REKLAMA

Ultraprawicowa partia Vox rośnie w sondażach

Połączenie
Data emisji:
2019-11-08 14:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
09:55 min.
Udostępnij:

Aż 13% Hiszpanów nie wie na kogo zagłosować, szykuje się niższa frekwencja wyborcza niż w ostatnim głosowaniu w kwietniu

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie czternasta 30 Jakub Janiszewski prz y mikrofonie zna m jes t prof. Małgorzata Myśliwiec z uniwersytetu Śląskiego dzie ń dobr y dzie ń dobry na pewn o widziała pan i sonda ż zrob iony na zam ówienie El Pais 4 listopad a sonda ż dotycz ący wybor ów parlamentarnyc h w Hiszpanii 10 listopada omówimy g o c o pan i na to bardz o prosz ę nawe t debaty widziałam tak że bardz o chętnie dzieje si ę to mas a c iekawych rzeczy niepokoj ących chyb a dl a Pedra Sáncheza Rozwiń » mianowicie 121 miejsce jego ugrupowanie mog łoby w ty m nowym parlamencie uzyska ć un ijne Podemos 31 to jest strata 11 miejsc 14 miejscu nadano to jes t strat a 4391 z miejsc 91 mandatów mog łaby be z zdoby ć partia prac y i prze z partia ludowa t o jest 25 mandatów wi ęcej i to jest bardz o ciekawe 46 miejsc w nowy m parlamenc ie wg tego sonda żu dl a ultr a praw icowej partii vo x, czyl i wzros t o 22 miejsca c o na m t o opowiada o tyc h kolejnyc h przysp ieszonych wyborach n o cóż myślę, że pew ien sposób pokazuje to z 1 strony nastroje spo łeczne, a ja by m tuta j może uzupełniła odpowiedzia ł pa n redakto r także pewnymi wra żeniami, które mo żna było w n ich debat y, ponieważ tu ż przed przeprowadzon ą w poniedzia łek debato m mieli śmy informacje, że jeszcze 7 % hiszpa ńskich wyborców nie zdecydowa ło na kog o odda ć g łos tak a liczba mniej wi ęcej w zesz łych wyborac h n ie zmieni ła swoją decyzję c o do ch ęć oddan ia głosu dop iero po obejrzen iu debaty jedno, jak i wyp ływa obraz rzeczywiście w pewny m sens ie potwierdza, al e z drugiej strony też wszystkie przecz y tem u sonda żu m ianowicie rosn ące, który no racze j tutaj tyc h sondażach również wyraźnie straci ł po debacie to nie te sam e samce, które rob imy zawsz e bardz o pewnego, m imo że nowym stara ł się z prawe j dobre wrażenia cały cza s patrzył tylko swojej Arki wyra źnie lekcewa żył przeciwników nie wypadł dobrz e n ie dosy ć kiepsko wypad ły w blokac h, bo na pocz ątku debaty ca ły cza s uczą si ę z Albertem libero pokazuj ący ta rywal izacja pomiędzy park iem przebadan o, kt óra rzeczywiście do łuje w sondażach jes t t o bardz o wyraźna, al e ostateczn ie pod kon iec debaty zacz ął wypada ć dużo lepiej w zwi ązku z tym rzeczywiście tak Wyszkowa tendencj a partii ludowej r ównież w debacie mo że po debacie daj e szans ę na troszeczkę podn iesienie tej wyn ika, że rzeczywi ście pan redakto r wspomnia ł fataln ie wypada partia Ciudadanos i pan wypad a w sondażach, ale także pani, aby l ider w debac ie, kt óra zosta ła zaprezentowana ca ły czas długi były l ider, który ca ły czas pokazywa ł jak i gazet y jaki ś przyniesione z e sob ą wykresy t o ja nie dane nie wyglądało t o zbyt dobrze wida ć było bardzo du żą nerwowo ść na można powiedzie ć, że zgodn ie wszystk ie opiniotwórcze med ia uznały g o za najsłabszego lidera n ie tej debaty w związku z tym mo żna się spodziewać, że part ie zadan o będzie tuta j traciła stracić chyba rzeczywi ście najwi ęcej natom iast do ciekawej te n wyn ik partii Box, kt órej wspomnia ł pa n redakto r partia, bo rzeczywi ście bardzo wyra źnie zwy żkuje tuta j we wszystk ich sondażach od pewneg o czasu już mniej wi ęcej nawet powiedzia łbym od wrze śnia nie w idzimy tendencj ę wyraźnie wzrastają to myślę, że ekshumacj a szcz ątków gen. Franco, która mia ła pom óc Pedro Sanchez owi szef a najwi ększej popularno ści przysporzyła jedna k partii, bo w NATO muszę powiedzieć, że l ider n ie wypad ł spektakularnie tak iego Pascal pojawił si ę w debac ie telewizyjnej najwi ększy w tej decyduj ącej po raz p ierwszy n ie rzeczywiście pojawi ł rządowi specyficznym, bo z 1 strony szar e spodn ie mniej c iemno granatowa marynark a dosyć klasyczny str ój, ale pokazał, że w n iebieskiej koszul i be z krawata, czyl i widocznie powstaj e gresem elektro d troszeczk ę mn iej konserwatywny i troszeczk ę pewn ie partii ludowe j odebrać by ć może nawet do dom ów i faktyczn ie sonda że wyraźnie t o n ie pokazuj ą natom iast jego wyst ęp w debacie nie był tak dobr y jak można by ło oczekiwać także jeste m c iekawa mecz e rzeczywiście uda si ę tutaj l iderowi jeszcz e jak ąś warto ść dodaną z tego w tej debat y być na końcu mamy part ie l ider Podemos ugrupowanie, kt óre w sonda żach wyra źnie tuta j dołuje do łowało n a rzecz bardziej jedna k centrolew icowej partii socjal istycznej, al e musz ę powiedzieć papież Grecja wszystk ich w te j debac ie zaskoczy musz ę powiedzieć chyba wypad łem w og óle najlepiej n ie by ł kandydatem najbardz iej opanowany m naj spokojn iejszy najbardziej merytoryczn e, odpowiadając na pytan ie prowadzą n o chyb a też dosy ć ciekawe nie wiem o d wizerunku podcza s debat y po raz pierwszy pojawił się podcza s trwan ia w krawac ie co prawd a be z marynark i n iebieskiej koszul i krawa t koloru czarneg o do ść swobodnie zawi ązane, a wi ęc absolutn ie nie pokaza ł projek t konserwatywneg o w izerunku jak niemal identycznie ubran i w blokach fad o i Albert Rivera, bo play pokazal i się w białych koszulac h granatowyc h garn iturach i ciemno granatowyc h krawatac h m imo wszystk o jedna k rzeczywi ście chciał pokazać jako l ider tak i bardz iej stonowan y i rzeczywiście nale ży oddać sprawiedliwie m u, że wypad ł w tej debacie najlep iej, więc by ć może n iewiele, al e jedna k debat a może przyczynić si ę w ugrupowaniu niewolnik ów, al e rzeczywiście patrzą jeszcz e na bardz iej szczeg ółowe dan e zwi ązane z tym sonda żem dl a państw tuta j faktyczn ie te 2 ostatnie pozycje wydaj ą się szczególnie istotne, czyl i c i, którzy jeszcze niewiedz ą na kogo zagłosują te ż a ż 13 % oraz c i, którzy n ie chc ą powiedzie ć kogo zagłosuję to jes t pona d 7 % więcej cz y rzeczywiście bardzo du ży odsete k o d tak iego elektoratu powiedzia łbym jeszcz e jeśli można korzysta ć chronienie Niemczech częściowego zwrot u płynnego to jes t prawd a i w łaśnie do teg o elektorat u zazwyczaj najlep iej doc iera przeka z kampan ii może t e debaty telew izyjnej t o rzeczywiście l ista b ędzie ogromn y spektakl zaczyna si ę o dwudz iestej 30, a uwag a do pierwszej w noc y, więc trudno sobie wyobrazi ć, ab y Polski odb iorca był pan nie tyl e czasu sp ędzić przed telew izorem, a rzeczywi ście w Hiszpanii pasjonują, więc by ć mo że, gdyby ta debat a by ła bardz iej wyraźna alb o jest rzeczywiście PiS kandydat ów wypad łby rewelacyjnie można byłoby si ę spodziewać debat a zmieni tajemne b ieg wydarze ń ta grupa niezdecydowanych b ędzie miała możliwość odpow iedzi na pytanie, kt o jest ty m faktycznym l iderem w śród tyc h, którzy zaprezentowali my ślę, że debata n iczego n ie odpowiedziała, ale tam jeszcze 1 element, którym pan redaktor 4 do te j por y n ie wspomniał szykuj e się bardz o niska frekwencj a zakłada si ę, że nawet 8 proc pesymi ści nawe t jedno 50 % mniej wyborców ukłucie ty m raze m do ur n wyborczyc h na wyn ikach oczywi ście fakt u zniech ęcenia wyborami t o są kolejne chart y przyspieszone wybor y w Hiszpanii poprzedn io przypomnimy odby ło si ę 28 kwietnia także Hiszpan nie widz ę te n pat racze j zachęceni do udzia łu w wyborach nie są n o to pytan ie takie na inne po pierwsze, akte m elektora t jeszcz e niezdecydowany zauwa ża ostatecznym wyn iku i c o będzie oznacza ło niż ta recenzj a w moim przekonaniu niższa frekwencja jedna k będzie służyła w iem, bo najwi ększym part iom partii ludowe j i partii socjal istycznej i do tego urz ędowały jeszcze 1 element rzeczywiście je śli chodzi o Pablo kas a do l idera partii ludowe j on bardz o dobrze wypadł w te j ostatn iej cz ęści poświęconej ustrojow i jakości demokracj i w Hiszpanii oczywiście podsumowa ł Pedro Sáncheza bardz o b łyskotliwy sposób i oczywiście, że chodz i o jakość demokracj i w Hiszpanii my ślę, że partia ludowa t ą debatę wygrała natomiast b y do tego jeszcz e elemen t wczora j, kt óry rozgrzewa ł debatę publiczną w Hiszpanii chodz i o kwestii ekstradycji mi lek. Puigdemont d a by łego prem iera Katalonii, kt óry obecnie przebyw a w Brukseli oczywiście n ie można te j by ło wyobrazić większego sukcesu dla Pedro Sanchez niż prowadzen ie nie Puigdemonta do Hiszpanii w ramac h ekstradycj i i w 1 wywiadów telewizyjnych by ć może po n iezbyt udanej debacie, o kt óre ju ż dzi ś wspomina łam przyznał, że nie b ędzie t o trudn e, ponieważ mn ie hiszpa ński i hiszpa ńska prokuratura podleg a rządowi n o rzeczywi ście wywo łał ogromną burzę ni ż moczenie wywołało t o i al e komentarz y n ie my ślę, że za in tak i nie do ko ńca udan a debata lu b drugą stronę s łowa, kt óre dz isiaj prem ier również w med iach przeprasza ł i n o mówił by ć mo że to zm ęczenie po intensywnej kampan ii po debacie, ale jedna k to si ę w przestrzen i publicznej powiedziało n o cofni ęte być n ie mo że mo że również punkt ostateczn ie na wyn ik wyboru, al e to rzeczywiście bardzo c iekawe, b o ta kwest ia katalo ńska, które już n iestety nie zd ążymy pom ówić, bo be z brakuje na m czas u w sonda żu zrob ionym dla El Pais jest dop iero na siódmym m iejscu w kwestiach socjalnych i po kwest ie dotycz ące gospodark i, czyli je śli chodzi o to c o jes t dla Hiszpanów ważne to wcal e n ie t o c o mogłoby się zdawa ć te ż zewn ętrznej polskiej perspektyw y dzi ękuję bardzo prof. Małgorzata Myśliwiec z un iwersytetu Śląskiego by ła z nam i 1439 łączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA