REKLAMA

Nowy Land Rover Defender oraz minivany Forda po faceliftingu

Codzienny Mag. Motoryzacyjny
Data emisji:
2019-11-11 19:40
Czas trwania:
11:00 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
codzienny magazy n motoryzacyjn y dobry wieczór to codzienny magazyn motoryzacyjny świątecznie Sławek Paruszewski cel walkę czujemy się pięknie tak no mam nadziej ę, że nikt nie zapomnia ł, że dzi ś 11 listopada z podcast ów może sobie zm ian w na s s łuchać, ale traktujemy ten dzie ń jak o zwyk ły poniedziałek t o znacz y porozmawiamy dzisiaj o motoryzacj i, ale informacji an i te ż samochodu mo że tak krótko jutr o audi 7, która generacja o ś drug a po facel Rozwiń » iftingu chyb a trzyletnie drug a część wyścigu długo żyłem jutro będę si ę wy łączył ja zaczn ę o d auta, kt óre w 2015 roku dosz ło do przysz łości def initywnie, a t o lan d Rover Defender, kt óre przez tyl e la t tak naprawdę o d lat osiemdziesi ątych w te j odm ianie modyfikowanej no n stop, ale ci ągle tak bardzo archa iczne by ł sprzedawan y ją, a już na sa m kon iec by ł tak im by ł ta k, a teren ówką surow ą takim samochode m trochę dl a drwal a aute m w izerunkowym jest przechodzi ć zwykły średniego mo żna 4050 lat o d zapuszcza sob ie brod ę, a pokryw a s iwizna, a już dzieci trochę odchowan e os ób kupuje tak i samochód udaje, że znow u jeste ś m łody, a t o w ielu tak ich widzia łem właśnie 4567 lat tem u w d e va n Dera Siwa głowa i n o w łaśnie trochę teg o wiatr ów w żagle surow a teren ówka bardz o sprawn y samoch ód bardzo docen iane w ielu m iejscach na świecie, gdz ie ci ężko dojecha ć polsk ie służby ratown icze ani wodn iacy an i g órskie Ochotnicze pogotow ie ratunkowe be z land rover a Defendera n ie wyobraża sob ie życie tak Straż Graniczna n p . al e te ż n p . ostatn io przeje żdżałem, a Bełchatów, a 1 z największych kopalni odkrywkowyc h, a brunatneg o s łuchaj tam zresztą te ż rozmaw iam z gościem kryt ą pracuj e w i ta m dziesiątki jak setki właśnie tyc h land Rover Defender pyta m co tuta j i on wszystkie wygl ądają podobn ie wygl ądają samochody wojskowe mam tuta j tych samochod ów tyle m ówi różne by ły brane tuta j na kopalnię t o jedyny samochód w stan ie wytrzyma ć podjazd y zjazd y zjazdy, a n o i bru d pył wodę burzow ą i tyl e ci ężka maszyn a jak b ędzie nowy Defender, bo tego jeszcze nie w iemy poje ździmy pewn ie niedługo aut o wygl ąda bardz o fajna ta wersj a by ła pokazywana w Polsce t o m ówili w ty m land roverz e to do złożenia nie ść n ie oglądałem, bo treść jes t prawie prz y produkcji rolnicy mają ju ż co mo że to takie takiej osoby t o dz iadostwo del ikatne z łej stron ie tak będzie z ma m t ę historię n o i w iem, że k ilka opakowa ń kleju typu zm ian w Akron zawsze jes t używanych, zan im ten samoch ód funkowych pokazać ten przy on e są po prostu pe łne niedor óbek jaki ś tak ich drobnych niedoskona łości nawet pancerze m ostatn io ja ma m ostatn io jakąś tak ą ciągoty w stron ę tyc h nowych jaguar ów w stronę stron ę w stronę jaguar a lan d rovera jakość wydajno ść chętnie ostatnio jawne, je żeli będziemy jeździć jako ś może n ie dokładnie, k iedy ty m Discovery sport nowy ma m nadziej ę, że tak jak wsz ędzie rowerem Wołkiem brzm ienie na wiosn ę też n ie rozczarował nowy wr ęcz rovere m sportem fajn a spraw a, chocia ż 1 rzecz, kt óra w tyc h samochodach jest stosowane w jaguarz e wiedzą te ż s ilniki benzynowe t o ona najbardziej oszczędne nie s ą, al e osiągi maj ą fajne nic dz iwnego, że w tym moim rowerz e spor t był zb iornik z 4 l ja pali łam ca łego zb iornika oczywiście oczywiście może t o oczywi ście był samochód by ł na krótko chyba na 2 dni mog łem pewn ie wypalić, gdyb y gdzieś pojecha ł do Świnoujścia z powrotem albo lep iej ale, al e w iem że, że tutaj jes t też duża oferta d iesli 20150 do tam 200 właśnie, al e t o mogę powiedzieć c o notowań jak najlepszego lekarza na s ilniki s ą prosz ę pa ństwa 23 w 4 wariantach mocy, a podstaw a to 2 l Iza t o mo że być 200 koni a, ale tylk o w wersj i d ługiej, a albo 2 diesle 240 koni t o już też w wersj i kr ótkiej aut o jest dost ępna w wersj i trzydrzw iowej wersji 55 drzwiowej nie ma nap ędu na 1 oś s ą tylko auto z napadem na 4 koła n iema ramy nie mamy n o byli śmy razem z e znalez ieniem dwulitrowa benzyna 300 koni i 3 prawa benzyna 400 koni najtańsza t o koszt 261  000 z ł i bez różnicy czy t o b ędzie 2 l benzyna 302 l diesel 240 najtańsze aut o stoi 10 cali, czyli d ługie kosztuje 268  000 zł 2 l wiza 200 koni n o i 287  000 kosztuje 24 diesel 240 koni alb o 2 l benzyna 300 koni aut o najmocniejsze 400 koni trzeb a przyszykowa ć na auto ma mocniejsze 366  000 z ł 1 pierwsze samochod y w przysz łym roku n o niestety nie biorę 2 piętra jeszcze pytam, k iedy w ogóle poje ździmy tym i samochodami jakiś tak i wyższy nawe t w parku pierwsze jazdy no to t o raczej to n ie wcze śniej pewnie drug i kwarta ł chyba p ierwszym niestety n ie będzie tylu samochod ów, żeby dziennikarzom zaprezentować, czyl i to trwa to jes t tak ie podgrzewanie atmosfery, al e s łuchaj nowej marc e LG jee p Wrangler po faceliftingu suzuki c o prawda nie bezpo średni konkurent, al e prawdz iwa w cudzys łowie kultowa terenówka suzuki Jimny si ę pojawił też już k ilka miesi ęcy temu ka żdy z tych samochod ów świetnie sprzedaj e jes t jes t zapotrzebowan ie na prawdz iwe teren ówki, więc wydaje się, że Defendera też chcą dopracowa ć tak, żeby nie by ło żadnej stop y na dzie ń dobry mam nadziej ę, że si ę to ud a, bo te ż ostatn io jaguary wszystkie lan d Rover nowe model e jakoś nie maj ą znacz ących wa d, więc fajnie, żeby si ę udało t o jes t samochód ta ńszy od mercedesa GTS mały dz iwne, ale dro ższy w najta ńszej wersji nawet od jeep a Wrangler no, więc ju ż n ie mówiąc suzuk i Jimny, kt óry z maluszk iem poni żej 100  000, ale wr óćmy wróćmy na ziemi ę, czyli wr óćmy do samochod ów, które można już kupi ć na ziemiach człowiek wysoko ść b ędzie w ściekle sprzedawało no dobra, lecz jedynie, że jes z ile kosztowa ł poprzedn i Defender z poni żej 150 tak najnowszyc h około 130 za 170 dostawały się tak ą fajn ą fajnie wyposa żoną wersj ę, a najwyższymi podusze k powietrznych 2 żadnej niemożliwe, ale dają mu te n sprzed ta m na nigdy nie mia ł defekt może m ówić wojn a, a cz y w iesz, jak i dop łaty wymag a układ ABS w roku 2000 chyba mnie dwunastym starciem kilka lat tem u w 9000 × za du żo aut o mia ło ABS, a ja rozumiem, że t o bolesn y przyk ład kopaln i odkrywkowej, choć pewn ie jes t niepotrzebne i pewnie nawe t wydłuża drog ę ko łowania i tyle, al e wiesz, a nadal się z PiS bardz o czeka m na te n sam opa t na t o jak w jak szalon y spos ób, a sprzedawał si ę z imniej, kt óry samochodem niepotrzebnym taką uzna ć już w ty m rok u kupi ć wszystk ie egzemplarz e na pocz ątku rok u kupiony na nauczaniu, a i Jimny jes t autkiem, kt óre jes t zabawką n o jes t kupowany przez nas, która w sumie zeszła dno Sławek to mieć w terenie daj spokój n o w iesz c o jak by łem na takiej imprezie, gdz ie ta m było mercedesy PIP, jaki by ł rozw ój pickupy, które pogotowie ratown icze ta k w górach ile tamtyc h pikapów mercedes a kupiło to ta m mówili że, owszem, Picasso jak najbardziej, al e tutaj to na m się bardzo przyda ć mi, b o tak wąski można zawrócić p ikapem nie zarzuca dla wszystk ich m ówili, że Dobrodzienia objedzie wszystkie możliwe wyjaśnia jedna k w teren ie niekt órzy kupuj ą jakie ś tam organizację natomiast n ie wiem kt o, kto kupi ł z tych 200 sztuk i ile to było jakie ś Straż Graniczna cz y nie natom iast w iem, że mercedesów tej nowej klasy jest du żo lep iej si ę sprzedają bezpo średnio, bo to w ty m roku 350400 sztuk pewnie b ędzie naprawdę bardzo du żo biorąc pod uwag ę cen ę 300 kilkadziesiąt tysięcy dobra, a tera z tak coś c o si ę minivana co ś m inivana zawsz e mam informację o Indianach podaje mam nadziej ę, że niepr ędko podaż stan z ło także nieprędko przestan ę, że nieprędko pote m z łą informacj ę o wycofaniu produkcj ę Maxi Galaxy zast ąpieniu go 1 samochodem crossovere m połączonym z monde o co ś takiego to s ą na razie plotki informacje of icjalne na raz ie Ford podtrzymuj e zainteresowanie m inivana mi zrobi ł taki ma ły facelifting 2 samochodów, czyl i właśnie teg o S -ma x Galaxy c o zm ieniono n ie za dużo, ale tyl e zm ieniono, żeby dz iennikarzom do informacji, żeby wreszc ie mogli co ś poda ć na tema t minivan ów ford a c-max wspomina ł tyc h wyszedł wychodzi z produkcji można gdzieś ta m g o kupić, ale obecn ie produkowan e, czyli najmn iejszy trochę inny gr ill troch ę inne zderzak i Nadole inne światła przeciwmgielne inne obręcze, ale co jes t najwi ększą nowo ścią jak podkre śla Ford niem to jes t najważniejsze dla mnie akura t że, o ile S-max była odmian ą win, al e t o Galaxy n ie było tera z b ędzie zm iana linii, al e i dro ższa lepiej wyposa żona seryjnie będą wentylowane fotel e chociażby masa ż deska rozdzielcza obszyt e skórą ekologiczn ą czy zwykłą nie w iem pewn ie zwykł inne s iedzenia będą jakie ś ergonom iczne bardziej je śli chodz i o s ilniki jak my ślisz co ś zmieniło n ie bardz o, bo turbo d iesla, al e fajn e znan e 20150190240240 to RI jeździłem to jes t mocn y silnik rzeczywi ście Manual albo ośmio b iegowy automat akura t w ZUS w 240 konnym jest tylk o automa t s łali 2 lata tem u chyb a mia łem, gdzie tydzie ń po tygodniu zdaje si ę czy ro k temu S -ma x Galaxy alb o maks a tylko supersamochód naprawd ę jeździ bardz o sprawn ie jak m inivana taki ma jakie ś takie ma troszkę tak ie sportow e gen y czy może za dużo pow iedziane w cudzysłowie dobry uk ład k ierowniczy dobre prowadzen ie dobre zawieszenie du ża frajd a naprawd ę S -ma x Galaxy trochę wi ększe źródełko, ale Max Super autk o do mnie i ma m nadziej ę, że tutaj n ic nie zm ieni t e zmiany są takie, że n ic nie mogło si ę racze j pogorszy cena najwyżej w inie, al e będzie wysoka al e kto musi kupować w ino, al e raczej n ie każdy to n ie jes t obowiązkowe z Sławek Paruszewski Jacek Balkan kłaniamy się pi ęknie do jutr Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CODZIENNY MAGAZYN MOTORYZACYJNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Z Dostępem Premium TOK FM odsłuchasz każdy podcast - bez reklam. Słuchaj wygodniej w naszej aplikacji mobilnej z pakietem "Aplikacja i WWW"

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA