REKLAMA

Śledztwo Pisma: Wszystkie życia Agaty (sezon 1, odcinek 4)

Gościnnie w TOK FM: Śledztwo Pisma. Sezon 1
Data emisji:
2019-11-08 12:10
Prowadzący:
Czas trwania:
42:44 min.
Udostępnij:

W czwartym odcinku Śledztwa Mirek Wlekły opowiada o dramatycznych wydarzeniach, które rozegrały się w domu Joanny. Podąża śladem życiorysu Agaty i dociera do doktora Grzegorza Religi. Rozwiń »

W poprzednim odcinku poznaliśmy historię Joanny Contessy oraz jej znajomości z Agatą i Janem. W skutek niesamowitego zbiegu okoliczności okazało się, że Joanna i Agata są bliźniaczkami. A równocześnie na jaw wyszły przejmujące fakty z dzieciństwa Agaty.

Czy traumatyczne wydarzenia z przeszłości kobiety usprawiedliwiają to, co robiła dzieciom w Ostrowie? Reporter dociera do krewnych Agaty, umawia się też na wywiad z doktorem Grzegorzem Religą, który miał odpowiadać za leczenie bohaterek serialu.

Kolejny, piąty odcinek reporterskiego serialu podcastowego już 15 listopada! Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
śledztwo pisma p ierwszy Polski reporterski serię spotka ń Tower powsta ło dzi ęki wsparc iu Sebastiana Kulczyka w poprzedn im odcinku wyro k ten został uchylony prze z Sąd Okręgowy w Kaliszu kartel, który jes t u żywany prz y leczen iu sch izofrenii choroby dwub iegunowej Nitras pa n bezsenno ść band a byłego ojczyma dopad ła j ą chcieli rozrzuci ć s łów zaka żoną brzytwą kaza ł trzyma ć Agaty za r ęce skrępować nogi, aby nie wypad ła z łóżka padają na Rozwiń » różnice jak pan i za szybko i cały czas patrz ę w ustac h oczy czy ktoś mn ie s iedzi nad formalnie kosz t jes t t o bardz o ci ężko wypowiada ć małej serce zatrzyma si ę w lipcu ma ła odejdzie ujawni ł prawdę o losac h Joanny i kwiaty okaza ły si ę bli źniaczkę arze rozkw it w ówczas hande l dzieci t o rodz ice Joasi Lucyna decyduj ą się troch ę silniejszą w iocha si ę zachowa ć, a s łabszą Agatka sprzeda ć na czarny m rynku nie s ądziłem, że to opowieść zaprowadził mn ie do nadzoru, czyl i obozu koncentracyjneg o w Buchenwaldzie 2014 roku Kate Jana oskar żono o zn ęcanie się z e szczeg ólnym okrucieństwem nad czwórką dzieci, dl a kt órych byl i rodz icami zast ępczymi min ęło 5 lat n ie zostal i skazani Czyżby byl i n iewinni mo że s ą inne powod y k im są ludz ie, kt órzy sugerują, że na dotowanyc h dzieci lista of iar si ę ko ńczy nazywa m si ę zwykle t o jes t śledztwo p isma reporterska historia opow iadana wdzi ęku je śli n ie słuchasz o d pocz ątku to wr óci do p ierwszego odcinka lep iej zrozum iesz, o co chodz i w tej n iesamowitej h istorii w poprzednim odc inku opowiedziałem histori ę Joanny koncesyjn e je j znajomości z Agatą zmian ę skute k n iesamowitego zb iegu okoliczności okaza ło si ę, że Joanna i Gatta s ą bli źniaczkami, a jednocześnie na j aw wysz ły r óżne przejmuj ące fakt y dotycz ące ich dzieci ństwa młodości okazało si ę n p . że gd y Agata by ła malutka rodz ice pozbyli si ę je j trafi ła do Stanów zjednoczonyc h, a tam by ła katowan a prze z swoj ą przyszywan ą matkę w dodatk u, gd y rzekoma matk a wr óciła do Polski powtórnie wysz ła za mąż ojczy m gwa łcił Agaty do teg o dosz ły 2 śmierci kl inicznej ci ężka chorob a i ostatn ie tygodnie życia, jak iej pozostawały przejmuj ące losy Agaty nie usprawiedliwiały teg o zrobiła dz ieciom w Ostrowie zaczynałem rozumieć, sk ąd mogły wzi ąć jej zachowan ia naprawdę by ło je j żal, tyle że wkr ótce dotar łem do informacji, kt óre spowodowały, że zwątpiłem zacz ął si ę chyb a o d pewneg o zdarzen ia, którym opowiedzia łem Joanna Władysław musi Anny koncesj ę koch a kino rega ły jego dom u wypełnione są f ilmami na l inii Władysław Agata Joanna si ę dali w ieczorami na kanap ie i ogl ądali ora z Agata zaproponowała f ilm, kt óry ogl ądała wcze śniej dost ępne za darm o w internecie Janne Władysław g o nieznani Władysław n ie wytrzyma ł do ko ńca szybk o wyszedł n ic dz iwnego tylk o reportersk iego obowiązku obejrza łem film, al e też n ie wytrzym a do końca przyzna ć tak i gatunek f ilmowy jak na s porno trw a druga wojn a światowa komendante m n iemieckiego oboz u koncentracyjneg o jest dr Elza of icer Ks tytu łowa wilczycy uważa, że kob iety lep iej od m ężczyzn znosz ą ból, ab y t o udowodni ć torturuj e więźniów przy okazj i szuk a idealnego kochanka, wi ęc nocami zaprasza ich do łóżka, gdy n ie jes t z n ich zadowolona kas truj e ich ten wiecz ór był dl a Joanny Contest dz iwnym niemi łym zgrzytem wg n iej Agata by ła zachwycon a f irmy szczeg ólnie bohaterk ą, ale Contest o ty m, zapomnia ła i dopiero k ilka miesięcy p óźniej wr óciła do tego wted y odkry ła, że wilczyca istnia ła naprawd ę nosiła nazw isko ich Koch i by ła zbrodn ia wojenn a więźniowie nazywal i j ą z c órką z Buchenwaldu alb o Izą aba żur, bo lubi ła abażury z e sk óry z c iekawymi tatua żami zmusza ła wi ęźniów do wzajemnyc h gwa łtów po wojnie zosta ła skazan a na do żywocie Joanna szuka ła w s ieci zdj ęcie zestawi ła z portrete m Agaty widzia łem ob a by ły n iemal identyczne jak siostry przyznam, że mn ie zmrozi ło n ie mogłem uwolni ć o d okrucieństw prawdz iwej ryzyko i o d przemoc y, kt órą Agata stosowała wobec dz ieci w Ostrowie na dom iar złego przypomnia ła mi si ę babcie Hitlerowi, o której opowiada ła sam a Agata, ale ich Seko zmar ła w 1967 roku Agata urodzi ła się k ilka la t p óźniej to oczyw iste, że nic n ie mog ło łączyć tylko dlaczego Agata tak si ę n ie zachwyca ła zdarzenie liczącą SS było by ć mo że n ieprzyjemnej dziwne, al e wobec problem ów przed kt órymi w maju 2018 roku stan ęła Joanna szybk o przesta ło by ć istotne najbli żsi Joanny martwili się jej zdrow ie było cora z bardz iej wycie ńczona opiekę na d Agatą strac ili z ni ą kontak t, a r ównocześnie n ie chc ieli przeszkadzać odnalezionym po latac h bli źniaczkę przecież on e nie miały w iele czas u Agata umiera ła tak mówi s ąsiadka, która prosiła, aby n ie zdradza ć personaliów były sytuacj e takie pancerze tutaj t o, że to z przykrością m ówię, że si ę, że budzi ły niepok ój tak ie wykuł używane, al e tak zasugerował co ś Asi, a si ę okaza ło, że ona robi ła to c o uważała on a za stosowne i np. pisałam dla lekarza ta k na tym lekarzem rzekomo miał być pa n Religa cz y to b ędzie dobre cz y to będzie dla n ich dobre, bo ba ła się decydowa ć na temat czyjego ś w ogóle zdrowia życia, k iedy tak naprawdę no ot o jes t osob a dorosła pos łuchać te ż Barbarę najlepsze j przyjaci ółki prawdz iwe imi ę Władysława zag łuszone w tym i w kolejnyc h nagraniach my ślę, że ma małymi kroczkam i to n ie tylko budowała t o s ą nasze udziela ło w tym intymne na świat a ż była działalność zaznacza pod wpływem zakurzon e by ła tak a niedost ępna dl a on o by ło zmęczona 100 jednocześnie wszystko trzeb a by ło zachowa ć tajemn icy, bo Agata posz ła, bo on a um iera, bo t o ta m Religa os i i zn ów s ąsiadka Joanny, bo tuta j praktycznie podcza s debat y obecnie go ści rzadko, kt óry wstęp on i odseparować się o d ludzi, bo Agata wiadomo z teg o stan u zdrowia, a ja te ż stwierdzi ł, że skor o, a s iostra poznała j ą tak tak pow iem na ostatn iej prostej tak ich trag icznych okolicznościach chcia ła spe łnić po święcić je j, jakby morz e t o brzydk o powiedziane, ale pr óbować nadrobi ć stracon e lata pan na t o przysta ł, b o jak t u odm ówić żonie tak si ę strasznie pojawi ła w og óle, kiedy n o tak pod kon iec tego, zan im to wysz ła widziałam, że jes t napi ęcie między os iami i po środku zagadkę pona d ona od paru trwaj ą od t o by ło wida ć normaln ie tak fizycznie, bo mówimy tutaj znamy bardzo dobrze widziałam, że ona wesz ła by ła ona ju ż dla os ła du że poczuc ie empatii wytrzyma łości i w og óle takiego dystans u n ie ponoszą nerw y woli wyj ść powiedzie ć nic widzia łam r ównież momentam i już taką bezradn ą w jeg o oczac h złośliwa by ła dl a np. wiedzia ł przyjeżdżał dziewi ątej na śniadanie chciałbym zjeść t o ona leżała nieruchomo nie mog ła wstać śniadanie osiągają wnosił siedział sam jak ro śnie, al e sa m s ąsiadka twierdzi, że Joanna n ie miała czas u dl a męża ca łą uwagę po święcała Agacie, kt órej sta n zdrowia si ę pogarsza n ie można by ło spuszczen ie ok a, k iedy zostawa ła sam a straci ła przytomno ść w maju 2018 roku zwi ązek Joanny Władysława rozpada ł si ę i n ic dz iwnego bior ąc pod uwagę n p . w tak iej sytuacji, k iedy Joanna w ieczorem poszła z Władysławem do łóżka Religa przys łał mailowe powiadomienie natychmiast posz ła do Agaty wskazan ia stymulator a Agaty by ły alarmuj ące ka żdej chwili mógł pojawi ć się śmiertelne częstoskurczu n ie można było z n iej spuszcza ć oka i Anna zostawiła, wi ęc Władysława i posz ła do pokoj u obok natomiast w spraw ie Agaty, która cora z cz ęściej traci ła przytomność n ie pomaga ły już uderzen ia w twar z otwarte j r ęki lekarz zaleci ł metod ę ust a usta tylk o bliźniaczy oddec h m ógł wyd łużyć życie dr Religa t łumaczył, że maj ą zgodno ść plan u Joanny poprawę prac y serc a p łuc Agaty tak pisa ł Jan jeśli ma ła, cho ć 1 dnia n ie otrzym a swojeg o tlenu może si ę udusi ć jeszcz e niech ma ła śpi zwam i i nawet k iedy już za śnie dzisiaj budz i, iż daj e tle n nie pytaj cz y chce cz y nie innym razem Religa usn ął i przegapi ł kryzys u Agaty bli źniacze o d Joanny okaza ł si ę zbawienny wójt te n uratowa ł ma łą lekarz napisa ł Jan konstruował przy tym zrobi ła t o powol i 3 ×, a potem znow u po 15 minutach dz iwne prawda Władysławie nie wiedzia ł c o my śleć n p . o ty m, że Religa wr ęcz sugerowa ł, żeby Agacie pozwolić umrze ć w USA Władysław podejrzewał, że Kevin, czyli prawn ik Agaty z USA wra z z religi ą spiskują przec iwko Agacie zastanawiał się Agata n ie chce przypadkiem porwa ć jego żony na Florydę alb o jeszcz e inaczej mo że t o Joanna chcia ła zostawi ć pojechać z Agatą do Stanów i n ie wr ócić o swoich przypuszczeniach nikomu n ie mówił, szczególnie że Jan zarzucała mu si ę o d nich odcina im radość uczestn ictwa w um ieraniu Agaty Władysław by ł zagub iony tak jak wszysc y w otoczen iu Joanny, cho ć dz isiaj Renata je j s ąsiadka nie ma wątpliwości poprosi ł wahała dla mnie jak wybranym i aż to jest ewidentnie ona te ż p isanki wszystk ie t e słowa spisane są on e by ły tak, aby k ierowane d o do nich jeszcz e n ie wspomnia łem, że kata dedykowa ła Joannie utwor y muzyczne skomponowane prze z ni ą samą mo żna by ło znaleźć w internecie n p . te n na wydane j podobn o USA p łycie obo k postac i Agaty jes t portre t piłam widzia ł w dedykacj i do w ładz po ang ielsku moje j s iostrze Joannie rzeczywiście, zupe łnie jakb y Agata zakocha ła si ę wzięła m ówi s ąsiadka Joanny, ale wydają si ę Agata chcia ła by ć w tym zwi ązku partnerem Joanna j ą kocha ła s iostra poświęcają ka żdą minut ą dn ia, a Agata bardz iej traktowa ła siebie jako w łaśnie takiego nawet m ężczyzna się ubiera ła niż mężczyzna si ę nawet obci ęła na kr ótko nosiła męskie c iuchy, bo koszulki nawet widzia łam to taki sieci ówek to ta kolekcj a MEN spodnie m ęskie nosiła bardzo mi ła i mokasyny trampk i typowość w łaśnie ubiera ła jak tak i wyluzowan y ch łopak by ły jeszcz e inne oznak i na łydce Agata wytatuowa ła sob ie napis Szura z czerwony m mac ie, a na ręce cyta t Garcii Márqueza po hebrajsku być może dl a świata jeste ś tylko cz łowiekiem, al e dla niekt órych ludzi jesteś ca łym światem i do tego dop isek moje j s iostrze Joannie Agata zwierzała si ę nie z e swo ich romans ów, a t ą 1 z poznańskich lekare k, a co z lekarzam i d ługi, a t o z obcokrajowcam i Japończykiem Amerykaninem Francuzem z kolei ca łować nauczyła si ę w Tybecie pod kon iec mojego drugiego spotkan ia z Joanną i bliskimi zapyta łem j ą wprost czy on a się pan i zakochała, ty m bardz iej że, ty m bardz iej że tam był t o z tą lekarką takie on e także to n ie pyta lekarka ni ą ta m ta k p o sojusze są dzi ś ta swe życie ma inny wyraz twarz y patrz y na mn ie dziwnie nie pami ęta pan si ę jak to zapyta ły moimi oczam i cz y wyszukiwać n ie będą rozmaw iamy również tatu ś tak dobrz e rozwi ązać mówi widziałam, że ostatnie miesiące tem u powiedzmy 2 jak atakują, żebyśmy te 2 ostatnie szanse na pewn o widzia łam, że między wam i jest napi ęcie w 2 widziałam Agata jes t między wódką, a zakąską n ie chciał si ę spakować mówią, że miał ochotę, wyznaczając bohomaz y wąską 6 walczą o swoj e złe wierzę w pozycji przegrane j, bo jesteś tak im cele m jest odpowiedzialna za osoby jak t y tak t o odbiera ł w tym momenc ie Władysław wydusi ł z siebie, że by ł przekonan y, że Joanna zamierza ła zostawi ć, a ja wy łączyłem dyktafon, bo Joanna zacz ęła płakać dotąd zdawa ła sobie spraw ę z obawy m ęża, a jednocze śnie przypomnia ła sob ie dramatyczn e chw ile jak układała w iaty po twarzy jak musiała je j tlen metod ą ust a usta Religa dawał instrukcje, a on a n iczym żołnierz realizowa ł rozkaz y wszystko, b y ratowa ć siostr ę teraz dop iero wida ć jak Joanna była umocowan a prze z Agatę Władysław by ł zagub iony, a c o z Barbarą najbliższą przyjaci ółką Joanny i Mateuszem i syne m Barbara również milcza ła on a z kolei w ątpiła cz y Agata k iedykolwiek mieszkała w USA i m ówiła po angielsku nikt z ang ielskiego n ie s łyszę Agata tłumaczyła, że n ie m ówi, bojąc si ę denerwuje n ie u żywała te ż japo ńskiego, a przecie ż Jan 1 z SMS - ów idealny relacjonowa ł jak pewnego wieczora zabrał j ą do restauracji s łużb napisa ł tak spotka ła ta m znajomyc h wyobraź sobie, że rozmawia ła z n imi po japońsku dop iero po tylu latac h dowiedziałem si ę, że zn a japo ńskiej szok znajomy Joanny zauważyły, że Agata szczeg ólnie źle si ę czuła, k iedy w odwiedziny przyjeżdża sy n Joanny wnuk iem pos łuchajmy s ąsiadki Renaty wtedy, k iedy mówię ona zajmuj e swo im wnukiem, kiedy nasze uznan ie za, bo przyjechał do mn ie tak dale j t o ona dla ja j, żeby t o on i być jak dan ia, choć wielu zajmowa ł się innym tylk o on a najwa żniejsza jak dla mnie t o jes t tak ew identnie to wygląda żona zazdrosn a o o wszystkich, kt órym Jesionowej którymi zajmuj e si ę Anna przypomn ę tylko, że Joanna miała powa żne schorzen ie serca o d w ielu tygodni przyjmowa ła mocn e lek i psychotropow e przestała je ździć na kontrol ę czu ła si ę cora z gorze j oddajm y wreszc ie głos synow i Joanny Mateusz op isuje co kot łowało si ę w połowie, kt órych zaj ęcie jak jaki ś tam musiałem znam y mam y powiedziałem, że na odcina na s totalnie nie ma łączności t o powiedzia ła że, że mam si ę n ie odzywa ć ja napisa łem do Agaty no c łapie, że co rodz ice si ę dzieje i zacz ąłem j ą przyciska ć i nagle dostałem SMS-a my mamy, że mam y si ę nie odzywa ć n ie kontaktowa ć Agata i to momen t, w którym ja widzia łem, że nie odpuszcz a żaden sposób w końcu Barbara i Mateusz zaczęli z e sob ą rozmawiać o stan ie gan internauta Mateusz do mnie zadzwoni tegoż życia c o sądzi si ę Mateusz ja po prost u źle s ądzę ja n ie wiem dl a mnie t o jes t wszystk o mówi jedn o w ielkie k łamstwo tam się co ś dzieje mam a jest wykończona n ikt nie ma prawa, nawe t je żeli on e śmiertelnie chor a mus imy jak bardzo patrzą w ty m konta mo że nieść on a jes t oszustką, bo wtedy tego nie wiedziałam tylko, że pod k ątem zwoln ienia aż o odpowiedzialności Jopek Mateusz pow iedz m i cz y trzyman a by ła teg o wyniki ja napisa łam kosztują m iliony na posiew poda j numer telefon u do l ig n ie ona nie ma komu ma tylko mylą j ą ja napisz ę pisali śmy już miała kontakt ma ilowy nie ma telefon u do r ęki nie t o wszystko prze z Agatę i t u zaczęły się tam kaczk i szybk o zapala ć zadzwon ili do Grzegorza Religi wg Agaty i Joanny mia ła akurat by ć w Kanadzie na szcz ęście by ł na m iejscu w Łodzi u s iebie w szp italu za k ilka dni Agata Joanna miały lecieć z religi ą na Florydę, a Gaza stwierdziła, że kupi ła ju ż b ilety nazajutr z wybiera ły się do n iego na transfuzj e wg s łów lekarza tylko przetoczen ie krw i od bliźniaczki dawa ło szans ę na przed łużenie życia gazów widziałam, że Joanna sam o wyjecha ć nast ępnego dn ia NIO miała si ę do tych Stanów pyta łam si ę czy miał te ż zleci ć Mateusz syn okazało się, że nie ma jeszcz e w izyta, bo Mateusz mówię co jeszcze kilka dn i wcześniej, ale życie nie ma żadnej wizji, lec z jak ty masz też mam y pu ścić nie ma m nie Puszcza sam a jad ąc przyznan iu stawiali śmy t o wynik, bo wiążą si ę chwil ę wstrzyma ł, bo o n n ie do ko ńca, że ton ie Agata raczej te ju ż t o ten mia ł też szykuj ę i t d . tak dale j się jes t wstrzyman y, ale wted y stwierdzi łem, że gdzieś już sz ósty c ielesnej zamkni ęto środa tak pasowa ło par ę Mateusz uznal i, że n ie mogą pozwolić na wsp ólny wyjazd Agaty i ła, ab y ratować matk ę przyjaci ółkę musieli uwolnić spo d wp ływu bli źniaczki postanowili odwie źć Agaty do m ęża do Poznania t o był 5 czerwc a jak zapewn e pamiętasz Agata u Joanny Cortes mieszka ł o d luteg o jak powiedziała dz ieciom zarz ądy powiedzie ć zadzwoni ła to musi spojrzeć racjonalnie n ie mia ł takiego wra żenia, bo na PiS zajmowanej pozycji s ą przedawn ienie przyje żdżajcie, bo Mateusz zrob i grane b ędzie g łośno o sobie przy tym n ie zrobi ą one sobie przyjmuj e ja dzwoni łam do tego ligi ta m n ic n ie zgadza na m iejscu byl i przerażeni stane m mia ła Barbara pami ęta, że wyglądała zna ć pana działa tak i b łędny wzrok, bo przecie ż dr Religa ju ż od p ół rok u szczodrze aplikowa ły lek i psychotropow e pos łuchaj jak o ty m, m ówią Mateusz bardzo jechaliśmy tam n a na m iejsce uwag a te wzi ęli telefon i on a tylko zobaczy ła, że my odjechali śmy gen y t o żadnego uderzenia żadnego pęknięcia trzyman ie za r ękę nagle, k iedy nara żona le ży aut a oni chcą redukcj i ona policj ę wzywać, wi ęc po co chces z wzywać policj ę mam a totalny m po prost u totalny m rozwalen ie emocjonalnym 0 kontaktu z ni ą tam krzyczała nie wiedział c o si ę dzieje okazało si ę on e chciały wjecha ć w sumie to jest zatrzymał, żeby n ie wyjecha ły mama totaln ie maj ą p ół godziny zaj ęło, żeby w og óle zmian ą zacz ęli rozmow ę będziesz mam ą zaj ęła sieć ażeby ją te n ogarn ąć jak on o w samochodz ie oczami m ówi Joanna n ie wiem co si ę dzieje n ic nie pojedz ie a ż ten kobieta n ie w iemy do końca kim jes t równa się zgadz a wg na s oszukuje to n ie jest religia w Słowacji natom iast to trwa ło aż 3 godziny ca ła akcja, w kt órym momencie poszed ł do środka wraca omaw ia także chusteczkę odpraw iono też dalej nie chcia ł się analizować t o n iewiele da się w zakresie dziękuję po prost u tak plem iona jes t przygotowana wym ieniono na ucieczk ę z kieszeni i i cel e prze z ca łe 3 rodziny n ie kaszla ła nie dusił nasze n ie mia ł żadnych problem ów które, który mia ł c o chwilę prze z ostatnie dla mn ie 3000 Barbara i Mateusz teraz ju ż tak że Władysław uznali, że Agata n ie może d łużej zostać w ty m dom u Mateusz chcia ł j ą odwieźć aut o do Poznania k u zaskoczen iu Agata stwierdzi ła, że wystarcz y jeśli podrzuc i j ą na dworze c kolejowy on a wr óci sob ie poci ągiem przecie ż Agata mia ła by ć umieraj ąca dr Religa dawa ł szansę najwy żej do lipca Mateusz zawi ózł Agatę, ale zaraz nabra ł wyrzut ów sum ienia, bo pami ętał t e wszystk ie ostrzeżenia, a Jeślinie prze żyje podr óży Mateusz zadzwonił, więc do Agaty i nagrał tamt ą rozmow ę telefoniczn ą Nolla n o bo mam a nie wybacz a się, gdy ż tera z zapyta m na pewno nie b ędzie obra d ile n ie nadał pokoj e ja dobach informuje również wydać wyda ć na każdym etapie godzin za chwil ę ma m poci ąg, a na pewno te ż tytanow e dzi ęki in Hanna mierniki tanie l inie na dobr a na d napaw a, a potem Mateusz ze swoj ą dziewczyn ą dostarczyli samochode m rzeczy Agaty Jan oto c o wydarzyło si ę uznania Mateusz wypyta ł Jana przyja źni z r ęką Jan odpowiedział, że z n iego tak sobie nawet nie ma jeg o telefo n, a przecie ż wcze śniej opowiadał, że kupowali si ę od 20 lat, a w sylwestra p ili do s iebie szampan a prze z wideorozmowy zapyta ł o przesz łości artystyczn ą Agaty Jan odpar ł, że n ic o tym n ie wie cz y ja naprawdę pracowa ł w prokuraturze ty m raze m Jan zdenerwował rozmow a się sko ńczył, al e Mateusz dziewczyn ą zostal i w okolicy i ot o c o zobaczyl i i Agata Agata się witam i duz i r ączkę id ą atakuj e zaczepi ła, po czym nagl e, lecz czy ze mn ie nie zaczepia przy wyci ągu na pap ierosa z k ieszeni i zapal ili papierosy przecież pamiętać, że gac ie szkodził jak ikolwiek dzie ń nawet w pobliżu nie mo żna by ło rozpalać ruszt u a gdy zanadto opłaciło si ę z kominów s ąsiadów to wywoz ili poz a wieś z kole i kiedy Władysław pod dome m kaza ł spali ć stare materace rzekom o doszcz ętnie zn iszczone p łuca jeszcz e bardziej skrócił ty m ich życie tak podsumowa ła sąsiadka koleżanka Joanny, al e mówi tera z perspektywy czasu pow iem pan u tak wydaj e mi się jesteśmy sobą, ale byli śmy wytyczonej sekcie normaln ie normalnie mózg wypr aw w sens ie wyjedz iemy z dom u kupimy też shopp ing w sens ie, że tutaj nawe t chw ili przewietrzyć si ę on a tego potrzebowa ła t o wted y, że rzadz iej dostawa ła atak u jakiego ś omdlenia pos iadaniu tylko ona wtedy Bach Bach t o się ub ieramy jeszcze toalet a tutaj czuj ę id ę tam to zostaj e czasz a biegi torebka wszystk o on a ju ż przygotowan a do wyjazdu nie, po czy m ju ż jak za d ługo było t o już samochod y mają wyci ągałem jeszcze wr ócił nie o ju ż t e ani rękoma n ikogo n ie Renata drug a s ąsiadka doda ła staram się on e na wszystko tego, by podan o natom iast wakacj e naprawdę za darm o wakacje p ół rok u taki wakacji on i chodzili nawe t na d morze b ędzie w Azji na wycieczce, ale t o mo że także wszystko on a to zakup y robili ubrania i dale j no i c o o ty m, my ślisz postanowi łem sprawdzić informacje jak podawa ła Agata podsumowa łem relacj i świadków przejrza łem dokument y wr óciłem do teg o co Aga ta sama opowiada ła o sobie 5 lat temu i okazało si ę, że na podstawie teg o wszystk iego mog ę z łożyć k ilka różnych życiorysów Agaty p ierwszy n p . tak i urodzi ła si ę 9 lipc a 1972 daje to nabi ć na Florydzie i babc ia by ła Amerykanką matk a mia ła Lucyna, a ojc iec Jan Stanek by ł profesorem wyk ładał histori ę sztuki Agata zosta ła s łynną skrzypaczk ą w Daytona Beach za łożyła zesp ół muzyczn y i koncert y robi ły furor ę płynnie mówi po japońsku zn a w ielu celebryt ów z dom u nazywa si ę u łożyć Jana pozna ła w Hanowerze na proble m z ojczyme m i przyrodn im bratem p ierwszy j ą gwa łcił, a drug i pobi ł inny życiorys wygl ądałby nast ępująco urodzi ła si ę 9 wrześni a 1972 roku w Rawiczu i ojce m, o czy m prze z wi ększość życia nie wiedziała, że był ojc iec Joanny koncesj i by ły bliźniaczkami, poniewa ż Agata by ła s łabszym dz ieckiem rodz ice sprzedali j ą do USA i babc ia by ła straszn ą Hitlerów Agata skończyła w stanac h Akademię medyczn ą w ówczas nosi ła nazw isko Birnbaum sama n ie mog ła być matk ą, bo przeszła operacj ę, kt órej skutk i zmniejszyły prawdopodobieństwo zaj ścia w ci ąże gwałcił j ą ojczy m, a matk a by ła potworem przeszła rak a nerk i w stanach ma sporo posiad łości u prog u śmierci zmieniła nazw isko na kont o SA mnie z kole i opowiada ła tak urodzi ła si ę 9 lipca 1970 roku w Bystrzycy Kłodzkiej i matka prze z jakiś cza s mieszka ła w stanac h Zjednoczonych wychowywa ła ją babc ia ojciec by ł malarze m zna ła tylko namalowanego prze z n iego autoportretu n ie wie czem u rozstal i si ę z matką, k iedy matka Agaty wr óciła do Polski wysz ła za rze źnika sko ńczyła szkołę zegarmistrzowsk ą zwodn icza w Bydgoszczy zara z po szkole wyjecha ła do Niemiec pracowa ła te ż fabryce margaryn y w Czechach w te j wersji z ojczymem łączył j ą dobre stosunki te n życiorys opisa łem w moim reporta żu w du żym formacie 2014 roku jak myślisz, który jes t prawdziwy, a przecież te 3 nie wyczerpuj ą wszystk ich mo żliwych opcj i w Ostrowie Wielkopolskim m ieszka brat przyrodn i Agaty ten, kt óry podobn o napad ł na ni ą pobił w Poznaniu mieszka w ty m samy m domu, w kt órym Teresa matk a jeg o Agaty prowadz i rodzin ę zastępczą to ta m na początku ma łżeństwa przebywal i wegetar ian pojecha łem do parady n ie zosta łem za trzecim n ie chcia ł rozmawiać zatrzasnął drzw i, zanim powiedzia łem, o c o chodz i po k ilku godz inach zadzwoni ł przeprosi ł tłumaczył, że regaty nie chc e znać poza ty m boi si ę swo ich dz ieci, al e obiecał, że po konsultacji z żoną spotk a się z e mn ą przez 2 miesiące w ielokrotnie umawia łem si ę telefon icznie SMS-owo e-mailem wys łałem mu także fragmenty różnych życiorysów Agaty spytałem cz y s ą prawdz iwe spotkania n igdy n ie dosz ło, ale podcza s rozm ów telefonicznych opowiedzia ł mi k ilka rzeczy wszystk o t o co przeczytał w życiu Agaty jes t nieprawd ą jest t o obrzydliwe Agata n igdy nie była w stanac h Zjednoczonych n igdy n ie przeszła śmierci kl inicznej za to kiedyś podci ęła sob ie, żeby ojczyma Agaty nie gwa łcił jej ani n ie na zwoln ieniu żadnej band y Agata nastawiła przec iw n iemu ca łą rodzin ę szukała go pisa ła na n iego dono s przez 4 lata walczy ł Zagato zmian ę spade k po matce 2008 roku straci ł kontakt i nawet n ie wie, gdz ie tera z mieszka dl a niego t o ju ż Baniaka an i siostry n ie chce mieć z ni ą n ic wsp ólnego uwa ża Agata Jan s ą chorym i n iebezpiecznymi ludźmi t o jest dla mn ie trudn e proszę zrozumieć, al e an i raz u jasno n ie zadeklarował, że n ie udz ieli postanowiłem kro k po kroku zweryfikowa ć t e wszystkie opowie ści Agaty zacznijmy od teg o, że już 5 lat tem u przyłapałem Agata na kłamstwie n ie by ła w stanie potwierdzić, że prze z pew ien cza s zamieszkiwała z rodzin ą w stanac h Zjednoczonych, gdz ie je j ojc iec wyk ładał histori ę sztuk i zaprzeczy ła, że uko ńczyła Akademię sztu k pi ęknych w Łodzi stud ia medyczn e w stanach n ie mia ła wyższego wykszta łcenia spyta łem, dlaczeg o k łamała obwiniła matk a t o on a radziła, że w ten spos ób łatwiej zdob ędzie certyf ikat rodz iny zastępczej doda ła, że miała o t o do matk i żal, bo przecie ż be z wyższego wykształcenia te ż mo żna być warto ściowym cz łowiekiem wr óćmy do weryf ikacji faktów przytocz ę t u jedynie k ilka szereg u informacji, które okaza ły się n ieprawdziwe n ieprecyzyjne lu b sprzeczne z e sobą na pocz ątek dat a m iejsce urodzen ia w 1 miejscu podawała, że urodzi ła si ę 9 lipca 1970 roku w Bystrzycy Kłodzkiej w dowodz ie osobistym nazw isko Conte SA, że 30 marc a 1969 w Rawiczu w dokumenc ie po świadczającym utrat y dowodu osob istego wydany m prze z urząd m iejski w Ostrowie, że 9 lipca 1972, gdy tone m bi ć na Florydzie zadzwoni łem do Ostrowa rozmawia łem z osob ą, kt órej piecz ątki podpisy znalaz łem na ty m dokumencie urz ędnik powiedzia ł, że nie m ógł n ic tak iego podpisać, bo od wielu lat n ie pracuj e w wydz iale spr aw obywatelskich p óźniej rzeczn iczka urzędu oficjalnie poinformowa ła, że spraw ą fałszerstwa dokument u, a tak że dowod u osob istego nazw isko Agata Contest c a zaj ęła si ę prokuratura s ą jeszcz e dokument y szp italnego dotycz ą m. in . wszczep ienie zastawki m itralnej, czyl i s łynnego stymulator a, który kontrolował rzekomy dr Religa w nich te ż są r óżne dat y urodzen ia prof. Maciej Lesiak k ierownik oddziału kard iologii szpitala prz y długiej w Poznaniu napisał, że dokumenty s ą podrob ione mo żna z n ich wyczyta ć wiele bzdu r, których żaden lekarz, by n ie napisa ł na kartac h informacyjnych widniały podp isy jego syn a, kt óry ko ńczył w szpitalu rezydentur y kar iera szpital zgłosił fa łszerstw prokuraturz e sprawdziłem r ównież opowie ści o karierze zawodowe j Agaty już w iemy, że nie sko ńczyła ASP an i medyczn y w stanac h, al e w ielokrotnie wielu osobom chwaliła si ę, że by ła projektantką znane j polskiej f irmy jub ilerskiej stworzyła dla n ich un ikatowe egzemplarz e biżuterii okaza ło się, że Agata nigdy dl a tej f irmy n ie pracowa ła na Florydzie n ie istnia ł zespół muzyczn y, kt órego sk ładzie gra łaby Agata u łożyć grywa ł koncesji an i żadnym innym nazwisku, kt óre zagada ł się wi ązało muzyk a, kt órą rzekom o komponowała okaza ła si ę nagraniami dost ępnymi w darmowyc h bazac h muzycznyc h na kon iec kwestia badań dn a, a kt óre potwierdzi ły, że Agata Joanna s ą bli źniaczkami wg dokument u, kt óry Contest otrzyma ło Agaty przeprowadziło laboratorium d iagnostyki medycznej test e n, a w Katowicach jeg o kierowniczka z e wzgl ędu na ochron ę danych osobowych nie chcia ła potwierdzi ć cz y rzeczywiście rob ili tak ie badania, ale odnios ła si ę do dokument u, kt óry potwierdzał zgodno ść dna i Anny Agaty okaza ło się, że dotyczą badan ia ustalenia ojcostw a, a n ie stwierdzenia czy 2 kobiety s ą bli źniaczkami wyn ik zawierał b łędy, na które specjaliści, b y sobie n ie pozwolili co więcej badan a osoba mia ła chromoso m x x i Greg i marker 391, które u kob iet n ie wyst ępuje czyli gdyb y dokumen t by ł prawdz iwy Agata by łaby m ężczyzną chcia łbym wreszcie poznać oweg o dr. Religi, kt óry kontaktował się z Joanną Conte s ą przez SMS - y e-mail a Grzegorz Religa rzeczywi ście istnieje jest znany m kard iochirurgiem pracuj e w szp italu w Łodzi pojecha łem do niego rozpoznałem o d raz u, kiedy zobaczyłem g o na końcu korytarz a nie mia łem wątpliwości, że to sy n Zbigniewa Religi przyj ął mn ie dość niechętnie nie da ł za w iele czas u rozmowy spyta łem czy leczy ł Agata Joanna czy m ówimy co ś nazw isko Contest, czyl i dawa ł im zalecenia ma ilowe alb o SMS-owe na pewn o nie, poniewa ż nigdy w życiu n ikogo n ie leczy łem prze z jak iekolwiek komun ikatory prze z telefo n na pytan ie czy zn a Jana Mędrzaka zaprzeczy ł wyobra ź sobie zn iecierpliwienie cz y wręcz zdenerwowan ie moich rozm ówców wcale mu si ę n ie dziwi ę jak mia ł reagowa ć zapracowane j zmęczony kard iochirurg us łyszał tak absurdaln e pytan ia, al e musia łem zada ć ata k zareagowa ł na pytan ie o kard iologiczne leczen ie węglowe istnieje coś tak iego cz y jak iekolwiek żaden lekarz, który poważnie traktuj e swój zawód nie podejmie się n ie podejm ie żadnej decyzj i terapeutyczne j n ie widz ę chor y tak takie moje zdanie j a na pewno też jak Izrael n ie zrobi łem n ie zrob i, a cz y mo żliwe jes t zdalne kontrolowan ie stymulator a serca chyba n ie jest możliwe my ślę, że zej ście do urządzenia s ą tak wyposażone pewn ie b ędzie mo żliwe natom iast za ka żdym razem nawe t jeśli w te j chw ili tzw. telemedycyn ę, czyl i mo żliwość kontrolowan ia urz ądzeń stosowanyc h wleczeniu zdaln ie przez prze z łącze internetowe staj e si ę możliwa natomiast nigdy się tu te ż n ie dzieje w tym spos ób, że w og óle leczen ie prowadzon e zdan ie, b o po zawsz e najp ierw tego choreg o ps a zbada ć zobaczy ć dopiero potem jak m u si ę takie urz ądzenie zaproponuje do łączenia Otóż dok ładnie informuje, jak ie dane t o urz ądzenie może przekazywać może mie ć wpływ na to, że n ie znam w tej chw ili żadnego urządzenia, kt órego działanie mo żna, b y wp ływu rzeczywi ście zaczynają si ę pojawia ć urządzenia, kt óre w, kt órych dzia łanie mo żna monitorować natom iast tak, żeby wp ływać na dzia łanie do te j pory i n ie będzie ju ż zaskoczen iem, że mail, z kt órego rzekomy dr Religa PiS budują nigdy nie nale żał do prawdz iwego kardiologa ju ż oszcz ędziły lekarzowi pytan ie o to cz y swoich pacjente k p isze ma ile, w kt órych u żywa tak ich określeń jak moj a n iebiesko oka albo zdrobn ienia nazw iska jako TESKO lu b pisze ma ła atak w łaśnie zwraca ł si ę do Joanny rzekom y lekar z pojechałem te ż do Poznania do ordynatora oddziału psych iatrycznego w centrum medyczny m HCP to dr Sebastian Lewicki Sporek zawod u rzuciła mn ie nie prezesa by ł t o leki psychotropow e zalecany przez rzekomeg o religie Krzywicki powiedział mi, że Joanna mogła umrze ć o d przedawkowania pytałem g o kolejn e lek i, kt óre aplikowa ł zmy ślą Religa i groziło t o zdrow iu Joannę koncesję tankowanie prz y wi ększych dawkac h przyjmowanyc h systematycznie myślę, że tak t o tutaj jeszcz e cz y trzeba po zasięgnięciu op inii troch ę kardiologów ewentualn ie te ż teraz sam i stojak ów które, kt óra została by ły przyjmowan e przez konkretn ą pacjentk ę, al e z ju ż ta pacjentka z z racj i swoje j chorob y by ła ograniczona by ła i wydolno ść fizyczna prawd a aktywno ść życiowa w ciągu dn ia jeszcze dodatkow o jeszcze przyjmować taki leg ł w nadm iarze to pogorszen ie stan u zdrowia nie unikn ą przedawkowanie tego typ u leków może również mo żliwość jes t psych iatry przypomniałem sob ie co Joanna Contest m ówiła Elżbiecie może pami ętasz Elżbieta by ła wspólną znajomą mia ła pan i Agaty to dzięki n iej si ę poznały nie doczeka ła przeszczep u serc a po jej śmierci Joanna dowiedziała się, że Elżbieta miała propozycj a Agaty leczy ła się dr rzeźby teg o sameg o rzekome j kard iologa, kt óry przepisywał śmiertelnie n iebezpieczne lek i o tym, więcej w piątym odc inku śledztwa piątek pi ętnastego l istopad śledztwo pisma to reporterska h istoria opowiadana tydzie ń po tygodniu s łuchaj na śledztwo pisma PL t o SN ora z na gr ę podcas t i Tunes Spotify YouTube wi ęcej materia łów związanych z e śledztwem znajdz iesz na śledztwo p isma PL śledztwo pisma pierwszy Polski reporterski serial pod staw y powsta ły dzięki wsparciu Sebastiana Kulczyka wyprodukowa ła Fundacja p ismo wydawc a miesięcznika p ismo magazy n op inii partnerem dystrybucyjnym jes t rad io TOK FM w łaściciel aplikacja spotk a latam i śledztwo p isma wprowadzi Mirek Wlekły producente m jes t Piotr Nesterowicz kierowniczką produkcj i Barbara Sowa graf ika Tomasz Majewski g łos lektorki Agata turkot muzyk a Wojtek wierzymy monta ż d źwięk Maciej Zych nagrań dokonano w stud iu SOR śledztwo p isma wiele zawdzi ęcza Monice dzi ękujemy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GOŚCINNIE W TOK FM: ŚLEDZTWO PISMA. SEZON 1

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA