REKLAMA

"Wojna o Senat trwa"

A teraz na poważnie
Data emisji:
2019-11-08 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
21:12 min.
Udostępnij:

Niewielka przewaga opozycji w Senacie niepokoi partię rządzącą. O koszt zdrady politycznej pytamy senatora X kadencji, Adama Szehjnfelda

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a tera z na powa żnie Mikołajki dzie ń dobry pa ństwu jes t 7 po dwunaste j, a gościem program u jes t Adam Szejnfeld szan s senato r Platformy Obywatelskiej dzień dobry dzie ń dobr y witam pa ństwa w itam pan a redaktora 12 listopada, czyl i w najbli ższy wtorek p ierwsze pos iedzenie Sejmu Senatu, a podczas rozpoczynaj ącej si ę w łaśnie kadencji t o Senat chyb a po raz p ierwszy do sześćdziesiątego dziewi ątego rok u przykuw a tak wielk ą uwagę na po raz p ierwszy, Rozwiń » bo w łaśnie osiemdziesiątym dziewi ątym rok u t a izba wr óciła do polskiego porz ądku prawneg o tzw . izba refleksj i wted y wszyscy patrzyl i na Senat, bo w łaśnie w Senacie odby ło się p ierwsze wolne wybor y do Senatu tym raze m tak że wszyscy patrz ą na Senat mn iej wi ęcej miesi ąca znacz ący moment u wybor ów ostatn ich trw a wojn a Senat wojn a, kt órą prowadz i prawo i sprawiedliwo ść chcia łem pan a zapytać, jakie są wyniki te j wojn y jak b ędzie we wtorek wojna trw a, wi ęc patrzym y, jak i będzie wynika ć ja powiem szczerze n ie jeste m żadnym zakres ie człowiekiem, kt óry dz isiaj jeg o wyn ik obawia ł, a tera z podziel ę się podobny m poglądem pana redaktor a, jeżeli chodzi o t ę analogi ę osiemdziesiąty dziewi ąty rok 2019 rok 30 lat, zw łaszcza że ma m t u pew ien element w łasnej refleksji, kt óry potwierdza t o wszystko i t o wbr ew pozoro m wobe c wybor ów 5 lat tem u do parlament u Europejskiego, bo fak t te 30 lat temu, k iedy reaktywowali śmy Senat zwycięstwo właściwie dzi ś maj ąc 9 % mandat ów przyj ęte prze z demokratyczn ą opozycję jestem szczęśliwy, że mogłem te ż w ty m wszystk im brać udział wted y jak o m łody ch łopak, pomagając plaka t mówiąc popieraj ąc, organizuj ąc wiece wyborcze wtedy było fajn ie się rob i w iec wyborczy teraz wst ęp jes t proble m pote m powol i Senat niesłusznie wezwania, al e chodził chodzi ł w cień dzisiaj wrac a tak sam o jak wr ócił do tak iej pol itycznej świadomości parlamen t Europejski 5 lat temu prze z w iele kadencj i i ca łą nasz ą poprzedni ą obecność jak o Polski Unii Europejskiej n ie był doceniamy narzeczeństwa, ale t e pan ie senatorz e prerogat yw Senat tak prerogatyw y s ą marne t o znacz y w łaśnie to nazwan ie Senatu Izbą refleksji n ie w iem czy pan myślowa w tym Legii delikatną kpin ę chyba tak, al e ja pan u pow iem mo że mo że jednak nie t u bardziej chodz i o to, kt óre okop y s ą na l inii frontu i ta k jak parlament Europejski nie, gdyby nie by ł na linii front u ją pojawi ł si ę w Polskiej polityce dopiero 5 lat temu, kiedy się okaza ło, że przegrali śmy prezydenta przegrali śmy opozycj a demokracja ludz ie przywi ązani do praworz ądności przegrali śmy Sejm Senat zosta ła ta Reduta w postac i parlament u Europejskiego wszystk ie ocz y i polityków dz iennikarzy komentator ów zwr óciły się pierwszy ra z na Brukselę tera z mam y podobn e utrzyman e tylko cen a gwol i sprawiedliwo ści ostatnie wybor y do parlamentu Europejskiego wygra ł tak że PiS tak, ale moim zdaniem t o by ł bardz o poważny zwrot, poniewa ż prosz ę zwrócić uwagę, że r óżnica między wynikiem PiS - u, a Demokratycznej opozycj i była bardzo n iewielka mało teg o po raz p ierwszy koalicja demokratyczna opozycj a potrafi ła powo łać koalicję wsp ólnie pójść do teg o parlament u nad dlatego maj ą zdan iem znaleźliśmy si ę w Senacie tera z z przewag ą na d PiS -e m ta przewaga mo im zdaniem dwunastego objaw i si ę już w spos ób formalny n ie tylk o arytmetyczne, wi ęc poprze z wybór marsza łka Senatu uwag ę n iewielka, bo t o jes t zaledwie 3 senatorów je śli dobrz e licz ę al e zanim przejdz iemy do plote k Senat chcia łem pan a zapyta ć jak pa n s ądzi, dlaczeg o w łaściwie prawo sprawiedliwość czy tak zaci ęty b ój o Senat to s ą kwest ie wyłącznie w izerunkowe cz y chodzi o coś jeszcz e nowo przypomn ijmy, że je śli chodzi o rol ę w w legislacji no t o Senat prz y wi ększości sejmowe j mo że proce s leg islacyjny jedyn ie op óźnić 30 dni nie ma moc y zablokowan ia niczego ma oczywi ście mo żliwości wyborów wa żnych urz ędników pa ństwowych tak ich jak wcześniej, al e w obecne j klasy ma te ż inicjatyw ę legislacyjną mo im zdaniem chodz i o c o chodzi o to oznacz a inicjatywa leg islacyjna prz y większości sejmowe j, ale jest jest istotna spraw a, al e wracaj ąc do pytania moim zdan iem chodz i o utrzyman ia takiego systemu cz y tak ie struktury w ładzy, jaka by ła w 215219, a wi ęc sytuacj i, w której praktyczn ie rzecz bior ąc 1 człowiek instrumentalnie, traktuj ąc i, operuj ąc k ilkuset parlamentarzystam i w sejmie Senacie łącznie z panem prezydentem rozstrzyg a jak ma być w Polsce i t o rozstrzyg a jak jeśli chc e t o w ciągu k ilku k ilkunastu godzin nawet tera z trzeb a tylko zwoln ienie n ie, dlateg o że sam sam a kwestia czasu ma t u znaczenia ma m panie redaktorz e drodzy państwo na co innego jes t jak k ładzie się parlamentarzyst ą tak że swo im projek t ustawy o k ilka naście m inut cz y kilkadziesi ąt m inut przed je j rozstrzygan iem przyjmowania, więc nawet nie ma czasu przeczyta ć zastanowić si ę, czyj a po łoży swoj e nazwisko cz y ja położy sw ój dorobe k życiowy, czyja położył autoryte t tak że swoje rodziny i b ędę za ty m głosował czy n ie jak się nie wie c o się mo że łatwiej g łosuje m y będziemy staral i się przywr ócić w Polsce procedurę, która jest w łaściwa dl a demokratycznych pa ństw cywilizowanych świata, ale po drug ie, prosz ę zwrócić uwag ę, że przez 5 lat prawo i sprawno ść praktycznie zabi ło zabiło konsultacj e spo łeczne szacune k dl a obywatela szacune k dla innego cz łowieka c óż dop iero dla organ izacji pozarz ądowych zosta ło wymieszane z b łotem teg o nie m a po prostu mo im zdan iem ważnym zadan iem Senatu b ędzie przywr ócenie tego szacunk u przywrócenie konsultacj e spo łeczne poprze z t o i pa ństwo jak o dziennikarza dzi ęki wa m tak że obywatele spo łeczeństwo obywatelsk ie będzie mog ło si ę dowiadywa ć co jest ich projektac h i wyra ża swój pogląd do tej pory n ie mogą wyra żać tego pogl ądu, chyb a że wychodz ąc na ul ice protestuj ąc, więc mo im zdaniem n ie tylk o przywracamy rang ę w łaściwą rang ę Senatowi, al e wreszc ie u świadomimy jak naprawd ę du żo kompetencji m a izba wy ższa w swo im portfol io izba wyższa jes t w bardzo skrótowy ojc a chyba tak m ówi gotow e skrótowe poj ęcie ta k jak izba refleksj i przecież to też n igdzie n ie zalecan e żadnej ustawy o żadnej konstytucji, a tera z na powa żnie studio Adam Szejnfeld senato r Platformy Obywatelskiej przypomn ę, że we wtorek 12 listopada w ielka i p ierwsza pr óba lojalno ści dl a senator ów opozycji szerok o pojętej wtedy po raz p ierwszy zb ierze si ę Senat wted y tak że Senat wyb ierze swojeg o marsza łka ora z wicemarszałków kandydate m koal icji obywatelsk ie uzgodn ionym z innymi si łami opozycji opozycj i w Senacie jes t prof. Tomasz Grodzki o ty m, że politycy generaln ie pan ie senatorze n ie mają w śród naszych obywatel i zbyt dobrej op inii c o do swoje j niezłomności lojalno ści powszechn ie wiemy sam prof. Grodzki mia ł tak ie kuszenie z e strony z e stron y partii rz ądzącej, o czy m publ icznie powiedzia ł proponowan o m u tek ę m inistra zdrow ia w zam ian za zdrad ę w Senacie do ść powiedzie ć z ostatn ich wybor ów samorządowych radn y Wojciech ka łuża w sejmiku śląskim jes t przykładem w iary r ówności w łaściwie tak iej polskiej ha ńby w pol ityce, kt óra przecież wcal e do wyjątków nie należy wystarcz y spojrze ć na ławy tak że prawa i sprawiedliwo ści, a ta m w ielu waszyc h ulubie ńców Jarosław Gowin prosz ę bardzo cz y prem ier Mateusz Morawiecki dawn y doradca Donalda Tuska, al e proszę zwrócić uwag ę, że w ty m gron ie na końcu, o których pa n wspomniał, czyl i prawa i mo żliwości s ą tac y, kt órzy wypow iedzieli wr ęcz wojnę pan u prezesowi Kaczyńskiemu stworzyl i w łasne part ie kandydowal i do parlament u Europejskiego z własnych l ist tak wspaniale zdradzal i zdradzaj ą będą, że my ślę, że wśród nie tylko polityk ów są ludz ie, kt órych lojalno ść bliżsi n iekiedy na jakimś ta m osób w różnych bran żach i zawodac h zna m tak ie przypadk i mniej s ą tylk o prezentowane med ialne natomiast tutaj moim zdan iem mamy do czyn ienia, z czy m w in ja przynajmn iej tak t o traktuję 12 listopada można, b y powiedzieć 13 października t o s ą kamienie m ilowe maj ą zdan iem w Polskiej h istorii budowan ia demokracj i m y mamy o d k ilku la t pa ństwo, w kt órej tak że ustrój zosta ł na wyra żony, ale przed e wszystk im zasad a praworz ądności szacune k dl a r ówności r ównouprawnienia kompletn ie podważone moim zdan iem tu już n ie chodz i o t o za te par ę dni cz y kto ś będzie lojalny cz y też n ielojalny wobe c w łasnej partii cz y ktoś b ędzie lojalny cz y też n ie b ędzie lojaln e wobe c w łasnych wyborc ów siebie samego ko ńca swoje j rodz iny otoczen ia środowiska pol itycznego tylk o cz y b ędzie lojalny nawe t honor został ju ż na bo k wobe c idei budowan ia w Polsce cz y przywracan ia w Polsce cyw ilizacji Europejskiej demokracji praworządności czy te ż n ie kto ś, kto podpisa łby si ę pod ofert ą w stosunk u do niego wysuni ętą PiS-u to tak de fact o n ie straci ł tylk o twarz y honor u, al e przyłożył by łby gw óźdź do polsk iej do trumn y polskiej demokracja t o nie bierze tak ich ludzi n ie znam t e w Senacie n o ludzie, kt órych wymieniłem świadczą o tym, że to wcale n ie nale ży do wyj ątków po prostu panie senatorz e t o kwestia ceny pyta m jes t pyta m o t o jaka mo że być cena, jak ą mo żemy cen bycie życie w pa ństwie demokratyczny m praworządnym państwie, a także ludzie szanuj ą się nawzajem u śmiechają się do si ę do siebie m ówią dzień dobr y do widzenia 1 cenę s łyszeliśmy, kt órą zaproponowało prawo i sprawiedliwo ści na wiele medialnych, że bior ę m ówił stąd uznam y, ale za żartowałem, że w iemy, iż jes t za niska cen a, al e ja powiedziałem, że zażartowałem, poniewa ż w iem, że pa n profesor nie sprzeda łby zasad ą cena nie tylk o za sto łek m inistra zdrowia w łaśnie tyc h w ielkich idei, kt órych przed chwil ą powiedziałam n o tak t o pana zdaniem jest n iepewny cz y wszyscy s ą pewn i rozmaw ia pa n pewn ie kolegam i senatorami zar ówno we własnym ugrupowan iu, jak i w gron ie szerok o poj ętej opozycj i na i pewn ie te ceny spadaj ą c iekaw jestem przed e wszystk im c o proponuj ą w zam ian za zdrad ę i czy kto ś Szewach naprawd ę powiem panu szczerz e, że w moje j ocenie nie ma żadnych trw a w ty m zakres ie w ątpliwości ja bardziej będzie si ę zastanawiał cz y wreszc ie czy wreszc ie w gronie n ie tylk o senator ów posłów też, a może przede wszystk im prawa i prawdziwość cz y wreszcie nie będę n ie znajdą si ę tac y, kt órzy si ę obudz ą, że nie mog ą d łużej przykładać r ęki do psuc ia naszeg o pa ństwa do n iszczenia tego co 30 lat odbudowujem y do odwracania Polski w swoje j rektorz y historycznym w k ierunku znowu ż pa ństwa, które znam y z la t 4489 i jeśliby się znale źli t o naprawd ę nie traktowa łbym tyc h ludz i jako zdrajców spraw a jes t mo żliwości tylko jako tyc h, kt órzy przejrzel i na oczy i są warci przyj ęcia do gron a ludz i, kt órzy my ślą patrz ą na nas z kra j szacunkiem, chc ąc jeg o dobreg o dobrej przyszłości na ciekawe cz y ciekaw ą rzecz pan poruszył oczywi ście jak nie jeste m symetrystą n ie uwa żam że, że t o jest, że wszyscy s ą s iebie warc i, chociaż do tak ich wniosk ów mo żna doj ść oczywiście no b o w rozum iem, że z e stron y opozycj i te ż trwaj ą pewne targ i n p . w łaśnie Jarosław Gowin i jeg o ugrupowanie nie całkiem n iedawno krążyły tak ie plotk i że na s, że po pierwsze, wiadomo, że Jarosław Kaczyński jes t ich zak ładnikiem po drugie, być mo że jes t co ś tak iego c o mog łoby sk łonić Jarosława Gowina do kolejnej konwersji, bo jes t t o mogłoby mo im zdan iem jes t rozum t o si ę nazywa wyra źnie na zdrowy rozsądek t o si ę nazywa pani senator a Józefa hamowanie rozrasta ł si ę nazyw a c o mówią, że dwoistość t o, że nazyw a mogę wymieni ć w iele w iele w iele bardzo warto ściowych monet, za kt óre t o pa n premier Gowin i jeg o podobn y ludz ie mogl iby zmienić m iejsce, w którym w, kt órym siedzą by ć może jakiś ta m oczywi ście byłaby rewolucj a, bo wted y prawo sprawiedliwo ść trac i wi ększość trac i rz ąd prawdopodobn ie t o zmieni łoby rzeczywiście w Polsce już wszystk o już obecn ie patrzy na t o c o trac i w tak iej sytuacji straci łoby PiS tylk o osob y zyskiwa ła Polska Polacy m y byśmy właśnie zyskiwali t o, że n ie b ędziemy mieli 8 lat zmarnowaneg o czas u budowan ia Polski tylk o niestety 4, ale wol ę sa m ratę 4 lat niż 8 lat panie senatorz e, al e w niem n ie mielibyście lekk iego smak u my ślę o opozycj i, gdyby w łaśnie prz y pomoc y tak iej konwersj i, a innymi ZUS innymi s łowy zdrad y dosz ło do zm iany układu pol itycznego w Polsce, bo t o jedna k wyborcy zdecydowali zupełnie c o innego pan ie redaktorz e większość ludz i w Polsce t o katol icy, a pa n premier Gowin jeg o środowiska, tudzież konserwatyści dl a n ich przypowieść o pasterz u zb łąkany owcy pow inna by ć si ę dobrz e znana mo im zdaniem n ie tylko tak wiele razy mo żna mogl i tylko nie tylko Charków żart no w ie pa n długie życie jes t niekiedy, k iedy w łączam na tyl e na ile znam pan a prem iera Jarosława Gowina t o problem n ie mog ę zrozumie ć jeg o funkcjonowan iu w prawie 5 gości, je żeli chodz i o o koalicję t ę prawicową, która n iszczy Polskę i żadne jakie ś teatraln e gest y, że g łosowałem za, ale nie cieszy łem si ę n iczego n ie zmieniają maj ą zdan iem są ostatnie moment y ostatn ie chwile nawe t n ie chciałbym traktowa ć ostatn ie lat a, w kt órych ma pan prem ier Gowin mo że w ty m g ąszczu las u, w kt órym zb łądził znaleźć w łaściwą drogę ale, gdyby śmy mieli właśnie jako ś tak obrazowo oceni ć szans e na tak ą tak i przewrót postawił pa n na to jakie ś pieni ądze ja bym postawi ł, dlatego że wydaje mi si ę, że bardz o du żo, a ta m wydają si ę jeste m przekonany czy bardzo du żo ludz i nawe t uczc iwych rzetelnych jes t prawie pewności tylk o i wyłącznie, dlateg o że system pol ityki hakowe j ta m straszn ie mocn o działa jak pewn ie priorytetowy ma m nadzieję jeste m przekonan y, że trudno było znale źć na pana prem iera Gowina jakieś nieprzyjemności jakieś hak i jakie ś co ś czym mo żna g o tam utrzyma ć, więc powtarzam jeszcz e ra z rozu m zdrowy rozs ądek m ądrość pow inny tuta j przewa żyć i korzystające ju ż weszliśmy na te n temat to wr ęcz apeluj e do do n iego d o jak środowiska od łączcie si ę o d tej o d tego środowiska, kt óre n iszczy Polskę prze z ostatnie 4 lata dajc ie szans ę demokracj i także swoj e środowisko konserwatywnemu, bo dl a na s zamek Demokratów dla tyc h ludz i, kt órzy chcemy cyw ilizowanej form y polskiej konserwatyzm jes t idea bardzo wymagaj ącą uznan ia i szacunku w związku, z czy m mo żna by ć konserwatyst ą w centrum mo żna by ć konserwatyst ą nawe t nalewa ł centrum, ale wted y b ędzie konserwatystą w ty m, który s łuży Polsce, a n ie tym, który wesp ół z innymi n iszczy Polskę Jarosław Gowin mógłby zosta ć w iceszefem Platformy prosz ę nie pyta ć ja ju ż powiedziałem, jak ie wartości rozu m rozs ądek m ądrość pan ie senatorze na kon iec chcia łem porozmawiać o takiej plac ówce, kt órą pa n Michał Dworczyk dystrybuuj e, że opozycja w Senacie chce zmieni ć regulam in Senatu tak, żeby odwo łanie prezydium by ło mo żliwe trzeba piątym g łosów w Senacie c o zabra ć tonuj e w raz ie w łaśnie ewentualne j zdrad y kogo ś zabić tonuj e t o prezydium na całą kadencję t o prawd a nieprawda dot trudn o mi powiedzie ć natomiast n ie dziwi ę si ę paniki w Polsce po tych 4 latach się nie dz iwi, że prawo sprawowa ć ma zrobi ć wszystko i to c o jes t zgodne z prawem to c o jes t na krawędzi prawa, ale nasze dan e z potencjałem bardzo marzy łem żeby, żeby mie ć w ładzę, je żeli chodz i o pozycję my n ie będziemy robić n iczego co n ie jest zgodn e ra z z zasadam i etycznymi 2 z zasadami moralnym i 3 z zasadami prawnym i w bardz o serdeczn ie dzi ękuję Adam Szejnfeld senator Platformy Obywatelskiej pa ństwa moim gościem dzi ękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA