REKLAMA

Pawłowicz i Piotrowicz kandydatami do TK? "Wybór sędziów do tego pseudo-trybunału to farsa!"

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-08 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
12:55 min.
Udostępnij:

PiS zaproponował kandydatury między innymi Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. - Od grudnia 2016 tak naprawdę nie mamy Trybunału Konstytucyjnego, takiego jak go opisuje konstytucja – mówił w TOK FM mec. Michał Wawrykiewicz z Wolnych Sądów. - TK to jedyny trybunał na świecie, który przyklepuje decyzje większości sejmowej – dodała mec. Paulina Kieszkowska-Knapik.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
porane k Radia TOK FM witam panowie Orzechowski zbi órka butelek tak a w 45 minut po śród po 46 z nam i Paulina Kieszkowska Knapik i Michał Wawrykiewicz impresja w interesach dzie ń dobry n o chyba zaczn iemy o d tyc h szokuj ących kandydatu r do Trybunału Konstytucyjnego, który chwilę jak si ę okazuje tak nie ma, bo musia łyby ponownie zgłoszony w nowym Sejmie wreszcie przestaje być jasn e poseł PiS ju ż tera z zg łosił skoro nie ma żadnego znaczenia, al e w porz ądku jak Rozwiń » wyobrażacie czy by ł tak i Trybunał panią Pawłowicz z pane m Piotrowiczem nie myślę, że to ju ż jes t tak i Trybunał n ie jest ani moi panowie s ą ta m nie ma sob ie na rozpraw ie nale ży wyrażanie prawniczy t o już tak t o pod merytoryczn ie, a o d grudnia 2016 roku tak naprawdę n ie mamy Trybunału w tak iej wersji, jak ą op isuje konstytucj a ustawa zasadn icza, poniewa ż Trybunał t o jest organ Konstytucyjny, kt óry powinien sta ć na straży konstytucyjno ści ustaw, czyl i tak naprawdę broni ć na s obywateli przed wi ększością poprze z zakusami w ładzy, która mo że uchwalać ustawy, kt óre s ą n iezgodne z konstytucj ą co rob i teraz Trybunał prze z ostatnie k ilka lat 3 lata Trybunał n ie rob i n ic innego aniżeli przykre pytan ie projekt ów ustaw, które czy też us ług tak ich które, kt óre uznają formaln ie te ż przecież 3 sędziów sądu, kt óry status u s ą w ątpliwości konstytucyjn e, ponieważ zaj ęli m iejsca zaj ęte pozostal i zostal i sztuczn ie odsuni ęci sztuczny m wnioskiem o rzekome z łe po powo łanie związku z tym i kompletny paraliż, że nic nie dz ieje poz a przygotowan iem właśnie z pomysłu większość rz ądowych tak Otóż szóstka jes t prezes Maciej, chociaż do 1 Trybunał na świecie, który prze śladuje większości jak ich rzeczy n ie bron i mniejszo ści bez sens u si ę wszysc y o wzmagaj ą oburzają te kandydatury ja przypuszcza m, że t o by ła celow a zagrywka tak rzeczywiście real izuje się zajęlibyśmy o tym dyskutowal i na kandydatur y pani Pawłowicz pan a Piotrowicza tak ich racjonalnych kategor iach s ą tak absurdalne je śli chodz i o rzeczyw isty Trybunał Konstytucyjny prawdz iwy Trybunał Konstytucyjny, że nawet n ie wart o o ty m, dyskutować przez są t o osoby, które an i n ie wyróżniają si ę wiedz ą prawnicz ą ani nie s ą nieskazitelnego charakter u cz y spełniają żadnej z tych przes łanek, kt óre ustawa o status ie s ędziów Trybunału Konstytucyjnego przew iduje dl a dl a rzeczyw istych sędziów Trybunału ni ż w jawn y spos ób wypowiadaj ą lekceważąco o konstytucj i m ówi o ty m, że konstytucj a w zasadzie jest jes t jes t czym ś Apelacyjny, że jak kiedy ś pan i Pawłowicz nazwała t o jes t patologia, ale jesteś c o tak i dow ód, że stajem y się autokracj i, bo t o jest naruszen ie te j zasad y, kt óre Lewicki mówi w ksi ążce jak umierają demokracj e, czyli powściągliwości prawd a, czyli tr ójpodział w ładzy jes t pewn ą ramą, a do teg o potrzeb a polityk ów, którzy zachowuj ą pow ściągliwość wzajemn ą tolerancję, czyli tak ą mi ękką tkankę teg o trójpodziału w momencie, k iedy t e zam ienia się, jak i w og óle żar prze śmiewców w sumie nowo prze z twierdzenie, że c i pa ństwo n ie są polityczni nawe t by byl i n ieskazitelnego charakteru, ale znal i si ę na t o wszystk o by ło dale j jedna k prze śmiewcy Sven z instytucji czy on a si ę staj e wydrążona ca łkowicie jest jes t jes t z własną karykaturą t o jes t jaki ś pol ityczny pomys łu partii rządzącej cz y sameg o pan a prezesa, że po prostu w te n spos ób przekształcić ustr ój Polski poprzez wdro żenie tyc h wszystkich instytucji nawet w tym znaczen iu trzeba krzyczeć, że tak nie mo że by ć, ale ta ta grup a ludz i te n Trybunał w tej formule i tak ju ż n ie spełnia swoje j funkcj i przej ął j ą psuły, czyli przej ął ją ze Śląska przy Reymonta NATO nadal w isi jakoś zrozumie ć t o, że opozycj a zg łasza kandydat ów my ślę, że opozycja doszła do do przekonan ia, że t o absolutn ie nie ma żadnego znaczenia, bo i tak wi ększość wyb ierze większość parlamentarn a wybierze tych swo ich, kt órych wskazała co wi ęcej bran ie udzia łu w tak iej fars ie, jak ą jes t wyb ór wyb ór tzw . s ędziów do do takiej pse m do Trybunału, kt óry jes t wy łącznie budynk iem fasadą, ale t o ju ż tak że sensowny prawn ik, kt órego warto by łoby powo łać n ie zgodziłby si ę być powo łany do tak iej nie zar ówno dzia łania żadnych, dlateg o że jednak sk łady są budowaneg o sprawn ie ca ła procedura wewn ętrzna jes t naruszona nawet ta m jest sp ór wewnątrz panie, b y nie zgodziła jak i wysokie lot y do pan i Karoliny, a w zarządzaniu absolutnie myślę, że pan ta m powinni śmy te ż pamiętać o tym, bo ju ż troszeczkę zapomnieli śmy o tym c o się wydarzy ło Trybunał Konstytucyjny t o jes t ogromny skandal t o cały ten grzec h p ierworodny, który powsta ł w ty m sporz e o praworz ądność i grudniu 2017 roku 22 lata tem u, k iedy komisja Europejska wszczyna ła po raz pierwszy w h istorii t ę procedur ę art. 7 traktatu Unii Europejskiej to jak o 1 z 5 punktów wskaza ła Trybunał Konstytucyjny nieprawid łowości zwi ązane z powo łaniem dubler ów m. in . d o do Trybunału IT w kwest ii nie zosta ły w żaden sposób usuni ęte zostały napraw ione jest ca ły czas aktualn e dopóty, dopóki n ie zostan ie napraw ione to procedur a naruszen ia praworz ądności na poz iomie europejskim na podstaw ie art. 7 będzie nada l trwała tu si ę n ie skończy przysz ły wtore k Trybunał sp ójność Unii Europejskiej wydał wreszc ie te n wyro k, którego o d dawn a oczekujem y, sadz ąc z teg o c o rzecznik generalny og łosił ju ż wcześniej t o b ędzie istotna istotna zm iana, jaki mo że by ć skute k praktyczn e skute k praktyczn y tak iego wyrok u oczywiście się on b ędzie si ę pokrywa ł opinię orzecznika, a ten chc e wa s 27 czerwc a b ędzie gigantyczny to będzie co ś c o przebuduj e na obecn ą sytuacj ę n a na te j scen ie walk i o praworządność ty m sens ie, że rzecznik tańczy w swojej opinii powiedzia ł, że sąd powo łany prze z KRS przez te n KRS w ten sposób ukszta łtowany politycznie n ie jest s ądem w rozum ieniu standardów europejsk ich, czyl i mamy w te j chwili 498 sędziów powołanych prze z NSA s ędzia w sensie r ównież s ą sędziami chciała w ogóle Izby nie s ą s ędziami w sens ie europejsk im cz y mog ą s ądzić wyroki w Polsce, ale one n ie b ędą uznawane za granicą ustalenie to n ie, tak więc t o jes t t o wygląda w ten spos ób, że 488 sędziów w s ądach powszechnych 40 sędziów w Sądzie Najwyższym i 25 sędziów w s ądach administracyjnych n ie mo że spe łniać funkcj i s ędziowskich w ogóle w Polsce w systemie polskim, dlatego że jesteśmy częścią czy oni jak należy te n wyrok zapadn ie to dwudziestego ma już nie przychodzi do prac y do KRS pow inien natychmiast zaprzesta ć jakichkolwiek czynności je śli tak i wyro k zapadn ie, a s ędziowie pow inni powstrzymać natychm iast od o d orzekania trzeb a b ędzie powo łać nowy KRS zgodne z e standardami europejsk imi te n KRS dop iero mo że powoływać sędziowie s ą niewa żne faktyczn ie tak faktycznie s ą niewa żnie, a ich wyroki ich orzeczen ia s ą dotkni ęte wad ą prawną dodał, że to c o b ędzie z t ą Izbą Sądu Najwyższego z Izbą spr aw publicznych która, kt óra orzeka o ważności wybor ów n p . ale b ędzie nieważny nie będzie te j Izby od dwudz iestego, je żeli tak i wyrok zapadn ie w ich dotyczy te j te j Izby również dotyczy ć b ędzie ten wyżej dlateg o izba nie obsadzona wcal e, że s ędziowie tej Izby n ie b ędą sędziami niezawis łym i w rozum ieniu art. 19 traktatu, czyl i zasad y skuteczne j ochrony s ą one będą zje żdżali on i będą s ędziami wg swo ich poprzednich stanowisk c i, kt órzy byl i s ędziami prawd a wolność s ędzia Marek tzw . i że za miejsce wcze śniej s ędziami sądu wojewódzkiego n p . t o był pana zdan iem tak oczywi ście tak że wracają ich oddelegować n p . do tej Izby są, a jeśli chodz i ot o najbardziej newralgiczne kwest ie, czyl i orzekan ie o w y o wa żności wyborów to s ą s ą 2 sposoby alb o sposób tak i, kt óry wskazuj e Trybunał wskazuj e tuta j rzecznik swoje j opinii, czyl i przen iesienie kompetencj i przeniesienie kompetencj i Izby kontrol i nadzwyczajne j do Izby prac y, która rozdziela zosta ła tak, a drug i nie umie nadał zwolnienie t o jest zasad a pierwsze ństwa prawa Unii Europejskiej na podstaw ie bezpo średnio na podstaw ie wyrok u kompetencje przejmuje od wyrok u na raz ie pewn e przepisy, jakby usuwaj ą stają si ę n iewidoczne prawnie dl a dla s ędziów dl a obywatel i, czyli m imo, że istnieją w Dz. U. to wy ższość prawa Europejskiego powoduj e, że wchodzi w t o miejsce wyrok jak, kt óry m ówi c o nale ży zrobić jeśli biuro Europejskiej okre śli ustr ój polskiego s ądownictwa naczelna to jes t nie koryguj e t o c o zosta ło mówiąc brzydk o skrócone, czyli oddal i wyrażają bardz o wbrew praw u un ijnemu zrob ione wyrok iem Trybunału może przenie ść kompetencje do innej Izby sądu najwyższe stanow isko prac y alb o drug a druga opcja jes t taka, że w tyc h ramach te j tej nowe j Izby pojawi ą się now i s ędziowie prawidłowo powo łani, kt órzy b ędą delegowani przez pierwsz ą prezes Sądu Najwyższego z innej by ć np. Izby pracy albo zbieranie si ę, że znają t o już rob i oczywiście, że też podkre ślić 1 rzecz my podpisaliśmy trakta t jeste śmy członkiem Unii Europejskiej zgodn ie tak Polska w zwi ązku z tym zgodn ie z naszą konstytucj ą traktat ma mo c wyższą ni ż polskie ustawy zgodn ie z ty m, że traktatem ca łe prawo unijne ma moc wy ższą ni ż Polski staliśmy się na to zgodzili myśmy t o b łagali myśmy do tego szl i lata całe w te j Unii by ć z tak im z taką konstrukcję w zwi ązku z ty m wszystkie argumenty t o jaki ś obcy Trybunał orzekł, i ż coś t o wszystk o jest prawn iczo nieprawda t o jes t Trybunał, kt óry sto i na najwy ższym poz iomie te j drabiny prawn iczej i absolutn ie obowiązują wszystk iego wyrok i w Polsce n ie politycznie to n ie jest Trybunał praw cz łowieka, który k ierunkowo na konwencj i praw cz łowieka orzek a Trybunał wewnętrzne kraj ów Unii bardzo ma mocny manda t w traktacie, wi ęc nie zapom inajmy o tym, że to n ie jes t żaden zagran iczny jakiś wyro k jest legalne b łagali Europę żona przyjęła właśnie t o by ł nasz strze że przeszkolen ia dziesi ątki tysi ęcy przepisów w Polskiej sprawie, żeby si ę ta m dostać tak aktami t o jes t pakiet jesteśmy ta m mus imy si ę podporządkować n o dobrz e, a w spraw ie krajowej rady s ą sądownictwa to wrócimy d o po tym wyrok u do stare j ustawy czy trzeb a będzie uchwala ć aby, ab y wykona ć prawidłowo tak i wyrok, który się pokrywać z t ą opini ą rzecznika to trzeb a b ędzie zrobi ć nowelizację ustawy ustawodawc a b ędzie musia ł zrobić nowelizacj ę ustawy, która umo żliwi wybran ie nowe j prawid łowej krajowej rady s ądownictwa, a zaczyn a, w której s łużyli reprezentują s ędziów, a nie powinny ustawa też n ie była dobr a, n iemniej mo żna po prostu przewrócić to nie jest tak ie proste ab y, ab y po prost u, pomijając t ę ustaw ę nowelizuj ącą z grudnia wr ócić do przepis ów po poprzedn iej ustaw y z anal izy konstytucjonalist ów, które w te j chw ili są czynione wskazuj ą na t o, że jedna k nale ży uchwali ć nowelizacj ę ustawy, a tak ie projekt y nowelizujące oczywi ście są chocia żby projek t stowarzyszen ia s ędziów Iustitia wystarcz y go przed łożyć do Sejmu bardzo szybko mo żna przy procedowan iu po to, ab y umorzenie dwunastego warto na nich nastąpi właśnie jedn o mogliśmy wymagać o d opozycj i, żeby po prostu się zaj ęła tym tak opart a jes t w łaśnie z dobrej woli jes t t o jest do zrob ienia Senat mo że to dwunasteg o już dziewiętnastego można zg łosić tak zara z po wyroku natom iast pamiętają jeszcze 1 ważną rzecz wykonan ie teg o wyroku nie b ędzie należeć tylk o do rz ądu b ędzie należeć także do w ładzy sądowniczej oczywi ście do władzy ustawodawcze j we wszystkich 3 władz niech nie myślę sob ie rz ądzący b ędą trzyma ć w rękach te w kolejc e do wykonan ia do implementowania teg o wyroku, bo te n wyro k b ędzie implementowany również prze z władzę s ądowniczą kurw a jak w ielu fanów zablokują syste m mn ą Paulina Kieszkowska Knapik i Michał Wawrykiewicz adwokac i z inicjatywy wolne sądy dziękuję bardzo wiem dzi ękuję czekam na niego n ie wszystk im czekam y na dziewiętnastego trasy informacja za chwil ę środka poranek Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JACEK ŻAKOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA