REKLAMA

"Scenariusz miejscami jak nawalanka napisana przez 7latka". "Terminator: Mroczne przeznaczenie"

Popkultura wyrwana z kontekstu
Data emisji:
2019-11-08 17:30
Czas trwania:
12:37 min.
Udostępnij:

"Może najnowszego 'Terminatora' oglądają osoby, które nie widziały poprzednich części i nie przeszkadzają im fabularne powtórzenia, ale to nie znaczy, że można ich traktować jak idiotów, którzy nie zauważają logicznych dziur i scenariuszowych błędów." - tak komentuje film Jakub Demiańczuk, krytykując go też za wprowadzane na siłę wątki społeczne i pomysły z filmów sprzed 30 lat.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
po raz pierwszy pojawił się na ekranac h kin n iemal dokładnie 35 lat temu z łożył wted y obietnice Ahlbeck i wrac a cora z starszy wci ąż nieust ępliwy Terminator mroczn y przeznaczenie dziś wchodz i do kim cz y warto by ło natrafi ł czekać nazywa m si ę Jakub Demiańczuk t o jes t podcas t popkultur a wyrwan a z kontekst u kultura to n ie tylk o czyst a rozrywk a f ilmy seriale komiksy i l iteratura gatunkow a cz ęsto m ówią o świecie więcej niż może się na pierwszy rzu Rozwiń » t oka wydawa ć reaguj ą na spo łeczne zm iany pol ityczne zawirowania technolog iczne rewolucj e w jak i spos ób kultura popularn a op isuje świat na sa m o ty m, w łaśnie jes t te n podcas t popkultur a wyrwane z kontekstu w kwest ii przyk ładem kulturz e popularnej n ie mam w ątpliwości, że pierwszy Terminator by ł 1 z najważniejszych film ów lat osiemdziesiątych i t o bez podzia łu na gatunki James Cameron re żyser na nowo zdefiniowa ł k ino akcj i zaserwował wyj ątkowo mroczn ą wizję przyszłości, w kt órej maszyny przejęły kontrol ę na d lud źmi niż szkodzi to przyszłość ogl ądamy tylko chw ilami w izja zrujnowaneg o świata, w którym ludzkość skazana jes t na wymarcie dzi ś robi wra żenie otwierająca f ilm scen a rozjeżdżających stert y ludzk ich czaszek wci ąż wywo łuje c iarki miałem n iedawno okazj ę na toru ńskim festiwalu Tofifest obejrze ć Terminatora po raz p ierwszy od 20 pewnie 5 lat wielkim ekran ie ostatni ra z go w idzieli w k inie wyświetlany był jeszcz e jako elektroniczny morderca c o baw i mn ie n ie zm ieni dziś, wi ęc obejrza łem go po ćwierć w ieku w kinie wci ąż działa drob iny zestarza ły si ę efekt y specjalne staną stron ą, ale t o si ę kwestia nasze j percepcj i rozp ieszczony technik ą komputerową oczekujem y cora z wi ększych atrakcji, wi ęc oglądamy co ś c o jednak by ło rob ione metodą analogową to wtedy nie działa już tak dobrz e, ale ca ła reszt a jest świetna Terminator pozostaje wzorcowy m k inem akcji dynam icznym pe łnym napi ęcia ma świetną główną bohaterk ę graną prze z Lindę Hamilton Sary Connor n o i jeste m oczywi ście Arnold Schwarzenegger, który 2 dni tyle gra po prost u jes t Terminator model 800 odpowiada na ekranie zaledw ie k ilka l inijek tekst u ogran icza mimik ę m inimum i naprawdę łatwo uwierzyć, że t o n ie cz łowiek, lec z maszyn a przys łano w przysz łości sukce s jak zwykl e pociągnął za sob ą całą serię nie tylk o filmów, lecz również komiks ów g ier komputerowych Terminator z miejsca sta ł si ę ikoną popkultury n ie już drug im filmie nakr ęconym 8 lat po po pierwszym przesta ł pe łnić rol ę czarnego charakteru sta ł si ę obrońcą z Arką no t o by ła te ż kwest ia teg o, że ze Schwarzenegger mia ł cora z wi ększą popularność cora z cz ęściej kojarzony z rolami dobryc h facet ów, wi ęc trudn iej by ło obsadzi ć w rol i bezl itosnego zab ójcy Terminator 2 dzień sądu tak się te n f ilm nazywa ł był te ż reżyserowany prze z Jamesa Camerona okazał się w ielkim osi ągnięciem techn icznym i sukcese m komercyjny m znów podr óż bardz o wysok o poprzeczk ę swoim nast ępcom tak wysoko, że w zasadzie n ikomu do tej pory uda ło si ę przeskoczy ć, a w ielu próbowało przejść seri ę kroniki Sary Connor by ły kolejne 3 pełnometrażowe SIG al e, a całkiem n iedawno w 2015 roku Terminator cz ęść jest mia ł by ć pocz ątkiem nowej trylogii okaza ł si ę finansow ą klapą artystyczn ą te ż, wi ęc odwo łano realizacj ę kolejnych cz ęści i wtedy wydawało się, że t o dobre wyko ńczenie franczyzę, al e te 800 tak łatwo si ę n ie podd a i tak doc ieramy wreszc ie do mroczneg o przeznaczen ia na pomo c przy realizacji wezwan o weterana Jamesa Camerona, który co prawd a tego f ilmu nie re żyserował, ale produkowa ł g o bardz o mocn o zaangażował się prace nad scenar iuszem t o o n tak że nalegał, żeby n ie rezygnowa ć z udzia łu Schwarzeneggera był tak i pomys ł i c o najwa żniejsze zdecydowa ł, że mroczny m przeznaczen iem b ędzie bezpośrednim przyk ładem dn ia sądu, wi ęc wszystk ie filmy nakr ęcone między tymi 2 tytułami należy ju ż traktowa ć jako opowie ści z innych l inii czasowyc h lub je śli wol icie alternatywn y wersj ę mo żliwej przysz łości i te n film mroczn y przeznaczenie mia ł by ć dl a serii nowym otwarc iem, odwołując si ę do najlepszych tradycj i miał dowodzi ć, że Terminator jest pot ęgą i ba z powiedzmy sobie o d razu n ie udowodnił podobn ie jak wcześniejszy, ale pan i bunt maszy n ani ocalenia dziennie z n ie miały w sobie te j samej energ ii świeżości si ły co 0102 . f ilm cykl u, wi ęc dobr ą sprawę z term inatorem mo żna spokojnie zako ńczyć po obejrzen iu wniosą t u na, ale skor o mrocznym przeznaczeniem w łaśnie chodz i o kim mo żna się przy n im na chwil ę zatrzymać największe zaskoczen ie czeka widz ów na samym pocz ątku uwaga to w sum ie spojler, al e z drugiej stron y to r ównież dosłownie p ierwsze minuty f ilmu, wi ęc be z zdradzenia co tam si ę dzieje trudn o mi rozmawia ć akcja zaczyn a się k ilka la t po f inale dnia s ądu Sarah Connor jej nastoletni syn John najwyra źniej skutecznie powstrzymal i atak skrajn e to ludzkość interes ukrywaj ą się gdzie ś w egzotyczny m zak ątku świata i wted y na scen ę wkracz a 1 z licznych terminator ów, kt óry kiedy ś Skania wyst ąp w przeszłość zg ładzić Johna i ów Terminator skuteczn ie wykonuj e sw ą misję John Connor, czyl i człowiek, wokół kt órego kr ęciła się w zasadzie t o była wszystk ich dotychczasowyc h cz ęści cykl u ginie w drug iej z te j Terminator odchodz i w siną dal Sara rozpacz a po śmierci syn a akcj a przynosi 20 parę la t do przod u do czas ów dzisiejszych, a o w dz isiejszych czasach pojawiaj ą si ę kolejni goście z przyszłości czy gr a jest Super żołnierka, kt órej siła odporność zosta ły zwi ększone dzi ęki technolog ii ora z najnowszy mode l Terminatora wbr ew Mein re 9 najnowocześniejszy i w praktyc e w praktyc e n iemal niezniszczalne Terminator poluje na m łode meksyka ńskie danie Ramos i adre s musi t ę dziewczyn ę ocalić w pewnym momencie do akcj i w łącza si ę wreszc ie sam kona r, która od lat poluj e na pojawiaj ące się o d czas u do czasu Terminator mszcząc w ten spos ób śmierć syna ścigają się strzelaj ący wybuch a na bra k akcj i w przypadku mrocznego znaczen ia rzeczywiście n ie mo żna narzeka ć można natomiast narzeka ć na brak log iki, a najbardz iej bra k oryginalności, bo w mieście szczeg óły s ą r óżne, ale o akcj i wygl ąda tak samo jak w oryginalnym f ilmie w tym pierwszym termin na t o, że z 1984 roku żołnierz przysz łości musi chroni ć przed robote m zabójcą m łodą kobiet ę, kt óra owe j przysz łości m a do odegran ia znaczącą rol ę nie ma już co prawd a z gabinetu ludzkość padł ofiarą c o za n iespodzianka sztuczne j inteligencji ty m razem o nazw ie Legia ma gdz ie Schwarzenegger trzeb a na niego troch ę poczekać dobrz e pona d godzinę al e gdy si ę pojaw ia t o na dobre najp ierw przypomn ę 1 rzecz skec z lataj ącego cyrku Monty Pythona 1 z epizodów pojaw ia si ę żart, w kt órym Huntera przyw ódca wschodnich plemi ę, kt órego lęka si ę cesarstwo rzymsk ie trakt y przypomnienie zosta ł przedstaw iony jak o bohater wsp ółczesnego s itcom wchodz i do dom u, bo kochan i ju ż jestem mam zapytan ie posła prac e odpowiada wszystk o w porz ądku kolejn y bezlitosny najaz d na Europę centra co ma jedna k wsp ólnego z terminatorem odpow ie za chwil ę i uwag a t o r ównież będzie spor y spojle r nawe t w mroczny m przeznaczan iu Arnold Schwarzenegger wreszcie pojawia si ę na ekranie okazuje si ę, że t o te 800 ten sa m, kt óry na prolog u f ilmu zaburzon a Connor i te 800 założył rodzinę wychowa ł przybraneg o syn a jak o Carl zajmuj e si ę sprzeda żą za seri ę nie wymyśliłby teg o tak ta k po prost u jest al e, żeby by ło zabawniej to jest najbardziej na m część filmu Schwarzenegger dawno udowodni ł, że ma do s iebie dystans ma dystan s do te j swoje j roli, która jes t pewnie najs łynniejszą rygoru to nie jes t żadna nowo ść, ale tuta j znów kradn ie sią ma nie by ło na energię wnos i odrobinę humor u tego f ilmu, kt óry wcze śniej naprawd ę niezno śnie powa żnych i okazuje się James Cameron miał racj ę upieraj ąc się prz y udziale bez Arnolda ta seria nie ma racj i bytu i tak nawe t w tym nieudanym dzień zespół jedyną postaci ą, kt óra odrobin ę ratowała ca łych sił oczywiście nie nale ży si ę tuta j d ługo zastanawiaj ąc paradoks sami zwi ązanymi z podróżą w czas ie, bo skor o w filmowej rzeczywisto ści skrajn y przesta ł istnieć nigdy nie zbuntował si ę przec iwko ludziom, w jak ich możliwe, że wci ąż istnieje te 800, bo przecie ż nie ma już n ie dosz ło do wysy łania terminator ów przeszłość zostaw t o jes t drob iazg dziur log icznych w ty m scenar iuszu jes t więcej, a w mieście b ędzie za chwil ę mowa w przypadku mroczneg o znaczenia fajne jest r ównież to, że akcj a koncentruj e się 3 kobietach, zw łaszcza że dobrze zobaczyć po latac h Linda Hamilton w niez łej form ie, a aktork i, której partnerują okazj i dewiz Natalia Reyes również sprawdzaj ą 7 w rol ę bohaterki akcj i tylk o, że w przypadku terminu to akura t s ilne postac i kob iece również n ie są nowo ścią tak jak wspomnia łem na bra k oryginalno ści ten f ilm zdecydowan ie c ierpi na poz a ty m niestety mroczn e przeznaczen ie jest pora żką scenar iusz przypomina m iejscami nawalank a napisan ą przez 7 latka zafascynowaneg o robotam i, a jednocześnie, wymyślając n iestworzone możliwości w łaściwie się dziwi ę, że Terminator nie lat a ja rozumiem to jes t produk t przeznaczony również dla widz ów, kt órzy w idzieli poprzednich cz ęści w zwi ązku z tym n ie b ędą przeszkadzały fabularn e powtórki, al e to nie znaczy, że tyc h co można traktowa ć jak idiot ów, kt órzy nie zauwa żają log icznych dz iur scenar iuszowych b łędów, choć uw ielbiam to jak popkultur a wpisuje si ę we wsp ółczesne problemy spo łeczne polityczne dop isanie Terminatora w ątków związanych z l ękiem przed automatyzacj ą prac y, bo to jest w stan ie usz u, a także zam ieszania na gran icy meksyka ńską ameryka ńskiej i ludz i w klatkac h ta m oglądamy siedz ących pozamykanyc h przez ameryka ńską Straż Graniczną t o jes t naprawd ę grub e nadużycie ta k na marginesie scenariusz to proble m, który dotyczy n ie tylk o terminatorem k ino akcji n igdy poz a pewnym i wyjątkami n ie by ł przesadnie skup iony na logice, al e ostatnio cora z cz ęściej wygl ąda jak Wolanka wygenerowana przez jak ąś raczkującą sztuczn ą inteligencj ę i na pewno n ie tak inteligentny skrajnyc h, żeby szuka ć daleko bli źniak w re żyserii Angeli i wciąż silny naszych k inach t o film, w kt órym nic mi walczy z e swoim młodszym uczonym i te ż doskonały przyk ład s ą banalne rozwi ązania fataln e d ialogi pomys ły z f ilmu sprzed 30 lat myśli starszyc h, bo sama przypad łość czek a mroczneg o przeznaczeniu i tak naprawdę wychodzi na t o, że Terminator z kolejn ą po serii John Rambo kultow ą franczyzą filmow ą z la t osiemdziesi ątych, kt órą nale żałoby pożegnać chyb a na zawsz e ja rozumiem doskonale w ustawie z tamtymi latami mo żna z n iej korzystać tw órczą tak jak robi ą autorz y serialu Stranger Things cz y kinowego cykl u kredyt, kt óry jes t dobrz e pomyślaną kontynuacj ą szerok im, al e Terminator no c óż w stanach podobnie jak poprzedn ia część zapowiada si ę finansow ą stop y franczyza w tej chw ili należy już raze m z ca łym katalogiem 50 faks do istnej, wi ęc pieniądze b ędą l iczone bardz o skrupulatnie to oznacz a, że alb o te 800 rzeczywiście doczek a si ę nowego porządnego pocz ątku alb o kto ś wreszcie pozwol i mu za ś by ć w spokoj u nazywam si ę Jakub Demiańczuk ratowa ł podcast t o kultur a wyrwan a z kontekst u popkultur a wyrwan e z kontekst u podcas t Jakub Demiańczuk zawsze w piątek na t o kas a Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPKULTURA WYRWANA Z KONTEKSTU

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA