REKLAMA

Platforma zorganizuje prawybory kandydata na prezydenta

Analizy
Data emisji:
2019-11-08 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
11:42 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie, a ze mną studio Michał Sutowski z krytyki politycznej dzie ń dobr y dobr y szykuj e si ę og łoszenie noweg o składu rz ądu, al e wci ąż trw a posiedzenie kom itetu pol itycznego prawa i sprawiedliwo ści dzisiaj ma mają jego rezulta t być og łoszony s łyszeli państwo informacje przed dwudziestą n ie przywi ązujemy się jedna k do tej godz iny w rad iu TOK FM jest pa ństwem i czuwamy natom iast jest i tak c o komentowa ć, bo Rozwiń » zapad ło kilka decyzj i zapad ło k ilka decyzj i o pr óbie podj ęcia decyzj i w śród opozycji p ierwsza rzecz, która pow inna interesować t o jes t obsad a prezyd ium Senatu, gdzie opozycj a zam ierza mie ć większość 12 listopad a rozpoczyn a si ę pos iedzenie polskiego parlament u i je śli po opozycję to ud a to wyb ierze swojeg o marsza łka Tomasz Grodzki jes t kandydatem z e stron y wspólnej opozycj i, a Bogdan Borusewicz i Gabriela Morawska Stanecka są mandatam i na wicemarszałków ud a się zapewne si ę udaje t o jes t oczywi ście tes t dl a sp ójności elementarneg o zorganizowanie opozycj i rzeczywi ście tutaj t o jest sprawa priorytetowa, że opozycj a nie ma prawa po łożonymi na kompromitację to znacz y na jak ąkolwiek jakikolwiek zgrzyt polega na tym, że coś się n ie udaje sytuacji 2 obiektywy przewagę te ż n ie dojedz ie właśnie np. dowiemy się do h istorii Polski najnowsze j tak i rz ąd, kt óry upad ł przez zacz ęli się m inistra w toalec ie związku r óżne wypadki chodzą po ludziach, niemniej n o trudno sob ie wyobrazi ć żeby, żeby te n wybór nie doszed ł do skutk u natom iast je śli któryś z pa ństwa senatorów, którym zale ży n p . na ty m, żeby wybra ć Tomasza grodzk iego na marsza łka chciałby dostać jechać bezp iecznie na wiejsk ą to zach ęcam do korzystan ia z rower ów, bo samochody potrafią utkn ąć w korkac h to tak i tylko przyczynek do mojej strony, żeby nie by ło pote m, że n ie ostrzegała mnie n ie żartuje tuta j oczywiście redaktor Osowski ze mnie śmiech, al e nie żartuje realn ie na wiejską mo żna dotrzeć rowerem do tygodn ia wcześnie tramwaje m te ż nie staj ą w korkach, ale t o dobre nazw iska wymyśliła Platforma z Wrocławia kl ientami w 1 wątpliwość, bo przyszło do pyta ń oczywi ście w c o chc ę zagra ć opozycja obsadzać chc e oczywiście stworzy ć z teg o bast ionu Demokratycznej debat y tak ą zbiorow ą siłę spokoj u tak, kt óra uniemożliwi przepychan ie kolane m ustaw w ci ągu w ci ągu 1 nocy, ale też to jes t kluczow a spraw a będzie w stan ie narzuci ć język debat y publicznej przede wszystkim przy każdej s ą przekaz y propozycji, jak ą z łoży prawo prawdziwość cz y też prz y okazj i projekt ów opozycyjnych po prost u b ędzie zdoln a narzucać wywoła sytuacji narzuc a sposób m ówienia o różnych problem ów i tera z oczywi ście osoba potencjalneg o wasz ą Tomasza grodzkiego o tyl e ciekawa, że t o jes t ekspert w przedm iocie służby zdrowia co jest o tyle istotne, że t o mo że by ć 1 z kluczowyc h problemów z jakimi zetkn ie si ę obóz rządzący czy permanentn y kryzys w te j sferz e dotykaj ące bardzo wielu, al e t o mnie rola marsza łka i poniewa ż wa żniejsza cecha kompetencj a w jakiej ś dziedzinie log o tylk o sprawn y zarządca administrator z lasu t o jest jedn o, ale no właśnie pytanie cz y t o tylk o zarz ądca procedur a procedurami czy te ż ktoś, wi ęc ja ja w iem tak ie przekonanie w momenc ie, kiedy pojawi ło, kiedy pojawiła się szans a na t o, że czyn i to chwil ę po wyborach, kiedy pojawią się za to, że opoz. 9 większość pojawił si ę w g łowę, że należałoby chyb a wybra ć kandydata, kt óry b ędzie wyraz istym politykiem, kt órego da si ę ukaza ć jak o l idera Demokratycznej opozycji potencjalnego traktor y t o m ógł być ja w zasadz ie wiem jedn o nazwisko przychodzi mi g o Krzysztof Brejza tylk o, czyli coś obra źliwego śladów p ierwsze po wyborac h zosta ła tera z senator, kt óry z m łodego pokolen ia Platformy ma niewątpliwie największe szans e na t o, żeby w og óle za funkcjonowa ć wyobra źni zb iorowej jakoś tych polityk przysz łością w 1 palcu ma wszystkie procedur y ale dlaczego agen t ju ż właściwie jedno drug iego dn ia po wyborach, bo wiadomo, że absolutnie nie jes t rozważany, bo n ie jest lubiany w łaśnie t o spotach oczywiście wszystko n ie znam y kulis ów prawda tego tak też tego wyboru tylko to jes t tera z pytan ie o zdolno ść opozycj i do teg o, żeby n o w łaśnie n p . zdecydowa ć się na t o kt o jes t najbardz iej perspektywiczne jak o lider formacj i ja się niestety obaw iam że tutaj nie ma my ślenia p t . kt o za rok 23 będzie w stan ie zjednywa ć sob ie obywatel i wszystk ich przekonywać do tego, że t o jes t Warta poparc ia formacj a tylko komb inacji dotycz ą teg o co zrobi ć tu t u trzeba coś da ć budce t o mo że Joanny Muchy dzi ś ustalić tutaj kilka wojska to czas trzeb a te ż jakość Platforma w końcu powinien zosta ć na końcu to on i zostal i Grzegorz chadzają manewrac h we źmie status qu o tak bardzo wszystk o, żeby było tak, żeby by ło jak było tylko w skali mikro t o zdan ie musimy si ę niepokoi ć, bo to ew identne, że właśnie teg o typ u platform ą starą dobrą platformą, kt óra tak funkcjonuj e mam y do czyn ienia ja żadnej rewolucj i wmy śleniu mow y nie m a jak si ę kupa memu zaskoczen iu wszystk ich łącznie z e zwolenn ikami Platformy pojawia si ę szans a na t o, żeby co ś si ę zmieniło to zrobi wszystko w te j szansy, żeby zmarnowa ć oczywiście to prawda ważniejsze s ą wybory prezydenck ie i w ty m czasie t o zrozumiałe, że Platforma rozpocz ętego przedziały koncentruj e si ę na wyborz e odnotuje, że kandydata n o zapowiedziano dz isiaj, że będą w Białoruś jedz iemy do jak wysoką kulturę fizyczn ą granic takie złe, bo to lekarza organizuje mars z to rzeczywiście organizuje uwag ę medi ów na kilka dn i więcej tak t o znaczy tera z, kiedy m ówimy w momenc ie, kiedy jeśli rzeczywiście do te j konwencji wa żne Platforma zapowiedzia ła prawybor y szybko auto w Niemczech jest a ż tak szybk o, bo 19 listopada mają być zg łoszenia na kandydatk i kandydac i na kandydat ów na prezydenta automat y do czternastego no właśnie, al e potem dop iero konwencja 14 grudnia i wted y r ównież ma by ć wybierany ma rozpocz ąć proce s wybor u przewodnicz ącego Platformy tak n o i znowu no i t u tutaj konteks t jes t wewn ątrz partyjna uk ładanka natomiast idą tak ie wrażenie że, gd y patrz ę zupełnie cynicznie polityka 3 stara się robi ć, al e mi wychodzi t o powiedział, że te prawybor y w Platformie pełnię zysk a tak ą funkcję dla te j part ii ta k jak wybor y prezydenck ie w współczesnej Rosji dotycz ą on e s łużą odwo łali służą tak, żeby wyborcy oczyw iste budowal i tylk o, żeby wyborcy przekonal i si ę, że ob óz rz ądzący jes t sprawny zdolny do teg o, żeby przeprowadzi ć operacj ę tak ą polityczn ą w sposób przekonuj ący i zapewnić tam przyt łaczające poparc ie dl a odpow iedniego obiektywnego kandydata ora z do czego zm ierzono tu ż ta konwencj a mus i służyć pokazan iu, że obiektywnie najlepsz y kandydat jes t rzeczywi ście obiektywnie najlepsze znaczy ja myślę, że nie da j Boże pozostawia przypadkow i żydowska wyborow i własnych cz łonków be z wcześniejszego rozwiązania zaaranżowania teg o tt tt te j całej operacj i w izerunkowej zdarza ło się tylko Platforma da si ę na lo s i demokratyczn y wyb ór swo ich cz łonków NATO mo że uzyskać poparc ia może uzyska ć wyniki, które odbędą si ę bardzo interesuj ące z punkt u w idzenia klas y komentuj ącej, al e niekoniecznie optymalne z e wzgl ędu na szansę zobaczy ć jes t sobie teczk ę wyobrażam konkurs krasom ówczy to troszeczkę czym ś takim jest tego typ u konwencj a r ównież, zw łaszcza jeśli dbam y o za interesowanie mediów to wydaje mi si ę Radek Sikorski ma dużo wi ększa szans a w starc iu z Małgorzatą Kidawą b łońską natomiast niekoniecznie oznacz a t o, że jeg o walory zasob y przek ładają si ę na potencjał szacowali szans ę j ą redaktor Sudowski wspomnia ł o Radosławie Sikorskim, dlatego że ta jes t 1 z nazwisk, które wym ienione tuta j Polska agencja prasow a m. in. twierdzi, że poz a Małgorzatą Kidawą-Błońsk ą, kt óra ju ż zadeklarowa ła, że chc e kandydowa ć na prezydenta mam y Radosława Sikorskiego i uwaga europos ła Bartosza Arłukowicza, który pytan y prze z pa t powiedzia ł na raz ie niczego n ie mog ę wykluczy ć z tych 3 nazwisk, gdyby śmy mieli się w śród n ich poruszać t o, kt óry byłby, kt óre by łoby najlepszy m wybore m na wybor y Władysław Kosiniak-Kamys z, a zupe łnie powa żnie to spółki z Platformy trudach najlepszy kandyda t Platformy Obywatelskiej poniesione Krzysia do pokonania, że w drugiej turz e, gdyby podziela ten kandyda t może zauważa Platforma w izerunki pogl ądy, które w zasadz ie powinny pasowa ć do tak iej mieszczańskiej centrow ą konserwatywne j partii raczej proeuropejsk im, ale na początku zmniejszają możliwość jej l ider ligi 8 po pierwsze, ustaliliśmy dawn o platform w te j w tej rozmowie, że Platforma Obywatelska, ale nie rusz y nie zmieni ła po wyborach związku z tym nie ma szan s, żeby posz ła na coś takiego czy Eko Organic tego rodzaju do świadczenie tutaj 3 figurkę 1 z siebie f igury tak potencjalnej wzrusza, a propos mierzyć pojawia si ę nazwisko Borysa budk i jak o przysz łego szefa klub u, a mo że i przewodnicz ącego Platformy to jak rozumie co odnosz ę wra żenie, że t o są t o wszystk o są rozgrywk i w kontekście rozgrywk i g łównej, czyl i kandydat a przewodnicz ący i prawd ę mówiąc nic nie ma m wra żenia, żeby to to miał jakiś bardz o duże znaczenie, że to to c o jes t istotne t o rzeczywi ście t o jak si ę powiedzie ta operacja wizerunkowa po tytuł prawybory je śli faktycznie wszystko t o faktyczn ie do n ich do n ich dojdz ie i atmosfer a także wyniki sonda żowe, bo pami ętajmy, że mi jeszcz e parę tygodn i do wyborów potem s ą święta, a pote m będą wybor y przewodniczącego stycze ń sondażach zapow iedziane wyniki sondażowe też mogą być du że znaczenie z punkt u widzenia szan s Grzegorza Schetyny na utrzyman ie na utrzyman ie stanowiska w zwi ązku z ty m akura t tutaj rola pan a Borysa budk i chyba n ie jest aż ta k ta kluczowa jak by ć mo że sam SA Bomilla oczekiwał na rozu m bez drugiej co by ć mo że z punktu widzenia tyc h rozgrywek wewnątrzpartyjnych, al e dla du żej partii opozycyjne j w sejmie jes t jedna k bardzo istotne, kto b ędzie szefem klubu t o b ędzie próbował ta m utrzyma ć jakąkolwiek dyscyplinę, ale to czy t a partia będzie miała sw ój zależy od tego cz y wybierze dobrego kandydata, odk ąd bądź kandydatk a w wyborac h prezydenckich t o jes t czynnik determinuj ący przyszłość nie tylko te j formacji, al e w og óle polskiej pol ityki no n o bardz o wiele la t sam tymczase m wci ąż pracuj e komitet pol ityczny prawa i sprawiedliwości dz isiaj mam y pozna ć nazw iska nowyc h ministr ów prem ier Mateusz Morawiecki ma pozostać premierem Mateuszem Morawieckim t o w iemy, bo zapewne jeszcz e chwil ę poczekamy ze względu na to, że wspieraj ą si ę boda j ministerstwo, który b ędzie mia ł nadzorowa ć spółki skarbu państwa my ślę, że może być napi ęta gor ąca atmosfera mam nadzieję, że będzie si ę nale żało ministerstwo zasob ów narodowyc h będą z przyjemnością u żywać bardzo wysok a dl a skarbc a Narodowego Michał Sutowski z krytyk i pol itycznej dziękuję bardz o dzi ękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA