REKLAMA

Kolejna doba protestów, kolejne 13 ofiar

Połączenie
Data emisji:
2019-11-08 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:29 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie trzynasta 6 Jakub Janiszewski przy mikrofonie jazd a jest dr Łukasz Fyderek Instytut bl iskiego i dalek iego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego dzie ń dobr y dzie ń dobry będziemy m ówić o tym co dzieje si ę w Iraku, gdz ie od 1 październik a protes t t o protesty przeżyłem bardz o krwawe 270 osób straci ło życie łącznie od 1 października w ostatn ich dniach 4 osoby w tyc h protestac h przewija si ę jako tak i powiedzia łbym czarny bohate r c iemny bohate r Rozwiń » negatywn y bohater IRA, dlaczego tak t o jest bardz o c iekawe zjawisko bowiem protest y s ą w wi ększości szy ickie protestują przed e wszystkim mieszka ńcy chi ńskich dzielnic i Wyszyńskiego po łudnia kraj u natomiast rzeczywiście s ą to protesty w dużym stopn iu mo że o n one stały si ę du żym stopn iu protestami ant y irańskiej mi t o jest coś c o oczywi ście n iepokoi teraz do teg o stopn ia, że wys łał rząd irański swojego cz łowieka do zadań specjalnych ni ż generała kasy masowe j na n iego do Bagdadu, gdz ie odby ł o n konferencj ę z pol itykami irackimi i podobn o, bo t o s ą oczywiście tak ie informacje, że trudn o zweryfikować, ale n o przekaz by ł tak i, że n ie należy okazywa ć słabości policji n ie powinni radc y okazywać s łabości tak rzeczywi ście niepokoj ące trochę odnos i si ę do te j liczby of iar, o kt órej pan redakto r wspomnia ł mamy, wi ęc sytuacj ę, kt óra była mówił by ł wy łamuje si ę podzia łów takich wyznan iowej się protest y w dużym stopn iu chi ńskie, al e ant y ira ńskie premier, który jes t postrzegany jak o pro ira ński jest tuta j postaw iony przed 3 oraz prze d prze d przed perspektywą rezygnacj i natom iast oczywi ście pytanie zasadn icze jes t c o dale j, poniewa ż niekt órzy komentatorzy nawe t na arabski, porównując t e protest y do też polskiej Solidarności, kt óra obali ła komun izm natomiast mecze te ż do ruchu arabskiej w iosny w szczeg ólności tunezyjsk ich protest ów natomiast na zasadn icze r óżnice w poleg a na tym, że w ka żdym z tyc h wcze śniejszych przypadk ów czytelny m postulate m protestujących by ło doprowadzen ie do rozstrzygnięcia pol itycznego poprze z ak t wyborcz y tuta j, jednak że w przypadk u irackim mam y rz ąd świeżo wyłoniony w wyborac h, które odby ły się w zesz łym rok u jesieni ą MON i na bra k zgod y na w łaśnie na napływ ira ńskie na korupcj ę i dopiero można powoli wyłaniają si ę z tyc h gru p protestuj ących pewn e pewne postulat y tak takie bardz iej powiedzielibyśmy konkretn e trudno powiedzieć, jak iego stopn ia one cieszą si ę oczywiście wsparcie wi ększości ale, al e na te postulat y łączą si ę z propozycj ą przebudow y ca łego system u pol itycznego, który pami ętajmy w Iraku funkcjonuj ą 2000 piątego rok u, kiedy uchwalon o aktualną konstytucj ę wted y jeszcz e pod m ądrze prz y obecno ści Amerykanów, al e pod patronate m te ż narod ów Zjednoczonych, a wi ęc taka sytuacj a bardz o niepokoj ące Irak jes t na kraw ędzi i n ie wida ć jak czytelneg o czytelneg o wyjścia z teg o impasu rolę tras a na kraw ędzi, czeg o właściwie o d moment u, k iedy zaczyna za ś zaczęliśmy m ówić o Iraku jako kraj u no no pewnie by m po wojnie alb o na kraw ędzi rozpadu alb o na krawędzi wojn y domowe j prawie ca ły, cza s więc t o znacz y nagle z t o jest to mo żna tak oczywi ście tak sprowadzi ć z perspektywy nasze j zachodniej t o jest permanentn y kryzy s, ale ten kryzys ma r óżne fazy nich, jeżeli m ieszka w wojnie domowe j to t o co przykuw a nasz ą uwag ę ostatn imi laty NATO była wojn a z państwem islamskim kt óre, jakkolwiek dramatyczn a, al e jednak to czy by ła peryferyjna dl a Iraku znaczą nie dotykała pol ityki w Bagdadzie był konsensu s, że nale ży walczy ć z d żihadystami oczywi ście na mieszka ńców Mosulu północy z imne i Zachodu kraju wyglądało t o n ieco inaczej teraz jedna k, że medyczn ie protestami, kt óre dotykaj ą same j istoty irackiej polityki pewneg o konsensus u, kt óry został ze Warty w 2000 piątym rok u, który konsensu s doprowadzi ł do tam mia ł 2 konsekwencje mo żna by ć 1 była tak a, że mia ł względnie pokojow o toczy ła si ę pol ityka iracka tat a tak ma instreamowe Centralna polityka iracka, ale drug im drugą konsekwencj ą teg o by ła ogromn a korupcj a i ol igarchizacji system u polityczno gospodarczeg o, w kt órym t o przyw ódcy g łównych partii kontroluj ą w łaściwie dost ęp do wszystk ich lub t o być żydowski miejsc pracy, al e tak że inwestycji dochod ów na Irak dodajmy po t na potencja ł do bycia bardz o zamo żnym państwem, bo jest t o pa ństwo, kt óry ma potężne z łoża rop y naftowej protestuj ący s ą teg o świadomi i zadaj ą pytanie jak to się dz ieje, że my maj ąc tak potencjaln ie du że dochody jeste śmy b iedni prawda, dlaczego n ie mam y pracy, dlaczego n ie mam y prądu, dlaczeg o ryby n ie mamy wod y w naszyc h mieszkaniach wojsko skoro skor o, gdz ie są wszystk ie pieni ądze tak że także to jes t mot yw tak i dominuj ący tyc h protest ów a, odnosząc si ę do pierwszej cz ęści pana pytan ia śmiech to znacz y jakie są możliwe scenariusze t o s ą z łe scenar iusze na t e negatywne scenariusze t o jest albo cz y ju ż anarchia ostatn io na niekt órych mediach spo łecznościowych niż niekt órzy iraccy pol itycy m ówią o scenar iuszu wojskowego zamach u stan u, więc to t o są t o jes t skal a problem u, kt óry który, który jes t, który trzeba wiedzieć, gd y m ówimy, że Irak znajduje się na na s na krawędź, tak więc chyba rzeczywi ście ca łkiem realne, dlatego że te doniesienia to s ą don iesienia, kt óre płyną nie tylk o z Bagdadu, ale też szuka ć w Karbali w Karbali t łum tak można wypowiedzieć m ówi si ę 4 osobach, które straci ły życie, kt óre pr óbowały ju ż przej ść sforsowa ć ogrodzen ie konsulat u Iranu i kto ś do nich strzelał n ie jes t do końca jasnych zdoby ł ta k tak mam y tuta j dlateg o ta perspektyw a te j kanal izacji kraju dodajmy kraj u, w kt órym istnieje ciągle du ża grup a ludzi uzbrojonyc h, w którym pewną cz ęść milicji udało się rozbroi ć, ale du ża część n o tych wszystkich ul ic zosta ła w łączona tę kwot ę to teg o tak ą szarą eminencję te j instytucji będąc szar ą eminencją irackiej pol ityki, czyl i tzw. ludow e jednostk i mobilizacji, czyl i tak naprawdę alternatywn ą armii b ądź r ównoległą Arnie, kt óra odegrała też spor ą rol ę ważne, b y w walc e z pa ństwem islamskim nie jest trzeb a przyznać, ale t o jes t w łaśnie t o ugrupowan ie militarną pol ityczny mo żna rzec, kt órego niekt óre maszyny reprezentacj i w parlamenc ie w Lesznie ma bardz o rozbudowan e wp ływy jes t du żym stopn iu z przywiezione z Iranem cz y te ż jeg o przywódcy cen y s ą w r óżnych stopn iu zale żnie od Iranu godz i wywodzą się byli kszta łceni w Iranie wywodz ą si ę organ izacji Bader, kt óra w Iranie ma swoj e korzenie n o, jakby skal a i rodzaj e zale żności tuta j przebiegaj ących jes t bardz o zr óżnicowana i długo, b y o tym, mo żna m ówić natom iast natomiast no fakte m jest, że protestuj ący w łaśnie przeciwko tem u się opowiadają przec iwko tem u, że istnieje tak i tak i wpływ to nie jest sp ór, kt óry powiedzia ł bym kończy si ę na rozdawn ictwie posad cz y cz y przetargów cz y korupcj i, ale n o wykracz a poza Toni łączy si ę też możliwością wp ływu na si ły bezpieczeństwa i wr ęcz czymś czego, żeby w ostateczny m tak im wym iarem jest ze strzelan ia do protestujących cz y te ż budo rob ienie uzbrojonyc h kontrmanifestacji to są t o s ą te ż niepokoj ące czynn iki do teg o, żeby jeszcze mo żna powiedzieć pot po trzydz iestym niepok ój część n ie w polityk ów irackich m ówi o pr óbach zamach u odkrytyc h rzekomo trudno zweryfikować pr óbach zamachu na a ż tak ie autorytet y jak chociażby niewielkie t o Lech an i Stanik posta ć, kt óre w, kt óre jest ogromny m autorytete m duchowym dl a chi ńskich Irakijczyków i które jeżeliby co się stało t o a ż strach pomy śleć jak jak wybuchow e, by t o by ła m ieszanka dla dla dla tego kraju, ponieważ n o, a dodajm y jeszcze realiści stanic opowiedzia ł si ę p o stronie protestujących także bardz o wa żnym głosem, ponieważ jest to inny jes t jak m ój autoryte t duchowy, kt óry w odn iesieniu do społeczności irackich szyitów, że chcielibyśmy szuka ć jakichś analogii mo żna por ównać d o do autorytetu Jana Pawła II wśród Polaków w latach 80, tak więc więc t u tu jest jeszcz e tak i wymiar niepokojących w tym w tych zjaw iskach, które obserwujemy jak o leczy to zm ierza w stron ę jakiego ś rozstrzygni ęcia znaczyć mo żna powiedzie ć, że nowa wydaj e si ę też protest y się nasilają nies ławny od 1 październik a Agony zmieniają też troch ę swoj e swoj e oblicze mam y teraz w te j w te j drugiej fali drug a fala protestów cieszy ludz ie z tego 4 października mam y Miś mniejsz ą obecno ść kob iet początkowo wydawa ło si ę, że n ie b ędzie ni ższy ni ż stopie ń przemocy s łużb bezpiecze ństwa, al e właśnie pojawiają si ę t e ep izody z tym i snajperam i strzelaj ącymi do protestujących w linii wad y i podobnie z kole i jak w przypadk u Majdanu kijowskiego nie wiadomo, skąd t e strzały padaj ą ta k do końca czy stoj ą za n imi służby bezpieczeństwa czy stoj ą jacyś prowokatorz y i no protestujący bardz o często przepisuj ą po te strat y w ludziach n o w łaśnie interwencji irańskiej czy jeste śmy w stanie w stan ie wskaza ć jakieś krótkoterminowe rozwi ązanie teg o problem u obawiam si ę, że n ie mam y w ty m momenc ie parlamen t kt óry, który jedno ma poczuc ie, że mandat jedno im można by ć obiektywni ma manda t demokratyczn y i wydaj e się, że w jakikolwiek inny jedna k rozwi ązanie w postac i nowego rządu to jes t to co mam y by ć w perspektyw ie najbli ższych tygodn i tak part ie porozumiej ą si ę i wyłonią noweg o na noweg o prem iera nowy rząd, al e trudn o wyobrazi ć sob ie, żeby tak ie rozwi ązanie zaspokoi ło żądania gwałtownej budow y te ż dog łębnej przebudow y państwa staw iane prze z Irakijczyków wydaj e si ę, że protestujący wydaje się, że tak im spe łnieniem postulatów protestuj ących mogłaby by ć jak aut o inaczej tak a radykalna przebudow a systemu politycznego pojawiają si ę pomys ły oparc ia w ordynacji wyborcze j okr ęgi jednomandatow e c o podważyłoby pozycj e tych partii cz y też blok ów biznesowo pol ityczne, które tera z dominują politykę n o i tuta j protestujący n ie mają protestuj ą tylko 1 politykowi 1 partii, al e protestuj ą przec iwko ca łemu systemowi, w kt órych partie szere g partii szy ickich pro irańskich, ale też ant y irańskich, al e tak że partii sunnickich tak że partii kurdyjsk ich z benef icjentami aktualnie funkcjonuj ącego system u natomiast protestujący chc ą go podwa żyć, startuj ąc z bardz o s łabej pozycj i przetargowe j także n ie spodz iewam si ę tuta j szybk ich rozstrzygnięć dziękuję bardz o akto r Łukasz Fyderek Instytut bl iskiego i dalek iego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego by ł z nami trzynasta 18 za chwil ę informacje o łączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA