL MMT oprócz tego jest jeszcze Rzecznik Praw Dziecka on DX ścieramy steki nie pamiętam jeszcze za 2 ze 2 lub 3 instytucje publiczne takie o charakterze orzeczniczym rzeczywiście natomiast o te instytucje mogą wnosić w sprawach, w których są właściwe

Czyli w tych sprawach w węższym zakresie którymi się po prostu zajmują trwał protest drużynom tłumaczy jak my i cała opinia publiczna postrzegamy biuro Rzecznika Praw Obywatelskich co dla niego właściwie co też nie dla jednych to będzie kwestia tego czy jestem właścicielem spadku czy Niejestem dla kogoś innego momentu może kompletnie inne rzeczy czy wśród tych kilkuset ponownie ponad 3 wniosków czy widzi pani coś takiego co właśnie pokazywałby jak my jako społeczeństwo widzimy rolę rzecznika po Beskidzie z tego domenę główną ma

Jak wiadomo rzecznik praw autorskich jest organem powołanym do stania na straży praw i wolności obywatelskich, czyli wszystko to co można uznać za prawo lub wolności obywatela to jest domena Rzecznika Praw Obywatelskich dlatego te skargi dotyczą, bo się wszelkich dziedzin życia trzeba też pamiętać, że poza sprawami cywilnymi to skarga nadzwyczajna służy też od wyroków w sprawach karnych natomiast w sprawach cywilnych to są to sprawa najróżniejsze tak jak mówiłam sprawy z zakresu prawa pracy bardzo dużo wniosków dotyczy wyroków rozwodowych i głównie orzeczenia o winie są sprawą eksmisji z mieszkania są różnego rodzaju sprawy cywilne od 

Nie wiem od spra w o zapłatę są sprawy, w których ktoś z kimś kłócił się 20 lat temu nie wiem o wydanie ciągnika i w tej chwili oczywiście, kiedy dowiedział się, że jest taki, że taka możliwość nadzwyczajna to również do nas pisze także jak też w skala istotności tych problemów jest bardzo różna myślę, że najwięcej w tej chwili spraw z skarg czy wniosków do rzecznika to dotyczy spra w, w których sąd musiał dokonywać różnego rodzaju rozliczeń majątkowych zdecydowanie najwięcej spra w dotyczy podziału majątku po rozwodzie dział spadku czy zniesienia współwłasności pomiędzy współwłaścicielami to są bardzo skomplikowane sprawy często w ogóle takie, które toczyły się w sądzie po kilka czy kilkanaście lat po wartości dzielonego majątku orzekało kilka składów biegłych, bo samo wyliczenie czasami wartości, zwłaszcza kiedy dzielono majątek dzieli się majątek po latach od momentu, kiedy wystąpiło zdarzenie nie wiem uprawniające do tego, żeby w ogóle tym majątkiem dzielić tak bardzo trudne i również dla nas jest to bardzo trudna musimy ściągać akta sądowe takich spra w w ciasto są akta wielotomowe w UE i spraw są skomplikowane wydają wydają państwa dlatego biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, który krytykował ustawę o Sądzie Najwyższym na podstawie właśnie tejże ustawy korzysta ze skargi nadzwyczajnej, którą ta ustawa wprowadza 

Myślę, że dla pana dla Rzecznika Praw Obywatelskich bardzo trudna decyzja o tym czy skorzystać z tego środka prawnego, bo oczywiście rzecznik ma wiele zastrzeżeń w tym także Kos el o charakterze konstytucyjnym do samej ustawy o Sądzie Najwyższym

Natomiast trzeba też pamiętać o tym, że poszczególni rzecznicy od wielu wielu lat apelowali jednak, że istniejący system środków zaskarżenia cały czas nie jest takim skutecznym sitem i zawsze pozwala na to, żeby w obrocie istniały wyroki takie po prostu niesprawiedliwe krzywdzącą obywatela, który nie ma możliwości wyeliminować z porządku prawnego natomiast ich z tego powodu rzecznik zdecydował, że w tych sytuacjach takich oczywistych, a zwłaszcza wtedy, kiedy tak naprawdę nie mamy takiego konfliktu pomiędzy 2 równoprawnymi podmiotami, czyli 2 obywatelami i nie ma tego konfliktu wartości, że wniesienie skargi na rzecz 1 może być krzywdząca krzywdą dla drugiego to w takich sytuacjach jest nam łatwiej podjąć decyzje tutaj mieliśmy do czynienia właśnie taką sprawą się tak naprawdę wszyscy byli równo równo pokrzywdzeni, bo nikt nie mógł się być właścicielem odziedziczonego majątku na koniec zapytam panią, gdy tylko o coś co oczywiście w trakcie dyskusji o Trybunale Konstytucyjnym głównie swego czasu dyskutowana mianowicie o taką czystą innemu wydolności urzędu czy wręcz biura wysokiego dobrze jak pan, mówi że sami związany z prawem pracy dać 700 nie jest prawem cywilnym z Francji, ale czy to jest tak, że więcej musi wdrożyć tę robotę ski zatrudnić ludzi osobną komórkę stworzyć skargi nadzwyczajne byłoby idealnie, gdyby te biura rzecznika mogło coś takiego zrobić natomiast my nie zostaliśmy absolutnie żadnych środków na ten cel i na razie jest mniej mówi się z 7 z wnioskami w sprawach tylko cywilnych, a łącznie prawie 1,5 1000 wnioskami borykamy się własnymi siłami, czyli oprócz tych wszystkich wniosków, które dotychczas spływały do rzecznika tymi samymi siłami tymi samymi naszymi zasobami kadrowymi musimy sobie poradzić jeszcze z tymi wnioskami częściej rzecznik apeluje o to, żeby zwiększyć budżet na razie niestety na zasadach Camp Kamila Dołowska dyrektor zespołu prawa cywilnego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, bo naszym gościem bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję bardzo, ale jest 12 3 7 wyśle informację Radia TOK FM kończymy dzisiejsze popołudnie, a po informacjach Radia TOK FM program raport gospodarczy, na które zaprasza Aleksandra Dziadykiewicz dzisiejsze popołudnie Bartłomiej Pograniczny przygotował jeszcze Tomasz Lorek również wydawali go.
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA