REKLAMA

Dzięki niej tygrysy znalazły azyl. Kim jest dyrektorka zoo w Poznaniu Ewa Zgrabczyńska?

Analizy
Data emisji:
2019-11-08 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
27:00 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analiza Agata Kowalska przy mikrofonie dzie ń dobr y pa ństwu dz isiaj anal izach b ędziemy oczekiwa ć, ale zajmiemy si ę te ż innymi tematam i w czas ie oczek iwania na decyzj ę o prawa i sprawiedliwości c o do sk ładu rz ądu prawdopodobnie decyzję podj ął po prostu Jarosław Kaczyński, al e maj ą og łosić prem ier Mateusz Morawiecki czekamy zate m na informacj ę, jaki miały by ć sk ład nowego rz ądu ju ż po wyborach przyjrzym y się tem u z Michałem Rozwiń » Sutowskim krytyk i pol itycznej na koniec anal iz po 1840 mniej więcej w ty m czasie ma sko ńczyć się pos iedzenie komitetu prawa i sprawiedliwości mo że jakieś informacje si ę pojawią w każdym raz ie jeste śmy czujn i gotow i, ale na szczęście n ieco w samy m rz ądem cz łowiek żyje po os iemnastej zajmiemy si ę spraw ą, która wydaj e mi się b ędzie wstrząsająca dl a na s wszystk ich chodz i o to, że zajmiemy si ę uzale żnieniem o d urządzeń mob ilnych o d smartfonów tablet ów laptop ów tylko, że n ie wśród dorosłych, al e wśród dzieci i to nie byl e jak ich dz ieci dz ieci do drugiego rok u życia nie tylko korzystaj ą on e z urządzeń mobilnych, al e o d n ich uzale żniają tak szybk o jak to dzia ła na ich mózgi okazuje si ę, że mo żna zbadać co się dz ieje w g łowie dziecka ma łego malutk iego dz iecka, k iedy korzysta z telefonu dz ieje się t o samo c o w m ózgu dorosłego b ędzie matrony rozmawia ć z eksperte m z prof. Przemysławem Tomalskim z Instytutu psycholog ii Polskiej Akademii Nauk badan ia najnowsz e badania, bo os ób wskaza ły, że 13 rodziców pozwal a swoim dz ieciom do drugiego rok u życia bawi ć si ę właśnie smartfone m czy tablete m, dlaczego t o robią t o pewnie ka żdy wie, ale c o się dz ieje z dziećmi o ty m, po os iemnastej anal izach, al e zaczynam anal izy o d rozmow y o Poznaniu z Piotrem Rudnickim dziennikarze poznańskiej gazet y wyborczej, który w stud iu w Warszawie dzień dobr y dobry bardz o mi łe spotkanie badal i jak dl a odm iany zwykl e bardz o niskiej analizach przez telefo n przez Skypea nawe t w stud iu naszym w Poznaniu, a dz isiaj wyjątkowo Warszawę, ty m bardziej przyjemn ie b ędzie rozmawiało też temat wcale n ie b ędzie przyjemn e dlatego b ędziemy zna ć o ty m cz y syste m ochron y egzotycznyc h zwierząt w Polsce opiera si ę na 1 osobie, którą jes t Ewa Grabińska dyrektork a ogrod u zoolog icznego w Poznaniu cz y jes t ktokolw iek z instytucji, które tworz ą pewn e otoczen ie wok ół ogrodu zoologicznego, kt o cen i sob ie prac ę pan i dyrektor o ty m, będziemy dz isiaj zna ć anal izach oczywiście przyczynk iem jes t historia 10 tygrysów, kt óre zosta ły odnalez ione jak o nielegalny transpor t na granicy bia łorusko polskiej i wted y wkroczyła w łaśnie dyrektor Ewa Gruszczyńska postanowi ła zwierz ęta uratowa ć jak jest status w ty m momencie tych zwierz ąt jest kr ótko, zanim przejdz iemy do rozmowy o same j Sandry zwierz ęta formaln ie są zabezpieczone ustawy o ochronie zwierz ąt prze z w ójta Terespola, b o na ty m przejściu gran icznym w te j gminie te tygrys y utknęły no i na raz ie s ą objęte kwarantann ą prze z pow iatowego lekarza weterynarii, kt óry zszedł z kontrol ą do pozna ńskiego zoo po tym, jak relacjonowa ła pani dyrektor Raczyńska, gd y zaczęli dzwoni ć do niego ludz ie innych ogrod ów zoologicznych, pytaj ąc w zasadzie, dlaczeg o tygrysy s ą w ogrodzie zoolog icznym na jak iej zasadzie cz y inne zwierz ęta są bezp ieczne może przyj ąć jakąś chorob ę zaka źną lekarz powiatowy lekarz w Kerali przed i zarządził jednodniow ą kontrol ę mia ły zwierzęta p ierwotnie po 2 tygodniach jecha ć do o środka prowadzonego przez organizacj ę adwokac i zwierz ąt w Hiszpanii by ć mo że pojadą najwcze śniej zamiast, al e za m ąż poddan e kwarantannie rozu m, że też czyta m w o świadczenia z Warszawskiego, kt óre tw ierdzi, że kon ieczne jes t odseparowan ie zwierz ąt takich w łaśnie odnalezionych nagl e z n ielegalnych hodowl i n ielegalnych transport ów zwierz ąt trzymanyc h w ogrodach zoologicznych, bo mog ą one przynosi ć w łaśnie chorob y, a dla p łynnego rynku mo żna mieć między gram i logicznymi, bo przekazuj ą one sob ie zwierz ęta kon ieczne jest właśnie to, żeby t e by ła pewno ść, że żadne chorob y na tej drodze tych zwierz ąt si ę nie pojawi ł, więc rozu m daj e im izolacja jes t konieczna, a ta gwarantowana by ć może n o dodatkowo problem jest tak i, że poznańskie zoo ma takie m iejsce wyznaczon e do kwarantanny na stałe jes t jest tak i punk t w ogrodzie zoolog icznym n iedaleko budynk u Dyrekcji tylk o, że mog ą zmusić 2 tygrysy, a tych tygrys ów uratowany, kt óry został w Poznaniu by ło siadam, wi ęc siłą rzeczy trzeb a by ło wykwaterowa ć do pomieszczeń prz y innych zwierzętach i teraz oczywiście ten tere n kwarantanny zosta ł znaczn ie rozszerzony na to s ą oczywi ście jakie ś uci ążliwe trochę bardz iej mo żliwe środki bezpieczeństwa pani rekto r m ówił, że i tak zwierzęta s ą pod stałym monitoringiem i tak są obserwowane pobrano kr ew do badań by ły prze z moment u śpiony, gdy włamywano si ę z bada ń krwi wynika, że ta m nie ma żadnych chorób zaka źnych natom iast ja rozumiem obaw y, że ogrody zoologiczne wymieniaj ą si ę zwierzętami można powiedzieć tak iej zasadz ie zaufan ia bez gwarant a Anny wtedy one maj ą statu s jednostk i zatwierdzonej właśnie te n donos miał zmierza ć do teg o, żeby Poznań pozbawić teg o statusu jednostk i zatwierdzonej c o w rzeczywisto ści u utrudni łoby znacznie mo żliwość wymiany zwierz ąt przez pozna ńskie z innymi ogrodam i geologicznymi trudn o jednak ocenia ć inaczej niż jak o czysta z łośliwość zawi ść, ponieważ pan i Grabiszyńskiej pozna ńskie zoo to akcj a ratowan ia tygrysów n o poruszyl i opinię publiczną otworzyl i serc a Polaków zebral i w ciągu kilku dn i ponad 1 000 000 zł właśnie na akcj ę ratowania tygrys ów na leczenie karm ienie opiek ę na nowy wybieg i to chyb a wyn ika jedna k zawiści ja chcę te ż zawiści c o zaraz, al e w resorcie na ty m si ę zastanawiać czy to chodz i o zawiść, bo t o jes t du żo bardz iej skompl ikowane mam wrażenie g o skomplikowany świat i proces, wi ęc na chwilk ę zr óbmy krok 1 krok wstecz jak to si ę sta ło, że Ewa Klepczyńska została dyrektork ą pozna ńskiego zoo to n ie jest typowa typowa osob a na tak im stanow isku zachowan ia są zupe łnie, a typowe n o tak została dyrektore m z pa ń wygra ła konkur s, do którego zgłosiła była namawiana prze z polityk ów lewicy z Poznania, k iedy lewica wsp ółrządziła z Poznaniem razem szefowa związku on a jest zoolog iem z wykształcenia i pracowała naukowo ma stopie ń doktora wyk ładała prowadzi ła zajęcia z e studentami prowadzi ła również swoje badania jes t 1 z p ierwszych osób, które w Polsce zaj ęły si ę takim zagadn ieniem jak b iologia zo o, czyli obserwacj a obserwacja jak zachowują się zwierz ęta w niewoli ona prowadziła na te n temat badan ia naukowe, wi ęc mia ła pew ien kontakt z obrotami logicznymi no i też mia ła bardz o krytyczną opinię c o do, jakby działalności ogrod ów zoolog icznych i uwa żała, że zwierzęta nie powinny znajdowa ć w niewoli budzi si ę tam generaln ie w pa ństwo słyszą idealna kandydatk a na stanow isko dyrektor a dyrektork i zoo tak a osob a, która podwa ża bardz o w iele elementów to instytucja b ędą mia ły okazję mają panią dyrekto r, kiedy on a zaangażowała te ż g łośną histori ę ratowan ia zwierząt tak ie obrzydl iwe n ielegalnej hodowli 300 zwierząt wted y uratowano ponad 3 to te ż jest bardzo dużo trafi ło do Poznania tak ponad 300 zwierząt 90 gatunków hodowl a, która of icjalnie w dokumentach była cyrk iem żadnych pokazów to nie urz ądzano natomiast by ły b iegi by ły bardz o c iasne klatki tygrys y Lwy Pumy antylop y ludz ie opow iadali s ąsiedzi, że czasem jakie ś zwierz ę uciekło t o po wsi biega ł jakiś paw iany także no kompletn y kosmo s z zdarzy ły tam bardz o z łych warunkach odwa żnym odchodach tak że we własnych odchodac h w b łocie klatki było uszkodzon e, więc 2 osoby si ę n imi opiekowały 300 zwierząt pod opiek ą 2 osób zatrudnionych na czarno zreszt ą bez jakiego ś większego przygotowan ia do tak iej pracy no oczywi ście by ł znakom icie zorganizowany b iznes prowadzi ł go pa n, kt óry podawał się za lekarza weterynar ii, który zresztą n igdy nie by ł się chwalił si ę na Facebooku chwali się lokalnyc h gazetach stron y rz ąd współpracuje z hodowcam i z 3 z Niemiec Francji wym ienia się, że są prowadzone by ło śledztwo prokuratorskie teraz się toczy proces teg o pana t o śledztwo właśnie wykaza ło, że pa npo prost u kupowa ł zwierzęta rozmna żały sprzedawał n ie wiadomo co niektórzy z większością zwierząt nie wiadomo c o się stało, bo nasze są dowody, że o n kupi ł jakiś zw ierzak, gdzie nie ma dowodów co ś z ty m zwierz ęciem sta ło tak że kompletny kosmos scen ę wkroczyła Ewa Mrówczyńska, kt óra pr óbowała z tytułem policja wkroczy ła policja, która miała proble m, b o tak mamy n ielegalny b iznes mamy tutaj tygrysy Pumy Lwy Lwów nie by ł Lampart by ła i m ówi co ś zrobi ć to dzwoni ą do najbliższego dojazd u do dyrekto r Grabiszyńskiej ona przyjeżdża w oczy rzuca wszystk o b ierze swo ich pracownik ów i zaczyna akcję ewakuacj i tych zwierz ąt i on a wojnę mówi si ę na anten ie, że t o sytuacj a absolutneg o kryzysu, ponieważ ona nie ma miejsca dla wszystk ich tyc h zwierząt inne ogrod y zoologiczne nie by ły za interesowane przyjmowan iem między nimi, dlateg o że cz ęść tych zwierząt n ie by ło czyste j krwi co nie by ło czyste j krw i czy tygrys y cz y cz ęść ogrod ów trochę zwierz ąt przyj ęła natom iast g łównie ptactw o tak zar ówno na rozros t Kotowa m. in. tylko najbliższe tygrysy zostały nikt n ie chcia ł tyc h tygrys ów taki te ż po prost u by ła akcja organizowania dl a n ich miejsca były w Poznaniu te ż miał jechać zagranic ę tak że Ewa przed e wszystk im zajmowa ła, al e wcze śniej jeszcz e pol icja z Rybnika tarnowsk ich gór czy te ż n ie z teren u Wielkopolski dzwoni ła do dyrekto r Krawczyński, m ówiąc że znale źliśmy ma łego lwa ma 3 miesiące mieszkał sob ie w domu u pan i, która na co dzie ń hoduj e kot y bengalskie le żał sob ie na podgrzewanej pod pod łodze w ogrodz ie zimowym na zasadz ie co mam y z n im zrobić t o dawa j bierzemy lw a do Poznania p óźniej pol icja w tarnowsk ich górach znajduj e hybryd ę lw a tygrysa zwierz ę sobie ma łe te ż kilkumiesięczne żyje w pokoj u z małym dzieckiem no t o policja znow u do dyrekto r Raczyński czy weźmie pan i tę hybrydę lw a tygrysa wzięła na przypadk i za ilość do dzi ś s ą w ogrodzie w Poznaniu tak n o tak t o jes t osób 6 osobny wątek c o się dz ieje w Polsce je śli chodz i o przetrzymywanie dz ikich egzotycznyc h zwierz ąt w domac h w pseud o ogrodac h zoolog icznych hodowlac h nielegalnych i tak ich ohydnyc h cyrkach, gdy spełnia te ż większa rozm ów na tema t naszeg o stosunk u d o do zwierz ąt jak o swoistej rozrywk i swo istej atrakcji, al e na t o wszystk o właśnie przychodz i taka posta ć jak Ewa Raczyńska, kt óra m ówi dosyć i mówi trzeba ratowa ć zwierzęta trzeb a im pom óc i z spotyka si ę ogromnym oporem chciałam, żebyśmy jeszcz e dzisiaj o ty m, oporz e troch ę porozmawiali pierwsze opory, jak im si ę z tym zetknęła cho ćby teraz prz y te j historii t o był t o by ł op ór lekarza weterynar ii cz y cz y tak pow iatowego lekarza weterynarii jak i jak ie tuta j jak to PiS przebiegała n o tak n o tygrys y przyjechały pa n pow iatowy lekarz oczywi ście nie pofatygował si ę najpierw do kiedy one przyjecha ły, kiedy by ł roz ładunek dba bardz o dramatyczna akcj a buty skrzynie, w kt órych jechały zwierz ęta si ę po prostu rozpada ły pan i dyrekto r Grabińska podcza s konferencj i transm itowanej na żywo przez telewizj ę m ówiła, że potrzebuje pomoc y asysty pol icji dop iero po te j konferencj i przyjechali antyterrory ści, żeby zabezpieczać tę ca łą akcj ę, mimo że ca ła Polska m ówiła o tej sytuacj i powiatowy lekarz się ty m nie zainteresowa ł natomiast chodzi na kontrole kilka dn i później i na dzie ń dobry m ówi pan i dyrektor Grabiszyńskiej ona t o podtrzymuje była konfrontowan a z panem lekarze weterynarii żona dzie ń dobr y lekarz weterynar ii mówi przyszed łem, bo dzwonią do mnie z innych ogrodów zoolog icznych, żeby odebra ć statu s jednostki zatwierdzonej, bo przyjmuj e si ę właśnie tygrys y n iewiadomego pochodzen ia z n iewiadomego źródła zara z wrócimy rozmowy przyjrzym y się komu jeszcze nie podoba si ę to co dzieje si ę w ogrodz ie zoolog icznym w Poznaniu i porozmawia ł chwil ę o ty m, czym w ogóle s ą ogrod y zoolog iczne ja k jak funkcjonuj ą wobec zwierz ąt oczywi ście Piotr Żytnicki dziennikarz gazet y wyborcze j jes t wyj ątkowo w Warszawie na stałe w Poznaniu zara z po informacjach wracam y audycja anal iza Agata Kowalska przy mikrofonie w studiu ca ły cza s Piotr Żytnicki dz iennikarz gazet y wyborcze j w Poznaniu dz isiaj w Warszawie rozmaw iamy na tema t te j h istorii o d tygrysa, które którymi zaopiekowa ł si ę ogr ód zoologiczny w Poznaniu, al e tak naprawdę mniej niż tygrysy mnie ciekawi posta ć Ewy Drobczyński dyrektork i ogrod u zoolog icznego w Poznaniu i teg o jak bardz o na je j tl e widać nie adekwatno ść system u ochron y zwierz ąt w Polsce, poniewa ż pojedyncz a osoba Ewa Klepczyńska jej wsp ółpracownicy cora z c o rusz pojawiaj ą si ę w mediach jak o c i, kt órzy ratuj ą zwierzęta z e n ielegalnych hodowl i pseudo ogrod ów zoologicznych z jak ostatn io by ło n ielegalnego transport u natom iast dyrektor ów innych ogrod ów zoologicznych n ie słychać n ie widać t o ona m ówi głośno o ty m, że w Polsce pow inno zakazać cyrku, bo stanowi ą tak ą przykrywk ę do hodowan ia dz ikich zwierz ąt egzotycznych zwierząt w Polsce to ona g łośno m ówi o tym, żeby n ie zmieni system kontrol i i mówi głośno te ż pow inny powsta ć azyle w łaśnie dl a takich zwierząt jak t e nieszcz ęsne tygrys y, żeby mo żna było j e podratować zdrowotnie i si ę n imi zaopiekowa ć innych dyrektor ów ogrodów zoolog icznych n ie s łychać nagl e z Grabiszyńskiej wypadaj ą tak jakb y zajmowali si ę czym ś innym ni ż ochron ą zwierząt jes t na m si ę Tusk zwracam si ę do naszeg o go ścia cz y czyt a moje przekonanie tak ie wrażenie, kt óre pozostaj e jak śledzę losy dyrektork i ogród zoolog iczny w Poznaniu ma potw ierdzenie w faktach to znaczy cz y też wszystkich h istoryk Timothy opisywa ł 6 też tak przebiega ły w tym właśnie tak im jak taki proce s, w kt órym nie ma nie ma odwa żnych nie ma mocnego g łosu tak s ilnych obrotów na inne ogrod y wpros t odcinają się z pol ityki, którą prowadz i Ewa Krawczyńska to nie jes t pierwsza teg o typu sytuacje m ieli ju ż podobn ą dyskusję 2 lata temu przy okazj i właśnie te j n ielegalnej hodowl i pod Śremem, gdzie by ło ponad 300 zwierząt, gd y poznańskie je przygarn ie ma ło pote m również przyznan a momen t właśnie pozbawion ą poznański ogr ód powiatowy lekarz weterynar ii zabra ł statu s jednostki zatwierdzonej pote m ta decyzj a zosta ła zm ieniona, ale obowi ązek państwa jednostka twierdzono jes t tak a, która taki ogród zoolog iczny, który mo że be z kwarantanny wraz z innymi ogrodami przekazywa ć sob ie zwierz ęta tak, czyli można powiedzieć, że za t ę dobr ą wolę zate m chęć pomocy ratowania zwierz ąt poselsk i Sojusz wtedy zosta ł ukaran y na szczęście ta decyzja to szybk o zmieniona, al e wted y m. in. Radosław Ratajszczak to jes t prezes ogrodu zoolog icznego we Wrocławiu wpros t, jakby w tak im pi śmie do Raczyńskiej zarz ąd cz łonek, jakb y stowarzyszen ia rady dyrektorów ogrodów zoolog icznych napisa ł, że bazowan ie zwierząt n ie jes t zadan iem wsp ółczesnych ogrodów zoolog icznych, a dyrekto r Grabińska odpow iada ratowan ie zwierz ąt frazowan ie jes t głównym zadan iem ogrodów zoolog icznych, ale powiedzmy tak i spór fundamentalnych światopoglądowych póki c o jest w łaśnie bardzo ciekawe i t u opr ócz Wrocławia mamy jeszcz e wa śnie między n imi wypowied ź Warszawskiego zoo, kt óre opublikowa ł taki dwu stron icowy o świadczenia, kt óre wprawdzie nie jes t jasn e, dlaczeg o ogr ód zoologiczny w Warszawie zosta ło się w og óle opublikowa ć, al e z kontekst u wyn ika, że dostal i ile ż pytań pewn ie o d mieszka ńców Warszawy, dlaczego n ie opiekują si ę ta k jak Poznań um ęczonym mi zagran icznymi zwierzętami nie jest t o odpowied ź i g łównie ona jes t o tym, że obra z liczne n ie mogą si ę zajmowa ć rat ą ratowan iem zwierz ąt zaraz pote m wprawdzie warszawsk ie zoo prz y przyznaj e, że ratuj e ptaki ora z gad y, a tak że du że gotow a, kiedy przyj ęło, czyl i jedna k mo żna jednak d a si ę, chociaż prze z ca łą resztę o świadczenia zoo tłumaczy, że się n ie d a, ale nie ma tu w og óle mow y o ty m c o trzeba zmieni ć jak wa żna jes t zmiana przepis ów ukr ócenie tyc h wszystk ich tyc h wszystkich możliwości, kt óre mają tera z c i pseudo hodowc y cz y cz y właściciele cyrków i t d . o tym, ju ż warszawskie zoo w ogóle n ie wspomina ja my ślę, że to jest troch ę tak że pan i dyrektor Grabińska odczuciu innych, gdy o dyrektor ów innych ogrod ów zoologicznych po prostu psuj e ryne k, ponieważ wysy ła do opinii publ icznej do potencjalnych klient ów do spo łeczeństwa taki sygna ł w łaśnie, że z jak najbardziej mo że wr ęcz pow inno ratować zwierz ęta i potem rzeczywiście inne ogrody zoologiczne ta k jak w te j sytuacji tygrysam i są zasypywany ma ilami wiadomo ściami na Facebooku, dlaczego nie ratuj e czy musz ą si ę tłumaczyć zreszt ą ono taka reakcj a była, że zo o we Wrocławiu, kt órego prezes m ówił publicznie m ówił do pani Raczyńskiej, że bazowanie n ie jest zadaniem zoologicznego nagl e we Wrocławiu przekazał 20  000 zł na akcj ę ratowania tygrys ów, które trafi ły do Poznania i to oświadczenie czytam du żo w tym kontekście, że to jes t jaka ś pr óba po prostu n o bron ienia si ę przed ty m że, że tak ie reakcje są op inii publicznej ja my ślę, że właśnie najlepszym dowode m na t o cz y ta my śl ta polityka cz y f ilozofia w ogóle życia działania dyrektor Doraczyńskiej s łuszna jest w łaśnie odbiór spo łeczny tak, bo raz mam y niesamowit ą fal e dobroci n ie tylko w postac i tego 1 000 000 z ł, kt óre ludz ie sponsorzy ludzie z ca łego świata wp łacili na akcj ę ratowania tygrysów, al e ja sa m byłem w poniedzia łek w pozna ńskim zo o, żeby rozmawiać dyrekto r z Grabiszyńską, poniewa ż za tydzień wysok ich obcasac h ju ż państwa zachęcam b ędzie taka du ża sylwetk a pan i dyrektor i wted y widzia łem sceny kursów racze j Samowi przychodz ili ludz ie przynosili jedzen ie przynos ili maskotki przynos ili ciasto rozmaw iamy pani dyrekto r w Grabiszyńską ktoś chodz i o gab inety pracowników m ówi pani dyrektor ludz ie czasem wychodz imy na korytarz tam 2 panie starsza pan i c órką przynios ła c iasto dla pracownik ów z dzi ękuje za uratowanie tych tygrys ów także ludzi rusz a tak tylk o, że jednocześnie n ie wiem czy ci sam i ludz ie, al e wielu z nas w iele z nas chodz i do obrot u zoolog icznych w n iedziele z dziećmi by ł przyjemn y momen t można sobie pójść popatrze ć na zwierz ęta teraz moj a moj e pytanie to się pytan ie do wszystkich pa ństwa takie skoro owo c log iczne przekonuje nas sprzeda ć na m bilet, że jes t to rozrywka jest t o mi ły cza s sp ędzony z rodziną, że t e zwierzęta tam w ty m ogrodz ie służą nasze j przyjemno ści, żebyśmy popatrzyl i jak wygląda słoń żyrafa w ielki gotowa ty t o dlaczeg o pote m nie mielibyśmy chcie ć mie ć ma łe małpki w dom u w łaśnie p ójść do cyrku poparzyć sobie jak tygry s skacz e prze z obr ęcz skor o ogrody zoologiczne ca ły cza s na s przekonuj ą, że zwierzęta służą przyjemno ści ludzk iej można oczywi ście ta k jak broni ą się ogrody tłumaczyć, że on e chroni ą te ż gatunk i i rozmna żają tylko jaki procen t zwierz ąt przetrzymywanyc h prze z polskie ogrod y zoologiczne znajduje si ę w programie ochron y gatunk ów 3 % 5 % c o ca łą reszt ą jak procent tyc h gatunków mus i być przetrzymywan e w niewoli właśnie z e wzgl ędu na dobr o tego gatunku a jak i jest trzyman y tam tylk o w łącznie, dlateg o że ogród zoolog iczny be z słonia jes t rzadz iej odw iedzane statystycznie ni ż ogród zoologiczny z e słoniem to jes t moj e pytanie ma m nadzieję, że w analizach ud a na m si ę porozmawia ć z wroc ławskim dyrektorem zoo w warszawsk im dyrektorem zo o i powtórzyć t e pytania ja my ślę także ogrod ów zoolog icznych nie zlikwidujemy niestety t o jes t jakieś dziedzictwo, które zosta ło na poprzedn ich pokoleniach myślę, że dyrektor Ewa Raczyńska, kt óra do tej instytucji ogrod u zoologicznego jes t sceptyczn ie nastaw iona próbuje coś zmienić uważa, że t o dzisiaj n ie powinien w łaśnie Zwierzyniec k u uc iesze gawiedzi tylko, że to w łaśnie skoro zwierzęta s ą w n iewoli skoro wiadomo, że ich do natur y nie przywrócimy on sobie n ie poradz ą po prostu Noto te ż wykorzystajmy to one są t o, żeby np. edukowa ć, żeby budzić ludz i empatię n o tak to dz isiaj te programy t e programy edukacyjn e w poznańskim os ób bardz o szerok o prowadzon e wcześniej n ie były prowadzone oprócz teg o w łaśnie ta akcja malowan ia zwierząt, bo m y mówiliśmy tuta j tygrysa o tak ich du żych zwierzętach spektakularnyc h, al e n p . l isy uratowan e prze z organizacje pozarz ądowe ferm futrzarsk ich o n również są w pozna ńskim zoo r ównież można przyj ść popatrzeć na tak iego Lisa jest tera z wyb ieg zbudowan y dzi ęki wsparciu poznaniaków, bo ton ie, że miasto pieni ądze w bud żecie obywatelsk im bud żecie partycypacyjny m wygra ł projekt zbudowano właśnie wybieg dl a PiS ilość, czyl i tych zwierz ąt odebranyc h ty m nowobogackich paniom, kt óre postanowiły sob ie trzymać takiego du żego kot a w domu, więc wydaje si ę, że do poznańskie n o robi naprawd ę bardz o dobrą robotę fani byłoby, żeby inne ogrody te ż sz ły w tym kierunku lub bardz o duże edukacji wystarcz y spojrze ć na fanty pozna ńskiego, kt óry bardz o popularn e tam wjazdu jes t bardzo często mow a o ochron ie praw zwierz ąt o ty m jak nale ży traktować zwierz ęta również ca ła akcj a ratowan ia tygrysów też mniemam, że będzie mia ł tak i wymiar edukacyjn y tak tera z oczywi ście obraz logiczną t łumaczą, że one s łużą tem u, żeby zrozumie ć gatunk i badac z gatunk i tutaj znów pytan ie na ile wiarygodne są badan ia na d tymi gatunkami, k iedy s ą n iewoli to wted y jes t rzeczywi ście bardzo sol idne można prz y badaj ącym zachowań zwierz ąt w niewoli obecnie w ogóle n ie co nie są zwierz ąt tak ie ja k jak te, kt óre żyją na wolno ści t o wszystk ie przed próbą przekonan ia na s, że ogród zoologiczny jes t jednostk ą naukow ą edukacyjn ą je śli by łby edukacyjną okazy zoolog iczne w Polsce istniej ą od dziewi ętnastego w ieku, dlaczeg o w ty m momenc ie rozmawiamy o ty m, że ludz ie w Polsce przetrzymuj ą i t o cora z wi ększym zakres ie egzotyczne zwierz ęta w domach c o nielegalne skoro oraz log iczne tak świetnie funkcjonuj ą tak doskonale nas edukuj ą, a też n ie narzekaj ą na publikę masow o ludzie odwiedzają ogrody zoologiczne no t o wyra źnie coś tutaj dzia ła w ja myślę, że jest oczywi ście jest jakaś moda w śród pewne j części spo łeczeństwa, która uważa, że kupi sobie egzotyczn e zwierz ę, a to ma łpka to n p . jakie ś caracala i w ten no t o s ą ludzie t o trudno nawet wchodzi ć w ich sta n umys łu no no po prostu są t o absurd zachowan ie n ieodpowiedzialne cz ęsto właśnie nielegalne którymi pa ństwo polskie sobie radzi, gdyby śmy m ieli tak ie przypadk i, że osob y, które teg o dopuszczaj ą s ą przykładnie karane i państwo sob ie z ty m radzi t o być mo że rzeczywi ście no c dzia łałoby to trochę prewencja zapyta m, gdz ie są dyrekto r dyrektorz y zoo, kt órzy powiedz ą wspólnie jak o Odry jak o właśnie ogrodn ik wydadz ą tak ie oświadczenie kon ieczna zm iana prawa kon ieczne jes t skuteczniejsze ściganie tyc h kt órych, kt órych zwierz ęta trafiają potem do nas same nie mam y azyl dl a nich przecież głos się, al e ja absolutnie zgadza m ja mog ę by ć dyrektorce w Poznaniu Ewy Grabiński, którą miałam kontak t, bo zajmowa łem się opisywa łem histori ę, k iedy ratowała niedźwiedzia bal u, który n ie miał zębów został uratowan y tylko wybrane z cyrk u Vegas, kiedy uratowała nied źwiedzicy Cisnej, która miała 3 miesiące była uratowan a w Bieszczadach też nie wiadomo by ło c o z nią zrobić w iadomo było, że w naturze n ie przeżyje ja widzia łem panią dyrektor Graf chi ńską po godz inach prac y na prote ście, k iedy przyje żdżał cyrk z e zwierz ętami i aktywiści organ izacji broni ących praw zwierząt przychodz ili protestowa ć by ła tam dyrekto r Raczyńska to on organizował w pozna ńskim zo o akcj e palen ia chyb a chyb a kości nosorożca już nie b ędą wys łane morsów słonia koszt wysłania ta m s łonia g ko ści Słoniowej tak to by ł w ogóle t o by ła kość, kt óra wyborczeg o wypadła została od jakąś odczuwana ze wzgl ędów medycznych 1 z naszyc h słoni, więc n ikomu się krzywda n ie stała to te ż mia ło tak i zaprasz a celebryt ów aktor ów Mateusza Damięckiego, żeby w łaśnie no no realizowa ć misj ę edukacyjną jedzie dyrektor Grabińska si ę te ż mog ę powiedzieć 13 listopada, czyl i w przyszłym tygodn iu do parlament u Europejskiego, gdz ie b ędzie konferencja organ izowana tak a debat a organizowana prze z między nimi adwokat ów zwierz ąt na temat teg o kryzysu, który z Europy na tema t handl u dzikimi zwierzętami r ównież ma ta m występować opowiada ć o ty m jak Polska sob ie n ie radzi po prost u z ty m, ale rzeczywiście się sum ą wskazań jes t to 1 osoba 1 jednostka kt óra, kt óra nie ma wsparcia ze stron y dyrektor ów innych ogrod ów zoologicznych n iema również wsparcie ze strony instytucji pa ństwa, bo tak i azy l, o którym m ówimy, gdz ie tak ie zwierz ęta konf iskat odbierane czy to tylk o czy zaczarowan a agencji mogłyby by ć um ieszczane n ie powsta ł Ministerstwo Środowiska umyw a r ęce, a wszystk o f inansowane prze z poznańskiego i Henryka Dobrzyńska ma k łopot, bo jak przyj ęła te zwierz ęta z nielegalnej hodowl i pisz ącej to ich utrzyman ie do dzisiaj kosztowa ło już k ilkaset złotych, a głównie za to poprzez zgodn e z prawem by łoby po prost u usypiania wszystk ich zwierz ąt, które trafiaj ą z dzikich hodowl i n ielegalnych przewoz ów osób z domu tych państwa, którzy uznaj ą, że przyjemnie mie ć własną ma łpkę alb o dz ikiego kot a liście, że jest nielegalnie mo żna było oczywi ście Regionalnego nie mam y ogrodu log iczne się odcinają, al e wielu n ie mo żna pisze dyrektor graczy Ińsko poprzedn i dyrekto r poznańskiego zoo odchodzi ł w atmosferze skandalu, bo ujawniliśmy, że u śpił ponad 30 żółwi czerwono lice, kt óre by ły podrzucan e między prze z mieszka ńców Poznania do zoo, bo się komu ś znudziły te ż 2 były i o n podj ął decyzję o uśmierceniu i nie poni ósł za t o żadnej konsekwencj i prokuratura śledztwo umorzy ła by ło bardz o skandalicznej o tym, pisa łem do dzisiaj nie został za to ukaran y, a uśpił właśnie, dlateg o że tych s łów by ło za du żo SA, ale być mo że jego ges t pokazywał pokazywa ł po prost u jaka ś sytuacja n ie marzyl i nie ma miejsca wszysc y milczą na te n tema t w zwi ązku z tym u śpiono wyra żają pan i dyrektor Raczyńska nie ograni w obrazie sob ie, żeby t e zwierzęta usypiać nie wyobra ża sobie, żeby pozwoli ć im zdycha ć w zwi ązku z tym ma k łopoty, a do zoo pewn ie jeszcz e mo żna przyjść jeszcze jest ładna pogod a Piotr Żytnicki z gazety wyborcze j bardz o dzi ękuję za spotkan ia w celu państwo te ż do tekstów redaktorzy fi ńskiego, kt óry śledzi na bie żąco to, jak ie spotykają problemy pani ą dyrektor ja k ja sobie radzi ć pozna ńskie zoo to informacja o n ich zajm iemy si ę uzależnieniem malutk ich dzieci o d urz ądzeń Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA