REKLAMA

Pracownicy Lufthansy ogłosili strajk - odwołano 1300 lotów

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-08 16:00
Prowadzący:
Czas trwania:
09:28 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
słuchamy Radia TOK FM popołudniu Radia TOK FM, a dzi ś rozmaw iamy oczywiście o wa żnych sprawac h zwi ązanych z nadchodz ącym weekendem n o pewnie cz ęść naszych słuchaczy, cho ć jes t zan iepokojona strajkiem lu b także je śli planowała w łaśnie korzysta ć z us ług tego przewodnika zna m jes t Mariusz Piotrowski Flight fo r free łączymy si ę telefon icznie dzień dobry dzie ń dobry pa n t o państwo jak t o się sta ło, że f irma z kraj u, który uwa żany jes t Rozwiń » za bardz o dobrz e zorgan izowany m ierzy się z e strajk iem pracownik ów, który czyta m jes t najwi ększym strajkiem pracownik ów od 2015 roku n o tak generalnie tore m Hanzy to jes t celem ka żdej s ilnej linii lotn iczej, gdz ie s ą bardzo mocne zwi ązki zawodow e tutaj mam y mamy tak i typ typową l iczymy, że żądania zwi ązków zawodowyc h, czyl i kwest ie podwy żki uposa żeń, a także k ilka dodatkowych benefitów Benefit pracownik ma też warto doda ć, że n ie jeste m też p ierwszy taki staż lu b karz e, a ten jest teraz ten dwudniowy n ie jest jeszcze a ż tak du żym jak m ógł odby ć, ponieważ pamiętamy, że w 2016 roku ten strajk trwa ł oko ło oko ło tygodn ia pani n iestety dla linii lotniczej dl a pasażerów te n strajk odbywa si ę regularnie czy te ż tak ą właśnie tak i mamy niezbyt n iezbyt fortunny moment, poniewa ż ca ła bran ża lotnicza no znajduj e się tera z takich mo że rodzi ć delikatnie kłopotach takich jak i prosz ę powiedzie ć, że tych kłopotach k łopoty z czeg o wynikają, z czym objawiaj ą się o takim tak i najbardziej widocznym znakiem jes t t o, że w ty m roku na ten ce l Unii w Europie padło na 20 linii lotniczych to jes t rzecz przed e wszystk im ogromną nadpodażą miejsc jes t na rynk u europejsk im ogromn ą konkurencj ę, czyl i to s łowa do tego, że mam y ogromną konkurencj ę rynku europejskim tan ie linie pozwolą powstanie też l inie lotnicze rywalizujące w szóstym głównie prze z obni żanie ce n biletów no i w te j sytuacj i silniejsze niż w krajac h l inie n ie słabsze n o efektem teg o jes t jeszcz e są właśnie o d bankructwa l inii Unisław przeglądzie to n ie grozi nawe t ona też znajduje si ę pod bardz o dużą presją tanich n ie rodzi takie przez Pioneer, który mo że sob ie pozwoli ć wzdłuż drogi na zwi ązkach na t o, żeby oferować ta ńsze bilety lotn icze, a proszę wyt łumaczyć jak to jest możliwe, że firma, kt óra si ę zajmuj e f irmy, które zajmuj ą tym i samym i usługami jedne mog ą sob ie w te j kryzysowej sytuacj i po poradzi ć, a inne muszą upaść tak jak pa n już 20 upadło t o jest przed e wszystk im kwestia ekspertem o d modelu biznesowego tan ie linie lotn icze ta k jak Rainer operuj ą taki spos ób, że żyją nie tyl e sam o biletów, al e też maj ą kilka innych źródeł przychodu 1 trafił do tak ich najbardz iej kontrowersyjnyc h np. takie nielegalne subsyd ia od lotn iska w lokalnyc h lokalnych samorz ądów, którym dan a l inia lata na nowe lotn isko dr óg drug ą kwesti ą funkcja wszystk iego znaczn ie ważniejszą jeste ś sam mode l taryfy biletowej t o znacz y, że an i linii lotn iczej płacimy właściwie sa m goły b ilet, a wszystk ie inne usługi de wszystk im na us ługi mus imy sob ie dokupi ć przewodn icy tak tac y jak każda oferują n ieco n ieco bardziej narodowe złotego też wystawi ć odchodzi ć natomiast nowe to jest jest to skasowane l inii lotn iczych do teg o dochodzi kwestia samych koszt ów operacyjnych, kt óra jes t zwi ązana z istnienia zwi ązków zawodowyc h, ponieważ takie f irmy jak jak ja kraja n cz y lider ta m zwi ązki zawodow e dopiero jak chcę musz ę si ę pojawiły nie są nie maj ą tak mocnej pozycj i, a do teg o też jedn o to zatrudniająca procencie pracowników na nie ma ani na etatach tylko na umowach typ u b2 b takiej w łasnej dzia łalności gospodarczej c o spraw ia, że n p . pracown icy mają s łabszą kartą przetargow ą w negocjacjach przewoźnika jeńcy to te ż kolejna przewaga w tanich tan ich l inii lotniczej notaben e to właśnie te n sposób zatrudn ienia niektórych pracowników by ł powodem strajku, którego zacz ęliśmy si ę nasz ą rozmow ę strajków lub hak PAK chodzi o wyn iku sezonowyc h którzy, kt órzy maj ą bardzo ogran iczone mo żliwości potem przejście, jakb y stałe zatrudnienie w tym przypadku cz y jak rozum iem z tego obraz u, który pan na m ju ż wszystkim zarysował wyn ika, że teg o typ u konflikt ów strajk ów również nie b ędzie mniej b ędzie prawdopodobn ie wi ęcej, je żeli chodz i o strajk i to to t o w łaściwie t o trudno powiedzie ć wydaj e, że tak im takimi 2 liniami, które o d d łuższego czas u mają wciąż się na wn ioski dowodow e które, które jak tam trafić od pracy dotycz y to właśnie rysowa ć lub chadz a, a tak że Air France natomiast n o problem pojaw ia si ę sam ą kondycję finansową przewo źnik uzasadnia tak ą wysoko ść lustracyjnych no, więc tych tan ich linii lotniczych w łaśnie z powodu, których o d rynkowej z po spada no bardz o powa żne turbulencj e f inansowe teraz mam y tak ą sytuacj ę dniami naszych wschodn ich sąsiadów, czyl i linią Ukrainy nasz ą ziele ń, kt óra z powodu brak u rentowności zawiesza bardz o du żo tras i otwarc ie mówi o tym kiedy może kryć si ę swoj ą drogą bardz o powa żny problem ma te ż spółka córka lu b Hanzy, czyl i świnia ocen ę like, kt óra z kole i nale ży w sytuacj i jak sam jes t m ówi prezes pokazy najbardz iej krwawe j wojn y cenowe j ostatn ich lat na lotn isku w Wiedniu, gdzie pojawi ło si ę takimi krajami tak imi jak WizzAir, które zacz ęły oferowa ć mn óstwo bilet ów za te n dos łownie 510 EUR m y po prostu oce n Ela od oceny, ale firma ta wyższa może obaw y ustał kosztową n ie jest w stanie strum ieniami i rywalizować na s ądy sądzą st ąd poważne problemy cz y jak rozum iem rozwój wypadk ów będzie tak i, że ta k jak w gospodarc e gorszy pieniądz wyp iera lepszy n ie chc ę oczywi ście wartościować oczywi ście, al e firma f irma, która ta k jak pa n powiedzia ł uzyskuj e r óżnymi drogami subsyd ia na środę o d samorządów firma, która zatrudn ia du żą cz ęść pracownik ów na umow y, kt óre od, kt óre są bardz iej op łacalne dla pracodawc y ta firma wygra t e duże tradycyjne panu tak iego określenia tradycyjne fak t poproszę b ędą mia ły coraz większe k łopoty cz y tak wszystko wszystk o wskazuj e na to, że zm ierzamy w stronę konsolidacji i b ędzie t o alb o konsol idacja, która b ędzie nast ępowała na drodze upadk u słabszych l inii i potem t o miejsce podczas dnia będą się mogl i ju ż istniejące lu b ewentualn ie przejmowania linii mniejszy c o n ie większe takie, jakie takie s ą te ż maj ą miejsce k ilka dn i tem u grup a, a IT skupiającym nie b ędzie Airways Iberia przej ęła n p . Hiszpanii linię Europa, tak więc t o wszystko tak wod y zale ży o d kondycj i przewo źników natomiast no no i nigdzie n ie brakuj e s ą ekspertów twierdz ą, że takiej kar y roku b ędziemy mieli 4 lub 5 takich dominuj ących przewoźników no jakiś taki by ł mn iejszy plan, kt óry b ędzie regionalnie regularn ie lata ł taką linią lotnicz ą lo t tak, kt óry ma Tusk ma du że szans e żeby, żeby dobrze, że jes t gro źna nasz region, poniewa ż torow isko i nie ma żadnego takiego przewodnika, kt óry by łby w stanie z nim rywalizowa ć o 6 powiedzieć jak t o jest cz y t e opowie ści cora z częstsze nie tylk o w krajach skandynawskich o ty m, że latanie samolote m jest złe z e względu na wp ływ na globaln e oc ieplenie pomys ł, żeby opodatkowywa ć emisj ę dwutlenku węgla samolot ów jako ś wyraźnie wg pana t o jes t co ś co skończy si ę za parę la t naprawd ę podwy ższeniem cen y biletów samolotowyc h t e podwyżki ju ż teraz ju ż tera z maj ą m iejsce o d kw ietnia trzydziestego 2 dwudziestego rok u taki nast ąpi dość znacząca nasz a podwy żka opłat pasa żerskich tych związanych z Sochą środowiskowe w Niemczech coraz głośniej m ówi się też o ty m, ab y tak i og ólnoeuropejski podatek środowiskowy prowadzi z Unii Europejskiej, wi ęc myślę, że jest to, że jes t tylk o kwestią jest t o tylko tylko kwest ia czasu no l inie lotnicze staraj ą się staraj ą si ę troszeczkę troszeczkę jako ś tak wychodz i naprzec iw inicjatywie, ponieważ badający spraw ę z tego, że zosta ć warunkowo t o wp ływa na naj naj na j istotnie korzystnie natomiast notowan ia też kwest ia skali także rejony chwali si ę, że ma 1 z najnowocze śniejszych flo t w Europie i poziom emisji bank u wynosi przy ty m ratunkiem jest najni ższy w Europie i oczywiście jest to prawd a wydawać zgody nadal dysponuj e on jakb y kwot ą 45 samolotów przewoz i roczn ie ponad 2000 pasażerów i w efekcie w zeszłym roku 2 takie badanie taki rapor t z l igowymi wynikało, że jest dziesi ątym najwi ększym truc icielem w Europie poz iom em isji por ównywalnych najwi ększymi elektrowniami n a na ten kontynen t, więc państwo to kwest ia skal i tak tak, ale t o jak rozum iem przyszły będzie w łaśnie tak wygl ądać b ędziemy obserwowal i to w cenac h biletów b ędziemy w idzieli t o nastawienie cz y też wrażliwość je śli chodz i o zmianę kl imatu pa n Mariusz Piotrowski z Flight for Freedom naszy m gościem łączyliśmy si ę telefon icznie bardzo dzi ękuję za rozmow ę dziękuję również do dn ia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA