REKLAMA

Ewa Gawor: Wyjątkowe zabezpieczenia Marszu Niepodległości wprowadzamy na prośbę policji

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-08 07:20
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
12:27 min.
Udostępnij:

- Wyjątkowe zabezpieczenia Marszu Niepodległości wprowadzamy na prośbę policji. W zeszłym roku też były takie zabezpieczenia, ale to był marsz z udziałem prezydenta i wtedy przegrody były dla mnie zrozumiałe – mówiła w TOK FM szefowa Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego M.St. Warszawy. Ewa Gawor dodała: - Nie wiem jaką wiedzą dysponuje policja, że marsz będzie tak zabezpieczony. Mamy 2 tys. zgromadzeń rocznie i tylko przy Marszu Niepodległości są takie zabezpieczenia.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
porane k Radia TOK FM widział pan Jacek Żakowski piątkowy poranek tak a prawie 26 minut po siódmy z nami Ewa Gawor dyrektork a biura bezpiecze ństwa i zarządzania kryzysoweg o miasta sto łecznego Warszawy dzień dobr y dzień dobr y w itam panie redaktorz e w itam pa ństwa zarz ądzanie kryzysowe bezpieczeństwo to n ie jest przypade k p isze Gazeta wyborcza, że trudno m ówić o jak iejkolwiek organ izacji ruch u Warszawy w poniedziałek, że mia ł miasto b ędzie podzielone tzw. Rozwiń » cer z jajam i, czyl i betonowym i zaporami przy, których n ikt nie pokona od świtu w łaśnie nic nie b ędzie jeździł odkopali l inii tramwajowyc h na staryc h sk ładach inne n ie co takiego to s ą za obłędne przygotowanie jeszcz e wi ększe ni ż w poprzedn ich latac h co ś rzeczywi ście grozi czuje ja może zacznę o d tego c o w Warszawie b ędzie b ędziemy mieli 10 zgromadzeń, al e większość z nich t o będą ma łe stacjonarne, kt óre n ie ingeruj ą w ruc h mamy 3 zgromadzenia z przemarszem 2 w centrum miasta t o jes t oczywiście mars z niepodleg łości, który zaczyna si ę o godzinie 14 i kończą dziewi ętnastej i w łaśnie te n mars z spowodowa ł tak du że zabezpieczenie jes t to decyzj a i pro śba pol icji na pro śbę policji b ędą wystaw ione przegrod y betonowe, kt óre będą olbrzymi odradzam y silnik latach w zeszłym rok u było pan ie redaktorz e, al e ja rozumia łem t o bardziej w ogrodzen ie w ubieg łym roku, dlatego że był mars z prezydencki, wi ęc sz ły osob y chronione prze z służby ochrony pa ństwa i wtedy wydawa ło mi si ę, że to jest tak a pro śba so b tak mamy pan a prezydenta mam y prem iera mam y osoby ochraniane w zwi ązku z tym tak ie zabezp ieczenie na r óżne rzeczy zdarzaj ą si ę na świecie i w 1 miejscu na ulicy osob y ochraniane n o wymagaj ą specjalnyc h zabezpiecze ń wtedy te przegrody dl a mn ie były bardz iej zrozumiałe nie w iem, jak ą wiedzą dysponuj e pol icja, że mars z niepodleg łości będzie w te n spos ób zabezpieczone mam y prawie 2000 zgromadzenie w ciągu roku to jest wyjątkowe zabezp ieczenie ja n ie ingeruje w stanowiska pol icji t o co mo żecie policja co ś w ie lub n ie w ie alb o rozwiązuje tak albo po prost u chce nas nastraszyć to te ż jes t, ab y u łatwić prac ę trudno powiedzieć weźcie sobie pani teg o n ie m ówię jak rozum iem, dlaczego nie ma obowiązku ubezpiecze ń nie mówią n ie musz ą mówić przyjmuj e do wiadomości, bo są ogromn e koszt y dla miasta przecie ż pomijam t o, że życie zostanie sparaliżowana kół wyznacz y tak koszt y rzeczywi ście koszt y poniosą mieszka ńcy, bo nie mogą nie b ędą mogli korzysta ć z własnych samochod ów w centrum miasta an i z komun ikacji m iejskiej, wi ęc będą objazd y dobrze, że w tym m iejscu mamy te ż metr o, wi ęc 2 linii metra, kt óre przecinaj ą się p ółnoc po łudnie Subotić za ś chc e na szcz ęście pod ziemi ą ja nie pytam, ale chcę powiedzie ć, że zdz ierstwo ju ż korzystam y z tych przegr ód betonowych t o te ż była no przyzna m si ę m ój pomys ł, k iedy wyłączamy nowy świat krakowsk ie Przedmieście od 1 maj a d o do ko ńca wrze śnia albo pa ździernika i robimy z ulicy depta k i zawsze ba łam si ę, że tury ści mieszka ńcy chodz ąc ulic ą chodnikiem mogą by ć narażeni na jakiego ś furiata war iata, bo ja mn iej my ślę o 4 od terrory ści, al e kto ś, kto jes t rozczarowan y mo że doda ć dok ładnie tak st ąd zrobi łem spotkanie ze wszystk imi s łużbami odpow iedzialnymi za bezpiecze ństwo i pomy ślałam o tak im zabezpieczeniu wersjami, a docelowo ma by ć inne zabezpieczenie, ale zgromadzen ie n ie n ie zabezp ieczamy ja przyjmuję t o do wiadomo ści przekazaliśmy mieszka ńcom tej informacji po p ierwsze, przegrod y będą rozstaw ione po godz inie sz óstej rano martw i mnie to t o k iedy one zostan ą zdj ęte bo k iedy zgromadzenie przesz ło to otw ierane by ły dynam icznie natychmiast ulic ę tak mogli śmy pu ścić komunikację miejsk ą, gdzie można było tramwa j dopuszczali śmy tramwa j Marszałkowską no tera z trochę si ę o to boj e, bo mus i wjechać ci ężki sprz ęt, żeby przegrody dodają decyzja tylk o nie to n ie jes t decyzja miasto ju ż musiała czeka ć a ż pol icja pozwoli ł usunąć te barykad y będę pracowała teg o dnia zwo łała sztab u s iebie u s iebie tak w biurze i b ędę poprze z mon itoring jak r ównież osoby, kt óre deleguj e na ul ice d o też obserwowan ia tego c o si ę dz ieje na zgromadzeniach ma m zb iera informacje zaprosiłem przedstawiciele pol icji, więc ma m nadzieję że, że b ędziemy mogl i tak pan te ż wp ływać n a n a na pewn e decyzje policji Pm przepraszam, ale tu ż nikogo nie ma cz y możecie zdj ąć te przegrod y, żeby ju ż udost ępnić te n odcinek mieszka ńcom, b o tak zazwycza j si ę dz ieje na raz ie pani jesteś t ą osob ą, kt óra w raz ie czeg o musi rozwi ązać zgromadzen ie jes t pani gotow a do sytuacj i pani Renaty panie redaktorz e przez 252 × si ę zdarzyło rozwi ązać zgromadzen ie właśnie jedno by ło zwi ązane z marsze m niepodległości przypominam to by ło wtedy, k iedy podpalon o Tęczę, kiedy napadni ęto na skuter y s łów 2 minuty po rozwi ązaniu przez e mnie zgromadzen ia spalono budk ę wartownicz ą, al e przegra ła moja decyzja zosta ła uchylona dl a dużej n ie udało się udowodni ć, że sprawc y tych wszystk ich czyn ów byl i brali udzia ł w marszu niepodleg łości byl i uczestn ikami teg o marszu c o mn ie troch ę martw i rozwiązała oczywiste, al e s ą, je żeli s ą w sądzie n ie i ma t o troch ę podc ina skrzyd ła, al e jestem urzędnikiem musi si ę kierowa ć liter ą praw a w sztab ie w poniedziałek ze mn ą będzie 2 prawników r ównież specjaliści o d mow y nienawiści b ędą analizowa ły to c o si ę dzieje, ale te ż może z łapać te proporcj e tak czy jedno has ło czy 1 wybryk mo że spowodowa ć rozwi ązanie zgromadzenia, czyli podn iesienie r ęki tak naprawd ę na wolno ści konstytucyjn e, żeby rozwi ązać mars z kilkudziesięcioosobowy ktoś d a si ę osob ą tysi ęczną przepraszam, b o tak bo, bo to mo że by ć 4050  000 osób, a c o zrobią osob y jak się zachowają t e, które uczestnicz ą w zgromadzen iu dowiedz ą si ę, że prze z kogo zosta ło rozwiązane t o n ie s ą proste decyzj e rozwi ązała mars z wzesz łym rok u 1 sierpni a ta decyzj a została utrzyman a w mocy organ izator si ę odwo ływał do sądu, al e by ły braki formaln e, kt órych n ie uzupełnił mam takie wrażenie, że tak mocn a była decyzja i tak mocn e by ły argument y, że po prost u wol ę się w te n sposób wycofa ć z post ępowania sądowego niż przegral i, wi ęc ta moj a decyzja 1 sierpnia, al e to c o si ę działo z w stosunku do mn ie do mojej rodziny hej t t o obrzydliwe has ła wyzwiska wyrzucano licz ę, że pani n ie posz ła na emeryturę, b o na fal i nienawi ści, dlaczego dlatego, że jes t grupa osób osob y się przestraszyła wycof a w ie pan trudn o si ę psych icznie na nawet do teg o do tak iej sytuacj i przygotować, ale i ja wiedzia łem, że post ąpiłem słusznie tak zebrała dowody i teraz te ż będę zbiera ła dowody, je żeli powt órzy si ę sytuacja rzeczywi ście będzie np. że sytuacj a tak dużo mo że umownie na liście, je żeli b ędą has ła dużo b ędzie tyc h hase ł znak i zakazan e zakazane prawem, bo bo i, bo tylko wtedy zagro żenie dl a życia zdrowia to s ą te przes łanki, o kt órych m ówią przepisy, k iedy można rozwi ązać zgromadzenie 1 to n ie jes t du ża 5 nie prosz ę proszę mn ie nie pyta j cz y 510 jeszcze 1 rzecz chcia łabym powiedzie ć, jeżeli idzie tak du ży t łum 50  000 osób j e deleguj e na zgromadzenie 6 osób, bo więcej nie ma m pos ługuje si ę kameram i informacjami o d delegowanyc h os ób r ównież ogl ąda ma przekaza ć stacji telew izyjnych i na te j podstawie m a ta k jak mówię anal izuje prawn ikami materiały nie wszystk o też jeste m w stan ie zobaczyć t o, że ktoś mia ł na koszulc e swastyk ę albo ma swastykę wytatuowan ą naszej to mogą zobaczy ć do sklepu p o po kilku dn iach, kiedy są komentarz y, k iedy s ą przekazy r óżnych z r óżnych stacji t o c o zobacz y będę analizowa ła ta k jak m ówię z prawn ikami z e specjalistami o d mow y nienawi ści dobrze ja k po ich decyzje to są panie redaktorz e ani podj ął i 1 rzecz, bo je żeli zauważymy nieprawid łowe zachowan ie niezgodne z przep isami prawa n iezgodne z kodekse m karnym t o po t o, s ą mo i nas i przedstaw iciele przedstawiciele pan a prezydenta, żeby podej ść do organizatora i powiedzie ć s łuchaj tam jest taka i tak grup a alb o o takiej tak ich zachowań, kt óre jes t niezgodny z prawem jakich kontac h mamy tak i kontak t tak zawsz e si ę umawiamy organ izatorem tak zawsz e staram si ę by ć bl isko organizatora t o jes t obowi ązek organ izatora on ma powiedzieć państwu lokaln ą reaguj e tak skuteczn ie tak p ierwsze to idziemy do organizatora mówiła odpow ie, ale ja im zdrowie t o w takim razie m ówimy, jeżeli nie jes t w stanie i swoj e służby porządkowe nie s ą w stan ie przywr ócić ładu prawneg o na ulicy t o popro ś policję od teg o jes t pol icja tak, jeżeli tego n ie czyni t o m y m ówimy, jeżeli sytuacj a będzie dale j trwała alb o si ę powt órzy t o informujemy o mo żliwości rozwi ązania zgromadzen ia o ty m, informujemy tak sytuacj a, którą pol icja oczywiście pan ie my nie b ędziemy tuta j zaczynali zamieszek jak zaczniemy tych ludzi wyci ągać z t łumu to zazdro ść zam ieszki zdewastują p ół Polski, czyli t o jest temat akcj a b ędzie trwa ła ta k tak końca marszu, a pote m g o rozwi ąże, je żeli policja daj e te ż przyrzeczenie, że t e wszystk ie osob y my ud a si ę ustalić personalia i wyci ągnie pote m konsekwencje nie chcę teg o jes t, by m ówić, jak im sukcesem, ale ani mod ę n ie dać wiar ę pol icji tak, je żeli policja, kt óra jes t odpow iedzialna z a za to, żeby n ikomu nic nie sta ło m ówi s łuchaj nie ruszenie r ób ta k ja też mia łem tai -ch i i przy p ierwszym rozwiązaniu zgromadzen ia przy drugim i powiedzia łem koniec ju ż dalej nie mog ę teg o tolerowa ć tak jesteście od teg o wy jak o pol icja, żeby tyle, żeby zmierzyć gotowan ie tak powiedzieć oczywi ście, że tak waga Wach dyrektork a biura bezpieczeństwa zarz ądzania kryzysoweg o miasta sto łecznego Warszawy, bo aż 80 dziękuję bardz o dzi ękujemy kc iuki teraz informacja za chwilk ę woln e s ądy porane k Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JACEK ŻAKOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA