REKLAMA

Informacja rządu ws. śledztwa dot. zabójstwa Pawła Adamowicza

Program Specjalny
Data emisji:
2019-01-30 15:20
Prowadzący:
Czas trwania:
01h 28:17 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Agnieszka Lichnerowicz. Zbigniew Ziobro w Sejmie już rozpoczął informację rządu.  Rozwiń »
Po wątpliwościach pojawiających się wokół śledztwa w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska prezentujemy państwu Olaf wydaje się być szybsza niż sprawozdanie ustne rozumiem, że nasza debata będzie miała charakter później w dwuetapowej będzie możliwość ustosunkowania się ewentualnie do państwa pytań wówczas ta forma moja odpowiedź będzie inna wysoka izbo Otóż, że w naszym morzu od początku zetknięcia się pana Stefana AW podejrzanego straszliwą zbrodnię jest w sferę wymiaru sprawiedliwości 

Otóż, że osoba ta została skazana wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 29 maja 2014 roku na karę muszą 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności za 4 przestępstwa popełnione w okresie od 8 maja 2013 roku do 12 czerwca 2 oraz 2013 roku, które były zakwalifikowane jako rozwój w trybie podstawowym typie kwalifikowanym i fakt, że zbrodni z związków z uszczerbkiem doznane przez osoby, które pracowały, w których instytucjach finansowych w 3 wypadkach napaści dopuścił się ona filie skoków w tym SKOK -u Stefczyka w 1 przypadku była to filia banku Agricole idzie pan w Guben państwo chcą szczegółów zarzutów i później też sentencji sądu, która przypisuje odpowiedzialność karną winny temu już sprawcy za te przestępstwa 

Istotne wydaje się być w tych wszystkich informacjach to, że wg opinii w inkryminowanym czasie opinii przez psychiatrów, którzy badali wówczas oskarżonego na etapie procesu sądowego inne podejście do zarzucanych czynów nie miał zniesionej ani w dalszym stopniu ograniczonej zdolności rozpoznawania znaczenia czynów i pokierowania swoim postępowaniem inną innymi słowy w trakcie zarzucanych mu przestępstw był uznany przez biegłych psychiatrów za osoby w pełni poczytalny opinie również nie wskazano potrzebę zastosowania środka zabezpieczającego w stosunku do niego w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym co jest naturalną konsekwencją powyższego powyższej opinii sytuacja prawna, która dotyczyła odbywanie kary pozbawienia wolności przez wyżej wymienionego z miało to miejsce w okresie od 12 czerwca 2013 roku do 8 grudnia 2018 roku Otóż z skazany Stefan 2 odbył w całości karę orzeczoną 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności wymierzono wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku wskazany w izolacji penitencjarnej przebywał odbija 14 czerwca, kiedy został doprowadzony do aresztu śledczego w Gdańsku i następnie przebywał do dnia 1 września 2014 roku w okresie od dnia 1 września 2014 roku do dnia 1 października 2014 roku przebywał w zakładzie karnym w Sztumie od dnia 1 października 2014 do dnia 26 maja 2015 ponownie przebywał w areszcie śledczym w Gdańsku od tygodnia z kolei 26 maja 215 do 23 lutego 216 przebywał w zakładzie karnym Malborku i znowu 23 lutego 216 lub przetransportowany w związku ze stwierdzonymi zaburzeniami natury psychiatrycznej do aresztu śledczego Szczecin, gdzie przebywał od 13 kwietnia 2016 roku do dnia 14 kwietnia 2016 roku do dnia 31 sierpnia 216 przebywał w zakładzie karnym w Malborku natomiast od dnia 31 sierpnia 2016 do trzynastego 2 października 2016 osadzonym w areszcie śledczym w Bydgoszczy pewnie znowu przetransportowano do zakładu karnego w Malborku w dniu 13 października 216, gdzie przebywał do dnia 31 sierpnia 2017 do zakładu karnego tego, który był ostatnim miejscem jego pobytu za w Gdańsku przeróbce został przetransportowany w dniu 31 sierpnia 2017 zakładu karnego Malbork życzymy w dniu 30 sierpnia 22017 na dane od grupy klasyfikacji open 2, czyli odbywającą karę po raz pierwszy w zakładzie karnym typu półotwartego system programowalnego oddziaływania w zakładzie karnym w Gdańsku przeróbce przebywał też już wspomniałem do 8 grudnia 2018 roku, gdzie przypada koniec kary pozbawienia wolności w piecu szereg danych związanych z jego stanem zdrowia, ale te szczegóły jeszcze pojawi się w dalszej części referatu jest w tej chwili pominę 3 natomiast do mówienia jest z ustalonej w oparciu o dane z zakładów karnych tych wszystkich, których przebywał postawy osadzonego w w całym trakcie okresie na pozbawienie wolności Otóż po doprowadzeniu skazanego do aresztu śledczego w Gdańsku w terminie z dnia 21 czerwca 2013 roku do dnia 14 maja 2015 roku był zakwalifikowany jako wymagający osadzenia wyznaczony w oddzielnej celi aresztu śledczego lub zakładu karnego typu zamkniętego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwa areszt lub zakładu z uwagi na dokonane przestępstwo, czyli podstawy takiego biegu zakwalifikowanie był czynny jakoś dopuścił lektur został skazany przez ślub był kimś kilka zdarzeń, o których państwu wspomniałem stosownie do art. 76 § 18 kodeksu karnego wykonawczego komisji penitencjarne co najmniej raz na 3 miesiące dokonywały weryfikacji decyzji jest dwudziestą pierwszą przez 213 zakwalifikowanie wskazanego jako stwarzającego poważne zagrożenie społecznym w albo poważne zagrożenia bezpieczeństwa zakładu miało to miejsce odpowiednio w tutaj jest 3 wymienione 7 dat bodaj tych oceny, których skazany był poddany zachowanie skazanego to odpowiednio od morza 20 września 213 do postaci 14 maja 215 zachowanie skazanego podczas pobytu w warunkach izolacji penitencjarnej zdaniem specjalistów ministerstwo prawdziwość, którzy dokonywali oceny całości jego akcji i okresu pobytu leżący niczego umiarkowanych umiarkowanie pozytywne został bowiem 1 raz wyróżniony nagrodą UP 17 marca 2016 za aktywny udział w terapii Zajęciowej w celu motywacji do otrzymania właściwej postawy 2 × udzielono skazanemu skazanemu udzielono ulgi został też okresie pobytu w zakładzie karnym 3 × ukarane dyscyplinarne jest przede wszystkim z uwagi na nieprzestrzeganiu obowiązku utrzymania właściwego porządku czystości w celi mieszkalnej nie zachował należytej higieny osobistej ostatni raz ukarany został naganą w dniu 14 września 2016 roku osadzony w stosunku do przełożonych wynika z całych dokumentacji bez posądzenia mnie w stosunku do przełożonych był regulaminowy w grupie wychowawczej funkcjonował właściwie układać poprawne relacje z półwyspu osadzonymi i pojawiam się nomenklatura pochodząca wprost akty poszczególnych zakładów karnych, który przebywał nie stwierdzono sytuacji konfliktowych z jego udziałem w stopniu właściwym przez tego porządku w celi mieszkalnej poza tym incydentami, który został ukarany utrzymywał wymagany poziom higieny osobistej czystości miejsc zakwaterowania stosował się do przepisów wykonawczych wykonywanie kary pozbawienia wolności w tym do obowiązkowego w jednostce porządku wewnętrznego nie udzielono mu ani razu przepustek z zakładu karnego ani też o tym, powie później powiem nie udzielono zgody warunkowe przedterminowe zwolnienie mimo trzykrotnie podejmowanych starań z jego strony niewątpliwie może to mieć związek, zwłaszcza w okresie, kiedy wydawało się w czoło bywało już karę pozbawienia wolności w warunkach zakładu typu półotwartego ze zmianą polityki w tym zakresie przez Ministerstwo Sprawiedliwości bowiem w stosunku do poprzedniego stanu, kiedy zostaliśmy urząd zmniejszyliśmy o połowę ilość udzielanych zgód na warunkowe przedterminowe zwolnienie oraz na przepustki szyita z rygorystyczne podejście od 2016 roku w sposób zasadniczy zmieniło też i częstotliwości uzyskiwanych przez wieś, zwłaszcza tych popłynie poważniejsze przestępstwa zgód na tego rodzaju tego rodzaju właśnie możliwości korzystania z dobrodziejst w, jakie daje kodeks karny wykonawczy dla tych osób, które nie stwarzają problemów 2 i kara zmierza ku końcowi nie był zainteresowany podjęciem uczenia posiada wykształcenie podstawowe jest nieudokumentowane niektórych informacji prasowych wynika z tego rozprawy miało rzekomo skończyć się kilka 4 klasy szkoły podstawowej w faktycznie, ale te rzeczy są jeszcze przedmiotem weryfikacji lub śledztwa, bo dokumentacja jest jeszcze przedmiotem zbierania w ramach prowadzonego postępowania karę pozbawienia wolności odbywał w systemie programowego oddziaływania wody z dnia 7 września 2016 grudnia 2 dwudziestego drugi i lutego 218 z uwagi na nierealizowanie czy brak zaangażowania ze strony i brak chęci udziału w programie trening zastępowania agresji, którą to brak woli udział w tym programie uzasadniał tym, że nigdy w swoim życiu w jego ocenie był agresywny gniewnie wyraża jakiekolwiek względy nie na odbywanie dalszej części kary pozbawienia w systemie programowania jego oddziaływania osadzony został zaklasyfikowany do odbywania kary w systemie zwykłym 29 października 2015 roku w związku z realizacją programu readaptacji społecznej poprzez edukację historyczną p t. żywa pamięć skazany wziął udział w leki leczą się muzeum Stutthof w Sztutowie odsyłać do tego budżet 216 do dnia 16 marca 218 zatrudniony nie od nieodpłatnie pracownik fizyczny przy pracach porządkowych na terenie jednostek penitencjarnych jednostki penitencjarne nie deklarował swojej przynależności do nieformalnych struktur popkultury przestępczej osadzony nie podejmował przed osadzeniem w warunkach izolacji prób samobójczych nie dokonywał samo uszkodzenie przejawiał też zachowań agresywnych lub auto agresywnych wobec osadzonych to bez osadzonego niestosowane w związku z tym środków przymusu bezpośredniego kontaktu z zewnętrznych form i wizje, prowadząc w prowadzonej korespondencji rozmów telefonicznych utrzymywał głównie z najbliższą rodziną osadzony nie posiadał sprecyzowała sprecyzowanych zainteresowań zajęciach kulturalno-oświatowych sportowych uczestniczył w zasadach ogólnych rzadko mnie również zespół z dnia systematycznie czytał prasę z informacji, jakie uzyskaliśmy to głównie dziennik Bałtycki w lewo w ostatnim okresie jego funkcjonowania zakładzie karnym jest oglądał też dostępną w zakładzie karnym telewizji program telewizyjny Stefan widmo trzykrotnie ubiegał się o warunkowe przedterminowe zwolnienie na swój wniosek jak wspomniałem wcześniej 26 października 21629 czerwca 2017 osiemnastego trzecia 2 jest 18 za każdym razem nie otrzymał zgody wobec sprzeciwu dyrektora gminnej jednostki penitencjarnej, który w sposób należyty negatywnie zaopiniowało jego wnioski, jeżeli chodzi o stan zdrowia, o których wspominałem po doprowadzeniu do wskazanego do aresztu śledczego w Gdańsku w okresie od dnia 2001. 2 czerwca 2013 do 14 maja 2015 był zakwalifikowany jako wymagający osadzenia w wyznaczonym oddziale w celi aresztu śledczego zakład typu zamkniętego z przyczyn, o których mówiłem w maju 2015 podczas pobytu w areszcie śledczym w Gdańsku zachowanie osadzonego zaczął ulegać stopniowej zmianie i właśnie wtedy po raz pierwszy został przyjęty przez psychologa i 8 maja 2015 roku w jego wypowiedziach pojawiła się wielowątkowość dygresji inności dziwaczne treści tak stwierdził dokumentacji wynika psychologii został w związku z tym skierowany w tym badaniu na konsultację psychiatryczną od tego momentu pozostawał też pod opieką lekarza psychiatry był konsultowany psychiatrycznie kolejno w dniach 13 maja 215 dziesiąty 32158 lipiec 215 każdorazowo konsultacje przeprowadza je zewnętrzni specjaliści lekarze psychiatrzy w wyniku zastosowanego leczenia jego zachowanie ustabilizowało się w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym w Malborku w styczniu 216 do zachowań uległ wyraźnej zmianie i w związku z tym, że tej formacji też były publicznie dotyczące sprawy ogromne znaczenie w wymiarze społecznym te fakty, które jest sąd po powszechnie znane mi się potwierdzi, że zaczął słyszeć głosy właśnie 2 stycznia 2016 wynika z dokumentacji prowadzonej przez lekarzy i przez służbę więzienną, które komentowały te głosy miały komentować jego zachowanie wydawać polecenia miał wrażenie, że fundusze służby więziennej cofając czas uważa, że świadkiem koronnym aktorem tak podobni z uwagi na wyraźne pogorszenie stanu psychicznego był czterokrotnie konsultowany przez lekarza psychiatry kim są poddane szczególnej daty tych konsultacji budżetowych stacje zewnętrzne lekarzy psychiatrów, którzy byli mniej jest z zewnątrz proszeni przez zakład karny ponieśli udało się uzyskać poprawę stanu psychicznego przy zastosowaniu leczenia w warunkach ambulatoryjnych osadzonego skierowany do oddziału psychiatrii sądowej aresztu śledczego w Szczecinie, gdzie przebywał w okresie od 23 lutego tak już mówiłem do 13 kwietnia podczas hospitalizacji rozpoznano chorobę psychiczną, która wymagała zastosowania innych sowy intensywnego leczenia farmakologicznego oraz terapii po uzyskaniu poprawy w dobrym stanie psychicznym został przekazany do leczenia ambulatoryjnego pozostawał w dobrym stanie psychicznym bez ostrych objawów psychotycznych wielokrotnie konsultowany diagnoza remisja choroby osadzonym do chwili opuszczenia zakładu karnego w Gdańsku postawę w dobrym stanie psychicznym w stanie remisji pod stałą kontrolą lekarską okresowo psychologiczną z pani marszałek wysoka izbo z uwagi na rozległość materii panie ministrze przepraszam czy jeszcze potrzebuje pan czasu, by uzupełnić o wychowaniu w wiadomościach widzowie mogli uzyskać pełną informację eliminuje po projekt stara się przedstawić możliwie szczegółową informację o wpisie państwa pytaniami przez detali faktów, które są w tej sprawie szczególnie ważne istotne dyskutowane jest to moja skrupulatność w tej relacji osadzony postaram się, by skracać te elementy promocji przez most z rządu Chwiluk szef zakładu karnego w Gdańsku postawą w dobrym stanie psychicznym w stanie remisji powstał pod lekarską okresowo psychologiczną z uwagi na stabilny stan psychiczny lekarze nie porównywali szczegółowych zaleceń dalszego leczenia psychiatrycznego w czasie pobytu w jednostce penitencjarnej skazanie przejawy zachowań agresywnych ani autoagresji dużo jest mowa też o tej ostatniej jednostce i nie było żadnych wskazań, które zdaniem lekarzy zdaniem psychologów zdaniem również służby więziennej wychowawców sygnalizowały jakiekolwiek symptomy winny naruszenia jego standard tu postępowania w ramach zdrowia psychicznego i 3 czy nie sygnalizował żadnych problemów, które mogłoby wskazywać na pogorszenie stanu zdrowia psychicznego te w toku pobytu Stefana w warunkach izolacji penitencjarnej psychologowie przeprowadzili z nim łącznie ponad 40 lokali 48 rozmów psychologicznych w celu kontroli stanu psychicznego w opiekę w zakładzie karnym w Gdańsku przeróbce byle medyczna idzie ambulatoryjna nie była związana też blisko dwukrotnie z konsultacją lekarza psychiatry w obydwu badanie pacjent został oceniony, że jest w fazie remisji ponad 50 × w regulaminowych odstępach był badany przez lekarza również ogólnego w ramach ambulatorium w związku ze stabilnym stanem psychicznym nie było wskazań do dalszych konsultacji podczas wizyty omawiano z pacjentem terapię proponowano leczyć zęby na poczcie złożenia dymisji pacjent każdorazowo kategorycznie odmawiał w ramach badania kontrolnego przerwanie tej z zakładu karnego, czyli właśnie w Gdańsku nie poinformowano cudzego potrzebie pozostawanie pod opieką lekarzy specjalistów w związku ze stwierdzonymi wcześniej schorzeniami stosowny art. 1068 § 34 kodeksu karnego wykonawczego w wypadku zwolnienia z zakładu karnego skazanego wysoka powie w wolności orzeczoną za przestępstwo umyślne powyżej 3 lat pozbawienia wolności dyrektor obowiązany powiadomić o tym, policję tak też się stało chodzi o to, że policja miała wiedzy na temat groźnych przestępców, którzy chodzą na wolność mogą mieć ci pod kontrolą i monitować ewentualnie działania w myśl, że inny art. 61068 § 4 zgodnie z poleceń dyrektora generalnego służby więziennej powiadomiono w sprawie komendę miejską policji w Gdańsku telefaksem z dnia 15 listopada 2018 mając nastąpi zwolnienie osadzonego w dniu ósmego drugie 2018 roku następnie w dniu trzydziestego listopad 2018 roku do zakładu karnego w Gdańsku przeróbce wpłynął telefonu g z komisariatu rzecznego policji w Gdańsku wydział operacji rozpoznawczy zespół ds. poszukiwań modyfikacji z prośbą o podjęcie możliwych dostęp tych działań będących w gestii zakładu karnego mogących wpłynąć na plany i postawy skazanego wychodzącego na wolność z uwagi na ustalenia, z których wynika, że Stefan Wilno składa deklaracji słownych, w których oznajmia, że to jest cytat niesłusznie dostał tak wysoki wyrok, bo to niebyła prawdziwa broń tylko atrapa i że jak idzie zwierzenia to teraz dopiero zrobi napad z prawdziwym bronił weźmie maczety i pojedzie do Warszawy i tam zrobić napad albo wykorzysta te atrapy broni, która ma więzieniu w dyspozycji w licytacji zakończony z otrzymanymi informacjami wychowawcy oraz psycholog w ramach formalnych kompetencji, jakie przysługują przedstawiciel służby więziennej przeprowadzi rozmowy ze skazanym ponadto rozpytania współosadzonych celi przeprowadzono też rozmowy jest z osobami, które zajmowały się osadzonym w odpowiedzi na przedmiotowe pismo poinformowano komisariat policji w Gdańsku o rezultatach rozmowy m. in . i podjęcie ustaleń wynikało z nich, że Stefan nie deklarował żadnych działań agresywnych czy też przestępczych zamiarów popełnia przestępstwa w nie wykazywał też chęci dzielenia się ze swoich planów z przedstawicielami służby więziennej wykazywał generalnie rozgoryczeniem co do skrzywdzenia wyrokiem sądu deklarował niechęć wobec w aparatu wymiaru sprawiedliwości w związku z tym sądownictwa i utożsamiał poczucie krzywdy rządzącą wówczas formacją polityczną, czyli platformą Obywatelską w rozmowie przyznał, że ma braci, odkąd są kolejne szczegóły które, które są związane z jego relacji w każdym razie ta treść relacji spisana przez wychowawcę został następnie przesłana do komisariatu policji w 27 grudnia wraz ze z osadzonym przeprowadza końcową rozmowę w związku z końcem kary, która przypadała 8 grudnia 2008 osiemnastego roku Stefan w został pouczony o konsekwencje powrotu do przestępstwa oraz możliwość uzyskania pomocy skazanych w toku rozmów oświadczył, że nie zamierza powrócić do miejsca zamieszkania nie potrafili sforsować obecnego adresu odmówił też korzysta z Klikowej pomoc zamierzał fuszerek bezdomnej poruszać po kraju najogólniej mówiąc ze, jeżeli chodzi o czynności nadzorcze w ramach nadzoru penitencjarnego sprawowanych przez sędziów penitencjarnych to wart odnotowania jest to, że wskazany Stefan Hula był dwukrotnie przedmiotem lustracji dokonanej przez sąd przez sędziego, który badał z wysp sposób postępowania z osadzonym przez służbę więzienną i dokonywał oceny za każdym razem ta ocena ze strony sądu była ze strony sędziego lustratora swoisty sędziego wizytatora ds. pensja była pozytywna dla służby więziennej i oceniała wszelkie środki podejmowane wobec osadzonego jako właściwe i sędziowie i tak jedynek w drugim wypadku nie zgłaszali uwag dotyczy to inny tak w roku 20162 do 1 listopada, że miał miejsce, jaki lustracji przeprowadzonej w zakładzie karnym w Gdańsku przeróbce w roku 2017 sędziowie w po coś powtarza wskazywali, że akcja organ służby więziennej nieujawnione głównie się objawów chorobowych choroby psychiczne była prawidłowa wskazany znajdował się pod opieką medyczną właściwą, jednakże jego choroba była w fazie remisji co pozwoliło na pobyt w dobre funkcjonowanie warunku zakład typu półotwartego wszędzie dokonywał też innych ocen stanu kadrowego nie będzie wchodził w kontekście kontekście opisujące całe jednostki, która też była oceniana pozytywnie mówi o tym ostatnim jednostek, który przebywał, podsumowując wyniki przeprowadzonych czynności nadzorczych stwierdzono, że warunki bytowe oraz stanu opieki medycznej psychologicznej karnej w inny był bez jakichkolwiek zarzutów nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, by skracać dodam, że z informacji nie nadesłanej w dniu 24 stycznia 2012 roku przez prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku wynika, że w wydziale czwarty penitencjarnym wprowadzono szereg postępowań dotyczących Stefana 2 dotyczyły one m. in. wniosków, o którą kierował głównie to były wnioski o warunkowe czy to jest zwolnienie w formowaniu wysoka izbo efektach tych, że działa zgodnie z art. 66 § 1 kodeksu karnego wykonawczego w systemie terapeutycznym odbywają kary skazani z nich psychotyczne mi zaburzeniami psychicznymi to niezwykle ważne po tych wybrzmiało wobec pięści złościć też na nieprawdziwych informacji w sejmie może też manipulacji, które pojawią się w przestrzeni publicznej Otóż ów wpływ dotyczy setek tego właśnie systemu terapeutycznego proces o skazanych nie psychiatrycznych w tym skazanych za przestępstwo określone art. 167203 kodeksu karnego, czyli chodzi o to przestępczości kodeksowej wolności seksualnej, powołując się z zaburzeniem preferencji seksualnych upośledzeniem umysłowym, a także uzależnienie od alkoholu środków odurzających psychotropowych w Otóż, jeżeli przemawiają za tym względy lecznicze i wychowawczy w oddziale terapeutycznym mogą odbywać karę także inni skazani za zgodą potrzeba skierowania odbywanie kary psem terapeutycznym powinna wynikać w szczególności opinii psychiatrycznej w niniejszej sprawie taki wniosek o mnie psychiatrycznie został sformułowany w żadnym etapie postępowania wykonawczego mało tego tekstu chcę podkreślić ten skazany był za przestępstwo związane z udziałem z użyciem rozwoju i z, by sprawca w trakcie odbywania kary skazany w trakcie odbywania kary został zdiagnozowany jako chory na zaburzenie typu psychopatycznego, które dyskwalifikowały tych wspomnień z przesłanek zastosowania przepisów ustawy, o ile tzw. bestiach 1 słowem my w zakresie możliwości służby więziennej formułowane poglądy są do zatrzymania skazanego po z końcem odbycia przez niego kary bez skierowania go właśnie na postępy 2 ustawy o bestiach została w poprzedniej kadencji przez przyjęta nie odpowiadają rzeczywistości nie jest możliwe, gdy w państwie praworządnym wobec jakiegokolwiek sprawcy orzeczeniem decyzją dyrektora służby więziennej przedłużać z czasów bycia kary przypomnę, że również same pierwowzoru może powiedzieć sprawcy, który legł u podsta w powołania ustawy o bestiach dzięki Trynkiewicz sprawca dopuścił też czterokrotnie napadł na bank tylko czterokrotnego mordów dzieci na tle seksualnym został wypuszczony po okresie poprzedniego rządu na wolność przez 2 ,5 miesiąca na wolności przebywa dlatego tak są standardy państwa prawa, mimo że w zakładzie karnym, gdyż po były opinie biegłych seksuologów psychiatrów jak stanowisko służby więziennej, że jest nieuchronny jest dopuszczony po raz kolejny podobny przez PZU trafił za kratki morał tej wiedzy musiał zostać wypuszczony na wolność, ponieważ trwała procedura dopiero wstęp na mocy dopiero co uchwalonej ustawy o bestiach, a to, że sprawca właśnie do tej ustawy z Czech kwalifikował, bo z myślą też inny oni w pierwszej kolejce stało uchwalonej dlatego ostatecznie do tego zakładu trafił ta ustawa i wymogi przesłanki, o których wspomniałem uchwalona przez później parlament, która pozytywnie odgrywa w stylu odgrywa rolę, jeżeli chodzi zapobieganie powrotu do przestępstwa najbardziej groźnych sprawców przestępst w bardzo ściśle opisanych w tym przepisie niestety nie odnosiła się do wspomnianego sprawcy nie mogą mieć zastosowanie dlatego też jest polegają na manipulacji tej informacji, z których wynika, że ta ustawa mogła mieć w tym wypadku zastosowanie najkrócej mówiąc, bo mój czas już dalece dobiegł końca jeszcze mam kilka innych ważnych informacji aż do przekazania chciałbym powiedzieć, że trwają intensywne prace, który będzie mówił pan minister spra w wewnętrznych, ale też przede wszystkim minister zdrowia związane z tym, aby stworzyć takie możliwości prawne, by w podobnej sytuacji w przyszłości służba więzienna i przede wszystkim właściwi biegli specjaliści lekarze mogli w sposób znacznie skuteczniej reagować i zapobiegać ewentualnemu wyjściu tego typu sprawców dowolność półki takich narzędzi państwo polskie nie posiada dostosować też nie może chciałbym zwrócić państwu uwagę, że przepisy w zakresie kodeksu karnego wykonawczego, które obowiązują w tym obszarze uchwalone dziesiąty siódmym roku było też reakcją na pewne patologie, które miały miejsce w okresie minionym z nadużywaniem leczenia psychiatrycznego i narzędzi związanych z umieszczaniem tam wbre w woli sprawców i pozbawieniem wolności czy wystosowaniem badań diagnoz w stosunku do osób, które nie godziły się na podejście do złej terapii dlatego też uchwalony w zeszłym roku kodeks podobnych ustawą z ówcześnie ochrony zdrowia psychicznego no z tym są też, że jego rezultatem pewnego nastroju i myślenia o znalezienie równowagi pomiędzy sprawnością działania państwa i możliwością reakcji na przypadki innych zagrożeń związanych ze sprawcami chorymi psychicznie, a też jedno możliwym pole naturze, które może pojawiać pamiętamy okres działań w Meksyku ścieki my pamiętamy, że w roku 2 tysiące siódmy ta pamięć była jeszcze bardziej żywa i stąd też rozwiązania prawne, jakie zostawia funkcjonowały w jakiej wówczas zostały zastosowane nie przewidywały wtedy reakcyjna historie typu Trynkiewicza też zdarzenia, o których nie są tragiczne zdarzenia usłyszeliśmy ostatnio, jeżeli chodzi o tym, zakresie śledztwo jest druga moja rola, jaką chciałem państwu przedstawić największy zespół się w, żebym miał okazję uzupełnić swoją wypowiedź w publicznej szerzej wtedy nazywano miał czas na odpowiedź w punktach gminy, bo pytania, więc jeżeli możemy to zmieścić tamtej części to usłyszelibyśmy jeszcze wystąpienia informacje pozostałych ministrów tak jest bardzo dziękuję pani marszałek dziękuję za wyrozumiałość cierpliwość jeszcze raz chciałbym powiedzieć, że stała się rzecz straszna zbrodnia jawnie popełniano popełniona przez groźnego przestępcę i mam nadzieję, że polskie państwo wyciągnie z tego dramatycznego strasznego wydarzenia właściwe wnioski dziękuję dziękuję i o przedstawienie w dalszych informacji w tym punkcie poprosi ministra spraw wewnętrznych i administracji pana Joachima Brudzińskiego bardzo też za chwilę przemówi minister Brudziński przez ostatnie pół godziny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przedstawią informację rządu w związku ze śledztwami różnymi budzącymi wątpliwości jego elementami po zabójstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza wysoka Joachim Brudziński chciałbym przedstawić działania, jakie podejmował resort spraw wewnętrznych administracji oraz policja, bo tym dramatycznym wydarzeniu, jakim dla wszystkich była ta zbrodnia dokonana 13 stycznia podczas wydarzenia wyjątkowego wydarzenia, które swoje już przeszło dwudziestoletniej historii zawsze wszystkim kojarzyło się niezależnie od różnego rodzaju sporów, jakie się wokół wielkiej orkiestry Świątecznej pomocy toczyły, ale zawsze kojarzyła się z czymś w pozytywnym ta śmierć jest o tym, przekonany wstrząsnęła nami wszystkimi Szanowni państwo pozwolę sobie przedstawić w miarę szczegółowo, starając się zmieścić w czasie szczegółowe kalendarium tych wszystkich wydarzeń, które miały miejsce zarówno bezpośrednio, bo tym dramatycznym zdarzeniu jak również częściowo uzupełnić to, o czym mówił już pan minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, jakie towarzyszyły okoliczności tej dramatycznej sytuacji wysoka izbo 13 stycznia o godzinie dwudziestej na scenie gdańskiego finału wielkiej orkiestry Świątecznej pomocy dochodzi do ataku, bo żona prezydenta Pawła Adamowicza mężczyzna ten wbiegł na scenę podbiegł do prezydenta ugodził go można dzisiaj wiemy, że te informacje, które pojawiło się w przestrzeni medialnej praktycznie natychmiast po tym, wydarzeniu, że wszedł na tę scenę, posiłkując się plakietką z napisem media, że z Danutą plakietki okazały się oczywiście dzisiaj dzięki pracy policji podjętej natychmiast absolutnie nieprawdziwe ten mężczyzna wszystko wskazuje fatum jeszcze szczegółowe postępowanie przeskoczył przez barierki w momencie szczególnym to znaczy w momencie finału w światełka do nieba, kiedy uwaga wszystkich zgromadzonych również nie profesjonalnej ochrony wód trzeba być bardzo wyraźnie była skierowana zupełnie inna stronę podbiegł do pana prezydenta Adamowicza ugodził go nosi bezpośrednio po tym zdarzeniu pan komendant główny policji w PRL Jarosław Szymczyk poinformował o tym, zdarzeniu o tym, bestialskim ataku natychmiast poinformowałem pana premiera Mateusza Morawieckiego oraz pana prezydenta Andrzeja Dudę jeszcze przed godziną dwudziestą trzecią a kiedy zorientowałem się również dzięki aktywności pana posła Protasiewicza na 1 z portali internetowych jak ta olbrzymia tragedia wywołuje to wyjątkowo ohydne postawy i reakcje niektórych ludzi przekazałem policji informację o tym, że w przestrzeni portali społecznościowych pojawiają się głosy gloryfikujące zbrodnie oraz wzywające do innych przestępczych działań o godzinie siódmy 30 do następnego 14 stycznia policja poinformowała, że mężczyzna, który groził odebraniem życia prezydenta Poznania Wrocławia został zatrzymany będzie odpowiadał za nawoływanie do popełnienia przestępstwa te zatrzymania były możliwe dzięki pracy biura do walki z tym, że przestrzeń z przestępczością K G Policji o godzinie 1114 stycznia 2 policja poinformowała, że impreza finałowa wielkiej orkiestry Świątecznej pomocy nie została zgłoszona jako impreza masowa to też ważna informacja wysoka izbo, dlatego że 1 z przedstawicieli firmy ochroniarskiej publicznie informował w media, że impreza ta była imprezą masową impreza ta nie została zgłoszona jako impreza masowa, a co za tym idzie nie było tutaj reżimu, który towarzyszy imprezą masową reżimu w dowód tego słowa znaczenia bezpieczeństwa o godzinie jedenastej zorganizował odprawę z kierownictwem resortu spra w wewnętrznych administracji był również ciągły kontakt się z komendantem głównym policji, które na bieżąco przekazywał wszystkie niezbędne informacje tego dnia spotkają się również z ministrów sprawiedliwości panem Zbigniewem Ziobrą o godzinie dwunastej podjąłem decyzję o wszczęciu kontroli agencji ochrony Tajfun agencja ta w niedzielę zabezpieczała wieczorny koncert wielkiej orkiestry Świątecznej pomocy 14 stycznia o godzinie trzynastej po otrzymaniu informacji i licznych zapowiedziach, że będą odbywały się w całym kraju marszy potępiające atak na prezydenta Pawła Adamowicza i był już też, widząc w LO wiedząc o tym w wyjątkowo tak już mówią o ohydnych niegodna postawa niektórych z internautów na blogu internautów tego typu zgłoszenia niestety również miał miejsce telefonicznie chociażby na centrum powiadamiania ratunkowego podjąłem decyzję o objęciu szczegółowo kontrolą zabezpieczeniom ze strony policji wszystkich tych manifestacji zgromadzeni marszu wiedząc, że 1 z największych tego typu zgromadzeń jest współorganizowany planowane w Warszawie przez Platformę Obywatelską skontaktowałem się z panem przewodniczącym Grzegorzem Schetyną, informując go, że wszelkie ewentualne oczekiwania ze strony organizatorów pod kątem policji będą oczywiście wykonanej pełne zabezpieczenie współpraca z organizatorami w tej sprawie będzie ścisła i w sposób oczywisty konieczne 14 stycznia około godziny piętnastej policja zatrzymała kolejne usługi w związku z groźbami karalnymi, które pojawiło się w sieci po ataku na pana prezydenta zatrzymano mężczyzn m. in . w Warszawie Olsztynie 15 stycznia 15 stycznia otrzymałem pismo skierowane przez panią byłą prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz w związku z groźbami, jakie były pod tym adresem kierowane również skontaktował się z panią prezydent podjęliśmy decyzję o zabezpieczeniu i skierowaniu wsparcie ze strony policji do ochrony mogę z satysfakcją również, korzystając z okazji, że mam nadzieję, że ta transmisja będzie rezygnowała Delta to nasza debata dzisiaj dzięki transmisji będzie rezygnowała społeczeństwu, że osoba, która właśnie dopuszczała się tego typu gróźb pod adresem pani prezydent zatrzymana przez policję 27 stycznia dzisiaj decyzją sądu została aresztowana na 3 miesiące niech to będzie przestrogą wobec tych wszystkich, którzy próbują tego typu sytuacje wykorzystywać do wyjątkowo tak jak powiedziałem niedopuszczalnych niegodnych posta w czynów też chce to zadeklarować bardzo wyraźnie z tego miejsca jako minister spraw wewnętrznych administracji w rządzie pana premiera Matusza Morawieckiego, że tak traktuje swoją powinność wobec wszystkich obywateli Rzeczypospolitej wobec wszystkich samorządowców osób publicznych niezależnie od nich poglądów politycznych co do ważnego intensywnego sporu politycznego szesnastego ze stycznia wiedząc już o różnego rodzaju wątpliwościach związanych z toczącym się postępowaniem polecił generałowi rosół Szymczyk owi przeprowadzenie szczegółowej kontroli działania gdańskiej policji już wtedy otrzymałem zapewnienie, że wszystkie wątpliwości zostaną rozwiązane i sprawdzone wszystkie okoliczności zostaną sprawdzone podkreślam to jej działania te nadal są realizowane po zakończeniu kontroli wyniki zostaną przedstawione opinii publicznej 16 stycznia funkcjonariusze policji na terenie całego kraju dokonali kilkunastu już było 16 usłyszy kilkunastu zatrzymanych w związku z wezwaniami w internecie do zabójstw i aktów agresji 18 stycznia od poniedziałku 14 stycznia zatrzymano ponad 20 osób podejrzanych o kierowanie gróźb pod adresem prezydentów urzędników polityków i samorządowców oraz takich, które publicznie drwił, że znajdowały się ze śmierci tragicznie zmarłego prezydenta w pana Pawła Adamowicza 19 stycznia służby zabezpieczały pogrzeb prezydenta Pawła Adamowicza w Gdańsku uroczystości pogrzebowe zmarłego tragicznie prezydenta przebiegły spokojnie wzięło w nich udział około 45  000 osób 21 stycznia podjął decyzję o rozpoczęciu procedury cofnięcia koncesji agencji ochrony taryf w toku kontroli MSW i agencji stwierdzono szereg nieprawidłowości przedsiębiorca w rażący sposób naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej m. in . nie weryfikował karalności pracowników ochrony oraz sprawdzą nadzoru nad wykonywaniem zadań ochrony przez pracowników ponadto przedsiębiorca dopuścił się wykonywania zadań dopuścił do wykonywania zadań kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej osoby nie wpisano na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w agencji miał miejsce w sytuacji zatrudnienia w charakterze pracowników ochrony osoby, które w dacie podpisania umowy nie miał ukończonego osiemnastego roku życia, ponieważ trwają jeszcze cały proces cofnięcia koncesji tej agencji, ale już mowy o wysoką izbę poinformować, że niepełnoletnie osoby również były uczestnikami zabezpieczenia tej tego finału w wielkiej orkiestry Świątecznej pomocy w Gdańsku dwudziestego piąte 2 stycznia od poniedziałku 14 stycznia policjanci z cyberbezpieczeństwa ustalili 25 osób w dół, które kierował groźby karalnej wzywały do przemocy osoby zostały doprowadzone do jednostek policji 5 dni zostało aresztowanych z tą dzisiejszą tu wpadną kolejne 30 stycznia do klas od 14  0000610. streszcza policjanci wszczęli w sumie 58 postępowań dotyczących czynów popełnionych z nienawiści w tym gróźb karalnych w stosunku tak jak mówiłem wobec kilku zastosowano areszt tymczasowy wysoka izbo to jest co do bardzo takiego technicznego opisu wydarzeń, jakie towarzyszyły tej dramatycznej dramatycznych skutkach zbrodni chciał przedstawić następujące informacje działań podejmowanych przez policję 15 listopada 2018 roku do komendy miejskiej policji w Gdańsku wpłynęła informacja zakładu karnego dając przerób karze Stefan był po odbyciu kary pozbawienia wolności opuści zakład karny w dniu 8 grudnia o godzinie 1232 rozpowszechniał tych informacji o planowanym wyjściu Stefano był na adresy mailowe dyżurnego komisariatu policji nr 3 komisariatu policji nr 4 w Gdańsku w dniu 30 listopada 2018 roku do komisariatu policji młodszy w Gdańsku zgłosiła się Jolanta, która poinformowała aspiranta sztabowego w naczelnika wydziału operacyjno rozpoznawczego obawach związanych z przebywaniem ich syna Stefana w zakładzie karnym Gdańsk przeróbka o szczegółach tych wątpliwości wyrażone przez panią Jolantę EW informował tutaj podstawą jest to już pan minister sprawiedliwości sporządzono notatkę z tej rozmowy w dniu 30 listopada 30 listopada o godzinie 1230 sporządzono telefon telegram do zakładu karnego w Gdańsku stworzył możliwe prawnie podjętych w możliwie prawdy podjętych działaniach związanych z weryfikacją informacji przekazanych przez matkę odbywającą karę była mowa tutaj przed tobą przesiadł się wysoka izbo zatrzymać się już informują, ponieważ z opinią publicznie wiadomo opinii publicznej wiadomo, że ta informacja wpłynęła matki dres pojawił się taki zarzut w niektórych publikacjach, że policja nie poinformowała w tej notatce do zakładu karnego o tym, że była to informacja pozyskana od matki nawet gdyby nie jest rzeczą oczywistą, że po pierwsze jest ochrona źródła informacji po drugie, zaś jest rzeczą oczywistą, że w tym wypadku żadna matka nie byłaby zainteresowana tym, żeby informować o tym, a w tym wypadku pani na to by zachować w sposób niezwykle odpowiedzialne to trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie więc, więc z tą tylko Włosi dlatego nie było tej informacji wskazujących na źródło, a w dniu szóstego w dniu przeważał 4 grudnia do komisariatu policji młodszy w Gdańsku wpłynął telegram zakładu karnego z informacją o podjętych działań od działania również szczegółowo informował pan minister Zbigniew Ziobro mogę tylko dopowiedzieć, że strefa w unii podał się będzie mieszkał nie podała adresu, że będzie zamieszkiwał i rzeczywiście deklarował, że opuści województwo pomorskie zostanie osobom bezdomnym jak twierdzi już 6 grudnia zostanie opracowany telegram w komisariacie policji młodszy w Gdańsku, który ma zostać przesłany do komendy miejskiej policji w Gdańsku z prośbą o rozpowszechnianiu treści w nim zawartych na teren całego kraju tłumaczy, że Stefan Hula podobno banki skubią źdźbła trawy pistoletu ma zamiar po wyjściu z więzienia dokonać podobnego przestępstwa przy użyciu maczet lub innego niebezpiecznego naczyń narzędzia w przypadku zaistnienia niż w przypadku zaistnienia podległości w terenie pod numer sopran typowany jest jako ewentualny sprawca judo chcę podkreślić bardzo wyraźnie powiedzieć w tej sprawie trwa m. in . ta kontrola, którą zwróciłem policji co działo się z tą notatką liczona rzeczywiście do komend dotarł na terenie całego kraju w dniu 10 grudnia wpłynął telegram zakładu karnego do komendy miejskiej w Gdańsku z informacją, że w dniu 8 grudnia o godzinie 1230 Stefan 2 opuścił zakład karny podjął miejsce pobytu na terenie miejscowości Gdańsk pani marszałek ogłosi pan proszę o dokończenie informacji tylko proszę pamiętać, że jeszcze jest pani minister dziękuję za grosze wysoka izbo wiele z tych działań, które były podejmowane przez policję, że zostały już tutaj omówione przez pana ministra Zbigniewa Ziobro jak z powodu czasu jest gotowy już będą takie pytania szczegółowo w odniesieniu do kolejnych dni, bo trzynastym przenoszą 12 grudnia do spółki jak policja uzyskała informację o tym, że Stefan opuścił zakład karny będę gotowy do udzielenia państwu bardzo szczegółowego panie marszałku w ale ja panu ministrowi przedłużamy czas już wrażenie, że ważniejsze dworca udzielić odpowiedzi na wrażliwość informacji to wszystko na skalę tej fali tego oczekują na barwność dziękuję pani marszałek dziękuję wysoka izbo w dniu 23 grudnia Kazimierz, ale składa zawiadomienie o wykroczenia za art. 124 kodeksu wykroczeń rozbicie szyby okiennej w komendzie Powiatowej w Kanadzie przynoszą w komisariacie policji nr 4 w Gdańsku oszacowana wartość strat 400 zł w dniu 23 grudnia wykonano oględziny zwłok na okna dokonania tej penetracji terenu do 24 grudnia z materiałami dotyczącymi wykroczenia zapoznał się kierownik jednostki komisariatu policji nr 4 w Gdańsku w dniu 27 grudnia sporządzono kartę nadzoru zawarto stosowne polecenia w dniu trzeciego 2 stycznia zawiadomienia zawiadamiający złożył wniosek o ściganie sprawcy wykroczenia policjant prowadzący sprawę dokonał rozpytania mieszkańców posesji, gdzie mieszka pokrzywdzony wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie zapisu monitoringu w dniu szóstego 2 stycznia prowadzący czynności przesłuchanie syna pokrzywdzonego Tobiasa AM uzyskał zdjęcie śladów odcisków obuwia pozostawionego przez sprawcę Tobias został przesłuchany w charakterze świadka i teraz, dlaczego o tym, informuję wysoką izbę, gdyż zarówno ten Kazimierz palu Jagi Tobiasz Paweł wskazali na możliwość popełnienia wykroczenia przez Stefana Tobiasz Tobias przepraszam EU syn osoby składającej to zawiadomienie był wspólnikiem Stefana wód w 1 z tych napadów, których dokonywał na temat przestrzeni publicznej pojawiła się informacja, że Stefan UW po wyjściu z więzienia szukał z nim kontaktu i też, by winił grają o za swoje za areszt zatrzymanie osądzenie w więzień skazany w dniu dziesiątego w styczniu prowadzący czynności podjął bezskuteczną próbę doręczenia wezwania w miejscu Stefania AW Stefanowi w dniu 12 stycznia 2019 roku prowadzący czynności uzyskanie informacji zarządcy nieruchomości, że miejsce zamieszkania pokrzywdzonego miejsce wykroczenia nie jest objęte monitoringiem w dniu 14 stycznia 2019 roku pokrzywdzony Kazimierz miał 143 dzień po tej tragedii złożył do protokołu wniosek o wycofanie wniosku o ściganie sprawcy wykroczeń w dniu trzydziestego i teraz to zdarzenie jak państwo tu opisem zdarzenia, które miało miejsce w dniu 21 grudnia natomiast w dniu 30 grudnia Kazimierz składa zawiadomienie o wykroczenia za art. 124 kodeksu wykroczeń rozbicie szyby okiennej wartość ponownie 400 zł i te działania, które policjanci podejmują Sławek analogiczne do tych działań z dnia dwudziestego trzecie w dniu 1 stycznia Kazimierz składa zawiadomienie o wykroczeniu artykuł z art. 1238 cena ta próba rozbicia szyby okiennej tą samą wartość strat niczym trzykrotnie tego typu zdarzenia miały miejsce wysoka izbo dwudziestego roku w styczniu pokrzywdzony Kazimierz ustawił się w komisariacie policji nr 4 w Gdańsku oświadczył, że nie ma zastrzeżeń do pracy policji w związku z tymi wydarzeniami, który miał miejsce 2003. 30 grudnia oraz 1 stycznia w dniu teraz wraca do tego nieszczęsnego Guya 13 stycznia bezpośrednio po zatrzymaniu Stefan wóz został przewieziony do komisariatu tu policji nr 2 w Gdańsku po stwierdzeniu o biegu złego samopoczucia został przewieziony do wojewódzkiego szpitala w Gdańsku do konsultacji lekarskiej zostaje przewieziony do komisariatu niskich dochodach w Gdańsku styk szczegółowych informacji, które tutaj mam przed sobą wynika, że dwudziesty 5 Komenda miejska policji zawiadamia komendanta wojewódzkiego policji, a następnie komendanta głównego policji pana generała sieci w dniu szesnastego w styczniu tak już powiedziałam rozpoczyna się rozpoczną się czynności kontrolne przez policjantów biura kontroli K G Policji w na terenie garnizonu trójmiejskiej policji w Joe 21 stycznia zatrzymano pracownika w ochronę firmy zajmujące się ochroną tego finału wielkiej orkiestry Świątecznej pomocy Dariusza z obecnego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy na polecenie sądu w w. został umieszczony w szpitalu w podmiotowej sprawie prowadzone są czynności procesowych to jest to osobne wysoka izbo, która wprowadziła próbowała wprowadzić policję w błąd oraz namawiała do składania fałszywych zeznań innych pracowników ochrony co daje zły ja przedstawiłem te działania policji bezpośrednio po tym zdarzeniu oraz niektóre z działań podejmowanych związane ze sobą Stefana AW przed zdarzeniem z komisariatu funkcjonariusze z komisariatu Marcin Nowak 4 Gdańska głównie z powodu, bo to jest ostatni, który chciałby po pierwsze, unikać tutaj odpowiedzialność polityczną z racji faktu sprawowania nadzoru nad policją, ale nie mam żadnych też wątpliwości co do tego, że działania, które były podejmowane przez policjantów były działaniami z 1 strony profesjonalnymi wynikającymi z obecnie obowiązujących przepisów, ale wydaje się dość oczywistym, że zabrakło tutaj tego elementu dobra wymiany informacji i dobrego kojarzenia faktów stąd też, aby nie uciekały od konieczności zachowania wysokiej Izby, że te postępowania, które w tej chwili są toczone przez oficerów z biura kontroli K G Policji mają na celu wyjaśnienie i udzielenie odpowiedzi po pierwsze, ci nastąpiło tutaj rasowy tutaj brak należytej staranności należytego prowadzenia sprawy, a po drugie, co należy uczynić, aby w przyszłości przy tego typu sytuacjach takich zatorów komunikacyjnych albo takiego braku odpowiedniej korelacji pomiędzy poszczególnymi komisariat tam nie nie zabrakło oczywiście jeśli będą szczegółowe pytania jestem do dyspozycji pań panów posłów dziękuję bardzo dziękuję i o zabranie głosu przedstawienie informacji poproszę panią sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia panią Józefę Szczurek-Żelazko bardzo się za chwilę przed minister Józefa Szczurek żelazko z Ministerstwa Zdrowia przedstawi informację rządu do tej pory wysłuchaliśmy ministrów sprawiedliwości spraw wewnętrznych inne państwo ministrowie wysoka izbo w imieniu ministra zdrowia chciałabym przedstawić informacje związane ze śmiercią pana prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza to tragiczne wydarzenie wstrząsnęło całą polską dlatego też słów pozwolę pozwolą państwo, że na początek złożyć najszczersze wyrazy współczucia nabyć w najbliższym pana prezydenta jak również osobom, z którymi współpracował chce zapewnić, że nie pozostaje się w tej tragedii państwo sami chciałabym, aby przede wszystkim podziękować wszystkim pracownikom służby zdrowia, którzy tak ofiarnie sposób udzielali pomocy w tym dramatycznym wydarzeniu i ratowali życie pacjenta dziękuję bardzo serdecznie wszystkim lekarzom pielęgniarkom Uniwersyteckiego centrum klinicznego w Gdańsku wiem, że państwo robili wszystko, aby uratować życie pana prezydenta niestety obrażenia zadane przez sprawcę ataku były tak rozległe, że niestety nie udało się uda uratować życia oby olbrzymie wsparcie również wydawali Mieszko okazali mieszkańcy Gdańska, którzy bardzo aktywnie zareagowali na apele Regionalnego centrum krwiodawstwa i trolle i Krwiolecznictwa, oddając setki litrów krwi tym samym w samym Gdańsku w tym czasie zgłosiło się ponad 521 osób, które oddało ponad 170 l krwi jest to wspaniały gest Solidarności bardzo państwu za to dziękuję rodzinie udało się uratować życie pana prezydenta to oddana kre w zapewne pozwoli uratować zdrowie i życie wielu innych osób m. in. gdańszczanin podziękowania chciałabym również skierować do pracowników zespołów ratownictwa medycznego, którzy niezwłocznie pojawili się na miejscu zdarzenia i zawieźli pana prezydenta do szpitalnego oddziału ratunkowego 13 na wstępie czynności ratunkowe zostały podjęte przez załogę ambulansu, której zlecone zostało przez organizatora zadanie zabezpieczenia imprezy powiadomienie o zdarzeniu zostało zarejestrowane w gdańskiej dyspozytorni medycznej o godzinie 1959 dyspozytor medyczny zadysponował zespół obchodzi 1 to znaczy z użyciem sygnałów świetlnych dźwiękowych specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego, w skład którego wchodziły 4 zespoły 4 osoby w tym lekarz były zespół ratownictwa medycznego przybył na miejsce zdarzenia o godzinie dwudziestej 08 odległość miejsca zdarzenia do szpitala to 4 km w ocenie ministra zdrowia wszystkie działania służb ratunkowych od momentu przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego do przekazania do oddziału ratunkowego przebiegały zgodnie z zachowaniem oby o aktualnie obowiązujących procedur mnie otrzymane informacje niepotwierdzone są zgodnie z w Cartagenie zlecenia wyjazdu oraz kartach medycznych czynności ratunkowych, które są w dyspozycji zespołu ratownictwa medycznego po przyjęciu na nie oddział ratunkowy poszkodowany zgodnie zobowiązującymi procedurami w trybie natychmiastowym został przekazany na blok operacyjny tamy jak państwo zapewne wiecie nie trwało kilka godzin zabieg w tym zabiegu uczestniczyli wysokiej klasy specjaliści reprezentujący różnego rodzaju specjalności z wielkim zaangażowaniem walczyli o zdrowie życie pana prezydenta minister zdrowia biorąc pod uwagę jest determinację, z jaką pracownicy ochrony zdrowia walczyli o zdrowie o życie pana prezydenta podjął decyzję o przyznaniu odznak honorowych dla tych pracowników, którzy brali udział w tej dramatycznej akcji odznak honorowych zasłużony dla ochrony zdrowia w Polsce ta tragiczna śmierć pana prezydenta przynosi natomiast uzasadnione pytania o procedury postępowania z osobami, do których istnieje ryzyko podbiły podwyższone ryzyko popełnienia przez przestępstwa po wyjściu na wolność z inicjatywy pana premiera Mateusza Morawieckiego Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Sprawiedliwości dokonuje takiej szczegółowej analizy uregulowań aktualnie obowiązujących uregulowań w tym zakresie, ale także analizuje możliwość wprowadzenia nowych regulacji systemowych wobec osób co, do których stosowane tzw. środki zabezpieczające o charakterze wolnościowym, a które nie wywiązują się z nałożonych obowiązków to znaczy te osoby nie poddają się terapii nowa procedura mogłaby objąć sprawców przestępst w, u których w trakcie wykonywanej kary rozpoznaną choroby psychiczne zaburzenia osobowości czy uzależnienia od alkoholu narkotyków czy innych substancji, a także upośledzenie umysłowe tylko efektywny monitoring pozwoliłby na monitorowanie kontrolną kontynuacji procesu leczenia rozpoczętej terapii podczas pobytu w zakładzie karnym oraz zapobieganie niepożądanych niepożądanym zachowaniom wobec osób, które były nim objęte jak wobec ZUS wobec osób, których celem były objęte jak również kontrolę jego zachowania wobec otoczenia wobec osób, które nie wywiązują się z nałożonych obowiązków kontynuacji terapii nie poddają się terapii sąd opiekuńczy mógłby w zależności od stopnia oczywiście ryzyka mógłby zdecydować o umieszczeniu w zakładzie zamkniętym tych osób w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym w obecnym stanie prawnym w przypadku innych skazanego, nawet jeżeli ujawnią się jego w trakcie odbywania kary zaburzenia psychiczne po opuszczeniu zakładu karnego jest on objęty ustawą z 2 z 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego, która przewiduje, że osoba chora psychicznie może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez wyrażonej zgody przede wszystkim wtedy głównie wtedy, jeżeli jej dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu tej choroby zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo zdrowiu innych osób to za artykuły 23 ust. 11 proponowanym zmianom dotyczącym postępowania w takich przypadkach poświęcone było m. in. spotkanie z inicjatywy pana premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami klubów kół parlamentarnych zgodnie z ustaleniami nie jest tego spotkania zostanie powołany zespół ekspertów składający się z reprezentantów wszystkich ugrupowań politycznych, który wypracuje rozwiązania zgodnie z drogi jest przede wszystkim z dobrem pacjenta i uszczelniające system monitorowania zachowań osób z zaburzeniami psychicznymi zespół zespół ten powinien konstytuować niebawem do końca tygodnia przedstawiciele tych formacji powinni zgłosić się ze swoich przedstawicieli jako ekspertów i chcielibyśmy niezwłocznie rozpocząć pracy nad wypady nad wypracowaniem rozwoju rozwiązań, które w przyszłości będą mówiły zapobiegały takim dramatom dramatem, jaki mieliśmy mieli jak tu do czynienia mieliśmy w Gdańsku na zakończenie chciałabym potwierdzić gotowość ministra zdrowia i otwartość do merytorycznej dyskusji na temat możliwych zmian w tym zakresie i mam nadzieję, że uda nam się wspólnie wypracować takie rozwiązania, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa społecznym społeczeństwa, ale również zagwarantują prawa pacjenta i te zmiany zostaną przyjęte przez Sejm jednogłośnie dziękuję bardzo dziękuję pani minister Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5 minutowych oświadczeń w imieniu klubów IQ otwieram dyskusję o zabranie głosu w imieniu klubu prawo i sprawiedliwość proszę pana posła Arkadiusza Czartoryskiego bardzo słabo informacji rządu panie premierze pytanie ze strony opozycji po zabójstwie prezydenta Adamowicza zabójstwo pana prezydenta Pawła Adamowicza jest ogromną tragedią to wielkie zło, które budzi wielki smutek żal nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tego typu czynów myślami i modlitwą jesteśmy z rodziną prezydenta Adamowicza co ważne chcę to bardzo wyraźnie na początku podkreślić dostrzegamy wszyscy mam nadzieję, że wszyscy dostrzegamy, że w przestrzeni publicznej w Polsce miało miejsce wiele pięknych postaw i gestów Solidarności od różnych osób i grup społecznych i to jest dobro, które też powinniśmy widzieć zabójstwo jest godne Najwyższego potępienia to akt niewytłumaczalne ego Warda barbarzyństwa nie ma usprawiedliwienia dla zbrodni, ale trzeba powiedzieć też wyraźnie, że nie jest uprawnione zrzucanie odpowiedzialności za ten mord na kogokolwiek na różne osoby instytucje polityków czy rząd Szanowni państwo dzisiaj już wiemy, że sprawcą mordu jest dwudzieste 7 latek skazany wcześniej za napady zużyciem niebezpiecznych narzędzi za przestępstwa rozboju, za które to przestępstwa został skazany na 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności sprawca trzykrotnie staram się o warunkowe przedterminowe zwolnienie jednak nie wyszedł z więzienia przed upływem końca kary to tak jak słyszeliśmy doszły też poważne problemy psychiczne ta tragiczna sytuacja zatem nie powinna być wykorzystywana politycznie wszyscy politycy dziennikarze osoby z przestrzeni publicznej powieśmy mówić 1 głosem nie rzucać bezpodstawnych oskarżeń kogokolwiek powinniśmy reagować na takie zachowania jednoznacznie potępia się pokazywać, że jesteśmy wspólnotą, która potrafi przeciwstawić się złu ponad podziałami wysoki Sejmie rząd szczegółowo bada przyczyny zaistniałej sytuacji tak, aby taka tragedia nigdy więcej się nie powtórzyła jest ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych wyjaśniane jest czy wszystkie procedury były przeprowadzone jak słyszeliśmy trwają potężne prace mające na celu wyjaśnienie okoliczności zabójstwa policja zdecydowanie reaguje i reagowała też w pierwszych dniach po zabójstwie dokonała zatrzymań w związku z wezwaniami w internecie w zabójstwie aktów agresji po raz kolejny apelujemy o powstrzymanie złych emocji widać wyraźnie, że działania policji będą konsekwentne i surowe również inicjatywy pana prezydenta Andrzeja Dudy odbyło się spotkanie z przedstawicielami partii politycznych Szanowni państwo prokuratura prowadzi intensywne śledztwo mówił o tym, pan minister niezależne postępowanie prokuratorskie postępowanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych administracji postępowanie policji mówił o tym, też pan minister Joachim Brudziński pozwólmy działać instytucjom państwa, jeżeli wszyscy wszystkie strony sporu politycznego będziemy potrafili obniżyć temperaturę debaty publicznej, jeżeli będziemy starali się widzieć w debacie przede wszystkim drugiego człowieka to o tej tragedii o tej strasznej tragedii pojawi się też dobrą dziękuję dziękuję i o zabranie głosu w imieniu klubu Platforma Obywatelska koalicja Obywatelska proszę panią poseł Agnieszka Pomaska bardzo proszę pani marszałek panie premierze panie panowie posłowie 13 stycznia 2019 roku podczas wielkiej orkiestry Świątecznej pomocy doszło do mordu politycznego na prezydencie miasta Gdańska Pawle Adamowiczowi nie były po osiemdziesiątym dziewiątym roku takiego tragicznego zdarzenia ta tragedia dotknęła nas wszystkich i dlatego wszelkie okoliczności tej sprawy wymagają bezwzględnego wyjaśnienia przez wszystkie służby trudno jednak nie mieć wątpliwości czy służby w obecnym stanie pod nadzorem ministra Ziobro i ministra Brudzińskiego i są gotowe to zrobić w imieniu wszystkich Polaków, którzy wierzą, że walka z nienawiścią w Polsce jest możliwa po moim wystąpieniu złożone ręce pana ministra Ziobry listę 30 umorzonych postępowań przez ten czas z nienawiści panie ministrze co zrobiliście, kiedy wystawiono akty politycznego zgonu przez młodzież Wszechpolską m. in . dla prezydenta Adamowicza nic nie zrobiliście co zrobiliście, kiedy w Katowicach na szubienicach wieszano podobizn eurodeputowanych po nic nie zrobiliście co zrobiliście, kiedy grupa ogolonych na łyso młodych chłopaków kopało leżącego w Radomiu tutaj coś zrobiliście co zrobiliście postawiliście zarzut temu Zakopanemu za udział w bójce, a pani Mazurek powiedziała, że sprawców rozumie przez 3 lata przygotowaliście państwo jego służby, żeby nie reagował na ekstremizm, żeby nie reagował na nienawiść to prokuratorowi, który prowadzi sprawę morderstwa prezydenta Adamowicza dziękował Jacek Międlar dziękował też ministrowi, jakiemu ministrowi Ziobrze odpowiedzialnym za prokuraturę swoją postawą stworzyliście warunki, w których państwo nie mogą reagować normalny sposób z przestępstw i mowy nienawiści zrobiliście masowe umorzenie śledztwa tak też było w tym przypadku, kiedy pojawiła się notatka policji, że Stefan Wa może wg jego matki planować coś strasznego nie zrobiliście nic, gdzie było wtedy ABW, kiedy służba więzienna wiedziała, że Stefan duma antydemokratyczne ekstremistyczne poglądy nie zrobiliście nic, kiedy Stefan mówił, że nienawidzi Platformy chce, żeby Jarosław Kaczyński został dyktatorem nie zrobiliście nic panie premierze czas przestać ograniczać nasze działania do zabiegów PR-owe oczekujemy przede wszystkim transparentności w tej w sprawie, dlaczego wiele informacji ze śledztwa nie zostało podanych oficjalnie po tym zdarzeniu tylko musieliśmy czerpać wiedzę z przecieków medialnych panie ministrze Brudziński, jakie były dokładne działania policji po otrzymaniu notatki ze służby więziennej w przeddzień wypuszczenia mordercy na wolności panie ministrze jak to pan ma za zadanie nadzorować więziennictwa w Polsce być może za bardzo skupiłam się na organizowaniu konferencji prasowych i kolejnych zespołów, a za mało realnej pracy jak wyglądało nadzorowanie więziennictwa przez pana przez ostatnie pół roku czy to było tylko założenie Jaknie wiesz co zrobić powołali zespół panie ministrze Ziobro jak wyglądał pana nadzór nad pracą wiceministra w pana resorcie odpowiedzialnego za więziennictwo, zwłaszcza przez ostatnie pół roku panie panowie posłowie panie premierze, kiedy Senat miał upamiętnić zamordowanego Pawła Adamowicza pana ugrupowaniem w Senacie nie były w stanie wznieść się ponad podziały wykryli wykreślił słowa, które miały oddać cześć prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi i dlatego na koniec odczytano też wykreślone w Senacie przez was fragmenty uchwały prezydent Gdańska Paweł Adamowicz wbito zginą zbrodniczym zamachu potępia potępiamy ten akt terroru i nienawiści niezależnie od tego kto zanim stoi nie ma zgody na jakiekolwiek objawy agresji w życiu publicznym sprzeciwiamy się mowie nienawiści przemocy w każdej formie bez względu na motywację Paweł Adamowicz TV Gdańsk i Polskę starajmy się równać do wzorca, który nam pozostawił on wtedy jego śmierć nie pójdzie na marne Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd zamordowanemu prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi część jego pamięci dziękuję pani poseł, a stanowisko w imieniu klubu Kukiz 15 przedstawi pan poseł Tomasz Rzymkowski bardzo proszę trwa remont szkoły oświadczenia po informacji rządu po zabójstwie prezydenta, aby państwo 13 stycznia b r. doszło doszło do niewyobrażalnej zbrodni został z zimną krwią zamordowanych prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zbrodnia, która rzeczywiście tak państwo tutaj przedmówcy mówili zbrodniom bez precedensu jest przede wszystkim zbrodnię ogłoszenie o kusiło takie określenia, jakie część przedmówców podejrzaną osób, które po mnie zabiorą głos od twierdzenia, że był to mord polityczny nie macie państwo żadnych argumentów, które by za tym przemawiały w mojej ocenie w ocenie mojego klubu należy z pełną determinacją stanowczością wymagać od służb państwa polskiego od policji prokuratury służb specjalnych wyjaśnienia wszelkich okoliczności tej zbrodni nikt nie ma wątpliwości w Polsce, ale również na świecie, kto odpowiada za tę zbrodnię bezpośrednie, czyli Stefan Voo, a teraz trzeba odpowiedzieć na szereg pytań, które pojawiają się w przestrzeni publicznej pytań dotyczących motywacji pytań dotyczących ewentualnego udziału osób trzecich, które pogrzebały lub pomagały w dokonaniu tej straszliwej zbrodni jako Kukiz 15 przede wszystkim domagamy się decyzji od prokuratora generalnego, aby postępowanie toczące się w tej chwili w prokuraturze Okręgowej w Gdańsku przenieść na bezpieczeństwo tego postępowania również, aby uniknąć zarzutów stronniczości prokuratorów prokuratorów gdańskich do innej jednostki prokuratury w Polsce tak jak miało to miejsce w przypadku afery Amber Gold wówczas nie budziły żadnych wątpliwości, że tą sprawę należy przenieść Szanowni państwo jestem członkiem komisji śledczej Amber Gold, która od 2 lat pracuję proszę mi wierzyć, że słowa, które padają często ze strony słów w Ustce publicystów mówiących po Trójmieście jako o polskich Sycylii nie są zmyślone nie są fantasmagorie takie są fakty jeśli chodzi o poziom korupcji i nieprawidłowości w organach państwa polskiego znajdujących się w Trójmieście to one naprawdę trudno porównać do innych miejsc w Polsce stąd też o Janie stawiam zarzutu konkretnemu prokuratorowi referenta w oczy całej prokuraturze Okręgowej w Gdańsku na deski uważam, że tą sprawą powinna zająć inna prokuratura w Polsce jak również ten wątek wątek związany z rozbudowanym podziemiem przestępczym trójmiejski pojęć bardzo gruntownie zbadany państwo polskie dysponuje tego typu instrumentami ja rozumiem, że ani pan minister sprawiedliwości ani pan minister spraw wewnętrznych ani pan premier nie może ujawnić o podejrzani są nawet dysponentami wiedzy z toczącego się postępowania, ale z tego miejsca mogę jedynie apelować o wytężonej pracy, aby wszelkie okoliczności tej sprawy zostały wyjaśnione, a więcej z tej mównicy padały słowa o mordzie politycznym mówi moja osobista sprawa kryminalna i trzeba wszystkie okoliczności do słownie do białej kości wyjaśnić, aby nikt nie miał wątpliwości co do okoliczności tej sprawy, a sprawca, by ABW ukarany oczywiście przy okazji tej sprawy wykazaliśmy potężną za sprawą przede wszystkim nieobecnego pana ministra zdrowia potężną lukę prawną jeśli chodzi o kwestie osób z zaburzeniami psychicznymi, które podczas odbywania kary pozbawienia wolności mogą dopuścić się ciężkich przestępst w tym tych najcięższych zbrodni po opuszczeniu zakładów karnych ja mam nadzieję, że te prace zainicjowane przez Ministerstwo Zdrowia, które mam nadzieję wezmą udział niezależni eksperci przedstawiciele my jako Kukiz 15 takich ekspertów przedstawimy, aby przygotowali w tych bardzo newralgicznej kwestii dotyczącej jednocześnie o wolności jednostki w stosunku do bezpieczeństwa ogółu, aby wypracować takie przepisy, aby ta luka została zniwelowana kwestia związana z podszyta naiwnością brakiem poczytalności sprawcy przestępstw jest sprawą bardzo istotną tu również dotykamy kwestii związanej z rolą biegłych w tym biegłych psychiatrów przy kwestii stwierdzenia niepoczytalności sprawców najcięższych przestępst w mamy paradoksalną sytuację taką, że to nie sądzi nie bezpośredni czy pośredni udział prokuratora decyduje o społecznym odczuciu wymiaru sprawiedliwości w postaci kary bezwzględnego pozbawienia wolności tylko opinia biegłego psychiatry nad tą kwestię również należy bardzo szczegółowo wrócić uwagę bardzo dziękuję dziękuję panu posłowi wystąpienie w imieniu klubu polskie Stronnictwo ludowe Unii Europejskiej Demokratów przedstawi pan poseł Władysław Kosiniak-Kamysz bardzo proszę pani marszałek panie premierze państwo ministrowie wysoka izbo wnioskowaliśmy jako klub PSL UED oto informacje, żeby opinia publiczna my Polacy wstrząśnięci niewyobrażalną tragedią mogli poznać prawdę, żeby nie było felgi newsów kłamst w przecieku, żeby była możliwa normalna debata jest ważne to informacje również o to, żeby przywrócić wysokiej izbie funkcję kontrolną nad władzą wykonawczą to jest 1 z podstawowych funkcji parlamentu dzisiaj słyszymy informacje czy chcemy, żeby one były później kontynuowany to nie może skończyć się na 1 debaty dziękujemy za to i wierzymy, że to jest początek czy możliwość przywrócenia normalnego dialogu normalnej debaty w sejmie, ale to musi być precyzyjne i kontynuowane dane o odpowiedzialności karnej jest to odpowiedzialność polityczną i to był sens zobowiązań wyciągać przełożeni, ale też zobowiązany jest opozycja do wnioskowania, jeżeli widzi, że ktoś ponosi odpowiedzialność polityczną w wielu miejscach w wystąpieniu padała informacja o chorobie psychicznej czy w momencie popełnienia zbrodni Stephen WI był poczytalny czynie powstające dopiero biegli w tym momencie nie można stwarzać wrażenie i mówić ciągle o chorobie psychicznej, że ta osoba była 0 popełniła jakiś czyn popełniła zbrodnie w tym wypadku morderstwa, ale czy była poczytalna ocenią to biegli dopiero teraz, więc co nie może być usprawiedliwieniem nie może być zaciemnia obraz w ten sposób nie mogę pojąć 1 rzeczy wielokrotnie była ona przytaczana atut oskarżony mówił, że weźmie Maczeta będzie jeździł po Polsce i popełni zdrajca przyszła jego matka na policję i powiedziała boję się, że syn będzie popełnia przestępstwo i co nic nie wydarzył nie wydarzyło się nic takiego co by zapobiegło zwrot państwo niestety nie zdało egzamin, by nie zabezpieczyło swoich obywateli bezpieczeństwo obywateli jest podstawową funkcją państwa zabezpieczenie obywateli z podstawową funkcją państwa i tutaj nie zdało państwo egzaminu nie da się powiedzieć, że tak jak 1 z posłanek PiS-u po tej tragedii mówiła, że na Twitterze pan minister Brudziński informował o wszystkim państwo zdało egzamin nie nie mogę tego pojąć jak możliwe jest brak wymiany informacji, że nie doszło do refleksji, że osoba skazana nie rokująca jak widać po tym, wypowiedzi ministra Ziobry na poprawę nie jest objęta nadzorem nie jest objęta monitoringiem i nie dach i nie jest złapana przed popełnieniem tego zdarzenia nie zgadzam się również z moim przedmówcą, że nie ma tutaj sprawy ta sprawa kontekstu politycznego nie da się od tego kontekstu politycznego w tej sprawie uczy, bo zabity został pobity, a jest zabójcą w momencie popełnienia czynu mówił w partii politycznej mówił w Platformie wcześniej wielokrotnie mówił, ale o żalu do tej formacji politycznej, która do w jego mniemaniu skazał czy zrobiono wszystko również innych spraw, żeby bezpieczeństwo Polaków było zapewniono wielokrotnie były przytaczane przykłady umarzanych postępem, bo dzisiaj słyszymy o zatrzymaniu aresztowaniu, ale tych zatrzymań aresztowań nie było do czasu zabicia prezydenta Gdańska to co musiała się polać krew musiał zginąć człowiek musiał zginąć dobry człowiek dobry prezydent, żeby była reakcja na hejt na nienawiść myślę, że to jest niestety też ogromna porażka polityczne obrazu, który wszedł do rządu do władz i na sztandarach na pierwszym miejscu miał w walkę z przestępczością i bezpieczeństwo Polaków to niestety legło w Gruzji niestety mówię to z przykrością panie premierze panowie ministrowie, bo to jest rzecz, która sprawia, że nie znaleźliście sposób, bo na zabezpieczenie Polaków na pełne bezpieczeństwo, pomimo że tak Bóg was priorytetem mówi liście, że potraficie to najlepsze mam nadzieję, że wyciągnięcie wniosków i odpowiedzialność polityczna też zostanie poniesiony dobrze, że są postępowania wewnętrzne w branży są Kontro pamiętam jak minister Ćwiąkalski, gdy przestępca powiesił się w więzieniu, ale jego zastępca inni urzędnicy zostali zdymisjonowani oczekujemy od premiera rządu premiera polskiego rządu wyciągnięcia konsekwencji po zakończonych postępowań wskazania też w innych nie tylko samych względów potem wiemy wszyscy, kto jest, ale też odpowiedzialności politycznej i wyciągnięcia wniosków, żebym nigdy więcej do tego typu zbrodni Midas, a my musimy zrobić wszystko, żeby prawo zmieniać w ten sposób nie tylko założycielska, ale powodować ich nieuchronność i zmienić Polskę w ten sposób, że poczucie bezpieczeństwa u wszystkich obywateli niezależnie, jaką funkcję pełnią będzie, więc będzie po prostu po czucie poseł dziękuję panie Darku wbre w woli w imieniu klubu nowoczesna głos zabierze celem przedstawienia stanowiska pani poseł Ewa Lieder bardzo proszę Szanowna pani marszałek Szanowny panie premierze Szanowni państwo ministrowie wysoka izbo stała się rzecz straszna w okrutny sposób na oczach milionów obywateli zamordowano prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza wiem, że każdy, kto powiedział, ale to powinno wybrzmieć świat może pomału zapomina, że to się wydarzyło, ale Gdańsk nadal jest w wielkiej żałobie morderca dokonała ataku z politycznym przesłaniem na ustach okoliczności, w których doszło do zbrodni słowa i sama ustawa sprawcy wskazuje, że mamy do czynienia mieliśmy do czynienia z aktem terroru politycznego naszym zadaniem jako polityków rządu i służb jest dopilnowanie, by nigdy taka zbrodnia się nie powtórzyła nigdy odbyło się spotkanie z panem premierem dziękuję bardzo, na którym opozycja zwraca uwagę na szereg spraw, choć szkoda, że spotkaliśmy się w takim składzie pierwszy raz dopiero w tak tragicznej sytuacji, czego oczekujemy dzisiaj od rządu po pierwsze, odpowiedzi na najważniejsze pytania, dlaczego zignorowano wyraźne sygnały ostrzegawcze zignorowano doniesienie matki mordercy gorzej z tymi śmiertelnie niebezpieczne i zbroi się w dosłownym tego słowa znaczeniu zignorowano doniesienia wystraszonego agresywnie atakowany znajomego sprawcy i oczekujemy lepszej współpracy policji i więziennictwa w takich sprawach to drugie, dlaczego takie wydarzenie jak finał wielkiej orkiestry Świątecznej pomocy nie może liczyć na pomoc wojska policji jak tak wielu wolontariuszy i pan prezydent Paweł Adamowicz też kwestowała wraz z moją córką chodząc jak wielu wolontariuszy po ulicach Gdańska i nawet jeśli wam się nie podoba się różnią się nie podoba to akcja charytatywna to mamy takie same prawa obywatelskie i mamy prawo do pomocy policji i służb po trzecie czekamy dziś na reakcję rządu w sprawie telewizji publicznej oczywiście nie wiadomo czy przekaz telewizji publicznej miał bezpośredni wpły w na to co się wydarzyło, ale spirala nienawiści szczucia na opozycję samorządowców w telewizji publicznej przekracza wszelkie granice ja myślę, że dzisiaj reakcja państwa służby będzie testem wiarygodności rządu PiS -u czy bez słowa o potrzebie zmiany języka politycznego było mówione szczerze po czwarte czekamy na ponowne otwarcie umorzonych spraw pokazując, że nie ma przyzwolenia na akty nienawiści wrogości przestrzeni publicznej wieszanie portretów europarlamentarzystów palenie kukły portretu i portretów polityków wydawanie aktów zgonu politycznego przez młodzież Wszechpolską i kolejne pogróżki, które pojawiają się przestrzeni publicznej powinny spotkać się z natychmiastową reakcją przykładem jest wypisane farbą na starcie groźba bardzo konkretna, czyli Wadim ty będziesz następny nie będzie łatwo o tym, czytaliście Wadima Tyszkiewicza prezydenta nowej soli jesteśmy bardzo czekali na państwa reakcji konkretnej reakcji, bo bała się pan premier zgodził się z tym postulatem o otwarciu umorzonych spraw jesteśmy ciekawi na reakcję pana ministra Ziobry, bo to jest to byłby konkret, który prosi wszyscy w opozycji co z reakcją na słowa posłanki Pawłowicz, która nazwała Pawła Adamowicza niemieckim namiestnikiem Gdańsk słowa wojewody pomorskiego, który nazwał samorząd zarzewiem sera separatyzmu można, by wymieniać oczywiście ja już już dzisiaj może więcej nie powiem, ale ostatnia reakcja ministra Brudzińskiego pokazuje jednak, że wciąż brakiem jednoznacznej oceny mowy nienawiści mówię tutaj o wyskokach pana rybaka, który powinien być natychmiast zatrzymany czekamy na reakcję panie ministrze Szanowna pani marszałek Szanowny panie premierze Szanowni pań i państwo ministrowie mamy prawo jako społeczeństwo do skutecznego działania policji w reakcji służb nie tylko po tragedii, ale każdego dnia
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PROGRAM SPECJALNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA