REKLAMA

Już jutro rozpocznie się rozdzielanie sił w Donbasie

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-08 15:00
Prowadzący:
Czas trwania:
09:44 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jest wszystk im po godz inie piętnastej s łuchamy Radia TOK FM popo łudnie Radia TOK FM dziś 8 listopada piątek dzie ń dobr y m ówi Paweł Sulik informacja, kt óra dotar ła do nas dziś t o dojdz ie do rozdzielenia wojsk i zbrojen ia w okolicach miejscowo ści Petrowski w Donbasie na wschodn iej Ukrainie jutro 9 listopada dwunastym się t o wszystk o zacząć o komentarz w te j spraw ie prosimy pan a Piotra Andrusieczki dziennikarza wsp ółpracującego z gazet ą wyborcz ą Rozwiń » korespondent a z Ukrainy łączymy si ę przez Skypea hal o dzie ń dobr y dzie ń dobry czy t o jes t także t o rozdzielenie wojska uzbrojen ia poleg a na stworzen ie jakiś tak iej linii, gdz ie go n ie będzie przestrzeni te ż strefy c o t o w praktyce oznacz a to zdan ie, które teraz media podaj ą w całym kraj u rozdzielanie wojsk a uzbrojenia co, o c o chodzi w praktyc e to to jes t chodz i o takie odsuni ęcie wojsko obecne j l inii frontu, czyl i obecne j l inii rozgran iczenia na pewn e dystans to jest ka żda strona ma odsun ąć o d km 2 km o d obecnych pozycji, gdyż po prost u o d pozycji kt óre, które tera z utrzymuj ą to to stwarz a taką stref ę buforow ą pewneg o bezpiecze ństwa, czyli te ż tak ich m iejsc, gdz ie po prost u w tych miejscach, żeby doszło do teg o w łaśnie wyprowadzen ia wojsk pow inno być teoretyczn ie spokojnie to znaczy nie pow inno dochodzi ć do ostrzałów, kt óre s ą na porz ądku dziennym cały cza s od 2014 roku w łaśnie wzdłuż te j ponad 400 kilometrowej linii rozgraniczenia de fact o istniej ą frontu jak tylko doda m, że dzisiaj rzeczywi ście mia ło doj ść do tego pocz ątku miał dz isiaj już do teg o odsunięcia w łaśnie tyc h oddzia łów 2 stron najs łabsza stron a ukraińska n o i oświadczenie n iedawno, które zosta ły wydane prze z sztab operacj i Zjednoczonych sił ukrai ńskiej armii m ówi o ty m, że to strona przec iwna czy strona prorosyjsk ich bojownik ów zerwa ła porozumienie dotycz ące właśnie teg o posunięcia no i tera z pytanie cz y dojdzie do niego jutro to jes t te ż pod znakiem zapytania rzeczywiście tak a tak a dat a zosta ła podan a przez przedstaw icieli OBWE no ale zobaczym y, bo tutaj też, jakb y c o ro k na co najbardziej trzeb a zwrócić uwagę t o, żeby odbyło si ę takie odsuni ęcie tyc h wyprowadzen ie wojsk zdanej z daneg o odc inka frontu mus i by ć przez 7 dni przestrzegan a teoretycznie mus i być przedn i przestrzegan a cisza, czyli prost o tak ie pewn e zawieszenie bron i w tym na ty m odcinku n ie pow inno dochodzi ć d o do strzału, ale tuta j zobaczymy, że tak, al e warune k zosta ł spełniony tak t o właśnie min ęły te 7 dni bez 1 wystrzału ta w ty m w tym wypadku tak pomn y Bono natomiast by ły pewne jak tuta j wątpliwości c o do poprzedn iego wycofania, kt óry nast ąpił pod koniec października do usunięcia b ądź w rejon ie złote no bo tam c o prawd a n ie OBWE, al e stopy Zjednoczonych si ł zbrojnyc h odnotowa ł w łaśnie ostrzał no al e on jak n ie wp łyną na NATO decyzje odsuni ęcia ta m ta m pod koniec pa ździernika rzeczywiście odsuni ęto obustronnyc h wyprowadzon o t e oddzia ły i dosz ło do tak iego do militaryzacji można powiedzieć teg o tego odcinka, kto ustal a, jak ie formy teg o jak rozumiem to, o czym s łyszymy ci ągle z Radia telewizji, czyl i te n format normandzki t o jest jaki ś wysok i poziom abstrakcyjn y rozm ów tak przysz łym statusie jak i tda tocz y teraz pa n opowiada t o kto ustala dokładnie t o jestem w ty m gronie to ustal a się t o w Mińsku t o jes t tak a Trójstronna grupa kontaktow a w skład, kt órej wchodz ą przedstaw iciele Ukrainy Rosji i OBWE oficjalnie, al e też bior ący w tych rozmowach udział ju ż bez takiego of icjalnego status u te ż przedstaw iciele tych 2 samozwańczych republ ik, czyl i i ługańskiej don ieckiej Republiki ludowej i t o trzeba wspomnieć, bo t o chyba dosyć Basia do tyc h ustale ń dotycz ących właśnie wycofan ia na 3 odcinkach front u wycofania właśnie jednoste k dosz ło jeszcze 2016 roku podczas posiedzenia tak iej tak iej grupy tylko, że do obecneg o roku n o n ie udawało si ę zrealizowa ć tego podstawoweg o warunk u, czyl i s iedmiodniowej te j ciszy c iszy na fronc ie dopiero dop iero w czerwcu odnotowan o tak ie właśnie zaw ieszenie bron i i w pobli żu stan icy ługańskiej tam dosz ło do p ierwszego, jakby p ierwszego w łaśnie rozdz ielenia odsuni ęcia oddzia łów na tym odc inku na kolejny to było w łaśnie pod koniec pa ździernika złote, a teraz czekam y na t o na Petrykowski rzeczywiście to jes t spos ób ustalenia w łaśnie takie robocz e robocz e grup y, która obraduje co jakiś czas spotyka si ę w Mińsku czy ja rozumiem, że t o jest pew ien tak i algoryt m warune k tak jeśli przez 7 dni nie będzie trzeb a to wchodzi w życie ustalen ia, które kiedy ś była nie znaczy, że teraz też s ą ustalenia dotycz ące innych odcinków frontu jest tam prze z tydzie ń b ędzie c isza na froncie ta m też zaczn ie si ę to oceni ć czy wziąć dzisiaj tak rzeczywiście s łowa o ty m, że, jeżeli persk ie udany zrealizować odsuni ęcie wojs k t o na liście s ą kolejn e miejsca i w grunc ie rzeczy prezydent Wołyński zapowiadał, że docelow o jes t docelow o chodz i o realizacj ę, jakb y na ca łej l inii rozgran iczenia ca łymi frontu cz y mia łby w łaśnie miały by ć utworzon a tak a długa zdemoral izowana stref a, która by spowodowa ło, że właśnie być może, b y n ie dochodziło do tyc h do wym iany ognia, al e jak rozum iem t o jest 1 z tyc h rzeczy, kt óra bardzo wyraźnie szynam i na rynk u wewn ętrznym ukrai ńskim daj e punkty panu Kaczyńskiemu, dlatego że jak pami ętamy kampani ę wyborczą t o jego t o jego has ło, że zako ńczy konflikt to by ł 1 z cz ęści powtarzamy, więc si łą rzeczy ja k z nim chyba si ę mylę tak a opinia publ iczna w Ukrainie m ówi o sobie, czyli jedna k Zarański spełnia obietnic ę wyborczą opinii publ icznej troch ę podzia łać rzeczywi ście jes t tak że w kampanii wyborcze j Joński obiecywa ł, bo 1 z g łównych jego i jeg o jakich jego ob ietnic wyborczych, czyl i w łaśnie szybk ie zako ńczenie wojn y i tak ie usługi s ą oczekiwania spo łeczne, bo ka żde badania socjolog iczne pokazują, że rzeczywiście wi ększość Ukraińców chce zako ńczenia tej wojny, ale jest te ż druga część wg tuta j kwestarze n iekoniecznie za ka żdą cen ę i w łaśnie pytanie ceny jes t tutaj dl a wielu Ukraińców jes t podstawową kwesti ą st ąd też o d moment u, k iedy w łaśnie do dosz ło do og łoszenia tego wycofan ia załogi, czyl i teg o poprzedn iego na początku października za cz y dosz ło do pr ądu w ielu protestów Ukrainie Kijowie, al e te ż w innych m iastach tuta j rzeczywiście cz ęść tak patr iotycznego patr iotyczna stosunek społeczeństwa to organ izacja nacjonal istyczna on e one twierdzą, że jes t to danie jes t zdradą, że jes t to kap itulacja przed Rosą to s ą warunk i, które non stop t o s ą ust ępstwa, kt óre Ukraina n ie powinna i ść do tego, że obawiaj ą si ę, że prz y tak im wycofan iu si ę tak naprawd ę niektóre miejscowo ści mog ą trafić w r ęce wrog a, że ta l inia frontu może mo że si ę okaza ć, że jednak zostan ie przesuni ęta na niekorzy ść Ukrainy jes t t o rzeczywi ście wywołuje kontrowersj e i mi si ę wydaje, że w najbliższym czasie nadal będzie mo żna oczekiwa ć takich protestów w łaśnie na Ukrainie, tym bardziej że zbli ża si ę roczn ica Majdanu kolejn a rocznica Majdanu t o zawsz e taki momen t k iedy, k iedy rzeczywiście dochodz i po prost u do r óżnego rodzaju akcj i są podnoszon e kwestie w łaśnie tak ie ja k jak aneksj a Krymu wojna to Bosch, al e jak prezydenta stron a, która czyt a cz ęść spo łeczeństwa ukraińskiego kr a protestuje to n ie traktuj e teg o jako rozgraniczenia wojs k, bo takie terminy o d pocz ątku nasze j rozmowy używamy tylk o traktuj e to tak jak pamiętam jedn o zdjęcie manifestanci nie śli hasło kap itulacji n ie jak rozum iem narodu no t o Noto, czyli t o jes t inna opowieść zapow ie, że wynegocjowan e t o wycofan ie jest ust ępstwem ju ż ta k tak to to jest jakb y kwestia interpretacji rzeczywiście t o jest przed e wszystkim wydaje si ę to co ogromny b łąd, jak i popełniła ek ipa Wrońskiego to to pope łnia taki b łąd kwestii komun ikacji, bo rzeczywi ście nie rozmawiano ze spo łeczeństwa nie n ie by ło tak iego jasnego przekazu, o c o chodz i tak naprawd ę w tym w łaśnie wycofan ie wojs k c o cz y jak i jaki t o jest t o jest wa żne niezb ędne dl a dla format u przeprowadzenia spotkan ia na szczyc ie w formacie normandzkim i t d. po te j dyskusji nie by ło wydaje mi się, że troch ę ta trochę Zamoyski zrozumiał te n błąd ju ż na maratonie prasowym, kt óre mia ło m iejsce w październiku on zreszt ą om ówił właśnie o tym, przyznawał si ę, że t o by ł b łąd, że trzeb a go naprawi ć i niedawno tydzie ń temu pona d tydzień tem u w Mariupolu m ówił, że rzeczywi ście w kwest ii Donbasu na pow inno si ę odby ć taka publ iczna bada pow inno przebywać tylko podnoszą one w spos ób przejrzyst y c o do tego generaln ie jak o jak w ogóle c o zrobi ć z ty m konfl iktem Janko zakończyć no ale to jest te ż to w łaśnie pytanie na ile t o jest to jest retoryk a, a ile oczywi ście, że ud a si ę ek ipie Zaleskiego prowadzić ob ietnic żyć no i czekamy na jutrzejszy dzie ń Piotr Andrusieczko Dziennika wsp ółpracujący z gazet ą wyborcz ą koresponden t z Ukrainy Europy wschodniej uczyliśmy się prze z kra j bardzo dzi ękuję za rozmowy czekamy na dzisiejszy dzie ń to jutro ma si ę rozpocząć to działanie wojsk o, którym mówiliśmy za ś informacji Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Z pakietem "Aplikacja i WWW" - niezbędna wiedza zawsze pod ręką!

KUP TERAZ do 40% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Przedłuż dostęp Premium taniej!