REKLAMA

"Marzy mi się Senat, w którym nie uchwala się ustaw o 3. nad ranem"

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2019-11-08 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
13:20 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzie ń dobry państwu jeszcz e Karina Lewicka państwa i go ść Włodzimierz Czarzasty sze f Sojuszu lewicy Demokratycznej poseł dziewi ątej kadencj i Sejmu i kandyda t na wicemarsza łka Sejmu koal icyjnego klub u parlamentarnego lew icy dzień dobry ju ż mog ę m ówić pan ie marszałku dzie ń dobry pan i dobrz e państwu n ie jeszcz e g łosowania po prostu to jest dla mn ie tak nowe wszystko i tak si ę do tego wszystkie przyzwyczai ma pan ochotę wybrać dzie ń obra d parlamentu t Rozwiń » o, że pan i czase m dość dolegliwe n ie wiem cz y mam ochotę, ale t o jes t tak że tak by śmy zdecydowali zreszt ą fajn ie, bo te n klu b parlamentarny, który wiele osób my ślało, że si ę n ie dogadamy n ieprawda dogadaliśmy się, a my śmy tak my ślenie np. dziennikarza, bo obserwatorzy życia mimo nowych tra s mówiło si ę chc e stworzy ć w łasnego akura t na ostatn iej prostej przymusowej oraz zdrożało dziedzin ą życia n ie tak do ko ńca zawodów mieliśmy tak i plan, że b ędzie albo klubik ko ło alb o klu b i zawsze wiedzieliśmy, że i to by ło akceptowan e musieliśmy decyzj ę podjąć decyzj ę tak naprawd ę zosta ła podj ęta w sobotę, czyl i trochę wcześniej ni ż ta m mac ie kierunkowa zawsze wiedzieliśmy, że b ędziemy chcieli zrobi ć 1 partię jak si ę ud a razem z wiosn ą Sojuszu lewicy Demokratycznej i razem mnie al e, żeby była jasno ść tu nie ma żadnych, bo knowań jakiś jakichś dz iwnych sytuacji tak by śmy zdecydowal i jesteśmy wszysc y tego zadowol i i jutr o rad a krajowa SLD się zbiera b ędzie si ę zajmować tema t konsol idacji formacj i lewicowych, k iedy mia łoby nastąpić cz y na pewn o tylk o SLD z wiosną razem także może b ędzie si ę zastanawiać my ślę, że razem nie b ędzie si ę zastanawiać c o wi ęcej pewności z nasze j strony n ie będzie t o znaczy nie b ędę te ż, je żeli chodz i o mnie nie b ędę raze m do teg o namawia ł moj ą siln ą to żsamość maj ą s ilne tak ie element y programow e, które my ślę, że te ż, by trzeba by ło bardz o mocn o dogadywać, bo to n ie jest tak, że wszystkie t e part ie s ą na 99 % spójna programow o s ą tak ie rzeczy, kt óre nas r óżnią i czas pewnie umorzy w og óle nie robi z teg o żadnego problemu, al e cza s funkcja czas u w pol ityce dl a do świadczonego polityka jest bardz o ważna dl a teg o n ie w zwi ązku z ty m cza s n ie czas płynie nie chcą wszystk o się dogaduj e rozs ądnie, bo idzie fan i jutro mam y radę krajow ą na te j radz ie krajowej b ędę prosił członków mniej cz łonków rady krajowe j o zgod ę na zwołanie konwencj i, je żeli się zgadza m my ślę, że tak t o b ędzie konwencj a 14 grudni a ta konwencj a, je żeli dobrz e wszystk o b ędzie t o przyjm ie podstaw y statutow e do teg o, żeby stworzy ć wspólną partię, czyl i jeszcze w ty m roku myślę, że nie, dlatego że za ustawy t o statutow e, jeżeli statu t zostanie zm iany statut u zostan ą przyjęte w tym wehikułem b ędzie Sojusz lew icy Demokratycznej tutaj też nie ma sporu, b o na Sojusz lew icy Demokratycznej na tyc h wagonach jechali śmy do Sejmu bez żadnej arogancji żeśmy si ę dogadal i to si ę uda ło z łożymy do sądu t o s ą powa żne spraw y dlatego chciałbym, żeby najpierw sąd wskaza ł rejestrowa ł jak sąd zarejestruje t o wted y będzie podstaw a do r óżnych decyzj i dlatego na za śnieżone nowej partii na rozwoj u wsi stal e względy j ą otrzyma ł na raz ie w tajemnicy, dlatego że najp ierw musz ą uzyska ć zgod ę cz łonkiń członków SLD na te n ruc h, wi ęc wiedzą wszyscy w partii, jakie ma poglądy w te j sprawie wiedz ąc co m ówiłem 4 lata temu na tema t powrot u do Sejmu wiedzą również, że be z konsolidacji by śmy wr ócili do Sejmu wiedząc co b ędzie za 4 lata to znaczy wiedz ą, że lew ica będzie w Polsce za 4 lata rz ądziła współrządziła jestem c o do teg o przekonany, żeby t o zrobi ć musi nast ąpić konsolidacja n ie tylk o programu, al e również strukturaln a tak b ędzie kandyda t na prezydenta Robert Biedroń ju ż og łosił polskim Barackiem Obamą, ale w grze chyb a jes t Adrian Zandberg ostateczna decyzja, kt óre z tych kandydat ów jes t panu cza s bliskim 1 drugi jes t bl iski każdy swoją ekspresję ka żdy swój charakte r Roberts jes t po prost u cz łowiekiem, kt óry baw i i r ównież, kt órego bawi ą med ia elektroniczne, kt óre już zgłosił w med iach spo łecznościowych, które ma r ównież dystans do siebie w zwi ązku z tym tak t o traktowa ł w iem jak b ędzie b ędzie tak we wtore k chcieliby śmy zamknąć pewn e wydarzenia, kt óre będą mia ły w sejmie Senacie, do kt órych miejsca, do kt órych jesteśmy przygotowan i tak nawiasem si ę pa ństwu powiedzie ć 49 osób wszystkich cz łonków cz łonkami cz łonków klubu g łosował w g łosowaniach tajnyc h jednomyślnie t o jes t wa żne, jeżeli chodz i o polską scenę w te j chwili zamykam y t o w przysz łym tygodniu s iadamy i ustalam y bardzo dok ładny harmonogra m prac w sejm ie Senacie dotycz ącej ust aw w nast ępnym tygodniu, czyl i za 2 siadamy i przedstaw imy pa ństwu sposób dochodzen ia do wybor u kandydat a lew icy na prezydenta o n na pewn o b ędzie, b o ta decyzja ju ż jest tak t o znacz y na pewno n ie b ędzie także, że n ie będzie lew ica mia ła kandydata itd kandyda t b ędzie również zagra 3 tygodnie będzie dop iero sposób dochodzą kolejne tygodn ie dopiero, al e w grudniu tak na m pan i, ale te ż chc e by ć bardz o transparentne w te j spraw ie n ie m ówiliśmy n igdzie, że b ędziemy t o robić w pa ździerniku listopadzie powiedzieliśmy najp ierw za za łatwiamy spraw y klubu spraw y konsol idacji lewicy te decyzje musz ą by ć podj ęte wted y spokojn ie podejmujem y decyzję na pewn o decyzj ę, bo nie chce w og óle wchodzi ć tak ą galopuj ąca historii w związku z ty m, że pisma kandydata to wszysc y muszą mie ć kandydata kandydate m PiS - u jest urz ędujący prezydent jes t łatwiej w innych sprawac h trzeb a obserwować jak to b ędzie wzrasta ć także dzia łało tam dobrz e i porz ądku i PSL namaw ia n p . do teg o, żeby prawybory w og óle na podstawie Demokratycznej, a przynajmniej ta m r ównież musz ą w łości mówi no właśnie w 2 Rosja Obywatelska będzie miała wymagamy dobrej wska że swego kandydata jest w latach w związku z tym pytan ie jes t takie poczuj ą śpiewać tak, bo s ą takie opowie ści z Narni cudown e, ale ma ło realne tak uważa kandyda t lewicy w grudniu tak jes t do końca teg o rok u ogłosimy, a w przeci ągu 2 tygodni pow iemy gdzie, żeby n ie było tak iej w tak ie wra żenia nie potrafi ą się dogadać to my ślę ma za ś n ie b ędzie pow iemy zrobimy polityka Insert informuje, że dziennikarz Szymon Hołownia chce wystartowa ć w wyborac h prezydenckich 2020 roku podobn o już o d s ierpnia trwaj ą intensywne prace zrob iono pog łębione badania ma t o rozpoznawalno ść w ci ągu dwóch-trzec h tygodn i ta t o ta decyzja ma si ę stać w iadomo op inii publ icznej c iekawa kandydatur a n ie nowa, je żeli chodz i o Polskę, je żeli chodzi o dz iennikarzy, bo pami ętam też jak pa n Tomasz Lis by ł bran y pod uwagę t o 1 z w zrobi ł tak tak i sąd a ż tak norm ie du że szansę, który mia ł du że szansę zobaczym y trzeb a na t o patrzeć ma m nadziej ę, że rozpoznawalność pana Hołowni n ie b ierze się tylko z program u rozrywkowego, kt óry prowadzi znanego pomo że te ż kazu s z du ńskiego mo że zobaczymy zobaczym y dlatego znacz y, je żeli chodz i o elektora t, który mo że liczyć pan Hołownia t o akura t jestem elektora t, który racze j lewica n ie będzie liczy ła w związku z tym pochodz i na to patrzy p ierwsze pos iedzenie Sejmu 12 listopad a pa ństwo wystosowali ape l do pan a prezydenta Andrzeja Dudy tak że koal icja Obywatelska, b y Antoni Macierewicz n ie był marszałkiem seniorem, bo te n tytu ł przysługuje osobo m o n ieposzlakowanej opinii, al e chyba to głos wo łającego na Puszczy Krzysztof Szczerski dzisiaj powiedzia ł, że zmiany decyzji b ędzie, bo Antoni Macierewicz spe łnia kryteria należy do najstarszych posłów jes t symbolem walk i o niepodleg łość tak, ale ta m r ównież jes t kryter ium powag i zaufania n ie konfl iktowania spo łeczeństwa proszę pa ństwa ja tylk o mogę powiedzie ć n a rzecz najgorsz a kandydatura, jaka mo że by ć, bo m y jak o lew ica pami ętam jak było n p . nie żyjący ju ż pan forde m Morawieckim marsza łkiem sen iorem t o t o brawo zbiera ł i by ł i by ł s łuchany w zwi ązku z tym to nie jes t tak, że ktoś z prawe j stron y jest marsza łkiem w związku z ty m lew ica b ędzie mówiła nie m ówimy nie, dlateg o że uważamy, że ta kandydatura jes t po prost u niepowa żne, że dz ieli spo łeczeństwo, że wyp łynęła broni ła spraw y przegrane t o znacz y totalne j katastrof y spowodowane j przez szpieg ów, je żeli chodzi o Smoleńsku broni ła to puszk ą o d p iwa i Parłówko Janowską pami ętam prowadzi ła komisję, kt óra zosta ła ds. właśnie znalez ienia rzecz y na zespół, kt óry w kt órych, kt óre bra ł pieniądze z teg o n ie wyszło naszym zdan iem r ównież by ł fatalny m m inistrem obron y narodowe j, ale zostawmy t e rzeczy, bo ma r ównież dobr ą histori ę w podz iemiu sweg o czasu natom iast uwa żam, że marsza łkiem seniorem pow inien by ć kto ś, kto łączy aniżeli napr aw naprawd ę tak uważam my ślę, że pa n prezydent t o by ło oczywiście tak i apel, który widzieliśmy, że pewnie o n był zaś bar ów lat bardzo mała ojczyzn a ape l, na który pewn ie pa n prezydent odpow ie negatywn ie tak si ę zdarzyło, al e wydaj e mi si ę, że eksponuj ą swoje poglądy sposób my ślenia kraju powinniśmy te n apel zrobi ć tak naw iasem dzi ękujemy te ż Platformie, że dzień p o las ten apel zrobi ła, a n ie oby ło się be z drobnej z łośliwości kontrol e złośliwość opart a na faktac h Senat Ryszard Terlecki mamy wi ększość w tym sensie, że nasz klu b w Senacie jes t najwi ększy b ędziemy chcieli wybra ć naszeg o marsza łka Senatu oczywi ście PiS ca ły cza s prowadzi taką narrację, że t o nic n ie jes t przes ądzona, a państwo n ie maj ą spójnej wi ększości pod wzgl ędem pol itycznym programowy m realnym tak to prawd a, ale mam nadziej ę, że wszystk ie kałuże szczeg ólnie tak w ielkie jak na poz iomie Senatu już w Polsce wyschły w związku z ty m ja mogę tylk o trzymać kc iuki robi ć wszystko t o c o mog ę, żeby t o było rozsądne te n se n zresztą mo że być bardz o ciekawy, dlateg o że po p ierwsze, Senat, o czym mało, kto pami ęta, bo rzadk o z n iej korzystał z te j z teg o uprawnienia ma uprawn ienia dotycz ące wnoszen ia ustaw tak to kto mo że by ć c iekawa h istoria po drug ie w ogóle marz y mi się takie m iejsce, w kt órym można pokazać, że się naprawd ę dyskutuj e się n ie trzeba robi ć o godz inie drugiej w noc y, że uchwały n ie mogą musz ą być wp ół do trzec iej na d rane m np. robione, dlatego że można otworzy ć eksperta i sam również powiedzie ć, że dlateg o uważam wina w latac h, że w imieniu lewicy, że prezydium Senatu na pewno powinien by ć kto ś z PiS-u, dlatego że po prost u eliminowanie teg o typu pomysłów jest po prost u g łupie, bo prawda jes t tak a, że pisma 48 senatorów senator lek i trzeba t o uszanowa ć w ogóle be z dyskusji tak samo ma m nadzieję jak t o zostan ie uszanowan e zostanie przez PiS szanowane, że maj ą 6 osób te ż 3 partiami wi ęcej w sejmie może ma m tak ie marzenie o pr óbie rozmow y w ty m Senacie w sejmie opow ie wymiany my śli, a nie z nurkowan ia te j myśli, ale s ą tak ie marzenia się sprawdzą n ie w iem Tomasz Grodzki z Platformy Obywatelskiej kandydatem na marsza łka Senatu po uzgodnieniach między lewic ą PSL -e m koalicją Obywatelską senatoram i niezależnymi czy t o by ła kandydatka, kt órej pan przyklasn ął, którą trzeb a by ło z pane m negocjowa ć trzeba negocjowa ć, dlatego że i z nam i PSL-em, dlatego że ca ła konstrukcj a paktu senack iego zgłoszona prze z lewicę i t u żadnego przec ieku złożona wymuszona w du żej mierze prze z lewic ę by ła tak a, że po posunęli si ę tak t o znaczy nie było tak że PSL zg łosił 20 kandydatur SLD cz y lew ica zg łosiła 20 kandydatur i 50 lecie nie posun ie Platforma to w ogóle będzie myśmy si ę posunęli byli śmy dobra w sum ie mamy 2 mandaty PSL 3 mandaty, al e wymagam y, jakby otwarto ści ma m wymag a dialogu t o jes t człowiek, który jes t członkiem dialogu to jest dl a mnie bardz o ważne tak z e swojej strony zg łosiliśmy panią senato r AK ora z stanu, sk ąd Gabriele dobreg o prawn ika gwarantuj ącego te ż otwartość dl a mnie t o jest wa żne i dobrz e, że rozmaw iamy rozmowy były raz lepsz e ra z gorsze, al e Adam sta ło się Włodzimierz Czarzasty sze f Sojuszu lew icy Demokratycznej poseł i kandydat lew icy na wicemarsza łka Sejmu dzi ękuję panie przewodnicz ący zada ń dzi ękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA