REKLAMA

Erotetyka, czyli jak sztuka zadawania pytań

OFF Czarek
Data emisji:
2019-11-08 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
33:34 min.
Udostępnij:

Rozmowa z prof. Andrzejem Wiśniewskim Rozwiń »

Więcej: https://www.fnp.org.pl/prof-andrzej-wisniewski-laureat-nagrody-fnp-2019/ Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program of f czarek dzie ń dobr y witam pa ństwa bardz o serdecznie zaprasza m na dz isiejsze spotkanie łączymy się ze stud iem Radia TOK FM w Poznaniu tam jes t pa n prof. Andrzej Wiśniewski z wydzia łu psycholog ii i kognitywistyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza laurea t tegoroczne j nagrod y fundacj i na rzecz nauki polsk iej w obszarz e nauk human istycznych dzień dobr y witam serdeczn ie pan ie profesorze nowych państw nowej pan u nowe pa ństwo te nagrody Rozwiń » t o tzw . polskie Noble pan profesor otrzyma ł nagrod ę za opracowan ie koncepcj i informacyjnej log iki pytań zajmuj e się pa n tzw . Route etyk ą oczywiście p ierwszy rzu t oka spraw ia, że zupe łnie inaczej na pocz ątku czyt a się ta m pan a specjalizacj ę to cz ęsto zdarz a, że ludzie pochodz ą ją pani profesorze le ży za erotyk ę polskie Noble jeszcze jakoś n ikt nie toczy, al e pami ętam jak w jak przyniosłem egzemplar z prac y doktorskiej się ludzie zacz ęli przegl ądać m ówić wnioskowania erotyczne c o ciekawe to może pow ie, o c o chodz i na dobrach wiedziałam, że jest to n ie tak trzeb a czyta ć, a jak trzeba je n o prosz ę bardzo na siebie to jes t tak na to jest jaka ś nazw a wprowadzono 1005 . roku prze z takich brytyjskiego rocka t o jak kultur a kraj u temat pyta ń po grecku t o jak mamy logika identyczne dna obowi ązek na to log ika erotyczna to b ędzie log ika pyta ń po prostu dla na s, kt órzy n ie s ą laureatami n igdy laureatami nie b ędą te ż nagrod y na czy m poleg a pan ie profesorze czy mam y taką anegdotę spo łeczna c o można taką anegdotą n o tak kiedyś konferencj a f ilozofii nauk i t o osiemdziesiąty dziewi ąty ro k organizatorzy nie zadbal i o t o, żeby tabl ica na sali n o ja mia łem wyst ąpić ju ż niezb ędne było pokazan ie, chocia ż 1 za no t o wtedy c o zrobił zaczął macha ć r ękami innych państwo sob ie wyobrażą, że to jest to czyta tera z jestem jeszcz e gorszej sytuacji nawet tego państwo n ie widzą nawe t pr óby tak bardzo zdrowsza prawd a mamy w kadrze szkoły pamięta, że mamy wypowiedź zadan ia znajdujące pyt a inny i skazuj ąc tak znajdujące s łużą do przekazywania informacji magazynowania informacji pyta ń na to jest ten środek dac h, dzięki którym kt óremu mo żemy uzyska ć informacj ę skazuj ące w iadomo nawet z to jes t tak, że mo żna na t o społeczne pytan ia można spojrzeć w te n spos ób, że kogo ś co ś zainteresowało na t o pyt a, dlaczeg o zainteresowa ło, dlaczeg o właśnie o t o pyta psycholog a zmi ęknie to teg o n ie d a opisa ć jakie ś kategor iach ścisłych precyzyjny, aby n ie dać tego model u wa żną kwestią ciekawości r óżnych tak ich rzeczy bardz o wa żne na rozw ój strony mo żna si ę zastanowić na d ty m, że nada l ja zastanawiam si ę jak ąś kwestią pierwsz ą sob ie uświadomić, czego nie brakuj e os ób pewn ie zapyta ć mało, je żeli już mam t o świadomość pewne, że teg o brakuj e jeszcze jakiego ś powodu wa żne t o wówczas życie jest tak że nie wystarcz y wys łać komunikat opowieści jak t o jes t prawda alb o otworzyć ksi ążkę czy Wikipedia to wtedy trzeb a się zastanowi ć jak t o operacja analizować t o znaczy jakie pytan ia tak ie ma łe pomocn icze, których odpowiedzi mo żna uzyskać w nasze j ustawie o jak iej kolejno ści Night j ęzyk t o oddaje w ten sposób mam tak ą frazę t o powstaje pytan ie je śli tak t o powstaj e pytanie zn a t o powstawanie pytan ie na automatac h troszeczk ę przypom ina wyn ikami, jakie jest w log ice zdań nowa nie żyjemy tak wsz ędzie tylko spełnia kontekst dl a pewnych pyta ń do pewnych przes łanek tam ę należeć polega ona dalej mo żna znale źć jakie ś wzorce, które prowadzą od zada ń do pytań tak ie formaln e wzorce na albo pytan ie do zda ń do pytań n o w łaśnie na tym poleg a log ika interwencyjna natomiast jes t tylko 1 z dzia łu logiki pyta ń, bo t o jes t także pytaniami si ę zainteresowano do niedawna czu ł się wszystk o się też na t o jest Teresa, ale to t o jes t takie natomiast została log ika formaln a współczesna no to ju ż w latach dwudziestych pierwsze pr óby jak zastosowa ć narz ędzia, żeby opisać jakoś no struktur a zdań pytań t o się w Polsce nawet zacz ęła, bo widzę nog i Kazimierz Ajdukiewicz pierwszą prac ę tak ą pomo c, choć projektuje pewn ą dyskusj ę naj to jes t jakby 1 odpraw jak formaln ie opisa ć pytań dale j jak ju ż interesuje na s kwest ia bardz o lingwistyczne no t o ja k jak opisać znacze k c o na czym polega ty m przypadk u znaczen ie odniesienie relacj ę jakie ś ta m wa żniej zaw ierania natom iast tuta j w te j interwencyjne logice pyta ń pochodz i właśnie o wnioskowania tak ie dz iwne wnioskowania, które prowadz ą do pytań jak t o gdz ie to mo żna stosowa ć oprócz teg o, że na zjazdach filozofów, kt órzy sob ie siedz ą alb o my ślą rozmawiają rozum iem, że t o mo żna stosowa ć tak że przy okazji tyc h najnowszyc h technolog ii uczen ia maszynoweg o sztuczne j inteligencji ta m za chwilę zaczn ą od od tego co mo że być c iekawsze anegdotyczn e znowu pad a, bo sa m by łem zaskoczony, że jakb y generalne pojęcia, bo przecież nie nie wzor y bardz o si ę zacz ęły funkcjonować tak ich dziwnych kontekstac h np. które mamy się dowiaduje się, że istnieje co ś tak iego jak teoretyczn a teor ia dzie ł l iterackich, zwłaszcza f ilmowego to patrzeć t o jes t tam sto i coś takiego, że te n schemat, który ta m napisa łem prawda, że ci ęcia pytanie powstaj e później to generuje tam mo żna dopisa ć do struktur y do opisu struktur y noweg o hol u dobrze to jes t bardz o dalekie prawd a, ale widać, że te poj ęcia s ą potrzebne, że t o n ie wystarczy m ówić także, że coś ta m coś ktoś pyta, bo czek a coś tam pe łna tylko na obszar pewnych punkt ów ty m przypadk u narracyjnych, że b ędzie Krańcowa sytuacja t o w pracach, kt óre ktoś zrobi ł w Amsterdamie pokaza ł że, że da si ę przedstawi ć pewn e rozumowan ie szaman ów pewnego plem ienia Peda, kt órzy wywo żą zachowan ia pająków w ten spos ób że, że kolejne pytania prawn e, na kt óre pająki maj ą odpowiadać sprawa czy ile osób generowan e w sens ie tej logiki n o dobrze jes t p ierwsza ciekawostka jes t to pewn a ciekawa natom iast bardz iej na poważnie no pr óbowano stosować rekonstrukcję odkryć naukowych jak t o się dzieje prawda, że właśnie tak ie inny proble m jak by ł podnoszony prawda w sposób możliwy czy t o jest jaka ś reguła jakie ś jakie ś prawid łowości dale j na stan uczenia się na maszynowym bądź jeszcz e nale ży ostro żnie, ale s ą tak ie prace bardz o fajn e, gdz ie ta próbuje stosować co ś prz y tak cz y modelowan iu tzw. operatywneg o staw iania pytań, al e kilku źródeł k ilku ludz i prawda n ie muszą współpracować to c o się jak jest optymaln a współpraca alb o kolką operatywneg o odpowiadania t o s ą prac e mojeg o mojeg o rozdaje uczn iom z Marszałkowskiego, kt óry zresztą dosta ł nagrod ę nagrod ę polskiego Towarzystwa log iki f ilozofii na najdalej, że pana teor ia dowod u jak logika t o teor ia dowod u do si ę zrobi ć także uda ło si ę sformalizowa ć tak ie rozumowan ie chyba każdemu s ą znan e na razie ma m jaki ś proble m niekoniecznie musia ł si ę pytać innych be z pytania dla mn ie proble m formalny co ś z czeg o wynika to c o rok na cz ęsto sob ie tak że staram się t o pytanie, jak a jest przekszta łcić winny, kt óre jako ś prostsze, kt óre jako ś prostsze na j nie sięgam ochrony informacji przyhamuj e ten problem najdalej i dalej i danych w którymś momenc ie się pojaw ia pytan ie, kt óre mo żna nazwa ć retorycznym panuj e ah a, że tak jes t, czyli taki jest narzucon y mechanizm jest tak i, że t o wystarczy mo żna pokazać c o c iekawe te n mechanizm przej ścia między kolejnymi pytaniami osob a n iepoprawne przej ścia w sensie te j log iki pytań także z kolei t o daje ta m rozmaite zastosowania ju ż na d ługo m u dym isji t o w takim raz ie zapraszam pan a pan ie profesorze naszych s łuchaczy na informację Radia TOK FM zastanaw iam si ę czy pan jakie ś pytania wciąż informacji czy t e pytania b ędzie można przekszta łcić tak, żeby na końcu dosta ć pytan ie retoryczn e zobaczym y pa ństwa może n ie zawsz e państwowe goście z e stud ia Radia TOK FM w Poznaniu jes t pa n prof. Andrzej Wiśniewski z wydzia łu psycholog ii kogn itywistyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza laureat tegoroczne j nagrody fundacj i n a rzecz nauk i polskiej w obszarz e nau k human istycznych informacji ju ż za kilka minut o godz inie dziesi ątej 20 po informacjach wracam y do program u of f czare k czare k ponownie łączymy się ze stud iem Radia TOK FM w Poznaniu tam jest pa n prof. Andrzej Wiśniewski z wydzia łu psychologii kognitywistyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza laurea t tegorocznej nagrod y fundacj i n a rzecz nauk i polsk iej w obszarz e nauk human istycznych spo łecznych za opracowan ie koncepcj i interwencyjnej log iki pyta ń jak pan ie profesorze wpad a na tro p czego ś c o w konsekwencj i doprowadz i do nagrod y fundacj i na rzecz nauk i polskiej pan trzeb a jecha ć nocny m poci ągiem, kt óry zat łoczone i próbować uciekać od rzeczywistości później p ójść spać to się zdarza próbował w iele raz y pan ie profesorze, al e n ie dzwoni ą z fundacj i pa n oczywiście t o jest tak że p ierwsza wersja następny poniedziałek dow iaduje, że kto ś coś podobneg o, al e inaczej prz y okazji się pewn e rzeczy nauczy ć tak to trw a prawn a natomiast nie ma odpow iedzi na te ktoś wpadnie na pomys ł, kt óry p óźniej perspektywę, ale pa n pami ęta pa n początek te j te j drogi tego też o t o w łaśnie poci ąg czy ten pomys ł, kt óry później rozwinął t o tak natomiast n ie wybuch ła na początku interesowa ło co ś innego chciałem pytan iami interesowa łem chodziłem takie pow iedzenie, że filozofia c o na pewneg o sob ie tylk o pytań tym interesowa ł hierarchia no to Enej w nowych ścian doktorat na te n tema t pisa ć, al e coś mój promoto r, który zreszt ą znakom itym cz łowiekiem bardzo przyjazny m się zorientowa ł si ę do tego potrzeb a wi ększego przygotowan ia logicznego n igdy nie chcia ł tuta j wzi ąć skontaktowa ł je z e specjalistą posłem Kubiński z Wrocławia, al e taki wtedy t o by ł klasy k log iki polskiej nas z deptak filozoficznej tzw. prezes lubi ńskiej po jakim ś czas ie zdecydowa ł si ę wzięliśmy termin kto ś, kt o kiedyś m ówiono my to już dodał, że mia ł pewien którymś momencie pojawi ł si ę różne pomys ły tak z ła sporo pyta ń zadajem y korzysta ć n p . korzystaj ąc n p . wyszuk iwarek internetowych cz y tuta j mo żna krytyk ę stosować inaczej mam nadzieję, że tak, bo chodzi o t o, że tutaj daj e do rzucamy jakie ś zapytania, które zwykl e nie ma formy pytan ia dostajem y za du żo wyników dostajem y za dużo wyników pa n dobrz e b y by ło gdyby, gdyb y te n jakie ś interfejs z nami współpracowały i ta k na twoj e pytania odpowied ź na to pytan ie zależy od odpow iedzi na coś tam zreszt ą w iele spraw alb o, że tak ie ataki źródeł prawa czy ma m zapyta ć dale j, bo czy t o znaczy pyta co wa żne cz y wystarczy zgod a na odpowiedź takie, że takie tak ie rzeczy mo żna modelowa ć to w łaśnie Przypkowski pisa ł pełna, al e tamt o Włoszka rob ione podcza s grant u grant u Narodowego centrum nauki t e ostatn ie wyniki takich zmian t o nie n ie woln o pracowa ć nad komercjalizacj ą rzeczam i ważnymi komercyjny w zwi ązku z tym coś jest gotowe czekam y na efekt zm ian si ę w końcu n o dobrze anal iza ba z danyc h jes t podobnie, bo chodzi o t o, że chodz i o t o, żeby to zrobi ć na efektywn e, że przeglądamy czystka tylk o jakoś ta m sekwencyjnie by ło wiadomo jakich obszarac h w og óle n ie warto szukać, kt óre po rozstrzygni ęciu czegoś nam t e są tak ie generaln e idee myśmy tutaj mam y co ś innego niż zwykl e tak ie drzew a poszukiwa ń tak różne scenar iusze wytyczne, kt óre by ć, które być mo że dadz ą się dadz ą si ę tuta j zastosowa ć prawa i redaktor był łaskaw powiedzieć, że wszystk o d a si ę, że być mo że t e informacje się zredukowa ć do pyta ń retorycznyc h tak że, że s ą jak gdyby 2 sytuacje p ierwsza sytuacja tak a, że szukam y rozwi ązania jakiego ś problemu i w zasadz ie n ie potrzebujem y informacji dodatkowe j tylko przekształcamy tak jes t w logice tak jes t w matematyce t o jes t takie rozumowan ie na pytan ia, które właśnie ma si ę ko ńczyć jakimś tak im pytaniem, kt óre słał nie ma zdania odpow iedzi negatywnych to n ie potrzebujem y żadnych informacji na tema t typowa sytuacja jest tak a, że mamy jaki ś główny proble m mamy jakiego ś zwracamy uwag ę na jakąś część prawd y dost ępnej w iedzy na jej staram y się ustaw iamy kolejne pytan ie, na które łatwiej odpowiedzieć jakiś pow ód tan iej n p . t o prostsze i tak i tera z w zależności od teg o jak ie tuta j uzyskamy odpowiedzi jest pytan ie c o dalej i to i t o się wszystk o tak i to wszystko si ę tak ciągnie a ż uzyskam y rozwiązań, ale te ż o to, żeby narysowa ć tak ą strukturę, a nagle okazuje si ę mo żliwe ścieżki namiot mo że, żeby jak dostan ie odpowiedź, a to jes t potrzebn e pytanie trzec ie, jakby pytanie czwarte i t d. panie profesorze to by śmy sob ie tak ą hipotetyczn ą sytuacj ę, że wstajem y rano k ąpiel w Ząbki i mówimy w c o się dz isiaj ubra ć n o proszę bardzo no i tera z to c o się dz isiaj wybrać si ę co mam y wypracowane t e pytania, kt óre powstaj e c o w ogóle ma t o też, al e ja zakładam, że tuta j to pa n redakto r pa n redakto r pytan ie zadaje t o przes łanka milcząca oczywi ście pytanie co jest w szaf ie tak co jes t wypracowane no to odpowied ź brzm i nic i co tera z nad i c o teraz no tera z po prost u na wojn ie wypracowanym PS te ż pewne, bo telefo n ka żde pytan ie niesie jakieś założenia przyk ład pa n pyta Tuska postawił pa n tak ie pytanie, kt óre liczba naturaln e jes t mn iejsza za naturalno ść rodzaju zaczyn a ju ż oto s ą mo żliwe wyczerpuj ące odpow iedzi już cz ęsto też nazw a księżycówka, al e żadna nie b ędzie prawdziwa t o m ówimy żadna z Peszką akcyjn a w ty m wszystk im na odpowiedź korekcyjn e NATO t o tutaj takie poszuk iwania pa n jes t modelowane przy pomoc y Logi, kt óry wartościowych, które pojawią się kolejne dobrze dostan ę co ś takiego, że żadna n ie w iem zabrał g o nie kupię tej baz y danyc h ta c o dale j, jaka ścieżka do listopada na to tak jak t o wskazuje pan robione także to n iestety tak ie reguły humanistyczne artystyczne tylk o, że t o zapewne struktury prawne, które ta m rysowali śmy prost e skompl ikowane najdale j dalej po prostu to jes t tak że 1 taką struktur ę poszukiwa ń można zanurzyć w drog ę odpow iada tej sytuacj i, że dobrze mamy jakie ś tam do dzi ś jakie ś pytan ia, jak ie pytania pomocn iczego ciągle jeszcz e nie n ie w iem jak t o rozstrzygn ąć na dobę to jest t o zredukujemy dale j prawda no to mo że być tuta j n p . tak ie zaczęliśmy robi ć dokonuje ta k jak klejen ia prawda sklejenia n o ta k do skutku mo żna powiedzieć, ale kompute r, żeby dokonywa ł tych operacji n o t o gdzieś musi te ż by ć ingerencja cz łowieka, kt óry wskaże algorytm y, wg których znaczyły one to jes t tak, że to jes t troszeczk ę jak w logice podstaw ianie taka operacj a prawda natomiast t o jest analogia z częścią nowe j mam y jakiś taki nazywam y t o scenariuszami, kt óry jes t taki wstępny t o znacz y, że to jest co ś takiego prawd ę tak że jak masz pytan ie o te j postaci b a zawiera 2 wiedzy s ą każde tak ie takim kszta łcie, bo t o jest ważne dan e t o warto by wpierw postawi ć tak ie pytania uzyskasz odpowied ź na taką na to by ć mo że takie i t d. na wielkie drzew o teg o podstaw na jej no i tera z z mamy teg o typ u struktur y dl a pyta ń rozmaitego rodzaju profesor na 3 odpowiedzi na niesko ńczenie wiele odpowiedzi z tak imi plakatami z tak ą zdolność w tak iej logice no i tera z sytuacja tak a, że chcem y dostosować na to może by ć prowadzon a stosujem y to c o prawda wst ępny scenar iusz moje j natom iast ciągle n ie możemy rozstrzygnąć t o jes t za drog i niedostępne na t o co mo żna zrobić mo żna Maćka pow inno to potraktujem y jak o tymczasow y problem g łówne na stosujemy scenar iusze zmodyf ikujemy natomiast algorytm wie pa n te ż jest algorytm produkowan ia tak i stan jes t taka operacj a b ędę zdef iniowana pod jakimi warunkami t o działa n o i człowiek decyduje dobr a wykonaj ą Medyk Zobacz c o dalej przez NATO to jest jakb y log ika dostarcza jak t o robić al e w jak iej sytuacji zastosować co na t o nasze zawsze człowiek albo si ę nowe algorytmy prawd a decyzyjna, czyl i że maszyn a decyduj e i patrzy n o to c o uzysk a znacz y to by łaby idealna sytuacj a, że rzesz e tak to wszystk o planuj e maszyna ma maszyna zwraca si ę do innych maszyn i innych marzy pan sob ie, że na wie żę żeby, żeby uzyskać odpowied ź po t o, musi znale źć informacje daneg o rodzaju przeznaczenia daneg o rodzaju pytań może szuka ć w łasnych zasobac h, ale mo że si ę skontaktowa ć z innymi maszynam i na dach i na kolejac h, a by ć mo że dostanie odpowied ź, że nie mam nie mam za c o jeszcze zato r za og ólne pytanie t o dobrze na to, że kształcimy my śmy scenar iusz dlateg o pytan ia prawda w kraju te n początkowy ma baz ę si ęga i próbuje te n scenariusz to jest właśnie, o czy m pa n mówi, czyl i tak ie do pyta ń pomocn iczych do pyta ń g łównych pytania pomocn icze to znaczy to jes t taki tak iego dynamiczne rozk ładu Panta struktura to jes t po t o jes t pewn e drzewo etykietowania sprawdza ka żdy taki scenariusz mus i spe łniać pewn e warunki w szczególności tak ie węzły pyta ń na jak matematycy wiedz ą, o co chodz i musz ą spełniać tak i warunek że, że te n węzeł pozostaje w tak iej relacj i implikowa ć Ania z pytaniami zadaniami, które s ą wy żej na grafie tak racja jes t takie wyn ikami w logice pytan ia na podstawow e koszty to daje pewne korzyści, że tak tak w łaśnie jes t tak właśnie, że tak właśnie jest n o i zależności od rozwoj u sytuacj i p óźniej t a na albo ud a się rozstrzygn ąć coś ta m cz ąstkowego na to na s interesuje scenariusz innych możliwych rzecz y na idzie to Łukasz same prawd a, gdyż możemy się zatrzyma ć NATO wtedy potrzebujem y czasem jakiego ś innego scenar iusza tutaj szukam y kontaktują się też trzeba to sob ie wiele opcj i plan to jes t w iele opcji ważna jes t to, że t o s ą rzeczy formaln e są pewne struktury, kt óre mo żna jednak drugie zanurza si ę pewnym i warunkami wiadomo jak jak to robić tak ie prace były myśmy t o ta m koledz y wcześniej nie są tak ie rządy opublikowali list je śli transakcja kąpiel w zawodz ie prawda s ław jest by ć mo że ktoś zainteresuje wystawy Expo pochodzenia f ilozofem racze j interesuje jak to jest znacze k Made jak mo żna opisa ć to dlateg o opisywania powr ócimy po informacjach Radia TOK FM informacje ju ż za kilka m inut o godz inie dziesiątej 40 państwa mo im gościem studia Radia TOK FM w Poznaniu jest pa n prof. Andrzej Wiśniewski z wydziału psycholog ii kognitywistyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza laurea t tegoroczne j nagrod y fundacj i n a rzecz nauk i polskiej w obszarz e nau k human istycznych informacje o dziesi ątej 40 po informacjach wrac a wczora j ponown ie oczywiście z e stud iem Radia TOK FM w Poznaniu jes t pa n prof. Andrzej Wiśniewski z wydziału psycholog ii i kognitywistyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza oczywi ście w Poznaniu pa n profesor jes t laureate m nagrody fundacj i na rzecz nauk i polsk iej w obszarz e nau k humanistycznych spo łecznych za opracowan ie koncepcj i interwencyjnej log iki pyta ń i rozum iem, że jeżeli chodzi o t e i interferencje t o s ą 2 rodzaje cz y t o interferencji nie s ą, bo to n ie jes t fizyka, instaluj ąc wniosek, że szereg pytań PiS, czyl i np. sięgnę tutaj do pan a pra c Andrzej zwykl e jes t na cza s, ale tera z si ę spóźnia c o si ę z n im sta ło n p . cz y ten p ierwszy rodza j znow u jakieś przes łankę znajduj ące pytan ie jak konkluzj i tak Maria jes t matk ą Piotra, al e je żeli Maryję matk ą Piotra to albo jeg o ojce m jes t Jan alb o jeg o ojce m jest n ie w iem Gustaw, czyli czy Piotrem, kt o jes t ojce m Piotra Jan Gustaw Zemła komentuje te n przykład konstruktywne j też tak mo że się zdarzy ć, że ojcem Piotra jes t ono raczej to b y to pytanie, kt o jes t ojcem Piotra tutaj 2 możliwości nie ma prawdz iwej odpowiedzi na to c o się dzieje, je żeli t o co zostało też to c o jes t przes łankach to akurat jes t prawda jednak tak ą odpowiedź ma to tylko 3 opcje ograniczaj ą do 2, ale to c o jest przes łanka jes t za mało, żeby rozstrzygnąć, kt óre z n ich zachodzi cz y gdyby t e szybk o ewentualn ą prawdziwo ść przesłanych hipotetyczna prawdziwo ść przes łanek gwarantuj e istnienie prawdziwej odpow iedzi, ale n ie dostarcz a informacji, która z tyc h odpowiedzi spo życia tzw. lokowanie i tera z przykłady tak t o czyta łem bardz iej pol ityczne o czy Andrzej k łamie Andrzej k łamie je śli tylk o wted y, k iedy m ówi bardz o woln o czy Andrzej m ówi bardz o woln o odpow iem szybk o mianowicie t o jes t tak, że mamy 2 pytania 1 przesłankę i popatrzm y, jeżeli stwierdzi pan, że on mówi bardz o woln o Noto mamy odpowied ź na pierwsze pytan ie, że k łamie, jeżeli pa n dostanie odpowiedź, jeżeli pan wie, że jedna k m ówi szybk o do poparc ia to przes łankę dostan ie pa n odpowied ź n ie kłam co tu się dzieje w te n jest pewna przes łanka, która n ie musi by ć prawdz iwa, bo n ie anonimowo to nie jest żadna logiczna praw, ale te ż sytuacj a tak a, że je śli ta przesłanka jes t prawdziwa t o jes t także na to, jaką uzyskamy 1 odpowiedź na podobn e t o uzyskamy odpowiedź na uzyskan ie za ś odpowied ź na na podstawow e t o taka sytuacja uproszczon a osobnik zwykle n ie jes t tak dobrz e, że mamy tak ie r ównoważności jak o przesłanki, gdzie m ieszka w walizkach tak, gdz ie m ieszka Andrzej Andrzej m ieszka w w mie ście Uniwersyteckim w zachodniej Polsce, kt óre miasta zachodn iej Polsce s ą m iastami un iwersyteckimi na tak no t o w takim raz ie c o chcemy tutaj dostajem y odpow iedzi na t o pytan ie pochodne to jes t tak a lista może by ć pa n so n np. Szamotuły Berlin sam a to Berlin Poznań dla 1 ograniczenie tak ie, że nad PL 1 w tych l istach racze j zgodn a z rzeczywisto ścią ta k na testach na pocz ątku mieli śmy opcję taką na pewno ca ła Polska czy ca ły świat, a po uzyskan iu odpow iedzi na to pytan ie, gdz ie mieszka prz y ty m za łożenia prawda, je żeli t o ka żda taka l ista na m zawęzi obsza r poszukiwań, czyl i na odpowiedzi na pytanie wyjściowe n ie d a na m rozwiązania jeszcz e na w iadomo, że mamy tam będzie się śmiała my szukamy na całym świecie tylk o w łaśnie ta no i teraz to jest tak ie, gdyby niezależnie o d wartości logicznej prawd ą jes t w iele odpowiedzi i tak ka żda z tyc h odpow iedzi na pytan ie t o pochodn e jeśli tylko n ie sprawdzi ła jeśli przes łanka jes t prawdz iwa na m zakre śla węższy obsza r, w kt órym nale ży szukać prawdz iwa odpowiedź na pytan ie wyj ściowe elekt a każda tak, ab y ka żda tak a lista takich jak i jaki jest to musimy rozstrzygn ąć bada ważne jes t t o, że nigdy, że tak ie pytanie postawimy na t o uzyska m jak ąś odpowiedź prawdziwa cz y fałszywa na to zawsz e na m co ś potencjaln ie daje jakieś jeszcze prawdz iwa na to daje nam n ie tylk o potencjaln e dochody wyruszy łam do Paryża do Londynu cz y do Moskwy, jeżeli wyruszy ł do Paryża Londynu lu b Moskwy n o t o wyruszy ł albo ran o alb o po południu, je żeli wyruszy ł ran o to wted y ruszy ł do Paryża alb o Londynu, je żeli wyruszy ł wieczorem t o wyruszy ł do Moskwy na dobre no t o si ę pytan ie, jakie c o, o co wart o zapyta ć, bo w Andrzeju nie niedostępny n ie możemy po prost u po kolei n ie wart o po kole i pytać, bo to ten sam poziom z łożoności cz y pojechał ta m przechow a mamy pewn ą informację, która na m coś wskazuje to jest tak a informacja że, że wyjecha ł rano lub w ieczorem w po łudnie jednak na t o kolejn e pytania b ędzie tak ie, że kolejne b ędą na czas wjecha ł oczywiście t e s łowa, jakie po żytki takie log iczne pożytkiem ka żda z tyc h odpowiedzi korzystaj ą z tyc h przesłanek, jeżeli n ie pami ętam dok ładnie jak to było wart o dokładnie tak prawda, że je żeli uzyska odpowiedź, że ta m wieczorem t o wszystk ie opcje ograniczaj ą do 1 tak z teg o wynika z przes łanek natom iast, je żeli uzyskam odpowiedź t o drug a, czyl i ran o to pojawiają si ę 2 opcje, czyli ja n ie ma m odpowiedzi ca łkowitej, ale zawężone, ale ma m cie ń, ale zawężone t o ja mog ę powtarzać szuka ć czego ś innego i i teraz t o jest jak t o wygląda no Andrzej m ógł ogran iczenie wyjechać m ógł to to wszystk o te ż to pytanie n ie musi by ć koniecznie trafne, ale jeśli on a jes t trafne t o znaczy co najmn iej na odpowied ź sp ędziła jeśli ponadt o t e wszystk ie przesłanki te ż s ą prawdz iwe na t o pytanie cz y ran o wieczorem jes t trafn e, czyli też musi mie ć prawdziwą odpowied ź na moje j tras ie znajdziemy NATO w drug ą stron ę alb o znajdz iemy prawdziwe odpowied ź na wyjściowe pytanie tylko co na m za mężem no to jes t właśnie ta dziwna implikacje etyczna t o jes t taka relacja formalne to t o co mówimy t o jes t przykład, kt órą da si ę na formu łach z du żą szczerością t o modelowo cz y inaczej semantyczn ie zrobi ć i opisać n o i tam zapewn e tak jak gdyb y reguły, kiedy ona zachodz i między trzyma si ę w zależności, jak i kszta łt pytania 1 drugiego jak jes t to przes łanek prawda i tak na taki wyn ika n ie pytaj one tym się różni o d zwyk łego że, że t o jest tak i element n o z 1 strony ona dzia ła tak że jak zaczynas z załóżmy zaczną si ę pytania, które jes t trafn a korzyst a spraw to wychodz i do pytania, kt óre stawka, ale z drugiej strony jes t jeszcze inne tak że, że t o pytan ie, do kt órego dosiadł się t o związek kobiety wniósł t o znaczy ka żda odpowied ź daj e ci jakąś now ą informację ważną dlateg o pytania wyjściowe cz y t o działa jedna k stron y w t o zapobiega, że do dochodz imy do pyta ń, że przejdziemy o d pytania, które chodzi o to b y tak ie, które nie m a na mam y gwarancję, że warto szuka ć jak znajdziemy to co w czymkolw iek on a będzie mam y rozwiązań, czyl i Andrzej jes t bogat y Andrzej szcz ęśliwe trzeba, że jes t szcz ęśliwy t o jes t sytuacj a tak a że, że tuta j przesłance jes t ju ż odpowiedź jest ju ż odpowied ź na pytania m ianowicie odci ąć pozytywna NATO t o pytanie n ie jest informatyczne wzgl ędem tyc h przes łanek n ie powstaj e je śli Andrzej bogaty t o jes t szczęśliwy Andrzej bogat y cz y Andrzej jes t szczęśliwy to jest ta sam a sytuacja m ianowicie z przes łanek wyn ika jedna k mo żliwe odpowiedź ta nie ma pyta ń jest odpowiedź o d razu i t o tutaj nie mamy do czynienia z tym wynikaj ą pyta ń z przesłanek by łoby wted y, gdyb y na wyn ikach alternatyw a w odpow iedzi nie wyn ika z ch ęcią, dlaczego Andrzej z Andrzejem czy te ż jakiś międzynarodowy standard cz y za sa m pa n zaproponował Andrzeja z powodu w łasnego imienia na siebie pan ja bym zaplanował inne imi ę t o ludzie by si ę zastanaw iali, jak ie aluzj e obie na tak no n o t o mnie czasam i jeszcz e jest czase m jeszcze są w przyk ładach pewn e uznan e wschodnioeuropejskich przest ępca Andrew w wyższe n o al e właśnie zaproponowa ł pa n swoim ja t u poszukuj e jakich ś ukrytyc h znacze ń nowy pan po prost u w różnych tekstac h jes t r óżnie ja k np. jakiś przykład na wykładzie na t o za 6 zawsze pyta m czy osoba o tym, imieniu jes t na sali najbezpieczniej m ówi Ks Sante Euzebiusz, bo t o ma łe prawdopodobie ństwo tak samo tutaj nie b ędzie Andrzej na kasę, ale mo że obrazi ć poz a mną, ale anty bohaterem tak iego krótkiego filmiku dr żące tr ąby, a ja n ie w iem bardz o interesuj ący pan ie profesorze c o si ę dzieje c o się dalej się pracuj e właśnie już tylko Cyganka Konieczki jak ju ż dostan ie nagrodę fundacj i n a rzecz nauk i polskiej czy wie pan miał mało czasu na decyzję, bo t o było to było par ę dn i tem u natom iast na podejrzewam, że będzie tak, że b ędę narzeka ł że, że ju ż n ic nie zrobi ę będę robi ł na oczy widzia ła koleżanki koledz y jako ś g łębiej k łaniają niżej cz y jakoś patrz ą z podziwem czy zazdrością nowy plan każdy ro k tema t k łopot z odczytywania intencji innych prawda te ż tak to jest taka chorob a zawodow a pan u tak miałem wczorajsz y wyk ład zwykle studenc i byli bardz o aktywn i zadawali pytania cz y może bardzo n ie zadawal i pyta ń wczoraj zacz ęli się ba ć jedz ie dziś aż im życia należąc kole żanki koledzy przyjęli t o bardz o sympatyczny tera z zastanawiaj ą si ę Andrzej jest bogaty cz y jes t szcz ęśliwy na to si ę następuje panie profesorze bardz o pan u dzi ękuję prof. Andrzej Wiśniewski z wydzia łu psychologii kogn itywistyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza by ł pa ństwa i moim gościem pa n profesor otrzyma ł nagrod ę fundacj i na rzecz nauki polsk iej w obszarz e nau k humanistycznych spo łecznych za opracowan ie koncepcj i informacyjnej log iki pyta ń dzi ękuję serdeczn ie informacji Radia TOK FM ju ż za k ilka m inut o godzinie jedenastej po informacjach wracam y do programu of f czare Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA