REKLAMA

Definicji tortur w polskim prawie nie ma

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-08 15:20
Prowadzący:
Czas trwania:
11:56 min.
Udostępnij:

"41% procent Polaków uznaje użycie tortur jeśli widzą ku temu powód" - opowiadała o wynikach badań przeprowadzonych dla RPO zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich dr Hanna Machińska. Zwracała też uwagę, że w Polsce brakuje mechanizmów prewencji, które mogłyby torturom zapobiec.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
24 minuty po godzinie pi ętnastej słuchamy Radia TOK FM popołudnie Radia TOK FM dzi ś piątek ósmy dzie ń listopada czas dobrym mówi Paweł Sulik w naszy m studiu dr Hanna Jasińska zast ępca Rzecznika Praw Obywatelskich dzie ń dobr y interes pa ństwa zaprosili śmy panią, dlatego że wci ągu ostatnich k ilku dn i polskie med ia zam iennie opisywa ły sytuację z Gdańska, gdzie 2 policjantów dopuszczało si ę i tera z w zależności o d teg o co ogl ądamy, czego słuchamy lub Rozwiń » te ż, którą Gazeta we źmiemy do ręki albo c i pol icjanci z Gdańska stosowal i przemo c alb o przekroczyl i uprawn ienia albo ta k jak sob ie wynotowa łem prze z dziennik Bałtycki Bałtycki twierdzi, że on i torturowal i zatrzymanyc h jak dosz ło do teg o, że po osiemdziesiątym dziewi ątym roku od 800 dziesiątego rok u do dzi ś med ia jak o spo łeczeństwo też pomimo teg o, że nasz a h istoria jes t pe łna bohater ów, kt órzy n iestety byli torturowan i ostatnio wczora j myśmy d ługo o gen. Auguście Emil Emil Fieldorf Nilu też był torturowany, ale bardzo w ielu naszyc h bohaterów technik ą by ło torturowanych o d osiemdziesiątego dziewiątego roku do tera z n ie wyja śniliśmy sob ie czyteln ie czy m są tortury, a czy m jes t po prostu przemo c często tortur y, a czy m jes t przekroczen ie uprawnie ń, dlaczeg o ja my ślę, że spraw a jest n iezwykle też te ż pow iem pol ityczna, ponieważ uwa ża si ę, że przyznanie się, że w pa ństwie demokratycznym stosowan e s ą tortur y t o os łabia i presti ż państwa t o jest bardz o błędne podej ście, dlateg o że organizacje mi ędzynarodowe, kt óre monitoruj ą sytuację w Polsce w innych pa ństwach cz łonkowskich wyra źnie m ówią istnieją tortur y i trzeb a odr óżnić tortury o d n ieludzkiego poni żającego traktowan ia mo żemy w Polsce po prost u poni żające traktuj e n ieludzko zatrzymanyc h osadzonyc h alb o czasami pacjent ów, ale nie torturuj e, al e bardzo przeprasza m Europejski Trybunał praw cz łowieka m ówił wyra źnie o stosowan iu tortu r art. 3 wprowadza zaka z stosowania tortur poni żającego traktowania proszę zwrócić uwag ę na s łynne orzeczenie, kt óre zapad ło w sądzie lubelsk im, gdzie pierwszy s ą 1 sąd uzna ł, że trzeb a rzecz nazwa ć po imieniu tortura jest tortury co t o znaczy to znacz y, że t o jes t def inicja tortur znajduje si ę w konwencji z zakaz u stosowan ia tortu r Złotowskiej konwencji, kt órą notaben e ratyfikowaliśmy, że jes t t o działanie umyślne jest to dzia łanie w jakim ś celu, że w wymuszenie zezna ń, że jest dzia łanie, kt óre jes t organ izowanej przeprowadzan e prze z funkcjonariuszy pa ństwowych b ądź inn ą osob ę, że mam y t o dzia łanie ma prowadzić do wywarc ia nac isku na dan ą osobę, czyl i jes t ile ś cech tak ich konstytutywn e tych sk ładających si ę na definicj ę tortu r, kt óry nie ma w Polskim prawie nie m a w Polsce, wi ęc w zwi ązku z ty m co zrobiliśmy w b iurze Rzecznika Praw Obywatelskich zwr óciliśmy si ę do OBWE dok ładnie do organ izacji o d ich, żeby przeprowadzon o anal iz tak ą por ównawczą analiz ę prawa i sp ójności prawa polskiego z e standardam i mi ędzynarodowymi i mamy to anal iza ta anal iza wyra źnie m ówi pa ństwo pow inno wprowadzi ć definicję tortu r o tym, mówię jeszcz e raz wszystk ie organ izacje mi ędzynarodowe rzec z w tym wi ąże si ę odpow iednia sankcj a ja chcia łem zapytać cz y n p . je żeli osob a zatrzymana i zb ita po stopac h polewane wod ą nara żone, al e paralizatorem, kiedy strasz y si ę j ą przyci śnięcie j ąder dramatyczne dramatyczne j sytuacj i i osob y, czyl i funkcjonar iuszy pol icjanci s ą skazani pote m na kary 12 lat i 2 miesięcy pozbaw ienia wolno ści w dodatk u wykonuj ą swoj e funkcje dalej SA zostal i skazan i skor o nie ma tort u Polska zaś mog ą by ć skazan i za nadu życie funkcj i za zn ęcanie si ę za przekroczen ie prawd a upraw i SA bójkę pobi ć znacz y tuta j akura t mogliby być skazan i za pob icie czyl i jak a jes t r óżnica n ie w rozum ieniu tuta j tego podej ścia do tortu r, je żeli chodzi o w ładza w ładza mówi n ie mamy tortu r t o co jes t w kodeks ie karny m jes t wystarczaj ące, żeby t e osob y wskazać pani doktor powiedział, że s ąd w Lublinie jednak skaza ł, al e oczywiście wiedz ą, jakiej u żył kwal ifikacji skoro n ie mam y, a mo że tak i, że u żył po pierwsze, zastosowa ł bezpośrednio konwencj ę ZO z kolei Toma i m a prawo zrobi ć n a prawo konwencja ratyfikowana ma pierwsze ństwo prze d prawem krajowym to inaczej pytanie mus i pani zadać to dlaczeg o tak w ielu s ędziów nie stosuje taką jest to c o jest nasz e pytanie, dlaczeg o w pewnych sytuacjac h te ż s ędziowie bezpośrednio n ie stosuj ą Europejskiej konwencji praw cz łowieka i orzeczn ictwa Europejskiego Trybunału praw, czego m y bardz o namaw iamy s ędziów Maciej instrument prawnomiędzynarodowych stosuj e t u jes t definicja t o jest t o orzeczen ie s ędziego lubelskiego jes t tak s łynne z ONZ cz y, że przes łuchani wys łuchanie stron y rz ądowej w lipcu 2019 roku przed kom itetem przec iwko torturom zacz ęło się właśnie o d teg o, że ot o jedyn y s ędzia, kt óry zastosowa ł konwencję wprost z tym musi si ę wiązać n ie kar a pozbaw ienia wolno ści rok 2 miesiące tylk o standar d jes t nast ępujący minimum 6 lat pozbawienia wolno ści ja też chcia ł powiedzie ć, że bardz o cz ęsto, kiedy anal izujemy akt a r óżnych spraw w idzimy, że teg o typ u dzia łań dokonuj ą osoby z wyższym kszta łcenie, kt óre oczywiście t o s ą osob y n p . w Rykach s łynna spraw a w Rykach, gdz ie mieli śmy 2 policjantów, kt óry bardz o do świadczonych policjant ów, kt órzy pob ili cz łowieka siedz ącego właśnie m iejscu, gdz ie zatrzymanego pob ili g o ta k do nieprzytomno ści osoby z wyższym wykształceniem bardz o przeprasza m t o co mieli śmy w Gdańsku, a czas u i ile jes t spr aw niewyja śnionych bardzo ci ąży sprawa z komend y we Włocławku, kt óra jes t w tok u, więc jest prowadzon e prze z prokuraturę, gdz ie cz łowiek m łody zdrow y uda ł się zosta ł wzięty przez policj ę do zakładu karnego miał odby ć kar ę pozbaw ienia wolno ści 9 miesięcy i następnie nie dojecha ł do zakładu karneg o dojecha ły zw łoki by ł zobaczy łem zdj ęcia teg o cz łowieka tak straszn e tak potworn ie zmasakrowan e i w czasie sekcj i n ikt nie zauwa żył, że n iemal, że zosta ły wyb ite zęby sekcj a teg o natom iast zdj ęcia ujawniły n o, wi ęc pyta m się nie może by ć mow y liczenia nie może by ć w interesie pol icji w interesie prestiżu teg o zawod u t o co musi by ć zrobiony t o trzeb a tzw. czarn e owc e wyeliminować z e służb czy t o jes t także ta m, gdz ie moglibyśmy si ęgnąć p o dobre praktyki spo łeczeństwa w pa ństwach, kt óre skuteczn ie ograniczy ły tortur y t o dobre praktyki polegaj ą na tym, że to mus i by ć zawsz e jaka ś instytucja niezale żna spoz a dajm y na t o służb mundurowyc h alb o nawe t niekoniecznie bezpo średnio w rz ądzie tylko gdzie ś poza ktoś wewnętrzny, żeby m ógł be z podlegan ia wp ływu monitorować sprawdza ć, bo skor o my wszysc y czytam y, że krajowy mechan izm mechan izm tak zapobiegania prewencj i not a agencji, kt órzy tak, cho ć rzecznika n o, więc mamy t o kto ś musi ktoś chce powiedzie ć skoro kolejn y ro k ten krajow y mechanizm dzia ła przedstaw iane s ą kolejne l iczby, al e dalej dochodz i do tortów to znacz y, że by ć mo że trzeba inaczej si ę zapewnić po pierwsze jes t t o proble m prewencj i wr óciłem właśnie z dyrektore m krajowego mechan izmu prewencj i tortur ze Strasburga, gdzie odby ło si ę 30 lecie bardz o wa żnej instytucji, a m ianowicie te j instytucji, którą nazwam i jak zb ity kom itet d s . zapob iegania torturo m oraz n ieludzkiemu lu b poniżającemu traktowan iu alb o karaniu i 30 lat do czeg o dz isiaj rozmaw iamy w ca łej Europie o instrumentach prewencyjnych, jakie t o s ą instrumenty prewencyjn e dost ęp do adwokat a natychm iast po zatrzyman iu dost ęp do lekarza i po informowanie osoby wskazanej o ty m, że kto ś przebywa z zosta ł zatrzymany prze z policję t o są 3 to jes t tak a Triada ludz ie my konsekwentn ie na to patrzym y cz y jes t przestrzegan y oczywi ście w przypadku jest n ie wyobra żam jak t o było w Gdańsku w Gdańsku t u, gdzie mam y osoby czasam i nietrze źwy czasam i zastraszon y na ogół ludz ie zatrzyman i s ą zastraszen i i nie ma tak iego kl imatu, żeby widzie ć żeby, żeby po prostu zorientowa ć cz y osob y nie potrzebują pomoc y prawne j pomoc y prawne j, al e r ównież pomoc y lekarsk iej medycznej to jest w łaśnie, więc musz ę powiedzie ć tak że bez prewencj i bez tyc h wdro żenia skuteczneg o wdrożenia tyc h mechanizm ów n ie walczym y przestępca to je żeliby si ę pojaw i w Gdańsku o d raz u adwoka t nie ma mowy radc a prawn y alb o gdzie zatrzymany mógł wykona ć telefo n do bliskiej osob y te osoby, o kt órych pani m ówiła na pocz ątku rozmowy cz ęsto z wyższym wykształceniem inaczej traktuj ą kogoś kog o zatrzymali, ale zd ążył powiadomi ć o tysiącach ostatn ie pytania zostan ą ocenie ostatn ie pytanie jak t o jest mo żliwe, że po wypowiadamy w Polsce te n sa m schemat t o znaczy najcz ęściej osob y, które s ą ofiarami to t o są osob y w jak im sens ie wykluczone biedniejsze czasam i w kryzys ie bezdomno ści na og ół tak to s ą osoby sławy po t o, są osob y bez oparc ia i na tym i t o jes t m iejsce dl a rzecznika, że mus imy patrzy ć na r ęce funkcjonariusz i dlateg o chcia łbym powiedzieć c o mn ie przerazi ło Otóż przeprowadziliśmy badan ia Kantar Millward zrobi ł dla zbadan ia gdzie, kt óry wykaza ł 41 % społeczeństwa uwa ża, że tortur y w pewnych sytuacjac h s ą dopuszczaln e dlateg o og łosiliśmy kampani ę kampani ę rzecznika krajowego mechan izmu prewencj i tortu r pa ństwo be z tortur na koniec chcę zaapelowa ć do wszystkich, kt órzy rozmawiają na ten temat tylk o w mediach nie tylk o do dziennikarzy proszę nie została wymyślił zastanawiam się nad u życiem danego s łowa def inicja jes t tam, gdzie mamy do czyn ienia z torturam i p iszmy mówmy informują pokazujem y, że t o s ą po prost u tortury dr Anna Jasińska zast ępca Rzecznika Praw Obywatelskich bardz o dzi ękuję za dzi ękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA