REKLAMA

Jak śmiecić mądrzej?

Połączenie
Data emisji:
2019-11-08 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
11:25 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie czternasta 7 Jakub Janiszewski prz y mikrofonie zna m jest Hanna Marliere dyrekto r zarz ądzająca Green Management Group specjalistka z zakres u ochron y środowiska gospodarki odpadam i dzie ń dobry dzie ń dobr y państwu będziemy prosz ę pa ństwa mówili o tak im kolejnym w ielkim temacie, kt óry p o tak s ądzę przynajmn iej po kwest ii smogu chyb a musi wszystk ich, którzy jak Kol w iek my ślę o klimacie poruszy ć, czyl i o nadmiarze śmieci i o prz y okazji Rozwiń » dyrektywy śmieciowej, kt óra wesz ła w życie 6 września, kt óra nak łada okre ślone obowi ązki na kraj e unijne tak że na Polskę tak że na polskiej gm iny gm iny mają 12 miesięcy na dostosowan ie lokalnyc h przepis ów zaś przed tutaj pamiętać o tym jak ie s ą plan y dyrektywy odpadowej on e s ą bardzo amb itne w 2020 roku 50 % odpad ów powinni śmy poddawać recykl ingowi w 203565 %, czyl i trzeb a przeprowadza ć z bardz o dużą powiedziałbym dużym pryncypia Lis me m z selekcj i odpadów i n o i drugi warunek t o jes t 30 % odpad ów, jak ie możemy spala ć w modelu docelowy m nie wi ęcej niż 10 % odpadów może trafi ć na sk ładowiska może przypomnimy, gdzie jes t Polska dzisiaj jeśli chodzi o t e odsetk i procent t o Polska jes t n iestety jeszcz e dalek o od zesz łorocznego poz iomu 50 % ma ło tego o d przysz łego roku najprawdopodobn iej poczekam y na ostateczn ą wersj ę rozporz ądzenia obowi ązywać zupe łnie wz ór obliczania wska źnika recykl ingu mn iejsze kusi licznymi słowem si ę ud a cyframi załatwić więcej trzeb a b ędzie za łatwić faktyczn ie gmina wygląda t o bardz o r óżnie jeszcz e, które pojedynczych prawd ę gm iny, które osi ągnęły nawe t 20 % recyklingu s ą te ż tak ie, kt óre wg stareg o wzoru już si ę zbli żają przekroczy ły 40 proc natom iast, gdyby śmy przeliczyli t o wg nowego tworu, który bardzo prost e po prostu zostawi ę was wszystk ich zebranyc h odpad ów komunalnych wobec mas y odpad ów, kt óre zosta ły poddan e recyklingowi okazuje się, że z tych 40 kilku kwo t wykazywanych dz isiaj nadal jes t, gdy n iestety na poziomie, gdy ż poni żej 30 % ta k, a przypomn ę, że przy t o by ć 50 % t o jest w og óle do zrobienia jes t wykonaln e patrz ąc na wska źniki jak te wskaźniki się zmienia, al e w ci ągu ostatnich 5 lat, czyli od wejścia w życie po i gospodark i odpadami nie, ponieważ klu b osiąga się nale ży, czyl i przyszłego roku pupili kar t p łatniczych przy dan e czy wszysc y pięknie osi ągnięcie wska źnika recyklingu, ale zarazem, że skor o samorz ądy b ędą płaciły kary t o pewnie jaki ś rodza j m łotka będą królowały pracowa ć na swo ich mieszka ńców wcze śnie mówi w zasadz ie szanowną próbować uniknąć tej kar y i tyle stosować od tyc h swo ich mieszka ńców ile zaproponowa ć praktyczn e rozwi ązania szczeg ółowe zwi ązane zdaniem prezesa narzędzi, al e jeszcze z e zm ianami w zakres ie po p ierwsze za gospodarowan ie odpadami, czyl i zwiększą cz ęstotliwość zb ierania odpad ów zb ieranych selektywn ie zmniejsza cz ęstotliwość odbierania odpad ów resztkowych udost ępnia większą ilość szoku wi ększej ilo ści odb ioru telefon wymagan e o d przedsi ębiorców jako ści świadczenia us ług tego wszystk iego rozum ie nie ma cz y jest wi ększości jest cz ąstką, bo taki, kt óremu praktycznie na dz iko rosn ących bardzo wiele gm in kontroluj e jako ść zbi órki selektywne j mieszka ńców w tym racze j zb iera rzadko nawet drugi kredy t w miesi ącu, a odpady zm ieszane s ą odb ierane częściej bardzo si ę absurdaln e ogran iczenia np. ograniczenia wobe c wsp iera odbierania selektywnego w śród odpadów z ielonych chc e ograniczy ć ilo ści pustyn i gospodark i Zielonej wystaw ionymi prze z mieszka ńca naprawd ę powinni śmy ogranicza ć mieszkańcom możliwość u żywania odpad ów zmieszanych, a nie tych, kt óre zebran e selektywnie, kt óry obniża koszt y systemu IT w ich przetwarzan ia w instalacjach jes t tańsze n o właśnie, ale tera z tak, jak ie stworzy ć systemy zachęt ani tera z m ówi tak jakb y bardziej o d strony gmin chcą, b y mog ły natom iast z jak iego rodzaju komunikatem wej ść d o tzw. ludzi, żeby on i bardziej w te n tzw . z ielony spos ób my śleli to jest wszystko pytać bardz o lokaln e, dlatego że n ie ma 1 typu Polaka, kt órego przykryt e park u naprawd ę trzeba pracowa ć z mieszka ńcami lokaln ie każdego mieszka ńca przekonywa ć argumentami, które dl a danej lokalizacji t o właściwe budę tak i n iechlubny przykład podwarszawsk ie ca łej gm iny, kt óre mieszkają m ieszka bardz o bogata populacja produkuj ąca ponad 500 kg odpad ów o rop y rocznie średnia dl a Polski to 330 w te j chw ili, czyli ta m ludz ie produkujący prawie 2 × więcej śmieci przeci ętny Polak i ce l ludzie mówią nie jeste śmy bogat ą gmin ą jednocześnie a ż z życia najpierw pros ili, ab y wi ęcej zap łacimy tak by ć ka żdy człowiek pow inien być odpow iedzialny za nieważne, jaki poz iom nasi ąkliwości niewa żne jak powinien by ć do końca odpow iedzialny za swoje odpady to nie tylk o odpowiedzialno ść f inansowa bardziej dwudziestym p ierwsze po oczekiwałaby o d intelektualnego społeczeństwa, że t o b ędzie taka odpowiedzialność karna, czyli będziemy jedna k stara ć, żeby tyc h s ieci produkować mn iej, a jeśli ju ż produkujem y zwala ć odpowiedzialności pos iada tylko patrzeć c o się dz ieje własnych, al e jak pan i teraz s łucham t o my ślę sobie, że jes t w tym te j pan i wypow iedzi taki poz iom Hoff irytacji, że bardz o trudn o bez młotka sob ie z t ą gminą poradzi ć rzeczonego przekaże taki teg o rodzaj u, ale w łaśnie z jakim komunikatem wej ść do takiej grup y, kt óra mówi na s sta ć na to, żeby te ż z naszym i śmieciami zrobi ł porządek ta grupa jes t bow iem dlatego grupa, która my śli, że skor o pieni ądze po ich n igdy wi ęcej opowiedzia ły się jednak kogo ś innego i zakup op łacić, al e tak ie do czynienia z pol ityk te j przykładowej kilkutysi ęcznej gm iny tak niestety mam y też z tym do czyn ienia w skali makro, gdz ie nasz e polskie europejsk ie śmieci najpierw wyje żdżały do Chin jak zamkną ulica ryne k chiński przysporzy ł lad a no w łaśnie teraz no no tak, al e jego ca ły cza s tak spodziewam się chce s łyszeć tuta j jakiego ś rodzaj u sposob y na radzenie sob ie z tą sytuacj ą, bo te n lamen t si ę mo że rzeczywi ście uruchomić tylko pytan ie co z nim zrobi ć co zrobi ć z tym i lud źmi, którzy ju ż przyzwycza ili się do teg o, że śmieci to n ie jes t coś czy m b ędą sob ie g łowę zawracali niestety po t o jest 1 element, na którym trzeb a pracowa ć, bo będziemy sob ie zawracal i głowy śmieciami tak d ługo jak b ędziemy produkować ma o d tego obej ścia i nie ma, chyba że teg o wiedzia ł, który pozwoli si ę, tak wi ęc zajmowa ć natom iast klu b wiązania jak o narzędzia którymi mo że zastosowa ć, żeby zachęcać ludz i do teg o, żeby śmieci bo, że o obozie w te n spos ób czyli, żeby znale źć tak ie zachęty cały rynek jes t wi ększa mo żliwości odb ioru tyc h pra c, który obok wysok ą jako ść warto ść, a zmn iejszeniu częstotliwości odb ioru pra c bardzo wysoki w Polsce i ekonomiczne środowiskowe n o dobrz e np. z teg o jak teraz selekcjonuj e Emmy czy to jakb y te n sposób selekcjonowan ia, które tera z, jakb y praktykujem y t o on rzeczywi ście idzie za tym sposobem myślenia, kt óre pan i mówić t o naprawdę chodz i o odbieranie cały cza s pap ieru plast iku szkła cz y coś jeszcze by ć mo że w tyc h tzw . te j cz ęści odpadów zm ieszanych jest coś bardz o cenneg o c o powinni śmy w łaśnie frakcjonowania i ta pow inna by ć otwieramy przede wszystkim w te j chw ili powiedzieć prze z gmin ę Kupis zbierać bio odpad ów odpad ów z ielonych dlatego ze PAK koniec teg o po prostu bardz o du żo do 40 % wagowo odpad ów poza stanow i atrakcj ę w łaśnie organiczn ą natomiast, jeżeli będą mia ły zbiera t e fakty organiczną mus i mieć instalacje, czyl i kompostownia rano akcj e chc e przetworzy ć skuteczn ie an i du żych wyspecjal izowany zak ład Pete to rozum ie zaczynaj ą si ę kłopoty cz y nie t u zaczynaj ą kłopoty, ponieważ w tym zakładu do tej pory powsta ło bardz o ma ło ostatn ie kilkanaście la t inwestowali śmy w du że regionalne instalacje przetwarzan ia odpadów, które n ie kierują się sza t odpad y komunaln e tak naprawd ę tera z c o na t o, żeby albo i odpadach n ie tyc h zakładach wyspecjalizowany budowa ć w łaśnie części instalacji do odpadów zebranych selektywn ie bioodpadów alb o b ędą budowa ć oddz ielne zakłady lu b wykorzystywa ć i infrastrukturę n p . w zakres ie roln iczy cz y prz y oczyszczalniach ścieków, żeby ten drugi zagospodarowa ć w spos ób ekolog iczny rozw ój to się pojawiaj ą i pewneg o rodzaju szans a w h is cała masa masa zagrożeń b ędziemy do tego temat u ju ż wracal i z nami by ła Hanna Marliere dyrektor zarz ądzająca Green Management Group specjalistka z zakres u ochrony środowiska gospodark i odpadam i 1418 łączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA