REKLAMA

Henryk IV i Canossa, czyli walka o władzę

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-01-28 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
49:00 min.
Udostępnij:

Karolina Lewicka i prof. Jerzy Pysiak rozmawiają o upokorzeniu króla Henryka IV, który musiał się udać do Canossy by obłaskawić papieża, ale potem srogo się za to zemścił...

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Wieczór Radia TOK FM. Wysokie wzniesienie u podnóża Apenin, nieopodal Parmy. Na wzniesieniu warownia góruje nad miejscowością od dziesiątego wieku. Zamek w Canossie, siedziba Matyldy, pani nad Toskanią, miejsce trzydniowego upokorzenia samego króla niemieckiego, późniejszego cesarza. A szło to tak: trwa spór o inwestyturę. Generalnie rzecz ujmując mimo szczytnych haseł rzecz się rozchodzi o to, kto będzie miał w Europie większą władzę: osoba duchowna czy świecka?  Rozwiń »
Kiedy król za bardzo zbieżne niepodległość papież przystępuje do gróźb wymiar niż ważność, bo mam tu klątwę na nas i waszą detronizację w zanadrzu król nie tracił bojowego ducha nie zostaje dłużne podważa legalność wyboru papieża odwet za wręcz wściekły papież nakłada na króla ekskomunikę teraz królowi grunt pali się pod nogami, bo wykręca mu posłuszeństwo wypowiedzi mogą go w Szudziałowie, że opozycja wewnętrzna tylko czeka takiej okazji do król postanawia taktycznie się cofnąć pakuje manatki w ten wór pokutny i rusza do wspomnianej Canossy akurat tam przebywa jego wróg papież Grzegorz siódmy trzeba będzie go błagać o zdjęcie ekskomuniki wiadomo, że nie obejdzie się bez upokorzenia.

Akt trzeci już dzień kran czy król na mrozie ubranka nos zmiękczą musieli papież notuje satysfakcją przez 3 dni, stając u bramy zamku zdrowsze szaty królewskie, bo są we Włosienicy nie pierwej przestał płakać z wielkim płaczem zmiłowania apostolskiego przebaczenia aż u wszystkich, którzy tam przybyli wzbudziły taką liczbę gości także współczucie że, stawiając się znani wszyscy dziwili się niezwykłej zatwardziałości mego serca lub ekskomunika zdejmie wkrótce mocno tego pożałować. Jest 28 stycznia 1077 roku.

Wieczór Radia TOK FM na stan jest już prof. Jerzy Pysiak Instytut historyczny Uniwersytetu Warszawskiego dobry wieczór panie profesorze dobry wieczór wydział historyczny wydział historyczny przepraszam to i tak obniżyła rangę wśród innych zamykamy się już, że nie istnieje właściwie ostała się to fragment ściany miejscu korzeniach Henryka czwartego króla niemieckiego przeminą z wiatrem wcześniej przeminął sam Henryk czwarty do Tuska niesie przynosimy, chociaż nie to jest troszeczkę inny region ten jest w pobliżu Toskanii prawdami to jest Toskania szeroko rozumiane Emilia Romania region Emilia-Romania w LM w u podnóża Penn około 25 km od Parmy tam zdążą Henryk czwarte jak do tego doszło?

Bardzo długa historia Grzegorz siódme tak też Papierz ówczesny od bardzo dawna, a pełniący 1 z kluczowych ról w kreowaniu polityki papieskiej i w kreowaniu polityki reformy kościoła sekretarz poprzednich papieży proponuje bardzo daleko idący program program zmian dotyczących w kościoła i z jego miejsca w monarchiach ówczesnej Europy, ale także pozycji papieża w kościele w stosunku do całego pozostałego kościoła instytucjonalnego jesteśmy w wieku 11 w pojeździe jedenasty już w pierwszej połowie wieku jedenastego zaczyna się bardzo intensywny róż reformatorskim zwykle posługujemy się terminem reformy gregoriańskiej właśnie ze względu na imię papieża Grzegorza siódmego, który dno jest on ojcem niejako tego wielkiego ruchu, a nawet niektórzy zachodni europejscy historycy od jakiegoś czasu zaczęli się posługiwać słusznie chyba terminem rewolucja tego zjawiska, dlatego że oczywiście poniosą żadnej gwałtownej krótkiej wydarzenia porównywalne z pewnego rodzaju przenośnia jednak, ale forma kościoła miało charakter, że wódz miała charakter ewolucyjny to było rzeczywiście przewrócenie wielu dotychczas obowiązujących standardów już w pierwszej połowie wieku jedenastego zaczyna się ten ruch reformatorski myślę reforma Tuska w kościele i często współcześni historycy nazywają tzw. które reformą innymi słowy Grzegorz siódmy nie zapoczątkował je owego zjawiska tylko z niego wyrasta i nadaje mu bardzo wyrazisty kształt w to do czego dążyli reformatorzy to było oczyszczenie kościoła z różnego rodzaju nadużyć związanych z nadmiernym uwikłaniem kościoła w kwestii świeckie jak np. występowali przeciwko małżeństwom kapłanów innymi słowy mamy do czynienia z postulatem wprowadzenia celibatu wśród duchowieństwa osób małżeństwa księży są uznane za postępowanie o charakterze grzeszni heretyckim jest nawet na to termin Nikola Gizmo, a także przeciwko swym oni to znaczy również uważany za herezję to znaczy przeciwko nabywaniu i godności kościelnych w zamian za korzyść majątkowa i Henryk czwarty król niemiecki początkowo sprzyjał tym postulatom to znaczy on również podobnie jak jego ojciec z jakiego mat KO, która spełniała władzy w czasie, kiedy Hannę czwarty był małoletni sprzyjali tym ruchom ten ruch reformy kościoła w znacznym stopniu był związany również z postulatami formułowanymi przez władzę cesarską natomiast cesarze nie przewidzieli logicznych konsekwencji, jakie wyciągnęli reformatorzy z kręgu kurii rzymskiej z kręgu Grzegorza siódmego wcześniej znanego jako Hildebrand płynących w konsekwencji płynących dla stosunków między kościołem, a władzą monarszą władzę monarszą będzie podporządkowana pod zarzutem to na pewno, a do tego do tego jeszcze dojdzie przede wszystkim postulatem takim bazowym reformy gregoriańskiej i z tego wynika m. in. potępieni Nikolai z młodszy syn Moniki jest rozdzielenie sfery sacrum i Profanum wszystko co jest Kochański nie powinno mieć dostępu do kościoła i teraz grają gorzowianie, bo tak w będziemy od tej pory nazywać to Stronnictwo reformatorskie uznają, że wpły w władzy królewskiej zasadzki na obsadę stanowisk w kościele to jest pomieszanie sacrum Profanum pomieszanie porządków pomieszanie porządków samochody świecka dołem stanowić dla duchownych, a widzi pani to jest rewolucyjne, dlatego że nikt wcześniej w ten sposób nie rozumował od czasów Konstantyna wielkiego w całym chrześcijaństwie od czasów Karola wielkiego i odnowienia cesarstwa rzymskiego na Zachodzie w chrześcijaństwie zachodnim nikt nie patrzył na władzę królewską cesarską jako na władzę świecką jest władza kościelna jest władza świecka i to są urzędnicy książęta hrabiowie i jest władza monarsza im pomazany sportu tak jest, bo król jest Bożym pomazańcem, która ma zarówno atrybuty władzy świeckiej jak u władzy w mającej boską legitymizacji Grigorija nie temu zaprzeczają i dlatego odmawiają władcom w prawa do mianowania biskupów czy Opatów mówiłem przed chwilą o po reformie ona w dużym stopniu się wiąże ze może kiedyś będziemy je do tego okazję ze sobą Trójmiasto zapoczątkowaną to jest reforma życia monastycznego dotyczącego tylko klasztorów, ale utrudnia ci w swoich postulatach reformatorskich m. in. również domagali się likwidacji wpływów władzy świeckiej na obsadę stanowisk duchownych, ale dla nich było oczywiste, że ta władza świecka te nie są królowi cesarze cesarz może mianować biskupów i Opatów to książęta nie mogą oni się domagali się tylko Kulczyk cesarz mianował biskupów Opatów i teraz Grzegorz siódmy to myślenie całkowicie zmienia dla niego nie ma wątpliwości, że kolczyk cesarz jest władcom świeckim nie ma nic wspólnego z kościołem, a jedno rozpadu do pewnego stopnia logicznie rozumując, choć logice tej można byłoby cokolwiek zarzucić, ponieważ jednak królowie i cesarze nie wszyscy śledczy nie dotyczy to wszystkich naszych europejskich np. nie dotyczy to w Hiszpanii, gdzie nie było namaszczenia Królewskiego, ale we Francji w Niemczech królowi cesarze są namaszczeni Anglii i teraz Grzegorz siódmy dochodzi do wniosku że, ponieważ po ma zdanie i jakie otrzymują Władku monarchowie nie nadaje im na, a nie nadaje uprawnień kapłańskich, bo niezależnie od tego jak bardzo świętym krzyżu na świętym będzie namaszczony Kulczyk cesarz to niema on prawa odprawiać msze Moon to nie należy do stanu duchownego, a skoro nie należy do stanu duchownego to należy staroświeckiego i wobec tego mieszać się w obsadę biskupst w i opact w mu nie wolno, bo będzie to właśnie profanacja, jaka jest niezwykle interesująca takie momenty, kiedy przychodzi ktoś zostaje pewne urządzenie świata i mówi jak powinny działać zupełnie inaczej i dlatego właśnie zgadzał się z tym określeniem rewolucja gregoriańskim to już zupełny przewrócenie sposób owej wizji świata, o których pani mówi i teraz początkowo to jak powiedział Hynek czwartym wydaje się sprzyjać postulatom reformy kościoła formułowanym przez Grzegorza siódmego kręgu siódmy zostaje wybrany na papieża w roku 1000 siedemdziesiątym trzecim, ale wokół w latach 17541076 dokonuje kilku bardzo istotnych nominacji na ważne biskupstwa wrzeszczy i w północnej Italii przeciwko czemu Grzegorz protestuje domaga się od syndyka czwartego i wycofania się znów uznania nominatów papieskich bądź mianowanych przez papieża biskupów, którzy zostali wybrani kanonicznie co to znaczy to znaczy, że domaga się przynajmniej w początkowym etapie reformy gregoriańskiej domaga się papież tego, żeby kościół miał pewny swego rodzaju samorząd pod tym względem to znaczy biskupa mają wybierać kanonicy, a tata mają wybierać mnisi z jego klasztoru, ale na to chętnych czwarty się absolutnie nie zgadza, ponieważ oznaczałoby to bardzo daleko idące osłabienie zakresu jego władz należy pamiętać, że biskupi opaci dysponują bardzo znacznym zakresem jurysdykcji szwedzkiej w ówczesnych monarchiach wykonują różnego rodzaju uprawnia sądownicze nad terytoriach, które stanowią podstawę ekonomiczną funkcjonowania miśków czy opactw mają cały szereg rozmaitych uprawnień ekonomicznych to znaczy pobierają dochody, ponieważ mają nadania królewskie to z tych nadań Królewskich do NATO z posiadaniem nowych nadań Królewskich wiąże się konieczność nakaz wysyłania zbrojnych na wyprawy wulkan erupcja tego świata jest taka Europejskiego, że ta władza jest dość mocno zdecentralizowana, więc precyzują czy władztwo nad pewnym określonym w niewielkim terytorium biskupi podobno jak po podobnie jak w 2 czy książęta są w znacznym stopniu, ale na minę jakimś terytorium taka wychodzi na to, że w znacznym stopniu są pośrednikami pomiędzy królem, a ludźmi terytorium, na którym Kulczyk cesarz panuje wobec tego dla królów cesarzy, zwłaszcza w początkowym etapie reformy gregoriańskiej po prostu nie do pomyślenia, żeby mogli się wyrzec wpływu na to kto będzie biskupem w rzeszy w Niemczech cały szereg biskupów zarządza powierzonymi im przez króla hrabstwo ami i to jest ze sobą ściśle powiązane to znaczy jest już rzeczą zwyczaju, żeby biskup, jakiej diecezji oprócz tego, że ma swoją jurysdykcję biskupią zarządza pewną grupę hrabstw i teraz król jeśli zrezygnuje z wpływu na mianowanie biskupa to się okaże nagle, że haftami związanymi z nowym chłopcem zarządza człowiek, na którego wybór nie ma najmniejszego wpływu z drugiej strony i dlatego mówimy o sporze o inwestyturę na, dlatego że inwestyturę oto jest nadanie uprawnień władczych biskupowi czy opatowi, ale nie tylko Bud Inwest Mes, która może dotyczyć też cięcia świeckiego za pomocą pewnych insygniów i te należy pamiętać, że część insygniów biskupich dotąd używany w kościele nie ma wcale charakteru religijnego o swojej genezy np. pierścień pierścień biskupi, który wierni kościoła katolickiego czy też wierni kościoła prawosławnego np. zwykli całować, ponieważ jest to oddanie hołdu biskupowi, ponieważ tym pieszym często znajdują się relikwie, ale pierścień biskupi wiąże się z tym, że król, nakładając biskupowi pierścień dokonywał właśnie inwestytury dobra świeckie, którym biskup zarządzał biskupi również, ponieważ mamy do czynienia z światem, w którym gospodarka pieniężna jest w zalążku uważam biskupom również nie mieści się w głowie to, żeby wyrzec się owych dóbr ziemskich nadawanych przez króla podnieś ani wtedy po prostu nie będą mieć z tego czerpać dochodów, które są im potrzebne dochodów z ziemi też im potrzebne po to, żeby sprawnie zarządzać biskup wstęp i wypełnia zadanie, które wszystkich wszyscy od nich oczekują np. prowadzenia szkół katedralnych, w których kształci duchownych potrzeby nie tylko gościło wiele potrzebnych im też można świeckim monarchii, a każdy czwarty odmawia wycofania się z owych nominacji w tym np. nominacji na bardzo ważne arcybiskupstwo w Mediolanie Mediolan był powinni fiskusa mediolański było największą najtrudniejszą najbogatszą diecezją zachodnim chrześcijaństwie i taką zresztą zostało do dziś sprzedali w Europie dzisiaj wobec czego Grzegorz siódmy grozi mu ekskomuniką, a na początku tego sporu Henryk czwarty czuł się niezwykle mocne tak, dlatego że dopiero co udało mu się pokonać po ładnych kilku latach problemów politycznych wewnątrz swojego państwa z opozycją, a który im przewód przewodzili możni fast stół można byłoby się zagłębić w bardzo daleko w zawiłości wewnętrznej polityki niemieckiej ówczesnej jak krótko powiem tylko o to, że Chiny czwarty pochodzi z dynastii Halickiej to znaczy jego rodzina wywodzi się z południowo zachodnich Niemiec jest to stosunkowo nowa dynastia ona objęła władzę przed 50 laty po poprzedniej dynastii Ottonowi wszystkim nam znanych znanym dzięki Ottona i trzeciemu chociażby, którzy byli ludzie rzeczy prawdziwymi twórcami Królestwa niemieckiego w biegu dziesiątym niektórzy wywodzili się Saxon nikt możni ISAF możnych saskich niezwykle trudno było się pogodzić z tym, że Saksonia począwszy od lat dwudziestych dziewiętnastego wieku utraciła w swego rodzaju przewodnią czy kierowniczą rolę w królestwie niemieckim im w tej sali cieków dla tych polityków patrzyła podejrzliwie i łatwo i chętnie się buntowała szeregowi czwartemu udało się ten bunt Sasów powstrzymać i w związku z tym rzeczywiście czuł się bardzo w królestwie mocno co więcej czuł się też mocno, ponieważ jego stanowisko w sporze z papieżem popierała dość znaczna część Episkopatu niemieckiego i włoskiego i teraz może narazić ją utracić tych dóbr nie tylko nie chciała uznać utraci swoich dóbr, kiedy mówimy o reformie gregoriańskiej to zwykle na czoło i takim emblematem opowieści o niej staje się właśnie ów konflikt jak i Korony Miss Polonia Restituta Otóż należy pamiętać, że równie ważnym co najmniej równie ważnym nurtem reformy gregoriańskiej jest ogromne zwiększenie władzy biskupa Rzymu, czyli papieża nad całym kościołem podporządkowanie jego bezpośredni władzy wszystkich biskupów Otóż większość biskupów wcale sobie nie miała już ochoty i dlatego zespół to też jest rewolucja to znaczy w dotychczasowej tradycji kościoła oczywiście przyznawano papieżowi jako biskupowi rzymskiemu czynili następcy Świętego Piotra Primus inter pares prymat honorowo w szczególny autorytet często zwracano się do niego o rozstrzygnięcie rozmaitych kwestii teologicznych, ale nikomu nie przychodziło do głowy, żeby uznawać jego bezpośrednie zwierzchnictwo nad kościołami lokalnymi to bezpośrednie zwierzchnictwo papieża nawiasem mówiąc tytuł papieża jeszcze wieku dziewiątym nosił w sobie też np. arcybiskup Rawenny nie był to tytuł, choć tego biskupi rzymscy nie uznawali, ale nie był to tytuł, którym posługiwał się tylko biskup Rzymu Otóż to bezpośrednie zwierzchnictwo biskupi rzymscy od wieków powoli krok po kroku na różnych terytoriach sobie wypracowywać zaczął to Grzegorz wielki wieku na osiągnie wieku szóstego i siódmego, podporządkowując swoje swojemu zwierzchnictwu większość biskupów w Italii, ale też nie wszystkie, bo np. arcybiskupi mediolańscy czy Radwańscy uważali się za faktycznie niezależnych uznawali prymat honorowym papieża, ale tylko tyle i dlatego właśnie znaczna część biskupów włoskich rośnie, zwłaszcza północno włoskich niemieckich stoi po stronie Henryka czwartek i na początku roku 1000 siedemdziesiątego szóstego halę czwarty zwołuje synodu w Wormacji, na którym zebrałem koszulki zebrani biskupi o uznaniu, że w brzegu siódmy został wybrany z naruszeniem zasad i rzeczywiście zostało nie został wybrany zgodnie z dekretem 1 ze swoich poprzedników, który nakazywał wybór papieża przez kardynałów FOT Grzegorz został wybrany tak bardzo tradycyjny i trudno weryfikowalne sposób to znaczy taki, który istniał od samych początków chrześcijaństwa biskupa wybijała gmina to znaczy duchowieństwo i wiele dni gminy czy nim przez aklamację to się dokonywało często po prostu ktoś prezentował zgromadzone mu tzw. ludowi, czyli w ostatni byli dla niej chcą ocalić wyrwano niedzielni milcząco w klasach były za promocję tak wielkiego krzyczano, że ta jak chcemy na miasto było niezgodne z dopiero co przed kilkunastu laty ogłoszone dekretem papieskim, który powierzał wybór papieża kardynałom, czyli Kolegium złożonym z 6 biskupów diecezji wokoło ziemskich 6 proboszczów najważniejszych kościołów rzymskich dni bez mitów i 6 diakonów innych ważnych rzymskich kościołów i wobec tego o ten czwarty i sprzyjającą biskupi ogłosili, że wybór Grzegorza zima jest nieważny i wezwali go do złożenia urzędu na co w zloty mniej więcej miesiąc później Grzegorz siódmym odpowiedział, a ówczesną bronią atomową kościoła, czyli ekskomuniką, czyli klątwą ekskomuniką ekskomunika na czele oznacza wykluczenie ze społeczności wiernych w nauczaniu kościoła klątwa klątwa jest pojęciem zbiorczym mamy do czynienia tak naprawdę w bramach klątwy do czynienia z internetem ekskomuniką i interdykt oznaczał zakaz udzielania sakramentów osobie dotkniętej nim tedy wtem może też dotyczyć może być szersza to znaczy może dotyczyć zakazu sprawowania mszy świętej i udzielania sakramentów na obszarze, na którym znajduje się wyklęty, a ekskomunika to wykluczenie społeczności wiernych, czyli z kościoła co oznacza, że rysujący sytuację prawną panie profesorze nie wiem czy pan zwrócił na to uwagę pytanie czy i jest ważne ekskomunika, która została wydana przez papieża, który został wybrany nielegalnie rzeczywiście bardzo ciekawa sytuacja ma na to odpowiedzieć tylko, tyle że Hildebrand i Grzegorz wnuk z wykształcenia prawnikiem, a zatem bez wątpienia uzasadnił tę nazwę i Żydzi mają odpowiednie od jak to się nazywa uzasadnienie wyroku z innym ekskomunika, czyli wykluczenie społeczności wiernych kościoła oznaczało, że ekskomunikowany nie może uzyskać zbawienia, ponieważ zgodnie z doktryną kościoła katolickiego nie ma zbawienia poza kościołem, kto traci pośrednictwo kościoła nie może uzyskać zbawienia zatem jest skazany na wieczne potępienie, ale rozum, że to Henryk czaty dziś zawodzenie przejął, gdyby nie to, że tę ekskomunikę uruchomiła także opozycję wewnętrzną w sposób zupełnie naturalne, dlatego że jeśli wykluczamy go ekskomunikowany to swego rodzaju banita wyjęty spod prawa jeśli tak to tracą ważność wszelkiego rodzaju przysięgi i zobowiązania złożone wobec ekskomuniką Vanek Grzegorz siódmy zresztą to sformułował zupełnie jasna brak presji vel bis, nawołując poddanych wnęka czwartego do wypowiedzenia mu posłuszeństwo i stwierdzając że pozbawia go Korony królewskiej ten czwarty nie był wtedy jeszcze cesarz należy pamiętać z Konina zaraz będzie mieni drugi ciekawy, a problem prawny dotyczący godności saskich rynek czwartego, ale może zdąży jednocześnie, deklarując że, jeżeli dany czwarty nie podda się w pokucie nie spełni warunków, które pozwolą na zdjęcie klątwy to po upływie roku o VAT klątwa stanie się nieodwołalna to oczywiście ożywiło tak jak pani przed chwilą powiedziała opozycję polityczną wobec innych otwartego wewnątrz Niemiec i starsi wystąpi ponownie przeciwko Henrykowi czwartemu zawiązując wewnątrz niemieckich Sojusz wraz z arystokracją południowo niemiecką Berlin go, uznając zgodnie z deklaracją Grzegorza siódmego tomu królewski za brakujący opóźniony wybrali nowego króla, w którym został książę Szwabii Rudolf skądinąd Swanier Energa czwartego no i przez następne kilka lat z henny czwarty musiał toczyć wewnątrz Niemiec wojnę domową z owym do warszawskim, widząc jak bardzo źle obraca się dla niego sytuacja polityczna w Niemczach, który był podstawą jego potęgi postanowił pokutować, choć wcześniej jeszcze kiedy książęta niemieccy wybrali Rudolfa na antyk króla zaapelował do Grzegorza siódmego o to, żeby go wyklął Rudolfa Wolfa tak jako buntownika na co papież odpowiedział w ten sposób, że tylko potwierdził klątwy rzuconą na samego Henryka do października 1000 siedemdziesiątego szóstego roku Henryk czwarty w gruncie rzeczy utracił wszelkie oparcie poza jakimiś drobnymi, ale nie znaczącymi z punktu widzenia politycznego wysepkami w Niemczech tu wrócę do owego intelektu większość sojuszników do nawet dotychczasowych sojuszników odcinka czwartego się odwróciła zaszło tu nie przyjmowano go w zamkach i posiadłościach, przez który podróżował, ponieważ jego obecność zaciąga, aby im też dyktat na wszystkich obecnych na tych ziemiach oni również nie mogliby przystępować z sakramentów trzeba pamiętać, że ludzie ówcześni linii w większości bardzo głęboko w czasie zaginione dokładnie tak to jest bardzo trafna analogia no i wobec tego Henia czwarty postanowił pokutować w wushu do Włoch, a Rusią jak wozem powozem konno mnie w nawiedzonym wyruszą normalnie to znaczy końmi wozami, ale ostatni odcinek drogi przed zamkiem w Cannes nos się, ale tylko raz tam przebywał papież zamykano się należał do wielkiej postaci aż dziw, że cały ten konflikt tym opowiadamy nie doczekał się jakiegoś jeśli nie wielkiego filmu kinowego do przynajmniej w serialu na miarę Agroton od Bytomia Wilno, a nie tylko ja i nie tylko wspaniałe zwroty akcji, ale też wielkie bardzo interesujące postaci należał on do Matyldy MAK rabin Toskanii dzisiaj to są terytoria prowincji Emilia-Romania, ale historycznie to było pomaga w Toskanii wielka jest to kratka wywodząca się z rodu Książąt z pole to magia wina Toskanii księżna w Spoleto była księżna Lotaryngii nawiasem mówiąc rozstała się z mężem, dlatego że on był Cezary Janiny dostarczy sprzyjał syndykowi czwartemu i w tym zamku przebywał gościł Grzegorz rudny Chiny czwarty zdał sobie zapewnić pomoc ze strony opat tak silni Hugona, który również przybył do kanonu z i tam 22 stycznia ostatni odcinek drogi pokonawszy piechotą ubrany w wór pokutny z powozem na szyi w śniegu, bo mamy do czynienia z terenami górskimi, a zatem nawet we włoszech w styczniu pada tam śnieg Hel trwa tylko grą u stóp wzgórza, błagając papieża o wybaczenie i zdjęcie ekskomuniki o zdjęcia ekskomuniki zwracał się poruszony pokutą tak wielkiego monarchy również Hugo partyjni i ostatecznie Grzegorz siódmy po 3 dniach 28 stycznia, czyli mamy dzisiaj dokładną dzienną rocznice cofnął klątwa inni chyba zdawał sobie sprawę, że takie upokorzenie nie zostanie przez monarchę zapomniane w ale też liczył na to, że nie zostanie zapomniane przez innych to znaczy bez wątpienia liczył, że tak czy inaczej PS dziś Ameryka na tyle upadł, że nie uda mu się go odbudować i nie uda mu się odbudować swojej pozycji jako króla niebieskiego tu bardzo się pomylił to znaczy tak jak przedtem przez kilka miesięcy więzienia czwarty podróżował po swoim królestwie jak ów zadymiony tak jak pani powiedziała, bo nawet z i jego sojusznicy odmawiali mu wstępu do swoich posiadłości zamków nie chcą być objęci intelektem zdjęcie klątwy spowodowało to, że powódź silni jako sojusznicy HDK czwartego i już teraz nic nie groziło wiem panie profesorze coś więcej jak wyglądało to zdjęcie owej klątwy czy panowie spotkali się rozmawiali, bo mamy listę mamy tylko te miejsca papieża Grzegorza, kiedy pisał o tym, że tak wszyscy byli poruszeni tym, że Henryk czwarty rzeczy widzą w nich już razem rzeczywiście w liście Grzegorz siódmy, a on taki zatwardziały wygrała za zdradę zapewne szczegóły tych wydarzeń to bardzo ciekawe jest rzeczywiście relacja pisze, że jego otoczenie wyrzucało, że jest zatwardziałym, że ma kamienne serce, że mnie widzi nic szczelności pokuty królewskiej no i Grzegorz my być może obawiają się utraty poparcia swojego najbliższego otoczenia klątwę zdjął to spowodowało, że Honey tak jak powiedziałem od zyskał wsparcie części swoich sojuszników nie w Niemczech i bardzo energicznie przystąpił do kolejnej wojny domowej to znaczy do wojny z Rudolfem w łapskim, którego udało mu się ostatecznie w roku 1000 osiemdziesiątym pokonać samochodów zginął na polu bitwy co no i w tle czwarty był wówczas militarnymi politycznym panem swojego Królestwa i wówczas zajął się papieżem to znaczy wyruszył z wyprawą zbrojną do Italii i po 2 tysiące dziesiątym jeszcze w Niemczech w towarzystwie wiernych stwory z sobie biskupów doprowadził do konsekwencji w konsekwencji owego synodu w Wormacji jeszcze rok 1000 siedemdziesiątego szóstego, którym mówiłem, uznając wciąż Grzegorz nie jest legalnym papieżem doprowadził do wyboru arcybiskupa wędliny arcybiskup Rawenny byli zawsze największymi rywalami biskupów Rzymu dotychczasowego arcybiskupa wędlin Beata na nowego papieża wg cen za Jan zwolenników cesarza legalnego papieża wg Grzegorza Jan oczywiście nielegalnego, czyli antypapieża pani zdaniem Gregorian legalnym papieżem tylko Grzegorz siódmy, ale można powiedzieć, że część kardynałów dotąd sprzyjająca żeglarzowi siódmemu stanęła po stronie liberta, który przyjął imię Klemens trzeci i stanęła wówczas, kiedy ten czwarty wszedł do Rzymu w roku 1000 osiemdziesiątym trzecim zajął najpier w część wezwano Cittaslow Nina, czyli miasto papieża Leona potem kolejne dzielnice wówczas większość kardynałów, że wyrażonego opuściła Grzegorz pozostał w Rzymie, broniąc się w zamku Świętego anioła, czyli dawny mauzoleum Hadriana, który następnie papiestwo przejęło na własność i uczyniło z niego taką twierdzę ostatniego oporu w Rzymie zresztą wielokrotnie dziś tak jest wielokrotnie papieża i to przez całe średniowiecze chroni się za murami zamku Świętego anioła właśnie Borzym był bardzo burzliwym miastem nie tylko groził papieżom najazd zewnętrzny jak np. w tym przypadku innych czwartego, ale dochodziło często do buntów ludności miejskiej no i wówczas uznano władzę cesarską Henryka czwartego, którego antypapież widać Klemens trzeci ukoronował wcześniej na papieża i to jest ów drugi zagadkowym problem prawny odczytanych czwarty był prawnym cesarzem czy nie skoro koronował go antypatyczny nikt później tego tytułu cesarskiego ani łatwa nie jest to nie kwestionował, ale to podobnie jak nikt poza Henrykiem czwartymi wiernymi mu zwolennikami nic nie kwestionował legalności panowania papieskiego Grzegorza siódmego Klemens Święty Klemens trzeci był uznawany tylko przez sojuszników chadeka czwartego w Niemczech i w Italii co prawda Grzegorz siódme, który wcześniej zawarliśmy porozumienie z 2 chińskimi książętami w południowych Włoszech zapewnił sobie pomoc ze strony tanich wielkiego księcia i wodza normańskiego oby tak bliska dach, który nadszedł mu z pomocą Grzegorz siódmy jego zwolennicy broni się cały czas zamku Świętego anioła Robert Lis kat razem ze swoimi demonami z południowych Włoch zajęły Rzym w piersiach stamtąd Klemensa trzeciego i wojskowo Vienne cesarzowi Henrykowi czwartemu no ale niestety China w Manowie gnał wyzwolili Jerzym spod przewagi cesarski sposób tak brutalny i gwałtowny, że Grzegorz rudny, które wcześniej cieszyły się na wielką sympatią i poparciem Rzymian obrócić przeciwko niemu i w ciągu kilku miesięcy Grzegorz musiał z Rzymu sięga 10 dniach zmarł, zanim się właśnie w posiadłościach normańskich zeznał w Salerno opuszczony przez wszystkich znanych czwarty już dobrze, a chętnych czwarty miał się dobrze, ale nie tak znowu długo to znaczy wystarczyło, aby jego synowie tak tak Bochenek piąty przecież, ale wcześniej jeszcze starszy syn Cofidis grubiański w nas dość długo posiał niezgody w rodzinie cesarskiej bossem pozbawi ojca tronu i synowie Henryka czwartego najpierw 1 potem drugim zaczęli wchodzić żądni władzy oni zostali wyniesieni dogodne kolejno każdy z nich zostali wyniesieni do władzy królewskiej co było wówczas dość często praktykowaną rzeczą zostali wywiezieni do władzy królewskiej za życia ojca po to, żeby zapewnić bezpieczną sukcesję i nie będą mogli zrozumieć, że jest to tylko rytuał, który ma im zapewnić bezpieczne objęcia panowania po śmierci ojca do oczekiwali bezpośredniego udziału we władzy dochodów ziem, a poniesienie czwarty nie chciał im ich udzielić tani po prostu zaczęli przeciwko ojcu wchodzić Sojusz z dystansem gregoriańskim najpierw 1 syn starszy syn czwartego, którego zresztą Hanek czwarty potem pozbawił godności królewskiej i wyniósł do władzy królewskiej kolejnego syna późniejszego Honey trap 1 ten starszy syn umarł jeszcze przed dniem otwartym dlatego jest postacią mało znaną Aleh późniejszych danych piąty postąpił dokładnie tak samo zażycia ojca wchodząc w Sojusz białego zmianami pod koniec życia, a nawet z Ghany piąty wzywany czwarty został w stół uwięziony w areszcie domowym przez swojego z młodszego syna na inne późniejszych danych piąty był sojusznikiem jego Jantar długo jak żył ojciec chłopiec zakochany w czwartym roku 1100 szóstym umarł to jego następca natychmiast przestał być w jego Janinę w Juventusie ma pełnię władzy też nie chce nim dzielić tym rejonie przestali być kłopot, gdyż nikt mu być mu potrzebni, a rzeczywiście chciał wykonywać wszystkie uprawnienia nieograniczone przy reforma gregoriańska mu o konfliktach Seneka piątego z papiestwem mówiliśmy kilka miesięcy temu z okazji rocznicy konkordatu flamandzkiego też zaplanowana profesora jak się reforma gregoriańska czuła po śmierci Grzegorza siódmego tak jak powiedziałem wcześniej Klemens trzeci anty papież nie został uznany w gruncie rzeczy nigdzie poza sprzyjającymi Henrykowi k czwartemu biskupstwa mity księstwem niemieckimi, by biskup ustami północną włoskimi i koło śmierci Grzegorza siódmego i może jego pozycja w samej końcówce życia była bardzo słabą kardynałowie w najprostszy sposób przystąpi do wyboru kolejnego papieża potem kolejnego papieża, a w roku 1000 osiemdziesiątym ósmy im na papieża został wybrany bardzo wybitny człowiek z pochodzenia Francuz Urban drugim, który po pierwsze, kontynuował polityczną konfrontację z Henrykiem czwartym, ale po drugie, nawiązał do 1 z planów nigdy niezrealizowanych, ale wiemy, że takie były Grzegorza siódmego zaznaczył udzielenie, a pomocy zbrojnej zagrożonemu przez Turków cesarstwu bizantyjskiemu w jakim sensie odpadów nie nie można, by się jezior, puszczając konflikt z Henrykiem czwartym nie, ale powiedzmy, że go nie eskalują z wybrało inne pola do propagowania reformy gregoriańskiej to znaczy zamiast koncentrować się na zwalczaniu zbyt silnego franka czwartego, choć oczywiście trzymał rękę na pulsie jeśli chodzi o sprawy niemieckie zaczął propagować reforma gregoriańska tą w kościołach w północnej Italii Południowej Galii północnej realiów, czyli w królestwie Francji Hiszpanii jego następca Kalisz drugi jeszcze on i potem jego następca pochwalić drugim potem Kalikst drugi i zaczęli wypuszczać macki jego organizmu również w stronę Europy Środkowej i innymi słowy wbijano pewnego rodzaju taktyka to znaczy zamiast uderzać w serce oporu przeciwko de Goya nie mogli papiestwo zaczęło królestwo niemieckie i cesarzy osaczać z, osiągając dość znaczne efekty to znaczy rzeczywiście udało się papieża on bardzo znacznie wzmocnić swoją kontrolę nad kościołami lokalnymi 12 włoskimi francuskim, a potem środkowoeuropejskim dzięki czemu po kilkudziesięciu latach pozycja władzy papieskiej wobec władzy cesarskiej była zdecydowanie silniejsza warto też zwrócić uwagę no ale 1 aspekt, a byłbym zapomniał, choć zacząłem o tym, mówić o mandat ludzi na synodzie w g w roku 1000 dziewięćdziesiątym piątym, który był 1 z wielu synodu ów prowincjonalny, w których Urban drugi uczestniczył poza Italią tam wprowadzał zasady gry, ale ja nic mu, podporządkowując kościoły lokalne autorytetowi papieskiemu ogłosił pierwszą wyprawę krzyżową co prawda Urban drogi zdobycia Jerozolimy przez krzyżowców doczekał, ale o tym nie wiedział bo zanim dotarła do niego o tym, wieść zmarł, ale zdobycie Jerozolimy przez, a mnie w jakim sensie papieża, bo trzeba pamiętać, że formalnym dowódcą ani krzyżowej był legat papieski w sposób nieprawdopodobny wzmocniło autorytet i prestiż papiestwa oto papiestwo doprowadziło do odzyskania przez chrześcijan grobu Świętego i dzień Święty dzień, po której stąpał Chrystus i nie bez przyczyny w owej pierwszej krucjaty ci nie uczestniczył w żaden monarcha papiescy tego wcale nie życzy, a to miał być Ania papieża Ania jak królewska innymi słowy zupełnie innymi środkami kolejni papieże starają się zbudować swój autorytet jako prawdziwych następców Świętego Piotra Piotra i prawdziwych przywódców zwierzchników całego kościoła w co w ostateczności doprowadzi na przełomie wieku dwunastego trzynastego, czyli bardzo dalekiej perspektywie do zdobycia przewagi przez władzę papieską nad władzą monarszą, ale kosztem również zawierania rozmaitych sojuszy taktycznych z niektórymi monarcha to znaczy n p . z królami Francji, którzy uznali wyboru kanoniczne biskupów to znaczy, że mogą w kamienicy wybierać biskupów pod warunkiem, że będą wybierać kandydata Królewskiego w opałach wieś za cenne uznanie zasady, która była realizacją postulatu reformy gregoriańskiej przymykał Ottona w oko na to, że zgłasza kandydata, którego chcieliby zgłosić królowi, a także, że w Ziobrze, że kanonicy mają wybierać kandydata Królewskiego jest jeszcze 1 not, który się wiąże z Matyldą toskańską, o czym warto wspomnieć i który jest, który będzie później decydujący dla zwycięskiej walki kolejne 1 z kolejnych papieży gregoriańskich Aleksandra trzeciego przeciwko 1 z kolejnych wielkich cesarzy walczący z papiestwem Fryderykowi Barbarossie ratusz Matylda toskańska Matylda toskańską warto pamiętać również tego w względu, że nie stoi u początków, a niezależność Florencji wnieść nadała Florencji Kate komunalną czy samorząd miejski co jest samo w sobie bardzo interesującym procesem powstawania samorządnych miast, które są z całą pewnością 1 z podsta w specyfiki cywilizacji Europejskiej co warto dzisiaj przypominać coś tu Otóż papieże zaczęli również z sprzyjać wolności miast włoskich będącej protektora ami przeciwko roszczeniom władzy cesarskiej, które w, której do tej pory miasta włoskie te, które podlegały władzy cesarskiej podlegały innym to miasta włoskie dadzą zwycięstwo papieżowi Aleksandrowi trzeciemu w walce zbrojnej z Fryderykiem Barbarossą w latach 70 wieku dwunastego prof. Jerzy Pysiak wydział historyczny Uniwersytetu Warszawskiego bardzo dziękuję panie profesorze z nas dziękuję bardzo już mąż za ataki precyzyjne wytłumaczenie, skąd wzięło się powiedzenie pójść do kanonu swe, kto godzi się wciąż używamy my państwo zaproszone informacja ta informacja wracamy do
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA