REKLAMA

Przedsiębiorca też będzie konsumentem! Jak przygotować sklep internetowy na zmiany w prawie?

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2019-11-08 12:40
W studio:
Czas trwania:
13:01 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
rapor t gospodarcz e dwunasta 43 Aleksandra Dziadykiewicz dzie ń dobry zaprasza m na rapor t gospodarcz y Radia TOK FM, gdz ie w Warszawie tera z na czerwon o WIG 20 w tej chw ili trac i 51 %, a indeks WIG 20900 % pod kreską eur o po 4 z ł 26 gr za dolar a płacimy 3 z ł i 86 gr frank tera z po 387, a za brytyjsk iego funt a trzeb a płacić 4 z ł 94 gr dz isiaj poznamy skład do rz ądu przynajmniej takie deklaracje p łyną z oboz u prawa sprawiedliwości, kt óre to spotyka si ę dz Rozwiń » isiaj kom itet polityczny PiS - u spotyka si ę dziś po po łudniu, żeby właśnie ustali ć ostatn ie rzeczy porozmawiać o ty m jak ma wygl ądać te n nowy rz ąd i struktura oraz sk ład noweg o gabinetu ma być og łoszony dz isiaj wieczorem poinformowa ł o ty m, rzecznik rz ądu Piotr Müller zreszt ą ju ż takie głosy płynęły wcześniej, że t o w łaśnie dzi ś wieczorem, kt o ciekaw jak ma wyglądać nowy gabinet no t o będzie musiał rzeczywi ście sobie t ę sprawę dz isiaj w ieczorem przybli żyć jeszcze kwestia, zan im pójdziemy dale j w raporc ie gospodarczym ty m raze m kara kar a, kt órą nak łada urząd ochrony konkurencji konsument ów na spółkę w łaśnie na Holding szwajcarsk i będzie energi ę na to mo żna za pa ństwo n iewiele m ówi to od razu spiesz ę wyjaśnić, że chodzi o kwestię gazoci ągu Nord Stream 2 był taki moment, k iedy spółki, kt óre te n gazoci ąg budowa ły z łożyły dokumenty również w Polskim urzędzie ochrony konkurencji konsument ów, żeby tutaj sprawdzić czy t o c o chcą zrobić jes t zgodne z polskim un ijnym prawem potem dokument y zosta ły wycofane UOKiK tak si ę jednak temate m dale j zajmował, jakb y z urzędu na prosi ł spółki o wgl ąd do r óżnych dokument ów c o mia ł prawo prosi ć, a akura t ta f irma odmówiła n ie chciała wsp ółpracować w związku z ty m skoro n ie by ło współpracy z e strony będzie energii n o to UOKiK nakłada kar ę, do której zreszt ą nałożenia te ż mia ł praw o na t ę w łaśnie sp ółkę kar a r ównowartość 40  000 000 EUR, czyl i na Polski złoty na z łote to między mn iej więcej 170  000 000 zł ile jest jest t o najwyższa kar a, jaką k iedykolwiek urząd ochrony konkurencji konsumentów na łożył na jak ąś firmę UOKiK od 2008 roku właśnie zajmuj e si ę kwesti ą Nord Stream 2 i sprawdza cz y jes t to zgodne z un ijnym prawem czy niezgodne cz y to b ędzie łamanie zasa d konkurencji czy nie b ędzie łamania zasa d konkurencj i na razie 1 ze spółek ukaran a bardz o solidnie bardzo wysok ą kar ą finansow ą raport gospodarczy, a w raporc ie gospodarczym dz isiaj zajm iemy się zupe łnie inn ą spraw ą nie dotycz y sprzedaży gazu nie dotycz y t o tej du żej rozgrywk i mi ędzynarodowej, ale może się zara z okazać się b ędzie dotyczy ło ca łkiem sporej grup y ludzi ze stud ia pan Artur Halik sze f dzia łu sprzeda ży szofera Shoper, czyl i największa platformach internetowych w Polsce dzień dobry dzień dobry pani dzie ń dobr y państwu już państwo znaj ą temat, czyl i hande l w internecie zaraz dojdz iemy do szczeg ółowych zmian, kt óre wchodz ą niedługo w życie, ale skor o już ma go ścia, który zajmuj e się w łaśnie ty m, czyl i sprawdzaniem również tego jak te n handel w internecie si ę rozw ija chciałbym pana zapytać o t o jak t o jes t jak szybk o ro śnie hande l w internecie i czy b ędzie tak i moment, k iedy te n hande l internetowy wyprz e hande l tradycyjn y wszyscy trzymam y kciuki, żeby tak faktyczn ie była, tym bardz iej ME dz isiaj hande l internetowy w Polsce plasuje si ę na trzynasty m m iejscu na świecie pod k ątem dynamiki jes t t o bardzo ciekawe, tym bardz iej że co rok u zwi ększamy t ę warto ść sprzedaży w internecie o mn iej wi ęcej 20 % szacujem y, że roku aktualnym ta warto ść si ęgnie blisko 60 miliardów złotych t o jes t ju ż ogromn a warto ść dynam ika nada l tak ja k tak jak powiedziałem mn iej wi ęcej jes t na poz iomie 2020 % szacujemy, że tak te ż będzie w latac h najbliższych ro k do rok u sprzedawcy staraj ą si ę oczywi ście sprzedawa ć jak najwi ęcej, prezentując różnorakie branży od tyc h bardzo n iszowych które, kt óre są trudn e w sprzedaży w internecie do tyc h bardz o popularnyc h jak odzież kosmetyk i książki, kt óre notabene ciesz ą si ę najwi ększą największą popularno ścią w śród kupuj ących w Polsce c o c iekawe w Polsce dz isiaj kupuj e już mn iej więcej 18  000 000 osób to znaczy tak ich, kt óre wskazały wskazały, że kupi ł w internecie co najmn iej ra z jaki ś produkt co więcej zmienia ć także trend y w stosunk u c o do preferencji n ie tylko zakupowyc h, al e tyc h, które dotycz ą dostawy t o znacz y patrząc te ż na sprzeda ż stacjonarn ą lub imy odbierać produkt y w określonych punktac h i tutaj ciesz ą si ę popularnością paczkomat y jak punkt odb ioru r óżnorakich f irm niekoniecznie czekaj ąc na Kuriera trochę podobn e do punktu stacjonarnego, tyl e że tak i paczkomaty jes t na szcz ęście czynne 24 godzina dla w łaśnie, bo t o wszystko pokazuj e, że ludz ie trochę dążą do teg o, żeby by ło im łatwiej im przyjemniej nadal cz ęsto też tak że n p . kto ś idzie obejrzeć sob ie ubran ia albo buty przymierzy ć do sklepu stacjonarneg o ta m nie kupuj e tylko co do domu kupuję prze z internet, bo często o ty m, jaki rabat co ś kup i taniej znajdzie sob ie w łaśnie co ś co co mo żemy si ę spos ób wykorzystać poza tym m inister w kolejkach niemal wszystkich ludz i dooko ła ludz ie cenią sobie, że ten, byw a że mam kwadran s nawet w prac y czasami Kubie przyjdzie do dom u za 2 dni wszystk o załatwione sam o się w łaśnie zrobił tak to prawd a i tuta j też widzimy trend w stosunk u do bardz o du żych Marek t o mówię bardz iej Markach Zachodny zachodn ich, kt óre zamykaj ą sklep y stacjonarn e przykładem mo że by ć o d chocia żby znan a Marka bielizny Victoria Secret, która zaczyn a zamyka ć swoje sklep y galeria aha staw ia na o n t o zdecydowany zna k na t o, że preferencj e zakupow e brn ą w łaśnie do internetu n o tak rzeczywi ście ludzie lubi ą kupować cora z bardziej lubi ą kupowa ć w internecie, zwłaszcza coraz za ś cora z młodsze osob y si ę kolejne roczn iki, kt óre już w ty m w irtualnym świecie staj ą si ę jedno z tak imi dojrza łymi konsumentam i po prost u starsze osoby by ć może jeszcze niech ętnie w łaśnie z te j form y korzystają, chociaż myślę, że te ż niekt órzy przekonuj ą, ale oczywi ście o tym jak zwierz handel internetowy internetowy moglibyśmy bardz o d ługo rozmawiać mają do pan a te ż bardzo konkretn ą sprawę niedługo wchodz ą w życie tak ie zmiany, które spowoduj ą, że kto ś, kto jes t przedsi ębiorcą, czyli ma ła f irma, kt órą prowadzi zarejestrowan ą w centralne j ew idencji informacji o dzia łalności gospodarcze j b ędzie traktowan y troch ę konsument zgadza si ę Łukasz to bardz o c iekawa zmiana, ty m bardz iej że konsument ma swoje prawa właśnie, bo t o jest dobrze, że pan przerwała rzecz, że ten tytuł często si ę wydaje intuicyjne i w łaściwie robić profesor do tej pory n ie było, jeżeli prowadz ą f irmy kupujesz drukarkę swoje j firmy jak zwą j ą jak o właśnie przedstawi ć własne firmy t o miałem zupe łnie inne, jakby w łaśnie du żo mn iejsze praw a w tak iej transakcj i niż, gdyby m kupi ła tę drukarkę jeszcze jak o osoby prywatnej, dlaczeg o określałby nie wiadomo tera z si ę zmienia tak my ślę, że te n rozdział przede wszystkim wyn ika z teg o, że przecie ż przedsiębiorca nie ma notabene n ie b ędzie miał wsparc ia urzędu UOKIK-u w stosunku c o do swo ich zakupów konsument zwykły m a na szczęście mo że si ę zwr ócić w sytuacj i, kiedy sprzedawca g o w jak i sposób n ie oszuka czy n ie chc e rozpatrzyć jeg o reklamacj i natom iast ciekawe jest t o, iż z drugiej stron y przedsi ębiorca ma stać konsumentem to znacz y jak dz isiaj z perspektyw y sprzedawc y mamy, okre ślając określać faktycznie cz y te n czy te n sprz ęt czy ten kupujący, kt óry jes t dzia łalnością gospodarczą kupuje dl a s iebie czy jednak rzuc a w koszt y kupuj e dl a swoje j działalności z perspektywy Marciano ta jest t o o tyle trudn e, że trudno mu decydowa ć, więc pewn ie b ędzie musia ł wprowadzić r óżnorakie form y sk ładania na kupuj ącego do tego, żeby o n gdzie ś od chacie pokazywa ł, czyja kupuj e na dzia łalność jedna k nie, żeby po pierwsze, stosowa ć odpow iednie prawo wobe c n iego po drugie, żeby m óc t o prawo jednoznacznie interpretować czy m ja osobiście uwa żam, że będą problem y po wprowadzen iu te j zmiany prawn e tak naprawdę to c o si ę zmieni przede wszystk im konsument dzisiaj m a prawo do 14 dniowego zwrot u przedsiębiorca teg o prawa nie ma t o znacz y, jeżeli kupi łem na faktur ę to zasadn iczo towaru zwrócić n ie mogłem chyb a rząd po prostu si ę nie zgadza ł mia ł jakie ś ew identne wad y w momenc ie dostawy c o wi ęcej nie mog łem wykorzysta ć praw a do rękojmi t o znacz y mog łem wykorzystać gwarancj e do teg o żeby, żeby sprzedawcy powiedzie ć Hej, mój produkt wadl iwie dzia ła NATO zazwycza j okre ślony czas natom iast w sytuacji, k iedy zgłaszam t o w ramach rękojmi, czyl i wadliwo ści pro produktu konsumen t i dzisiaj tym samy m w przysz łym rok u przedsi ębiorca będzie nawe t do 3 lat mógł zg łosić tak ą wad ę on a b ędzie musia ła by ć rozpatrzyl i dzia łało przesta ło działać samo się, że to nieby ła moj a wina oczywiście zara z b ędzie sprzedawc a stara si ę ustali ć czy przypadk iem nie, bo w użytkowaniu sprawi ł, że coś ta m si ę wydarzyło al e gdy dostaje t e sam e przyw ileje kt óre, kt óry ma konsument przy czym tutaj 1 rzecz od raz u przez wart o zaznaczy ć chodz i o tak ie zakupy, które nigdy nie dotycz ące stricte mojej dzia łalności, czyl i np. się drukark ę prowadz ę warsztat samochodow y kupuje drukark ę, bo potrzebuj e z różnych powod ów t o wted y mog ę, al e chodzi o gotowan iu dotyczy ły części zam iennych czegoś co często kupuje jes t wa m si ę z działalnością gospodarcz ą t o wart o rozdzielić, al e pan jest praktyk iem te j drugiej stron y mają j e z perspektywy klienta, kt óry chc e kupić, a pa n w ie jak b ędzie wygl ądało stron y sprzedawcy no w łaśnie co na s przerzucić uwag ę wszystk ie t e osoby wszystk ie sklepy, kt óre są w internecie, by prz y zm ianie warto przed e wszystk im przygotowa ć skle p pod tym k ątem a żeby przygotowa ć nale ży zmienić zap isy w regulaminie, kt óre b ędą dotyczyć tego c o się zm ienia ju ż tak naprawdę można mo żna się na d ty m pochylić m ówi to zap isach, które dotycz ą dzisiaj konsumentów, czyl i do tej grup y w łączamy grup ę, która wcześniej n ie była mus imy w jak i sposób sprecyzowa ć jak faktycznie wygl ądają prawa wobe c niej c o wi ęcej często regulam iny zawieraj ą informacje, kt óre nazywan e są w stosunku c o, dok ąd konsument a klauzulam i n iedozwolonymi, wi ęc wart o zwrócić na nią uwagę, b y nie znalaz ły się zap isy w regulam inie, kt óre taki konsument r ówna się przedsi ębiorca b ędzie mógł wykorzysta ć do teg o, żeby chociażby o d transakcj i odst ąpić nawe t po jakim ś d łuższym czasie jeszcz e względem reklamacj e czy cz y zgłaszanych reklamacj i przez konsument ów dz isiaj wygląda w ten spos ób, że jeżeli sprzedawc a n ie odpow ie na tak ą reklamacj ę do 14 dni uznajemy żona jes t po prost u przyj ęta zostan ie zwr ócony na pieniądz cz y też wym ienione t o warto tak sam o b ędzie wygl ądać stosunk u c o do stosunku c o do przedsi ębiorcy także zaczyna m o d regulaminu druga rzecz t o jes t kwest ia Platformy warto alb o wybra ć albo dostosować t o Platforma, kt órą pos iadamy mo żliwość np. wprowadzen ia czek boks ów w momenc ie wprowadzen ia zakupu, który b ędzie właśnie t o odpowiedzialno ść kupuj ącego na niego przek ładał tak, żeby t o on decydowa ł czy ten zakup jes t na f irmy nie zna firmę, żebyśmy to n iema jak pracodawc a mus i interpretować dzi ś się domyśleć normalnej sprzeda ży firmy cz y cz y jedna k jaki sprzęt cz y cokolw iek innego do domu zmiana wejdz ie w życie w po łowie przysz łego roku będzie jeszcze jest troch ę czasu, żeby do tego przygotować jak rozumiem wart o się temu kogo ś poświęcić cz y pochylili na d tym już tera z, żeby no coś środki nie zaskoczy ło tak warto ju ż te n cza s poświęcić mus imy być świadomi tego, że te 3  000 000 firm czy dzia łalności gospodarcze j, kt óre kupowały w internecie tera z b ędzie nadal kupowa ć, ale z tym i prawam i konsumenck imi mamy pół roku mus imy te ż przeliczy ć pewnie ile dzisiaj mam y tych zwrot ów i przyjąć stąd te ż wi ększy wolumen klient ów którzy, którzy prawdopodobn ie te ż b ędą zwracać szczeg ólnie w tych bran żach, gdzie te zwrot y s ą bardz o popularne chocia żby odzie ż, gdzie kupujem y kilka na ście rzeczy dl a siebie wybieramy cz ęść z nich trzeb a pami ętać, że przedsi ębiorcą to, że chociażby bloger cz y youtubera, kt óry te to m łodzież mo że kupować na potrzeby swojej dzia łalności m imo wszystko p o w pewny m momenc ie zwr ócić, czyl i zwracamy uwag ę i my jak o z 1 strony potencjaln i prowadz ący dzia łalność gospodarczą, że w pewny m sensie nasz e prawa zostaną rozszerzon e za p ół roku, a z drugiej strony w łaśnie sklepy musz ą do tego przygotować mi ędzynarodowej w sklepach internetowych, al e tak sam o dotyczy to też dotyczy sklep ów stacjonarnych również należy wzi ąć pod uwag ę, że pul a osób, które b ędą objęte ochron ą praw konsumenck ich po prostu si ę zwiększa zgadza się dok ładnie tak bardzo dziękuję za spotkanie z rozm ów, a Michalik sze f działu sprzeda ży szofer a, czyli platform internetowych bardz o dziękuję bardz o Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA