REKLAMA

Turcja wyjdzie z NATO? - "Sekretarz generalny jak ognia unika tego tematu"

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-08 16:20
Prowadzący:
Czas trwania:
12:41 min.
Udostępnij:

Aktualna sytuację Paktu Północnoatlantyckiego po słowach Macrona, że "doświadczamy śmierci mózgowej NATO" komentował prof. Stanisław Kozieł były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
s łucham Radia TOK FM 23 minuty po godz inie szesnastej w naszym stud iu prof. gen. Stanisław Koziej by ły sze f Biura Bezpieczeństwa Narodowego uczeln ia Łazarskiego dzień dobr y dzie ń dobry zastanawiamy si ę na d wspólnie z pan a profesorem nad ty m co powiedzia ł za jakie wyw iadu udzielił francusk i prezydent Emmanuel Macron brytyjskiej Gazecie ekonomista nie cichn ą zreszt ą w na kontynencie poza n im Echa tego wyw iadu Otóż ja zacytuj ę cz ęść słuchaczom s Rozwiń » łuchaczką, jeżeli chcem y budować pokój w Europie odbudowa ć strategiczn ą autonomi ę mus imy przemy śleć nasz e stosunk i z Rosją NATO jes t śmierci klinicznej cz y też jes t w stanie śmierci klinicznej t o jes t najczęściej cytowan y prze z prasę fragment tego wywiadu c o pan profesor sądzi o tym c o francuski prezydent Nowak najkrócej, gdyby m miał powiedzie ć wydaj ą się te ż tak i wyra z pewne j frustracj i tuta j narastaj ącej w Europie, a zw łaszcza wida ć t o w łaśnie prezydenta Francji frustracj i polityk ą ameryka ńską podej ście prezydenta tramp a do Sojuszu jakim ś tak ą niepewno ścią jakimi ś decyzjam i uzupe łnienie uzgodn ionymi z sojuszn ikami zmian ę w og óle sojusz y dotychczasowyc h podejmowan iem tak ich n iematerialnych jednostronnyc h decyzj i krytyk ą różnie uzasadnion ą niepewność am i tak dalej ta frustracj a on a jest widoczne ju ż o d dłuższego czasu n o a teraz c o jaki ś czas wyrzucan e s ą kolejne kamyczki n o te n ostatn i je śli o Syrię decyzj ę o wycofan iu się wpuszczen iu ta m Turcji czy wcze śniejsze r óżne takiej zapowiedzie ć te ż praktyczn e ruch y prezydenta tramp a on e ob iektywnie uzasadniają jakie ś tak ie takie zdenerwowan ie t u w Europie, chocia ż ja uwa żam, że o d taka nerwow a odpowiedź tak a w tak ie frustracj a na t o co robi Tramp n ie jes t dobr ą metod ą zareagowan ia na jego polityk ę, bo je żeli popatrzym y z kolei w praktyce co się dzieje c o robi ą stan y Zjednoczone w praktyce w NATO to wcale tak znowu straszn ie nie wygl ąda, żeby tak wali ć na alar m, bo jednak Amerykanie zwi ększają swoją obecno ścią na wschodn iej flance wojska cora z wi ęcej przebywają ćwiczenia i t d. także praktycznie jest du żo lep iej ni ż to wida ć w tej retoryce centr a chcę powiedzie ć, że perspektyw y społeczeństwa francuskiego to w og óle n ie widać tego, że Amerykanie zwiększają obecność na wschodn iej flance c o z perspektyw y spo łeczeństwa polskiego jes t naprawdę zaanga żowanie si ę tam te ż jasno w Polsce to w idzimy ocen iamy bardzo pozytywn ie, bo tyc h Amerykanów to jeszcz e raz więcej oraz, że tak pow iem wyra źnie tuta j wszysc y zreszt ą na wschodniej flanc e s ą racze j zadowolen i z tego kurs u, jakie nas z Sojusz Północnoatlantycki w tym głównie co tob ie nie powiedzie ć stany Zjednoczone ora z c o zrobi ć cz łowiek Europejczyk, który myśli sob ie tak, jakiego powod u członek pakt u Północnoatlantyckiego Turcja kupuj e bro ń o d Rosji nawet jak i jak si ę policzy się to nie za bardz o op łaca, bo jednocze śnie n ie kupuje 35 Stanów zjednoczonych t o c o sobie pomy śleć Europejczyk cz y ot o tak im Sojuszu i c o zrob i ta Turcja w ko ńcu cz łonek NATO je śli nam zagrozić ona pow ie b iegniemy z pomocą cz y zapowie no to jest t o jes t bardzo obszern e pytanie je śli Turcja t o rzeczywiście jes t proble m my ślę, że 1 z najważniejszych, kt óry w NATO b ędziemy mus ieli jakoś rozwi ązać bo jakie mog ą by ć scenariusze n o Turcja, jakby cora z bardz iej powol i zaczyn a o d Europy si ę oddala ć oddala ć jeszcze do n iedawna próbowała si ę zbli żać do te j Europy teraz jest racze j na kulcie odwrotnie, gdyby pan i pracę ziemię Turka w studiu to b y na m powiedział Europa cora z bardz iej Turcji odpych a na początku wydawało się, że ob iecuje, ale tera z wyra źnie odpycha pow iedzmy sobie taki jes t tutaj jakb y obop ólna troch ę wina 12 strony, al e jedna k większa moim zdan iem Turcji zreszt ą w ogóle o winach mo że t u tak n ie w tych kategoriach m ówimy tylko t o s ą pewn e obiektywne jakie ś tak ie proces y, odsuwaj ąc jednak, zw łaszcza z punkt u w idzenia ta m wewn ętrznych element ów Turcji prowadzone dalej mo że by ć co może być to, że za chwil ę Turcja b ędzie takim niechcianym sojuszn ikiem tak będziemy wszysc y na ni ą patrzyli cora z bardziej jak o na tak iego wroga, którym nie w iadomo co zrobi ć ona będzie na pomo c znaczy mo że wci ągnie nas jako ś ta m pułapkę w ramac h NATO mo że armia świata euro czwarta pi ąta arm ia świata drug a arm ia NATO powiedzmy sobie szczerz e prawd a po ameryka ńskiej także t o jes t ogromna pot ęga, al e n iewykluczone, że gdzieś na te j ścieżce mo że być taki moment, że w pewny m momenc ie Turcja przestan ie być być mo że cz łonkiem NATO albo przynajmn iej przestan ie być Truck w strukturac h obecna struktur a wojskowyc h ta k jak Francja zresztą przez d łuższy cza s przypomn ijmy by ła członkiem NATO pol itycznie, ale nie by ła w og óle strukturach wojskowych i t o d ługo tak by ło, więc twórczą mo że być podobnie mo że być jeszcz e gorze j, że gdzieś tam na końcu jest t o, że Turcja w og óle na t o wyst ąpi to to jes t naprawdę bardz o powa żny problem n ikt w NATO sojusznik ów pa ństw natowskich nie chc ę za bardz o o ty m, g łośno m ówić sekretar z generaln y jak ogn ia unika teg o temat u, ale przecież to jes t tema t w idoczne na poz iomie eksperck im o tym, o tym się m ówi t o trzeb a rozwa żać trzeb a analizować rzeczywi ście te n problem mocno mocno, że tak pow iem narast a jakąś częścią w iny za to co si ę dz ieje obecn ie z Turcją obarcza si ę prezydenta tramp a m. in . np. wycofan ia ta decyzj a o wycofaniu Amerykanów w Syrii spowodowa ła, że Turcja wesz ła na terytor ium Syrii i t o s łusznie Macron si ę w pewnym momenc ie pytano dobrz e c o mam y robić, je żeli w odwec ie Turcja zostan ie zaatakowana tera z prze z Syrię w odwec ie zate m jej interwencja to c o my mamy n iby to robi ć znaczn ie sw ój Sojusz właśnie jak o sojusznicy prosz ę zwrócić uwag ę jeszcze do n iedawna ja sa m mocno podkre ślam jakie ś 5 lat tem u c i co ś, że Turcja jes t tym m iejscem, gdzie najprawdopodobn iej możemy si ę zaangażować zbrojn ie w je j obronie je j terytorium prawd a, al e n ikt w ówczas nie zak ładał, że Turcja mo że by ć agresore m na początku, a tera z sytuacj a zm ienia rzeczywiście, jeżeli córka przesz ła na tamt e terytorium je żeli, by nast ąpiła jakaś kontrofensywa tamtyc h si ł na terytor ium Turcji n o t o w sens ie formalny m n iekoniecznie musieliby śmy dawa ć wsparcie ale jak ie t o byłoby zam ieszanie w NATO jak tob y spowodowa ło utratę zaufan ia, a rz ąd mienie skuteczn e mechan izmy dzia łania s ą już panie profesorze tak przede wszystkim chc ę zabrać coś w najwi ększym eche m w Polsce na pewn o si ę odbi ło co c o co ma oznacza ć ta wypowied ź w wyw iadzie francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona, który mówi, że mus imy przemyśleć nasz e stosunk i z Rosją w Polsce na to t o rzucen ie tak iego zdania n o jes t wrzucen ie kanistra zbli żoną do ogniska n o tak, al e prosz ę zwr ócić uwagę, że z drugiej stron y ju ż tak dobrz e NATO Air to r ęcznie popatrzyli Toma grunt u nic nowego nie powiedzia ł, bo przecie ż na t o oficjalnie wyznaj e prowadzi tak ą doktryn ę tzw. dwutorowej polityki w stosunk u do Rosji z 1 strony trzymam y t ę Rosję odstrasz ą mam y ją sankcjam i karzemy za to c o zrobi ła na Ukrainie, czyli prowadz imy w stosunk u do n iej tward ą taką praw ie na z imno wojenną polityk ę odstraszan ia powstrzymywania, al e z drugiej stron y mówimy, że jest drug i nurt, czyl i jest dialog tak że, czyl i dwutorowa pol ityka powstrzymywania i dialogu to jes t na t o oficjalna rzekł pow iem jak gdyb y strateg ia podej ścia do Rosji przyj ęta prze z wszystkich sojusznik ów tuta j problem polega tylk o na ty m moim wzajemn a proporcj i między tymi 2 nogami pow iedzmy to sob ie nogę odstraszan ia, czyl i ta si ła odstraszan ia Rosji nie trzyman ia ją, żeby nie wi ęcej z łego n ie robiła jes t dosyć s ilna natom iast ta t o ten d ialog do racze j formaln ie jes t podtrzymywany rzesze potykaj ą za jakiś cza s pogadaj ą Macron jak rozumie by łby za ty m, ab y poszerzyć być mo że t ę formu łę d ialogu z Rosją no t o jest proble m do dysk u ślady szklank a do po łowy pełna do połowy pusta, bo ktoś, kto w Polsce czyt a o tym, że n p . Rosjanie znow u się dogadują si ę chociażby z Serbią na Bałkanach chcą kolejną partię w jak iej bron i ta m dostarczyć c o jes t zaskakujące dan e z drugiej stron y jak o Europa powiedzieli śmy ostatn io na Bałkanach Albanii i Macedonii północnej jedna k n ie rozpoczn iemy procesów negocjacyjnyc h wstąpienia no, więc si łą rzeczy już nam 1 z tyc h krajów rz ąd powiedział no to się podej ść do dym isji, a Rosjanie m ówią one myśmy nacieramy realnyc h nam byśmy z ch ęcią pomogli skor o w euro pan ie sob ą lat a i rzeczywi ście mamy całe pasmo je śli tak mo żna jej sukces ów rosyjskich prze z ostatn ie lat a w r óżnych punktac h prawda w zasadz ie tt t t tt 11, że tak powiem bardz o poważna spraw a, którą Rosja zrobi ła te ż aneksj a Krymu, która spotka ła si ę taką kontr ą bym powiedzia ł Zachodu no to od tamte j por y powolutku kro k po kroku Rosja r óżne punkty zdobywano bliski wsch ód jes t doskona łym przykładem, że Rosja o d momentu, k iedy w pewny m momenc ie z w ielkim ryzyk iem zainterweniowała w Syrii, ab y chroni ć tam swoją bazę resztk i swojej bazy ta m miała rapte m dzisiaj sta ła si ę przecie ż głównym gracze m on a jes t ta m rozprowadzaj ący ca łą sytuację terytorium Syrii ale dlaczego jes t to t o n ie tyl e jest oczywiście jes t t o jakie ś sukce s same j my śli Putina, ale to n ie tyl e jes t jak gdyby plu s rosyjsk i c o umiej ętne wykorzystywanie słabości Zachodu w tym, zw łaszcza tak ich w łaśnie pr e pol ityki prezydenta tramp a od ściany do ściany na tych przyk ład Kima koreańskiego jest doskona łym prawd a, jakby ilustracj ą te j pol ityki prezydenta tra pan sam nie w ie c o chcę robić t o chcę z n im się spotyka ć wierzę naiwnie, że jego pozb ędzie się ta m panie profesorze kar t ta k tak si ę wiążemy z e Stanami intensywnie tuta j stanie s ą takie mobilne t o mo że warto przypomnie ć, że nasz kraj proponuj e utworzenie prze z Unię Europejską powi ązanej z NATO stutysięcznej arm ii, którą można, b y było wykorzysta ć dl a obrony Europy, a tak że wysłać reg iony zapaln e prezydent Polski Lech Kaczyński 2006 roku n o toż to s ą te mrzonk i tak ie o Europejskiej arm ii w łaśnie budowania Europy znany by ł Emmanuel Macron jak podejrzewam, że n ie powiedział, że postanowienia jakie, ale t o są mrzonk i przynajmn iej dot ąd dop óki Europa nie stan ie si ę jednolita pol itycznie nie stan ie się federacj ą n p . wted y można mówić o arm ii Europejskiej, al e jak jak mo żemy sobie dzisiaj wyobrazi ć, że powstan ie struktura wojskowa jakie ś tam dywizje i t d . i kto ma nimi dowodzi ć jak nie ma w ładzy politycznej Unia w sens ie ws i sfery bezpiecze ństwa jes t wci ąż organizacją mi ędzyrządową tak jak NATO na, toteż nie ma swoje j arm ii tylk o poszczeg ólne kraj e mają armi ę swoj ą natom iast my śl o armii Europejskiej jak o jednolitej strukturz e, kt óra by tutaj, że tak funkcjonowała mus i by ć poprzedzon a zjednoczeniem pol itycznym Europy powstanie Stanów zjednoczonyc h Europy, a na to, cho ć doskonal e wiemy d ługo d ługo długo jeszcze si ę nie zanosi prof. gen. Stanisław Koziej by ły sze f Biura Bezpieczeństwa Narodowego uczeln i Łazarskiego bardzo dzi ękuję za rozmowę dziękuję bardz o 1635 za chwilę informacje Radia TOK FM ko ńczymy dz isiejsze popołudnie, kt óre wydawa ła Martyna Osiecka realizowa ł Adam sur a i Szymon kul e do usłyszenia do poniedzia łku m ówi Paweł Sulik Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Black Weeks w TOK FM Premium to 60% zniżki na wszystkie pakiety. Podcasty i Radio TOK FM bez reklam w najniższej cenie w roku! Poznaj nowy pakiet "RAZEM" dla 3 osób.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA