REKLAMA

Każda reforma systemu emerytalnego służy doraźnym potrzebom władzy

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-11-08 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
27:11 min.
Udostępnij:

Zapowiadane zmiany w systemie emerytalnym komentują Patrycja Maciejewicz z Gazety Wyborczej, Dariusz Ćwiklak z Newsweeka i Grzegorz Cydejko, publicysta.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kadz ie ekonom ia kapitał gospodarka t o jes t drug a cz ęść magazyn u EKG Maciej Głogowski dzie ń dobre w dzień dobr y w piątkowym wydan iu pan i Patrycja Maciejewicz z GazetyWyborczej dzie ń dobr y Miller pan Dariusz Ćwiklak Newsweek inne pan ie redaktorz e pan Grzegorz Cydejko dzień dobry b ędzie w razie dobrz e t o tyle zm ian nam szykuj ą rz ądzący, wprowadzając z 1 strony otwart e fundusz e emerytaln e, zastępując indywidualnymi kontam i emerytalnymi pracown icze plany Rozwiń » kapita łowe, a w w ieku emerytalnym ostatnio n ic n ie m ówili dl a niekt órych prowadz ących dzia łalność gospodarcz ą ma ły ZUS na bardzo du żo tyc h zm ian w system ie emerytalnym teraz mając ja ma m czekać na t ę emeryturę cz y nie czekać t o b ędzie dla Patrycja Maciejewicz my ślę, że tak to jes t tema t, kt órym powinniśmy si ę zajmować chwil ę po przebudzeniu i t o co dzieje si ę tak oczywiście n o nie n ie b łagalnie zm ierzamy k u n ieciekawej sytuacji n iestety t o co dz ieje si ę ostatn io dowodz i, że ludzie po p ierwsze, są dosy ć skołowani je śli chodz i o to c o co maj ą jakie ś czym dysponują czy m b ędą dysponowa ć w przysz łości A2 nie czują tego, że t o powinni wzi ąć jeszcze bardz iej na bardz o swoj e w łasne barki odpowiedzialno ść za t o, jaką b ędą mieli emerytur ę i na jak im poziomie będą żyli w swoj e jes ieni życia, a mo że właśnie czuj ą dlateg o np. nie dadz ą się przez BIK alb o n ie zapisz ą do PPK no w łaśnie ja n ie wiem czy nie zapisz ą si ę do PPK t o jes t woln y stronę nie chc ę, żeby cokolw iek oni za n ie robili on i, a ja za ś oni tak czy t o jes t ew identna ew identna obserwacja jes t tak a ludz ie nie ma nie m ieli zaufan ia do system u pa ństwowego, a teraz nie maj ą jeszcz e bardziej m imo teg o, że rz ąd zaoferowa ł nowe progra m dobrowolnyc h dobrowolneg o oszcz ędzania dopłatami atrakcyjny wydawałoby się, jaka to Pepe, chociaż t o n ie powinniśmy m ówić jak o stan emerytalny, bo o n jedna k nie n ie mając tak, cho ć strona 10 lat natomiast ma nam zapewni ć dodatkowe pieni ądze po przej ściu na emerytur ę natomiast moj a obserwacja jest taka, że wcze śniej, b o po sześćdziesiątce można wydaj e wypłaca, więc ma m nadzieję, że n ie wszysc y b ędziemy si ę w takim wykonam y ratusz rozważa ktoś umiera w si łę c o prawd a w komórce trzeb a b ędzie obiecać nowy ma obserwacja jes t taka nie reprezentowal i nas z zachwyt, że po prostu ludz ie wpisują si ę z PPK rezygnuj ą z tych dop łat i mówią wol ę robić t o po swojemu samodzielnie n ie wierz ę w te n syste m zobaczym y oczywiście, dlateg o że pracown icze plany kapitałowe t o tera z dla pa ństwa naszyc h słuchaczy przypomnienie t o jest te n progra m tak iego dodatkoweg o oszcz ędzania teraz w trakc ie prac y czyl i, je żeli jak o pracownik b ędę oszczędzał dopłaci m ój pracodawc a jeszcz e budżet to te n program na raz ie w najwi ększych firmach tera z o d stycznia te średnie f irmy potem najmniejsze zobaczymy cz y ta m pracown icy będą chc ieli w tyc h mn iejszych najmniejszych firmach oszczędzać t o b ędzie ciekawe Dziwisza w największych n ie chcą t o znacz y, że to być może na życzenie no w łaśnie tak my ślę że, ale jak mia ł wi ększy jes t to na razie, więc mo żliwe miało jego władze m ówią mo i znajom i jasn e oczywiście, jeżeli z najwi ększych okaże, że jes t duże du ży procent os ób wyp isuje się wiele osób wpisuje si ę t o to t o to b ędziemy podejrzewać, że w tyc h mniejszych najmn iejszych będzie jeszcz e wie jeszcze gorze j dla programu cz y jeszcze wi ęcej tych odpis ów rozpacz mn ie w ogóle ta tym bra k w iary w t o rozwiązania w serii tych zadań Państwowej kompletnie n ie dz iwi, bo emerytura t o jes t projekt w życiu ka żdego cz łowieka na kilkadziesi ąt lat przez kilkadziesi ąt lat oszcz ędzamy pote m jak dojrzej e odejdz ie na emerytur ę korzystam z tego c o zaoszcz ędzimy natom iast u nas c o dekad ę funduje si ę pa ństwo funduj e na m nawet ju ż n ie jakąś drobną reform ę tego syste m emerytaln y tylk o komple t przewrotn ą wprowadzam y OFE potem zab iera połowę ofert teraz znow u bardzo się w iek emerytalny poci ąga w latac h, wi ęc prze z, jaką taki przeci ętny człowiek może mieć pewność, że t o co w te j chwili sprowadzano nie przyjdz ie kolejn y żądza 78 lat cz y ileż zdrowia, a teraz idziemy kro k w stronę złóż la t tylko 2 kadencje ju ż swoją, a może te ż mo że ten rz ąd zm ieni zdanie zakre s prawa rzeczoweg o czy ju ż podczas p ierwszego rozb ioru OFE powiedzieliśmy t o w ty m studia pamiętam mniej wi ęcej przez pewn ie zb iorowo podobny m składzie komentatorsk iej, że syste m zm ierza k u zaw łaszczaniu prze z państwo, al e ludzie odklej a ją o d teg o państwa zobaczc ie popatrzmy na t o to du żo szerzej prawda n ie tylk o jak o system emerytalny w iecie, że w te j chwili ju ż co dwudzieste dz iecko chodz i do szko ły pup y podstawowej niepublicznej jeszcze 10 lat temu to by ło co 5 dziecko ludz ie zaczynają kombinować w te n sposób, je żeli mnie n ie wyleczy, a nie wylecz y mn ie szpital powiatowy cz y cz y rejonowy, poniewa ż jest zamykany tam są oddzia ły zamykan e Cetera n o to zdob ędę statu s urazowy b ędę tzw. chory m urazowy m mus imy przyj ąć klinika, kt óra notabene n ie jako szpital referencyjny ju ż dawn o nie ma nadwykona ń, a zate m nie ma pieni ędzy na leczen ie ludzi planow e ludz ie doskonale w Polsce sob ie zdaj ą sprawę z tego, że syste m państwa, czyli tak i jak gdyb y zarz ądzany prze z administracj ę prze z polityk ę syste m zbioru podatk ów i jakiegoś udawania ju ż tera z us ług publicznych jes t od klejone o d ich potrze b, więc załatwiają sob ie t e spraw y na w łasną r ękę i system emerytaln y cz y w og óle oczekiwania emerytaln e, o czy m Darek tutaj powiedzia ł, o czym Patrycja r ównież on on przesta ł by ć, jakb y zwierciad łem, w kt órym ludzie o, obserwuj ąc swój lo s cz y planuj ą swoje życie prosta współrządzący nie ma tak iego poparcia nawet s łychać tera z, że że, żeby wyj ąć z tego system u jeszcze 6 miliardów t o si ę przesunie trzec i rozbi ór OFE o p ół roku po c o po t o, żeby suwak a tzw. suwaka nie wiem czy państwo słuchacze to rozumia łem po prost u ludzie, kt órzy maj ą 10 lat emerytury ju ż powol i s ą pozbawieni oszcz ędny pozbaw iony oszczędności emerytalnyc h z trzeciego filara tyc h OFE przez, jakby rzeka zażalenia związane z pa ństwa wzr ósł tzw. suwak t o, żeby jeszcz e d łużej po przesuwa ć pieni ądze i ich zyskac h z tego 6 miliardów z łotych do przysz łorocznego tylk o jednoroczneg o przecież bud żetu prawda n ie w ieloletniego jednoroczneg o t o wart o przesun ąć momen t likwidacji OFE z przesuni ęć DC też byl i tzw. ofert y przesunięcia na IKE lu b do ZUS - u i t d . czyl i tak naprawdę zamknięcia rozdzia łu p t. mowę, jeżeli jego przesłania pół rok u jeszcze 6 miliardów można z teg o uwag a do budżetu łyknąć pro ludz ie to doskonal e widz ą, że intencj ą nasze j władzy jest tylko i wy łącznie ma majstrowanie prz y tych m iliardach, a ich przysz łość emerytaln a jest ca łkowicie jasn a, ale dlatego, jeżeli podkradanie pieni ędzy już żaden kraj, bo zab ieranie mo że tak powiedz podb ieranie fundusz u rezerwy demograficznej, kt óry mia ł by ć taką poduszk ą bezpieczeństwa właśnie na czas y, k iedy b ędziemy się starze ć i nie b ędzie tych pieniędzy wystarcz y czasem służy za pieniądze mo żna z niej zrobi ć jakiś fajny u żytek dzi ś jutro pojutrze i rzeczywiście tak jak m ówi Grzegorz ka żda prawie ka żda zm iana manipulacja reform a reform a system u emerytalneg o s łuży dora źnym potrzebo m w ładzy natom iast n ie dobr o emeryt ów Donald odtworzyli śmy t o przypomnieli śmy jak opisali śmy tę rzeczywistość na jak ie z tego wnioski w łaściwej co ka żdy z nas mam nadziej ę b ędzie kiedy ś emeryte m dożyjemy b ędziemy emery t emerytami no i tera z osoby, które na s s łuchają też no i co jak i z teg o wnioski 3 strategia 33 notował już w przyszłym rok u jes t p ierwsza pierwsza wygra ć w totolotka dobr a droga bogat y ma łżonek b ądź ma łżonka w podeszłym w ieku zreszt ą skorzystać z jego maj ąc cora z lepiej z tak ich Charlie trzec ia odk ładać na emeryturę je śli si ę mo że, al e samemu czy stawami czy w tyc h programach, kt órych tutaj powiedzieliśmy Krze w zależności od teg o kto w ierzy w jak t o jes t w łaśnie, kto w ierzy w pa ństwo tak pa n do środkować po prostu koniec, czyli to jest o czy m Grzegorz mówił, że w łaściwie sam i zajmujemy si ę poszczeg ólnymi tematami to jest moim zdan iem co ś to co trzeba u żywać m ówił u na s funkcjonują 32 śledztwa tak stary jest 1 sfera publ iczna, która ma cora z mniej wiarygodno ści i wydajności przed e wszystk im jak ju ż po ludz ie wszystko w odr óżnieniu o d emerytu r n p . tak i w tak iej sferze zdrowia t o ka żdy ma możliwość w tej chwili się przekonać, że t o n ie działa po prost u tak, że są 2 światy tak i op ieka prywatn a op ieka publ iczna są kompletnie 2 różne rzeczy prywatn a też ma kłopoty te ż wart o o tym, może si ę przekonać teraz emeryturze si ę przekonać n iestety za lat tylko czy się 2 sfery si ę rozchodz ą prezes sklejają się ludzi mo żna jak życie prywatn e, w którym ma w ma łych gronach zastanawiają si ę na swoj ą przyszłością, ale przestali ju ż ufać państwu prowadzon o oczywi ście, ale pa ństwo wci ąż prze z cz ęść naszych rodak ów jes t traktowan e jak o właśnie igraszka polityk ów i trzeb a po prostu ustawić się w ty m miejscu, gdz ie politycy jeszcz e sypi ą pieni ądze i uspraw iedliwia się w te n sposób te igraszki te n te n te n zapa ść us ług publicznych t e t ę właśnie n o t ę tak ą degrengolad ę na my śleniu o system ie zabezp ieczenia pokoleń prawd a mało teg o popatrzy prze z nawet w te j chw ili jak wiemy ta ostateczn y ten trzeci rozbi ór OFE b ędzie polegał m. in . na tym, że do bud żetu ma trafi ć kilkana ście kilkadziesiąt 20 kilka miliard ów tzw . tzw . op łaty z zapłatą nie ma wspólnego z tak iego podatku prezes, który zostan ie pobran y przed cz y jakb y z g óry, a nie tak ja k do te j por y przyb icie rozliczany prze z ka żdego emeryt a by ło pob ierane już, k iedy dostawał jakieś tam świadczeń emerytalnych czy te ż jakiś udzia ł w oszczędnościach gromadzonych czy to w drug im filarze czy trzecim cz y wszystko jedno jak, ale w ka żdym raz ie ludzie p łacili swój PIT t o teraz ten ca ły PIT zostan ie pobran y, jakby z g óry prawn a z góry co to oznacza t o oznacz a, że nast ępne pokolen ie musi jak gdyby tę luk ę w swoich dochodac h w swo ich bud żetach wypracować sam o prawd a, czyl i praktyczn ie przestali śmy zamyka ć bezpiecze ństwo f inansowe w ramach 1 pokolenia zacz ęliśmy ju ż si ęgać do portfel i nast ępnych pokoleń ludz ie t o musz ą w końcu dostrze c, że to t o jest t o jest sytuacj a, w której n ie maj ą w ładzy nie ma nie państwo nie jes t ju ż umow ą społeczną jest już czym ś w rodzaj u tak iego takiego no w łaśnie za pierwszej komun y prawd a tak iego na tak iej naro śli na spo łeczeństwie, które gdzie ś ta m jakoś sob ie próbuje radzić w ty m życiu, a w ładza jest gdzie ś od klejon e dalek o dalek o jes t i i śmiesznie się porusza w m isji jeste śmy kro k powiedzia ł Szmatko na pocz ątku o o d jeszcze 1 formy w tym ma łym ZUS-ie ta k o ty m c o przedsi ębiorcy płacą najwyższe chciał zwr ócić uwag ę, że przedsiębiorcy t o jest 1 grupa, która mogła dobrowoln ie p łacić wi ęcej wy ższą składkę ZUS są skorz y, b y mieć wy ższą emerytur ę tymczasem 99 Coma 9 % z n ich płaci to robi t o na najni ższą i mo im zdan iem krystal izuje się tak a postaw a, że ludz ie po prostu wychodzą z za łożenia, że nie ma sens u tej czyn i z te j kontrybucj i, gdyż kon iec ko ńców i tak wszysc y będziemy m ieli jak ąś minimaln ą świadczenie n a na poz iomie op ieki spo łecznej i po prost u wpłacanie pieni ędzy teg o system u a kiedy finalnie i tak wszysc y będziemy mie ć po r ówno nie ma sens u c o oczywiście jes t kolejny m elemente m burzen ia zaufania nie tylk o do systemu emerytalneg o do pa ństwa jak o takiego ty m w łaśnie ko ńczą drug ą cz ęść magazynu EKG w radiu tak a sam a teraz informacje po informacjach będę pyta ł naszyc h go ści o zdz iwienia kadz ie ekonom ia kapita ł gospodarka 42 minuty po godz inie dziewiątej t o jest trzec ia część magazynu EKG w radiu taki sam Maciej Głogowski dzie ń dobr y pan i Patrycja Maciejewicz pan Dariusz Ćwiklak i pa n Grzegorz Cydejko s ą w a ż one są studia s ą naszym i go śćmi m y tuta j ekonomi w pierwszej cz ęści EKG o pracown ikach spoz a Polski pracujących w Polsce pa n prof. Kaczmarczyk mówił, że be z n ich w łaściwie tak z dn ia na dzie ń to spotka ło nas kryzys c o w łaściwie intuicyjnie wyczuwam y w drugiej części rozmawiali śmy o system ie emerytalny m, dochodząc do wn iosku, że trzeba samem u my śleć o swoje j emeryturz e, potwierdzając w łaściwie to c o tak że wyczuwam y, że zjednoczon a trudno zrozumie ć jak te n system funkcjonuj e i te ż jes t uzasadniony pow ód, b y n ie ufać tem u, o czym mówią do na s politycy, b o tak cz ęsto zmieniają głównie o to b y za łatwiać jakie ś bieżące potrzeby, więc m y tuta j jak w takich n ie w iadomo jakich sprawac h, a historia dz ieje si ę w sejmie l iderzy opozycj i właśnie og łaszają, że porozum ienie osi ągnęli, że senato r Grodzki szczeciński ch irurg b ędzie marsza łkiem Senatu, że Bogdan Borusewicz b ędzie wicemarsza łkiem tam s ą kluczow e spraw y prawd a kluczowe działania są ważne s ą ocenie uzna ć, że t e personalne targ i i uk łady on e n iewiele jeszcze na m m ówią o potencjale tak im politycznym Senatu prawda pa n Gross nie ma jakie ś wielkie doświadczenia pol itycznego by ł przypomniała naszy m s łuchaczom kandydate m Platformy na m inistra zdrow ia, gdyby opozycja tworzy ła rz ąd tak tak, ale n o, ale tak przyci ąga tak, al e tak iego do świadczenia w imprezie wywalczy ł układanie ustaw ę co teraz ty m w tych celac h procedurach chyba jeszcz e niema t o jes t oczywiście prawdopodobn ie Święty człowiek prawa je j bardzo bardzo się bardz o trzeb a g o szanowa ć tylko gdzie ś za taką kandydatur ę mus i istnie ć uk ład partyjny, kt óry b ędzie dopiero sterowa ł ty m Senatem, ale mamy jakiś będziemy, je żeli rzeczywi ście pa n senato r Grodzki zostan ie wybran y we wtorek marszałkiem Senatu t o będziemy w Polsce ćwiczyli co ś nowego tak to znaczy, że wi ększość, kt óra tworzy rz ąd jeszcze ma tak ą wi ększość w sejmie nie m a pod kontrol ą Senatu co w tak iej praktyce może oznacza ć, że n o przynajmniej nie b ędzie mogła n ie b ędzie mo żna proces u leg islacyjnego na d naturaln y sposób n iespotykany spos ób skracać tylko, że będzie musia ł trwa ć tyl e ile w sprawie zap isano, że może trwać cz y zostanie w łączony, chociaż 1 bezpiecznik w ty m pa ństwie takie kontrol e opozycyjn a w niewielkim odcinku, ale zaraz mo że by ć przeg łosowana ta kontrola Senat poprawk i senackie mog ą by ć przeg łosowane, ale zarazem zwróciłbym uwagę na jeszcze 1 aspekt tego wydarzenia, jak im jes t rzeczywi ście przejęcie kontroli na d Senatem przez opozycj ę Otóż jest to, zw łaszcza że wtore k głosowania jest to jest mo żliwość pokazania spo łeczeństwu ca łej kultur y parlamentaryzmu zupe łnie innej ni ż w sejmie prawd a to co mam y Sejm jest kar ą bankac h tak ie taki Rzeźnik z topore m prawda natom iast w Senacie mo żemy pokaza ć całą w ielobarwne go ście procesu decyzyjneg o w społeczeństwie nowoczesnym to jest tak ja k z Rzecznikiem Praw Obywatelskich myśleliśmy, że t o jest tak i cz łowiek jaki ś profesor, który ka żdy siedzi od czasu do czas u m ówi obywatel e są bardz o ważni t o się okazuje prz y przeszedł pa n Bodnar i natychm iast b y te n te n urząd celn y ta instytucja zamieni ła się co ś w rodzaj u w ielkiej trybun y praw człowieka prawd a i obrosła cz y te ż inspiruje w iele ruchów wiele, jakb y pr ądu w iele przekszta łceń świadomości społecznej t o może to mo że dotyczy ć tak że Senatu Senat mo że być tak ą on o wysp ą, jak iego się jakieś inspiracje jaki ś błyskotliwych dyskusj i spotka ń deba t instytucji inspirowania jak ich się zachowań społecznych t o może by ć coś wspaniałego mo że by ć też pol itykierstwo im jakimś poletk iem do rozgrywan ia ustaw i może uchroni ć przed likwidacj ą przecie ż o d 6 proc mar ży za g łosy, że należy zlikwidować tera z będzie uważa, że t o jes t właśnie t e najwa żniejsze punkt y, w kt órym TOK b ieg spr aw publicznych si ę si ę odbyw a pa n senato r Grodzki jest kandydate m na marsza łka Senatu zg łoszonym prze z lider ów opozycj i wyst ąpili wsp ólnie Grzegorz cen a Władysław Kosiniak Kamysz i Włodzimierz Czarzasty, prezentuj ąc w łaśnie kandydaturę senator a greckiego Bogdan Borusewicz ma by ć wicemarsza łkiem przynajmniej taki jest pomys ł jak rozumiem PiS te ż pewn ie zgłosi kandydat a na marszałka, a potem ma by ć złożone z Kaczyńskim zgłoszą by ć może te ż prawo sprawiedliwo ść będzie mia ło w Senacie swojeg o wicemarszałka dobrze o tyl e w za spr aw, które teraz w łaśnie dziej ą si ę i a kt óre w łaśnie mogli śmy obserwowa ć dzisiaj by ć mo że poznam y skład rz ądu tak będzie c iekawy tema t dyskusj i skład personalny oraz t o jak zostan ie nowy rz ąd prawa sprawiedliwo ści ułożone n o ale to i tak n ie zwalnia na s odpow iedzi c o dzi ś co wa s dziwi t o ja mogę rozwi ązać w bardz o płynne przej ście o d teg o o czym m ówiliśmy w poprzedn iej cz ęści, a mianowicie o d teg o system u emerytalneg o naszeg o los u w przysz łości prze z lekarz y służby zdrowia, bo t o si ę wi ąże edukacj ę odpow iednich zasobów w łaśnie do edukacji okaza ć tak ie dane OECD, kt óry pozbawiona zosta ła oczek iwana d ługość życia m ężczyzn i kob iet u progu swoje j kar ierze Coco 25 lat w zależności od tego jak i jes t ich poziom wykszta łcenia i r óżnica pomiędzy ty m najni ższym poziomem wykszta łcenia, a najwyższym przekłada si ę na olbrzymi ą r óżnicę w oczek iwanej długości życia t o jes t dobre kilkana ście lat, czyl i kto ś, kt o jest dwudz iesto pi ęciolatka z wyższym wykszta łceniem pisane jes t mu o w Polsce m ówię tuta j akurat p isanym p ismo życia 1 kilkanaście lat d łuższa około 14 w przypadk u kob iet ta różnica nie jes t tak tak duża, ale i tak Polska znajduj e si ę na ty m n iechlubnym w te j n iechlubnej części stawki znacz y u na s rzeczywi ście r óżnice są duże t o oznacza, że jest duże du że nier ówności s ą, aczkolwiek mo żemy z teg o wy czyta ć bardzo krzepi ące informacje, że edukacj a popłaca to znacz y im bardz iej b ędziemy wykształceni będziemy d łużej żyć im bardz iej będziemy wykszta łcenie ty m będziemy dłużej żyć i t o prezes us łyszy piosenki pani prezes pan i profesor w ilości skar g czeka si ę pan profesor oraz porozmawiam o tym, pa n m ówi Patrycja Maciejewicz c iekawa spraw a czekała jakoś pan odnosi si ę do tego czy kolejne zdziwienia m ówi się dziwi ć, al e bardzo zupe łnie Dariusz Ćwiklak temat niezwiązane z tym co dz isiaj m ówiliśmy, al e troch ę zahaczaj ące o polityk ę b iznes m ianowicie dziwię si ę, że w ogóle odbija si ę szerokim echem dyskusja, jak a si ę tocz y w stanac h dotycz ąca Facebooka konkret y dotycz ące jeg o pol ityki reklamowe j przyjmowan ia reklam może, dlateg o że ta m jest tak i nastrój przedwyborcz y sze f kampan ii 2020 prezydencką chciał nas jeszcz e szybciej b ędzie kampania prezydenck a w łaściwie te ż powinna interesować się rol i chc ą rozwinąć no właśnie brak u kontroli, dlatego że Facebook wprowadzi ł pod kon iec wrze śnia tak ie zasad y dotyczące seks u w reklamach ma w generalnie coś jest naprawd ę mają tak i zesp ół kontroli to b ędą zdejmowa ć takie reklamy 1 drobnym wyjątkiem pod warunk iem, że nie jes t sam a pol ityka, je żeli polityk może sobie k łamać do woli no i zrobiło si ę straszn a awantur a w stanac h kandydatk a na prezydent a z ram ienia Demokratów senatore m zamie ściła tak ą reklamę, w kt órych wojskową oczywiście, kt óry pokazuj e, że automat w marc u Herbert pop iera trampa wysoką letnie maj ą wspólnego z rzeczywistością zamieszcza tylk o o t o, żeby udowodnić, że nie ma żadnych cezur je śli chodz i o polityk ów z kole i pew ien pan z Kalifornii gości f irmy PR -ow e już w tej chw ili zarejestrował si ę jako kandyda t na gubernator a w wyborach 2022 roku po t o, tylko, żeby móc zamieszka ć w łaśnie tylk o reklamy k łamliwym tekstam i potem pozwa ł Facebooka jako obywatel za t o, że dopuszcza do tak ich rzeczy s ą tam jes t g igantycznym dyskusja na te n temat, ale potem o tym, dyskutowa ć tuta j po ra z w Polsce, b o w Polsce dobre sobie, że z danych boda j roczn e Reuters Instytut jeste śmy w 1 z kraj ów kt óre, których ludz ie najwi ęcej informacji najbardziej dla siebie teoretyczn ie wiarygodnych czek a właśnie wtedy spo łecznościowych Facebooka jest dla na s jak o Polaków g igantyczne wa żne źródło informacji, kt óre przekazuj e zam ieszcza zupełnie intencjonalnie reklam y komika m ówią wrażenie, że u na s czy prze z Facebooka czynie polityce są w stan ie wyj ść powiedzieć wszystko wiedzą o ty m, że mówią nieprawda, narażając si ę na to, że za chwil ę zostan ie Skomentowane im w ogłoszeniu prze z los zupełnie inna sprawa, ale te ż niezwykle wa żny aspek t spraw y poparc ie w r óżnym momenc ie przem ówienia prezydenta Stanów zjednoczonyc h prezydent został źle wasz a zosta ło ono przerwane transmisja został te ż transm isja została przerwan a przez jedno, dlateg o że stacj a telewizyjna dz iennikarze uznali, że ste k kłamstw, który lej e si ę z ekranu jes t ta k tak ju ż bolesnych n ie można się teg o transmitowa ć widzą prawd a, bo n ie wolno widzów czymś tak im karmić na s jeszcze z uczestnikiem procesu żadne wydarzen ie Słuchajcie przypomn ę Daily Telegraph opublikowa ł sprostowan ie do tekstu, kt óry był tekstem c o prawda nie było napisane do mojeg o tekst u ale jakb y prostowała informacj ę z tekst u zam ieszczonego prze z Borisa Johnsona premiera Wielkiej Brytanii premiera Wielkiej Brytanii, dlaczego dlatego, że ta m akura t urząd tak i urząd standard ów prasowego stwierdził, że w ty m, że w ty m tek ście jes t k łamstwo i Gazeta poczuła się na tyl e odpow iedzialna, że opublikowała sprostowan ie do tekst u premiera Wielkiej Brytanii zauwa żcie s ą pewne mechanizmy w tyc h starych demokracjac h, kt óre wci ąż zapobiegają cz y w ka żdym raz ie ograniczaj ą t ę masę k łamstw kt órymi pos ługują si ę pol ityce u nas rzeczywiście t o co mówić matką jes t prawdą, że m y tyc h tyc h mechanizmów, jakby si ę pozbyliśmy wr ęcz się uodporni ć NATO przestaliśmy nawet tego pić prawd a jak bardz o 1 z drug im pol ityk k łamią jak ok łamują opinię publiczn ą jak dzięki tem u zyskuj ą poklas k i g łosy wyborcz e ten ten Targ i na, jakb y mechanizm ów, kt óre ledwie zacz ęliśmy budowa ć po transformacji 90 tym roku n o jest 1 z najwi ększych bolączek t o znaczy t o b ędzie najtrudn iej odbudować wydaje mi si ę, że ludz ie nawe t kiedyś już zra ża do tyc h populistycznych polityków to jednak b ędzie im jeszcz e trudniej się n ie si ę jak gdyb y odradzi ć na mechanizmy demokracj i na spo łeczna el ity na dz iennikarzy publicyst ów na nauk ę na na s na na t e na tyc h, którzy pow inni zapob iec te j ruinie, ale byłoby zakończyć ten wątek, ty m bardz iej że b ędziemy ko ńczyć się tak jak jedno dale j, a w łaściwie Facebook jakikolwiek sposób odpow iada, bo to w iadomo, że p o drugiej stronie te ż 4 są pieniądze oczywi ście jest pot ężny ryne k oczywiście od środy w ten spos ób, że t o mówiła ju ż sa m, czyl i dyrektor operacyjna jest wykorzenienie w ogóle teg o n ie robi ł Glapiński dlateg o, żeby poszerzy ć debatę publiczną to s ą ci ągle drobne pieni ądze z rekla m potem przekaza ł drobne pieni ądze z 400  000 000 USD rocznie, kt o za pow iedzmy sob ie szczerze chciałbym tak iej drodze uwarzon e fak t natom iast Facebook cz y amerykańska demokracja to n ie tylk o Ameryka k ilkakrotnie lekarz zaczął sobie z teg o zdawać spraw ę ma duży proble m z Facebookiem oceniaj ące s ą przesłuchania zastosowan ia, ale ostatn io dochodz i do tego, że odmawiają wykonywan ia nakaz u sądu np. udostępnia pewnych danyc h tak dalej ostatn io w Kaliforni i gdzie ś w mieście stanie tam też t o ju ż jest starc ie ostro Europejczycy maj ą z kole i potężny proble m gogle no al e mamy za okre s na stronie Radia okazami korporacjami przesi ądziemy się magazy n EKG m ówił Grzegorz Cydejko w studiu tak że Dariusz Ćwiklak z Newsweeka i Patrycja Maciejewicz gazet y wyborcze j bardz o dziękuję dzi ękuję audycj ę przygotowała Agata Krajewska Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA