REKLAMA

Brak ukraińskich pracowników może spowodować problem dla kilku sektorów gospodarki

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-11-08 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
13:33 min.
Udostępnij:

- Pytania czy Ukraińcy w Polsce pozostaną czy nie, nie powinniśmy sprowadzać tylko do poziomu niemieckiej polityki migracyjnej. Polska wciąż pozostaje bardzo atrakcyjnym krajem docelowym - mówił w programie EKG prof. Paweł Kaczmarczyk - dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kadz ie ekonomia kapita ł gospodarka jes t dziewiąta 3 to jest magazy n EKG Maciej Głogowski dzie ń dobry dziś naszym go ściem jes t pa n prof. Paweł Kaczmarczyk dyrektor ośrodka bada ń na d m igracjami Uniwersytetu Warszawskiego wydzia ł nauk ekonomicznych UW dzień dobr y pan ie profesorze czy dobre dyrektorz y dzień dobry akt co by si ę sta ło, gdyb y żaden pracown ik z Ukrainy w Polsce n ie pracowa ł o d jutr a o d tak najlepiej od jutra, al e odpowiedział o d wtorku prosz Rozwiń » ę kilka sektor ów albo pod sektor ów nasze j gospodarki mia ło poważne problemy, zw łaszcza w krótkim okres ie, jak ie t o sektor t o jes t część sektora rolnego du ża cz ęść sektora budowlaneg o w coraz wi ększym stopn iu tak że sekto r przemysłowy i spora cz ęść usług, zw łaszcza Nisko kwalifikowanych duża cz ęść polskiej gospodark i świadomie użyłem tego słowa pod sektory, bo to najczęściej n ie są ca łe sektory nawe t mówimy o roln ictwie jes t tak i najbardz iej klasyczny przyk ład zaangażowania co z iemskie si ły robocze j nawe t w tym przypadk u por ównanie cho ćby hodowl i upraw a owoców mi ękkich pokazuje, jak ie różnice mog ą być je śli chodzi w łaśnie wykorzystanie imigranckich si ły robocze j w łaśnie pa n m ówił o imigranckich śle robocze j, a ja zada łem konkretn e pytan ia pracownik ów z Ukrainy podtrzymuj e pan swoj ą odpowied ź cz y należałoby zmieni ć je śli pow iemy szerze j w łaśnie imigrantka pracown icy spoz a Polski oczywi ście urząd głosowała imigrantka si ła robocza, al e w naszym przypadku środku Polski w 90 % są pracown icy z Ukrainy, gdyby si ę okaza ło, że z jakiego ś powod u przestal i do Polski przyjeżdżać, b o z Polski wyjechali t o mieliby śmy wielki problem wynikaj ącymi z tego, że tyc h alternatywnyc h źródeł zasob ów prac y po prostu nie ma nie ma krótkiej perspektyw ie, a czy t o jest tak że dan e, kt óre pokazuje n p . w ostatnim w ostatn iej chwili poda ł ZUS, że liczba uprawn ionych pracownik ów z Ukrainy na koniec trzec iego kwartału tego rok u wyniosła 499 to prawie 500  000 to jest tylk o cz ęść jak rozum iem te j prawdy tak t o jest tylk o wyłącznie część te j prawdy prz y czy m ta liczba wszystk ich imigrantów zarejestrowanyc h w systemie 6658 bank t o jest absolutn ie rekordow a liczba ona wzrosła on a wzrasta w zasadz ie między 20 % rokroczn ie pokazuje wci ąż jeste śmy w faz ie wznosz ącej teg o procesu, ale w istocie t o pokazuje tylko cz ęść zjawiska, ponieważ n ie wszyscy muszą być system jes t rejestrowanie n o właśnie tera z, je żeli byśmy chc ieli spojrzeć ilo ściowo na ten proce s t o oczywiście szacunk i s ą r óżne i one muszą by ć r óżne, bo proces jest łatwy do uchwycenia Statystycznego z teg o prostego powod u, że du ża część emigrant ów do Polski s ą m igranci sezonow i cz ęsto regulacyjne j tacy, kt órzy do ść łatwo mog ą unikać r óżnego typ u rejestracj i w Polsce, al e większość szacunk ów sprowadza tę liczb ę oko ło 1,51 000 000 osób w szczyc ie sezon u z kolejny m istotnym zastrze żeniem, jeżeli spr óbujemy t o odnie ść do pracownik ów z Polski i to ostatn io zrobi ła grupa badacz y z Narodowego Banku Polskiego ze szkoły głównej handlowe j t o wtedy okaże si ę, że t o jest mniej wi ęcej ekw iwalent 11 000  000 polskich pracowników jak t o rozumie ć c o tu co t o znaczy, że te n ekw iwalent 11 000 000 pracowników tak u żyłem teg o teg o teg o sformowania, a już ma o co chodz i o t o, że wi ększość pracownik ów z Ukrainy choćby pracuj e jedynie 6 miesięcy w skal i roku, więc powinni śmy de facto t ę liczbę dzieli ć przez 2, ale z drugiej stron y w iem, że intensywno ść prac y jest w iele większość pracowników polsk ich pracują, wi ęc dłużej w tygodniu 6 dni tygodnia także tych godz in pracy jes t więcej, więc t o zadan ie jes t arytmetyczna, ale n ie takie oczyw iste, ale właściwie, o c o chodz i t o wykonują pracown icy spoz a Polski w Polsce prac ę, kt órej w Polsce ju ż polscy pracown icy n ie chc ieli wykonywać wykonuj e jak ąś pracę, kt órej wcześniej n ie było co t o jes t t o h istoria mog ą w moje j ocenie t o jes t jedno z fundamentalnych pyta ń, kt óre wart o sob ie zadawa ć rozmawiają w ogóle imigracji na czeską siebie, że popy t na prac ę cudzoziemc ów i odpowiedź n ie jest jednoznaczn a, al e spróbuję wskaza ć tyc h kilka istotnych element ów po p ierwsze nie ma w ątpliwości, że Polski ryne k pracy ulega ł uleg ł silnej segmentacji t o znacz y mam y do czyn ienia z całą gamą m iejsc prac y, które nie są traktor y atrakcyjn y dl a polsk ich pracownik ów czy nie jest przypadkow e to, że to w łaśnie sekto r rolny cz y np. sekto r us ług NIK Nisko wykwalifikowanych to s ą te sektory, gdz ie koncentrują si ę cudzoz iemcy to zjawisko obserwowan e tak w Polsce jak w innych krajac h zachodnioeuropejskich, czyli nawe t, gdyby polskie zasoby prac y si ę n ie zmieniały i tak generowan y by łby popy t w tyc h konkretnych podsektor a alb o sektorac h, ale niezależnie o d teg o mamy drugi efekt m ianowicie cora z wi ększą intensywnością ujawniaj ą się kwest ie demograficzne to znacz y kohorty wchodz ące na rynek prac y bo, pozostaj ąc rynk u pracy są z rok u na rok cora z mniejsza zachodzące w rynk u prac y, a schodz ąc z rynku prac y będą coraz większe ze wzgl ędu na procesy starzen ia demograficznego i trasy TEN - T to zjaw isko imigracji, kt óre tak naprawdę w Polsce na masową skal ę rozpoczęło si ę w 2 czternastym rok u, więc dla mn ie jako badacz a jest niezwyk łe wyzwanie, ponieważ rozdaj ą procesie, który dz ieje si ę tutaj i tera z bardzo trudn o jes t taki proce s analizowa ć natomiast t o zjawisko dzieje si ę w okre ślonym momenc ie historycznym ekonom icznym je śli mówimy o Polsce mia ł, gdzie w tak im momencie, k iedy to potrzeb y polskiego rynk u prac y cora z mn iejszym stopniu mogą by ć zaspokajane prze z polsk ich pracowników w tym sens ie wracaj ąc do p ierwszego pan a pytania można było powiedzie ć, że by łaby t o naprawdę by łby naprawdę pot ężne wyzwan ie dla polskiego rynk u prac y obecn ie, gdyby co ziemskie siły robocze j w Polsce, gdyby n ie by ło, a je żeli to, o czy m bardzo często słyszy się, ale by ć może n ie pogłębionej analizie, al e przynajmn iej w wypow iedziach os ób zajmuj ących si ę komentujących sprawę rynku prac y o ty m, że Niemcy w ko ńcu szerze j otworz ą swój rynek pracy to t o ci, kt órzy pracują u na s wyjad ą natychmiast, bo ta m b ędzie na pewn o więcej pieni ędzy lepsz e warunk i je śli w końcu szerze j otworz ą otworzą mo że tak się sta ć na razie zmiany, kt óre zosta ły wprowadzon e w Niemczech one przed e wszystkim sprowadzają si ę do tego, że łatwiej b ędzie podejmować w Niemczech prac ę osobo m, które po p ierwsze, mają uznan e kwal ifikacje i po drug ie, dysponują kompetencją j ęzykową, a on i mają tak ie same kłopoty na rynk u prac y jak my on i mają tak ie same k łopoty na rynku prac y, al e tu pew ien paradok s on e są os łabione choćby przez to c o się sta ło w roku 2015, kiedy Niemcy przyj ęli du żą grupę uchod źców poszuk iwaczy azyl u, kt órzy stopniowo s ą w łączani do n iemieckiego rynk u pracy i wydaj e si ę, że są na ty m polu pewn e sukces y natom iast t o pytan ie cz y ukrai ńscy w Polsce pozostaną cz y nie o n chyba nie pow inno sprowadzan e być tylko wy łącznie do poz iomu niemieckiej pol ityki migracyjnej wydaje si ę, że Polska wci ąż pozostaj e niezwykle atrakcyjny m kraje m docelowy m ogn isko blisko ść geograf iczna blisko ść kulturow a relatywn ie łatwo jest poz a porozumiewa ć Ukraińcom języku polskim rob i pan jakie ś badan ia, kt óre pokazywa łyby opowiedzieć pozioma nasze j akceptacj i pracowników z Ukrainy nasz e jakoś uchwyci ć tak oczywiście da si ę to wyci ąć z teg o wyn ika olbrzymia część bada ń pokazuj e, że Polacy akceptuj ą Ukraińców bardz o dużym alb o bardz o du żym stopniu jest w zasadz ie jedyna grupa co ziemska, kt óra jest, która ma tak wysok i poz iom akceptacj i czasam i wr ęcz ta pozycja Polaków jest nieco Pater anal itycy na traktujem y ich niejako imigrant ów wręcza jak o po prost u pracowników, kt órzy do Polski przyje żdżają natom iast ja zawsz e w dyskusjac h publicznych podkreślam, że ta pozycj a mo że si ę z łatwością zm ienia znaczenia ona si ę mo że zmienić wted y, kiedy nast ąpi dojdz ie do bezpo średniej konfrontacj i na rynku prac y polskich pracownik ów i pracownik ów z Ukrainy konkurencji be z konkurencji ta k w tym momenc ie t o wynika z w ielu badań n ie tylk o naszyc h tak że innych ta konkurencj a jest znikoma wydaj e się, że imigranci z Ukrainy wchodz ą na tę niż rynk u prac y, które nie s ą zajmowan e prze z pracownik ów polskich na 4 pozycje zawodowe s ą zupe łnie inna nawet w tyc h f irmach, gdzie pracuj ą Polacy i pracown icy z Ukrainy, ale z czase m ta sytuacja może się zmieni ć to co obserwujemy już o d k ilku w zasadz ie lat t o, że polsc y pracodawc y coraz wi ększym stopn iu opieraj ą swoj e strategie rozwojow e na wykorzystan iu si ły roboczej z Ukrainy właśnie, a c o mo że zniech ęcać do pozyskiwania pracownik ów z Polski gościem magazynu EKG jes t pa n prof. Paweł Kaczmarczyk pan ie profesorze a gdyby dzi ś by ł pa n rz ądem i mia ł zaj ąć si ę, a rynk iem pracy pol itykami zwi ązanymi z ty m co na rynku prac y w Polsce dz ieje si ę t o uznałby pan, że co ś trzeb a zrobi ć w łaściwie, wsłuchując si ę rozmow y w łaśnie eksperte m tutaj w magazynie EKG uzna ł pan dobrze to on i pracują s łyszę, że b ędą pracowali, że może nawet za chwil ę b ędą konkurowal i z polskimi pracownikami zupe łnie innych charakterac h prac, więc wszystk o się dz ieje co ś trzeba zrobi ć nic n ie trzeb a robić przed e wszystk im powiedzia łbym 1 rzecz i całe szczęście to się sta ło w ostatnim dokumencie strateg icznym, k iedy pow iedziano wpros t, że pol ityka migracyjna jes t tylk o 1 z pol ityk, które trzeb a anga żować bior ąc pod uwag ę cho ćby zjaw iska demograf iczne w Polsce inne polityki, odnosz ąc się przecież k im rynku prac y do systemu emerytalnego i t d . t o trzeba by ć w pierwszej kolejności nie ma tak iego systemu na świecie gdy gdz ie kwest ie m igracyjne pozwoli ły rozwi ązać wszystk ie problemy ekonomiczne rynk u pracy czy t e zwi ązane z demografią to jest p ierwsza rzecz natom iast druga zada łbym odpowiedzia ł na podstawow e pytan ie jak wyobra żamy sob ie Polskę za 5015 lat w kwest iach m igracyjnych, a myślimy sob ie w jak i spos ób obrażać moje j ocen ie musimy, poniewa ż w tym momencie serdecznie do ść deszcz e ciekaw ą sytuacją w iele osób twierdzi, że w Polsce nie ma polityki m igracyjnej się z tym n ie zgadza m, ponieważ s ą podejmowane czasam i drobn e działania n iestety n ie do ko ńca skoordynowane, które doprowadzi ły do teg o, że Polska w wymiarze pol ityki m igracyjnej k ierowanej do pracownik ów cudzoziemskich ma syste m ultr a liberalne 1 z najbardziej wyra źne poparcie doradzono EKG np. bran ży budowlanej narzekają cza s cza s cza s potrzebujem y szybk o wi ęcej oczywiście, ale to jes t pochodn a teg o, że być może chc ą więcej niż system jes t w stan ie obsłużyć to nie jes t niezwykła je śli wzi ąć pod uwag ę jak mi ła skala migracji w ci ągu ostatn ich 34 lat t o jest p ierwsza rzecz, ale po drug ie, naprawd ę nigdzie w Europie nie m a tak liberalnego system u dost ępu do rynk u prac y przypomnijmy w Polsce cudzoz iemcy z k ilku krajów, al e w śród kraj ów w łaśnie Ukraina mog ą pracowa ć be z zezwolen ia na pracę oczywi ście ta procedur a wymaga pewnego wysiłku, al e wysiłek znikome je śli por ównamy to zezwolen ia na pracy oraz wracaj ący do pytan ia pan zadał marzy ł pan rządem t o, gd y b ędą rządy tak t o zada m pytan ie czy warto się skupia ć na ty m, żeby pozyskiwa ć nowyc h pracownik ów cz y raczej wart o zrobi ć wszystko, żeby tych pracownik ów, którzy już w Polsce są alb o do Polski przyje żdżają przypomnijmy t o jest 1,51 000 000 co najmniej szczyc ie sezonu, żeby tyc h pracownik ów na dłużej zwi ązać z polską da się t o zrobić oczywiście, że nas z wzrok trzeb a zaproponować trzeba zaproponowa ć im prost e ścieżki popraw y statusu pobytowego tak, żeby było bardz iej długookresowa n ie tylk o tymczasowe j w ielu Ukraińców teg o sobie życzyło tego oczekuję, a co t o jest bow iem z naszyc h badań t o jest mo żliwość uzyskan ia status u rezydenta w Polsce, a także docelow o oczywiście t o jes t ścieżka legalizacyjne związana w uzysk iwaniu obywatelstwa w Polsce co wciąż jest niezwykle n iezwykle trudn e, gdyby dzi ś by ł pa n przedsi ębiorcą mia ł dużą f irma, a chciał j ą rozwijać t o jakb y my ślał o przysz łości w łaśnie patrząc na zastanawiaj ąc si ę nad prac ą i pracown ikami przedsiębiorstwa próbował odchodz i o d takiej prosteg o model u konkurowania tylko, bazuj ąc na stawkac h p łac, a zastanowi ą się na ty m ja k za spraw ą warunk ów prac y i możliwości, kt óre oferuje jeste m w stan ie zach ęcić pracownik ów cudzoziemskich do tego, żeby n ie tylk o przyje żdża do mojej firmy także, żeby w n iej pozostać na dużej znaj ą si ę mówi oczywiście bardz o łatwo się m ówi, al e mus imy si ę z ty m zmierzyć ja pow iem jeszcz e, dlaczeg o powinniśmy się z ty m mierzyć, poniewa ż w momencie Europa jes t w specyf icznej sytuacj i jeszcz e do n iedawna kraj e zachodn iej Europy pozyskiwa ły wi ększość swoich zasobów prac y z kraj ów Europy środkowo-wschodnie j m ówimy o m igracji akcesyjne j ta faz a minęła ju ż za chwil ę Polska, je żeli chc e pozyskiwać pracowników z zagranicy b ędzie musiała konkurowa ć z najwi ększymi gospodarkam i zachodn iej Europy nale ży identyfikować wykorzystywać szans e, kt óre mamy choćby, o których pan akto r wcze śniej wspomina ł m ówiąc o pracown ikach z Ukrainy tutaj mam y pewn e przewagi wart o wzmacniać, tym bardz iej że powiedział pan, i ż be z n ich właściwie byliby śmy w kryzys ie w kr ótkim okresie z pewno ścią tak d ługim w drugim sprawa jest o w iele bardz iej z łożona, ponieważ zależy od teg o czy chcemy si ę rozwija ć wysoko technolog icznie czy raczej opiera ć si ę na Nisko wykwal ifikowanej prac y i tutaj myślę, że większość ekonomist ów się ze mn ą zgodz i, że wcal e n iekoniecznie ta obecn a strategia mo że by ć d ługookresowo opłacalna także strateg ia, kt óra poleg a na ty m, że intensyfikujemy wykorzystanie właśnie tan iej si ły roboczej pa n prof . Paweł Kaczmarczyk dyrektor o środka bada ń nad m igracjami m igracjami Uniwersytetu Warszawskiego wydzia ł nauk ekonom icznych UW by ł gościem magazynu EKG bardz o dziękuję panie profesorze zrozu Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA