REKLAMA

Życiorys polityczny Tuska powinien zakończyć się w Polsce

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-08 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
34:24 min.
Udostępnij:

Decyzję o niekandydowaniu Donalda Tuska na urząd prezydenta komentują Tomasz Lis, Tomasz Wołek i Wiesław Władyka.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
porane k Radia TOK FM wicepremier z konstytucją projekt tak Falubaz 9 plus wczesna godzina komentator ów wysoka etyka marsza łek i Tomasz Lis n ie była Donalda Tuska dzie ń dobry MR miał by ć Tusku nie ma Tuska i c o teraz Tusk jest i dale j b ędzie tylk o zupe łnie innej rol i obsadzie ja ma m tak ą refleksj ę nikt z nas pewn ie n ie potrafi łby wymieni ć obecneg o szef a partii ludowe j najwi ększej partii w Europie uwa ża, że mało, kt o mało, kt o potraf i bardz o natom Rozwiń » iast do natom iast kiedy ty m szefe m zostanie Donald Tusk wszyscy b ędą mie ć też szefe m partii l iderzy opolskiej n ie tylko w Polsce wśród Boga w ierzy już w świecie bo, bo ma tak ą pozycję Europejską światową, że t o jest zupełnie inna rang a j ą z te j pozycj i i ze swojeg o stanow iska ta k tak wysokiego jest w stan ie jak o szef najwi ększej partii robić bardz o r óżne po żyteczne rzeczy tak że z perspektyw y Polska jest sankcją postrzega ły tak t o odej ście Tuska z Europy jak w łaśnie taką emerytur ę i t d . ta k jak nie uzasadniając, że to będzie bardz o, czyli decyzj ę, którego jak o opozycj a zdobył wczoraj kto ś przys łał za tak i wybór tekst ów z najpowa żniejszych gaze t bardz o poważnych komentator ów właśnie tak a katastrof a dl a Europy odchodz i Tusk nikogo por ównywalnego na horyzoncie ogie ń widać, kt o mógłby te n d ialog tak konstruktywnie tw órczo i t d . w ogóle co ś jest kompletnie c o innego ni ż by ł czas w zwi ązku z ty m, że o n z pozycj i szef a partii ludowe j b ędzie w stanie zrobi ć w w ielu przypadkac h wi ęcej ni ż potrafi łby uczyni ć prem ier, al e państwo mieli cza s za rozumiem t ę argumentację zgadza si ę z komentatoram i że, że t o jes t tzw . rozs ądna m ądra decyzj a pol ityka, kt óry oszacowa ł szans ę wysz ło, że zebrał n ie tylk o duże ryzyko, ale być mo że nawet jak w Polsce zaszkodzi je śli przegr a w tyc h wyborac h z Dudą zamierza po prost u żal że, że te n życiorys si ę politycznie w ten spos ób kończy wdro żenie kon iec puentuje kończy si ę już w ty m są perspektyw y polskiej może zaj ąć si ę ko ńczy Otóż ja tutaj widz ę, że jeśli my mam y do czyn ienia z tak im w ielokrotnym plebiscytem 2 między 2 stronami tak 1 Sowa jes t bardz o wyrazista person ifikuje w tyc h wyborac h Andrzej Duda po drugiej stronie m y mam y proble m z dobr ą persony apl ikacja poz a Dudą poza Tuskiem tak, bo Donald Tusk, gdyby zasłużył swo im życiorysem jak też swoj ą swo im autorytete m, który zbudował w eur o, ponieważ tak, al e te ż ma tre ść ma te ż wiadomo, kt o staj e przec iwko komu oraz zostaj e prze z końcem i mo im zdan iem ta szans a jak gdyb y w Sławnie z punkt u w idzenia interes ów polskiej racj i stan u brak Tuska w tej konfrontacj i jest możliwa jest dużo stra t, a ja przeglądam tylk o, że pierwszy tak i argument nie jes t taki l iteracki racze j, że te n życiorys, jakby się mo im zdaniem n ie domyka w te j w tym momenc ie, nawet je żeli b ędzie fantastyczny m pol itykiem Europejskiego formatu 8 domyślam si ę powinien zamknąć w Polskiej perspektyw ie krajowej, dlateg o że Tusk wyjechał nawe t na ro k przed wyboram i zostawi ł nas, m imo że zapowiadał, że n ie zostawi zostawił na s zostawi ł parti ę p o w pop łochu i właściwie można powiedzie ć, że przyczynił si ę do kl ęski Platformy 2015 roku swoj ą nieobecnością mo im zdan iem jeg o powrót by łby swoistym zado śćuczynieniem i domkni ęcie życiorysu pol itycznego tak te ju ż po t o, m. in. żeby to dobrze brzmia ło po latach pokolenia prawd a, że pol ityk, który pojecha ł do Europy wzmocni ł sw ój autoryte t pokaza ł swoją jako ś w wym iarze powszechnym wr ócił i stanu należą si ę, jeżeli mogę odwołać do zada ń Tomek Lis kr ótko do cel u pa ństwo duc h czasu duc h czasu cały czas jest p o stronie PiS by ć mo że ju ż s łabszy, ale jes t bardzo wyra źnie i ść ja się por ównuje jak ten duc h czas u w ieje p o stronie opozycyjne j na tamt e s ą takie wiatraki c o EFS i teraz mo im zdaniem historia si ę n ie kończy cz y te n duc h jak duc h b ędzie zmienia ł zmienia ł kierunek, ty m bardziej że młody człowiek jest two im w ieku Jacku pięćdziesiąty si ódmy roku dziękuję Tomku naprawdę nie mus i być koniec skarg a uwielbiał komplement y o świcie, al e teraz wydaj e się, że Skoda rzuca ć doborow ą siłę, jak ą jes t Tusk na niemal pewną porażkę w każdym raz ie na bardz o du że ryzyko Tusk jes t bardz o ważnym kapita łem i w łaśnie jak t o mówi to n ie jest kapita ł, który zaj ął si ę zamyk a tak za 5 lat t o ju ż będzie mo że jeszcz e ważniejszym pol itykiem ni ż dziś b ędzie miał mo im zdan iem dużo większą szans ę, a je żeli to my ślę o tak iej rzeczy, że te n duch czasów, w których udzia ł w żagle Platformy on męczył s iebie te ż żadna znacz y, że żaden z kandydatów dzi ś pokazywanyc h po stronie Platformy to n ie jest żart, kt óry chwyc i teraz jakiś świat widać teg o zupełnie t o s ą takie ledw o ruszający si ę jakie, al e mam y jak powstan ie luk a t o coś ta m pojawi ć ta k jak Tusk nieoczekiwanie pojawi ł si ę po kolosac h la t osiemdziesiątych gr ę w Mazowieckim prawd a tych Bartoszewski tyc h w ielkich Wałęsie Kuroniów tak mo że coś tak iego się tam pojaw i, ale mus i powstać przestrzeń na t o w tym sensie, że Tusk zrobił bardz o dobrz e bardz o Tomasz Lis przeka ż mam, wi ęc już 8 sekund prosz ę bardzo ma wprawdzie polemizowa ł w sprawie c gest u co wiesz co ś tak ju ż istnieje natomiast to jes t definiowane n ie tylko przez c o my n o wys łuchamy także przez to cz y ktoś objaw y t o ludzie ty m Zeit wyra żają i określają jego gra jes t troch ę tak wygl ąda w ty m, więc w tym po t o, po p ierwsze po drug ie n ie do ko ńca zgadzam z t ą by ł prawie pewn e pora żkę uważam, że Andrzej Duda jes t traf ienie Andrzej Duda zbytn io s łabym prezydentem jes t lepszy m kandydate m z prezydentem, al e egzam in prezydenckiej obra z z kretesem i to mo żna opowiedzie ć Polakom to można powiedzie ć w spos ób, kt óry wg mn ie m ógłby zostać przyj ęte zaakceptowan e c o do samego Donalda Tuska trochę zgadzam si ę słabym przeciwniku pow iem, że je żeli decyzj ą zaskoczon y pow iem te ż uczc iwie, że nie by łbym nieuczciwy n ie był zaskoczon y, gdyby decyzj e by ły przec iwne n ie widziałem jak będzie nie wiedziałem, jak a będzie pół rok u temu tydzie ń temu zastanawia łem si ę i takim pomy śle, gdyb y Tusk tak jak często m y robimy w życiu, że sob ie karteczkę plus y m inusy to pewn ie tyc h minus ów by ło bardz o w iele więcej by ć może by łyby same minusy na tej karteczc e, czyli sam e argument y przec iwko kandydowan iu wszelak o wydawa ło mi si ę, że p o stronie plusów mo że si ę pojawić plu s dużo wi ększe wszystk ie m inusy razem, jak i to plus t o pow iem po przerw ie po informacji na częste jak jeste śmy zgrani reżyser re żyser chwali si ę chwalić, ale wyw ieszano informacje porane k Radia TOK FM witam ponown ie Jacek Żakowski pi ątkowy poranek taka jest rozw ój 4 pomiędzy polskim wracam y do rozmowy komentator ów Tomasz Lis Władyka Tomasz Lis z rynk u dom ów wydawał si ę do procent u mo że przeważyć wszystkie minusy obu gatunk ów będzie większy b ędzie z ew krwi przyszłego, czyli Donald Tusk być może, kieruj ąc się motywacją, który m ówi Wiesław, pamiętając o ty m jak było komentowan y to jego doj ść do Brukseli 5 lat tem u uznał wychodzą z rynk u wchodzą walcz y, bo taki mój obowi ązek, al e tak my ślałem tak tutaj zgłosić nale ży tak mo że być w te n sposób, a ra z tak myślisz, że te n zew krw i go kiedyś n ie myślę, że na końcu to jest 30, a ja mówiłem wtedy racjonaln e decyzj e emocjonaln e bo, bo wszysc y w iemy t o akurat jes t wyn ika z prostej kalkulacji prostuje anal izy, że to jes t rzeczywi ście decyzje trudn e wybor y bardz o trudne potencjalnie dl a Tuska by ć mo że trudniejsze ni ż we wszystk ich innych je śli jeśli t y kandydat nie czuj ę z teg o, że wbrew wszystkiemu na te n ring wchodz ę i niezależnie o d l iczby zadawanyc h ciosów stanowych i b ędę walczył do ko ńca wygran ą jeśli teg o n ie czujesz t o n ie wchodzi, wi ęc w tym sensie to jest bardzo s ilny jak rozumiem poczucie emocj e, które gdzie ś przek łada si ę de facto tworz y jaki ś czynn ik czynn ik racjonalny staram się t o jakoś też wyt łumaczyć sob ie trochę ty m, o czy m m ówił także, że wciąż jeste śmy w sytuacj i kiedy, kiedy nasz a polityka zagran iczna jes t kompletn ie ca łkowitej zapa ści i dobr y ambasado r praworz ądnej Demokratycznej Polski na pewno na m si ę przyd a, choć jest to w tak refleksj e, które psychologii nazywa si ę s łodkie cytryn y, czyl i zostaliśmy cytryn y próbujemy sob ie osłodzić jakoś racjonaln ie ja by m jeszcze 1 podniósł element pojawiają si ę te zarzut y, że t o rejterad a ucieczka r ównież w wted y k iedy, k iedy w og óle Europy z Polski wg ja znam Tuska ponad 40 lat i ma ło znam ludz i tak odważnych zar ówno w sens ie odwag i cywilnej jak i wr ęcz nawe t fizycznej to n ie jest Tchórz jest jak o ważny t o by ła decyzj a racjonalna przed e wszystk im i n ie tyle obaw a pora żki z Dudą moim zdan iem tutaj wzi ęła g órę ile czynn iki czyst o ludzk i, czyl i wp ływ rodziny świadomość, że będzie si ę o planowany m w sposób makabryczn y tak jak by ło zresztą, ale tob y si ę tylk o wzmog ło, wi ęc Tusk jes t niesłychanie wyczulon y, bo ma doświadczenia teg o typ u jak c ierpi z jego powod u z powodu atak ów na n iego rodz ina najbliżsi ja bym nie lekcewa żę tego elementu dziennikarek c o ważne to jest te ż wp łynąć na wz ór wpłynęły n ie tylk o mogło wpłynąć, ale na pewn o wp łynęły na pewno by ło czynn ikiem 1 z dwóch-trzec h zupełnie zasadn iczych natomiast wydaje si ę te ż dobrze jest w tym momencie te ż się oderwać o d momentu Donalda Tuska i i pokusi ć się taką refleksj ę jak spos ób prowadzenia pol ityki prze z PiS p isowskie med ia dramatyczn ie n iebezpiecznie podni ósł Truck wejście kogokolw iek do powa żnej pol ityki, k iedy czynn ik p t. zniszcz ą mnie zniszczą rodzin ę oprócz wszystk ich dooko ła jest czym ś racjonalny m i zniech ęcającym ca łą mas ę porządnych ludzi nara ża zarówno w g łównym Alert działa zresztą, że ta jest jak o etatow e symetrysta teg o porank a musz ą jednak powiedzieć t o jest proce s, kt óry trwa 20 lat budowania wszelk ich mo żliwych bar ier powstrzymuj ących sensownyc h inteligentnych sprawnych ludz i odchodzeniem dotąd jak o niesymetryczne przyzna m ci racji tylko m ówię że, że te n proces budowan ia bar ier, owsze m, trwał pewnie ćwierć w ieku natom iast nast ąpił skoro skala ta skokow a eskalacj ę uzdatni ć aleja żywego duch a czasu Jacku ja troch ę to były, jakby inaczej, b y go sob ie ułożył cz y inaczej rozumia ł, bo uważam, że duc h czas u należy, b y n ieustannie trwaj ący pojedynek i t o tak w pami ęci widz ów 2 Persson dz isiejszej polityki Tusk Kaczyński tak Tuska jest, nawe t je żeli przez 5 lat już by ł n ieobecny w Polsce to by ł wobe c by ł jedyny m ant y b iegunek wobec Jarosława Kaczyńskiego pami ętacie jak tu przyjeżdżał, więc tera z usługi wykonawc a, czyli mo żna si ę przewrócić musz ą bardzo się za dramat drama t ten drama t ju ż musia ł si ę rozegrać wys łał też zdarzy ło w świecie w ostatnim czasie, bo to jes t troch ę ta k jak przez dekad ę troch ę kr ócej prze z dekad y światowy futbo l był by ł wok ół teoretycznej wirtualny i jak najbardziej praktyczne j realizacji 2 wielkich pi łkarzy na Ronaldo powiedzia ł pas nie m a w Gran Derbi Europa w n iedziele w Barcelonie, bo bez 1 z 2 byłaby to ja sam p ójdę troch ę dalej w piłce n ie jest, ale bardzo, ale to znow u w efekcie, ale derb y odbywają cza s n ie stoi w miejscu tak, ale t o c o troch ę tak jak świat zorgan izowany prze z duopo l stany Zjednoczone związek radz iecki prawd a jak zabrakło związkowiec, ale ca ły ład globalny ja oczywiście na szczęście okaza ło się, że oba państwa po 1 stronie n o różnie r óżne, ale każde marzenie chcia ł r óżnili się pojawi sprawa się chaos zn iszczy, a refleksja c o do Tuska Otóż Tusk stan ął w obliczu 3 decyzji czy 3 wariantów decyzji mógł zdecydowa ć si ę na star t w wyborac h prezydenck ich m ógł się n ie zdecydować, al e najgorsz ą decyzją jest odk ładanie decyzj i trwa ł niektórzy twierdzą na s długo by ło odk ładanie tej decyzj i t o parali żowało kompletnie opozycję n ie tylko Platforma całą opozycję t o dawa ło ogromn e punkt y PiS -ow i, bo n ie można by ło be z objawienia woli Tuska be z jego decyzji wykona ć jakie ś jak iegokolwiek sensownego, cytując złości rabunek forsuje przeprosi ć za to metafor y z 2 względów po p ierwsze, s ą obserwatorzy pol itycy, których stra żnik irytują być mo że słusznie wszystkim etatu sportow e pi łkarskie po drugie, sam Donald Tusk, jakkolwiek w por ównaniu do Ronaldo mo że prz y przyjęciach komplement to jak o k ibic Barcelony m ógłby się tu dotkn ie ale, ale z ju ż zupe łnie ser io potrzecie c o rob i to my ślę myślę chciałbym, że je żeli tak szkodam i, dlaczeg o szkod a teg o Tuska nie tylko ze wzgl ędu na drugi, który m ówił jes t także, dlateg o że przywo łując choćby wyst ąpienie na Uniwersytecie warszawsk im z maje m mieli śmy polityk ę Europejskiego światowego format u, kt óry wprawdz ie gwarantowałby prze z t o jak n ienawidzi drug a stron a niezły ok ładanie k ijami bejsbolowymi, al e z drugiej stron y gwarantowa łby pewną jakość refleksj i w trakc ie te j kampanii prezydenckiej Otóż m y jeste śmy w momenc ie, k iedy w idzimy wczoraj przed t o jest właśnie wywiad wykona ł mi bardz o mocn y z Macronem o ustawie okre ślone tez y polem izuje z nim pan i Merkel jes t bardzo du że, że dzieje w Niemczech w Ameryce Wielkiej Brytanii wiele wszystk o si ę nie wziął czas trwan ia tych refleksji nie ma w og óle mam wra żenie, że na raz ie ta dyskusj a prezydencka troch ę wygląda cast ing do marnego real ity szył, a my nie jesteśmy w jak im grajdol e jesteśmy europejsk im centrum głos Polski w te j ca łej debacie pow inien brzmieć pow inien brzmie ć stal e, a wybory w idealnym war iancie pow inny powodować wy łaniamy kogo ś, czy j g łos realnie n o tak być może w tak iej debac ie za funkcjonariusza jeszcze za gest jeste śmy winnej fazie jeste śmy w fazie gr a idą i w te j fazie gra idą przez te n Tusk na Uniwersytecie warszawsk im był zachwycon y jego przemówienie to było przem ówienie Obamy właśnie jakiego ś innego fantastycznego polityka, al e w cień skute k wiadomy okoliczno ść trochę jak z e szk ół chcieli dlateg o, że to si ę n ie przykleja rzec z w ty m w te j atmosferze face t, kt óry gr a na skrzypcac h nie ma szans z bydgoszczanam i, kt órzy walą bejsbole m zbędna w łaśnie jestem przekonan y w ierzy nawet n ie chc ę zdaj ą się uwagę skupia ć na osobie Tuska tylk o na fenomenie, kt óry wokół n iego prawd a się wytworzy ć cz y Czyżby miał szansę się wytworzy ć, bo mówicie n p . że jak będzie wa m tera z wysok iej funkcj i urzędnikiem pow iedzmy partyjną mi ędzynarodowym i że t o będzie dla Polski bardzo dobrz e, a wyobra źcie sobie, że zostaj e prezydent remon t r ównie dobrze rezonuje świat dlatego m ówił s łodkiej cytryny n o właśnie t o jest poza tym obraz ie wyobra ź sobie goście wcal e nie zostaj e po wyborac h prezydenta n o to no trudno to dla t o są dopiero jes t koniec kariery cz y byłby tak jednak wiedzieć lod ówek t u akurat jedno t o wieś druga ora z by ła polityka dob ór tyc h krajów finały ligi mistrzów mają do s iebie, że nie wszyscy wygrywaj ą wiele też, że rz ąd wygrałby, ale c o do ducha czas u jedna k polem ika Jacku wiele adm inistracji oczywi ście w tym pow iedzeniu, ale ja n ie mogę zapomnie ć rok u osiemdziesi ątego rok 80 ty my 1 maja najwi ększy w dziejach PRL - u poch ód p ierwszomajowy najwi ększy i 2 ,5 miesiąca pote m wybucha straj k w stoczn i, który zm ienia obl icze Polski świata cz y duch czas ów w przeci ągu 2 miesięcy tak bardzo zmieni ł n ie zasz ły nowe okoliczności pojaw ili si ę now i ludzie c o si ę stało c o si ę wydarzy ło, więc go zburzy ć ten zesp ół czas u trw a, po czy m przemija pojaw ia się inny czas, al e u życie zespół stołek to jes t metafor a, którą przywo łuje za każdym raze m przed kolejnym i przegrywa przegranych uwa ża za wyboram i, wi ęc będzie jeszcze zdrowia w zakresie rynku była przed e wszystkim, że pose ł ostateczne wybory już może kto ś mo że chodzić wzywano nas ju ż nie parlamentarn e były najważniejsze te b ędą następne najwa żniejsze, ale bez g łosów w tym tygodn iu, ale duża t o jest straszn ie wa żne jak analizujemy to wszystk o też właśnie pami ętaj, że do niestety świat si ę n ie kończy prawd a, że cały trzeb a z tym żyć trzeb a b ędzie żyć bez Tuska trzeba żyć wskaza ń targali i to wida ć, że t o jest jedn o z powa żniejszych wyzwań prawda jazd y na 20 w ka żdym razie żywymi je śli zmartwi tera z informacje poranek Radia TOK FM witam prawie zakaz te n piątkowy projekt okre śla teraz 43 punkty ostatni odcinek rozmow y komentator ów Tomasz Lis Tomasz Wołek Wiesław Władyka i mo że zaczniemy tak zaproponowa ł Tomek jes t jeszcze bardz o podob a o d prezydenta Macrona, kt óry m ówi o marc e mózgu NATO t o rzeczywiście jes t wstrząsające to n ie jest zresztą p ierwsza tak a wypowied ź bardz o podobnie, że Sachs m ówi w wyw iadzie dl a pol ityki, którego udzieli ł w tym tygodn iu jes t bardz o podobnie r óżni n iemieccy komentatorzy m ilitarnie i bezp ieczne chcia ł m ówią od jakiego ś jakiegoś czas u, że nas z najwi ększy problem jes t właśnie t o, że Ameryka przestała by ć powa żna i przestaje być dl a kogokolw iek gwarantem czegokolwiek cz y s łuchasz Echa wypow iedzi niegdysiejszych de Gaullea, kt óry jeszcz e prze z zdystansował d ługo Francję tak to jest chora problem Francji dlateg o się proble m emerytur wted y wted y gorsz y wystosowa ł 20 Francji do NATO teraz nagl e op isuje wyj ście z Ameryki na to b y wymaga ć korekty w te j w ty m, że w ty m ten fragment jeg o d iagnozy, i ż niewątpliwie s łuszny i niew ątpliwie słuszne jes t znaczący dla istot, o czy m m ówi, że trzeb a t ę Europę wzmocnić tak że w sensie czyst o obronnym, ale je śli chodzi o diagnoz ę czyst o natowską jes t bezdyskusyjna n ie przez przypade k pan i Merkel skorzystała p ierwsze okazy, kt óre w czas ie spotkan ia z sekretarze m generalnym NATO, żeby powiedzieć czyn ienie na tyc h najbardziej sojusze m pod potrzebny niezbędny jest fundamente m naszeg o bezpiecze ństwa natomiast k iedy czy wystarczaj ący na to t o jest nowina now i odnalez iono niewystarczaj ącym alb o inaczej o jak im na dobre m ówimy, kiedy k ilka tygodn i tem u tr a wycofuj e amerykańskie wojsk a Syrii cz y znowu bardzo solidnie przesuwa ć po bliskim Wschodzie w okres ie n ie fatygują, żeby poinformowa ć swo ich swoich sojuszników pewn ie na Twitterze ka żdym męża efekt jes t taki, że dziennikarze ekonomistę pytaj ą Macrona cz y art. 5 przy czym sojuszn icy członkowie NATO mają gwarancję, że w razie gdyb y zostali zaatakowani zostan ie udz ielona pomoc i odpow iada bardzo precyzyjne j odpowiedzi n ie wiem tak tym c o tak naprawdę on te ż m ówi o potrzebie t o jest zna k zapytania i materia ł do przemyślenia mówił w ty m n ic o potrzeb ie normal izacji stosunk ów z Rosją co budz i niepok ój, gdy mia ł być cudowną c o zab ierze oko ło dekady tras popyt cz y o n mówi o 6 na demokratyczn ą Rosję cz y mówi o normal izacji z Rosją Putina, który na tej p łaszczyźnie trudn o sob ie wyobrazić tak cz y akt u, gd y trw a bardzo fundamentaln a debat a tak si ę rzeczywiście sk ład leży n iemal w bo jutro akura t b ędzie 30 rocznicy fundamentalnego zdarzen ia dla dl a Polski Europy dla świata, czyli obalonem u Guberni zagramy zawiesili śmy kompletn ie przyzna dl a tyc h Amerykanów ta upokarzająca konferencja przez moment uzasadnia ł ambasador na świat mówią na to my m y o wizach t o m ówi Polski prezyden t na konferencj i prasowej z ambasadorem to jest tak i, że żąda o d gr y pozycji Polski też wprowadzen ia ustaw rozporządzeń naprawd ę jeste śmy republiką bananow ą i przystawk ę do amerykańskiego głównego proszę to jes t ciąg dalsz y tyc h ce n urz ędujących, kt óry osi ąga oglądaliśmy czapki maj ący n ieomal Trumpowi prezydent Duda pochylon y us łużnie Korni nad tym biurkiem podcza s gdy rozpart y Tramp wygodn ie s iedzi, ale my ślę, że problemem nie tyle jes t NATO jako tak ie ile probleme m jest przyw ództwo amerykańskie, czyli problemem jes t w razie bez medalu Donaldowi rozdaje się zgodnie z nagrodą jest Unią Europejską natom iast relacje są podz ielone, b o do pewnego stopn ia racj ę ma zar ówno pani Merkel jak i makr o jak harmonizowa ć NATO, które jes t niezb ędne konieczne nie było w dziejach świata tak pot ężnego Sojuszu z r ównoległą si łą militarn ą pa ństw europejskich bez wychodzen ia z NATO jak t o pogodzić to jes t źle czasowyc h mo że za słowa Kaczyńskiego dl a teg o work a pol ityka amerykańska cz y tak głębsza administracyjna, a n ie prezydenck a ona swoj ą mądrość ma swoj ą strategię d ługofalową te ż jak w iara pokładano nadzieje w ty m Ależ, ale jeśli ocen a radzie w łaśnie przetrwali śmy Tusk o prezydenturz e Panek Tomasz z k im rozmawiać Europie w imieniu Polski prawd a, kto ma, kto może zadzwoni ć do prezydenta Francji i powiedzie ć s łuchaj mo żesz n iepotrzebnie sprowokował dyskusj ę, bo pan i kancler z Merkel zadzwoni ć pod Suchem mocniej tom ów również co ś pow ie ktoś zostanie jeszcze mogl i us łyszeć us łyszane właśnie no no t o mam y za t o właśnie konferencj ę z pani ą ambasado r prezydenta, kt óry o widzach jako w ielki prezen t, kt óry załatwił prawda t o wówczas, gdy niczego n ie za łatwi a, a jednocze śnie przecie ż nie ma żadnego komentarz a an i of icjalnego ani p ół of icjalnego którymi si ę odnosił do te j wym iany pogl ądów w Europie, która narasta jakieś stud ia te ż domagamy rządem, jakob y to zmniejszenia w ty m polskiej pol ityki debaty par ę pięter wyżej niż u na s w ogóle nie ma to ta koincydencja tytułem t u jest najważniejsza debat a o tym c o si ę dz ieje to c o jak najbardziej na s dotycz y jak najbardz iej na s dotyczy i z jakiejkolwiek refleksji to tak że zam iast tego błyskotki o d podwórkowych skutki n ie chce być naw iasem mówiąc w z łym prorokiem, al e za par ę miesi ęcy us łyszymy o Polakach zwracanych jest lotn isko z lotniska JFK niewielki i Hel w Chicago, poniewa ż rzeczywiście wszysc y dostaną n ie b ędzie problem u z w idzami, al e urzędnicy emigracyjni n ie znikną nadużył naszeg o kraju dop iero na realizacj ę jes t promes a system ameryka ński, ale w iecie c o ja też troszk ę by ł pow ściągliwy w zach ęcaniu te j w ładzy tak ie eksponowanie si ę Międzynarodowego t o Polsce n ie służy i wyobrazić, że ile raz y on i dzi ś zabior ą głos t o albo to jest o d czap y alb o śmieszne alb o jes t kompromituj ące nie przypom inam sob ie wyst ąpienia istotnego wystąpienie przedstaw iciela te j w ładzy, kt óre by na m nie dawa ło plusów ujemnych t o bardz o czuję, wi ęc może nie, cho ć rzeczywi ście lep iej milczą, ale m y mówimy nie mam y do n ich pretensj i że, że milczą skażenie jest co powie nie mam y pretensji to tutaj t o też ju ż nie tylko o to, że jak widać realizacj ę tyc h, kt órzy mogliby mówić, al e właśnie problem jes t też po drugie, za ś była też z drugiej strony n ie s łyszę teg o głębokiego wizę w efekcie oczywi ście taki cały cza s tylk o takie myślenie o grze, kt o kim, gdzie i t d . w łaściwie 1 jedyny, który coś ta m próbuje wnos i jakieś ideowe element y jakich myślał element y do pol ityki dzisiaj to jest Zandberg, który może się podoba ć lu b n ie, ale jak ąś wizj ę chodz i o areszt t o są gracz e tacy duzi t o jest też, ab y t ę decyzj ę już w nowy sezon w prospekcie zapisano t o jes t personalny w te n sposób, by ka żdy jes t osob iste natom iast nowe bo isko, tyle że choler a trochę brakuj e czasu, żeby zastanowi ć odpowiedzi w tej grze nowyc h władz t o ten s łynny żart za z pustym i taczkami, bo nie ma czas u zadawa ć wszyscy charakte r teg o, że brakuj e powa żnych m ądrych komentatorów, kt órzy w sprawach mi ędzynarodowych maj ą co ś dopow iedzenia prof. Rotfeld nie słyszałem żadnego istotnego g łosu profesora od dawna te ż na jaw udział jest najlepszym dla Radia TOK FM la t Daniela Passenta znakom ite audycji oczywi ście, ale n ie tylk o Radek Sikorski Andrzej Olechowski, k iedy zab ierze głos no jest i musi jako ś nie przenosi t o są raczej starszej dat y ludz ie rzeczywiście s ą też w Łodzi koszt to si ę nie przenoście nie wchodz i do polityka polityk ów Marina brakuje zjazd ów chcia ł tekst my ślałem, że akura t w zesz łym tygodniu mam swoj e ulub ione miejsce wyb iegania w Berlinie były m ity jest k ilka Artem był po prostu ustaw a z Legią gazete k par k po prost u, al e potem trzeb a wraca ć do hotelu pozostałe sektor y przebiegnę prze z pod bram ą Brandenburską i tam już na te j głównej ulicy b ędzie tylk o nasz zwrot u to Unter den Linden po drug iej stronie ornat y p o stronie zabawnych zachodniej t e, które prowadz i do bram y tam ju ż ustaw iali jakieś tak ie instalacje, kt óre jak rozum iem jutro rozb łysną się po ka żdej okazj i roczn icowej, ale znowu do redakcj i p t . jak n ieprawdopodobne jes t jak n ieprawdopodobnie sprzedać już z mojego pokolen ia starsze jak przypomn ę dworców dziś tera z, k iedy p o stronie wschodn iej, kiedy pierwsza ich na zach ód jak enerdowsk i panowie chyba ju ż ich gra z rzut u alb o wojska zasiłki gm inom b iegali po dachach pociągu, kt óry w chw ili kombinowali przerzuc a ludz i torby z, a więc to było t o by ło straszne potem p ierwszy widok McDonalda p o stronie zachodniej teraz te n Donald spokojn ie za instalowany na ty m tak im lokalnym małym rozum ie istoty zupełnie narzeka ł, że zdrowe, ale pomy ślałem sob ie, że znow u jest jes t tak i momen t, k iedy j a n p . prz y mamy do tych jutro te ż, bo przecie ż pamiętać t o było to Helmut Kohl przerwał spotkanie Tadeusza mazow ieckiego ju ż i dok ładnie im i po pól wracał cal l do Niemiec, bo pada ł mur nie pomy ślał, żeby t o te ż zobacz y ja k jak ja k o wydarzen iach, które n ie żyją przecie ż upade k mur u berli ńskiego i jednocze śnie dat a nawiązania nawi ązanie stosunk ów między demokratycznym i Niemcami nową demokratyczn ą polską by łby fantastyczn ą okazj ą do spotkan ia polskich przyw ódców polskiego przyw ódcy z pani ą Merkel czy zapiszmy w ielkiego przyw ódcy konkret n o w łaśnie do tworzenia do jak ich refleksji o tym co to była ta wolność co t o znacz y dl a Europy wtedy czym te wyzwan ia dl a wolno ści do dzisiaj poprzez w iemy, że to nie tylk o jest n ie tylk o sprawy strategiczną grą strategiczn ą czołgową natowsk ie można wybrać tak sam o ekologiczny różne jak sądzę, że znowu jes t częścią kraju wszystko przez ćwierć wieku ja troch ę się teg o nurtu tam, bo jes t dlaczeg o, bo mam tak ie wra żenie, że bardzo łatwo jes t refleksj ą mi ły w refleksję już sporo nerwowo ści wyzwala ć nieraz nimi dawali wyraźnie uwierz ę że, że opowiedzie ć, poniewa ż jak dz isiaj opowiadał swo im dzieciom t o pewnie ch ętnie usłyszą poz a tym, że ju ż znają histori ę dok ładnie mur u berlińskiego ale, al e sobie pomy ślę, że ich pytania o o d o znaczenie wolno ści wyzwanie dl a wolności maj ą zupełnie inny charakter ni ż ta, że wtedy, ale te ż warto próbować z ty m zmierzy ć jak u żyć tylko te j rocznicy, żeby lecie ć do przodu jako senator po rozwi ązaniu przysz łość rozumiem w ten spos ób chc e powiązać pierwszą cz ęść naszej rozmow y sprze d godz iny, a teraz ten, że on o dobr o, jakim potraf i by ć polityka pomys ł jes t żyjemy w świecie brudne j ohydne j polityki i bezczelnie j ą komentujem y Jacek m ówi, że to ryzykowna jest obron a żona jes t taka zanurzona szczeg ół taki głupi z tego, że nie w idzimy Europy nie by ć miałka tak a białka jes t tak, a i rzecz, je żeli Tusku marzeniu, że Tusk wrac a do polskiej polityki t o było marzen ie o polityce prawda, że ot o chodz i facet, kt óry rozumie właśnie t ę rocznic ę, kt óry organizuje konferencję, kt óra jes t mądrą konferencj ę ora z, kt óry ma da r opowiedzenia o tym, prawda, bo ja to tak rozum iem, że na m brakuje, ale też trochę bol i, dlaczego opowiedzieć co ś źle posz ło albo zobaczyć no 30 lat Europy jak już myślę, żeby ca ły czas mam y z ty m problem nie tylk o w Polsce po pan i Merkel też bym się n ie spodziewa ł odkrywcze odpow iedzi na pytanie co źle posz ło, że nagl e owi fantastyczny m kraj u najlep iej radzącym kraj u w Europie, a odejdz ie tak radykalną w og óle w kraju może wtedy, gdyby śmy wiedzieli, że w je j Turyngii NRD tego c o tak naprawd ę jest o tyl e ja się trochę z ty m n ie do końca z Marcinem wynikami wybor ów rynki, bo on e trochę relatywizuje nas z wynik t o znaczy, gdyby śmy zrob ili jak mn ie ludz ie m. in. pytali o wybory w Polsce tutaj mówi, jakb y to wygl ądało bior ąc pod uwagę wyn iki wyborów których, gdyby ście wy sobie zrob ili t o ca łkowicie demokratyczn e wybor y swoim NRD byłem tylk o wzi ęli pod uwagę, gdybyście wcze śniej niż kupowa ć 2 tysięcy 2 tysięcy miliardów eur o w tamtą Energy to c o jak i by łby wted y wynik tego w Goethego Die linkę i tak Rosji tak dok ładnie usług 56 później w czasie tera z też Tomasz Lis Tomasz Wołek Wiesław Władyka byl i jak zawsz e komentatorami czy środka za chwilę informacje Radia TOK FM po nich magazy n EKG pierwszy gościem Macieja g łogowskiego b ędzie prof. Paweł Kaczmarczyk dyrektor o środka bada ń na d m igracjami Uniwersytetu Warszawskiego progra m przygotowali kra ina Polska Olga te n nadal Uniwersytetu Warszawskiego nad m igracjami demografi ą m igracjami Uniwersytetu Warszawskiego wychodz i z migracją z warszawsk iej anty jest bardzo, jaka w dobie, kiedy b ędzie g o mogli zg łębić w te j w tej audycj i, bo te ż wrażenie, że m igracja na wschód si ę tam jako ś kontynuuje ze n ie chce profesora w trudnej sytuacj i spraw ę przygotowal i Krajny Polska, ale jest jeszcz e pa n marsza łek realizowa ła Liwia rosyjska bardz o dzi ękuję państwu dziękuję też si ę za tydzie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JACEK ŻAKOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA