REKLAMA

Łukasz Kośmicki: Starałem się unikać klasycznych rozwiązań w "Ukrytej grze"

Kultura Osobista
Data emisji:
2019-11-08 19:00
Audycja:
Czas trwania:
22:15 min.
Udostępnij:

Gościem Marty Perchuć- Burzyńskiej jest Łukasz Kośmicki, reżyser "Ukrytej gry" Rozwiń »

Łukasz Kośmicki: "Ja nie planowałem zostać reżyserem, praca z aktorami jest teraz zdecydowanie moją pasją. Udało się zaprosić do współpracy Billa Pullmana, Roberta Więckiewicza, czy genialnego Alekseya Serebryakova" Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobr y wiecz ór przed m ikrofonem Marta Perchuć-Burzyńsk a operato r re żyser scenarzyst a Łukasz Kośmicki dz isiaj go ściem kultur y osob istej witam serdecznie czy wr ęcz bardz o miło ukryta gr a pan a deb iut reżyserski dz isiaj w polskich kinach ma ło, kt o mo że pozwoli ć na deb iut tak im rozmache m faktycznie n ie jes t tak i klasyczny m autorskie nieduże k ina, które zazwycza j z debiutem tak i by ł troch ę założenie wielu os ób nim radziło, żebym jednak lep iej Rozwiń » wybra ć coś mniejszego 1 parę trochę d łużej to trwało ni ż normaln ie, ale w f inale się uda ło jeste m bardz o zadowolony to tera z pan u coś przypomnę jes t rok 2000 pierwsze Krzysztof sp ór przeprowadza z pane m rozmow ę, a propos sezonu na leszcza, którego był pa n autorem scenar iusza zdj ęć Krzysztof spór pyta cz y widzi si ę pa n tak że jak o re żyser Łukasz Kośmicki n ie co prawd a zdarz a mi się re żyserować reklamówki, ale wyn ika t o tylk o zapotrzebowan ia f ilmu k inowego nie wyre żyseruje lubi ę robić zdj ęcia lubię by ć tym drug im facetem nie ma problemu emocjonaln ą osobowością oweg o z powod u reżyserii lubię ustawia ć kamer ę lamp y lubi ę sprawdzać czy kadry jes t dobry chc ę t o robić dalej i co tak iego si ę pytam wydarzyło m ężczyzna znany jes t jak widać no t o by ły jakieś tak a naturalna konsekwencj a rozwoju jakiego, że nie planowa łem tego n igdy po prostu coraz bardziej mn ie ci ągnęło w stron ę aktorów i prac a z n imi jest tak ą mają teraz w te j chw ili zdecydowan ą pasją no faktyczn ie co ś tak iego powiedziałem nie, al e dobrze no n ie m ów n igdy nigdy no prawda to Brand jest kolejn y dowód na to, żeby teg o n ie robić n o to c o powiedzie dl a mn ie du żą przygodą w ty m f ilmie reżyserowanie teg o filmu by ło spotkanie nie tylk o niesamowitymi lud źmi za kamer ą tuta j ma m namy śli Pawła Edelmana i Allana Starskiego chociażby, al e tych ludz i przed kamer ą i faktycznie z te j strony t o by ła niesamowita przyjemno ść są te ż wyzwan ie, bo uda ło si ę zaprosi ć do wsp ółpracy Bill Pullman Roberta Więckiewicza, al e też lekcja brakować, kt óry jest niesamowitym wyb itnym aktorem cz y Lotte Verbeek, z kt órą te ż pracuj e si ę fajn ie intensywnie c iekawie pa n deb iutuje jak o reżyser łączy pa n wcześniej pracę no w łaśnie tak jak m ówiliśmy chociażby operator a scenarzysty t o jest niezwykła akcj a myślami tak ą szerok ą jedna k perspektywa z racj i teg o różnorodnego do świadczenia to pomag a cz y przeszkadz a czasami je nie jestem w stan ie na to odpowiedź wydaje to jest wszystko mn ie tak ie bardz iej intuicyjn ą emocjonaln e ja po prostu lubię filmy lubię chodzi ć do kina lubi ę ga śnie światło i na ekranie pojaw ia si ę f ilm i że tak pow iem otworzy ć si ę tej mojej mi łości do kina jest t o, że szukam w n im m iejsca w dla s iebie m iejsca w r óżnych przestrzen iach także nie zawsz e lubiłem opowiada ć h istorie lubię ogl ądać histori ę st ąd tak a faktyczn ie potrzeb a czasam i napisania czegoś sam i swoi f ilmowania fotografowania, czeg o czasami wersj i chowania czego, ale kto ś musiał pan u wierzy ć, że re żyseria się uda no bo t o jednak f ilm skazan y na sukces n o tak ie założenie żaden film n ie oczywiście skazan y na sukces jak by śmy w idzieli jak zrobić dobre filmy powstawały tylk o dobra i rzeczo m, kt óre bierze te ż Elin el iminowanie prze z przygotowanie pewnyc h niebezpieczeństw, które czyhaj ą na nas n o by ł t o film z za łożenia do ść duże do ść trudny, ale uda ło mi si ę znaleźć ludz i, którzy spotka ć ludz i, którzy stw ierdzili tak jak ja te ż do zrobienia w ierzymy w jako ść i wierzymy że, choć n ie jes t komedi ą romantyczn ą albo nie jes t kinem tabloidom wymag a t o nazywa m to jako ś spowoduje, że w idz się zainteresuje f ilm mi g o docen i ukryt e gra ostatni f ilm wyprodukowan y prze z Piotra Woźniaka Staraka Eli miał stosune k do teg o f ilmu do teg o thrillera szpiegowskiego dokładnie o n im przed chwil ą mówiłem o nim cz y kryterium, b o ja k ja spotka łem to zobaczy łem ich oczac h b łysk, a potem t o takie przekonanie, że raze m dam y radę t o zrobić niesamowita w iara ten f ilm w przygotowaniach miał bardz o du żo perypet ii różnych zakr ętów, ale zawsze ta w iara powodowa ła, że nap ędzali m y wszysc y raze m ja spotka łem w 2012 roku zaczęliśmy razem prace nad ty m filmem t o by ł zupełnie inny cza s polskiego k ina wtedy 200  000 widzów 300  000 widzów t o by ł fenomenaln y wyn ik tera z troch ę inaczej tak że oni w tak iej najpi ękniej bezczeln y spos ób taką wiar ą w to, że jak razem powalczymy ud a nam się co zrobi ć przyst ąpili do teg o projektu nie jeste m im bardz o za t o wdzięczny, ty m bardziej smutn a jes t i Krzyśkowi krajow i i mn ie zaczynaliśmy te n film 3 zrobiliśmy ten f ilm wyciekł mało tego skończyliśmy ten f ilm we 3, a teraz jes t premiera taka dociera do na s sympatia widzów jest na s tylko 2 jest pa n r ównież razem z Marcelem Sawickim autore m scenariusza do ukryte j gr y wczora j do mo ich r ąk trafi ła powieść ukryt a gr a wydan a przez wydawn ictwo Agora, której jes t pa n razem w łaśnie z Marcelem Sawicki i Piotrem Głuchowskim autorem c o by ło najpierw powie ść cz y scenar iusz najp ierw zdecydowan ie scenariusz to by ło tak że na pocz ątku w łaśnie w okolicach 2 tysięcy 32 tysięcznego dwunasteg o roku za świtał pomys ł tak iej kompilacji z imnej wojny, która jes t bardzo ciekawa la t sześćdziesiątych, kt óre są n iesamowitej si ę filmowe kryzys u kuba ńskiego konfl iktu nuklearneg o jednocześnie szach ów, które si ę w tamtym okrese m lek. Pałacu kultur y, który ca ły cza s zastanawia wzbudza drobn y lęk pojawi się te n pomysł pote m napisałem pierwsz ą wersj ę scenariusza i w dalszyc h częściach potrzebowa łem kogoś k im by m raze m taki spar ingi robi ć na d nad ty m tekste m dlateg o zaprosi łem Marcela Sawickiego do wsp ółpracy napisali śmy scenariusz, a pote m Piotr na te j podstaw ie bardz o zręcznie uknuł troszk ę inn ą, ale ca ły cza s czek a intrygę no dobrze w tak im raz ie prosz ę o kr ótkie opowiedzenia o tym, o czy m jes t ta h istoria f ilmowa prosz ę pana ze względu na to, że my ślę, że scenarzyst a re żyser najlepiej wie co mo że zdradzić, czeg o zdradzić n ie może je śli chodzi o fabu ła jest ro k sześćdziesiąty drug i Sowieci instaluj ą na Kubie wyrzutn ie nuklearn e, a w Warszawie ma się odby ć turn iej szachow y pomi ędzy reprezentantami Stanów zjednoczonyc h zwi ązku Radzieckiego dok ładnie tak, który okazuj e si ę f inale przykrywk ą dl a gier wywiad ów, choć bardzo wa żne informacje, które mog ą spowodowa ć, że związek radz iecki zaatakuj e stan y Zjednoczone lub nie to jes t taka baz a punk t oczywiście punk t wyj ścia f ilmu nareszcie zdecydowan ie zaprasza m do k in nie pojaw ia si ę on jeszcz e o nim o n si ę pojawia to prawd a cz łowiek, kt óry tak iego introwertyka zamkni ętego w skoncentrowanego na sob ie musi przemieni ć się bohater a, kt óry praktyczn ie ratuje świat przed tym c o może nast ąpić profesor m ęski profesor mask i gen iusz szachow y m istrz ni ż matematyk i pewn ie jak ąś drobn ą przypad łością w stronę zespo łu Aspergera nie są dla nas zdecydowanie o d alkoholu, kt óry w niego ma spełniać tak ą funkcj ę wyniszczaj ącą, a jednocze śnie cz łowiek, który m a w sob ie tak ie piętno sp ółkę struktur a bomb y atomowe j kt óra, kt óra bardzo mocno ten fak t bardz o mocn o wp łynął na jego życie ta k jak życie wszystkich konstruktor ów jak w iemy po pierwszym wybuch u w Los Alamos niekt órzy zwar iowali kto ś pope łni samob ójstwo ktoś wyl ądował w klasztorz e jeszcze inny przekaza ł Rosjanom informacji na te n tema t, bo uwa żał, że tak demoniczna siła nie mo że być tylk o po 1 ze stro n tak że tych perspektyw, na które mo żemy spojrze ć na naszeg o głównego bohatera jes t kilka jak w g łowie rodz i taki scenar iusz nie potrafi odpow iedzi na to pytanie t o jes t jak mawia ł Nikodem Dyzma ma m w kar ierze Nikodema Dyzmy jak kto ś zapytał jak się przypad a na pomysł banku spodziewaj ą si ę siada my śli si ę wymy śla mog ę t o podobnie odpowiedź bardzo czasami si ę tyc h wspania łych osób, kt órym towarzyszyły przerob ienia teg o filmu czu łem się odrob ina Nikodem Dyzma światu my ślał i wymy ślił okrytą gry Łukasz Kośmicki, który dz isiaj go ściem kultury osobistej za chwilę wracam y do nasze j rozmow y teraz czas na informacje w radiu TOK FM dobr y wieczór raz jeszcz e przed m ikrofonem Marta Perchuć-Burzyńsk a operato r re żyser scenarzyst a Łukasz Kośmicki dzisiaj go ściem kultur y osob istej ukryt e gr a w łaśnie deb iut re żyserski Łukasza Kosińskiego dz isiaj na ekranach polsk ich k in jeszcz e streszcza historię dl a tych, którzy mo że nie s łucha nasze j pierwszej cz ęści naszej rozmow y jest ro k sześćdziesiąty drugi Sowieci instaluj ą na Kubie wyrzutnie nuklearn e w Warszawie odbywa się turn iej szachowy ma się odby ć między reprezentantami Stanów zjednoczonych i związku Radzieckiego n o i pojawia się czarny ko ń tej ca łej rozgrywk i, czyl i prof. Mański dużo jes t prawdy w te j h istorii tak si ę zastanawiałam opr ócz tej prawd y stricte historycznej, że jest ku b a, że są Sowieci, że są wyrzutn ie nuklearnej i że wojna w isi w powietrzu, że faktycznie tak że celowali śmy tymi wszystk imi prawdz iwymi elementam i, kt óre na których, które si ę z działających w ty m f ilmie, że pami ętam jak 1 z producent ów da łem te n scenar iusz do czytan ia to o n powiedział, że p ierwszy kupi ć prawa autorsk ie do te j do teg o pojedynku, że n ie mogę tak światowego f ilmu zrobić mając spraw ę wie, al e co ś się nie wydarzy ła jak nie wydarzy si ę o ty m, s łyszałem tak że takich g łosuje by ło kilka w Gdyni na festiwalu też celem był te n pojedynek czy n ie mnie nie by ło oczywiście, al e na fest iwalu w Gdyni, kiedy mieli śmy tak ie bardzo uroczy n ie ukrywa spotkania z publiczno ścią te n pan się upiera ł, że on po prost u czyt a o ty m, Gazecie ci ężkiego byłoby prowadzić będą t o starszy pan więc, wi ęc by łoby to nieeleganckie w śród ludzi no te ż takie za łożenie filmów, które s ą odrobinę pol ityka f ikcji, żeby ta rzeczywisto ść si ę zatar ła z t ą rzeczywisto ść filmową wykreowano n ieprawdziwe, bo wted y jeste śmy w k inie bardz iej zwi ązani z bohatere m są sytuacj ą, a t o jest film, kt óry ja mówię to jest in festiwalowe jest, w kt órych za łożenia ma być bardz o otwart y na w idza w r óżnego takiego, kt óry najbardziej tak iego, który po prostu i ść do kina sob ie posiedzieć chwilę i ogl ądać f ilm zosta ł stworzon y pod w idza nazw ijmy to światowego jak rozum iem jak n iedziele widz ów na polskich europejsk ich światowych dok ładnie tak sam o firmy z kolei dz ieli tylk o na dobre z ła, bo lubi oglądać ka żdy rodzaj film ów, a widzów tak jak mówi n iedziele, bo się ca ły czas czuj e widz ę i lubię chodzić do k ina ogl ądać filmy faktyczn ie tak ie założenie było, żeby te n f ilm nie ogran icza si ę tylk o do naszeg o tuta j podw órka i miał szansę za istnienia na świecie 1 z tak ich element ów, kt óre pomagają t o jest język angielski jest wiodącym m y mam y bohatera, który z Amerykaninem w zwi ązku z tym to by ła głównego bohatera w szóstym to by ła naturaln a droga n o faktyczn ie film, cho ć jeszcze jeste śmy przed premier ą jeste śmy trochę spe łnieni już, b y przed przed pierwszym weekendem k ina, choć jesteśmy spe łnieni ju ż, bo f ilm faktycznie b ędzie pokazywan e na świecie ważne, al e tak, pytając tych widzów te ż to troch ę my ślę mówi ameryka ńskim czy można na d czym ś jeszcz e ameryka ńskiego w idza zaskoczy ć cz y np. ukryte gr a mo że na świecie rywalizować z f ilmami tak imi jak James Bond no to n ie jes t f ilm o bud żecie charakterz e Jamesa Bonda, bo t o jes t bardziej te ż mn ie tak ie efektowne k ino, choć ma m nadzieję, że z teg o c o słyszę ca ły cza s ciekawe to jest film, kt óry jes t odrobinę oczywiście o d głowy znaczy odwo łuje si ę do filmów marn e Omar, ale ta k jak mówi cały cza s zakładam, że t o jes t rozrywka f ilmy do środka badan y w Polsce i w stanach Zjednoczonych IT opini ę mamy dość pozytywn e, bo z 1 strony widz, kt óry oczekuj e czystej rozrywk i ją znalaz ł w ty m filmie, a te n, który woli jeszcz e sob ie trochę pokombinować t o też nie czuł się ty m f ilmem jako ś oburzon e także tak że w noc y szukaliśmy dost ępu do jak najszersz e jak najszerszej grupy widz ów oczywiście dla wszystkich n ie d a zrobi ć filmu, ale nam na ty m widzów zależy chcem y, żeby si ę dobrze czu ł w k inie za intrygowany naszą histori ą dobrz e Bill Pullman znane z tak ich Super hit ów jak dzie ń niepodległości cz y ci kochana ty śpisz jak si ę zdobywa taką gwiazd ę swojeg o filmu deb iutanckiego w dodatk u na 3 zbilansowane sytuacj a jes t o tyle odrobin ę bardziej skomplikowana, bo początkowo film g łówną rolę gr a Miriam Hart, kt óry zgodził si ę wystąpić w filmie t o jes t akto r bardz o znany w stanach mentor dl a w ielu innych aktorów, więc jeg o pojawienie si ę w ty m f ilmie mocn o na s uwiarygodniła spowodowa ło, że wiele os ób chcia ło z nam i rozmawia ć William uległ niestety w ty m dniu jakiemu ś nieszcz ęśliwemu wypadkow i, kt órego wyeliminował ze zdjęć musiał przejść operację n ie m ógł kontynuowa ć prac y i zaskakuj ącą zupełnie dl a nas poprz e scenariusza kilka m inut cz y kilkadziesiąt m inut si ły Bill Pullman zdecydowa ł si ę, że przyjedz ie do Polski zagra w ty m filmie faktyczn ie po kilkudziesi ęciu godzinach odbieraj ą go na lotn isku w Warszawie tutaj życie dogoni ło alb o nawe t przegonią scenar iusz, dlateg o że w naszym filmie 1 mistrz szachow y zastępuje drugiego mistrza szachoweg o na samy m pocz ątku to m inister m istrza aktorstwa zastąpił drugiego podobno Bill Pullman mia ł w łasną wizj ę własną interpretację na t o jak zagra ć głównego bohatera czy t e wasz e wizje interpretacji si ę spotka ły cz y musieliście pan Bill Pullman, i ż na spore kompromisy n ie o n si ę spotka ły absolutnie się spotka ły na s tak jak wspomniałem profesorze mack i jego posta ć wym iarowe Moma tych swo ich filtr ów jak by śmy nazwali z Billem dość du żo i tera z pytan ie, kt óre Feel 3, która rzecz zostanie wyci ągnięta na par ę pierwsza, która schowana na pla n s ieci bądź czwart y tuta j z sytuacja związana ze zmian ą premiera najbardziej fascynowa ła Billa j ą opar ł bardz o mocn o t ę postać na ty m zespol e dalej t o było tak że Bill jes t cz łowiekiem niesamowicie otwartym ciep łym, ale prz y ty m perfekcjonist ą i bardzo walcz ącym o swoje, ale co by ło n iesamowite fajn y w te j współpracy to by ła ch ęć s łuchania drugiej strony to n ie było tak jak si ę dz ieje teraz żyjemy w tak ich czasach oczywiście z 1 strony jakieś poj ęcie pokolenie wr ęcz hejtu, a z drugiej strony wszyscy chcą przykry ć kogo ś do swoich racji ani n ie chc e słuchać drugiej strony, żeby pozna ć inn ą perspektyw ę jes t tak ie stare warszawsk ie powiedzenie pewneg o Warszawskiego rabina 3 ma dwoj e uszu jedne usta, żeby więcej słuchać mn iej mówić tutaj to było fajne, że myśmy bardz o s łuchali siebie bardz o fajne to by ło, że ta postać ewoluowała i t o, że si ę perspektywa r óżni, a czasam i t o powodowało, że by ło troch ę więcej dyskusj i wi ęcej anal izy tego wszystk iego także t o by ło bardzo interesuj ące, a n ie personaln ą głupie t o by ło fajne spotkan ie z mądrym cz łowiekiem Allan Starski w wyw iadzie telewizyjnym mówił, że firmy dobrze wychodzą jak si ę rob i w grup ie przyjaciół to by ł właśnie tak ie przyjac ielskie film n o w to, że Allan Starski powiedział o nim, że jest przyjacielem s łuchają o tym, że przynajmniej 3 × otworzy ła Boga szanuj e bardz o jako człowieka i szanuj e go bardz o jak o tw órca faktyczn ie taką wspaniałą rzecz ą, która była prz y tym filmie t o ludzie, którzy spotkali to odczuw a jak ąś niesamowit ą warto ść Paweł Edelman Allan Starski, ale te ż aktorz y naprawdę ludz i, bo wiele to było to by ło fajn e, że t o by ły tak ie spotkan ie z lud źmi, kt órzy s ą coś raze m zrobi ć, a jednocze śnie s ą bardz o ciekawi s iebie tak że przyzna ć, że rozmow ą na plan ie po plan ie n iekoniecznie dotycz ących naszeg o f ilmu by ło było naprawdę tyc h rozm ów bardzo duże by ły bardzo c iekawy bardzo fajn e to n iesamowity cza s spotkania naprawdę fajnych ludz i, a czem u Robert Więckiewicz fenomenalnej być mo że właśnie ty m co powiedziałem odpowiadam sob ie na moj e pytanie w roli dyrektor a Pałacu kultur y nauk i w Warszawie, czyl i Alfreda sielanki Robert by ł trochę katal izatorem te ż mojego, jakb y tego z nap isem scenar iusz, bo przykład przymierzaj ą si ę do debiutu reżyserskiego pojawi si ę jakiś tekst, kt órego nie by łem do ko ńca przekonany, i ż spotka łem z Robertem Robert to krytycznie si ę do tego tekstu o d uzyskan ia to między w ten mn iej więcej te n sam stary weź nap isz coś fajnego ten w tym wsz ędzie ch ętnie zagram t o usiad łem napisa łem i oczywiście Robert Lambert ta rola była pisana o d raz u my ślałem o nim, bo jes t t o m ógł zrobi ć w spos ób tak charakterystyczn y, a nie przerysowany do siebie, że mamy du żo du żo rzeczy wymienić na te n temat, a jednocze śnie tak i niesamowicie trag ikomiczny znacz y, choć t o posta ć na ekran ie bardz o cz ęsto powoduj e widzów uśmiech t o by ła bardz o przemy ślana i bardzo ci ężko cz y intensywnie wypracowan a postać to w jak i spos ób Robert n ie zagrał to by ło du żo rozm ów dużo spotkań du żo pr ób tak, żeby uchwyci ć teg o tak iego polskiego elemen t ciasteczka i flaszk ą w tej teczce nie wiem czy ty m co teraz powiem zach ęcimy widz ów czyn ie, ale w filmie nie ma 2 rzeczy m ianowicie nie ma przekle ństw rozmawialiśmy o ty m, przed anteną to prawd a nie ma r ównież za du żo erotyki t o prawda t o znacz y j a po takich wn ętrz chodz i o przekle ństwa to toż to by ła tak a moja idea FX si ę da zrobić f ilm, w kt órym si ę wyrazić wszystkie emocj e bez przekleństw bardz iej, że jakb y wulgaryz m racja życia języka przeprosili swego życia jest n iesamowita tera z si ę udało okazało się, że aktorzy n ie m ieli z ty m problem u, żeby zagrać czasam i skrajn e emocje to z dnia musz ą runąć mog ą m ówić językiem, kt óry nie n ie używa przekleństw dzi ś chodz i o kwesti ę erotyk i znaczy to by ł taki cza s nie ma tam historii mi ło niema tam 4 minuty, al e to był absolutnie za łożone, bo każda h istoria mi łosna zazwyczaj pojawia się w tak ich f irmach by łaby jaka ś takim sztampowych cz y klasyczne rozwiązania si ę tak ich klasycznych rozwiązań staral i si ę ich unika ć także to jest jaki ś tak i m ęski świat, w którym pojaw ia si ę oczywi ście 1 bardzo wa żna kobieta w ca łej nasze j historii, ale no tak troch ę te n świat wyglądał i o n by ł takim światem trochę be z uczu ć be z mi łości be z ciep ła i inny świat dzielnego inny lekarz rozdaj ą 1 z bohater ów filmu mus imy o tym, wspomnieć ju ż trochę o ty m, powiedzieli śmy, al e n ie za dużo z pewnością pa łac kultury nauk i w Warszawie tak si ę zastanawiałam oglądając film te ż czy przyzn a pa n ju ż wszystk iego zakamarki czy rzeczywiście s ą ta m t e wszystkie tajemn e przej ście pokoje, gdzie i jak si ę dotknie drążka w szaf ie t o nagle pojaw ia si ę otwór, przez kt óre można przej ść gdzie ś ta m dalej cz y pa łac kultury jes t m iejscem n iesamowitym tajemn iczym magicznym tyc h tyc h przymiotników o o n im można bardzo du żo używać ja musz ę przyznać, że im lep iej znam pa łac kultury troszkę g o zna m to tym bardziej on i tajemn iczej zaskakuj ące tyc h miejsc ma dz iwnych bardzo bardzo dużo mam tak ie wrażenie, że nikt do końca kontroli jes t on zaczyna żyć swo im własnym życiem może du ży tylko pow iem tak ą anegdot ę jak ju ż mieli śmy tak ą dokumentację techniczną t o się nazyw a, czyli ju ż p o jak ju ż wybrali śmy wszystk ie obiekty zdj ęciowe widzieliśmy c o jak i gdzie chcem y kr ęcić si ę zaprasza ca łą ekipę techniczną, żeby on i przeszli przez t e wszystkie miejsca, żeby zobaczyl i jak wygl ądają pote m byl i przygotowan i do prac y jak chodzili śmy po podziemiach wszysc y się zgub ili w tyc h podziemiach by ły on e takie zaskakujące jaki ś nieko ńczący si ę labirynt i by ły takie drzw i do przepompowni pow ietrza, kt óry trochę wygl ądają jak z łodziej podwodnej i za tymi drzw iami tak i bardzo mocny szu m i ta m się k ilka słów pyta ł, a co tak się miało t o Wisła i poszli śmy dalej wszystk ie takie Ano tak to Wisła, bo myśleli, że doszli śmy do Wisły tak te t e korytarze s ą irracjonalne na m iejsce n iesamowite mag iczne dz iwne brzydk ie ładne dobre m iejsce n a na f ilm dobre m iejsce na tak i f ilm jak ukryt a gr a re żyser f ilmu Łukasz Kośmicki firm, kt óre o d dz isiaj na ekranach polskich k in by ł gościem kultury osob istej jak mówiliśmy ju ż w rolac h głównych w ty m f ilmie Bill Pullman Robert Więckiewicz chyba możemy powiedzie ć pa łac kultury nauk i w Warszawie dok ładnie bardzo dzi ękuję panu za t o dzi ękuję bardzo do usłyszenia tera z cza s na informacj ę w radiu TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: KULTURA OSOBISTA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA