REKLAMA

Jak wspierać osobę w żałobie?

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-08 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
42:11 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
pi ątkowy wiecz ór Radia TOK FM por a na magazyn dobrosta n prz y mikrofonie Hanna Zielińska z nami w studiu jes t pan i Edyta Grzegorek dobr y wieczór dobr y wiecz ór psycholo żka psychoterapeutk a Fundacja nagl e sami jeste śmy tydzie ń po takim refleksyjny m okres ie refleksyjny m dotycz ącym stra t żałoby pożegnania prze żywania pustk i, kt óra zostaj e po śmierci bl iskiej osob y, bo niekoniecznie bl iskie osobiście, al e ważnej dl a nas powodów kulturowyc h czy r Rozwiń » óżnych innych, al e dz isiaj w dz isiejszym wydan iu magazyn to prost a będziemy zajmowa ć si ę żywymi, jak ą b ędziemy m y konkretnie zajmowa ć si ę t ą zmianą t ą t ą utrat ą, kt óra powoduje w łaśnie w na s r óżnego rodzaj u stan y depresyjne zaburzen ia poczuc ia sens u życia b ędziemy zajmowa ć się strat ą tych, którzy ju ż Marianie tym i, kt órych ju ż niema b ędziemy zajmowa ć się tym i, kt órzy potrzebuj ą dz isiaj pomoc y współcześnie żyją są jest ci ężko t o właśnie opiek ą na d nimi zajmuj e się Fundacja nagl e sam i fundacje, które jes t pewneg o rodzaju k łopotach b ędziemy tyc h kłopotach dz isiaj rozmawiać, ale te ż b ędziemy rozmawia ć w łaśnie o te j op iece trosce najp ierw wobe c samego s iebie jeśli jesteśmy w okresie żałoby cz y nawet ju ż po żałobie, al e ta utrat a bliskiej osob y wciąż dl a na s dotkl iwa, wi ęc opieką wobe c samego s iebie opieką wobec bliskiej na s osoby czy osob ą, którą si ę troszczymy, która jes t w tak iej sytuacj i też opiek ą tak ą w łaśnie instytucjonaln ą cz y systemow ą na początku chciałbym pani ą poprosić o kr ótkie wprowadzenie dl a naszyc h s łuchaczy bli ższa do dzia łalności fundacj i nagl e sami fundacj i nagl e sami ju ż o d oko ło 8 lat zajmujem y si ę wsparciem os ób w żałobie po śmierci bliskich jes t t o g łównie wsparc ie psychologiczne t o jest taki trzo n nasze j dzia łalności zarówno w form ie indywidualnej jak i grupowe j, a wsparc ie kierujemy te ż to os ób dorosłych, al e r ównież dz ieci prowadz imy konsultacje dla os ób doros łych r ównież dl a dla rodzic ów, kt órzy jako ś niepokoj ą się swo imi dzie ćmi, kt óre do świadczyły utrat y spotkania wsparc ia psychoterapi ę grup y wsparcia c o wi ęcej w fundacji dzia ła te ż bezp łatny telefo n wsparc ia, a pod, którym dyżurują odpow iednio przeszkoleni specjaliści t o jes t tak i nr 800108108, pod kt óre można dzwoni ć w dn i powszedn ie w godz inach 1420 jest to tym bardziej wa żne, że mog ą dzwonić osob y z ca łej Polski, a więc ta m, gdz ie ta pomoc psycholog iczna jes t jakoś mało dost ępna t o my ślę sobie, że jes t to tak i wa żny nume r, pod kt óre można właśnie zadzwoni ć ta m uzyska ć wsparc ie real izujemy też interwencja kryzysow a sytuacj a, k iedy n p . rodz ina do świadcza kryzys u związanego z e stratą na czym mo że polega ć tak a interwencja kryzysowa t o jes t także jedz iemy do rodz iny w m iejscu je j zam ieszkania i ta m świadczymy pomo c wsparc ie w łaśnie w takiej formie w ielkiej potrzebuj ą teg o osoby, do kt órych się udajemy t o jes t bardzo indywidualna sprawa coś jeste śmy wa żni wted y na potrzeb y dane j rodz iny natomiast tak ie interwencje realizujemy r ównież dla organizacji, czyl i tak ich wi ększych gru p cz ęsto n p . w firmach zdarza się nag ła śmierć pracown ika, a t u może wspomnę ju ż tak im projekc ie fundacj i nagle zmiana, kt órą kierujemy w łaśnie do dużych czy, więc r óżnego rodzaj u r óżnej wielko ści organ izacji Ala m. in. firm ma gdz ie w łaśnie świadczymy tak ie wsparc ie w czas ie kryzysu, al e również staramy si ę edukowa ć np. pracodawc ów jak zadba ć o pracown ika, który do świadczył śmierci bliskiej osob y i wrac a do prac y, wi ęc nasze dzia łania są jak o w w ielu kontekstach owa ma m poczuc ie i staram y się pomaga ć w bardz o w ielu r óżnych sytuacjac h r ównież si ę wprowadza ć temat żałoby strat ę do przestrzen i publ icznej, realizuj ąc r óżnego rodzaju kampan ie cz y czy akcje te ż szkolenia, bo tuta j widz ę w op isie zakresu dzia łalności fundacj i szkolen ia właśnie zakres u żałoby te ż interwencj ę w szko łach po samob ójstwach uczni ów pomo c psycholog iczna dla kob iet po stratach oko łoporodowych po poronienia ach, wskaza ć te n zakre s dzia łalności fundacj i jes t rzeczywi ście szeroki no i teraz mo że si ę pojawić tak ie fundamentaln e pytan ie w łaściwie jak uzasadni ć wyt łumaczyć zrozumie ć sob ie potrzeb ę funkcjonowan ia takiej fundacj i w kontek ście dz isiejszej kultury jak to jes t cz y m y sob ie n ie radz imy z żałobą n ie rozumiemy żałoby czy jakie ś czynn iki cyw ilizacyjne znios ły warto ść tyc h działań odruch ów postaw, które prze z stulec ia były skuteczn e umorzon y właśnie nieby ły skuteczne wydawa łoby si ę, że p ierwszym odruchem jes t ochron a s iebie kolejnym odruche m jest si ęgnięcie po pomo c najbli ższego otoczenia ju ż na tych 2 poziomach mo że by ć k łopot i nast ępnie ewentualnie jakieś dalsz e kr ęgi wsparcia c o si ę dzieje tak iego w nasze j kulturz e, że pomo c sąsiedzka rodz inna przyjac ielska jes t niewystarczająca, a myślę, że jest to jako ś bardz o r óżnie czasami faktyczn ie t o wsparc ie w otoczen iu jest jes t jes t jakość wystarczaj ąca i czujem y, że mam y oparc ie w bl iskich natomiast ta k jak wspomniała pani o ty m co dz ieje si ę w nasze j kulturze t o mam poczuc ie, że tema t śmierci um ierania odchodzen ia jes t swojeg o rodzaj u tak im tematem tabu w wielu kr ęgach chcem y by ć m łodzi zdrow i efektywniej sprawn i i k iedy dotyk a NASA strata żałoba, kiedy przestajem y właśnie spe łniać t e wszystk ie oczekiwania, jakie wobe c nas staw ia wsp ółczesny świat, a t o trudno jes t czasam i znale źć jakąś zrozum ienie w otoczen iu dlateg o a czeg o jakoś do świadczam wtedy mo żemy pozosta ć jako samotnie nie mam poczucia, że to osamotnienie w żałobie jest cz ęsto o ty m z czy m jako ś najmocn iej borykaj ą si ę osoby, kt óre do świadczają stratę samotno ść jest generaln ie rzecz biorąc du żym wyzwan iem cyw ilizacyjnym o tym, mówią różne badan ia psycholodz y też generalnie rzecz bior ąc na Zachodzie samotno ści cora z większa t o jes t paradok s dobrobyt u paradok s indywidualizmu paradoks brak u zależności zupełnej o d innych ludz i d ążenia do tego brak u zale żności samowystarczalno ści tak im niezamierzonym efekte m uboczny m łączności uboczny m teg o dobrobytu mo że by ć w łaśnie poczuc ie osamotnienia jeśli n ie wystarcz a Samopomoc to ruszam y po pomo c psychologiczną jeśli n ie wystarcz a pomoc psychologiczną, bo okazuj e si ę, że t o już jes t tak a kliniczna sytuacj a stan kliniczny to wtedy mo żna udać si ę po pomo c psychiatryczną i po lek i i ma m wrażenie, że dosy ć spor o ostatn io dyskutujem y o nadmiernej medyk a w iza żałoby zdarz a się czasam i, że chcemy o d razu si ęgnąć po tabletk i po pigu łkę p o po prost u lekarstw o na smute k na żałobę na strat ę i zara z po śmierci nawet najbliższej osob y n ie dając sobie czas u na naturalny przeb ieg żałoby i ma m wrażenie jeste śmy się w momenc ie refleksji na d tym, żeby da ć sobie czas zastanowi ć się, k iedy amerykan izacja żałoby rzeczywi ście jest niezb ędna pytan ie cz y zasadne jest również zastanawianie si ę o ty m nie rozmaw iamy mam wra żenie zby t szerok o cz y zasadne również zastanaw ianie si ę o d na nadmiern ą psychologii za c o żałoby czasami nie jes t tak, że udaje się o d raz u do gab inetu na terapi ę w sytuacj i trudne j sytuacj i strat y, kiedy by ć mo że jeszcz e mam y zasoby w łasne osob iste lu b w łaśnie w relacjac h, al e mam y poczuc ie, że n o właśnie być mo że nowocześnie by ć mo że jak ąś progresywnie to by łoby właśnie sięgnąć od raz u po pomo c terapeut y czy w og óle zasadn e jest rozmaw ianie o d nadm iernej psycholog ii za c o żałoby tak jak rozmaw iamy w przestrzen i publ icznej o med ializacji żałoby mam poczuc ie, że to jes t bardz o tak a indywidualna sprawa podobn ie jak sposób w jak i doświadczamy żałoby, jaki prze żywamy stratę bardzo r óżni si ę poszczególnych os ób i jes t tak jak m ówię, że warto podkreślić jes t t o bardzo indywidualna sprawa podobnie my ślę sob ie męża je śli chodz i o te n momen t, k iedy powinniśmy jakoś uda ć si ę do specjalisty cz y mamy tak ą potrzebę, żeby do specjal isty si ę uda ć wart o też jakoś podkre ślić t o że, że u różnych os ób może t o wygląda wyglądać już bardz o r óżnie my ślę sob ie, że t o co może jakoś zbudzi ć nas tak ą potrzebę, żeby do specjalisty p ójść to takie poczuc ie, że jakoś nie radz ę sobie z t ą sytuacją, kt óra mnie spotyk a żal, ale w łaśnie to poczuc ie, że właśnie on o takie ma być ms po co on e o t o, żeby usi ąść odpocz ąć i ten b ól zawsz e tem u s łuży, żeby w, jak i spos ób odpuścić pewn e aktywno ści jeśli to jest b ól fizyczny bol i na s kolano mog ę potrzeb y si ę zregenerować posiadamy się nie ruszamy ten b ól spod t o jes t właśnie b ól związany ze strat ą z żałobą potrzebujem y to 6 i ten ból po to, żebyśmy właśnie sob ie n ie radz ili z czynno ściami wszystk imi us iedli zwoln ili pop łakali pożałowali najlep iej w towarzystw ie kogo ś i tera z czemu odróżnić t ę bezradność, kt óra w grunc ie rzeczy i związana z jakim ś procese m powrot u do r ównowagi po oczywi ście zwi ązanym z chwilową utratą te j równowagi od tego k iedy sobie już n ie radzimy potrzebujem y zewn ętrznego wsparcia myślę, że t o jest ważne t o, o czy m pan i, mówi że te n cza s taki na n iej radzenia sob ie w cudzysłowie jes t wa żne, żeby sobie jako ś da ć mn ie traktować żałoby jak o pewnego rodzaj u zadania, kt óre muszą zrealizować tak, żeby mo żliwie jak wstydliwej s łabości ułomną rze źni s łabości tak cz y coś przez c o ja muszę przej ść mo żliwie jak najszybc iej, żeby wr ócić do moje j sprawności jakoś odzyska ć jak najszybc iej tę równowagę mam poczucie, że czasami tak ie zadan iowe podej ście do przeżywania te ż jes t pewneg o rodzaju pu łapką tak sprawdzamy ile ma trwać ob a dobrze 4 tygodnie te n okres k ilka miesięcy nast ępnym maksymaln ie do rok u i zamykam y te n eta p mn ie tutaj tabelk a weksel n ie zawsz e dzia ła zna m się zdecydowan ie takie zamykanie żałoby w pewnyc h ramach nie ma un iwersalnych, że jest t o rok jes t bardzo jako ś n iekorzystna i fundacj i te ż odchodzimy o d teg o, żeby m ówić o żałobie tak stricte w tyc h konkretnyc h etapac h ludz ie pewnie chc ą wiedzieć dobrze t o co teraz 10 działek będzie wygl ądało do k iedy ile ma m czasu w łaśnie zadaniowe podej ście natomiast mam poczuc ie, że tak ie dan ie sob ie przestrzen i z pewny m tak im zaufan iem do s iebie pobycie przy tyc h emocjach, kt óre się pojawiaj ą mogą t o by ć emocje bardz o r óżna jes t szczególnie ważna w łaśnie w prze żywaniu strat y z takim szacunkiem dl a tego, czeg o do świadczą taką uwa żności i łagodnością dl a siebie natomiast je śli m ówimy o ty m k iedy warto uda ć do specjal isty t o myślę sobie, że je żeli mam y tak ie poczuc ie, że sytuacja faktyczn ie jako ś na s przyt łacza przerasta, tym bardz iej że nie mam y wsparc ia w otoczen iu to jes t t o taki sygna ł, k iedy powinni śmy rozważyć by ć może wart o z te j pomoc y skorzystać r ównież my ślę sobie tak iej, a sytuacj i, k iedy jako ś bardzo intensywnie doświadczamy tyc h emocji związanych z e strat ą prze z d łuższy cza s c o uniemo żliwia na m jakie ś tak ie funkcjonowanie cz y w drugą stron ę, jeżeli mam y poczuc ie odcięcia o d tyc h emocji zmar ła bliska osoba jakoś teg o n ie przeżywa co, więc t o jes t często wzmacniane jako ś prze z nasze otoczen ie np. słyszymy tak i g łos ju ż na twoim miejscu t o nie da łbym sob ie rada jest tak i dzielny b ierzesz na s iebie mnóstwo zada ń prac e jako świetnie sob ie radzisz więc, tym bardz iej można jakoś utwierdza ć w ty m n ie prze żywaniu tymczase m na dłuższą metę w moim poczuciu może t o być dl a na s bardz o jakoś n iekorzystnym emocj e mogą znale źć uj ście n p . log icznie niepokojących objawac h ciała, kt óre si ę pojawi ą dlatego no w łaśnie liczby my ślę sob ie że, że t e sygna ły, kiedy wart o się uda ć do specjalisty mog ą być bardzo bardz o r óżne trudno tuta j jak ąś tak ą krótką zamkni ętą lista natom iast my ślę te ż się o np. dojmuj ące poczucie winy, która mo że si ę u nas pojawi ć w jakim ś bardzo uporczywy m l ęku cz y np. takich my ślach rezygnacj a innych samobójczą to te ż s ą tak ie czerwone lampk i o d teraz już n iema sensu s ą tak najważniejsza dl a na s osoba znikn ęła na zawsz e i wszystkie plany wszysc y ca ła w izja przyszłości no w łaściwie ma sensu i rzeczywiście mo że się pojawi ć naprawd ę proble m jak imkolwiek funkcjonowan iem i odnalez ieniem s iebie na now o wyznaczeniem nowyc h cel ów jak imkolwiek odnalez ieniem się w nowej przysz łości codzienno ści te ż tak dlatego myślę, że skorzystan ie z tak iej pomoc y np. psychoterapeutycznej mo że by ć jak ąś bardzo wa żna po t o, żeby n p . jak ąś w łaśnie zbli żyć do teg o swojeg o prze żywania będąc w tak iej bezp iecznej przestrzen i czasam i emocj e, które pojawiaj ą si ę, k iedy do świadczamy strat ę są bardz o s ilna i bardzo r óżne może t o by ć np. dojmuj ące smute k żal t ęsknota rozpacz, al e te ż np. lęk l ęk o s iebie l ęk o bl iskich cz y złość z łość na lo s z łość na siebie cz y na osoby, która odeszła może to by ć np. poczucie ulg i, je żeli osoba, kt óra by ła na m bl iska odeszła n p . po długiej chorob ie z kole i może budzić jakiś rodza j poczucia w iny mo żemy odczuwać dotkliwą pustk ę tego może by ć naprawdę bardz o dużą ma m poczucie, że czasam i trudn o jest t o jakoś sob ie pomieścić tak ą bezpieczną przestrze ń do prze żywania n p . w, k iedy towarzysz y na m psychoterapeuta może by ć bardz o wa żna dla osob y po strac ie mo żemy również różnicować t e prze życia zale żnie od w ieku osoby, która doznała strat y wspomniała pani o ty m, że Fundacja nagl e sam i udziela wsparc ia zar ówno doros łym jak dzieciom czy m różni si ę t o prze żywanie żałoby utraty doros łych dzieci też czy m różni si ę pomoc udz ielana ty m osobo m, a ja fundacj i pracuj e z osobam i doros łymi natomiast je śli chodz i o dzieci t o my ślę sob ie o tak im szczeg ólnym rodzaj u uwa żności o otwarto ści na pytan ia, kt óre dz ieci wnoszą o rozmow ie z nimi jako ś obyciu autentycznym, ale te ż tak i spos ób dostosowan y n p . j ęzykowo do wieku także dla organ izacji do ich mo żliwości jakoś przyswojenia teg o, o czy m, o czy m rozmaw iamy tutaj te ż my ślę często o rodzicach osobac h bliskich, kt óre n ierzadko jakoś boj ą si ę tak iej otwarte j rozmow y z dzieckiem tymczasem ju ż sobie, że w dzieciach dz ieci zadaj ą du żo pytań my ślę sobie, że jeżeli b ędziemy gospodarz e tak wa żne za tym i pytan iami to wtedy ryzyko, że pod w iemy c o jakoś nadm iarowe za szybk o te ż jes t mn iejsza myślę sobie, że wart o rozmawiaj ąc z dz ieckiem, a jakoś m ówić prawd ę n ie unikać n p . s łowa śmierć natomiast wart o by ć bardzo uwa żnym na to c o prze żywa dz iecko jakoś nazywa ć starać si ę nazywa ć wsp ólnie ta emocj a, a i coś by ć autentycznym, je żeli czegoś n ie wiemy to po prost u si ę do teg o przeznaczy ł słuchaj nie wiem, ale mus imy jakoś wsp ólnie spróbować tem u przejrze ć na ile dla zdrowe j z psycholog icznego punktu w idzenia żałoby wa żne są rytua ły w szczeg ólności rytuały przej ścia t e n ieodwracalne ja k jak pogrze b jak skr ępowanie zw łok jak jakiego ś rodzaju spotkan ia w łaśnie pogrzebow e cz y inne jeste śmy kulturowo w momenc ie przej ściowym rytua ły religijne generaln ie rzecz bior ąc funkcjonują cora z bardz iej jako tak ie mechan izmy kulturowe i t o miejsce jeszcze n ie mam y innych być może b ędziemy mieć być mo że nie przy okazji r óżnych momentów przej ścia w naszy m życiu pojawiaj ą si ę pewne świeckie odpowiedniki już nie tylk o b y ślub oczywiście mo że by ć świecki to o d wielu la t, ale pojawia się dyskusj ę c o zaproponowa ć dziecku gdzieś ta m między ósma dwunastym trzynasty m rok iem życia w tym m iejscu, gdzie komunia cz y bar m icwa cz y inne dotychczas zagospodarowan y przez rel igijne rytuały uroczystości pojawiaj ą się r óżnego rodzaj u świeckie konf irmacji w łaśnie w protestanckim wezwan iu po pojawiam si ę świeckie odpowiedniki i tera z najlepiej wa żne w żałobie coś c o jes t neutraln e rel igijnie, al e jednak może da ć nam w łaśnie poczuc ie takiego rytua łu przej ścia domknięcia prze życia teg o, a my ślę, że to może by ć wa żna natomiast ta k jak powiedzia łam żałoba jes t tak im bardz o indywidualnym doświadczeniem i t o, jakie znaczen ie nadam y tem u symbol iczne domkni ęcie cz y przejściu jakoś jes t ma m poczuc ie bardz o różnie do świadczone r óżnych os ób tuta j tak podobnie mówi o ty m jak wspierać osob y po strac ie bliskich to my ślę sobie, że czasam i mam y jak ąś koncepcję nasz ą n a jak pom óc natom iast t o co mo im poczuciem ma jak ąś największą wartość t o tak ie uwa żna przyglądanie się to co ś, czeg o ta osob a potrzebuj e co dl a niej jak ąś wa żną w ty m przeżywaniu, żeby n ie nie nak ładać na tak iej tak iego filtra c o w mo im poczuciu mog łoby by ć ważne tylko wiedzie ć t o osob a w ty m jak on a tej strat y do świadcza Fundacja proponuj e akcj ę pod hasłem nie mów mi, że ma m wziąć si ę w garść może na m się wydawać, że t o b ędzie najlepsze dl a takiej osoby, żeby si ę n ie poddawa ła o ty m, np. mówiła wiele la t tem u Krystyna Janda po strac ie partner a po stracie najbli ższej osoby, kiedy czuła, że stoi na d przepaścią i t o przepa ść r ównie po prost u rozsypana w pełni drobn y MAK n igdy n ie pozb iera w dn iu te j śmierci posz ło do teatru weszła na scen ę i zagra ła swoją sztukę ta k jak zawsze po t o, żeby s iebie ocali ć i teraz kto ś m ógł powiedzie ć świetnie jak dz ielna da ła rady wzięła si ę w gar ść, a równie dobrze ktoś m ógł powiedzie ć, że odc ina się swo ich emocji fa łszuje żałoby t o jes t oczywi ście przykład wzi ęty z życia publicznego, dlateg o że Krystyna Janda o n im opowiada ła, al e przed takimi dylematami w ielu z na s sto i c o co dale j co dale j z aktywno ścią cz y n ie przerywa ć teg o rytmu codzienności pracy po t o, żeby jako ś przetrwa ć cz y w łaśnie rzuci ć wszystk o zrobi ć Stopklatka na tyle czasu ile b ędzie trzeba i n ie dawa ć się wzi ąć w garść n ikomu an i sob ie, dlaczeg o Fundacja zalec a rezygnacj ę z teg o has ła n ie mów mi, że ma m wziąć gar ść teg o has ła wzi ąć garść, a i ja mam tak ie poczucie, że b y celem te j akcj i jes t oddan ie głosu osobo m w żałobie i on a cz ęsto w mo im przekonaniu jako ś obawiaj ą si ę wypowiada ć r óżne swoj e my śli n p . kiedy kto ś z otoczen ia właśnie mówi osłonowe si ę w garść to może okaza ć także na bardz iej złości ni ż na m pomag a wted y jako ś z obaw y przed ty m jak t o zostanie odebran y jako zostawiamy dl a s iebie to c o m y chcieliśmy zrobić odda ć głos osoby w żałobie jako ś, żeby ich myśli zaistnia ły w przestrzen i publicznej natom iast ta k jak mówi pan i o ty m w jak i spos ób n p . pan i Janda doświadczyła straty jak sob ie z tym jako ś radzi ła też charakte r w szoku to było k ilka godz in po stracie ma m poczucie że, że t o, czego warto ść jak o wystrzega ć tak iego oceniania, że np. te pow inien tera z płakać albo pow inien tera z w łaśnie być aktywne, bo mo żemy mieć r óżne teorie na t o jak osob a powinna si ę zachować natomiast t o c o ważne t o t o jakoś by ć prz y potrzebach emocjach te j w łaśnie osob y po je j spos ób przeżywania jes t jak tutaj najwa żniejszy w mo im przekonan iu takie w łaśnie w cudzys łowie dobre rady wej ść w gar ść t o czasam i są np. wyższe warto czasami s ą tak ie ko ła ratunkow e, które mam poczuc ie, że bardz iej rzucam y sam i sob ie z bezradną wsza k z potrzeb y zrobienia czegokolw iek tak z ta k tak ni ż de fact o tej osob ie, kt óra strat y doświadcza też je śli chodzi o tak ie towarzyszen ia jako ś osobie kt óra, kt óra straci ła kogo ś bl iskiego to mam y takie poczuc ie, że cz ęsto do czas u pogrzeb u jes t du żo os ób, kt óra jakoś wspierają s ą zainteresowane tym c o si ę dz ieje natomiast kiedy jako ś tak symbol icznie przechodziłem prze z bram ę cmentarza okazuj e si ę, że telefon y milkn ą i w łaśnie przychodzi ć dojmujące poczuc ie osamotn ienia brak u zrozumienia jaki ś rodzaj oczekiwania, że ju ż przecie ż powinna w łaśnie wr ócić do życia w cudzysłowie natomiast n o to do czeg o my staram y się zachęcać to w łaśnie do takiego m ądrego towarzyszen ia, czyl i np. zamiast powiedzieć s łuchaj jak b ędzie czegoś potrzebowa ć t o t o zadzwo ń do mnie powiedzie ć w iesz ja jakoś jeste m przy tob ie ja b ędę do s iebie dzwonić faktycznie robić t o, jeżeli do teg o si ę zobowiążemy czasam i si ęgnięcie po pomo c dl a takiej osob y n p . wykr ęcenie naszeg o numeru pow iedzenie, że słuchaj potrzebuję jako swego wsparc ia może okaza ć zby t trudn a, więc dobrze, żebyśmy m y jako ś próbowali inicjowa ć te n kontak t odpowiadać na potrzeby, które to osob a zgłasza czasami mog ą by ć tak ie bardzo prozaiczne rzeczy ja k np. przygotowanie ob iadu czy wyjście z psam i na spacer, w kt órych możemy wyrazić t o osob y, kt óra straty do świadczeń to może być dl a niej naprawd ę szalen ie wa żne z drugiej stron y może zdarzyć si ę także osob a będzie chcia ł po prost u posiedzie ć z nam i pomilczeć i to też ważne, żebyśmy m ieli taką gotowość sob ie, żeby jako ś po prost u zate m podążać istnia ł w ty m prze żywaniu być do teg o jeszcz e jes t wyzwanie utrzyman ia bądź nawe t zdobycia zaufania tak ie osoby czy wej ścia pewneg o rodzaj u intymną relacj ę, bo je śli żałoba jes t głęboka je śli strata odczuwanego jest jak o dotkliwa n o to oznacz a, że kontak t z t ą osob ą, kt óra odesz ła by ł intymny bardzo bl iski t o bardz o bardz o ważna istotna więź w łaściwie t o n iezwykle osob ista spraw a to c o mn ie c iekawi i w łaśnie w łaściwy r ównież perspektyw y fundacji nagl e sami t o jak nawi ązać takie zaufanie w sytuacji pomoc y instytucjonalnej je śli traktujemy fundacj i jak o instytucje, bo pewn ie inaczej rozmaw ia matk a z c órką, kt óra dozna ła strat czy cz y c órka z ojce m czy generalnie, żeby od osob y, które o d dawn a maj ą jakiegoś rodzaj u stab ilny sposób zbudowan ą bezpieczn ą wi ęź, a inaczej, k iedy właśnie t o jes t sytuacj a interwencji kryzysowej, k iedy ek ipa fundacj i nagl e sam i przybyw a na m iejsce masowej katastrof y w takich akcjach te ż Fundacja b ierze udzia ł trzeb a np. wybuc h w kopaln i w Mysłowicach cz y jaki ś wypade k komunikacyjny masow y cz y wybuch gaz u w tych konkretn ie sytuacjac h Fundacja bra ła udział albo w łaśnie jedz ie do szko ły po śmierci samob ójczej nastolatk a albo udaj e się do f irmy czy innej instytucji cz y nawe t organ izacji pozarz ądowej kt óra, kt órej pracownicy dotkni ęci s ą nag łą śmiercią wsp ółpracownika jak tutaj wej ść do prawd y intymn ą bezpieczn ą relacj ę dotycz ącą ta k tak del ikatnej sfer y życia w spos ób interwencyjny to jest to jest dl a mnie ciekawe cz y po mamy mało czasu tak ostryc h jak przyje żdża karetk a musi uratowa ć ma ło czas u, a tu trzeb a tu trzeb a w łaśnie czas u spokoju posiedzie ć wys łuchać zdoby ć zaufanie my ślę, że w przypadk u tak ich interwencji w 1 z kluczowyc h rzeczy zadban ia o bezpiecze ństwo te j osob y jako ś bycie z nią w tyc h s ilnych emocjach, al e też bezpieczeństwo uczyć, żeby n ie zrobi ą sobie krzywd ę n p . n p . żeby jako ś się ochroni ć w tak ich sytuacjach jak wspomnia ła pani masow a katastrofa, gdzie te ż cz ęsto med ia bywaj ą jak o natarczyw e wi ęc, żeby te ż n ie n ie zrobiła czegoś go b ędzie p óźniej jako ś n p . żałować, bo jes t w stan ie s ilnego szok u, wi ęc wsparc ie interwencyjna ma cz ęsto taką swoj ą specyfikę, gdzie si ę t o bezpieczeństwo sto i na pierwszym miejscu natomiast ma m też tak ie poczuc ia, że w iele os ób po tak im dora źnym wsparc iu korzyst a później z tak iej pomoc y d ługofalowej n p . w ramac h psychoterapii i tuta j my ślę sob ie też kluczem jes t to, o czy m pani jako ś wspomniała, czyl i zbudowan ie takiej bezp iecznej relacj i oparte j na empat ii akceptacj i autentyczno ści, gdzie osob a po strac ie b ędzie mia ła przestrze ń na t o, żeby prze żywać doświadczać tyc h r óżnych emocji, które w niej są jako ś m ówić o swo ich potrzebach myślę sobie, że t o jest tak a bezp ieczna baz a do tego, żeby p óźniej w procesie terap ii wnos i różne treści, a t e treści mog ą by ć bardz o r óżne zale żą n p . o d charakterystyki te j czy charakter u te j relacji, kt óra łączyła osob a z bliskim, kt óry odszed ł zale żny o d okoliczno ści śmierci teg o bl iskiego cz y od h istorii utra t na przestrzen i życia jak ich osob a, kt óra przychodzi do na s po pomo c doświadczyła tutaj je śli chodz i o tak ą pomo c psychoterapeutyczn e t o naprawdę jako ś mo że przebiegać bardz o bardz o r óżny sposób to co m y zwracam y uwagę fundacj i t o, żeby ta droga, w kt órej jako ś możemy towarzyszyć t o jest niezwyk łe do świadczenie jakoś dla mnie osobi ście jak o psychoterapeut ę móc towarzyszy ć osobie w tym proces ie żałoby, żeby by ć jakoś szczególnie uwa żnym na t o w jakim temp ie ta osob a chce chce prze z ten proce s i ść i to co ma si ę jako ś zadziałać to mog ą by ć bardz o bardz o różne rzeczy mo że by ć n p . tak ie symboliczne domykan ie r óżnych wa żnych niedokończonych spr aw z t ą osob ą, która odesz ła w tak i symbol iczny spos ób pew ien rodzaj po żegnania, które nier ówność zapominanie to te ż jes t wa żna jak pożegnanie z tą osob ą kt óra, kt óra zmar ła, a może t o być też tak a pr óba zaadaptowania si ę dn o tak iego życia nowego życia be z te j osob y, je żeli np. umiera nam, a wsp ółmałżonek cz y bliska osob a, którą jak o spędzaliśmy pr óba wa żną cz ęścią naszeg o życia t o ten świat bez niej mo że wydawać jak o zupe łnie n ieznany tak ie odnalez ienie si ę w te j rzeczywistości jakoś bez te j osob y często byw a bardz o bardz o trudna my ślę sob ie te ż o tak im stowarzyszen iu w do świadczaniu proces u żałoby, gdz ie z 1 strony toczy się ten proce s tak jak m ówimy n p . jeste śmy w głębokim smutk u lęku, a z drugiej stron y czasami jakoś w g łowie te j osob y, kt óra prze żywa s ilne emocj e może pojawi ć tak a krytyczna cz ęść n p . jak to jasno jest samotn ą matk ą musisz właśnie wziąć si ę ka żdy mo że rozmawia ć albo głosy typu facec i n ie płaczą wted y też jes t t o tak a część rzeczy cz y tak i obsza r do prac y ja k ja przeżywam t o r óżne emocj e w sobie ja k ja siebie w n ich traktuje, więc tyc h w ątków, które pojawiaj ą si ę w ramac h terapii mo że by ć bardz o bardzo w iele i mam poczuc ie że, że ka żda osob a, kt óra przychodzi do na s do fundacj i, a która jako ś doświadczyła śmierci bl iskiej osoby ma swoj ą własną histori ę ta droga jes t bardzo bardz o indywidualna no i też ka żda osob a, kt óra udz iela psycholog icznego wsparcia ma ogromn ą wiedz ę na tema t obci ążeń dotyczących osob y wspieraj ącej, bo to jes t te ż co ś, o czym trzeb a trzeb a pamiętać, żeby gdzie ś nie wskoczy ć t ą czarną przepaść z osob ą cierpi ącą, kt órej pomagam y tylko jedna k pom óc zostać zosta ć na z iemi jakoś zosta ć w p ionie t u przypom ina mi si ę sytuacj a po katastrof ie smole ńskiej, k iedy do Moskwy na momen t identyfikacji szcz ątków pojecha ła ca ła ek ipa prem ier Kopacz jak o lekarka relacjonowała t o jak o niezwykle wstrz ąsające doświadczenie no al e on a oczywi ście zachowa ła przytomność pion była ta m z rodz inami towarzyszy ła kolejnem u ka żdemu kolejnemu aktow i tamtych identyfikowania szczątków natom iast by ł w łaśnie taki interesuj ący z punkt u w idzenia nasze j dyskusj i przypadek jedna k psycholodz y towarzysz ących rodz inom n ie wytrzyma ła tej presji te ż p óźniej udzielała wyw iadu gdzie ś wy łamała si ę wyszła usiad ła pod ogrodzeniem rozp łakała się, chociaż n ie jes t w stan ie dalej w rol i osob y, kt óra wsp iera funkcjonowa ć i teraz chcia łbym zapytać o t e obci ążenia t o pokazuj e właśnie, że nawet osob a profesjonaln ie przygotowana nie jes t w stan ie przewidzie ć wszystkiego i swo ich granicach dowiaduje się w momenc ie, k iedy on e zostan ą przekroczon e jak tuta j b ędąc osob ą towarzysz ącej komuś strac ie w szok u bardz o trudne j sytuacj i zabezpieczyć siebie i te ż rzeczywiście pozosta ć w rol i osob y wspieraj ącej, a n ie wpa ść w łaśnie jak ąś czarn ą rozpacz, a myślę, że to ważne, żeby osob y, kt óre towarzysz ą mia ły też z kole i tak ą wa żność na siebie i wsparcie dla siebie w postac i innych os ób, a to co mo że by ć te ż pomocna t o taka my śl, że k iedy jako ś widz ę coś bardz o niepokoi mn ie w zachowan iu cz y sposob y prze żywania osob y, kt órej towarzysz a mogę zwrócić się po pomo c do specjal isty cz y przekaza ć tak i kontakt jakoś da ć sygna ł s łuchaj ja n ie wiem nie jako ś n ie potrafię sobie pomóc, al e s ą tak ie m iejsca n p . wted y znale źć list ę miejsc, w kt órych osoba mo że skorzysta ć z pomocy tak, żeby faktycznie n ie bra ć teg o na siebie, tym bardziej mnie n ie jeste śmy profesjonal istami w ty m obszarze jako ś pomagania to może t o być dla na s jako ś za du żo warto przy tej osob ie być, al e też n o właśnie tak ą uważności na siebie, bo jeżeli si ę n ie zadbamy na t o też nie b ędziemy w stan ie po prost u pomagać, a tera z jeszcze jedn o wyzwan ie, k iedy absolutn ie odpu ścić przyjąć odmowę je śli chodz i o pomoc to z kole i mam y inny przykład wiele la t tem u prz y okazj i 1 z katastro f zwi ązanych z fal ą tsunam i z Europy zachodniej zosta ła wys łana ek ipa wsparcia medyk ów w tym ek ipa psycholog ów i w przypadk u pomoc y oferowanej prze z psychologów dosz ło do pewne j konsternacji okazało si ę, że rodz iny, kt óre utraci ły bliskich n ie potrzebowa ły odm ówiły były zdziwione potrzebowa ł pomoc y medyczne j techn icznej logistycznej by ć mo że finansowej być mo że w odbudow ie dom u, ale dosz ło do jakiego ś rodzaj u kulturoweg o zderzen ia one zasygnalizowały t e rodziny, że maj ą swoj e sposoby n ie nie n ie by ł w stanie nawi ązać tego kontakt u z drog ą szybkiego porozum ienia zaufania zasobami innego kręgu kulturoweg o innym j ęzykiem ek ipa psycholog ów wycofała si ę jak rozumiem ze zrozumieniem, bo t o, bo t o profesjonali ści, ale c iekawa sytuacj a potem w med iach coś komentowaliśmy, że może t o by ło zbyt aroganck i z punktu widzenia naszej kultury może to s ą odruchy kolonii Zatorski jakie ś ta m pojechaliśmy cywilizowa ć żałobę profesjonal izm ow a żałoby psycholog izowania żałobę, a oni teg o nie potrzebowal i oni potrzebowal i innego rodzaj u wsparcia oczywiście nie dosz ło do żadnego rodzaj u presj i, al e ciekawi mn ie te n momen t w łaśnie tak iego odpuszczen ia ja myślę, że w nasze j kulturze często mo że się zdarzać kto ś nam odpowiada, że n ie potrzebuj e pomoc y, ale my jedna k czujem y niepokój no może tak m ówi, bo nie chc e niepokoi ć mo że tak mówi, bo poszed ł czuj e bezradno ść zawstydzony swoją sytuacj ę, ale mo że właśnie m ówi tak dlatego, bo jes t w porządku jasne my ślę sob ie, że ważny jes t tak i szacunek jako dl a autonomii decyzj i te j osob y, która prze żywa tak, ale ona jes t w szoku czy on a jes t na lekach on a jest stracona nie w ie c o mówi jasn a jasnym i jako ś to rozum iem dlateg o myślę sobie, że wart o też jakoś si ę w ty m w cudzys łowie nie poddawa ć, jeżeli tak jak mówiliśmy m ówiłyśmy, żeby dzwoni ć co jaki ś czas cz y napisa ć wiadomo ść z tak im z taką informacj ę, że słucha ja jes t tam pami ętam tobie i np. jakąś propozycj ę pomocy, je żeli np. zdan iem ra z odmowę 0203 . tak mo że być, ale by ć mo że za czwartym razem to się uda t o też nie chodzi o t o, żeby by ć jakoś natarczywy m wart o robić t o wyklucza m, al e mam tak ie poczuc ie, że t o też mo że być wp isana specyf ika przeżywania straty tak i pew ien rodzaj un ikania kontaktu, al e też jak o d ążenia do teg o kontakt u, wi ęc nie jakoś myślę sobie, że wa żne, żeby nie poddawa ć si ę w ty m, jeżeli ra z spotkam y si ę z odmow ą mo żemy te ż np. zrobi ć jakoś przygotować taką list ę m iejsc, gdzie osob a mo że uzyska ć pomo c z konkretnym i numeram i telefon ów z adresami by ć mo że ona pow inna w pierwszym kontakcie Żenia s łuchaj nie ma w og óle takiej opcji n ie będę n igdzie dzwoni ć al e k iedy zamkną si ę drzw i, k iedy onego zostania z tym sama to mo że n p . si ęgnie po telefo n zadzwoni chocia żby na telefon wsparc ia na telefo n wsparc ia fundacji fundacji nagle sam i te n telefo n 800108108 czynne w powszedn ie dn i w godz inach od czternaste j do dwudz iestej fundacj i mo żna uzyska ć te ż wsparc ie tak ie konsultacyjne psychoterapeutyczn e psychologiczne Fundacja te ż udz iela wsparc ia interwencyjnego Fundacja te ż wyda ła tak i bezpłatny praktyczn y poradnik dl a os ób w żałobie no i Fundacja tera z sam a jes t w k łopotach na stronie fundacj i na Facebooku czytamy tak nasze j fundacj i groz i likwidacja, pr óbując utrzymać si ę na powierzchni jaki ś cza s tem u musieliśmy wprowadzić odp łatności za konsultacje psycholog iczne, które prze z lat a funkcjonowan ia fundacji nagl e sam i były darmow e ta k jak grup y wsparcia n iestety t e zm iany nie wystarczy ły n ie chcieli śmy prosić o pomo c t o zawsze byliśmy o d dawania, al e doszli śmy do ściany i tera z o d waszeg o wsparcia zale ży cz y Fundacja przetrwa i dalej czytamy, że obecn ie działalności fundacj i n ikt n ie wspiera w tej chw ili fundacj i groz i l ikwidacja zamknięcie jes t tak a informacja, która dziś łączy się z pewn ą czarn ą serią zagro żeń dla istniej ących na r óżnych polach dzia łających organ izacji pozarz ądowych, które próbują jakimś sens ie łatać luk i systemow e i t o, o czym być może pow inno si ę zajmowa ć pa ństwo i w w ielu krajac h si ę zajmuj e u na s zajmuj ą si ę ty m wsparciem organ izacje pozarządowe n ie tylko n ie s ą dotowane wspomagane prze z państwa, al e bardz o często pa ństwo jeszcz e systemow o ukr ócą działalność takie organ izacje n p . organ izacji przeciw przemoc y w organizację wspierającą kob iety tera z Fundacja nagl e sam i potrzebuj e pomoc y potrzebuj e zbi órki jak wygląda w te j chwili sytuacj a jest 6 listopad a do dwunasteg o trw a zbi órka, gdz ie można przekazywa ć pieni ądze jeśli kto ś z naszyc h słuchaczy chc e udzieli ć teg o wsparc ia, a my b ędziemy wdzi ęczni za ka żdą pomoc, bo ma m poczuc ie, że ka żda złotówka jes t jak dl a na s na wag ę złota wsparc ia mo żna udziela ć za po średnictwem Facebooka na fanpage u nasze j fundacj i nagl e sami informacje są te ż na nasze j stronie internetowej w ww nagle sami org pl ta m podany jest też numer kont a, na kt óre mo żna przekazywa ć środki można przekazywa ć środki, by ka żdy grosz si ę liczy środki s ą jak rozumiem przeznaczan e na pokrywan ie działalności statutowe j na wsparc ie na terapi ę na d wydawn ictwa na akcj ę na poradn iki na szkolen ia my chcem y jakoś pomagać dale j robi ć c o robiliśmy do tej pory przez 8 lat naszeg o dzia łania mam poczuc ie, że naprawdę rzesz a os ób, które skorzysta ły z naszej pomoc y jes t k ilka tysi ęcy os ób i widz ów 7000 teraz ta m materia łach fundacyjnyc h 7000 osób skorzysta ło z pomoc y psychologicznej zosta ło rozdanyc h 25  000 egzemplarzy bezp łatnego poradnika dla os ób w żałobie 270 osób zosta ło przeszkolonyc h profesjonalnie w łaśnie w zakres ie żałoby i opr ócz teg o w łaśnie szereg akcji 350 wyjazdowych interwencji kryzysowych z e strony zespo łu psycholog ów fundacji i inne akcj e interwencyjne w ielka szkoda by łoby, gdyb y Fundacja przesta ła działać, ty m bardz iej że nie ma systemowego wsparc ia w te j dziedzinie t o jest znow u luk a, kt órą w jakim ś n iewielkim stopniu zape łnia tylk o dzia łalność organ izacji pozarządowych czy w te j konkretnie fundacj i tak my staram y się, żeby nasz e wsparc ie by ło tak ie kompleksow e i mam y poczuc ie że, że jes t my śmy naprawdę bardz o potrzebnym m iejscem te ż nasza te ż osob y, kt óre korzystają z naszej pomoc y nasze j beneficjenci jakoś daj ą na m wyra źne sygna ły, że jesteśmy potrzebn i w ty m szczególnie trudn e moment y szczeg ólnie ważnym czasie ich życiu, wi ęc bardzo zależy na m na ty m, żeby dalej realizować naszą misj ę mamy mn óstwo pomysłów na t o jak rozwija ć nasz e dzia łania jeste śmy całym zespo łem jako ś mur z za ty m, żeby dalej istnie ć i i wszysc y z du żym zaangażowaniem jakoś staram y si ę żeby, żebyśmy po prost u mogl i przetrwa ć i pomagać dale j, bo jeste śmy głęboko przekonan i o tym, że to dzia łanie po prostu ma sens jeśli pa ństwo r ównież tak uwa żają t o można wej ść na fanpag e na Facebooku strony Fundacja nagl e sami lu b po prostu wpisa ć wyszuk iwarka Fundacja nagle sami pojaw i się stron a internetowa ta m numer kont a wi ęcej informacji o zbi órce, która trw a do 12 listopad a dziękuję bardz o za rozmowę w te j części w ieczoru w magazyn ie dobrostan naszy m gościem była tak że Agory psycholo żka psychoterapeutka Fundacja nagle sam i dziękuję bardz o dzi ękuję bardzo zapraszam y na informacje, które b ędą za k ilka Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - HANNA ZIELIŃSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA