REKLAMA

Dzień Darwina: czy był „Kopernikiem biologii”?

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2019-02-09 08:20
Prowadzący:
Czas trwania:
28:24 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ciągle urzędowym to weekendowy poranek stąd też w rządowym od, a w TOK FM dziś pierwsza z rozmów bez okazji zarządzonego przeze mnie chałtury targnie dnia Darwina antenę Radia TOK FM oficjalny międzynarodowy dzień Darwina zakaz jego urodzin w tym roku 200 dziesiąty ich będzie 12 lutego osadę Darwin ambitny, a przede wszystkim o jego rozumieniu nauki o tym jak skonstruował swoją teorię ewolucji, jaką w fakcie i od teorii ewolucji Darwina ski, bo to nie jedyna chciałabym Rozwiń » porozmawiać teraz w naszym dzisiejszym gościem studia dr hab. Adrian Kuźniar dzień dobry dzień dobry z Instytutu filozofii Uniwersytet warszawski sąd, który zajmuje się różnymi sprawami w tym kontekście wymienia chociażby filozofię nauki czy meta etyka panie doktorze chciałbym, żebyśmy schodzili na drwinę jako naukowca osadzili go w jego czasach, bo to przecież nie jest tak rząd funkcjonował w próżni w jakiej sytuacji był Darwin jako naukowiec i dewolucji mistyczne wisiały w powietrzu można powiedzieć w pierwszej połowie dziewiętnastego wieku i Darwin nie był pierwszym autorem teorii ewolucji taka teoria została sformułowana wcześniej pomysł rewolucji mistyczne mieliśmy już od jakiego się czasu to znaczy nawet w końcówce osiemnastego wieku natomiast pierwszą teorię, którą możemy określić mianem teorii naukowej par excellence teorii ewolucji to Batory stworzona przez rząd jest dla Marka w roku 1800 dziewiątym 2150 lat przed publikacją powstawaniu gatunków i w roku urodzin Darwina dla Marks sformułował teorię ewolucji ewolucji biologicznej, więc sama idea ewolucji tego, że gatunki nie są tworami stałymi i że są zmienne w czasie oczywiście poprzedza Darwina tak samo w Darwin noski pomysł na mechanizm zachodzenia procesu ewolucji w postaci doboru naturalnego też nie był nowy, aczkolwiek nie był tak dobrze rozwinięty udokumentowanej jak sam proces zachodzenia ewolucji przez Lamparta sam Lamar miał oczywiście zupełnie odmienne od Darwina poglądy na temat mechanizmów zachodzenia procesu ewolucji i głównie za sprawą tej cechy jego systemu teorią Marka no nie cieszyła się z dużą popularnością w każdym razie Darwin czuł się zmuszony do jej odrzucenia właśnie za sprawą tego, że postulowała zachodzenie procesu ewolucji biologicznej za sprawą mechanizmów tego procesu jaki, jakie postulował lama dla Marka była to zasada dziedziczenia cech nabytych oraz zasada zgodnie, z którą narządy używane rozwijają się natomiast nieużywane zanikają, a jak wiemy prawda dla Darwina takim podstawowym mechanizmem motorem ewolucji dobór naturalny i pod tym względem Darwin i jak najbardziej miał rację i w tym zresztą leży głównie jego zasługa prawda to znaczy na udokumentowaniu zachodzenia procesu ewolucji na drodze właśnie doboru naturalnego oraz prawda na pokazaniu jak duży potencjał wyjaśniający w szczególności potencjał wyjaśniania złożonych cech o posiadanych przez organizmy żywe, a więc adaptacji posiada właśnie teoria doboru naturalnego jako tego podstawowego Motoru ewolucji kolejną taką cechą krajobrazu intelektualnego w czasach Darwina edukatorzy kreacjonizm kreacjonizm był dominującym paradygmatem badawczym jest dialog z paradygmatem, czyli we wrześniu się zgadzamy co do tartaku był powiedzmy taką miejsc zimową magistrze mową teorią natomiast jego słabości były coraz lepiej widoczne, zwłaszcza te słabości, które związane były z gromadzeniem wiedzy na temat faktów biografia, więc rozmieszczenia rozmieszczenia gatunków tutaj sami kreacji niż ci czuli, że demokracja niższa w jaki sposób wzbogacić, aby dostosować do tych faktów takim taką zmodyfikowaną formą kreacjonizmu był Gracjan mistrza ustalonej, dla którego to zwolennikiem w momencie wsiadania na statek Diego w roku 18003001. był Darwin powiedział pan teorii kreacjonizmu to funkcjonowało jak koło coś co miało być elementem nauki to aspirował do bycia teorią nowocześnie rozumianą tak było interpretowane co znaczy to rekreacji mistyczna biologii była traktowana przez biologów, a także filozofów jako Toreya terytoria no i naukowa to znaczy no taka sama powiedzmy jak mechanika mechanika Newtona ska inna sprawa czy mieli rację tak ją klasyfikował klasyfikując rzeczywiście takiej klasyfikacji dokonywano, więc prawda sądzono, że jedno to jest klucz do zrozumienia do zrozumienia faktów biologicznych, a więc to po pierwsze, że każdy gatunek został stworzony w postaci gotowej przez Boga w związku z tym gatunki nie przechodzą żadnej formy transformacji czy trans mutacji jak to jak to wtedy mówiono, że każdy gatunek prawda został dostosowany idealnie do warunków, w których nie występuje do własnego środowiska to także był przecież komponent teorii kreacji scenicznej oczywiście także elementem kreacji nic mu była negacja specjalizacji to znaczy twierdzenie, że gatunki nie pochodzą jedne i 1 od drugich to oczywiście taki głównej w Lublinie twierdzenia integracji nic mu jak powiedziałem one przechodziły różne modyfikacje tak dokonywano w nich różne modyfikacje postawą modyfikacją lala właśnie zmierzającą do pogodzenia kreacjonizmu z pewnymi faktami biografii było twierdzenie, że każdy gatunek został stworzony tylko raz w konkretnym miejscu prawda, że sobie poradzić, czego są różne, ale nosić n p . z wyjaśnieniem tego, dlaczego pomimo bardzo podobnych warunków klimatycznych czy cech fizycznych środowiska w Ameryce Południowej w Afryce występują różne gatunki zwierząt, aby wyjaśnić Tomaszka, dlaczego w Ameryce Południowej nie ma zebry chciałbym wrócić do tej kategorii doboru naturalnego, bo to jest Centralna rzeczy, którą zawdzięczamy Berlinowi i jak to dokładnie działa, w czym się różni jeszcze raz podkreślmy od innych, ale marksistowskiej teorii ewolucji oraz czy to polskie tłumaczenie dobór naturalny jest właściwe, bo po angielsku to z naturą Selection, a dobór to się kojarzy z czymś takim znowu, jakby ktoś intencjonalnie coś dobierała selekcja jest bardziej TK automatyczna nie ma tutaj różnicy zresztą te elementy, a takiego antropologiczne go dodatku w terminie na czym Selection były wytykane Darwina i to znaczy Darwin miał problemy z powodu tego określenia właśnie do ZUS, dlatego że selekcja not w równym stopniu jak do Bór kojarzy się właśnie z jakąś intencję mszalną intencjonalne działalność szybko też może dokonywać selekcji są Sitko może dokonywać selekcji wgląd w w każdym razie był to problem, zwłaszcza że oczywiście swoją ideę doboru naturalnego darni wspierał argumentami est doboru sztucznego prawda, więc z tego co w języku angielskim określa się mianem artysty śluz Collection jego meczu z pleksi, bo właśnie taką naturalistyczne wersją tego faktycznie intencjonalnie prawda dokonał dokonywanego przez hodowców doboru, tak więc abym uznał, że tłumaczenie jest w miarę adekwatną poniesiona ona także oddaje tę dwuznaczność na euro wskazywali współcześni także krytycy teorii Darwina o tym jak to działa Norwida doboru naturalnego tez ida w zróżnicowanej przeżywalności i różnic przede wszystkim zróżnicowanej produkcji organizmów wskutek posiadanych przez nich cech prawda cech, które mają charakter dziedziczny czy, gdybyśmy mieli jakiś krótkiej formule ująć mechanizm doboru naturalnego to on na tym polega na tym właśnie, że organizmy pozostawiają różną różną liczbę potomstwa wskutek tego, że posiadają cechy z inżynierskiego punktu widzenia można powiedzieć lepsze bądź gorszy gorszy tak w kontekście szans na posiadanie potomstwa i to jest ważna oczywiście to torze cechy te przynajmniej w dużym zakresie w PRL są cechami dziedzicznymi, tak więc prawda no i zaczynamy od jakiś populacji, w której występują organizmy różniące się pod względem cech dziedzicznych różniące się także w tym aspekcie, że niektóre z tych cech sprawiają, że mają one większe szanse, a inne, że mają mniejsze szanse na to, aby pozostawić potomstwo w związku z tym frekwencja tych lepszych cechach, a więc częstość występowania tych lepszych cen z racji tego, że są one dziedziczne zmienia się z pokolenia na pokolenie i w ten sposób prawda zmienia się także charakterystyka, jakby powiedzieli biolodzy fenotyp owa gatunków przez kolejne pokolenia i zarazem prawda mamy nowe źródło zmienności to znaczy mamy mutacje, które sprawiają, że od czasu do czasu pojawiają się korzystne wersję rozpowszechnionych rozpowszechnionych cech poniosą one korzystne dla osób w związku z tym znowuż prawda dochodzi do jej dom ich nie rozprzestrzenienia do ich proliferacji i tak prawda krok za krokiem zmienia się charakterystyka cech gatunku oraz na za sprawą tego mechanizmu dochodzi do wykształcenia cech bardzo złożonych prawda także bardzo złożonych pod względem funkcjonalnym, a więc dochodzi do tego co możemy określić mianem kumulatywnej skutków doboru naturalnego, bo jak to dobrze zrozumieć, bo z 1 strony Mn można sobie pomyśleć to wszystko jest losowe to wszystko jest przypadek zmiany są losowe, ale inny wpły w środowiska ma tutaj znaczenia, a po drugiej stronie mamy przecież to mu wizję, kiedy widzimy też genialnie dopasowane zwierzęta te motyle, które mają kolory swoich skrzydeł udający oczy drapieżnika to aż trudno znowu jest wierzyć, że to mogło być dziełem no właśnie przypadku czym w ewolucji mówimy o wyłącznie przypadku losowości oczywiście inżynierze odróżnić 2 rzeczy to znaczy trzęsień czym innym jest losowość mutacji, więc jak mutacje mają rzeczywiście charakter charakter losowy tak natomiast dobór naturalny nie jest losowy mechanizmy, dlatego że dobór naturalny właśnie preferuje tak te cechy czy te modyfikacje cech, które są korzystne z perspektywy szans reprodukcyjnych organizmu, więc dobór naturalny nie jest losowy mechanizmem natomiast losowe są mutacje zresztą sposób w jaki należy rozumieć losowość mutacji nie jesteś ciekawy Otóż one są losowe w tym sensie, że bez względu na to, że prawdopodobieństwo zajścia mutacji nie jest to różne z uwagi na jej skutki prawda, a więc, jeżeli mamy jakąś pozytywną pozytywną mutację, która zaszła to jest prawdą że, gdyby była ona szkodliwa dla organizmu to tak, żeby zaszła, jeżeli mamy jakąś motywach jakąś mutację szkodliwą tych strat także prawdą że, gdyby była pozytywna to także, gdy zaszła to jest ten podstawowy sens losowości losowości mutacji po to, nienależna w miejscowości mutacji rozumieć styl rozumieć w myśl, że twierdzenia, że np. każdy rejon genomu prawda ma to samo prawdopodobieństwo na 1 ma na zmontowanie tak to nie jest akurat prawdą się tak powstało filozoficzny sens losowości mutacji, które zresztą sprawia, że pogodzenie teorii ewolucji na przekaz jest światopogląd demokracji mistycznym nie jest wcale tak proste mogłoby się wydawać tak mianowicie w podstawowym problemem dla dotychczasowych kreacji listów akceptacji teorii ewolucji nie było, a teza, iż gatunki przechodzą modyfikacji w czasie zmieniają swojej cechy fenotypowe w czasie tak podstawowym problemem był właśnie ów losowy charakter WTO co prawda mutacji czy za dobrych uznano, że z dziennikarzy mechanizmy mechanizmy genetyczne prawda co ten losowy losowy źródło zmienności organizmów popularną kreacjonistów potrzebuje intencjonalnie gości co znaczy jest winny jest jest kłopot tak, ponieważ na gruncie deklaracji lista to raczej będzie niechętny twierdzeniu w każdym razie tak było też historycznie, że to prawdopodobieństwo zajścia mutacji jest niezależne od skutków nowych mutacji prawda ponieważ, jeżeli przyjmujemy jakiś pogląd zgodnie z Turynu ewolucja biologiczna jest narzędziem prawda stworzenia tak naprawdę wybranym wybranym przez Boga zgodnie z tym opisem stanu może z wytworzeniem łatwo się wiele miesięcy w księdze rodzaju przez prochu ziemi stworzył NATO powstaje pytanie no dobrze żyli tak jest to w jakim sensie możemy mówić o tym, że mutacja np. kluczowa uznajmy, że jest taka mutacja kluczowa prawda tylko dla ewolucji naszego gatunku, bez której np. gatunek ludzki, by nie wyewoluował to w jaki sposób prawda można można sądzić, że prawdopodobieństwo zajścia tej mutacji jest niezależna od nich skutkuje to kreacje niż to zawsze może powiedzieć, że losowe losowe, a pan Bóg przyszedł i swoim palcem akurat w tym momencie zrobiona, ale coś jednak to kto stoi jednak sprzeczności moglibyśmy co analizować w szczegółach, ale w moim przekonaniu tutaj jest bardzo trudno pogodzić taki opis praw do stworzenia przez ewolucję z teorią Story ewolucja Szczytko 1 uwaga Otóż prac wraca, zwłaszcza do kwestii losowości poszczególnych mechanizmów dobór naturalny jak wiemy dzisiaj zresztą jak wiedział to także Darwin nie jest jedynym mechanizmem ewolucji innym mechanizmem oczywiście znacznie mniej istotnym, zwłaszcza z punktu widzenia ewolucji adaptacji jest dryf genetyczny i dryf genetyczny kod ma charakter faktycznie wzorcowo losowego losowego procesu ale, ale właśnie nie jest podstawowym motorem ewolucji inaczej niż dowód na to naszym gościem jest dr hab. Adrian Kuźniar filozof z Instytutu filozofii Uniwersytetu Warszawskiego przy okazji zbliżającego się Międzynarodowego dnia Darwina rozmawiamy o Karolu Drwinia z perspektywy filozofii nauki za chwilę do państwa wrócimy, a te trendy w rządowym to weekendowy poranek stąd ten trend w rządowym od Karolina Głowacka przy mikrofonie unerwienie dzisiaj je w TOK FM poranku i później dużo w magazynie zapraszam państwa już teraz na dzisiaj teraz my gościmy dr hab. Adrian Kuźniar dzień dobry teraz jest dobrze Instytut filozofii Uniwersytetu Warszawskiego mówił pan na początku naszej rozmowy, że mam pomysły na ewolucyjne wyjaśnienie istnienia gatunków były przed Darwinem, że przecież była nawet teoria ewolucji, która została opublikowana dużo wcześniej niż jego interesy w 1800 pięćdziesiątego dziewiątego roku w związku z tym jak to jest, że to Darwin tak bardzo poruszył wszystkich, że do tej pory przecież, gdy fale emocji, ale nie opadły co on takiego zrobił, w czym tkwi siła jego teorię ewolucji już na co zwracamy uwagę przede wszystkim w uzasadnieniu teorię ewolucji czy nie w samym sformułowaniu poszczególnych twierdzeń w tym również, ale przede wszystkim w tym, że Darwin dysponował ogromnym materiałem empirycznym pozwalającym mu uzasadnić formułowane twierdzenia oraz był znakomitym uczonym, który potrafił pokazać w jaki sposób jego twierdzenia cały jego teoria wyjaśnia to co chcielibyśmy wyjaśni, bo to też czas na żywności np. adaptacji taki jest wrażenie, że wszedł na ten statek popłynął sobie na wyspy Galapagos dozna jakiś euro, jaki wróciły wszystkim o tym, opowiadał, a to nie tak, bo przecież, zanim powiesz 5 lat na statku na ponad 20 lat jeśli dobrze policzyłam zajęło mu od tej podróży do opublikowania o pochodzeniu gatunków, czyli on przez cały ten czas skonstruował teorię Drozd pytam pana z tej perspektywy właśnie filozofa nauki tego jak się konstruuje teoria, bo to to zrozumiem ta siła rzutu z bardzo dobra teoria naukowa Darwin w zasadzie podstawowe twierdzenia swojej teorii miał gotowe już w roku 18003007 . są na to bardzo, więc w zasadzie zaraz po powrocie z wypra w z wypraw na statku Diego natomiast uważał przez długi czas, że teoria ewolucji nie jest jeszcze gotowa do tego, aby bronić się na forum publicznym w szczególności na forum Towarzystwa Geologicznego i uważał tak z tego względu, że wiedział, jakie standardowe zarzuty wobec teorii ewolucji wysuwanej są ze strony naukowców niejednokrotnie znakomitych przyrodników prawda, którzy sympatyzowali z racji nic ma 1 z takich problemów podstawowym np. argumentem Unia ma już era w było było twierdzenie, że teoria ewolucji nie jest n p . w stanie wyjaśnić ludzkiej wiedzy nie jest w stanie wyjaśnić ludzkiego umysłu istnienia ludzkiego umysłu prawda Darwin czuł się zobowiązany do tego, aby przedstawić teorię, która jest w stanie poradzić sobie z takimi zarzutami zresztą można powiedzieć, że podstawowy zupełnie problem polegał na tym, że wymagane było takie wymaganie metodologiczne ówczesnych czasów, że postulowany mechanizm przyczynowo zachodzenia pewnych procesów nie może mieć charakteru hipotetycznego Lidla i z tego powodu krytykowano teorie teoria transplantacji mistyczne właśnie to rewolucja mistyczne, wskazując na to, że on, lecz jedynie zakładają prawda działanie pewnego mechanizmu następnie badają skutki założonego celu założonego mechanizmu natomiast nie ma bardziej bezpośredni mówiąc mówiąc w uproszczony sposób świadectw na rzecz działania takiego mechanizmu i Darwin starał się także sprostać sprostać temu zarzutowi zresztą zarzutów tego typu było było więcej np. wymagano, by teoria okazała takie dowody swojej prawdziwości, czyli formułowała np. jakiś przewidywania albo formułowano fakty, do których wyjaśnienia nie została powołana i Darwin również prawda starał się tego rodzaju uzasadnienie dla swojej teorii zna ale zanim uznał, że jest ona właśnie gotowa do publikacji, zanim uznał, że jest on ją w stanie bronić na forum publicznym, więc na tym polegał podstawowy problem nie polega w samych podstawowych twierdzeniach teorii ewolucji tylko w materiale, jaki trzeba było zgromadzić opracować, aby móc tę teorię bronić przed bardzo inteligentnymi i bardzo często bardzo kompetentnymi kolegami a dlaczego znowu czekał kilka lat przed opublikowaniem o pochodzeniu człowieka czy to sprawa wciągnięcia człowieka w kwestie zwierząt były dla niego jakąś kłopotliwe czy kompletnie bym mu łatwo się pogodził z tym, że tak jesteśmy małym wspólnych przodków nie ma się tutaj czym przejmować znaczy dawniej po prostu nie chciał osłabiać się swojej podstawowej teorii spekulacjami dotyczącymi powstawania człowieka dla powstania człowieka dlatego wolał te kwestie kwestie oddzielić przede wszystkim był przyrodnikiem prawda interesował go świat organizmów żywych no, w który jako standardowo prawda traktowano na innych zasadach niższej niż gatunek ludzki Korony, a teraz nie chcemy oczywiście otrzymamy cerkiewnych tak to one się z naturalnie, więc powiedziałbym z takiego punktu widzenia polityki naukowej tak Darwin wolał tych problemów w swoim głównym dziele nie poruszać właśnie, żeby nie wikłać się w dyskusje, które tak naprawdę z punktu widzenia głównego zamierzenia badawczego miał charakter poboczny panie doktorze czy teoria ewolucji je drogą doboru naturalnego teoria ewolucji Darwina jest na tyle uniwersalna że, gdybyśmy znaleźli życie na Marsie czy innej planecie to moglibyśmy powiedzieć z pełnym przekonaniem, że tam ona również obowiązuje z problem skomplikowany, bo wszystko zależy od tego jakie przyjmiemy kryteria indywidua nie indywidualizacji teorii prawda, więc co tak naprawdę stanowi tożsamość teorii Darwina czy tylko twierdzenia zachodzenie procesu ewolucji na drodze doboru naturalnego czy też także inne tezy n p . zagra dualizmu twierdzenie o wspólnym przodku następnie jakaś jakiś twierdzenia zachodzenie procesu specjalizacją mechanizmach tego procesu to właśnie wiele zależy od tego jak indywidualizuje my teoria teorią ewolucji natomiast krótka odpowiedź na to pytanie jest następująca Otóż w swoim zakresie teoria ewolucji nie jest teorią, aby powiedzieli w Józefowie nauki ścisłe uniwersalną i zakres zarówno w treści jakich intencjach rozwijających się badaczy jest ograniczony do naszej planety co nie znaczy oczywiście, że teoria ta będzie nieadekwatna na innych planetach czy Finów światach prawda tam, gdzie kiedyś być może odnajdziemy życie być może tak byśmy już nie tak nie będzie oper Donna Black Lion będzie zupełnie inny z handlem dojazd w domach z grobu i pokaże nam swój ocean inteligent znaczy to czy podstawą życia jest węgiel np. 37 to niema znaczenia dla dla trafności bądź jej nietrafności teorii ewolucji jako teorii wyjaśniającej wyjaśniającej cechy organizmów żywych tak dalej prawda po to jest fakt obojętne z punktu widzenia zasadności teorii tak to na koniec panie doktorze, bo on teraz w teorii ewolucji Darwina w różnej formie bardziej spopularyzowanej mniej brane pod uwagę jako czynnik wyjaśniający bardzo różne rzeczy chociażby w humanistyce tłumaczy się ewolucją moralność pochodzenie religii, a nawet preferencje polityczne jak pan na to patrzy jak patrzę na to bardzo przychylnie uważam, że potencjał kiks dla nas Sejny wyjaśniający teorii ewolucji w świecie spra w ludzkich jest ogromny oczywiście nie należy przesadzać nikt nie twierdzi, że wszystko można wyjaśnić tych kategoriach tak z pewnością tak z pewnością nie jest natomiast żadnego przepraszam, dlaczego coś miałby się wymykać tak podstawowej teorii biologicznej skoro jesteśmy tworem biologicznym tak, ale prawda wiele cech np. organizmów żywych np. w 2, jeżeli ograniczy się do gatunku ludzkiego gatunku ludzkiego prawda to trudno np. oczekiwać, żeby teoria ewolucji wyjaśniła nam, iż już trzymamy się zastosowania tej teorii to np. zjawisk religijnych prawda, dlaczego na świecie mamy do czynienia z takim ani innym rozmieszczeniem wierzeń religijnych prawda jest też pewien pan pewien poziom ogólności, na którym funkcjonuje teoria ewolucji teoria ewolucji doszła do starcia wyjaśnił bardzo ogólnych natomiast ich uszczegółowienie często odbywa się już poza teorią ewolucji wymagana przykład, jeżeli mówimy o sprawach ludzkich wiedzy historycznej tak tak tak będzie w przypadku tego problemu prawda wyjaśnienia rozmieszczenia wierzeń religijnych naszych krótko jeszcze raz etyka moralność moralności może wariant 7 moralność pochodzi z rewolucji potrzeba religijna pochodzi z rewolucji, a czy każdy z tych problemów jest problem bardzo złożone tak jeśli chodzi o moralność to można najogólniej powiedzieć, że faktycznie teoria ewolucji posiada istotną moc wyjaśniającą jeśli chodzi o wyjaśnienie tego, dlaczego dokonujemy czynów, które powszechnie wartości jemy pozytywnie, choć negatywnie pod względem moralnym widzimy też element moralności od innych ustaw uznano zaległość wraz z Kresów Wschodnich zatem w tym w zakresie etyki opisowej, która wyjaśniała genezy zachowań, które oceniamy w kategoriach moralnych niewątpliwie tutaj moc wyjaśniającą teorię ewolucji jest znacząca wydaje się, że jest także znacząca jeśli chodzi o wyjaśnienie tego, dlaczego nie posiadamy takiej ani inne przekonania moralne nie tylko dlaczego działamy w taki sposób w jaki działamy, ale także, dlaczego myślimy o sprawach moralności w taki sposób w jaki myślimy o natomiast w dziedzinie etyki normatywnej rola teorię ewolucji będzie bardzo ogranicza ograniczona wiemy od czasów Davida Hume, a prawda, którą wpisujemy sformułowanie takiej koncepcji błędu naturalistycznego, że z przesłanek czysto opisowych niewynikające z Brukseli nie żadne twierdzenia normatywny w tym twierdzenia moralne teoria ewolucji kategoria naukowa jest można będzie zbiorem takich twierdzeń o charakterze opisowym, więc samego i jego zbija zbioru takich twierdzeń nie wyprowadzimy żadnych normatywnych moralnych konsekwencji, więc tutaj prawda mamy pewne ograniczenie tych kompetencji teorii ewolucji dziedzinie w dziedzinie etyki złożyliśmy już kończyć tylko to jeszcze te religie wiem, że pytać filozofa i prosić o dwu zdaniową odpowiedź to niegrzecznie, ale właśnie niniejszym to czy nie religia ewolucja da się znaleźć tutaj wyjaśnienie pewne aspekty genezy religii myślę podlegają wyjaśnieniu ewolucji mistycznym chodzi tutaj przede wszystkim o to co Daniel Dennett określa mianem przerostu postawi intencją maleją, więc z tego, że dopasujemy się działań zamierzonych intencjonalne właśnie działań podmiotu osób w różnego typu zjawiskach, które z punktu widzenia współczesnej nauki oczywiście mają charakter zjawisk jest zupełnie uzupełniał Zeusa, a Ravela oczywiście zupełnie naturalnych teoria ewolucji może nas pouczyć o tym dlaczego dla naszych przodków tak istotnym było posiadanie zdolności do rozpoznawania intencji prawda właśnie do doszukiwania się w intencji za różnego typu miksza zjawiskami czekać, bo ktoś uważa też stać np. na drapieżne ten drapieżnik, ale to także przede wszystkim chodzi o skomplikowanie relacji społecznych, które panują w naszym gatunku właśnie Ros zdolność odczytywania rozpoznawania intencji identyfikowania tych intencji w ramach bardzo skomplikowanego środowiska naszego życia społecznego była nad z punktu widzenia ewolucji stycznego niezmiernie istotna więcej oderwie nie w dzisiejszym magazynie Radia TOK FM tymczasem bardzo dziękuję dr hab. Adrian Kuźniar Instytut filozofii Uniwersytet warszawski dziękuję dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA