REKLAMA

Rozpatrzono pierwszą skargę nadzwyczajną. 4 tysięcy wniosków czeka

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-03-27 13:00
Prowadzący:
Czas trwania:
11:54 min.
Udostępnij:

Kamila Dołowska, dyrektor zespołu prawa cywilnego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, mówi o pierwszej rozpatrzonej skardze nadzwyczajnej. Rozwiń »

W biurach Rzecznika Praw Obywatelskich oraz prokuratury czeka 4 tys. podobnych wniosków. Nie wszystkie jednak faktycznie wymagają przyznania im rangi skargi nadzwyczajnej. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
popołudniowy program Radia TOK FM jest 136 Przemysław Iwańczyk kłania się państwo w imieniu swoim także wydawcy tego programu, którym jest Bartłomiej Pograniczny, a także realizatora kim jest Krzysztof Woźniak to dziś w programie pozwolę sobie państwo powiedzieć na początku mówić będziemy o rezydentach, którzy czują się oszukani przez rząd mówi będziemy także przewrocie wojskowym w Algierii, a także o dyrektywie prawnoautorskiej to pod koniec naszego programu po Rozwiń » godzinie czternastej pierwszym moim gościem jest pani Kamila Dołowska dzień dobry z Chin napra w dyrektor zespołu prawa cywilnego osobie Rzecznika Praw Obywatelskich we wtorek rozpatrzono pierwszą w historii skargę nadzwyczajną instrument, z którego mogą korzystać obywatele mocą ustawy z kwietnia 2018 roku do skargi można wnosić poprzez właśnie biuro Rzecznika Praw Obywatelskich bądź też prokuratura prok prokurator przeproszą generalnego to może powie o tej pierwszej sprawy, która otwiera nowy rozdział w i historii polskiego prawa, czego ona dotyczy w jaki sposób ją rozpatrzono i w jaki sposób na też skutkuje, bo myślę, że mato niebagatelne znaczenie w ogóle dla opowieści o tym, instrumencie to pierwsza skarga nadzwyczajna to była w ogóle pierwsza wniesiona również przez uprawniony podmiot w tym przypadku przez rzecznika praw autorskich skarga nadzwyczajna, czyli należy wnioskować, że nie została odrzucona tylko Rzecznik Praw Obywatelskich uznał, że ta skarga ma uzasadnienie ma sens należy rozpatrzeć ją przez sąd do rzecznika zwracają się obywatele, którzy piszą w prośby, żeby w ich sprawie wnieść taką skargę nadzwyczajną ma wówczas zazwyczaj w ściągamy akta sądowe sprawy badamy taką sprawę na podstawie akt sądowych i jeżeli uważamy, że są podstawy to wtedy znosimy te właśnie skargi nadzwyczajne to była pierwsza dotyczyła ona takiego problemu, który myśmy w na podstawie doświadczeń biura rzecznika zauważyli już dużo dużo wcześniej od 2013 roku już apelowaliśmy o zmianę przepisów mianowicie chodziło o taką sytuację, że wcale nierzadko zdarza się, że sądy wydają w odstępie czasu 2 zupełnie rozbieżne postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po tej samej osobie zmarłej i przychodzi taki moment w sprawie, kiedy nie można tej sytuacji żaden sposób wyprostować, ponieważ nie mają żadnego środka prawnego, który pozwalałby niem na uchylenie 1 z tych postanowień czy jego zmianę myśmy próbowali przekonać ministra sprawiedliwości, żeby zmienił przepisy procedury cywilnej zadawaliśmy również pytanie prawne Sądowi Najwyższemu jak postępować w takich sytuacjach, ale tak naprawdę dopiero to nowy środek w postaci skargi nadzwyczajnej otworzył furtkę, żeby osobom znajdującym się w takiej sytuacji, czyli osobom które, która dotyka sytuacja, kiedy są 2 orzeczenia o stwierdzenie nabycia spadku w sposób zupełnie inaczej regulujące to to w sytuacji dziedziczenia, żeby można było im pomóc właśnie w takiej sprawie była wniesiona ta pierwsza skarga nadzwyczajna chodziło o taką sytuację, kiedy 1 postanowieniem spadkowym sąd stwierdził, że gospodarstwo rolne nabył mąż zmarłej, a po paru latach na skutek prawdopodobnie niedopatrzenia, że ta sprawa już kiedyś była przez sąd rozpatrywana sąd wydał drugie postanowienie w tym ocenił, że to gospodarstwo rolne nabyło ojciec i troje dzieci każde z nich po 14 i de facto istnienie tych 2 prawomocnych postanowień w praktyce powodowało, że żadna z tych osób nie mogła czuć się właścicielem owego gospodarstwa rolnego w rzecznik wniósł skargę nadzwyczajną wnosiliśmy do Sądu Najwyższego o uchylenie 1 z tych 2 postanowień spadkowych i pozostawienie w obrocie prawnym tego drugiego z nich zgodnie z dotychczasową, jakby praktyką czy poglądami wyrażonymi w literaturze prawniczej w takiej sytuacji powinno się ułatwić to drugie postanowienie spadkowe i tak też stało się dla nich krajem chronologiczne ta wchodzi w grę tak i tak też stało się w tej sprawie Sąd Najwyższy w wczoraj w ZUS uwzględnił skargę rzecznika uchylił to to zaskarżone postanowienie spadkowe czy to drugie chronologicznie umorzył postępowanie sądowe w tej sprawie i w tej chwili to zainteresowana rodzina już wie, że w obrocie prawnym całkowicie prawomocnej niepodważalny jest pierwsze postanowienie na mocy, którego gospodarstwo rolne odziedziczył mąż zmarłej no dobrze, ale mylnym jest stwierdzić, że skarga nadzwyczajna ten instrument służy tylko o naprawianiu błędów sądów, bo nikt tutaj też powiedzmy w obu o tym w rodzaju satysfakcji bądź też zadośćuczynienia dla dla tych, którzy czują się przez sąd pokrzywdzeni właśnie ustawa przewiduje ustanawia taką oto zasadę, że jeżeli w zaskarżone orzeczenie wywołało już nieodwracalne skutki prawne albo, a najczęściej wtedy, kiedy od wydań i od jego wydania upłynęło 5 lat to Sąd Najwyższy w zasadzie nie powinien już uchylać tego co z tego orzeczenia tylko powinien stwierdzić, że zostało ono wydane z rażącym naruszeniem prawa wtedy to zaskarżone orzeczenie pozostaje w obrocie prawnym natomiast obywatel ma otwartą drogę, aby dochodzić odszkodowania od skarbu państwa NATO, że dotykają go skutki w wyroku, który został wydany z rażącym naruszeniem prawa do rzeczy to pozytywnie rozpatrzona skarga nadzwyczajna jest gwarancją tego, że takie odszkodowanie dostanę to opieram się na na przykładzie tej renty rodzinnej zasądzonego wyroku w Senacie tutaj mamy toczy w tej sprawie mamy do czynienia z tym drugim rodzajem wyroku Sądu Najwyższego, którym uchylono zaskarżone postanowienie ale gdyby Sąd Najwyższy uznał co zresztą padał na wczorajszej rozprawie, że to zaskarżone orzeczenie sądowe wywołało już tylko na nieodwracalne skutki prawne np. odziedziczone gospodarstwo rolne została sprzedana osobie trzeciej z dniem zostało podzielone działki została rozparcelowana albo w ogóle przestaną na nich prowadzi gospodarstwo rolne to wówczas mógłby wydać właśnie to drugie orzeczenie, że to, że tylko doszło do rażącego naruszenia prawa itd obywatel mający w ręku taki właśnie orzeczenie Sądu Najwyższego musi niestety wytoczyć kolejny proces i może w tym procesie dochodzić odszkodowania od skarbu państwa czy niema żadnej gwarancji na mapach prejudykat, czyli nie musisz udowadniać, że doszło do bezprawnego działania, które jest przesłanką naprawienia szkody to musi udowodnić wysokość szkody, jaką poniósł ile takich próśb do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęłoby, by wprowadzić instrument skargi nadzwyczajnej przed sąd tych wniosków o wniesienie skargi nadzwyczajnej w tej chwili wpłynął już prawie 4000 nie nieznacznie więcej niż połowa to są sprawy to są wnioski w sprawach karnych, a pozostałe dotyczą spra w cywilnych szeroko rozumianych także z zakresu prawa pracy czy z prawa gospodarczego, jaki odsetek tych spra w rzecznik uznaje za zasadne dotychczasowy rzecznik prawa obywatelskich wniósł 4 skargi nadzwyczajne w sprawach cywilnych ale, rozpatrując wszystkie te, o których pani gównem one nie wszystkie zostały jeszcze rozpatrzone, ponieważ taka powieść jest 4000 biuro Rzecznika Praw Obywatelskich został zasypany tymi skargami i rozpatruje w jak dokładnie takiej samej obsadzie kadrowej, jaką dysponowało dotychczas, ponieważ co do zasady skargę nadzwyczajną można wnieść w ciągu 5 lat od uprawomocnienia się zaskarżonego wyroku, więc my rozkładamy zdobytą prace w czasie, więc nie można powiedzieć, że tylko 4 skargi nadzwyczajne cywilne zostało wniesione, mimo że do rzecznika wpłynęło 4000 spra w, bo nie wszystkie z nich zostały jeszcze rozpatrzone w ale nie da się ukryć, że większość spraw my nie stwierdzamy takiego rażącego naruszenia prawa przez sąd, które mogłoby uzasadniać wniesienie skargi nadzwyczajnej to jest zaledwie niewielki odsetek tych spra w dorzuca Drozd naszym słuchaczom określi, jakiego typu sprawami można zgłaszać do rzecznika powiedzmy od tych 4 konkretnych przy, których rzecznik uznał, że nastąpiło naruszenie w sprawach cywilnych to jest interesujące, ale że 2 skargi nadzwyczajne dotyczyły właśnie tych rozbieżnych pos postanowień w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku i obserwujemy że, że to jest bardzo często powtarzające się powtarzające się nieprawidłowo ze strony sądu i na pewno w tego typu sprawach tych skarg nadzwyczajnych będzie jeszcze więcej trzecia sprawa również dotyczy takiej sytuacji, kiedy wy 1 proc 1 spór pomiędzy tymi samymi osobami został dwukrotnie poddany pod rozstrzygnięcie sądu i 2 i sądy wydały również 2 rozbieżne orzeczenia w 1 z prawomocnym wyroku sąd oddalił powództwo o zapłatę, a w drugim wyroku zasądził tę samą kwotę, która była już uprzednio przedmiotem rozpoznania przez sąd zasądził obowiązek zapłaty w także na 4 sprawy 3 dotyczą wydania 2 rozbieżnych prawomocnych orzeczeń czwarta sprawa dotyczy trochę innej sytuacji natomiast Anna trudno powiedzieć jak to będzie się rozkładało w przyszłości mamy bardzo dużo wniosków w trudnych skomplikowanych sprawach dotyczących podziału majątku wspólnego dotyczącego zniesienia współwłasności rozliczeń czasami zdarza się, że sądy, popełniając błędy arytmetyczne, które dno być może powinny zostać skorygowane w dużych zapytam jeszcze o tę drugą ścieżkę kierowania wniosków poprzez prokuratora generalnego czy 33 jedno wyklucza drugą czy aby je mieć poczucie skuteczności można wnieść do obu tych instytucji taką taki wniosek zarówno rzecznik praw autorskich, jaki prokurator generalny mają własną niezupełnie niezależną od siebie kompetencję do wnoszenia skarg nadzwyczajnych i każdy obywatel ma prawo oczekiwać, że jeżeli zwróci się do każdego z tych organów to każdy z nich analizuje jego sprawę w sposób rzetelny, ale poznaje stanowisko tak natomiast w tej chwili wytworzyła się mnie taka praktyka, że praktyka oparta na regulaminie urzędowania jednostek prokuratury to jest taki akt wewnętrzny regulujący organizację prokuratury, która troszeczkę utrudnia obywatelom uzyskanie stanowiska prokuratury prokuratora generalnego czy jednostek prokuratury, jeżeli najpier w zwrócił się do rzecznika, dlatego że z tego regulaminu wynika, że właściwie domom osoba, która zwróciła się jednocześnie do Rzecznika Praw Obywatelskich do prokuratury gen prokuratora generalnego nie uzyska stanowiska od jedno od jednostek prokuratury dopóki prokuratura nie poweźmie wiadomość, że rzecznik odmówił wniesienia takiej skargi nadzwyczajnej w UE, a nawet jeśli rzecznik odmówił wniesienia skargi nadzwyczajnej to pro właściwie jednostki prokuratury również odmawiają także to co mogę doradzić obywatelom to chyba bezpieczniej znakiem zwraca się do prokuratury, a dopiero w razie uzyskania stanowiska odmownego zwraca się do rzecznika mówi Anna jest dlatego, żebyście mieli mniej klas nie absolutnie nie mówię to, dlatego że z przykrością stwierdzam, że taka wytworzyła się praktyka w prokuraturze myśmy mieli nawet 1 taką sprawę, w której nie może obywatel zwrócić na zawieszenie innego środka zaskarżenia myśmy poszli trochę do przodują mówiliśmy mu wniesienia tejże skargi nadzwyczajnej i potem on miał do nas pretensje, ponieważ prokurator generalny również odmówił, powołując się na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich ten obywatel miał nas pretensje po co żeście mi odpisali, że nie wniesie skargi nadzwyczajnej teraz prokurator opiera się na ważnym stanowisku i również nie chce nic z tego środka dziękuję pani bardzo zwycięstwem rozmowy pani Kamila Dołowska dyrektor zespołu prawa cywilnego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, bo moim państwa gościem informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA