REKLAMA

Kartka z kalendarza: 30 lat temu upadł Mur Berliński

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2019-11-09 07:00
Prowadzący:
Czas trwania:
08:27 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
weekendow y porane k Maciej Zakrocki dzie ń dobr y zaczynam y weekendow y porane k o si ódmej 10 dokładnie s łońce wsta ło szóste 45 dzisiaj, ale n ie wszystkim si ę t o uda ło ta k jak tem u s łońcu zajdz ie o 1554 imieniny obchodz ą Aleksander Genowefa Gracja Ludwik ora z Teodor życzymy oczywi ście solen izantowi wszystk iego najlepszeg o tradycyjna kartk a kalendarz a, cho ć bardzo subiektywna o d razu zaznaczy ła w przypadku wydarzeń w h istorii Polski powiedziałbym, Rozwiń » że tak a troch ę f ilmowa, ale c iekawostka w 1800 osiemdziesiątym trzec im rok u właśnie 9 listopad a w Gdańsku zainstalowano p ierwsze telefony apara t z nr. 1 otrzymał m iejscowy profesor w 1908 roku prem iera f ilmu n iemego pan Tadeusz w re żyserii Ryszarda ordy ńskiego t o o tyle ciekawe, że kojarz y mi się jedna k te n utw ór bardzo tre ścią jest tekste m ciekaw jeste m jak wygl ądał n iemy f ilm pa n Tadeusz scenar iusz nap isali Andrzej Strug FRD nawet ZL premiera odby ła si ę w łaśnie 9 listopada 2008 . roku przez wiele la t t o dzie ło uwa żano za zaginione dop iero w 2006 roku odnalez iono wi ększość nakr ęconego materia łu, al e przyznaj e nie miałem okazj i tego n iemego pan a Tadeusza zobaczy ć jeszcze 1 będzie f ilmowy element kartk i kalendarz a w osiemdziesiątym roku teg o dnia odbyła si ę premiera p ierwszego odcinka ser ialu telew izyjnego dom w re żyserii Jana Łomnickiego my ślę, że bardz o w ielu naszych s łuchaczy pamięta te n serial tak że, że świetnie już n ie filmow ą, al e trochę zapowiadaj ąc, o czy m dz isiaj du żo b ędziemy mówić weekendowy m porank u kancler z Kol 9 listopad a w osiemdziesiątym dziewi ątym roku rozpocz ął oficjaln ą wizyt ę w Polsce, a tę wizyt ę w przerwa ły wydarzen ia w jego stolicy, o kt órych dzisiaj b ędziemy m ówić tylk o w poranku my ślę, że nie tylk o w rad iu TOK FM, al e i w ca łej Europie może nawe t na świecie, bo w łaśnie dz isiaj obchodzon y jest 30 rocznica rozpocz ęcia burzen ia mur u berli ńskiego najbardz iej tak iego wyraz istego symbol u podzia łu powojenneg o świata w ielkie historyczne wydarzen ie spor o b ędziemy o tym, m ówić jak powiedzia łem co na świecie jeszcz e wydarzy ło tuta j oczywiście cof a się troch ę w latach 1907 roku król Wielkiej Brytanii Edward siódmy otrzyma ł w prezenc ie urodz inowym najwi ększy najczystsz y d iament Kalina prawd a pi ękna sprawa by ć tak im kr ólem rozegrano pierwsze w historii w ty m samy m rok u Football League West wie żę derby Londynu pomi ędzy Chelsea Arsenalem w 1908 roku Elizabeth Garrett Anderson zosta ła jako p ierwsza kob ieta w Anglii wybran a na urząd burm istrza by ło t o miasteczko Aalborg bardz o wa żna r ównież wydarzenie w dziejach świata powiedziałby 2001 . roku Albert an i sam został og łoszony laureate m nagrody Nobla w dziedzinie f izyki za wyja śnienie efekt u fotoelektrycznego my ślę, że weekendowo ciekawa informacja je śli chodz i o kalendar ium 9 listopad a 1961 roku c iekawe Club w Liverpoolu, jak i Brian Epstein po raz p ierwszy obejrza ł wyst ęp grupy Debit ZUS nic jeszcz e ta nazwa wted y mówiła no i t u c iekawostka, która właśnie kończy si ę pote m klamr ą osiemdziesiątym dziewi ątym roku, bo t o 9 listopad a 1961 roku zakończył si ę trwaj ący od 4 czerwc a kryzy s berliński wywo łany ponow ienie prze z Nikitę Chruszczowa ult imatum z 1958 roku, w kt órym żądał przekszta łcenia Berlina Zachodniego woln e miasto efekte m teg o kryzys u by ła budow a mur u berli ńskiego t o tyle je śli chodzi o kalendar ium, a w Polsce r óżnego rodzaj u wydarzenia zwi ązane z zbli żającym si ę świętem niepodleg łości Ministerstwo Obrony Narodowej organizuje 34 miastach wojskow e p ikniki pod has łem p ikniki niepodleg łej w Warszawie między n imi taki p iknik muzeum wojsk a polskiego ta m prz y akompan iamencie ork iestry wojskowej zostan ie odśpiewany mars z pierwszej brygady mi łośników tyc h klimatów zach ęcam do spacer u do muzeu m wojsk a pol itycznie oczywiście życie polityczne życie jes t gor ące wczora j wieczorem poznali śmy sk ład noweg o rz ądu o ty m, również dz isiaj w poranku ju ż za chwilę zreszt ą po informacjach o si ódme 20 mamy nowy gab inet pod wodz ą Mateusza Morawieckiego, ale co też mo że być c iekawe w Warszawie zbiera si ę dz isiaj zarz ąd krajowy porozum ienia Jarosława Gowina, a w śród temat ów b ędzie przysz ła umow a koal icyjna zjednoczone j prawicy n o, więc t o też jest c iekawe, że to niby wszystk o jest dogadan e Atu tak a w łaśnie b ędzie tak ie spotkania no oczywi ście wart o te ż przypomnie ć, że Platforma Obywatelska og łosiła prawybory mówiąc kr ótko dużo si ę dzieje jeśli chodz i o polską polityk ę i zdążę tylk o jeszcz e pa ństwa w tej sytuacji troch ę, a propos to c o się dzieje w du żym stopniu zwi ązek z rozkr ęcającą si ę kandydat c óż za, skr ęcając si ę kampani ą w wyborac h prezydenck ich odsy łam do gazet y wyborcze j na drugiej stronie Jarosław Kurski p isze tak i taki teks t co ś rodzaj u wyroby dezydera t p t . prezydent obywateli kr ótki fragmen t tego tekst u marz y mi si ę bezstronn y prezydent wszystk ich obywatel i n ie PiS - u nie koal icji Obywatelskiej n ie PSL - u n ie lewicy taki kandyda t, który prze z ostatnie 4 lata czynn ie wspierał ruch y demokratyczne i upominał się o praworz ądność w Polsce, kt óry je ździł od miejscowo ści do miejscowo ści rozmawiał z lud źmi był rzecznikiem ujmowa ł si ę z lokatoram i skrzywdzony m prze z czy ścicieli kamienic of iarami niesprawiedliwych egzekucj i komorn iczych lud źmi bezradnymi skrzywdzonym prze z system, których nie sta ć na adwokat a marzy mi si ę kandydat p isze dalej Jarosław Kurski, kt óry bronił mniejszo ści etn icznych seksualnych rel igijnych pol itycznych przed tyrani ą większości tuta j lista marzeń jes t du żo dłuższa, al e c o najciekawsze, choć n ie pad a nazw isko na koniec auto r p isze są w Polsce tac y ludz ie jes t tak i cz łowiek n ieco dale j jes t wyw iad z Donaldem Tuskiem Jurek Książkiewicz Lesławem rozmaw ia jeszcze urzędującym przewodnicz ącym rady Europejskiej to jest tylko kr óciutko, bo t u te ż pytanie, jaki ma by ć te n kandyda t na prezydenta Donald Tusk m ówi kluczowe jest to by był to kto ś, kt o jest przekonan y do tak ich warto ści konstytucj a la t demograf icznej praworz ądność, ale r ównocześnie znajdz ie autentyczn y język, ab y trafi ć do te j grup y wyborców n ie wiem jak ona jes t liczna, która z r óżnych powod ów n ie zag łosuje na mnie no to si ę tema t tak prosz ę o przeszłości w iemy, że Donald Tusk n ie b ędzie startowa ł, al e d s . pol ityki oceny tego ski co si ę w ostatnich dniach wydarzy ło wracam y już po informacjach TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA