REKLAMA

Poranny przegląd prasy Jacka Żakowskiego

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-08 07:00
Prowadzący:
Czas trwania:
11:27 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
porane k Radia TOK FM lider Jacek Żakowski t o jes t piątkowy poranek w tak i kontrast 7 minut 6 minut po siódmy będą państwo praw a do dziewiątej zaj ął się rozstan iemy oczywiście będzie się działo w ty m stud iu pośród 20 będzie Ewa Gawor dyrektork a biura bezpiecze ństwa i zarz ądzania kryzysoweg o miasta stołecznego Warszawy, bo przecie ż Małysz przed przed nam i święta niepodleg łości, które w tym roku może jeszcz e bardz iej ni ż k iedykolwiek b ędzie Rozwiń » przypomina ł przypomina ło raczej przygod a tak, że przygotowan ia przypominaj ą racze j Szkot przygotowan ia do najazd u Hunów ni ż ni ż radosn e świętowanie dn ia odzyskania zadeklarowan ia niepodleg łości poszed ł 40 wolne s ądy mecenas Maciej Michał Wawrykiewicz i mecena s Paulina Kieszkowska Knapik też spojrzym y w przyszłość tylk o troszeczk ę troszeczkę dale j n ie do poniedzia łku, a uwag a uwag a do wtork u, k iedy Trybunał sprawiedliwo ści Unii Europejskiej og łosi zapowiadane prze z rzecznika generalnego wyro k w spraw ie polskiego sądownictwa no i c o z tego wyn iknie może wynikn ąć i t d . i t d . o tym, adwokatam i wolnych s ądów, a po swoj e środka reprezentacyjny sk ładzie, bo przecie ż w łaśnie sezon pol ityczny u szczyt u jak się jak si ę wydaj e rocznie oraz starszych wydawało, że to szczy t alb o mo że dno, a pote m si ę okazało zwa ła si ę jeszcze Chochoł ile mo żliwości przed nami n o, a dzi ś p isze Gazeta Polska codz iennie poznam y sk ład nowy skład rz ądu premiera Morawieckiego prze z ostatnie 2 tygodnie trw a karuzela stanow isk b ędzie dzi ś ostatecznie ma zostać zaakceptowan y sk ład noweg o gab inetu Mateusza Morawieckiego Rolniczego poznam y dzi ś wszyscy no to nie jes t tak ie pewne, al e je żeli decyzję zapadną, al e jak p isze Gazeta Polska codz iennie najdale j we wtore k taksa wtorek to b ędzie dzie ń najp ierw raniutko psuły o dziewi ątej og łosi wyro k, a pote m dl a, a potem jak p isze Gazeta prawdopodobn ie pa n prem ier og łosi kogo chc e widzie ć w swo im w swo im nowy m rządzie wg mas y informacji podanyc h w tym tygodniu dz isiaj maj ą zostać zatw ierdzone wszystk ie kandydatur y konstytucyjnyc h ministrów n o jest jeszcze na d tym zastanawiać pracę i na c o czeka ć, aczkolw iek n iewiele zapow iada, żeby za zm ianami kadrowym i szły zm iany istotne dl a w na s dl a obywatel i wyborców pa ństwa raczej tego c o pokazuj e Rzeczpospolita troszk ę inaczej to sk a inaczej zwyci ęzcy podziel ą między siebie łupy spółki n ie dla prem iera t o Rzeczpospolita wp ływy w państwowym biznesie maj ą straci ć Mateusz Morawiecki Zbigniew Ziobro t o efekt reaktywacj i ministerstwa zarz ądzającego skarb u pa ństwa jak si ę b ędzie nazwa ł pal 6 no al e czy rzeczywi ście tak łatwo tytan i rozstan ą się z e swoimi imperia, kt óre przecież doj ść w 2000 sposobów to n ie jes t tak ie oczyw iste w spraw ie dojen ia słynne problem y frankowicz ów po ob u wyrok u Trybunału sprawiedliwości wydawa ło si ę, że frankowicze odetchnął m ienie n ie banki si ę nie poddaj ą ban k nie ust ępuje si ę Gazeta wyborcz a w sprawie frankowiczów bank i po Luksemburgu nie ust ępują toż Rzeczpospolita w dz iale praw o prawo c o dn ia, al e musz ę powiedzie ć, że ma m coraz s ilniejsze wra żenie, że bank i w pan ice ku katastrofie n ie w ty m sens ie, że czekaj ą ogromn e koszt y, bo tak mi si ę wydaj e n ieuniknione, ale w ty m sens ie, że styl spos ób w jak i reaguj ą na wyrok odsy ła i roszczen ia frankowicz ów tylk o zwi ększa niech ęć wrogo ść i agresj ę wobe c sektora f inansowego, kt óry przynajmn iej o d dekad y przeszło dekad y kryzys u finansowego i tak n ie jest pupilem op inii publ icznej, a przecie ż co wida ć go łym ok iem jeste śmy wci ąż w s ilnym cykl u pol ityki popul istycznej, więc na m iejscu na miejscu bank ów, gd y by ł ich mened żerem, a nie da j Boże właścicielem racze j by ły szukał takich for m d ialogu, kt óre zmniejsz ą osłabiał konfl ikt ni ż tak ich, kt óre prze z arogancj ę bankier ów bankowców mog ą jeszcze podgrza ć atmosfer ę, b o w cykl u popul istycznym politycy gotow i są uchwali ć takie prawa, kt órych bankier ów si ę po prost u nie śniło i by łoby myślę dla wszystk ich lep iej, gdyby troszeczk ę tej arogancj i spu ścili i wi ęcej więcej koncyl iacyjnego nastroj u zaprezentowa ć z rzeczy c iekawych pol itycznie Adrian Zandberg zepsuje demonstrowa ć na czy m mog ą polega ć polityka lew icowa w 2001. wieku lek i na receptę muszą by ć po 5 z ł, dlaczeg o muszą by ć po 5 z ł, bo w lekarstw a s ą tak tak ą sam ą częścią terapii czy te ż tak samo wa żną cz ęścią zwalczan ia chor ób jak w izyty u lekarza, dlaczeg o za lekarstwa płacić ludz ie p łacą fortun ę, a za w izyty u lekarza n ie, dlaczeg o pa ństwo refunduje w izyty, al e warstw a tylk o w niewielkim stopniu alb o wcale to n ie jest logiczne to n ie jes t log iczne wydawa ć ogromn e pieni ądze na postawienie diagnozy, kt órej skutk iem jes t recepta, kt órej n ikt n ie wykupi to ż t o oczyw isty kojące ocz y w absurd, który za bra k zwrac a uwagę warto g o s łuchać n ie byłoby te ż Legia pos łucha go Platforma w Rzeczpospolitej z kole i wyw iad z Borysem budk ą 1 jak si ę wydaje kandydat ów na noweg o l idera Platformy, kt óry m ówi po potrzebuj e zmiany n o tak zm iany oczywi ście zm iana kadrow a pewn ie tak, al e pomyśleć, jaki sen s, b o ta zmiana n iejako twar z od twarzy rozmaw ia si ę bardz o łatwo, zw łaszcza populistycznej innych czasac h popul istycznych mediach ta twarz czyta m was z konkur s pi ękności, ale co ta twar z na m powie tego t u du że zm iany na raz ie na razie niestety n ie wida ć póki n ie będzie wyb iera twarzy będzie miał tak ie znaczen ie jak wymiana łyżeczki, kt órą mieszamy herbat ę wci ąż n ie dosypując do n iej cukr u z rzecz y rzecz y, o kt órych dużo ostatn io w gazetac h t o lew ica apeluje pisze Gazeta wyborcz a do prezydenta Dudy, aby wycofał si ę Macierewicza, al e w łaściwie, dlaczeg o dlaczego, je żeli prezydent chc e pokazać twarz Macierewicza jako swoj ą twar z teg o swojego idola pol itycznego te n wzorze c, który jeg o zdan iem nale ży prezentować w Polsce t o niech t o rob i jak prezes chc e przeprasza m bardz o ściągnąć gac ie t o n ie ściąga, jeżeli uważa, że tak jes t dobrz e niech ludno ść teg o kraju także wiąże innych kraj ów z grubsz a bior ąc zobacz y c o prezydent m a do zaoferowania nie będzie przeszkadza ł m y w ty m du że mo że pa ństwo w państwa t e drzwi, ale się wydaj e, że pr óba przekonywan ia prezydenta był kim ś innym ni ż jes t nie ma sens u on i Macierewicza, je żeli chc e by ć Macierewiczem n ie b ędzie Macierewicza zobaczymy cz y zbli żających si ę wyborac h prezydenck ich ludność zag łosuje na kandydat a, kt óry jes t Macierewiczem drugi z ser ii tyc h problemów kandydac i do Trybunału Konstytucyjnego p isze Gazeta wyborcz a z PiS zn ów zg łosi tyc h samych sędziów n o bo jak ju ż wiadomo zg łosił jednak przedwcześnie jes t kontynuacja t o zgłoszenie ju ż z łożone b ędzie niewa żne po zebran iu si ę nowego parlament u, al e pytan ie c iekawe nie czy PiS zgłosi tyc h cz y innych zg łosi tak sam o beznadz iejnych strasznych okropnyc h, al e kog o zg łosi opozycj a jakoś nie s łyszy się w ielkich głosów z e stron y opozycj i, kt o by ło wspan iale wej ść do teg o do teg o do teg o Trybunału zg łaszanie takich kandydat ów jak Pawłowicz i Piotra list ą psuc ie państwa p isze nawe t Piotr Zaremba w Polsce pytań prowokowan ie opozycj i medi ów zaspokaj a potrzeby psychiczne chyb a sameg o Kaczyńskiego ich c ieszy i nakręca n o wida ć po tym, o tej w tym tek ście k u Zaremby nawe t bardz o p isowscy komentatorz y ludzie nale żący do grupy, kt óra n iedawno wydawa ła si ę jądrem ideologicznym rewolucj i p isarskiej trac ą cierpliwo ść, k iedy p isowska w ładza szaleje n o dobrz e n iech szaleje pozw ólmy im by ć sob ą niech poka żą s ą, ab y spokojn ie czekajm y na t o mo że Polacy chc ą tak iego zwar iowanego Trybunału zwar iowanego marsza łka zwar iowanego prezydenta zwar iowanej wi ększości, ale my ślę, że n ie si ódma 17 informacje po informacjach Ewa Gawor poranek Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JACEK ŻAKOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Z Dostępem Premium TOK FM odsłuchasz każdy podcast - bez reklam. Słuchaj wygodniej w naszej aplikacji mobilnej z pakietem "Aplikacja i WWW"

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA