REKLAMA

Każdego roku tysiące koni hoduje się tylko po to, by z ich krwi pozyskać hormony do hodowli świń

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-07 18:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:03 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Study kolejn y gość Małgorzata Szadkowska prezeska Kompasie Polska dzie ń dobry, widz ąc dobre i dl a mn ie temat najbardz iej hard korowy nie mog ę przesta ć o tym, my śleć, ponieważ to jes t jaki ś wyj ątkowe barbarzyństwo chodzi o t o, że ka żdego roku tysi ące koni hoduj e się tylk o po to, żeby ich krwi pozyska ć hormony stosowan e w przemysłowej hodowl i świń prosz ę wyjaśnić na czy m w łaściwie poleg a ta barbarzy ńska metod a to h istoria kt órej, kt Rozwiń » óre dzisiaj mówimy faktyczn ie brzm i w ogóle historia jakiegoś horror u i wygląda w te n sposób, że s ą ferm y koni, kt óre opuszcza si ę krew t o s ą kluczem b ędący w ciąży po t o, żeby nast ępnie produkowa ć hormon pozyskaneg o z te j krwi specyf iki których, kt óry podaje świnią na fermach t e kon ie s łabną z wycie ńczenia padaj ą masow o po prost u tak ta kr ew jes t z puszcza m na wyj ątkowo du żych ilościach tak w og óle mówimy o tysi ącach klaczy które, które przechodz ą prze z te n okrutn y procede r t o wygląda w te n spos ób, że tygodniowo pob iera si ę 10 l tak naprawd ę 20 l krwi o d ka żdej klacz y, czyli 2 × w tygodniu nie wi ęcej po 10 l krwi mo żna sobie wyobrazi ć, jaki t o jes t obciążenie dla dl a organizmu tyc h zwierz ąt firm, kt óre opublikowaliśmy w te j chwili z e śledztwa, kt óre zosta ło przeprowadzone na tyc h fermac h pokazuj ą, że zwierz ęta faktyczn ie s ą wycieńczone o n bardz o cz ęsto mają anemię, al e te ż oczywi ście one maj ą rany maj ą urz ądzenia zwierz ęta są traktowan e w li ście w okrutn y sposób s ą b ite popychany wykr ęcone ogon y i mog ą w łaściwie opowiadać opowiadać c o te ż zobaczyłam na zdj ęciach i firmach z e śledztwa jak t o mo żliwe, że w krajac h Unii Europejskiej tak i procede r jes t w og óle mo żliwe jest t o jest czy też sprzeczne z prawem, bo ja po prostu n ie mog ę uwierzy ć co czyta m co ogl ąda w rozumie zupełnie n ie wie też są też musz ę przyznać, że w ogóle by ła zaszokowana jak s łyszałam o tym, p ierwszy raz n o właśnie, k iedy dostałam wyn iki tego śledztwa i tu myślę, że też tak a c iekawa informacja organ izacja, która zrobiła p ierwszy t o śledztwo oni sam i pojechal i do Ameryki Południowej, bo mówimy o Argentynie i Urugwaju, gdzie ludzie są t e ferm y nazwijmy to ko ńskiej krw i oni pojechali w zupełnie tym celu, wi ęc inne śledztwo odkryl i t o po prost u przypadki i teraz pytan ie jak t o jes t możliwe n o to oczywiście jest z łożony proble m, al e z 1 strony jes t tak że w tych krajac h Ameryki Południowej tych obiekt ów, kt óre wymieniłam brakuje tak naprawd ę jak iekolwiek legislacji jest nawe t Argentyna nie ma żadnego prawa dotycz ącego teg o proceder u w Europie jest regulacja, kt óra określa ile mo żna, by cz y ile można to co si ę dz ieje, ale ile tej krwi mo żna pobiera ć natomiast od normy s ą dużo ni ższe znajduje oczywi ście jak zwykl e proble m na l inii po prost u w ładz, które autoryzuje, kt óre sprawdzają organ y, które kontrolują po ra z kolejny okazuje si ę, że s ą zupe łnie n iewydolne nie ma dobrej komunikacji tak też pomi ędzy tym i krajam i z r óżnych powodów st ąd si ę pojawi ł pomys ł organ izacji pozarz ądowych, kt óre walcz ą o o d dobr a zwierz ąt w ogóle ich życia, żeby po prost u zakaza ć zupełnie teg o proceder u, czyl i importu te j ko ńskiej krw i z Ameryki Południowej Europy, żeby po prostu teg o zupe łnie zakazać 11 listopada si ę znając ty m postulate m komisja parlamentu Europejskiego c o mo żna zrobić w tej spraw ie rozum iem, że jes t jaka ś mo żliwość obywatelsk iego dzia łania wp łynięcia wyra żenia przynajmn iej naszeg o oburzenia tym mo żna tak zrobić faktyczn ie przeprasza m w poniedziałek odb ędzie si ę pos iedzenie kom isji ds. petycj i parlament u Europejskiego i petycja, kt óra w łaściwie, po którą mo żna było się podpisać do te j pory to jes t petycj a opubl ikowana na stronie wa s i pod petycją podpisało si ę prawie 2  000 000 obywateli t o jes t dużo natom iast do te j por y wszystk ie próby nac isku na parlament Europejski w spraw ie wprowadzen ia teg o zakazu w łaściwy spos ób na n iczym st ąd kolejny kro k w poniedzia łek komisja mus i przyjrzeć ma zdecydować cz y uważa, że to jes t tema t na tyl e wa żne żeby, jakby nowy kolokwialnie popych a go dale j próbować z ty m zrobi ć i do poniedziałku mo żna wyrazić sw ój sprzeciw mo że podpisa ć si ę o pod petycj ą k ierowano w łaśnie do parlamentu ona zosta ła u iszczona nasze j stronie można z łożyć podp is tego c o patrzyła na wyn iki ta m kilkaset podpis ów w ci ągu ostatnich godz i si ę pojawiło, więc ca ły cza s można je wpisywać na pewno będzie to te ż oczywiście argumente m dl a organizacji, które spotkaj ą si ę w poniedzia łek z komisją, że spraw a jest ważne dl a obywateli n ie jest obojętna i po prost u chcem y tego zakaz u, bo no brzm i to tak ie udzia ły na początku h istoria horroru w całości t o robi to znacz y co c o daj ą t e hormony świniom w jaki spos ób w og óle tutaj, jak ie argument y padają z e stron y hodowc ów, a hodowl a przemys łowa zwierz ąt polega oczywi ście na maksymalizowanie produkcji prz y najmn iejszych kosztac h tak świnie Uszwi pojaw ia si ę Rój dop iero p o między po tygodn iu od odstaw ienia, prosz ąc natom iast hormo n, który pozyskuj e się z krwi tyc h klacz y pozwala przyspieszy ć steruje świń, czyli w tak im prosty m op isy je żeli, jeżeli mam y świnie i od osadzon e w dn i małe podajemy rob imy zastrzyk z ty m hormone m t o o d 1214 godzin już wzrast a poz iom p ęcherzyków jajnikowych czy jest bardz o szybki proce s i pote m w ci ągu 2 dni świni pojawia si ę u lochy pojaw ia si ę Rój, czyli by ły i jeżeli widzimy, że naturaln ie to byłoby mn iej wi ęcej tydzie ń po odstawieniu prosz ę to nasi ten czas wrac a do 2 dni okres trzykrotnie trzykrotnie szybc iej, tak więc powiedzia łam chodzi po prost u o przysp ieszenie teg o procesu no oczywi ście szereg konsekwencj i, które pociąga hodowc y tak przysp iesza kolejn e zatrudn ienie świni kolejn y młody i ta mach ina po prost u tak ca ły czas kręci kr ęci w nowoczesny spos ób, czyli chodz i tak naprawdę zysk i innymi s łowy chodz i o best ialstwo z imie pazerno ści troch ę tak troszczyli mo żna powiedzieć nie ma te ż dobre porównanie, ale to jes t tak z hodowl ą zwierz ąt futerkowyc h w łaśnie na futra n o tak tak ie powiedzia łam w łaściwie ka żda hodowla przemys łowa i ce l jes t zawsze ten sa m tak i nowy produkowa ć w og óle okropne okre ślenie, je żeli m ówimy o istotach czuj ących, al e wyprodukowa ć jak najszybc iej jak najwięcej przy najmn iejszych kosztach tarcz y i tak naprawd ę wszystko jedno cz y m ówimy o zwierz ętach futerkowyc h czy mówimy o tych świniach, o kt órych dz isiaj t u wspominamy po prostu dyc h n a jak najmniejszej powierzchni morza tyc h zwierz ąt m ówią znowu brzydko upcha ć jak najwięcej n o i produkowa ć produkowa ć zamiast zwierz ęta po prostu n o pokarm dla na s tak, ale właśnie zamienia ć w pokarm t o jes t jakiś t o jest argument, cho ć nie dl a mn ie Niemiec, al e te ż, al e noc dl a w ielu oczywi ście jest ale, żeby hodować zwierz ęta po t o, żeby chodzi ć w futrac h też wydaj e mi si ę żyć nie ma wi ększego obciachu jestem absolutnie zgadza m też przez w iele la t prowadzi łam kampanie anty carsk ą, zan im dołączyła do organ izacji kompasem wcześniej zajmowa ł si ę tym i futrami natomiast myślę, że w obu tyc h przypadkac h mo żemy m ówić też o oczyw istej łączy je śli chodz i o futra jest absolutn ie zbyteczn e tak ni chętni jeszcze na t ę chwil ę n ic absolutnie nie ma tak ich rozm ów by śmy musieli ubiera ć si ę w ty m futra jes t olbrzym i okrucieństwo n ie jest to formalizm wspólnie posiadane argument y tak, ale je śli chodz i o produkcji tego hormon u z krwi konie my ślę, że wart o powiedzie ć, że w Niemczech jes t z teg o co pami ętam a ż 7 syntetycznych zamienników do tego hormon u i Niemcy stosuj ą z powodzeniem pozyskiwane właśnie syntetyczn ie te hormony t o jest 1 kwestia ta druga kwestia proszę pan i, że to nie są leki to nie jes t tak, że to s ą antybiotyki, które trzeb a podawać chorym zwierz ętom, bo s ą co do teg o n ikt nie ma wątpliwości jeśli zwierzę jest chory nale ży leczy ć natom iast te n p ijemy z GE, kt óry dzisiaj m ówimy go n a do Rypina to nie jest, kt o służy tylko wy łącznie na przysp ieszaniu ta k jak powiedzia łam Rój świń, czyli ty m samy m usprawnieniu, al e t o p o stronie hodowc y tak usprawn ieniu ich produkcji i po prostu przysp ieszenie tej produkcj i jak pani ocen ia, jak ie s ą szans ę, że te n okrutn e procede r stan ie ukrócony prze z prze z prawo najwy ższy nie nie jes t w stanie powiedzie ć się potocz y h istoria natomiast h istoria troch ę trw a podp isy by ły zbierane dosy ć d ługo 2 lata temu pojawi ło się p ierwsze śledztwo p ierwsze nagran ia organ izacji tych fer m w Ameryce Południowej teraz będzie my ślę, że kluczow e spotkanie z t ą komisj ą i 2  000 000 podpisów plus tera z jeszcz e te n nac isk kt órymi próbujemy zrobić oczywiście namaw iamy wszystk ich, żeby podpisywali się pod t ą petycją ju ż na stronie parlamentu Europejskiego, bo t o s ą 2 różne rzeczy te j samej 1 sprawie i w poniedzia łki oczywi ście spotkan ie z przedstaw icielami organizacji, którzy te ż zademonstruj ą swoje stanowisko jeszcz e ra z pokażą f ilmy zdjęcia też, by by ło wa żne parlamen t Europejski f ilm zdj ęcia już widział po prostu postanowi si ę tą spraw ą n ie zajmowa ć uznają, że to n ie jest istotne, więc te ż daleka drog a do przypomn ijmy, że parlamen t Europejski te ż nie ma moc y kreowan ia ustaw tak ch łodnica tak naprawd ę prawo produkuj e tylk o komisja Europejska, ale mogę powiedzie ć, że podobn ą drog ę przeszły sku r, o czy m w sensie zaka z sprze d też będzie 10 lat zakaz importu skurczy ł do Europy i faktyczn ie t o zdarzyło mi, wi ęc podobn y sposób by ła petycja by ły nac iski organizacji pozarz ądowych parlament nac isk na kom isje komisja zapyta ła niezależnego ekspert a do tyc h organ ów trochę jes t okre s m ówimy o SN, czyl i urząd ds. bezpiecze ństwa żywności produktów zapytal i o niezale żną opini ę jak t o wygląda z tym i sk órami, o czym dostali opini ę dosyć negatywn ą i na podstaw ie te j opinii faktyczn ie wprowadzi ła komisja zakaz importu do Europy do Unii Europejskiej dyskur s oczy, więc m y mam y nadziej ę raze m z organizacj ą, kt órą wspieramy, czyl i jest n iemiecka organizacja Animal Health Foundation, że podobny proces mo że się wydarzyć w przypadku te j h istorii, że faktycznie ud a si ę wywrzeć tak i nac isk na komisji, że doprowadz imy do teg o zakazu by łoby Super rozwi ąże w Polsce w Polskim parlamenc ie trudn o szuka ć sojusznik ów, chocia ż ra z platformą Obywatelską weszli zieloni tak to si ę tylko 3 posłów rozejm z panią pana projek t kończy, a o tyle zapewnił, że w ludzi było spotkan ie w parlamenc ie, więc tak pow iem przeskakuje z 1 miejsca w drugiej, opowiadaj ąc o tyc h zwierz ętach wy łącznie w parlamencie i jak najbardz iej na spotkan iu byl i pos łowie posłanki, kt órzy są bardz o przychyln i naszym spraw ą mówi nasza, bo tam by ło du żo bardz o zg łoszonych spr aw zaka z klatek zakaz te n bardzo bardz o dużą natom iast m y jesteśmy cały czas dobre j my śli te n zespół, który b ędzie pracowa ł na d zm iana mo żliwy zmianami te ż wyra z oczywiście du że poparcie i chęć n o i wsparc ia na s eufori ę ekspertyz a też je śli chodzi o śledztwo, bo te ż robimy teg o typu materiały i ma m nadziej ę, że mo że wszystko zesz ło w dobry m k ierunku m ówimy na raz ie o imporcie krw i końskiej pr aw d o do Europy a jaka jes t szans a na powszechn e w Europie zaka z hodowl i zwierz ąt futerkowyc h to jes t tak że Słowacja, która ostatnio og łosiła wprowadzen ie zakaz u jest trzynastym czternasty m krajem, kt óry taki zaka z wprowadz a w Polsce wysi łki organizacji, kt óre działa w ty m temacie n iestety to zupełnie n ie uda ł si ę doprowadzić do ko ńca te j nowelizacji ona utkn ęła i przypad a chwilę natom iast na organizację cały cza s t o b ędą walczyły dz isiaj te ż widzia łam się z organizacjami, które zajmują si ę ty m tematem, bo futram i się w ogóle n ie zajmujemy natom iast wiem, że t e wysokie będą ca ły czas trwa ły i no te ż mam y nadzieję, że tak powiem doczekać do żyć teg o zakaz u bardz o dzi ękuję za t o spotkan ie Małgorzata Szadkowska prezeska kompase m Polska pa ństwa moim gościem dzi ękuję wszystko c o przygotowali śmy dl a pa ństwa popo łudniu Radia TOK FM audycję przygotowali Małgorzata Łuczyńska i Bartłomiej Pograniczny realizowa ł Adam Szurek za chwilę informacja po n ich kultur a osobista si ę państwu k łaniam Mikołaj Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA