REKLAMA

CBOS: 1/3 rodziców dzieci do 2. roku życia daje swoim dzieciom do zabawy urządzenia mobilne

Analizy
Data emisji:
2019-11-08 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
19:16 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska prz y mikrofonie, a z e mną studia dr hab. Przemysław Tomalski z Instytutu psycholog ii Polskiej Akademii Nauk dzie ń dobr y dzie ń dobr y dz isiaj mogliśmy prze żyć tory wczora j mogli śmy pozna ć wyn iki najnowszego badan ia bossów, kt óre dotyczy ły r óżnego rodzaj u uzale żnień i m. in. zbadan o, jak i jes t poz iom użytkowania telefon ów i innych urz ądzeń mob ilnych przez dzieci t o n ie byle jakie dzieci, bo bardz o malutk ie dzieci Rozwiń » c o si ę okazuj e po pona d 13 rodziców deklaruje, że ich dz ieci korzystają ze smartfon ów tabletów dz ieci między dwunastym 2003 . rokiem miesi ącem miesi ącem życia dwunastym dwudziestym trzeci miesi ącem życia, czyl i roczn e do 2 lat i chcia ł, żebyśmy dz isiaj porozmaw iali o tym c o oznacz a liczba c o ten smartfo n w r ęku roczni AK oznacz a i inna i firm momenc ie audycji powinniśmy wpa ść w panikę, ale zajmiemy si ę tym, dlaczeg o w og óle coś tak iego jak tablet alb o smartfo n wpada w r ęce tak ma m malutk iego dz iecka ja my ślę, że te urządzenia wpadaj ą w rękę alb o cz y wpadaj ą przed czym nastaw ia się z tym ruc h jeszcze s łabo posługują si ę ekranam i dotykowymi tak ie ma łe takie urządzenie padaj ą ma łym dzieciom przeznaczy głównie, dlateg o że s ą ich otoczen iu codz iennie w domu korzyst a z n ich rodz ice korzystaj ą z nich starsze dz ieci w dom u, a cz ęsto korzystaj ą w spos ób ci ągły i dodatk u mają tam dost ęp do r óżnych fajnyc h materia łów np. film ów kresk ówek c iekawy obrazk ów, kt óre pozwalaj ą poradzić sob ie w codz iennych problemach z dzie ćmi tak n p . wted y, kiedy trzeb a czym ś zająć trzeb a oderwać ich uwag ę albo przekierowa ć uwag ę na coś innego i c o ten to pewny, że te n telefo n ten smartfo n z f ilmem alb o an imowanym obrazk iem s łuży jak dawn iej jak co jak zabawk a cz y bardziej ja k na danym i to i t o, a przede wszystk im jak o przekierowywa ć skupia ć uwagi c o jest mało dz ieci w og óle problematyczne dla na s tak zawsz e było zawsz e mieli śmy problemy z ty m jak c iekawe za interesowane dwunastomiesi ęczny dziecka posadzi ć, a tak, żeby poczeka ła 10 minut, zan im przygotujemy posi łek i podam y prawda taki maluc h chce z nam i się bawi ć się z nami chodzić w interakcj ę c o z nam i, a konwertowa ć na znan e sob ie sposoby na my jeste śmy czymś zaj ęci mus imy przez 10 minut zajął się czym ś n p . w kuchni tak, żeby si ę dz iecka, a nie z e z łości się na na s, że ignorujemy, bo musimy zrobi ć co ś ważnego albo, żeby nie zaczęła si ę denerwować, że w by ło tak fajnie bawiliśmy się jeszcz e przed chwilą twarz ą twar z teraz tuta j n ie zostawia no tak, al e mam ze sobą, ale z bada ń jak w ielu rodziców pozwal a swo im dz ieciom bawić si ę zabawkami, gd y dzieci maj ą mi ędzy 12 dwudziestym trzecie miesi ącem życia natom iast w łaśnie korzystanie z e smartfon u czy tabletów zosta ło zbadan e, więc czym ś to czym r óżni ten t o urz ądzenie mob ilne elektron iczne o d zwyk łej zabawki przede wszystkim różni się tym, że du żo bardziej anga żuje uwag ę, bo ta m dzieją się r óżne rzeczy, jak a jes t kolorow o jes t dynamicznie s ą jakieś ciekawe dźwięki jest jaka ś akcj a ta, a t ą samą w sobie jes t bardz o zajmuj ące dl a maluchów nie dl a dorosłych też oczywi ście, al e dl a maluchów, ty m bardz iej maluch y tak ie roczn e dwuletnie dop iero ucz ą si ę kontrolowa ć swoj ą uwag ę w zwi ązku z ty m mają du żo mn iejsze możliwości przenoszen ia uwagi ta m, gdzie chc ą du żo większym stopn iu uwaga przenosi si ę na to c o jes t ciekawe atrakcyjn e wskazuj e r óżne kolorowe z kole i tak to bardziej przyci ąga, dlaczeg o jak, dlatego że nasza uwag a tak działa jak rozw ija się nasza uwag a wzrokow a czy w ogóle zdolno ść do kontrol i uwag i przez p ierwsze lat a, a w tyc h p ierwszych 34 latach rozw ija się bardz o dynamicznie zaczynam y o d tak ich os ób, które są skazan e na bodźce zewn ętrzne skazan e na atrakcyjność tyc h bodźców nie s ą w stan ie samodzielnie przenosi ć uwagi tam, gdz ie chc ą za Korzyma właśnie opis waga drewn o jes t drożna jest te ż jego rodzice dokładnie co czuj ą to jednak chyb a jest koszma r niekoniecznie, al e z tego wynikaj ą proste rzeczy z term inem mamy do czynienia 3 czteromiesięczne maluchy wpatrują si ę na bardz o intensywnie ciężkiej odklei ć wzrok u twarz y przed przedn imi głównie dlateg o, że t o jes t bardz o atrakcyjny bodziec tam c o się dz ieje na te j twarzy n o tak, ale te ż ich mechan izmy kontrolowania uwagi s ą jeszcz e na tyle ma ło rozwinięta, że o n nie potrafi ą odklei ć wzroku, a taki atrakcyjn y twarz y i przenie ść coś na co ś innego tak że w innym m iejscu te n proces uczen ia si ę jako klac z uwag ę przenosi ć zgodnie ze swoją walczyl i z tym c o mnie interesuje na c o chce popatrze ć zajmuj e w iele miesięcy w iele la t, a pierwsze takie kam ienie milowe w idzimy pod koniec pierwszego rok u życia, k iedy dzieci w og óle zaczynaj ą, a sprawn ie przenosić wzrok i patrzeć na t o c o chcą nie tylk o na to co jes t atrakcyjn e przyci ąga uwagę, al e te n rozwój kontrol i uwagi zajm ą jeszcze kolejnyc h parę la t jego ważnym elemente m jes t np. nauk a tego jak radzi ć sobie rozprasza ć uwagi tak że wystaw a torami z różnymi rzeczami, które pojawiają si ę w tle, kt óre s ą g łośne atrakcyjne, a m y tutaj nie chcem y na nie patrze ć chcem y si ę skupi ć na 1 zabawce, którą mam y w r ęku ta k, a i t o jest bardz o mozoln a ci ężka nauk a, kt óra zajmuje w iele lat tak to znacz y dzieci wiele lat ćwiczą si ę swoich umiej ętnościach kontrolowanie uwag i w tak i spos ób, żeby być odporn e na dystrykt, żeby si ę skupi ć na 1 rzeczy, kt óre mają przed sob ą na ile m inut, a żeby n ie skakać np. w czas ie zabaw y zabawk i zabawk i tak c o chw ila, a każde z tych umiejętności jest ci ężko mozolnie dzie ń po dn iu trenowan a tera z w modz ie t o smartwatch o n rozum iem jes t tutaj raczej n ie jes t pomocnikiem tylko wr ęcz przec iwnie może utrudnić proce s moralne j nauki pan tylko jedn e z jak im tak im sposób i teraz dochodz imy do najtrudn iejszej kwestii t o znacz y ile i w jaki spos ób dziecko b ędzie z niego korzysta ć cz y korzyst a sam o a jakiego rodzaj u materiały sam ty m smartfon ie tablec ie c o robiła w ty m czas ie, a i przez ile czasu zaraz będziemy rozwija ć ten w ątek zastanowimy się wcze śniej jakaś jaki ś spos ób, żeby smartfo n w r ękach dziecka n ie by ł katastrofalnyc h skutkach informacja wracam y do real izowany Przemysław Tomalski z Instytutu psycholog ii Polskiej Akademii Nauk w studiu i zara z po informacjach drug a cz ęść audycji analiz ę Agata Kowalska przy mikrofonie z e mn ą studiu cały czas dr hab. Przemysław Tomalski z Instytutu psycholog ii Polskiej Akademii Nauk rozmaw iamy o ty m, jaki wp ływ na dz ieci maj ą smartfony tablet y t o są dz ieci w w ieku 12, a 23 miesiące, czyli bardz o małe okazuj e się, że 13 polskich rodzic ów udost ępnia swo im dz ieciakom smartfony tablet y i teg o typu urz ądzenia mobilne i jak zbada ł CMOS średnio 14 minut dz iennie, chociaż dominanta t o by ło 30 minut dz iennie spędzają dz ieci tym i urządzeniami zara z wrócimy z dyskusją na tema t tego co t o wszystko oznacz a, ale jeszcz e tylko jedn o pytanie metodologiczne jes t możliwe, że w tyc h badan iach rodz ice deklarowal i poni żej rzeczyw istego czasu albo nawet cz ęść z nich nie chciał si ę przyzna ć, że dziecko sp ędza cza s tabletem t o bardzo mo żliwe jeśli rodz ice m ieli przekonan ie, że korzystan ie z urz ądzeń tak małe dzieci jes t czym ś n iedobrym najpewn iej mogli mieć poczuc ie, że mog ą by ć gorsze mog ą być gorsz e, aczkolwiek wydaje si ę, że są też por ównywalne do analogicznych bada ń z innych krajów, wi ęc nie n ie musimy jeszcze bi ć na alarm n ie chciałbym, żebyśmy tutaj bili, ale że natychm iast musimy rozbi ć matkam i wszystk ie tablety smartfony SA w otoczeniu dz ieci, al e powinni śmy się dobrz e zastanowi ć nad 2 rzeczami jednak tak jak rozw ija si ę dzieci druga jes t tak a jak korzystać z tych urz ądzeń m ądry spos ób, żeby służyły rozwojowi dz ieci, a n ie przeszkadzały nie, czyl i m ówi pa n je śli mamy w domu rocznie AK cz y dwulatk a to z naszej audycji n ie wyniknie tak i wn iosek i rekomendacj a generalna odstawić table t ustawić telefo n i dziecko b ędzie lep iej wted y musimy si ę zastanowić nad tym cz y t o jeszcze mo żliwe te p ierwsze ameryka ńska Akademia ped iatryczna rzeczywiście zalec a rodz icom ca łkowite odstaw ienie wszelk ich tabletów smartfon ów przed ukończeniem drugiego rok u życia, a w kolejnych kilku latac h życia, czyl i o d 2 do 6 zaleca bardz o ściśle reglamentowane korzystan ie i korzystanie wy łącznie w towarzystw ie op iekuna dziecka n ie samodz ielnie nie wi ęcej niż tam kilkana ście czy 30 minut dz iennie natomiast musimy si ę zastanowić na d tym przedstaw ienie smartfon ów tabletów prze z na s jako rodzic ów opiekunów jes t jeszcz e możliwe w og óle tak, al e tera z mówi pan odstaw ienie ich dzieciom czy odstaw ienie ich dz ieci razem bardzo dumna stoi pa n już drug i ra z powiedzia ł, że jednocze śnie sam i my dorośli w stolarstw ie dz ieci korzysta ły be z przerwy telefonują na t o patrz ą, a drug a zresztą pan powiedzia ł, że istotne jest cz y dz iecko korzyst a z teg o urządzenia przy rodz icu, dlaczego tak mało, b y co ś zmienia ć mus imy cofn ąć się troszeczk ę do badań na temat teg o jak dz ieci w okres ie rozwijaj ą coraz wi ęcej badań, kt óre m y prowadzimy wiele os ób na świecie pokazuj e bardz o jasn o, że kontrak t i tak ie codz ienne interakcje spo łeczne między dziećmi doros łymi i innymi dzie ćmi są absolutn ie najwa żniejsza dl a rozwoj u psych icznego dz ieci bardz o w ieloma względami kolejn a międzyludzkich jak i tak ie codz ienne wym iany rozmow y wsp ólne zabaw y prz y zabawkach wym iany wsp ólne czytan ie ksi ążek wsp ólne posi łki, a my śmy trochę zapomnieli w ostatnich par u dekadach o tym, że jeste śmy kompletnie spo łecznymi stratami w zwi ązku z tym t o jak rozwija si ę nas z m ózg jak trenuj ą si ę najwa żniejsze umiej ętności nasz e poznawcz e j ęzykowe właśnie uwag ę w e, a emocjonalne nawet jeśli kontrolowanie naszyc h emocj i tak t o on e wszystk ie wykuwają się w tok u takich codz iennych zab aw interakcji z ludźmi właśnie myślę pan ie doktorze pa n wrócić zm ierza do teg o, że dzięki wraz z innymi lud źmi zaczynam y zaczynamy postrzega ć racze j nawe t szanowa ć granice m. in . og ólnie rzecz t o s łuży dyscyplinie nikt ich wewn ętrznej n ie w znaczen iu teg o słowa, choć znaczy g łównie chodzi o t o, że tak jeste śmy skonstruowan ie my ślę i b iologicznie te ż, że nasz m ózg kształtuje si ę poprze z u żywanie, a najbardz iej jest zaanga żowany i na najbardziej u żywane w r óżnych sytuacjach, w których m y musimy ogarn ąć kontakt y z innymi lud źmi musimy s łuchać 11 mówi mus imy spróbować wyprodukowa ć jes t zobowi ązane tekst naukow y albo s łuchamy skomplikowanej audycj i w rad iu, a r ównież, al e jeste śmy małym dzieckiem uczym y się dop iero m ówić składać s łowa w 3 zdaniowe fazy t o jest dl a na s dużo trudniejsze wymag a du żo większego wysi łku bardzo aktywnie trenuj e bardz o w iele naszyc h umiej ętności r óżnorodnych je śli teraz siedzimy prze z po łudnia przed tabletem, kt óry niczego na s n ie wymaga, a i pozwala nam po t o, pasywn ie siedzie ć wpatrywa ć się jakieś ciekawe bod źce i angażuje tyc h wszystk ich złożonych umiej ętności kontrolowan ia uwag i przenoszen ia uwag i, a rozumienia m ówionych s łów reagowan ia na konkretne wskaz ówki spo śród NATO rzeczywiście tak ie korzystan ie z tabletu czy smartfona na rozwoju n ie pomag a, ale jednocześnie jest c iekawe je śli posadzić dz iecko, a i dorosłego to z telefone m c o pan tak, bo b łogosławiona c isza mamy nie ma nie s łyszano dz iecko, które mówią n ie chcę bawi ć si ę smartfonem mieli śmy na spacer, dlaczeg o nosz ący takie wci ągające to wreszcie zale ży, jak ie tam s ą urządzenia, jakie ta m n ie oprogramowania, na które pana n o tak oczywi ście, ale wiele g ier zabaw dla dz ieci jes t atrakcyjnych daj e natychmiastową nagrod ę coś ta m s ilnego dzieje coś chc e co ś mo żna kontrolowa ć mo żna sterowa ć pozwala wej ść trochę inny świat częstości to s ą gr y tak alb o oferuj e jak bardz o atrakcyjn e firmy czeka schowki jest dl a dzieci jes t w iele fajnyc h elementów n p . gra ć na tablec ie g łównie, dlatego że mo żna samem u dzia łać tak w świecie wirtualnym t o jes t bardz o przyjemn e dużo ciekawsze niż dzia łanie na drewn ianych klatkac h na nie kryje teg o tak, al e z drugiej strony pytan ie cz y jeśli ta m s ą bardz o pobudzające bodźce albo coś na s tam prze z Stasia to dz ieci potrafi ą sob ie sam e prz y tak iej apl ikacji poradzić ze wszystkimi emocjami, kt óre się pojawia to teren doros ły, ale rząd ci ągle coś przeprasza m nie wychodz i t o jasn e z realizacją n o właśnie mówił pan doros ły obok jes t wa żne, dlaczego dorosły obo k jes t ważne, dlateg o że podstawą rozwoj u dziecka s ą inni ludz ie nie smartphone przejmie n o tak nas ewolucj a ukszta łtowała tak, a w zwi ązku z ty m jeśli mo żemy przy pomocy smartfo n alb o tablet u stworzy ć ciekawsz ą sytuacj ę zabawow ą, w kt órej rodzic czy opiek ą jes t kluczow ą osobą n o t o nam pomaga tak, bo mam y jak ąś wsp ólną ciekawą histori ę, bo f ilm bokse r możemy przy okazj i porozmawiać mówi Natalia w iceprezesem tej kuchni zwracające się wychowa ć dziecko jest chcę si ę bawić razem to n ie jest tego typ u towarzyszenia dajemy dajem y dz iecku telefon sa m wraca m do garnków tonie ton ie o tym, pa n ja my ślę n iestety je śli chcem y zadać rozwój naszyc h dz ieci to przed e wszystk im mus imy zadba ć o du żo czas u wysokiej jako ści, w kt órym sp ędzamy czas z dz ieckiem bawi ąc si ę, przegl ądając ksi ążki a, dzieląc się emocjami, dziel ąc si ę swoimi do świadczeniami z daneg o dn ia daj ąc dz iecku okazj e do tego, żeby du żo mówiła n p . tak i s łuchała teg o sameg o wypow iedzenia i jeśli jeste śmy w stan ie ple ść table t czy smartfo n w tak ie zabaw ę i pamięta, że te n tablec ie smartfon ie pomocn iczy jest troch ę jak inny rodza j książeczki z obrazkami alb o jak czek a wspólna aktywność mo żemy zrobi ć raze m je śli dziecko się nastroje tym co tam się sta ło t o mo żemy o ty m, porozmawiać zadbać o t o, że zaop iekuje się te ż emocjam i naszeg o dz iecka ta t o dobrz e je śli ta służy tylk o temu, żeby nasze dz iecko zaj ąć na pół godz iny, bo mus imy co ś zrobić n o to musimy si ę liczy ć z ty m, że może mieć te ż jaki ś mniej korzystne skutki dl a rozwoj u tak i myślę, że o ty m, powinni śmy pami ętać je śli zastanawiamy się na d ty m jak u żywać tabletów smartfon ów w otoczen iu naszyc h dz ieci te n o dobrze, czyl i tak naprawdę bardz iej rozmow a o tym o d tych doros łych i o ty m jak w łaściwie we wsp ółczesnym świecie przepe łnionym internetem urz ądzeniami mob ilnymi telefonam i nagle wychowywa ć ma łego cz łowieka kt óry, który te ż w ty m świecie wzrast a dl a co wobec osob y tera z takie dziecko e x teg o badan ia godz ina m ówimy o 2 latku godzina dziennie c o najmn iej godz ina dz iennie prz y telefon ie do c o c o mo że coś złego się może stać to znacz y jak jakiś spos ób on si ę to jedno dziecko może t o wpłynąć na ten tema t wciąż n ie wiemy jeszcze bardz o dużo, al e w ostatn ich latach pojawiaj ą się trochę bada ń i on e pokazuj ą, że po korzystne j stronie cz ęstego korzystania z tablet ów czy smartfonów prze z tak ie ma łe dz ieci jes t ćwiczenie r ęki jak dzieci, które nadzorują tablet ów fak t maj ą du żo bardz iej rozwini ęte umiej ętności ruchow e ręki Night jest świetna tak t o oczywiście bardz o wa żna umiejętność, a w du żo rysował wycina tu te ż t o rozwinie n o tak, al e zarzut y pytam y może wykorzystan ie tabletu prze z przez dw u trzylatk a jest bezp ieczniejsze niż korzystanie z znasz takiego strach u w zamra żarce, ale al e, więc s ą pewne pozytywy tak nie jes t tak że korzystanie z tych urz ądzeń w ogóle zawsz e na wszystko szkodz i tak n ie istniej ą jak mieliśmy ręce sobie mówi o wszystkich nas, którzy wychowywal i si ę be z telefon ów jakoś sobie poradziliśmy, ale trzeb a przyznać, że młode pokolen ie dużo lepiej udało na m trudniej tak co zdobyły za czas, nic wi ęc mam y pewn e korzy ści mam y te ż pewn e potencjaln e trudności część ludno ści jest p o stronie właśnie uwag ę i tak t o znacz y umiejętności kontrolowan ia uwag i i teg o na ile jesteśmy odporn i na traktor y na ile jeste śmy w stan ie skupić uwag ę odpow iednio d ługo na dane j czynno ści, a co może mie ć swoj e konsekwencj e n p . w szkol e takie z imy mamy problem y z tym, żeby skupić uwag ę na d łużej to mam y problemy, żeby wysiedzie ć na lekcji 45 minutowej rozumieć c o do na s m ówi nauczycielka, ale my ju ż teraz wiemy, że t o jest, że t o mo że by ć w ina smartfon ów tabletów, a nie, bo przecie ż tak ie dz ieci z trudno ścią koncentracj i mieli śmy wted y, gdy nikomu się n ie śniło telefon kom órkowy tak, ale już wted y mieli śmy np. dużo czas u sp ędzanego przed telew izorem, który ma w iele z tych samyc h wad problem ów maj ą też tablety smartfon y dlatego nie można zabra ć by ło do autobus u tak drug i obsza r taki t o jes t dotycz y kwestii emocjonalnych to znaczy teg o czy dziecko radz i sobie z tymi wszystk imi emocjam i negatywnymi, które mog ą się pojawić w czas ie korzystan ia z tego urz ądzenia tak czy kto ś, kt o si ę kto ś zaop iekuje wi ęc, więc pod wzgl ędem tych 2 obszarów w iemy, że du ża korzystan ie może mo że by ć n iekorzystne kończymy za jeszcz e będziemy zagl ądać tego raport u dotyczącego uzale żnień, bo jes t wi ęcej, a w kwest ii, które wydają si ę ciekawe, a ja ju ż tera z dzi ękuję naszemu go ściowi dr hab. Przemysław Tomalski z Instytutu psycholog ii Polskiej Akademii Nauk bardzo dziękuję spotka ń dzi ękuję bardz o c iasne Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA